JP TRANSNAFTA
PANČEVO
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku male vrednosti
usluge:
PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA ISO 27001
Javna nabavka broj
JN-48-MV-2014
Datum objavljivanja
02.09.2014. god.
Rok predaje ponuda
11.09.2014. u 09:30 časova
Javno otvaranje ponuda.
održaće se:
Ukupan broj strana konkursne
dokumentacije
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
11.09.2014. godine, u 10:00 časova u
prostorijama JP Transnafta Beograd, Ul.
Bjelanovićeva br. 2.
40
Stranica 1 oд 40
 Obrazac obavezno prilepiti na prednjoj strani koverte!
PODNOSILAC:
PRIMALAC :
JP TRANSNAFTA
11 OOO Beograd
Ulica: Bjelanovićeva br.2
PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU br. JN-48-MV-2014
u postupku javne nabavke male vrednosti:
PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA ISO 27001
NE OTVARATI!!!
Datum i sat podnošenja
(popunjava pisarnica)
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Redni broj podnošenja
Stranica 2 oд 40
SADRŽAJ
Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u
daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne
dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.
glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 3244 od
28.08.2014. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 3245 od
28.08.2014. godine, pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku usluge:
PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA ISO 27001
JN-48-MV-2014,
Konkursna dokumentacija sadrži:
POGLAVLJE
PREDMET
STRANA
I.
OPŠTI PODACI O NABAVCI
4
II.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
6
III.
V.
VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS
USLUGE
USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ
ČLANA 75.I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
14
VI.
OBRAZAC PONUDE
22
VI.1.
OBRAZAC PODACI O PONUĐAČU
24
VI.2.
OBRAZAC PODACI O PODIZVOĐAČU
25
VI.3.
OBRAZAC PODACI O PONUĐAČIMA U ZAJEDNIČKOJ
PONUDI
MODEL UGOVORA
OBRAZAC STRUKTURE CENE
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
OBRAZAC POTVRDA ZA REFERENCE
OBRAZAC IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
OBRAZAC MENIČNO OVLAŠĆENJE
IV.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
7
9
26
28
34
35
36
37
38
39
40
Stranica 3 oд 40
I.
OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca:
Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i
transport derivata nafte produktovodima,
JP TRANSNAFTA PANČEVO
Sedište naručioca:
Pančevo, ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
Internet stranica naručioca
www.transnafta.rs
Kontakt e-mail:
[email protected]
2. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u
skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke broj JN-48-MV-2014 je usluga PROJEKAT UVOĐENJA
STANDARDA ISO 27001, oznaka iz opšteg rečnika nabavke –GC16 – Tip standarda.
4. Konkursna dokumentacija se može podići lično u prostorijama JP Transnafta u
Beogradu ul. Bjelanovićeva br. 2, ili se može preuzeti sa Portala Uprave za javne
nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili sajta JP Transnafta – www.transnafta.rs.
5. Rok za dostavljanje ponuda je 11.09.2014. god. do 09:30 časova. Ponuđač ponudu
podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način
da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na
poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se
radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu:
JP TRANSNAFTA
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2.
Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom Ponuda broj
ЈN-48-MV-2014 za javnu nabavku male vrednosti, usluge:
PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA ISO 27001
-NE OTVARATINa poleđini koverte mora biti ispisan tačan naziv, adresa i telefon
ponuđača.
6. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se
ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema
redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će
ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti
datum i sat prijema ponude.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 4 oд 40
7. Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručiocu podneta do 11.09.2014. god.
do 09:30 časova. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za
podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se
mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.
Neblagovremeno podnete ponude komisija za javne nabavke naručioca će, po
okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuđaču sa naznakom da
su podnete neblagovremeno.
8. Javno otvaranje, blagovremeno pristiglih ponuda, obaviće se odmah po isteku
roka za podnošenje ponuda, dana 11.09.2014. god u 10:00 časova, na adresu
NARUČIOCA JP Transnafta Pančevo, 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2.
9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku
otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati opunomoćeni
predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici
ponuđača koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda dužni su da naručiocu
predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u
postupku javnog otvaranja ponude
10. Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora za
predmetnu javnu nabavku biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja
ponuda
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 5 oд 40
II.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male
vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne
nabavke.
2. Predmet javne nabavke broj JN-48-MV-2014 je usluga: PROJEKAT
UVOĐENJA STANDARDA ISO 27001, oznaka iz opšteg rečnika nabavke –GC
16 – Tip standarda.
3. Nabavka nije oblikovana u partijama.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 6 oд 40
III.
VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS
USLUGE
PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA ISO 27001
Red.broj
I
Naziv usluge
Jedinica
mere
Količina
1
1
Projekat uvođenja
standarda ISO 27001
OPIS USLUGE: KONSULTANTSKE USLUGE ZA UVOĐENJE STANDARDA
ISO 27001 U IMS
Ponuđač mora posedovati Sertifikat da j upoznat sa standardom ISO/IEC
27001:2013 (ISO/IEC 27001:2013 Foundation ili ISO/IEC 27001:2013 Bridging
Course)
Ponuđač mora imati najmanje tri organizacije u koje je uspešno uveo
standard ISO 27001
Konsultantska usluga uvođenja standarda ISO 27001 u IMS podrazumeva i
sledeće aktivnosti:
1. Obuke
- Uvodna obuka
- Obuka za interne proverivače za standard ISO 27001
2. Radionice za prikupljanje podataka, izradu dokumentacije u pogledu ispunjenosti
zahteva standarda
3. Pomoć oko interne provere ključnih zahteva standarda i priprema rukovodstva za
sertifikacionu proveru
4. Redovno izveštavanje tokom realizacije konsultantskih usluga
Kadrovski kapacitet:
Uslovi:
Ponuđač mora da ima:
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 7 oд 40



Minimalno 1 u radnom odnosu i/ili angažovanog po odgovarajućem ugovoru koji
posedujje sertifikat ISO 27001 Lead Auditor
Minimalno 1 u radnom odnosu i/ili angažovanog po odgovarajućem ugovoru koji
posedujje sertifikat ISO 27005 Risk Manager
Minimalno 1 u radnom odnosu i/ili angažovanog po odgovarajućem ugovoru koji
posedujje sertifikat ISO 22301 Lead Auditor
Isto lice može da poseduje više sertifikata
Dokazi:
 Izjava ponuđača data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću
(potpisana i overena) kojom potvrđuje da raspolaže dovoljnim kadrovskim
kapacitetom, odnosno da ima u radnom odnosu minimum 1 zaposleno stručno
lice i/ili angažovano po odgovarajućem ugovoru u skladu sa predmetom javne
nabavke, sa priloženom fotokopijom „M“ obrazaca za zaposlena lica
(Obrazac Izjave o dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) ili kopijom
odgovarajućeg ugovora za ostala lica.
 sertifikat ISO 27001 Lead Auditor
 sertifikat ISO 27005 Risk Manager
 sertifikat ISO 22301 Lead Auditor
Osoba za kontakt :Jelena Ković
Ponuđač – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________2014.god.
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis ovlašćenog lica
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 8 oд 40
IV. USLOVI ZA UĆEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76.
ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76.
ZAKONA
1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji
ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75.
Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar(čl.
75. st. 1. tač. 1) Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
(čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4)
Zakona);
5)Ponuđač mora posedovati Sertifikat da je upoznat sa standardom ISO/IEC
27001:2013 (ISO/IEC 27001:2013 Foundation ili ISO/IEC 27001:2013 Bridging Course)
6) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze
koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti
životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2.
Zakona).
1.2. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji
ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 76.
Zakona, i to:
1) Dovoljan poslovni kapacitet: Da ponuđač ima najmanje tri organizacije u koje je
uspešno uveo sistem ISO 27001.
2) Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom, da ima :
 Minimalno 1 u radnom odnosu i/ili angažovanog po odgovarajućem ugovoru koji
posedujje sertifikat ISO 27001 Lead Auditor
 Minimalno 1 u radnom odnosu i/ili angažovanog po odgovarajućem ugovoru koji
posedujje sertifikat ISO 27005 Risk Manager
 Minimalno 1 u radnom odnosu i/ili angažovanog po odgovarajućem ugovoru koji
posedujje sertifikat ISO 22301 Lead Auditor
Isto lice može da poseduje više sertifikata.
1.3.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80.
Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4)
Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.
1.4
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora
da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove
ispunjavaju zajedno.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 9 oд 40
2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u
skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjave
ponuđača, Poglavlje IV. 3. ), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću
potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona,
definisane ovom konkursnom dokumentacijom.
Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje,
potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.
Ispunjenost obaveznog uslova iz člana 75. Stav 1 Tačka 5 Ponuđač dokazuje
dostavljanjem kopije Sertifikata da je upoznat sa standardom ISO/IEC 27001:2013
(ISO/IEC 27001:2013 Foundation ili ISO/IEC 27001:2013 Bridging Course)
Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke ponuđač
dokazuje na sledeći način:
1. Dovoljan poslovni kapacitet: Da ponuđač ima najmanje tri organizacije u koje
je uspešno uveo sistem ISO 27001.
Kao dokaz potrebno je priložiti :
Obrazac Potvrda za reference: Potvrda sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica
naručioca; za svaki realizovan posao posebna potvrda;
2. Dovoljan kadrovski kapacitet:
Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da ima :
 Minimalno 1 u radnom odnosu i/ili angažovanog po odgovarajućem
ugovoru koji posedujje sertifikat ISO 27001 Lead Auditor
 Minimalno 1 u radnom odnosu i/ili angažovanog po odgovarajućem
ugovoru koji posedujje sertifikat ISO 27005 Risk Manager
 Minimalno 1 u radnom odnosu i/ili angažovanog po odgovarajućem
ugovoru koji posedujje sertifikat ISO 22301 Lead Auditor
Isto lice može da poseduje više sertifikata.
Kao dokaz potrebno je priložiti:
1) Izjava ponuđača data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću
(potpisana i overena) kojom potvrđuje da raspolaže dovoljnim kadrovskim
kapacitetom, odnosno da ima u radnom odnosu minimum 1 zaposleno stručno
lice ili angažovano po odgovarajućem ugovoru u skladu sa predmetom javne
nabavke, sa priloženom fotokopijom „M“ obrazaca za zaposlena lica
(Obrazac Izjave o dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) ili kopijom
odgovarajućeg ugovora za ostala lica.
2) Fotokopije sertifikata ISO 27001 Lead Auditor
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 10 oд 40
3) Fotokopije sertifikata ISO 27005 Risk Manager
4) Fotokopije sertifikata ISO 22301 Lead Auditor
Isto lice može da poseduje više sertifikata.
2) Dopunske napomene:
Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u
vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja
odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci
da je dokumentuje na propisani način.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava (Obrazac izjave ponuđača, IV.1.)
mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i
overena pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi
Izjavu podizvođača (Obrazac izjave podizvođača, Poglavlje IV.3.1.), potpisanu od strane
ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.
Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je
ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne
dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet
stranicama nadležnih organa.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 11 oд 40
3. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU OBAVEZNIH USLOVA IZ ČLANA 75.
ZAKONA
IZJAVA O ISPUNJAVANJU OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JN-48-MV-2014 – usluga PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA ISO 27001
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom
odgovornošću, kao zastupnik ponuđača,
______________________________________________________________________
(naziv i sedište ponuđača)
dajem sledeću:
IZJAVU
da ispunjavamo sve obavezne uslove propisane čl. 75.. Zakona, odnosno uslove
definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku i to:
1. registrovan kod nadležnog organa,
2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,
krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično
delo prevare,
3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme
objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda,
4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji,
5. Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na
radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantuje da je
imalac prava intelektualne svojine;
Napomena:
U slučaju nedoumice o tome da li ponuđač koji nastupa samostalno ili u zajedničkoj
ponudi ispunjava neki od uslova određenih dokumentacijom, naručilac može shodno čl.
79. st.1 Zakona o javnim nabavkama da traži od ponuđača da podnese odgovarajuće
dokumente kojima potvrđuje ispunjenost uslova.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
Napomena:Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana
od trane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 12 oд 40
3.1. IZJAVA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA IZ KONKURSNE
DOKUMENTACIJE ZA PODIZVOĐAČA
Ovim, kao ovlašćeno lice podizvođača ______________________________________
(naziv i sedište pravnog lica - ponuđača)
Izjavljujem, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da
Podizvođač: _________________________________ iz ____________________,
ul.___________________________, sa matičnim brojem___________________, ispunjava
uslove obavezne uslove (tačke 1 do 4) za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti
usluge: Projekat uvođenja standatda ISO 27001 (JN-48-MV-2014), i to:
1. registrovan kod nadležnog organa,
2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih delea kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u verme
objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda,
4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji,
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave –
ovlašćeno lice podizvođača
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti
potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 13 oд 40
V. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
1. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA BITI SAČINJENA.
Ponudu treba odštampati ili čitko napisati i istu treba da potpiše i pečatira ponuđač, na
originalnim obrascima i modelu ugovora.
Ponuđač dostavlja jednu podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuđač dostavi više ponuda,
sve ponude tog ponuđača biće odbijene kao neispravne.
Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa
podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo
ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.
Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču,
dužan je da navede naziv ponuđača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude
zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz
čl.75.st.1.tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz čl.
75 st.1. Tačka 5 ovog Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, na
način određen čl.77. Zakona.
Ponudu može podneti grupa ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da
ispuni obavezne uslove iz čl.75.st.1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne
uslove ispunjavaju zajedno.
Uslov iz čl. 75 st.1 tač.5 ovog Zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača
kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.
Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i
prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke
propisane čl.81.st.4. Zakona.
2. JEZIK PONUDE
Ponuda i svi dokumenti kao i prepiska vezana za ponudu koju razmenjuju ponuđač i
naručilac treba da bude na sprskom jeziku.
3. PONUDA MORA DA SADRŽI:
a) OBRAZAC PONUDE, ispravno popunjen, potpisan i overen pečatom;
b) PODACI O PONUĐAČU sa opštim podacima o ponuđaču;
c) PODACI O PODIZVOĐAČU;
d) ZAJEDNIČKA PONUDA;
e) IZJAVU za dokazivanje ispunjenosti uslova iz člana 75 a u vezi sa
članom 77. Zakona o javnim nabavkama;
f) Sertifikat da je upoznat sa standardom ISO/IEC 27001:2013 (ISO/IEC
27001:2013 Foundation ili ISO/IEC 27001:2013 Bridging Course)
g) TEHNIČKI OPIS I SPECIFIKACIJA;
h) MODEL UGOVORA – popunjen i overen pečatom i potpisom;
i) OBRAZAC STRUKTURE CENE
j) Izjavu o nezavisnoj ponudi;
k) Troškovi pripreme ponude
l) Obrazac potvrda za reference
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 14 oд 40
m) Izjava o kadrovskom kapacitetu Izjava ponuđača data pod punom
materijalnom i krivičnom odgovornošću (potpisana i overena) kojom
potvrđuje da raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da
ima u radnom odnosu minimum 1 zaposleno stručno lice ili angažovano
po odgovarajućem ugovoru u skladu sa predmetom javne nabavke, sa
priloženom fotokopijom „M“ obrazaca za zaposlena lica (Obrazac
Izjave o dovoljnom kadrovskom kapacitetu ) ili kopijom
odgovarajućeg ugovora za ostala lica.
n) sertifikat ISO 27001 Lead Auditor
o) sertifikat ISO 27005 Risk Manager
p) sertifikat ISO 22301 Lead Auditor
q) Izjava o finansijskom obezbeđenju
r) Menica, menično ovlašćenje,izvod iz registra menica I karton
deponovanih potpisa.
4. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu
na način koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: JP TRANSNAFTA 11000
Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2., sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku usluge – PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA
ISO 27001, JN-48-MV-2014 - NE OTVARATI”
ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku usluge – PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA
ISO 27001, JN-48-MV-2014 - NE OTVARATI”
ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku usluge PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA
ISO 27001, JN-48-MV-2014 - NE OTVARATI”
ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluge – PROJEKAT UVOĐENJA
STANDARDA ISO 27001, JN-48-MV-2014 - NE OTVARATI”
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i
navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju
ponudu.
5. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u
zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih
ponuda.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 15 oд 40
U Obrascu ponude (poglavlje VI.), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu,
odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu
sa podizvođačem.
7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude
(poglavlje VI.1.) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne
vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo
predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično
izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji
podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj
nabavci.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su
navedeni u poglavlju IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se
dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac izjave iz poglavalja IV.3.1.).
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne
nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača,
radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti
sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na
izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st.4. tač.1) do 6)
Zakona i to podatke o:
 članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će
zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,
 ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
 ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
 ponuđaču koji će izdati račun,
 računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
 obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Kao i da:
 Sporazum sadrži podatke o ponuđaču koji će u ime grupe potpisivati obrazce iz
konkursne dokumentacije.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u
poglavlju IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje
ispunjenost uslova (Obrazac izjave iz poglavlja IV.3. ).
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili
zajedničku ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 16 oд 40
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. CENA I ROK PLAĆANJA
Cena, odnosno vrednost predmetne usluge, po jedinici mere, koje je predmet javne
nabavke, iskazuje se u dinarima, bez PDV-a i sa PDV-om, s tim da cena obuhvata i sve
troškove vezane za isporuku predmetne usluge.
U toku važenja ugovora cena je fiksna i ne može se menjati ni po kojoj osnovi za čitavo
vreme trajanja Ugovora.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, Naručilac će postupitiu skladu sa čl.
92. ZJN.
Porez (PDV), iskazati posebno.
Plaćanje: 90% u toku trajanja projekta i 10% nakon dobijenog sertifikata.
Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.
Ponuda ponuđača koji ponudi avansno plaćanje biće odbijena kao neispravna.
Rok plaćanja mora biti definisan u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih
obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS” br. 119/2012), na osnovu
dokumenta koji ispostavlja ponuđač, a kojim se potvrđuje izvršenje predmetne usluge(
minimum 10 a maksimalno 45 dana).
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.
10. ZAHTEVI OD ZNAČAJA ZA PRIHVATLJIVOST PONUDE
10.1. Za kvalitet usluge garantuje i odgovara Ponuđač.
Ukoliko se prilikom izvršenja predmetne usluge konstatuju nedostaci u pogledu
kvaliteta usluge koja je predmet ponude, ponuđač je obavezan da nedostatke
otkloni odmah, a najkasnije u roku od 3(tri) dana od momenta prijema pismenog
naloga Naručioca.
10.2.Zahtev u pogledu izvršenja predmetne usluge
Rok izvršenja kompletne usluge je u roku od 100 kalendarskih dana od dana
potpisivanja ugovora.
11. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:
11.1. Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu
menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica. Menica mora biti overena
pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti
dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom
od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija
kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi
u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 33 dana od dana otvaranja
ponuda.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 17 oд 40
Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za
podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen
ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen
ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa
zahtevima iz konkursne dokumentacije.
Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po
zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem.
Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
Odabrani ponuđač je obavezan da uz zaključeni ugovor dostavi
11.2. Menicu za dobro izvršenje posla, sa naznačenim nominalnim iznosom od 10%
(deset procenata) od ukupne vrednosti ponude bez obračunatog PDV-a, sa rokom
važenja koji je najmanje 30 (trideset ) dana duži od roka isporuke navedenog u ponudi, a
počinje da teče od dana potpisivanja Ugovora.
11.3. Menicu za ugovornu kaznu sa naznačenim nominalnim iznosom od od 0,5%
dnevno od ukupne ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenta) ukupne
ugovorene vrednosti bez obračunatog PDV-a, sa rokom važenja koji je najmanje 30
(trideset) dana duži od roka izvršenja predmetne usluge navedenog u ponudi, a počinje
da teče od dana potpisivanja Ugovora.
Napomena: Menice moraju biti registrovane u skladu sa članom 47a Zakona o
platnom prometu („Službeni list SRJ“ br.3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“ br.43/2004,
62/2006 i 31/2011) i Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i
ovlašćenja („Sl.glasnik RS“ br.56/2011), overene pečatom i potpisane od strane lica
ovlašćenog za zastupanje. Uz menice moraju biti dostavljena uredno popunjena i
overena menična ovlašćenja – pisma (u prilogu), kao i kopiju kartona deponovanih
potpisa, koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom
ovlašćenju – pismu. Potpis ovlašćenog lica na menicama i meničnim ovlašćenjima mora
biti identičan sa potpisom u kartonu deponovanih potpisa.
U slučaju promene lica ovlašćenog za zastupanje, menično ovlašćenje ostaje
na snazi. U slučaju da ponuđač odustane od zaključenja ugovora pod uslovima datim u
ponudi ili ne ispuni druge obaveze u postupku nabavke, naručilac će aktivirati sredstva
finansijskog obezbeđenja.
Po završenom poslu Naručilac će predmetne menice vratiti, na pisani zahtev
Ponuđača.
11.4. Blanko solo menice ponuđač predaje JP TRANSNAFTA istovremeno sa
potpisivanjem ugovora.
12. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA
PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne
nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet
nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču
bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu
Blanko solo menicu za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama:
bezuslovna i plativa na prvi poziv. Blanko solo menice za dobro izvršenje posla izdaje
se u visini od 15%, (umesto 10% iz tačke 11.2.) od ukupne vrednosti ugovora bez
uračunatog PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za
konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za
izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se
produži.
13. OTVARANJE PONUDA:
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 18 oд 40
Komisija za javne nabavke, otvara ponude u prisustvu predstavnika ponuđača koji žele
da prisustvuju otvaranju ponuda.
Komisija za JN proverava da li ponuđač ispunjava zakonske uslove za učestvovanje u
postupku. Ukoliko ponuđač ne ispunjava zakonske uslove ili mu je dokumentacija
nepotpuna ta ponuda neće se uopšte uzimati u razmatranje.
Ukoliko ponuđač ispunjava zakonske uslove i ako je dostavio kompletnu dokumentaciju,
Komisija za JN sačinjava Zapisnik sa otvaranja ponuda koji će sadržati pregled ponuda,
spisak učesnika na otvaranju i pojedinosti sa otvaranja ponuda, koji potpisuju svi članovi
komisije kao i prisutni predstavnici ponuđača i svim učesnicima u postupku u roku od tri
dana od dana otvaranja ponuda dostaviće fotokopiju zapisnika sa otvaranja ponuda.
14. ROK VAŽENJA PONUDE
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude. U slučaju
da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao
neprihvatljiva.
JP Transnafta može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži
od ponuđača produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati
ponudu.
15. TAJNOST
Podaci koji se tiču provera, objašnjenja, mišljenja i poređenja ponuda, kao i preporuke u
vezi sa dodelom ugovora se neće saopštavati ponuđačima ni licima koja zvanično nisu
uključena u psotupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuđača. Ukoliko učesnik u
postupku na bilo koji način pokuša da utiče na komisiju za izbor izvođača prilikom
proučavanja ponuda ili donošenja odluke o izboru ponuđača, njegova ponuda biće
automatski odbijena.
16. POJAŠNJENJE PONUDE
Komisija za javnu nabavku može, ukoliko želi, da zatraži od ponuđača razjašnjenje
ponude ukoliko je to neophodno radi provere i poređenja ponuda. Takav zahtev i odgovor
na njega će biti dostavljen u pismenoj formi ili putem faksa, s tim da ne sme da se menja
ili koriguje cena ili sadržaj ponude, osim ukoliko je potrebno korigovati aritmetičke greške
koje otkrije Službenik za izbor prilikom proučavanja ponuda.
17. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Komisija za javnu nabavku će odabrati onog ponuađa čija ponuda ispunjava sve
propisane zahteve i koji je ponudio najnižu cenu.


17.1 ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI
DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA
SA ISTOM PONUĐENOM CENOM
U slučaju da je ponuđena cena identična, naručilac kao najpovoljniju ponudu u
smislu člana 84. stav 4. ZJN, bira ponudu onog ponuđača koji je ponudio
najkraći rok izvršenja usluge.
Ukoliko su ponuđene identične cene identični rokovi i z v r š e n j a u s l u g e , biće
izabrana ponuda ponuđača sa najdužim rokom plaćanja predmetne usluge.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 19 oд 40
18. RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA
Ponuda će biti odbijena ako je neblagovremena, neodgovarajuća ili
neprihvatljiva.
1) Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca po
isteku roka određenog u pozivu za podnošenje ponude, odnosno nije predata
naručiocu u roku određenom u pozivu. Sve neblagovremeno podnete ponude biće po
okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa
naznakom da su podnete neblagovremeno.
2) Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je
utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.
3) Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio
zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava
prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti
javne nabavke.
19. PRAVO NARUČIOCA DA PRIHVATI PONUDU ILI ODBIJE NEKU ILI SVE
PONUDE
Naručilac zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju od ponuda i / ili da poništi ceo
postupak javne nabavke i da odbije sve ponude u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama. Naručilac to može da učini u bilo koje vreme pre dodele ugovora sa
obavezom da svoju Odluku pismeno obrazloži, posebno navodeći razloge za
odbijanje.
20. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA
Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i
materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih
propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životnesredine, kao i
da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine. (Obrazac izjave iz poglavlja
IV. 3.).
21. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava
intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.
22. OBJAŠNJENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu JP Transnafta
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail
[email protected] ili faksom na broj. 011/2459430) tražiti od naručioca
dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana
pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za
dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti
u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na
svojoj internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN-48-MV-2014.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 20 oд 40
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka
roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi
obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti
da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
telefonom nije dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom
20. Zakona.
23. ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano
lice, ili poslovno udruženje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu.
Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj
komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na email. [email protected] ili faksom na broj. 011/2459430 ili preporučenom
pošiljkom sa povratnicom na adresu JP Transnafta 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva
br. 2. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke,
protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O
podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku
javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih
nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za
podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati
blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka
roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju
podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi
postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu
prava je 5 dana od dana prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u
postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za
njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga
nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo
podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se
ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao
znati prilikompodnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u
skladu članom 156. zakona (broj žiro računa: 840-742221843-57, poziv na broj 50016, svrha: Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se
odnosi, korisnik: Budžet Republike Srbije).
Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. -167. Zakona.
24. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u
roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana
149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre
isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2.
Tačka 5) Zakona.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 21 oд 40
VI.
Ponuda za javnu nabavku
STANDARDA ISO 27001,
OBRAZAC PONUDE
usluge:
JN-48-MV-2014
PROJEKAT
UVOĐENJA
I . Način na koji se daje ponuda:
Ponudu dajem
(zaokružiti način podnošenja ponude ):
a.
samostalno
b.
sa podizvođačem
v.
zajednička ponuda (grupa ponuđača - konzorcijum)
II . Uslovi ponude:
JN-48-MV-2014
BROJ POZIVA:
Naziv ponuđača:
Sedište i adresa ponuđača:
Lice ovlašćeno za
potpisivanje ugovora
BROJ PONUDE
DATUM PONUDE
Ukupna vrednost
ponude (bez PDV-a)
.............................................. dinara.
Ukupna vrednost
ponude (sa PDV-om)
.............................................. dinara.
Napomena:
Ukupna cena ponude za nabavku (JN-48-MV-2014)
je fiksna i ne može se menjati ni po kojoj osnovi za
čitavo vreme trajanja Ugovora i sadrži sve zavisne
troškove Izvršioca za ovu predmetnu nabavku.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 22 oд 40
Rok izvršenja
predmetne usluge
................... kalendarskih dana
Rok mora biti iskazan u kalendarskim danima.
Rok plaćanja
U roku od ................ kalendarskih dana, od dana
valjano sačinjenog i zaprimljenog računa, nakon
ispostavljanja izveštaja o izvršenoj predmetnoj
usluzi
Minimum 10 a maksimalno 45 kalendarskih dana
Važnost ponude
................. dana.
JP Transnafta
Mesto uvođenja standarda
Matični broj
Poreski identifikacioni
broj:
Elektronska adresa
ponuđača (e-mail):
Telefon /
Telefaks
Tekući račun
Poslovna banka
Osoba za kontakt
Ponuđač – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________2014.god.
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis ovlašćenog lica
NAPOMENA: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje
da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac
ponude potpisiju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da
odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 23 oд 40
VI. 1.
PODACI O PONUĐAČU
OBRAZAC PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Sedište ponuđača
Matični broj
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta
Tekući račun
Banka:
NAPOMENA: obrazac podaci o ponuđaču, ponuđač mora da popuni, overi pečatom i
potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu podaci o ponuđaču
navedeni.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 24 oд 40
VI. 2.
PODACI O PODIZVOĐAČU
OBRAZAC IZJAVA PONUĐAČA DA NASTUPA SA PODIZVOĐAČEM
Red.
broj
Za delimično izvršenje usluga će biti
angažovan kao podizvođač
(podaci o podizvođaču):
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač i
deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
(upisati):
Naziv i sedište podizvođača:
1.
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:
Osoba za kontakt:
Telefon /faks:
Elektronska pošta
Tekući račun
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Mesto: …………………………
Datum: …………………………

M.P.
Potpis podizvođača:
………………………………
(Potpis odgovornog lica)
NAPOMENA: Obrazac 3.-popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu
podnose sa podizvođačem.
Ukoliko ponuđač nastupa sa većim brojem podizvođača ovaj obrazac
fotokopirati, popuniti za svakog podizvođača i dostaviti uz ponudu.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 25 oд 40
VI. 3.
ZAJEDNIČKA PONUDA
U vezi sa pozivom br. JN-48-MV-2014 – USLUGA PROJEKAT UVOĐENJA
STANDARD ISO 27001, kao grupa Ponuđača, u zajedničkoj ponudi, su sledeći
Ponuđači:
Red.
br.
PONUĐAČ
1.
Nosilac posla
Vrsta usluge
koju će
obavljati
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
2.
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
3.
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 26 oд 40
4.
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
5.
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
M.P.
Ime i prezime – čitko napisano
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
PRILOG: Pravni akt o zajedničkom nastupanju kojim se obavezuju na zajedničko
izvršenje predmetne nabavke i kojim se reguliše ko je Nosilac posla, kao i odnos i
obaveza svakog od učesnika Ponuđača u ovom poslu.
NAPOMENA: Svaki Ponuđač iz grupe Ponuđača, pored ovog obrasca, popunjava i
prethodni obrazac (Obrazac Podaci o podizvođaču), zavisno da li, u okviru grupe
Ponuđača, nastupa sa podizvođačem ili ne.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 27 oд 40
VII. MODEL UGOVORA
MODEL UGOVORA ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje
da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača model ugovora popunjava,potpisuje i
overava pečatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.
MODEL UGOVORA
Ugovorne strane:
JP TRANSNAFTA, sa sedištem u Pančevu, ul. Zmaj Jovina 1, koje zastupa vršilac
dužnosti direktora Tomislav Basta (u daljem tekstu: NARUČILAC),
i
_____________________ sa sedištem u __________, ul. ______________ br._____,
koga zastupa ___________________, direktor (u daljem tekstu: IZVRŠILAC),
zaključuju:
UGOVOR
Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ugovorne strane konstatuju:
- da je Naručilac sproveo postupak javne nabavke male vrednosti, propisan
odredbama Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/2012), radi
nabavke usluge – projekat uvođenja standarda ISO 27001, , broj nabavke JN-48-MV2014;
- da je Izvršilac u svojstvu Ponuđača dostavio svoju Ponudu br. _______ od
_____________ 2014. godine, koja je zavedena kod Naručioca pod brojem _________
od ______________2014. godine i ista je sastavni deo Ugovora;
- da je Naručilac svojom Odlukom broj _______________od ____2014. godine
dodelio Ugovor o javnoj nabavci Izvršiocu.
PREDMET UGOVORA
Član 2.
Predmet Ugovora je usluga - projekat uvođenja standarda ISO 27001 iz člana
1. ovog Ugovora za potrebe Naručioca, na osnovu prihvaćene Ponude Izvršioca br.
____________________ od ________________.2014. godine.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 28 oд 40
Izvršilac se obavezuje da:
1)
izvrši usluge - projekat uvođenja standarda ISO 27001 po tehničkoj
specifikaciji iz konkursne dokumentacije i u skladu sa prihvaćenom Ponudom, a koja
dokumentacija i Ponuda su sastavni deo ovog Ugovora, koje podrazumevaju i
sledeće aktivnosti:
a) obuke:
uvodna obuka,
obuka za interne proverivače za standard ISO 27001;
b) radionice za prikupljanje podataka, izradu dokumentacije u pogledu
ispunjenosti zahteva standard;
c) pomoć oko interne provere ključnih zahteva standarda i priprema
rukovodstva za sertifikacionu proveru;
d) redovno izveštavanje tokom realizacije konsultantskih usluga;
2) izvrši usluge u roku iz ovog člana Ugovora;
3) izvršena usluga bude odgovarajućeg kvaliteta.
Izvršilac se obavezuje da predmetne usluge izvrši u roku od ________________
(slovima: ____________________) kalendarskih dana, od dana zaključenja Ugovora.
CENA
Član 3.
Ukupna cena usluga, koji predstavljaju predmet javne nabavke a prema cenama
datim u Ponudi, iznosi ___________ (slovima: ______________________) dinara bez
PDV,
a
sa
uračunatim
PDV-om
_________________
(slovima:
_________________________) dinara.
Plaćanje se vrši po sledećoj dinamici:
 Iznos od 90% (slovima: devedeset procenata) sa uračunatim porezom
na dodatu vrednost Naručilac će uplatiti na račun Izvršioca na osnovu
ispostavljene fakture Izvršioca, nakon dostavljanja izveštaja о odrzanim
radionicama i obukama, prihvacenog od strane ovlascenog lica
Narucioca;
 Ugovorena cena, po odbitku prethodne uplate, formiraće preostali iznos
od 10% (deset procenata), sa uračunatim porezom na dodatu vrednost,
nakon dobijenog traženog standard (sertifikata).
Cena iz stava 1. ovog člana obuhvata i sve troškove vezane za izvršenje
predmetnih usluga iz člana 2. ovog Ugovora.
U toku važenja Ugovora cena je fiksna i ne može se menjati ni po kojoj osnovi za
čitavo vreme trajanja Ugovora.
IZVRŠENJE USLUGE
Član 4.
Izvršilac ima obavezu da najavi izvršenje usluge najmanje 24 sata pre samog
početka izvršenja usluge, na kontakt telefon koji bude naveden u nalogu za nabavku.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 29 oд 40
Prijem izvršene usluge se vrši od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca i u
prisustvu ovlašćenog predstavnika Izvršioca.
Nakon izvršenja usluge sačinjava se zapisnik, koji ovlašćeni predstavnici
Naručioca i Izvršioca sastavljaju i potpisuju. Uz zapisnik Izvršilac dostavlja i traženi
izvestaj i standard (sertifikat).
Naručilac se obavezuje da odredi ovlašćeno lice koje će obavljati kontrolu
izvršenih usluga, overu zapisnika i druge neophodne dokumentacije, i o tome pismeno
izvesti Izvršioca u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora od strane
ugovornih strana.
KVALITET USLUGE
Član 5.
Za kvalitet izvršene usluge garantuje i odgovara Izvršilac, koji Naručiocu garantuje
da izvršene usluge potpuno odgovaraju svim tehničkim opisima, karakteristikama i
specifikacijama datim u okviru konkursne dokumentacije i Ponude.
Ukoliko se prilikom izvršenja predmetne usluge konstatuju nedostaci u pogledu
kvaliteta usluge koja je predmet Ponude, Izvršilac je obavezan da nedostatke otkloni
odmah, a najkasnije u roku od 3 dana, od momenta prijema pismenog naloga Naručioca.
Izvršilac je obavezan da posao obavi stručno i kvalitetno prema pravilima struke i
važećim normativima i standardima.
PLAĆANJE
Član 6.
Nakon izvršene usluge u skladu sa članom 2.ovog Ugovora, Izvršilac dostavlja
račun Naručiocu za izvršenu uslugu, u 2 (dva) primerka. Račun se dostavlja ovlašćenom
licu Naručioca. Uz račun Izvršilac dostavlja zapisnik o izvršenoj usluzi, na kome mora biti
upisano čitko ime i prezime, potpis, broj lične karte i pečat Naručioca.
Računi koji nisu sačinjeni u skladu sa odredbama ovog člana biće vraćeni
Izvršiocu, a plaćanje odloženo na štetu Izvršioca, sve dok se ne izvrši ispravka i
ispostava valjano sačinjenog računa.
Naručilac ima obavezu da izvrši plaćanje ispostavljenog računa sačinjenog u
skladu sa predhodno navedenim u stavu 1 i 2 ovog člana, saglasno Zakonu o rokovima
izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“ br.
119/2012), u roku od ______________ (slovima: ________________) kalendarskih dana
od dana prijema valjano sačinjenog računa za pružene usluge, saglasno dinamici
utvrđenoj u članu 3 ovog Ugovora.
Plaćanje se vrši uplatom na račun Izvršioca broj __________________ koji se
vodi kod _______________________________ Banke.
SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
Član 7.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 30 oд 40
Izvršilac se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi dve
važeće i registrovane blanko menice, overene pečatom i potpisane od strane lica
ovlašćenog za zastupanje, i kojima garantuje uredno izvršenje svih svojih ugovornih
obaveza, odnosno ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Uz menice iz stava 1 ovog Ugovora moraju biti dostavljena uredno popunjena i
overena menična ovlašćenja – pisma, kao i kopija kartona deponovanih potpisa, koja je
izdata od strane poslovne banke koju Izvršilac navodi u meničnim ovlašćenjima –
pismima, za Naručioca kako bi zaprimljene menice mogao popuniti u skladu sa ovim
Ugovorom.
Jedna menica iz stava 1. ovog člana je za dobro izvršenje posla, sa naznačenim
nominalnim iznosom od 10% (deset procenata) od ukupne vrednosti ponude bez
obračunatog PDV-a, sa rokom važenja menice koji je najmanje 30 (trideset) dana duži od
roka izvršenja navedenog u ponudi, a počinje teći od dana potpisivanja Ugovora.
Druga menica iz stava 1. ovog člana je za ugovornu kaznu, sa naznačenim
nominalnim iznosom od 10% (deset procenata) od ukupne vrednosti ponude bez
obračunatog PDV-a, sa rokom važenja koji je najmanje 30 (trideset) dana duži od roka
izvršenja usluge navedenog u ponudi, a počinje da teče od dana potpisivanja Ugovora.
Menice i menična ovlašćenja (pisma) iz stava 1 i 2 ovog člana se drže u blagajni
Naručioca sve do ispunjenja ugovornih obaveza Izvršioca, i po završenom poslu
Naručilac će predmetne menice vratiti, na pisni zahtev Izvršiocu.
Ako Izvršilac ne ispuni obavezu iz stava 1 i 2 ovog člana ni u naknadnom roku od
tri dana, od dana prijema obaveštenja upućenog od strane Naručioca, ovaj Ugovor se
može raskinuti istekom poslednjeg dana naknadnog roka. Naručilac nema obavezu da
Izvršioca posebno obaveštava da je predmetni Ugovor raskinut.
Član 8.
U slučaju zakašnjenja u isporuci predmetnih dobara, iz razloga koji se mogu
pripisati Izvršiocu, isti je dužan da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% (5/10)
procenata dnevno od ukupne ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenata)
ukupne ugovorene vrednosti sa obračunatim PDV-om. Naručilac ima pravo da naplati
ugovornu kaznu bez posebnog obaveštavanja Izvršioca, aktiviranjem blanko solo menice
(za ugovornu kaznu) ili umanjenjem računa iz člana 6. ovog Ugovora, za iznos ugovorne
kazne, ispostavljenog od strane Izvršioca. Ugovorne strane su saglasne da obaveza
Izvršioca za plaćanje ugovorne kazne dospeva samim padanjem u docnju, bez obaveze
Naručioca da ga o tome upozori.
U slučaju nedostataka u izvršenju posla iz razloga koji se mogu pripisati Izvršiocu,
isti je dužan da Naručiocu plati nominalni iznos od 10% (deset procenata) od ukupne
vrednosti ponude bez obračunatog PDV-a. Naručilac ima pravo da naplati ugovorni iznos
bez posebnog obaveštavanja Izvršioca, aktiviranjem blanko solo menice (za dobro
izvršenje posla).
Ako Izvršilac ne ispuni obavezu izvršenja usluge ni u naknadnom roku kojeg
odredi Naručilac, ovaj Ugovor se raskida po samom zakonu istekom poslednjeg dana
naknadnog roka, a naplaćena sredstva po osnovu aktiviranja menica Naručilac zadržava
na ime naknade štete. Naručilac nema obavezu da Izvršioca posebno obaveštava da je
predmetni Ugovor raskinut.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 31 oд 40
OSTALE ODREDBE
Član 9.
Izvršilac je dužan da Naručiocu nadoknadi svu štetu koju prouzrokuje Naručiocu ili
trećim licima izvršenjem obaveze iz člana 2. ovog Ugovora.
Izvršilac za izvršenje ove javne nabavke, u skladu sa Ugovorom o poslovno
tehničkoj saradnji, koji je prilog ovom Ugovoru, angažuje podizvođača/je:
____________________________________________________________________
Izvršilac u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene nabavke Naručiocu.
Član 9a.
Izvršilac će ovu javnu nabavku izvršiti, u skladu sa Aktom – ugovorom o
zajedničkom izvršenju nabavke, koji je prilog ovom Ugovoru, sa ponuđačem/ima:
Članovi grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.
Član 10.
Izvršilac će, usled neopravdanog zakašnjenja u ispunjavanju svojih obaveza
vezanih za izvršenje obaveza iz člana 2. ovog Ugovora biti izložen nekoj ili svim od
sledećih sankcija: plaćanje ugovorne kazne i/ili raskid ovog Ugovora zbog neispunjenja
obaveza.
Član 11.
Za sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom, važe odredbe Zakona o
obligacionim odnosima i odredbe drugih pozitivnopravnih propisa primenljivih, s obzirom
na predmet Ugovora.
Član 12.
Ovaj Ugovor stupa na snagu odmah nakon potpisivanja i traje do okončanja
izvršenja usluge iz čl. 2. ovog Ugovora.
Ovaj Ugovor se smatra zaključenim na dan kada su ga potpisali ovlašćeni
zastupnici obe ugovorne strane, a ako ga ovlašćeni zastupnici nisu potpisali na isti dan,
Ugovor se smatra zaključenim na dan drugog potpisa po vremenskom redosledu.
Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu biti izvršene u pismenoj formi u
skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i drugim važećim propisima.
Član 13.
U slučaju spora po ovom Ugovoru, koji se ne može rešiti dogovorom ugovornih
strana, nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu.
Član 14.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 primeraka, a svaka strana zadržava po 2 primeraka.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 32 oд 40
NARUČILAC
JP Transnafta Pančevo
IZVRŠILAC
Tomislav Basta
v.d. direktora
NAPOMENA: Model ugovora, ponuđač popunjava u skladu sa ponudom,
overava pečatom i potpisom, čime potvrđuje da prihvata elemente modela ugovora.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 33 oд 40
VIII. OBRAZAC STRUKTURE CENE I UPUTSTVO
Ponuđač:
(sedište i adresa ponuđača)
Ponuda br.
od:
Predmet ugovora: Projekat uvođenja standarda ISO 27001 – JN-48-MV--2014
Cena po
Ukupno
OPIS DOBRA I USLUGE
jedinici
(bez PDV-a)
(bez PDV-a)
1 Projekat uvođenja standard ISO 27001
din
UKUPNO:
din
Porez na dodatu vrednost:
din
SVEGA ZA ISPLATU:
din
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
M.P.
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
Uputstvo :
Popunjavaju se svi traženi podaci )naziv i sedište ponuđača, broj i datum izrade ponude.
Dalje se popunjavaju pojedinačne i ukupne cene dobara i usluga navedenih u obrascu, kao i
zbirnu cenu, ukupan PDV i ukupnu cenu sa PDV-om.
Popunjavaju se i ostalu traženi podaci u skladu sa ponudom.
Obrazac se overava pečatom i potpisuje od strane odgovornog lica.
Ukoliko obrazac nije popunjen, potpisan i overen od strane odgovornog lica, ponuda će biti
odbijena kao neispravna.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 34 oд 40
IX.
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. Zakona o javim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
124/2012) Ovlašćeno lice ponuđača _____________________________iz
____________________ daje
IZJAVU O NEZAVISNOJ
PONUDI
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je ponuda za javnu
nabavku br. JN-48-MV-2014 –nabavka usluge PROJEKAT UVOĐENJA STANDARDA
ISO 27001, podneli nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim
licima.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
M.P.
Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj
ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.
Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno
zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako
utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku
javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane
učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije
predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. Tačka 2)Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 35 oд 40
X. OBRAZAC POTVRDA ZA REFERENCE
NAZIV NARUČIOCA
SEDIŠTE I ADRESA
ODGOVORNO LICE I
KONTAKT
MATIČNI BROJ
PIB
U skladu sa članom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“
Republike Srbije br.124/2012), dajemo
POTVRDU
Kojom potvrđujemo da nam je ____________________________________________
kvalitetno
i
uspešno
uveo
standard
ISO
27001:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________
( Napomena: Dostaviti kratak opis, vrsta i opis, rok i datum zaključenja i sl.).
Potvrda se izdaje na zahtev ______________________________________________
radi učešća u postupku Javne nabavke JN-48-MV-2014, nabavka Projekat uvođenja
standarda ISO 27001, za potrebe Javnog preduzeća „Transnafta“ i u druge svrhe se ne
može koristiti.
Mesto:__________________
Datum:__________________
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
Za svaki realizovan posao posebna potvrda
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 36 oд 40
XI.
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
U skladu sa članom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (službeni glasnik Republike
Srbije br.124/2013), IZJAVLJUJEM pod krivičnom
i materijalnom odgovornošću
Naručiocu :
JP Transnafta, Pančevo,
ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
da raspolažemo neophodnim kadrovskim kapacitetima za ispunjenje uslova za
učestvovanje u nabavci JN-48-MV-2014, usluga: PROJEKAT UVOĐENJA
STANDARDA ISO 27001 , oznaka iz Opšteg rečnika nabavke –GC 16 – Tip standarda,
navedenih u poglavlju III.
R.br.
Ime i prezime
Stručna
sprema
Licenca
broj
Radno mesto
1.
2.
3.
NAPOMENA: Ponuđač mora da ima minimalno 1 (jedno) zaposleno ili angažovano
stručno lice sa važećim sertifikatima.
Kao dokaz Odgovorno lice Ponuđača potpisuje i overava ovaj obrazac kojim
potvrđuje da su navedeno/a
lice/a zaposlena kod ponuđača i prilaže
fotokopije važećih sertifikata, „M“ obrazaca za zaposlena lica ili kopijom
ugovora za ostala lica.
Naručilac može tražiti na uvid originale.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
PONUĐAČ odgovara za autentičnost podataka.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 37 oд 40
XII.
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1.Zakona, ponuđač ________________________________
[navesti naziv ponuđača],
dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
VRSTA TROŠKA
IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA
PRIPREMANJA PONUDE:
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca,
naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su
izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva
obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 38 oд 40
XIII.
OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
IZJAVA
PONUĐAČA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
Obavezujem se da ću odmah po potpisivanju dodeljenog ugovora - za javnu nabavku
male vrednosti br. JN-48-MV-2014 – nabavka usluge Projekat uvođenja standarda ISO
27001 položiti sredstva finansijskog obezbeđenja predviđena konkursnom
dokumentacijom i ugovorom.
Obavezujem se da ću istovremeno sa predajom ugovorene vrste sredstva finansijskog
obezbeđenja, Naručiocu predati kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenih lica
ponuđača, kao i ovlašćenje za Naručioca, da ugovorena sredstva finansijskog
obezbeđenja može popuniti u skladu sa zaključenim ugovorom o javnoj nabavci.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
Stranica 39 oд 40
O V L A Š Ć E NJ E
ZA KORISNIKA SOLO MENICE
Koje izdaje DUŽNIK (pravno lice)___________________________________
Sedište i adresa___________________________________________________
Matični broj______________________ PIB___________________________
Dana______________ u mestu_________________________________________
Tekući račun broj___________________________________________________
Kod banke__________________________________________________________
Saglasno odredbama člana 47a Zakona o platnom prometu (Sl. list SRJ BR.
3/2002 i 5/2003 I Sl. glasnik RS BR. 43/2004.) i Zakona o menici i tačke 1.2. i 6. i Odluke
o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja ( „Sl.glasnik RS“
br.56/2011) i
izvršenoj nabavci JN-48-MV-2014, nabavke usluga PROJEKAT
UVOĐENJA
STANDARDA
ISO
27001,
po
Ugovoru
/
Ponudi
broj
_______________________od
(datum)____________god.
u
vrednosti
od
(brojem)_____________________dinara, (slovima)____________________________
______________________________________________________________________ .
OVLAŠĆUJE SE
JP TRANSNAFTA PANČEVO, sa sedištem u Pančevu, ul. Zmaj Jovina br.1. da
potpisanu i overenu solo menicu broj:_____________________________
dobijenu kao sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude / dobro izvršenje obaveza
dužnika:________________________________________________________________
sa sedištem u _______________, ul. _______________________________ br.______
da po osnovu navedenog ugovora / ponude, može popuniti menicu sa dospećem «po
viđenju» na iznos svih dospelih, a neizmirenih obaveza, bezuslovno i neopozivo, bez
protesta i troškova.
Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog Ugovora dođe do: promena
lica ovlašćenih za zastupanje pravnog lica, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa
računa Dužnika, promena pečata, satusnih promena kod Dužnika, osnivanja novih
Pravnih subjekata od strane Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet.
DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE
M.P.
JP TRANSNAFTA JN-48-MV-2014
_____________________________
Potpis ovlašćenog lica, overa pečatom
Stranica 40 oд 40
Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA