Axel Bogitzky
Prvá pomoc
psom
*
•m-
FORTUNA PRINT
Obsah
H Na úvod 4
• Všeobecne o naliehavých
prípadoch a o prvej pomoci 6
Príprava 9
Precvičenie základných vyšetrovacích
metód na zdravom psovi 10
Zásady správania sa v tiesni 12
Ako zaobchádzať s chorými
a zranenými psami 13
Metódy vyšetrovania
a ošetrenia 16
Bezprostredné ohrozenie života
•
- prvé kroky na záchranu života 16
Kontrola životných funkcií 18
Oživovanie 19
•%
Krvácania ohrozujúce život 23
Ďalšie opatrenia 25
Postup pri vyšetrovaní 25 Zlyhanie obehového systému
a dýchacie ťažkosti 36
Otravy a poleptania 40
Otvorené poranenia a ich ošetrenie 45
Zavreté poranenia 48
Obväzovanie 51
Lieky 56
Transport 60
Z najbežnejších poranení
a chorôb 62
.4
Alergia 62
Infekcie dýchacieho aparátu 65
Očné poranenia 66
Poškodenie medzistavcových
platničiek (diskopatia jazvečíkov) 69
Poruchy vedomia a kŕčpvé
stavy 72
Vracanie, hnačka, bolesti
brucha 75
Omrzliny 78
Utopenie 79
Cudzie telesá 79
Hnisavý zápal maternice pyometra 81
Poruchy močenia 82
Srdcové príhody 83
Prehriatie a úpal 86
Bodnutie hmyzom 87
Krvácanie z nosa 88
Uši 88
;
'
Zasiahnutie elektrickým prúdom 91
Gravidita, pôrod a starostlivosť
o šteňatá 91
Podchladenie 97
Popáleniny 100
Kliešte 101
I Príloha 104
Adresy a údaje 104
Informačné centrá pre prípady
otráv 104
Klinika na Univerzite veterinárskeho
lekárstva v Košiciach 104
Prehľad dôležitých údajov 106
Slbvrjík106
Poďakovanie 108
Pramene obrázkov 108
Literatúra 109
Tiráž 109
Register 110
Na úvod
N
la prechádzke, pri cestovaní alebo doma - všade môže
vášho zvieracieho priateľa postihnúť nehoda, zranenie alebo
choroba. Vtedy je pes odkázaný na pomoc svojho pána.
Zatiaľ neexistuje systém zaužívaných krokov porovnateľný
s prvou pomocou medzi ľuďmi. Preto ostáva na majiteľovi
alebo prítomnom človekovi, aby psovi poskytol prvú pomoc
a dopravil ho k veterinárnemu lekárovi.
Bohužiaľ, v tomto smere existuje často veľká neistota.
Majitelia málokedy vedia - ako laici pri prvej pomoci
ľuďom - čo môžu urobiť pre svoje zranené alebo choré
zviera. Poznatky o zákrokoch v núdzi a o potrebnom
vybavení sa neraz podceňujú. Koniec-koncov cieľom prvej
pomoci ani nie je nahradiť veterinárneho lekára, ani stanovovať diagnózy či vykonávať komplikované liečby. Skôr ide
o to, aby sa vytvorili čo najlepšie predpoklady na - podľa
možnosti - najrýchlejšie ošetrenie veterinárnym lekárom.
Táto kniha má poskytnúť základné poznatky a postupy,
ktoré uľahčia majiteľovi včas rozpoznať naliehavé prípady
a zároveň ho usmernia, ako má pri nich správne postupovať. Dôležité údaje sú zhrnuté v schémach a názorné
postupy zobrazené na obrázkoch. Dopĺňajú ich všeobecné
pravidlá ošetrovania pri špeciálnych naliehavých prípadoch a zahŕňajú informácie o zmysle či nezmysle takzvaných domácich liečiv.
Bergheim leto 2000
MVDr. Axel Bogitzky
Venujem
Doris
a Justinovi
i » Dole: Lekárnička
prvej pomoci by nemala
chýbať žiadnemu chovateľovi psa
=g§ Kým sa chorý alebo zranený pes
dostane do veterinárnej ambulancie, je
odkázaný na pomoc svojho majiteía
Všeobecne o naliehavých prípadoch
a o prvej pomoci
Ĺ . J naliehavé prípady sa v medicíne označujú všetky
akútne situácie ohrozujúce život. Môžu vzniknúť jednak
následkom nehody, jednak v dôsledku ťažkých ochorení
a otráv. Ak sa má zachovať život a zdravie zvieraťa, ošetrujúci človek mus( konať pohotovo. Na lepšiu orientáciu
sa osvedčilo zadeľovať súrne prípady podľa naliehavosti
ošetrenia do troch kategórií
I. k a t e g ó r i a si vyžaduje okamžité ošetrenie
do niekoľkých minút
Týka sa to predovšetkým porúch obidvoch najdôležitejších životných funkcií: dýchania a srdcovej činnosti.
Pri zastavení dýchania a srdca nastáva za krátky čas
ťažké poškodenie orgánov. Mimoriadne citlivo reaguje
mozog Rýchlo nasleduje bezvedomie a po troch
minútach stavu bezvedomia treba rátať s trvalými
následkami. V dôsledku toho absolútnu prednosť pri
poskytovaní prvej pomoci má kontrola a zabezpečenie
srdcovej činnosti a dýchania!
Na udržanie srdcovo-cievnej Činnosti potrebuje telo
určitý objem krvi. Poranenia veľkých ciev môžu viesť
k masívnym stratám krvi za niekoľko minút Prelo zastavenie silného krvácania, ako aj umelé dýchanie
a masáž srdca patria k opatreniam, ktoré zachraňujú
život
II. kategória si vyžaduje ošetrenie v priebehu
minút až jednej hodiny
Prípady tejto kategórie nie sú od začiatku menej nebe/
pecné než prípady I. kategórie Aj tu môže byť ohrozený
život podľa rozsahu poranení a miery ochorenia, le tu
síce aká-taká časová rezerva, kedze dýchanie a srdcová
činnosť sú zachované V takom prípade môžete zatelefonovať veterinárnemu lekárovi a poradiť sa s ním
o ďalšom postupe.
K II kategórii patria okrem iného všetky zranenia
a ochorenia s výrazným obmedzením dýchania
a krvného obehu (nebezpečenstvo šoku), ako aj pora-
Všeobecne o naliehavých prípadoch a o prvej pomoci
Chovateľ by mal
yediet čo treba robií,
jiielen v prípade, ak je
•pes zranený, ale aj
v takom prípade, že
nevyzerá zdravo
Všeobecne o naliehavých prípadoch a o prvej pomoci
nenia hlavy a chrbtice so zastretým
vedomím, prípadne s príznakmi ochrnutia.
Svojmu zranenému alebo
chorému psíkovi
môžete pomôcť aj
bez hlbších vedomostí z medicíny.
III. k a t e g ó r i a si vyžaduje
ošetrenie v priebehu prvých hodín
Patria sem zranenia a ochorenia,
ktorých nebezpečenstvo nie je viditeľné hneď od začiatku. Prípady tejto
kategórie prebiehajú na začiatku nepomerne menej dramaticky než prípady
I. a II kategórie. Práve v tom spočíva
ich zákernosť. Ak nebudú ošetrené.
môžu sa z nich za niekoľko hodín vyvinúť stavy nebezpečné pre život. Pre
chovateľov a majiteľov psov nie je
ľahké včas takéto prípady rozpoznať.
Často by ste sa malí zameral' aj na
okolnosti úrazu, aby ste neprehliadli
vnútorné zranenia. Včasnou kontrolou
u veterinárneho lekára sa dá zabrániť
vzniku situácie ohrozujúcej život,
„Ošetrenie v priebehu prvých hodín"
teda neznamená, že môžete pokojne
čakať niekoľko hodín Do tejto kategórie patria napríklad plynatosť,
respektíve otočenie (torzia) žalúdka,
vznik pľúcneho edému po požiaroch
a vnútorné zranenia
Efektívna starostlivosť po úraze
prebieha spravidla postupne. Móde!
navrhnutý v humánnej medicíne predstavuje takzvanú záchrannú reťaz.
lednotlivé kroky ošetrenia na seba
postupne nadväzujú ako očká na
retiazke. Mali by zaručovať usporiadaný sled od okamžitých opatrení na
záchranu života po odbornú lekársku
starostlivosť v nemocnici, Význam
človeka, ktorý' poskytuje prvú pomoc,
by sa nemal podceňovať, le totiž prvý
na mieste nehody, musf zhodnotiť
situáciu, stav zraneného a vykonať
prvé opatrenia na záchranu. Opatrenia
prvej pomoci sa v prípade núdze
vôbec neobmedzujú len na umelé
dýchanie a masáž srdca.
Model ľudskej záchrannej reťaze
sa môže v podstate premietnuť aj na
psa ako pacienta, Po zaistení životne
dôležitých funkcií obehového systému
a dýchania sa môžete - tiež po telefonickom dohovore s veterinárnym
lekárom - postarať o bezpečný prevoz
do ambulancie. Lenže v porovnaní
s humánnou medicínou v prípade
poraneného zvieraťa pripadá záchranárovi podstatne väčšia úloha, pretože priame ošetrenie lekármi odbor-
Súrne prípady
Akútne
|v ohrozenie života
Ohrozenie života
bez akéhokoľvek
ošetrenia
I. kategória
Okamžité zákroky,
ktoré zachránia
život v prvých
minútach
Zastavenie srdca, dýchania,
silné krvácanie
II. kategória
Ošetrenie
v priebehu
minút až
jednej hodiny
Ťažšie zranenia alebo ochorenia, najmä
s výrazným obmedzením dýchania
a obehového systému (nebezpečenstvo
šoku), poranenia hlavy a chrbtice so
zastretým vedomím alebo s príznakmi
ochrnutia
III. kategória
Ošetrenie počas
prvých hodín
Ťažké zranenia alebo ochorenia, ktorých
príznaky sú zo začiatku nenápadné,
napríklad vznik pľúcneho edému,
plynatosť či otočenie žalúdka, alebo
vnútorné zranenia
Príprava
Rozdiely v poskytnutí prvej pomoci človeku a psovi
Ôovek: zachrč
Pes:
profesionálni pracovníci: záchranná služba,
prípadne lekár na pohotovostnej službe
veterinárny lekár
záchranca
nfkmí na mieste (lekárska záchranná
služba] je v praxi malých zvierat
skôr výnimkou. Majiteľ (chovateľ)
by sa nemal tejto zodpovednosti
zľaknúť.
Ak dodržíme niekoľko základných
pravidiel, dá sa veľa situácií zvládnuť
jednoduchými vyšetrovacími a ošetrovacími metódami. Pojem prvej pomoci
by sa nemal vzťahovať len na ošetrenie pri akútnych prípadoch ohrozenia života Aj pri menej nebezpečných zraneniach alebo ochoreniach
môže poskytnutie prvej pomoci
zachovať zdravie psa a zabrániť
trvalým následkom
Poskytnutie prvej pomoci však
nikdy nemôže nahradiť veterinárneho lekára! Odhliadnuc od malých
poranení treba prvú pomoc chápať
v pravom zmysle slova- ako prvé opatrenie. Efektívne lekárske ošetrenie sa
totiž vždy zakladá na dobrej spolupráci medzi majiteľom a veterinárnym
lekárom.
lekár
môžete sústrediť na poskytnutie prvej
pomoci.
-+ Pohotovosť a dosah veterinárneho
lekára
Do tiesne sa často dostanete práve
cez víkend a v neskorých večerných
hodinách. Dôležitou otázkou preto je
dosiahnuteľnosť veterinárneho lekára
mimo ordinačných hodín. Vo všeobecnosti by mala existovať pohotovostná
služba vo všetkých okresoch a väčších
mestách.
Každý majiteľ psa by mal mať telefonický kontakt na ošetrujúceho veterinárneho lekára a pohotovostnú
službu.
-* Zoznam adries
Telefónne čísla vášho veterinárneho
lekára a jeho kolegov si uložte vedľa
telefónu, do lekárničky a na obojok
vášho psa. Myslite na situáciu, že by
sa pes raz stratil alebo úraz by sa
mohol stať práve vtedy, keď je na
prechádzke s inou osobou
Príprava
-> Medzinárodný veterinárny preukaz
pre psa
Nie je nič horšie, ako keď v núdzi
narýchlo hľadáte obväzy alebo telefónne Číslo vášho veterinárneho
lekára. Ste pritom čoraz nervóznejší
a zbytočne strácate čas. Ak však máte
všetko na poriadku, tým viac sa
V ostatných rokoch sa začal používať
veterinárny preukaz pre psa.
Obsahuje všetky údaje o psovi
dôležité z lekárskeho hľadiska, a to vo
vhodnej a prehľadnej forme. Okrem
očkovaní, odčervenl a zdravotných
Všeobecne o naliehavých prípadoch a o prvej pomoci
osvedčení je tam miesto pre
významné veterinárne záznamy psa
(ochorenia, operácie a lieky). Preukaz
neslúži len ako cestovný doklad. |e to
podklad na ošetrenie u iného veterinárneho lekára
-» Kufrík prvej pomoci (domáca
lekárnička)
H Kufrík prvej
pomoci zostavený
špeciálne pre psa
Lekárnička „šitá na mieru" pre
konkrétneho psa. zohľadňujúca najmä
jeho anatómiu a prípadné návyky, má
neoceniteľnú hodnotu. Slúži na to.
aby boli všetky potrebné pomôcky
ihneď poruke.
Spolu s veterinárnym lekárom
si môžete takúto lekárničku pre prípady, že je váš pes chronicky chorý
alebo náchylný na choroby, cielene
vybaviť a náležité doplňovať. Nestačí lekárničku si zadovážiť a viac sa
o ňu nestarať.
Cím lepšie a dôvernejšie poznáte
jej obsah, tým efektívnejšie ho
v prípade potreby môžete použiť.
Pravidelné kontroly lekárničky vám
občerstvia pamäť a zároveň umožnia
Autolekárnička vám v tiesňovej situácii s vašim psom pomôže
len čiastočne. Zákonom predpísané minimáine vybavenie
sa vzťahuje na špeciálne potreby pri dopravných nehodách
.a prihliada na anatómiu človeka.
skontrolovať dobu použiteľnosti
lexpirácie) jednotlivých zložiek náplasť, ktorá je stará desať rokov,
vám veľmi nepomôže.
Precvičenie základných
vyšetrovacích metód na
zdravom psovi
Nácvik základných vyšetrovacích
metód má viacero výhod:
• Len keď poznáte svojho psa
zdravého, viete včas rozpoznať, kedy
je chorý. Zároveň získate určitú istotu a zručnosť. Až keď sa naučíte
nahmatať a zmerať pulz u zdravého
psa, môžete sa v prípade choroby
spoľahnúť, že takmer nehmatný pulz
nie je zavinený chybnou vyšetrovacou
technikou.
• Každý jedinec má svoje vlastné
normálne hodnoty frekvencie dychu,
pulzovej frekvencie a vnútornej
lelesnej teploty. Skúste ich opakovaným precvičovaním stanoviť
u vášho miláčika, Príslušné údaje
v literatúre sú ovplyvnené plemenom
a individuálnymi rozdielmi a treba
ich chápať len orientačne.
• Ďalšou výhodou je privyknutie psa
na vyšetrovanie. Stane sa to preňho
samozrejmosťou a pri úraze to potom
nepociťuje ako niečo nepríjemné
Aj nám sa ľahšie pracuje a získame
spoľahlivé výsledky. Keď pes pozná
prehmatávanie brucha, v prípade
ťažkostí sa prehliadke nebráni
a zostane uvoľnený. Zvýšené napätie
brušnej steny totiž môže byť prvým
príznakom bolestivých zmien.
Precvičenie základných vyšetrovacích metód na zdravom psovi
Užitočný obsah kufríka prvej pomocf (domácej lekárničky) pre psa
Pomôcky
• Digitálny tepiomer predstavuje meniie
nebezpečenstvo poranenia ako
pri ortuťovom teplomere
• Pinzeta na kliešte - špeciálny nástroj
na nekomplikované, hygienické odstránenie
kliešťov
• Pinzeta slúži na odstránenie malých cudzích
telies alebo včelieho žihadla z labky
• Nožnice na obväzy - zahnuté nožnice
s oblým zakončením
• Podávať tabliet - pomôcka na uľahčenie
podávania tabliet, kapsúl a podobne
• JednorazováJtriekiLčka - striekačka
na výplach oka alebo na podanie tekutých
liekov
• Plochá lopatka z plastu alebo z dreva jednoduchý nástroj na kontrolu ústnej
dutiny a hltanu alebo na nanášanie mastí
• Ceruzková lampička - lampička na
preskúšanie reakcií zreničiek alebo
na vyietrenie ústnej dutiny
• Záchranárska podiožka - hliníková fóíia
proti podchladeniu
• Chladivý obklad - obklad na okamžité
ochladenie pri zmliaždenínách,
natiahnutých svaloch, výrone krvi
(použiteľný bez predchladenia)
• jednorazové rukavice
• Obväzy v balíčku - sterilný tkanivový obväz
na rany, na obväzovanie a ako tlakový
obväz pri zastavovaní krvácania
• Elastické fixačné ob_yážy ~ na upevnenie
a udržanie v stabilnej polohe (napríklad
končatiny)
• Skladaná vata - materiál na podloženie
obväzov alebo napríklad proti zapareniu
medzi prstami
• Kohezívne (súdržné) obväzy - materiál na
praktické upevnenie; obväz sa nerozpadá,
je súdržný (nelepí sa na srsť, len sám
na seba)
• Cievka náplaste - materiál na zlepenie
obväzu, ochrana proti vlhkú a obhnýzaniu
• Ochrana na labky z mäkkého ohybného
materiálu, najlepšie z plastu
• Náhubok alebo obväz na papuľu (dlhší kus
univerzálneho obväzu) na zaviazanie
papule
Obväzový materiál
• Kompresfvne obväzy - sterilné obklady
na rany
• Vankúiikový očný obklad - sterilný obklad
pri obväzovanf oči
• Obväzová šatka - sterilné prikrytie na rany
väčších rozmerov
"•
LJ
O
LJ
Ostatné
• Sterilný fyziologicky roztok - tekutina
na výplach očí alebo na navlhčeníe
obkladov na rany
• Antiseptická masť (napríklad sulfatiazolová,
framykoinová masť) - prostriedok na
ošetrenie malých povrchových rán
(výnimky pozri kapitolu Ošetrenie rany, s. 47)
• Hojivá masť na rany (napríklad infadolan,
kalciová masť) - masť na ošetrenie
namáhaných miest na koží a podobne• Medicinálne aktívne uhlie slúži v prípadoch
otráv na nešpecifickú terapiu ako absorbent
jedu v tráviacom trakte (po konzultácii
s veterinárnym lekárom alebo
s informačným centrom pre prípady otráv)
• Príručka prvej pomoci
• Zoznam telefónnych čísel a adries pre
prípad tiesne
• Medzinárodný veterinárny preukaz pre psa
• Malá taška na opasok (takzvaná ľadvinka)
umožňuje vziať si najdôležitejšie pomôcky
na dočasné ošetrenie rany aj na prechádzku
11
Všeobecne o naliehavých prípadoch a o prvej pomoci
-» Zachovať pokoj
Skúšajte častejšie hravou formou
rozličné metódy vyšetrovania
a merania základných parametrov
so svojím psom. Obidve strany takto
získajú určitú rutinu a súčasne zhromaždíte informácie o aktuálnom
zdravotnom stave váiho psa.
Zásady správania sa v tiesni
Nech sa stane čokoľvek, mali by ste si
zapamätať dve základné pravidlá prvej
pomoci: zachovať pokoj a nezabúdať
n,-) vl^rnií bezpečnosť.
Ako sa správame v tie:
Zachovať pokoj - dbať na osobnú bezpečnosť
Záchrana psa
Čo je
nevyhnutné?
Je to bezpečné?
- Bezprostredné ohrozenie
života
{prípady t. kategórie)
.
Bezvedomie
- zastavenie dýchania
- zastavenie srdca
Silné krvácanie
Život nie je
„
bezprostredne
ohrozený
(v zmysle I. kategórie)
Ďalšie vyšetrenia
nárnemu lekárovi!
-* Dbať na vlastnú bezpečnosť
Okamžité
opatrenia
Oživovanie
- umelé dýchanie
- masáž srdca
Zastavenie krvácania
Ďalšie
opatrenia
Zvážiť možností
prevozu, prípadne
až po dohovore
s veterinárnym
lekárom
Znie to banálne a predsa je to ťažké.
Starosť o milované zviera a ťarcha
vlastnej zodpovednosti nenechajú
zrejme nikoho ľahostajným. Napriek
tomu si vždy a všade na túto zásadu
spomeňte.
Krátky čas, ktorý využijete na
spamätanie sa. môže veľmi dobre
poslúžiť na získanie prehľadu
o situácii. Len tak je možné konať
cieľavedomo a efektívne Žiadna
nerozvážnosť nepomôže. Mnohé
zranenia sa po dôkladnej prehliadke
ukážu oveľa menej nebezpečné, ako
sa pôvodne zdalo.
Splašené konanie vedie jednak
k zbytočným chybám, jednak sa
prenáša aj na psa. Pokojné a sebavedomé vystupovanie upokojí aj psa,
pomôže mu cítiť sa menej ohrozene.
Preto sa táto zásada pokladá za
hlavné opatrenie, pokiaľ ide o správanie človeka pri poskytovaní prvej
pomoci.
i
)
!
\
Rozhľad a rozvážnosť sú pri poskytovaní prvej pomoci namieste. Nikomu
nepomôžete, keď sa bezhlavo vrhnete
do nebezpečnej situácie a sami potom
budete potrebovať pomoc.
Skôr ako sa budete venovať ošetrovaniu, mali by ste zhodnotiť závažnosť
situácie |e možná záchrana z nebezpečnej oblasti? Aké ochranné opatrenia musíte urobiť, aby ste psa
premiestnili z miesta nehody, požiaru
alebo po zásahu elektrickým prúdom
do bezpečia?
Nepodceňujte ani ohrozenie seba
samého. Myslí sa tým aj nebezpečenstvo prenosu infekcie krvou alebo
inými telovým"? tekutinami zvieraťa.
Nikdy nezabúdajte na dodržiavanie
všeobecných hygienických zásad - ani
pri vlastnom psovi!
Keď sa pes bráni, je nebezpečenstvo poranenia oveľa väčšie. Nielen
Ako zaobchádzať s chorými a zranenými psami
uhryznutie, ale aj infekcia rany môže
mať vážne následky. Normálna mikroflóra ústnej dutiny obsahuje mnoho
bakteriálnych kmeňov, ktoré môžu
ranu infikovať K takýmto poraneniam
vždy treba privolať lekára. Tak isto aj
tí, ktorí si myslia, že dokonale poznajú
svojho psa, by nemali zanedbávať
určité opatrenia. V extrémnych prípadoch, ktoré sú Často spojené s veľkými
bolesťami, sa správanie psa dá len
ťažko predvídať. Niekedy sa totiž
môže stať, že v rozrušení pes nerozlišuje medzi „priateľom" a „nepriateľom".
Mimoriadne opatrný musíte byť
najmä vtedy, ked nájdete cudzie
zranené psy. Vtedy je nebezpečenstvo
zranenia a infekcie väčšie než pri
vlastnom psovi.
Aj neznalosť udalostí vedúcich
k úrazu prináša určité riziko, a to
nielen v oblastiach s výskytom
besnoty, V žiadnom prípade by to
nemal byť dôvod, pre ktorý by ste
takýmto psom mali pomoc odoprieť.
Vo všetkých nejasných prípadoch sa
môžete obrátiť na útulky alebo asociácie ochrancov zvierat. Majú skúsenosti, ako odchytiť túlavé psy, a sú
zariadené na okamžité poskytnutie
lekárskeho ošetrenia
Ako zaobchádzať s chorými
a zranenými psami
S chorými a zranenými psami by ste
mali zaobchádzať čo možno najšetrnejšie- Prítomnosť blízkej osoby,
niekoľko upokojujúcich slov má vždy
blahodarný účinok. Nemyslí sa tým
však prehnaná starostlivosť, ktorá
často vedie k neistote. Zvieratá m^ú
totiž jemný cit pre nálady a majú
veľmi silnú väzbu na svoju blízku
osobu.
Ako sme už spomínali v predchádzajúcej kapitole, treba podľa situácie
rátať s prudkými obrannými reakciami
psa. Pravidlo opatrného ošetrenia pritom nemusí byť v protiklade s vlastnou ochranou. Pokojné a zároveň
cieľavedomé vystupovanie signalizuje
určitú autoritu, takže sa pes bráni
menej
Prípravné opatrenia, ako založenie
náhubku, neslúžia len na vlastnú
ochranu. |e aj v záujme psa, aby ho
bolo možné čo najrýchlejšie vyšetriť,
a teda aj poskytnúť mu ošetrenie bez
zbytočných konfliktov a ďalších
zranení.
Ideálne by bolo, keby vám mohla
pomáhať druhá osoba. Počas vyšetrenia môže psa upokojovať a zároveň
pridržať, lednou rukou chytí papuľu
zospodu a druhá ruka obopína
hrudník (spodný hmat).
Pri veľmi nepokojných jedincoch sa
odporúča chytiť hlavu oboma rukami.
Uchopíte psa za ušami za kožné riasy,
prípadne zároveň aj za obojok. Primeraným ťahom a tlakom je pes dobre
ovládateľný. Dodatočne môžete
zapojiť aj predlaktia.
Keď ste odkázaný sám na seba, je
vhodný hmat za zátylok. Väčšina psov
sa dá ľahko ovládať jednou rukou,
takže druhou rukou môžete napríklad
vyšetriť bolestivosť končatín. Vôbec sa
nemusíte obávať silnejšieho uchopenia voľnej kože na zátylku. Psovi to
prekáža menej než nerozhodné
a bojazlivé štípanie na povrchu.
Ak je pes veľmi agresívny, založíme
mu na papuľu obväz Hodí sa na to
dlhší kus elastického obväzu, v tiesni
takisto poslúži aj kravata. Spravíte
slučku s polovičným uzlom a naložíte
ju na papuľu. Konce obväzu sa ešte
raz prekrížia a silno zatiahnu pod
Pozor! Pekinské palácové psíky
9
a niektoré iné plemená majú očné
gule vsadené plytšie. Preto sa snažte
vyhnúť hmatu za hlavu a zátylok.
Inak riskujete vypadnutie očnej gule
(pozri aj stranu 67).
•
Vľavo: Spodný hmat
• i Vpravo: Hmat na
hlave
papuľou. Nakoniec sa zaviažu za
ušami na mašličku, ktorá sa dá
rýchlym ťahom rozviazať. Krátkolebečné plemená majú často zúžené
nosné dutiny, a preto musíte dávať
pozor, aby ste neobmedzovali
dýchanie. V takýchto prípadoch by ste
• Hmat za kožnú
riasu na zátylku
14
=*>**«*»
mali využiť prispôsobené náhubky.
Okrem iného náhubok je alternatívou
obväzu na papuľu, ktorého zakladanie
si vyžaduje aj trochu cviku. Nemusí to
byť bezpodmienečne náhubok z tvrdej
kože. často stačí menší [zaberie málo
miesta) a cenovo výhodnejší náhubok
z nylonovej tkaniny.
Aby ste mohli psa vyšetriť a vhodne
ho ošetril, musíte ho niekedy uložiť
do bočné) polohy, v ktorej ho zároveň
fixujete.
Pomocník, ktorý stojí vedia, chytí
Ako zaobchádzať s chorými a zranenými psami
• I Zakladanie obväzu na papuľu:
a) Naloženie vopred pripravenej slučky;
b) Zatiahnutie na chrbte nosa;
c} Zatiahnutie pod papuľou;
d) Zaviazanie mastičkou za uíami
oboma rukami - ponad chrbát a pod
brucho - tie končatiny psa, ktoré sú
bližšie pri ňom, Takýmto spôsobom
môže psa pri kladení na zem podoprieť vlastným telom.
Malo by to prebiehať plynulé a nie
trhavo, aby hlava psa nenarazila tvrdo
o zem.
Na fixáciu psa v bočnej polohe sa
používa tento hmat: predlaktiami
pevne pridŕžate oblasť panvy a iopatky.
prípadne krku proti podložke, Mnohé
psy nemajú túto procedúru veľmi rady.
Dôležitý je cvik. Odporúčame starost!ivé nasadenie náhubku alebo obväzu
n.i papuľu.
I W Uloženie
a udržanie psa
v bočnej polohe
15
Metódy vyšetrovania
a ošetrenia
ŕ\k nechcete stratiť rozvahu a zručnosť v konaní, kecí sa
ocitnete v kritickej situácii, mali by ste sa vopred oboznámiť so základnými postupmi pri poskytovaní prvej
pomoci. V tejto kapitole vám ponúkame prehľad jednotlivých krokov v takýchto situáciách. Opisujeme jednoduché vyšetrovacie metódy, ktorými získate rýchly prehľad
o aktuálnom stave psa. Okrem toho tu nájdete aj najdôležitejšie metódy ošetrenia pri poskytovaní prvej pomoci.
Bezprostredné ohrozenie života - prvé
kroky na záchranu života
Chápanie nástupu smrti sa časom radikálne zmenilo.
V minulosti sa za hranicu medzi životom a smrťou pokladalo zastavenie dýchania alebo srdca. S pribúdajúcimi
vedomosťami v medicíne si ľudia uvedomili, že samo
chýbanie týchto životných funkcií neznamená konečnú
smrť, Do všeobecného povedomia vstúpil pojem klinická
smrť a príslušné záchranné opatrenia sa označujú ako
oživovanie alebo resuscitácia.
Dnes sa konštatovanie smrti ako nezvratnej udalosti
vzťahuje predovšetkým na zlyhanie činnosti mozgu.
Keď mozgové tkanivo prestane fungovať, organizmus
už nie je schopný zregenerovať ho ako nejakú ranku na
koži.
Ak neberieme do úvahy zriedkavé priame poškodenie
mozgu infckctou alebo zranením, veľké ohrozenie spočíva
v nedostatočnom zásobení kyslíkom. Citlivosť mozgového
tkaniva je v kritických stavoch časovo limitujúcim
faktorom Už po 15 sekundách nastupuje pri nedostatku
kyslíka bezvedomie, po 3 minútach treba rátať s odumieraním prvých oblastí mozgu a s tým súvisiacimi trvalými
následkami
Za dostatočné zásobovanie kyslíkom sú zodpovedné dva
úzko navzájom prepojené systémy: dýchacia srdcovo-clevny aparát Krv sa v pľúcach okysličuje a potom sa zo
srdca dostáva cievami do rozličných telesných orgánov,
a teda aj do mozgu Výkony srdca a pľúc sa označujú ako
Životné (vitálne) funkcie Krv pritom slúži ako transportné
médium. Nebezpečenstvo veľkej straty krvi spočíva v tom,
Bezprostredné ohrozenie života - prvé kroky na záchranu života
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
-» Dýchanie
Dostatočný tlak krvi
Dýchanie
Dýchanie psa sa dá rozpoznať podľa
dvíhania a klesania hrudného koša.
Keď sú tieto pohyby pri plytkom
dýchaní alebo pri bohatej hustej
srsti nebadateľné, dajú sa cítiť po
priložení ruky na hrudník a brucho.
Takto podchytfte aj prípady, keď
sa pre bolesť alebo poranenie
hrudníka zmení rebrové (kostálne)
dýchanie na brušné (abdominálne)
dýchanie. Menšiu záruku na úspech
máte vtedy, ak by ste sa pokúšali
dych cítiť pri nozdrách alebo ho dokonca počuť.
Srdce/krvný obeh
že za krátky čas môže nastať zlyhanie
krvného obehu. Preto
• zastavenie dýchania a lalebo)
• zastavenie činnosti srdca
a krvného obehu a (alebo)
• veľmi silné krvácanie
znamenajú pre postihnuté zviera
najvyššie ohrozenie života Okamžite
musíte začať so zákrokmi na záchranu
života.
Skontrolovať tieto životné činnosti
a postarať sa o ich fungovanie mS
preto vždy v tiesňových prípadoch
absolútnu prednosť; treba zabezpečiť
dostatočný prívod kyslíka do mozgu,
a tým prežitie ohrozeného jedinca.
• Kontrola životných
funkcií
18
Pri psovi, ktorý vyzerá bez života, sa
najprv presvedčte o jeho reakciách.
Ide naozaj o zastavenie srdca alebo
dýchania, o hlboké bezvedomie, alebo
len o krátko trvajúcu slabosť krvného
obehu, prípadne mdlobu?
Reakcie psa preskúšame prihovorením sa. dotykom, overením, či
reaguje na bolesť, napríklad silným
uštipnutím na pysk alebo na ucho.
-» Srdcový úder
Ťažší ako kontrola dýchania je dôkaz
zastavenia srdcovej činnosti. Normálne nás o bití srdca informuje pulz.
Srdcovým úderom vzniká v aorte
kontrakčná vlna. ktorá postupuje
tepnovým riečišťom až do periférie.
Pulzová vlna sa dá cítiť na povrchových tepnách.
Kontrola pulzu u psa sa najjednoduchšie robí na vnútornej strane
stehna, kde sa nachádza stehenná
tepna:
Brušká ukazováka a prostredníka
priložte na vnútornú stranu stehna
a mierne zatlačte. Stehenná tepna
prebieha približne v strede, v priehlbine medzi svalmi. Palec by ste
nemali používať, pretože hrozí, že
pocítite vlastný pulz.
Pri veľmi prudkom poklese krvného
tlaku môže byť pulz slabo hmatný
alebo dokonca nehmatný, hoci srdce
je aktívne, aj keď veľmi slabo. Preto
na dôkaz zastavenia srdca nestačí len
neprítomnosť pulzu na stehennej
tepne. Pre istotu by mali byť zohľadnené ešte ďalšie kritériá (masáž srdca
sa smie robiť len pri dokázanom
zastavení srdca).
lednou z možností je kontrola
úderu srdcového hrotu Vzniká pri
kontrakcii srdca prenosom otrasu na
stenu hrudníka a j e v í ľ n i I;L.Í I--I>_- ..i is.i
dokázať u chudých štíhlych zvierat.
Vyžaduje si to však t r o c h u viac zručnosti ako bežné meranie pulzu:
Priložte dlaň hneď za plecom na
hrudník Bitie srdca cítiť najzreteľnejšie na ľavej strane za lakťom.
Aby ste predišli unáhleným záverom,
že ide o zastavenie srdca, mali by ste
nasledujúce symptómy vnímať ako celok: bezvedomie, zastavenie dýchania,
nehmatný pulz a srdcový úder, široké
zrenice nereagujúce na svetlo.
Ďalším dôkazom zastavenia srdca
sú Široké zrenice nereagujúce na
svetlo Za normálnych okolností
zrenice reagujú na zmenu intenzity
svetla V tme sa rozširujú, aby prepustili čo najviac svetelných lúčov. Ostré
slnko naproti tomu spôsobí, že sa
zrenice zúžia, a tak sa oči chránia.
Obmedzenia činnosli mozgu, napríklad nedostatkom kyslíka v dôsledku
zastavenia srdca, blokujú alebo
spomaľujú tieto reakcie, Už za krátky
Čas nastáva vplyvom nedostatku
kyslíka rozšírenie zreníc Pri kontrole
dávajte pozor, aby boli obidve oči
krátko zatvorené. Za normálnych okolnostf reagujú obidve oči na podnety
rovnako, takže zrenice sa rozšíria len
pri obojstrannom zatemnení očí. Po
otvorení by sa mali na základe svetelného podnetu mierne zúžiť. Malou
ceruzkovou lampičkou s väčšou intenzitou svetla si môžete toto vyšetrenie
uľahčiť
• Oživovanie
Aj ked oživovacie zákroky môžu
zachrániť život, nemali by ste od
resuscitácíe na mieste očakávať
zázraky. Dočasné zastavenie dýchania,
napríklad následkom zablokovania
dýchacích ciest, sa dá celkom dobre
ovplyvniť. Ale nádej na úspech, ak ide
o zastavenie srdca, je podstatne
menšia.
Ak sa pravidelná srdcová činnosť
nezačne znovu po obnovení dýchania
alebo po mechanickej masáži srdca.
môžete v lepšom prípade určitý čas
udržiavať aspoň minimálny krvný
obeh dôležitých orgánov. Bezprostredný zásah veterinárneho lekára je
v tomto prípade bezpodmienečne
nutný.
Pokiaľ ide o zastavenie dýchania
alebo srdca, je chovateľ psa najčastejšie postavený pred úlohu, aby
vedel pohotovo konať, napríklad pri
uvoľňovaní dýchacích ciest a pri
šokových stavoch (pozri stranu 36),
Aj tieto opatrenia sa v širšom chápaní
rátajú ešte k zákrokom na záchranu
života.
-» Umelé dýchanie
M Pulz u psa sa dá najľahšie nahmatať
na stehennej tepne. Túto cievu nájdete
v priehlbinke medzi svalmi na vnútornej
strane stehna
Pri zastavení dýchania sa predovšetkým vyšetruje ústna dutina. Krv,
vývratky alebo cudzie telesá môžu
dýchacie cesty zužovať alebo dokonca
celkom blokovať. Aj keď toto nemusí
byť pravá príčina zastavenia dýchania,
obmedzuje to dýchanie v každom
prípade.
Otvorte papuľu, vytiahnite jazyk
kúsok dopredu, a ak je to nutné
a možné, odstráňte vyskytujúce sa
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
prekážky. Vyšetrovacia lopatka alebo
malá ceruzková lampička môžu byť pri
prehliadke ústnej dutiny veľmi
užitočné.
Všimnite si pritom farbu sliznice,
ktorá je zároveň prvým dôkazom zásobovania kyslíkom. Pri nedostatočnom
zásobovaní kyslíkom dodáva krvné
farbivo slizniciam, predovšetkým na
jazyku, modrofialovú farbu (cyanóza).
Podobné varovanie (bledé sliznice!
vypovedá aj o veľkej strate krvi, pretože krvného farbiva je náhle prfliš málo
(anémia)
Keď ani po uvoľnení dýchacích
ciest nenastane spontánny nádych,
musíte okamžite zistiť, či sa zároveň
nezastavilo srdce. Kým srdce po
zastavení dýchania bije ešte niekoľko
minút, dýchanie sa zastaví už krátko
po zlyhaní srdcovej činnosti.
Umelé dýchanie sa pri veľkých
Pri umelom dýchaní nemusíte mať
obavy, že váš vydychovaný vzduch
psovi uškodí. Obsah kyslíka vo vydychovanom vzduchu je ešte vždy
17 %. Je to len o 4 % menej ako
vo vdychovanom vzduchu.
Vdychovaný vzduch
kyslík 21 %
20
plemenách robf z úst do nosa. pri
malých plemenách z úst do nosa
a papule. Na spriechodnenie hrtana
sa musí hlava mierne natiahnuť
a jazyk vytiahnuť.
Pri umelom dýchaní z úst do nosa
musíte dávať pozor, aby boli pysky
zatvorené. Tým sa zabráni unikaniu
práve vdýchnutého vzduchu Z hygienických dôvodov môžete dať na
papuľu tenkú gázu alebo textilnú
vreckovku. Trochu to však obmedzuje
prúd vdychovaného vzduchu.
Pomocník fúka svoj vydychovaný
vzduch do obidvoch nozdier, Silu
vdychu prispôsobte veľkosti zvieraťa
a odhadnite ju aj podľa rozsahu
pohybov hrudníka Pomer vdychu
a výdychu by ma! byť 1 : 2. Po každom
vdýchnutí musíte nechať malú
prestávku na výdych. Na jedno vdýchnulie pripadajú 2 až 3 sekundy na
výdych, teda frekvencia dýchania je
20 až 30 vdychov za minútu. Na začiatku síce platí, že deficit kysifka sa
musí vyrovnať, nemali by ste to však
preháňať. Zvýšená hladina kyslíka,
respektíve znížená hladina oxidu uhličitého nestačí na podráždenie centra
dýchania natoľko, aby pes začal
samostatne dýchať.
Na začiatku umelého dýchania po
prvých dvoch vdýchnutiach skontrolujte, či zviera nezačalo samostatne
dýchať, Neraz aj takáto stimulácia po
uvoľnení dýchacích ciest stačí. Ak sa
tak nestane, pokračujte v umelom
dýchaní. Aj potom pravidelne kontrolujte, hoci vo väčších odstupoch,
Či nenastalo spontánne dýchanie.
Obnovenie sfarbenia slizníc svedčí
o úspešnom obnovení prívodu kyslíka.
Prestávky využite aj na kontrolu pulzu,
aby ste motjii včas zareagovať na
zastavenie srdca.
Pri zvieratách, ktoré sú v bezvedomí
a ešte alebo znovu dýchajú, sa treba
postarať, aby mali voľné dýchacie
cesty. V bezvedomí totiž nefungujú
dôležité obranné mechanizmy, ako je
Oživovanie
reflex kašľania alebo prehítania.
Obyčajne je znfžené aj svalové
napätie, takže v chrbtovej polohe
môže zapadnúť jazyk Preto
v humánnej medicíne vymysleli
takzvanú stabilnú bočnú
polohu
Vzhľadom na stavbu tela nemusí
byť bočná poloha psa zabezpečená
aj končatinami tak ako u človeka.
Napriek tomu poloha hlavy dostatočne zaisťuje voľné dýchacie cesty,
Hlavu, respektíve krk mierne natiahnite, papuľu otvorte a jazyk povytiahnite. Papuľa by mala smerovať dole
tak, aby bola v rámci hlavy a krku na
najnižšom mieste, aby mohli odtekať
krv a vývratky. Takto zabránite ich
vniknutiu do hrtana alebo hltana. Aj
blokovanie dýchacích ciest či infekcia
alebo priame poškodenie kyslým
obsahom žalúdka môžu byť nepríjemnou komplikáciou.
-» Masáž srdca
Práve masáž srdca je dobrým
príkladom nevyhnutnosti praktického
tréningu. Táto technika môže veľmi
pomôcť, ale nesprávne vykonaná
môže aj uškodiť.
LŠLe rdz [u musíme pripomenúť, ze
manuálna zručnosť sa nedá získať ani
naučiť len čítaním.
Ak začnete s masážou srdca príliš
skoro, mohli by ste výrazne porušiť
ešte prítomný slabý srdcový úder. Už
2 tohto dôvodu je skúšanie techniky
na živom zvierati zakázané. Nasledujúci výklad preto slúži skôr na
doplnenie kurzu prvej pomoci než
na inštruktáž
Stláčaním hrudného koša sa má^
zachovať minimálne prekrvenie dôležitých orgánov, Neočakáva sa tým len
prekonanie času, kým sa obnovf pravidelná srdcová činnost, ale aj priama
stimulácia srdca rytmickým podráždením.
Mladé psy a šteniatka masírujte
dlaňou. Inak sa masáž srdca robí technikou obidvoch rúk podobne ako
u človeka. Rovnomerný tlak dosiahnete tak, že dlane oboch rúk preložíte
na seba a začnete stláčať hrudník
v oblasti srdca. Zníži sa tým aj nebezpečenstvo poranenia. Vystreté lakte
ulahčujú tlak pri masáži, ktorý sa riadi
veľkosťou psa.
Zviera leží na pravej strane na nie
veľmi mäkkej podložke, ktorá poskytuje dostatočný protitlak. Hlavný
tlakový bod sa pri malých psoch
• Stabilná bočná
poloha má psovi
v bezvedomí
zabezpečiť vofné
dýchacie cesty
s iiľkou hrudou Md<_hcKÍ/H i>n.imo nnd
21
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
Scnema oživovania
Kontrola stavu l
vedomia
—
Reaguje na prihovorenie?
Reaguje na dotyk?
Reaguje na bolesť (silné uštipnutie)?
Žiadna
reakcia
Kontrola
dýchania
Dýcha?
(Ií?)
I
(ÁnjT) -
- Stabilná
bočná
poloha
Sú dýchacie cesty voľné?
Uvoľniť
Obnovilo sa dýchanie?
\ \
[Kontrola srdca /
jjirvného obehu
Hmatný pulz?
("Ňie")
^~,
(Áno)
»-Stabilné
boiná
poloha
(TúiT)
(Jňo)
^ Umelé
dýchanie
(20 až
30 x za
minútu)
\
y
Srdcový úder nehmatný?
Široké zrenice nereagujúce na svetlo?
Masáž srdca striedaná s umelým dýchaním
10 až 15 rýchlych kompresií srdca a dve vdýchnutia (s účasťou 1 pomocníka)
päť rýchlych kompresií a jedno vdýchnutie {s účasťou 2 pomocníkov)
22
srdcom povyše lakťa, u veľkých psov
na mieste najväčšieho priemeru
hrudného koša.
Tlak musí byť rovnomerný, ruky
majú ostať vo fáze odľahčenia na
hrudníku. Masáž srdca sa robí v sérii
rýchlych kompresií (stláčaní). Po
každých 10 až 15 stlačeniach nasledujú dve vdýchnutia.
Ďalší pomocník vám ušetrí ustavičnú zmenu pozícií medzi masážou
srdca a umelým dýchaním. Vo dvoilci
Krvácania ohrozujúce život
môžete prejsť na schému 1: 5 (jeden
vdych, päť stlačení hrudníkal. ktorá sa
podobá fyziologickému rytmu.
• Krvácania ohrozujúce
život
Telo má k dispozícii viacero mechanizmov, ktoré slúžia na zastavenie
krvácania, a tak bránia veľkým stratám
krvi. K základným patrí pôsobenie
krvných doštičiek (trombocytovl, ktoré
sa prilepia na miesto poškodenia
v stene cievy, cieva sa stiahne a trombus sa stabilizuje vlastnou krvnou
lepiacou substanciou, odborne zvanou
fibrín Takto sa väčšina krvácaní za
krátky čas zastaví. Lenže ak sú postihnuté väčšie tepny, môže sa tento
systém preťažiť a veľmi rýchlo nastávajú veľké straty krvi. Srdcovo-cievny
systém stržca transportné médium
a dochádza k zlyhaniu krvného obehu.
Zastaviť takéto krvácanie patrí preto
k opatreniam zachraňujúcim život
a neznesie odklad
•* Posúdenie krvácania
K prvým rozhodnutiam v prípade
tiesne patrí posúdenie, či musí byť
krvácanie zastavené ihneď, aiebo či
môže byť ošetrené v rámci ďalších
opatrení. Menšie krvácania nie sú na
začiatku na škodu, lebo vymývajú
z rany špinu a pôvodcov chorôb
(hlavne baktérie).
Typ krvácania
Podľa farby krvi sa dá určiť, aký typ
cievy je poškodený. Na základe rozdielneho obsahu kyslíka je krv zo žily
tmavšia ako z tepny. Nebezpečenstvo
krvácania z tepny je väčšie a spočíva
vo vyššom krvnom tlaku v tejto čajti
cievneho systému.
Sita krvácania
Miera nebezpečenstva stúpa od
mierneho krvácania cez tečúce až po
pulzujúce a striekajúce krvácania.
Rany na koncových častiach tela sa
často preceňujú. Aj menšie poranenia
na hlave, ušiach, labkách a chvoste
krvácajú na začiatku silno, poväčšine
sa však dajú zvládnuť a stabilizovať
jednoduchými prostriedkami na zastavenie krvácania.
Rozsah straty krvi
Keďže vždy ide o individuálne prípady,
nedajú sa údaje z nich zovšeobecniť.
Zdravý pes s reznou ranou znáša
stratu krvi lepšie ako pes s predchádzajúcim, prípadne práve prebiehajúcim ochorením alebo s dodatočnými
zraneniami spôsobenými úrazom.
Často nie je množstvo stratenej krvi
viditeľné, napríklad pri vnútornom
krvácaní, alebo keď krv vsiakne do
podložky.
Preto veterinárny lekár sa pri
posúdení stavu zvieraťa opiera skôr
o reakcie organizmu. Všeobecné
pomery v obehovom systéme a podiel
pevných krvných zložiek poskytujú
primerané záchytné body, Pri veľkých
stratách krvi, respektíve pri šokových
stavoch veterinárny lekár najskôr
pristupuje k náhrade telových tekutín
infúznymi roztokmi. Až pri extrémne
veľkých stratách krvi sa nahrádzajú aj
pevné krvné zložky v podobe transfúzie (celá krv).
Nasledujúci príklad má slúžiť na to,
aby ste získali predstavu o daných
pomeroch:
Objem krvi u psa dosahuje 80 až
90 ml na I kg hmotnosti tela. Napríklad u írskeho teriéra, ktorý- váži 12 kg.
sa objem jeho krvi zmestí do jednolitrovej fľaše. Strata 0,2 I krvi (I plný
pohár) si u zdravého teriéra ešte nevyžaduje transfúziu krvi.
Zvláštnosti vnútorného krvácania
Pes má iný systém krvných skupín
ako Človek. Aj tu by sa mala testovať
znášanlivosť krvných skupín.
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
Tieto poranenia síce patria do kategórie krvácaní ohrozujúcich život,
ale nespadajú pod opatrenia prvej
pomoci, ktoré zachraňujú život.
Majiteľ nie je schopný odhadnúť ich
rozsah ani závažnosť poranenia jednoPri podozrení na vnútorné krvácanie,
napríklad podľa typu úrazu alebo
varovania vo forme príznakov na
obehovom systéme (bledé sliznice,
predĺžený čas plnenia kapilár, pozri
stranu 26) je rýchle vyhľadanie
veterinárneho lekára nevyhnutné.
tlivých orgánov, Prfznaky sa môžu podľa
okolností objaviť až o niekoľko hodín.
-> Zastavenie krvácania
24
Všetky opatrenia na zastavenie krvácania sa usilujú podporiť zrážanlivosť
krvi. Úlohou tlaku zvonku je stláčať
postihnuté cievy. Vyvýšená poloha
tela a pokoj znižujú miestne prekrvenie.
Zabráňte zbytočnej manipulácii
v rane, ako napríklad pokusom
o očistenie, aby ste nenarušili proces
zrážania krvi. Väčšie cudzie predmety
by ste mali ponechať v rane, pretože
pri hlbokých ranách slúžia ako
tesnenie poranených ciev. Ich odstránenie by mohlo spôsobiť silné krvácanie. Pri zakladaní obväzu by ste
mali cudzie predmety obložiť tak.
aby ste ich nevystavovali silnému
priamemu tlaku.
Kým pri malých ranách zväčša stačí
sterilné prikrytie a jednoduchý obväz,
pri silnom krvácaní je potrebný väčší
tlak. Najľahšie sa krvácanie zastavuje
na končatinách a na chvoste Tu sú
cievy lepšie prístupné a ľahšie ovplyvniteľné.
Ako okamžité opatrenie môžete
bezprostredne na ranu priložiť
sterilné krytie [napríklad pevne priložený obväz, obväz v balíčku). Ďalším
krokom je naloženie tlakového
obväzu. Sterilné krytie rany upevnite
elastickým obväzom v dvoch-troch
vrstvách. K tomuto obväzu priložte
ešte tlakový vankúšik (napríklad
nerozmotaný obväz), aby bol tlak
v oblasti rany rovnomerne rozložený.
Obväz by ste mali obtočiť tak silno,
aby ste tlakom zastavili krvácanie, ale
nezastavili prekrvenie končatiny. Žily
odvádzajúce krv majú tenšiu stenu
ako tepny privádzajúce krv. Príliš
napevno naložený obväz má vplyv
hlavne na odtok krvi. Následkom toho
končatina opuchne a nadbytok krvi si
dokonca vyžaduje krvácanie. Takýto
obväz musíte previazať.
Keď cez dobre založený obväz
presakuje krv, nenahrádzajte ho
novým. Zničili by ste totiž prvé novovytvorené krvné produkty - zrazeniny.
Druhým tlakovým obväzom založeným
cez prvý sa dá zastaviť takmer každé
krvácanie. Kedže tlakový obväz môže
byť založený, len keď je to bezpodmienečne nutné, bezodkladne vyhľadajte veterinárneho lekára, ktorý
vášho psa ošetrí
Schéma tlakového obväzu
Elastický obväz
Podviazanie končatiny je poslednou
možnosťou na zastavenie silného
krvácania. K l^muto opatreniu sa
pristupuje lefi vtedy, ak ide o krvácanie ohrozujúce život, napríklad
odtrhnutie časti tela, a inými opatreniami sa nedá zastaviť.
Podviazanie blokuje tok krvi v celej
končatine. Pritom tkanivo trpí nedo-
Postup pri vyšetrovaní
Sta t k> n
,ys!|l<.! d l i i i i í i k i J u i, d v ňom
ľ
jedovaté produkty metabolizmu. Po
uvoľnení obväzu zaplavia tieto látky
organizmus. Podviazanie v sebe
skrýva nebezpečenstvo poškodenia
tkanív, do ktorých sa nedostáva krv
- mnoho nervov totiž prebieha paralelne s cievami! jedine so širokou
a mäkkou plochou obkladu pri podväzovaní sa dá tomuto nebezpečenstvu pri zastavení krvného toku čiastočne predísť a udržať tak všetko
v medziach normy.
Obväzy, šnúrky a tenké opasky sú
preto celkom nevhodné. Namiesto
toho použite napríklad trojuholníkovú
Šatku (z autolekárničky) alebo podobne pripravený kus látky pripravený ako
slučka okolo končatiny a konce zatiahnite primeranou silou, kým sa
krvácanie zastaví. Pri rovnakom ťahu
môžete šatku nakoniec zauzliť.
Vzhľadom na uvedené nebezpečné
dôsledky zastavenia krvného toku by
malo byť zranené zviera urýchlene
dopravené k veterinárnemu lekárovi
Lekára treba informovať o presnom
tých funkcií alebo tkanív tela. Jedinou
možnosťou zastavenia krvácania je
pritlačenie sterilnej gázy alebo rozbaleného balíčka obväzu. Miesta, ktoré
sú citlivé na tlak ako oko alebo hrtan,
by ste mali namiesto silného stlačenia
radšej nechať ďalej mierne krvácať.
Ďalšie opatrenia
Keď sú dýchanie a srdcová činnosť
zabezpečené, môžete sa postarať
o ostatné poranenia a zabezpečiť
prevoz psa.
Aj tu piatf základné pravidlo: Najprv v krátkosti analyzovať situáciu
a až potom cielene konať. Niektorými
jednoduchými vyšetreniami môžete
rýchlo získať prehľad o stave zvieraťa.
Zodpovedajúce „zoznamy vyšetrení"
pre poraneného, ale aj chorého psa sú
uvedené v nasledujúcej kapitole.
Tieto zoznamy nie sú v žiadnom
prípade myslené ako náhrada za
vyšetrenie veterinárnym lekárom!
Majú majiteľa alebo chovateľa len
upozorniť na to. čo si má všímať.
• Postup pri vyšetrovaní
-» Chorý pes
S5 Podviazanie končatiny
čase podviazania. Uľahčíte mu tým$
posúdenie zranenia a rozhodnutie1
o uvoľnení podviazania.
Na hlave, krku a trupe je založenie
tlakového obväzu často nemožné, Buď
chýba potrebný protitlak, alebo hrozí
nebezpečenstvo poškodenia dôleži-
Co robiť, keď zbadáte, že s vašfm
psom nie je dačo v poriadku? Ide
len o malú infekciu, s ktorou sa pes
vysporiada sám? Alebo sa za tým
skrýva vážne ochorenie? |e potrebná
okamžitá návšteva u veterinárneho
lekára?
Mnoho ochorení sa na začiatku
prejavuje podobnými nešpecifickými
symptómami. Veterinárny lekár musí
často urobiť mnoho vyšetrení, aby
zistil pravú príčinu. Napriek tomu
je aj pre vás ako chovateľa užitočné,
ak sa viete v podstate zorientovať
v celkovom zdravotnom stave vášho
psa. Zmeny dôležitých parametrov tela
ako teplota, hospodárenie s vodou,
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
Vyšetrenie chorého psa
;
Postupujte podfa nasledujúcej schémy:
1. Sú životné funkcie bezprostredne ohrozené?
Začnite s opatreniami, ktoré zachraňujú život!
2. Aký je celkový zdravotný stav?
<Se*
a) Celkový zdravotný stav - celkový dojem:
** i ?
Pozornosť? Aktivita - správanie? Chuť do zrania a pitia?
b) Srdce - obehový svstém
Farba slizníc? Čas plnenia kapilár? Pulz?
c) Dýchanie
Frekvencia dýchania? HÍbka dychu? Sfarbenie jazyka
do modra?
d) Vnútorná telesná teplota
e) Hospodárenie s vodou
Suché sliznice? Porušený celkový zdravotný stav?
Znížená elasticita kože?
3. Existujú ešte ďalšie príznaky poukazujúce na poruchu
iných orgánov, ako napríklad kašeľ, hnačka alebo nutkanie
na močenie?
a pravdaže aj dýchanie a fungovanie
obehového systému ako prvé poukazujú, do akej miery ochorenie postihuje celý organizmus. To môže síce
poskytnúť len prvé oporné body, ale
možno vás upozornia na to, aby ste
vážnejšie poruchy zdravia v prvom
momente neodbavili ako malú nevoľnosť. Takto sa okrem iného stanete
aj kompetentnejším partnerom pre
rozhovor s veterinárnym lekárom
a môžete mu zistenými údajmi
podstatne uľahčiť prvé posúdenie
stavu zraneného zvieraťa, napríklad
prostredníctvom telefónu
Určite nezaškodí, keď svojho
zdravého psa sem-tam krátko prehliadnete vyšetrovacími postupmi pre
chorého psa. Pes si takto na manipuláciu zvykne a vy si zároveň urobíte
prehľad o jeho aktuálnom zdravotnom
stave. Môže vás prípadne aj upozorniť
na zmeny, ktoré by ste mohli vo
všedný deň prehliadnuť
-+ Celkový zdravotný stav
26
Zvieratá nevedia hovoriť a nemôžu sa
nám preto bezprostredne zdôveriť so
irúva'cfzäňý studený vlhký nos psa
nie je spoľahlivým ukazovateľom zdravotného stavu!
svojou bolesťou 7. ich správania sa
však dá často zistiť, ako sa práve cítia.
Čím lepšie poznáte svojho psa, tým
skôr si všimnete aj tie najmenšie
zmeny. Najprv by ste mali pomocou
niekoľkých bodov konkretizovať svoj
pocit, že niečo nie je v poriadku.
Všímajte si:
• pozornosť a aktivitu
• chuť do zrania a pitia
• správanie a celkový výzor psa.
-» Srdce a obehový systém
Nielen srdce a ochorenia ciev majú
vplyv na obehový systém. Mnoho
iných ochorení zasahuje do fungovania metabolizmu, a tým aj do
cievneho systému. Na pomery
v cievnom systéme poukazuje pulz,
ako aj periférne prekrvenie.
Periférne prekrvenie sa dá
najľahšie určiť na slizniciach. Okrem
očnej spojovky, ktorá sa dá vyšetriť len
opatrným odtiahnutím očného viečka,
je vhodná predovšetkým sliznica
v papuli. Na nej sa dajú zistiť viaceré
parametre:
• Nedostatočnosť fungovania obehového systému a zníženie krvného
tlaku spôsobia, že normálne jasne
ružová sliznica zbledne.
• Ďalším signálom porušenia periférneho prekrvenia je čas potrebný na
naplnenie jemných kapilár krvou.
Krátkym (Jakom palca na ďasno
spôsobíte umelé vyprázdnenie
krvných kapilár. Časový interval,
pokým biele miesto nadobudne
pôvodnú |arbu sliznice, pri normálnych podmienkach obehového
systému nepresahuje dve sekundy
(táto skúška je známa aj ako CRT,
z anglického capiltary refií Ume).
• Nedostatočné zásobenie krvného
farbiva v červených krvinkách (eryt-
modrofialové sfarbenie slizníc,
ktoré sa prejaví najprv na jazyku.
Tento varovný príznak však môže pri
otrave oxidom uhoľnatým alebo pri
veľkých stratách krvi zlyhať.
Meranie pulzu na stehennej tepne
nepatrí len k prvým zákrokom pri
záchrane života na zistenie, či jé
srdcový úder zachovaný Pulzová vlna
skúsenému človeku prezradí aj niečo
o kvalite srdcového úderu a dajú sa
z nej vyvodiť závery o celkovom stave
obehového systému. Vy ako laik
nemusíte vycítiť a vysvetliť všetky
jemné malé zmeny. Niekoľko základných charakteristík vám však môže pri
odhadovaní pomerov v obehovom
systéme pomôcť. Treba sa pri tom
zamerať na frekvenciu a kvalitu pulzu:
• Rýchly a silný pulz na dobre
hmatateľnej cieve je vyjadrením
zvýšenej činnosti srdca, respektíve
krvného obehu Takto reaguje organizmus na zvýšený výkon, napríklad
telesnú záťaž, vzrušenie, alebo aj na
ťažké ochorenie.
• Rýchly slabý alebo slabnúci pulz
na zle hmatateľnej cieve je naproti
tomu výrazným znakom poruchy
krvného systému. Srdce pracuje
s vyššou frekvenciou vinou klesania
a tlaku krvi.
• Pri pomalom pulze sú okolnosti
iné. Ak ide o veľmi pomalú pulzovú
frekvenciu pri trénovaných psoch
záprahových a poľovných plemien
v pokoji, je to celkom normálne. Pri
primeranej záťaži sa vzápätí zvýši.
Ale vynechanie tohto spontánneho
prispôsobenia by bolo znakom
nedostatočnej činnosti srdca.
Mierny vzostup frekvencie pulzu
počas nádychu vás nemusí znepokojovať, ie to u psa normálne. '
Aj skúšobné meranie pulzu by malo prebiehať v pokoji a bez zbytočných stresov, keďže tieto okolnosti
sa zvyčajne odrazia na výsledkoch
skúšky.
Frekvencia pulzu:
70 až 100 za min (veľké plemená)
80 až 130 za min (stredné plemená)
90 až 160 za min
(malé plemená)
Frekvencia dychu:
10 až 30 za min
Vnútorná telesná teplota: 38 až 39 "C (hodnoty
od 37,5 do 39,4 °C sú vplyvom
„
individuálnych rozdielov ešte
v norme)
^
Kontrola celkového zdravotného
stavu na základe
stavu krvného obehu
podľa času plnenia
kapilár
Palcom zatlačte na
ďasno. Vznikne biely
fľak, ktorý by mal do
dvoch sekúnd znovu
nadobudnúť rovnaký
farebný odtieň ako
okolitá sliznica
27
Metódy vyšetrovania a oäetrenia
Normálne hodnoty pulzu od 70 do
160 úderov za minútu slúžia len ako
orientačný bod. Mali by ste si zapamätať zásadu, že čím je jedinec menšf a mladší, tým je jeho pulzová frekvencia vyššia. Okrem toho je pri
individuálnom určovaní normálnej
hodnoty pulzu užitočné, ak máte pri
svojom zdravom psovi potrebný cit
v prstoch.
Meranie tlaku krvi sa doteraz
z viacerých dôvodov nepresadilo ako
rutinná metóda. Anatómia a fyziológia
psa podmieňujú niektoré zvláštnosti
týkajúce sa techniky a interpretácie
výsledkov tohto merania. Iba v ostatnom čase boli vyvinuté špeciálne
manžety na meranie tlaku krvi pre
psov. Sú však veľmi drahé a preto sa
v praxi bežne nepoužívajú.
-» Dýchanie
28
Podobne ako krvný obeh ani dýchanie
nie je ovplyvnené len ochoreniami,
ktoré priamo postihujú dýchací
aparát, Zvýšenie metabolizmu pri
infekciách spôsobujúcich horúčku
vyvoláva väčšiu spotrebu kyslíka,
a tým aj zvýšenú frekvenciu a hĺbku
dýchania.
Poskytovateľa prvej pomoci by
malo okrem zistenia, že dýchanie je
zvýšené, zaujímať aj to, do akej miery
sú pľúca schopné túto zvýšenú
potrebu kyslíka zabezbeciť. Prvým
varovaním môže byt! opäť modrofialové sfarbenie sliznice jazyka.
Nezameňte si zvýšené dýchanie
s dychčanfm psov, ktoré slúži predovšetkým na reguláciu telesnej teploty.
Zvýšenou frekvenciou sa vdýchnutý
vzduch v horných dýchacích cestách
pohybuje tak, aby ku schladeniu došlo
spotrebovaním tepla na vyparovanie.
Aby ste vylúčili vplyv telesnej
aktivity a stav vzrušenia, mali by ste
kontrolu dýchania vykonávať, keď je
zviera v pokoji. Najľahšie sa dajú
dýchacie pohyby zistiť zozadu mierne
Šikmým pohľadom na dvíhanie
a klesanie hrudníka. U psa s bohatou
srsťou alebo s plytším dýchaním sa
dajú zistiť aj priložením rúk. Nádych
a výdych by mali byť pravidelné,
pričom pomer fázy nádychu a výdychu
by mat byť I : 2
-* Vnútorná teplota tela
Vnútorná teplota tela sa u psa, tak ako
aj u všetkých cicavcov, bežne udržuje
na konštantnej hodnote. Odhliadnuc
od minimálnych denných výkyvov sa
centrum pre vnútornú telesnú teplotu
v mozgu snaží maximálne ju priblížiť
k uvedeným hodnotám, V tejto súvislosti sa často uvádzajú hodnoty medzi
38 a 39 °C. Nepochybne individuálne
rozdiely a rozdiely medzi plemenami
rozširujú toto rozpätie až na 37,5 až
39,4 °C. Teplota v tomto rámci sa ešte
pokladá za fyziologickú hodnotu. Preto
vám radíme, aby ste si normu u vášho
psa presne stanovili niekoľkými meraniami v zdravých podmienkach,
Na zvýšenú teplotu, ktorá je vyvolaná záťažou, vzrušením alebo vysokou teplotou vonkajšieho prostredia,
zviera reaguje zvýšeným výdajom
tepla, ktoré sa prejavuje dychčanfm.
zvýšeným prekrvením kože alebo
vyhľadávaním chladných miest.
Naopak, znížená teplota sa vyrovnáva
triaškou, periférnym zúžením ciev
a zvýšeným metabolizmom.
Zvýšenie teploty pri horúčke
nespočíva v nedostatočnej protiregulácii, ale zmeneným nastavením
hodnoty v centre pre teplotu. Preto
je psovi zo začiatku zima a trasie sa.
Zápalové zložky a obranné látky tela.
takzvané pyrogény | látky vyvolávajúce
horúčku), sú schopné spôsobiť takúto
zmenu normálnej hodnoty.
Horúčka j ^ prejavom obranyschopnosti organizmu a vyjadruje celý
komplex príznakov: zvýšenú teplotu,
poruchu celkového zdravotného stavu
a zvýšený metabolizmus. Horúčkovité
ochorenia preto vždy treba brať vážne
a príčiny, ktoré ich vyvolali, ako aj ich
Postup pri vyšetrovaní
následky mušt bezodkladne odstrániť
a ošetriť veterinárny lekár. Horúčku by
ste však nemali od začiatku potláčať.
|e to príznak a nie choroba. Od
krátkych výkyvov pri horúčke treba
očakávať aj pozitívne účinky. S horúčkou súvisí zvýšenie obranných mechanizmov tela, potláčanie pôvodcov
choroby, zvýšenie metabolizmu a tieto
procesy podporujú uzdravovanie Až
keď horúčka presiahne určitú hranicu,
alebo pretrváva dlhší čas, stáva sa
problémom. Veľmi vysoká teplota
(približne od 41 CC) často okrem iného
poškodzuje dôležité a citlivé bielkovinové procesy prebiehajúce v tele. Aj
dlhotrvajúce zvýšenie metabolizmu
býva škodlivé. Vyžaduje si zvýšený
energetický prísun, ktorý sa znižuje
nechutenstvom.
Vnútorná teplota tela sa u psa
meria v konečníku Aby sa znížilo
nebezpečenstvo poranenia, odporúčame použiť namiesto klasického
ortuťového teplomeru digitálny teplomer. Ak okrem toho špičku teplomeru
natriete trochou vazelíny, pes meranie
znáša tepšie
-» Hospodárenie s telesnými
tekutinami
Pre zdravie psa je dôležité rovnovážne
hospodárenie s telesnými tekutinami.
Voda tvorí základ väčšiny metabolických procesov v organizme a na
mnohých ďalších úrovniach slúži ako
transportné médium. Telesné funkcie,
ako vylučovanie, regulácia teploty
a cirkulácia krvi, závisia od určitej
úrovne tekutiny
Telo psa obsahuje 50 - 60 % vody.
Väčšina z toho sa nachádza v bunkách
rozličných tkanív, zvyšok v cievach,
v tráviacom trakte alebo ako tlmicj
okolo centrálneho nervového sysťému
Psovi by mala byť stále k dispozícii
čerstvá pitná voda. Pri nedostatku
kvapalín v organizme psa sa zníži
množstvo tekutín vylučované obličkami a pes pije viac vody, lebo
e jeho potreba vody na kilogram tefesnej
hmotnosti vyššia. Pri 100 kg telesnej hmotnosti sa odporúča
40 ml vody na 1 kg hmotnosti, pri 30 kg hmotnosti 56 ml na
1 kg a pri 5 kg hmotnosti až 91 ml vody na 1 kg.
pociťuje smäd. Hospodárenie s vodou
v tele psa chovatelia často podceňujú:
• Zvýšená námaha pri telesnej
aktivite, vysokej teplote prostredia,
horúčkovitých ochoreniach, hnačke,
vracaní a podobne má za následok,
že potreba vody sa mnohonásobne
zvýši. Pri silných pretrvávajúcich
hnačkách býva väčším problémom
strata tekutín a elektrolytov ako
sama príčina choroby.
• Zvláštnosťou u psa je spôsob ochladzovania. Teplotu si reguluje dychčanfm s vyplazeným jazykom a nie
potením ako človek A práve toto
dychčanie nás často mýli a nevieme
reálne odhadnúť stratu tekutín.
• Ak kŕmite psa potravou z konzerv,
musíte vziať do úvahy, že táto
potrava môže obsahovať až 80 %
vody a preto pes nepotrebuje prijať
stanovené množstvo vody. Z toho
však vyplýva, že aj nechutenstvo,
príznak rozličných ochorení, môže
hrať úlohu pri hospodárení s telesnými tekutinami.
Pri deficite tekutín sa organizmus
snaží Čo najdlhšie udržať dostatočnú
cirkuláciu krvi. Na to musí odčerpávať
tekutiny z ostatných tkanív, napríklad
z kože a slizníc. Pri strate tekutín približne od 6 do 8 % možno pozorovať
suché sliznice, zníženú elasticitu kože.
ako aj narušený celkový zdravotný stav
alebo predĺžený čas plnenia kapilár.
Na preskúšanie pružnosti kože sa
Príznaky nedostatku tekutín:
•
•
•
•
Narušený celkový zdravotný stav
Suché sliznice
Predĺžený čas plnenia kapilár
Znížená elasticita kože (test kožnej
riasy)
=š Kontrola hospodárenia s tekutinami
na základe kožnej pružnosti (test kožnej
riasy)
Kontrola zdravotného stavu poraneného psa
1. Sú životné funkcie bezprostredne ohrozené?
•• Ihneď začnite s opatreniami na záchranu života
(pozri s. 16 a nasledujúce)!
2. Zistenie stavu po nehode
-» Urobte základnú kontrolu krvného obehu (farba
slizníc, čas plnenia kapilár, pulz) a dýchania
{frekvencia a hĺbka dychu, modré sfarbenie jazyka?)
-» VySetrite poranené zviera od hlavy po labky
• Sú príznaky poukazujúce na konkrétne zranenie
viditeľné hneď na prvý pohľad podľa držania tela
a spôsobu pohybu psa?
• Máte podozrenie na poranenie chrbtice? Vtedy musíte
so psom manipulovať mimoriadne opatrne.
• Vyšetrite jednotlivé oblasti tela a osobitne tie,
ktoré mohli byť vystavené väčšiemu nárazu na hlave,
hrudi alebo v brušnej dutine:
VSimnite si povrchové poranenia, krvácanie, opuch
a iné tvarové deformácie.
Prehmatajte hlbšie poranenia, horúce, bolestivé
alebo opuchnuté miesta, ostatné deformíty či
pohybové obmedzenia v kfboch končatín.
30
používa takzvaný test kožnej riasy.
Natiahnite malú kožnú riasu a pozorujte, ako sa znovu dostane do
pôvodnej polohy. Ak tento test budete
skúšať na svojom zdravom psovi.
zakrátko nadobudnete cit a istotu pre
normálnu pružnosť. Strata tekutín
od 10 až 12 % spôsobuje zosilnenie
uvedených príznakov a môže dôjsť
k pribúdajúcim poruchám v obehovom systéme až k šoku.
Aby sme to zhrnul), stručne si
ozrejmíme vyšetrenie všeobecného
zdravotného stavu na praktickom
príklade:
Hnačka u psa je síce pre majiteľa
a jeho byt veľmi nepríjemná, ale nie je
od začiatku naliehavým prípadom.
Lenže pri poruche celkového zdravotného stavu, pri horúčke alebo dehydratácii by ste mali ihneď navštíviť
veterinárneho lekára.
To teda neznamená, že vždy môžete
v pokoji počkať, až kým sa celkový
zdravotný stav psa zmení. Ak špeciálne príznaky ochorenia alebo
anamnéza poukazujú na vážne poškodenie zdravia, mali by ste toto podozrenie konzultovať s veterinárnym
lekárom aspoň telefonicky. Ako príklad
môže slúžiť plynatosť, respektíve
otočenie žalúdka. Čakať tu na zmenu
celkového zdravotného stavu by
znamenalo strácať vzácny čas (pozri
stranu 77)
-> Zranenie psa
Aj pri zraneniach je veľmi užitočný
zoznam dôležitých krokov, ako postupovať pri vyšetrovaní. Nejde o nijaký
pevný nemenný plán, ale o postup,
ktorý sa dá prispôsobiť na danú
situáciu. Pri malom podvrtnutf labky
nemusíte vyšetrovať celého psa. Ale
ak sú okolnosti nehody i zranenie
samo nejasné, nenechajte sa oklamať
prvými viditeľnými poraneniami. Mohlo
by to viesť k tomu, že „dramaticky"
pôsobiace, ale neškodné rany by vám
mohli zastrieť nenápadné, ale nebezpečné zranenie. Pri všetkých nejasných
Postup pri vyšetrovaní
okolnostiach úrazu sa preto odporúča
krátke vyšetrenie od hlavy po labky.
Opatrnosti sa netreba vyhýbať ani
pri známych okolnostiach úrazu, ak
mohla na psa pôsobiť väčšia sila. Keď
váš pes prejavuje napríklad bezprostredne po autonehode len malé
známky zranenia, nemali by ste sa
dopredu tešiť a oddávať myšlienke, že
„všetko sa dobre skončilo". Na jednej
strane musíte rátať s tým, že príznaky
vnútorného zranenia sa môžu objaviť
až o pár hodín. Na druhej strane je
organizmus schopný produkovať
vlastné látky (endorfíny), ktoré na
krátky čas vplývajú na potlačenie
bolesti. Umožňujú zvieratám, ktoré
žijú vo voľnej prírode, utiecť do bezpečnej vzdialenosti aj napriek tomu.
že sú ranené. Preto by ste pri podozrení na vnútorné zranenie mali psa
okamžite odniesť k veterinárnemu
lekárovi.
Vyšetrenie zvieraťa po úraze
poskytovatelbm prvé) pomočí
v žiadnom prípade nenahrádza
vyšetrenie u veterinárneho lekára!
Len by ste mali lekárovi vedieť podať
prvé informácie o stave a rozsahu
zranení. Iba tak sa dajú zabezpečiť
ďalšie opatrenia a prevoz poraneného
zvieraťa podľa danej situácie.
Aj bez viditeľných príznakov
a obmedzení životných funkcií by ste
mali najprv zbežne skontrolovať
obehový systém a dýchanie [pozri
aj strany 26 a 28|. Až potom sa
môžete venovať vyšetreniu od hlavy
po labky.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia
poranenia lebky, chrbtice, ako aj
hrudnej a brušnej dutiny. Silnejší
náraz mohol v týchto oblastiach
spôsobiť vnútorné krvácanie
$
a zranenia životne dôležitých orgánov.
Poranenia chrbtice si okrem iného
vyžadujú obzvlášť jemné zaobchádzanie; to znamená, že so psom by
ste mali čo najmenej hýbať a aj to
len vtedy, ak je to nevyhnutné.
-» Poranenia lebky a chrbtice
Význam týchto poranení spočíva v nebezpečenstve poškodenia mozgu
a miechy.
Nervový systém sa skladá z centrálnej a periférnej časti. Mozog a miecha tvoria centrálny nervový systém
(CNS) a sú nadriadenými orgánmi
riadenia a prenosu informácií- Z nich
vychádzajú nervové dráhy, ktoré tvoria
periférny nervový systém a spájajú
jednotlivé orgány tela.
Citlivosť CNS na nedostatok kyslíka
sme už spomínali. Tu však musíme
spomenúť aj skutočnosť, že mozog
a miecha sú veľmi citlivé aj na tlak.
Z tohto dôvodu je CNS prirodzene
dobre chránený, zvonku lebečnými
kosťami (mozogl a chrbticou (miecha).
Medzi jednotlivými obalmi mozgu
a miechy sa ešte nachádza mozgovomiechový mok, ktorý timí otrasy.
Ak by však pri väčších nárazoch táto
ochrana zlyhala, môže sa stať, že
kostný oba! sa stane nevýhodou.
Pri krvácaní alebo opuchu neostáva
mozgu veľa miesta, kam by moho!
uhnúť, takže v dutine lebky nastáva
nebezpečné stúpanie tlaku. Rýchlou
kontrolou a zásahom veterinárneho
ste Centrálny
a periférny nervový
systém psa
31
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
Príznaky poškodenia mozgu
pri poraneniach hlavy
Známy priebeh úrazu
Viditeľné poranenia hlavy ako tržná rana, opuchy,
zlomenina kosti, krvácanie z nosa alebo ucha, ktoré
poukazujú na väčšie pôsobenie tlaku
D
Malátnosť, kratšie alebo dlhšie bezvedomie
3
Závrat, vracanie
Q
Pri väčších poškodeniach aj poruchy telesných funkcií
(podľa poškodenej oblasti mozgu kŕče, ochrnutia,
obmedzenia zmyslového vnímania alebo dýchania)
•
Zmenená veľkosť zreníc a (alebo) zmena reakcií ako
upozornenie na poruchu mozgových funkcií
-I
lekára (napríklad včasným podaním
liekov) sa dá predísť hroziacemu
stúpaniu tlaku alebo sa tlak dá chirurgicky znížiť. Pri poraneniach chrbtice
hrozí okrem iného aj dodatočné
poškodenie, ktoré zaprfčinfte vtedy, ak
s poraneným psom neopatrne manipulujete. Časti poškodenej chrbtice
alebo medzistavcové platničky by sa
mohli pri neopatrnej manipulácii posunúť a vtlačiť do miechového kanála,
a tým poškodiť nervové tkanivo.
Pri poraneniach hlavy, ako sú
pomliaždeniny, opuchy, zlomeniny
alebo krvácanie z nosa alebo ucha, je
Príznaky poranenia chrbtice
• Známy priebeh úrazu
Už zistené poranenie hlavy ako príznak možného
poškodenia krčnej chrbtice
Rany, opuchy a bolestivosť pozdĺž chrbtice
> Lokalizované bolestivé stvrdnutie svalov chrbta
ako prejav reflektorického ochranného strnutia,
ktorým sa chce telo chrániť pred pohybom
poranenej oblasti
< Prejav výpadku činnosti orgánu ako ochrnutie,
poruchy citlivosti, problémy s koordináciou alebo
nekontrolovateľné vylučovanie moču, prípadne
výkalov - je to svedectvo porušenej funkcie
nervov
nevyhnutné navštíviť veterinárneho
lekára. Tieto príznaky poukazujú na
väčšie pôsobenie sily a majú za následok paralýzu činnosti mozgu.
Poruchy mozgových funkcií však
nemôžete očakávať len pri zlomeninách lebečných kostí. Mozgovomiechový mok medzi jednotlivými obalmi
mozgu stlmí slabý úder do hlavy.
Silnejší náraz do hlavy naproti tomu
môže mozgovú hmotu poškodiť do
takej miery, že narazí o kostnú lebečnú
klenbu. Pritom sa krvné cievy môžu
potrhať, nasledujúce krvácanie a opuch
vedú k zvýšeniu tlaku v mozgu. Podľa
stupňa poškodenia potom hovoríme
o otrase alebo o pomliaždení mozgu
Aj keď je príčinou závratu alebo
krátkeho bezvedomia len ľahký otras
mozgu, z ktorého sa pes obyčajne
rýchlo a bez následkov spamätá,
odporúča sa návšteva veterinárneho
lekára. Často stačí už aj to, ak je pes
pod dohľadom najbližších pár hodín.
(Opis ďalších opatrení nájdete v kapitole Poruchy vedomia na strane 72 - 73.)
Na poškodenie mozgu nás môže
upozorniť zmenená reakcia zreníc.
Zabralo by veľa času a priestoru, kým
by sme vymenovali jednotlivé zmeny
na zreniciach a opísali ich význam
(jedno- alebo obojstranné zúženie
alebo rozšírenie a tak ďalej). Aby bol
tento symptóm posúdený komplexne
a aby ste sa vyhli nebezpečenstvu
zamenenia si ho s chorobami očí, mali
by ste jeho zhodnotenie prenechať veterinárnemu lekárovi. V každom prípade sú tieto zmeny dôležitou výstrahou
S trochou cviku na zdravom psovi
získate zakrátko prehľad a skúsenosť,
ako vyzerá a reaguje zrenica za normálnych okolností [pozri aj stranu 19).
Pri podozrení na poranenie chrbtice
by ste so psom mali manipulovať čo
najmenej alebo vôbec. Myslite na to,
že pri úraze sa mohli poškodiť väzy.
chrbtica sama alebo medzistavcové
platničky bez toho, aby zapríčinili
ochrnutie alebo obmedzenie citlivosti.
Postup pri vySetrovaní
Pri pohnutí chrbtice potom stačí len
malý pohyb a vznikne tlak na nervové
tkanivo alebo úlomky preniknú hlbšie
dochrbticového kanála.
Zúženie chrbticového kanála, ako
aj s tým spojené bezprostredné ohrozenie miechy a nervových vláken
nevzniká len pri nehodách. Pri niektorých plemenách psov je to podmienené zmenou pomerov v tkanive
medzistavcových platničiek. Preto
problematike medzistavcových platničiek venujeme ešte jednu kapitolu
(pozri strany 69-72)
Výskyt príznakov sprevádzajúcich
výpadok činnosti orgánov by ste mali
brať veľmi vážne, ale nie je dôvodom
na rezignovanie. Nejde vždy o úplné
a nezvratné ochrnutie v dôsledku
priečnej poruchy miechy. Neraz sa na
príznakoch, ktoré sprevádzajú výpadok
činnosti orgánov, podieľajú aj periférne nervy, ktoré sú o niečo odolnejšie ako miecha. Okrem toho včasné
odstránenie tlaku vedie v mnohých
prípadoch k výraznému zlepšeniu.
Poranenia chrbtice majú v osobitnej miere vplyv na ďalší postup,
a preto uvádzanie hlavné opatrenia
na tomto mieste:
So psom by ste mali pohybovať čo
najmenej a nečakajte príliš dlho na
ošetrenie u veterinárneho lekára
Ďalšími vyšetreniami sa sleduje hlavne
vylúčenie poranení ohrozujúcich život
v oblasti lebky, hrudníka a brušnej
dutiny. Pritom treba dávať pozor na
zbytočný pohyb chrbtice. Lepšie by
bolo nechať psa v takej polohe, v akej
ste ho našli, Pri presune musia byť
hlava a pletenec hornej a dolnej
končatiny podopreté súčasne. Psa
by ste mali premiestňovať prakticky
„ako kus dreva". Kedze chrbtica by ^
v žiadnom prípade nemala prevísať,>
lepšie bude, ak psa položíte na dosku
alebo na dvere od skrine, alebo na
podobne stabilnú podložku. Bezodkladný a upevnený transport zvieraťa si
často vyžaduje aj trochu improvizácie.
Príznaky vnútorného poranenia hrudníka
• Známy priebeh úrazu
• Hematómy, opuchy alebo zlomeniny rebier ako prfznak
pôsobenia väčšej sily
j
• Poruchy krvného obehu, bledé sliznice alebo predĺžený
čas plnenia kapilár ako prejav vnútorného krvácania
Q
• Hlboké rany v hrudnej stene
•
• Poruchy dýchania alebo jednostranné obmedzenie
pohybu pri dýchaní, ako aj bolestivé alebo mechanické
obmedzenie v oblasti hrudnej dutiny vedú často
k presunu hlavného pohybu pri dýchaní smerom
k bruchu
rj
Podľa situácie a možnosti spolupráce
zo strany psa si vyberte opatrenia, pri
ktorých sa predpokladá čo najmenšie
poškodenie chrbtice,
-» Poranenia hrudnej dutiny
Väčšiu časť hrudnej dutiny vypĺňajú
pľúca. Obklopujú sprava i zľava srdce
a veľké cievy. Primerane svojej úlohe
a významu sú orgány hrudnej dutiny
veľmi dobre chránené pred vonkajšími
vplyvmi kostným košom, ktorý tvorí
chrbtica, rebrá a prsná kosť. Napriek
tomu nikdy nemožno celkom vylúčiť
vnútorné poranenia pri náležitom
pôsobení tlaku. Rozsiahle krvácania
skrývajú nielen veľké nebezpečenstvo
šoku, ale obmedzujú aj čisto mechanickú funkciu orgánov hrudnej dutiny.
Svojou bolestivosťou môžu zlomeniny
rebier spôsobiť silné obmedzenie
dýchania.
Zvláštny prípad poruchy dýchania
nastane v prípade zmeny tlakových
pomerov v hrudnej dutine, lemný
obal (pohrudnica! na povrchu pľúc
a na vnútornej ploche hrudníka tvorí
okolo pľúc vlastné uzavreté priestory.
Pomocou tenkej vrstvy tekutiny
a podtlakom sú pľúca akoby prisaté
k stene hrudníka. Tieto pomery zabezpečujú potrebné tlakové rozdiely na
dýchanie a zabraňujú pri výdychu
spľasnutiu pružného pľúcneho tkaniva.
33
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
Príznaky vnútorného poranenia brušnej,
respektíve panvovej dutiny
Známy priebeh úrazu
• Hematómy alebo opuchy ako symptóm veľkého
pôsobenia tlaku
• Hlboké rany v brušnej stene
Poruchy krvného obehu, bledé sliznice alebo predĺžený
čas plnenia kapilár ako príznak vnútorného krvácania
L)
Vracanie, krv v stolici alebo v moci, poruchy močenia
Zvýšené napätie brušnej steny
Ak sa pri poranení pľúc dostane
vzduch z pľúc do pohrudnicovej dutiny, vznikne nepomer tlakov a pľúca
sa scvrknú [takzvaný pneumotorax vzduch v hrudnej dutine). Malé poranenia sa rýchlo „zalepia" a voľný
vzduch organizmus vstrebe. Rozsiahle
zranenia by však mohli spôsobiť akútne stavy ohrozujúce život. Sústavne
prúdiaci vzduch môže hrudnú dutinu
v konečnom dôsledku napumpovať
a funkciu pľúc, ako aj srdca výrazne
obmedziť (ventilový pneumotorax).
Zásah veterinárneho lekára na zníženie tlaku je nevyhnutný.
Nebezpečenstvo pneumotoraxu
hrozí aj pri otvorených poraneniach
• i Prehmatanie
brucha pri podozrení
na zvýšené napätie
brušnej steny
34
hrudníka. V tomto prípade sa vzduch
do pohrudnicovej dutiny dostane nie
cez poranené dýchacie cesty, ale
z vonkajšieho prostredia Pri kontrolovaní hrudnej steny by ste nemali
zabudnúť, že aj menšie poranenia
môžu siahať do hrudnej dutiny Často
sa prehliadnu bodné, hryzné alebo
strelné rany, keďže sú nenápadné,
-* Poranenia brušnej dutiny
Hrudnú dutinu od brušnej a panvovej
dutiny delí bránica. V brušnej dutine sa
nachádza mnoho orgánov ako žalúdok,
črevá, podžalúdková žľaza (pankreas},
slezina, pečeň, obličky, močový mechúr a sčasti aj pohlavné orgány. Aj
keď tieto orgány neplnia životne dôležité funkcie ako srdce a pľúca, predsa
zranenia v brušnej oblasti môžu viesť
k situácii ohrozujúcej život. Také je
napríklad natrhnutie sleziny, v ktorej
sa hromadí krv. Bez kostnej ochrany,
ktorú poskytujú rebrá orgánom hrudnej dutiny, sú brušné orgány priamo
vystavené veľkému pôsobeniu sily. Pri
natrhnutom žičnfku alebo močovom
mechúri hrozia také komplikácie, ako
zápal pobrušnice a iné.
Bolestivé zmeny v brušnej dutine sa
môžu prejaviť zvýšeným napätím
brušnej steny. Sčasti sa to dá spoznať
Postup pri vyšetrovaní
močový mechúr
pravé pľúca
podľa držania tela. Pri vyšetrení zozadu postojačky alebo v kľaku opatrne
dlaňami prehmatajte psovi brucho.
Psa by ste mali na takéto prehmatanie
postupne zvykať, aby nebol zo strachu
v napätí.
Neskúšajte však nahmatať a diferencovať jednotlivé orgány. Bez
dôkladných vedomostí a skúseností
by ste mohli pri rozmanitej náplni
žalúdka dospieť k mylným záverom.
2alúdok psa sa môže po príjme krmiva
posunúť dozadu a pritom odtlačiť
nabok ostatné orgány.
Systematický postup od hlavy
po labky zaručuje, že nezabudnete
na žiadnu oblasť tela. Okrem toho sa
automaticky najprv venujete dôležitým
oblastiam od hlavy cez chrbticu,
hrudnú a brušnú dutinu, aj keby na
seba ihneď neupozornili viditeľnými
poraneniami alebo poruchami funkcie.
Keď ste získali prvý dojem - a j ,
držanie a pohyb zraneného zvieraťa*
naznačujú určitú lokalizáciu poranenia
- venujte sa jednotlivým oblastiam
tela. Najprv sa popozerajte po povrchových poraneniach na koži, krvácaniach alebo opuchoch. Potom psa
opatrne prehmatajte so zreteľom na
hlbšie zranenia. Sústreďte sa hlavne
na bolestivosť, teplotu, opuchy a iné
zmeny tvaru. V prípade nejasností vám
môže pomôcť porovnanie pravej
a ľavej strany tela. Zvieratá však nie sú
nijaké identické stroje a majú jednu
alebo niekoľko individuálnych vlastností v stavbe tela.
Na tomto základe môžete vyšetrovať jednotlivé oblasti tela. Nezabúdajte pritom v krátkosti skontrolovať
telové otvory (uši. nos. papuľu, análny
otvor a vonkajšie pohlavné orgány)
s ohľadom na poranenia alebo cudzie
telesá.
Poranenia očí berte vždy vážne
Oko je citlivý orgán, na ktorom rýchlo
zostávajú trvalé následky (po2ri
kapitolu Očné poranenia na stranách
66-69)
Končatiny psa sú práve v dolnej
časti málo obrastené svalstvom
a v tejto oblasti je aj málo tukového
tkaniva. Veľa citlivých Štruktúr ako
šľachy, cievy a nervy prebieha na
povrchu a preto môžu byť ľahko
poranené. Osobitnú pozornosť treba
venovať ranám v blízkosti klbov Tieto
9E Vnútorné orgány
hrudnej a brušnej
dutiny
35
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
rany by mal veterinárny lekár ošetriť
a skontrolovať, či nie sú otvorené
(pozri stranu 45).
Pri poraneniach labiek je často
potrebné veľmi podrobné vyšetrenie.
Pes väčšinou stiahne labku už pri
dotyku. Cvik s vyšetrením v zdravom
stave vám umožní rozpoznať takéto
obranné reakcie a lokalizovať zranenie. Opatrne prehmatajte jednotlivé prsty, všímajte si bolestivosť,
potlačte vankúšiky a krátko pohýbte
pazúrikmi. Nakoniec poprezerajte
medziprstové priestory, či tam nie sú
zapichnuté tŕne. úlomky skla a iné
cudzie telesá.
Vykonanie jednotlivých vyšetrení sa
môže na prvý pohľad zdať rozsiahle
a komplikované. Keď si však všetko
ešte raz preskúšate na zdravom psovi,
uvidíte sami, že to nezaberie veľa
Času. Okrem toho môžete postup pri
vyšetrovaní prispôsobiť danej situácii.
Pri zapichnutom tŕní predsa neočakávate vnútorné zranenie. Naopak, pri
podozrení na vnútorné zranenie sa
nebudete zdržiavať ranou na labke.
• Zlyhanie obehového systému
a dýchacie ťažkosti
Oživovanie (reanimácia) tvorí len
malú časť opatrení zabezpečujúcich
obnovenie a činnosť životných funkcií.
Zastavenie srdca a dýchania sú
poslednou fázou poškodenia telesných funkcií. Preto by ste mali myslieť
a všímať si pri poraneniach a ochoreniach dýchanie a krvný obeh, aby ste
mohli včas zasiahnuť.
-» Zlyhanie obehového systému
36
V tejto súvislosti musíme bližšie
vysvetlil! Šok, dôležitý pojem
v medicíne prvej pomoci. Často sa
nesprávne chápe v zmysle „byť
šokovaný, zľaknutý", a preto sa aj
podceňuje. Z medicínskeho pohľadu
ide o masívne poruchy krvného
obehu, nervovej sústavy a látkovej
pľúcne
alveoly.
kapilárna
sieť
W Schéma pľúcneho a telového krvného
obehu
premeny, ktoré ohrozujú život pri
mnohých ťažkých ochoreniach a poraneniach. Na lepšie pochopenie týchto
komplexných reakcií organizmu si vysvetlíme normálnu funkciu a priebeh
krvného obehu.
Budeme vlastne hovoriť o dvoch
krvných obehoch: o malom pľúcnom
a veľkom telovom. Srdce je rozdelené
na ľavú a pravú časť a je centrálnym
hnacím motorom. Cavou časťou prechádza okysličená krv z pľúc a srdce ju
pumpuje do celého tela. Rozvetvujúcimi sa cievami sa krv dostáva do
jednotlivých orgánov. Cez jemnú sieť
ciev (kapilárnu sieť} sa uskutočňuje
výmena plynov. Kyslík prechádza do
tkaniva a odpadový oxid uhličitý do
krvi v cievach. Žilami sa odkysličená
krv dostávardo pravej časti srdca,
odkiaľ sa napumpuje do pľúcneho
krvného obehu. Z pľúc sa oxid uhličitý
vydychuje mimo organizmu a kyslík sa
pľúcami vdychuje. Krvný obeh slúži
nielen na výmenu plynov, ale aj na
prísun výživy, minerálov, vitamínov
Zlyhanie obehového systému a dýchacie ťažkosti
a iných látok potrebných pre zdravý
vývin organizmu na jednej strane a na
vylúčenie odpadových látok do vylučovacích orgánov, ako pečeň a obličky.
na druhej strane.
Celkové množstvo krvi však nie je
v krvnom riečišti rovnomerne rozložené. Spravidla to nie je ani potrebné,
pretože zriedka pracujú všetky orgány
na plný výkon. Organizmus rozdeľuje
krv podľa potreby rôznymi mechanizmami, ako napríklad zúžením ciev pri
vstupe do kapilárnych sietí. Tak sa pri
telesnej námahe zvýši prekrvenie
svalov a zároveň sa zníži prívod krvi do
tráviaceho traktu. Po príjme potravy je
to naopak. Na tom stavia aj známa
ľudová múdrosť, že s plným Žalúdkom
by sa nemalo ísť plávať.
Pri šoku vzniká nepomer medzi
aktuálne potrebným množstvom krvi
a množstvom krvi. ktoré je k dispozícii.
Okrem toho nastáva pokles tlaku krvi
a vinou zníženej cirkulácie aj nedostatočné okysličenie tkanív.
Rozmanité druhy šoku
• Kardiogénny šok
Srdce nie je schopné zabezpečiť
dostatočnú cirkuláciu krvi.
• Absolútny nedostatok ob|emu
krvi
Silné krvácanie, ale aj zvýšená strata
tekutín (hnačka, vracanie, vysoké
teploty prostredia) vedú k zmenšeniu
objemu kolujúcej krvi.
• Relatívny nedostatok objemu
krvi
Tu zasahujú rôzne vplyvy priamo do
periférnych ciev. Ich škodlivými vplyvmi sa krv stráca z kapilárnej siete.
- Anaŕylaktický šok spôsobujú
alergické reakcie, ktoré sú často
sprevádzané aj zúžením dýchacích^
ciest.
- Toxický Sok vzniká poškodením ciev
jedmi, prípadne pôvodcami chorôb.
Krvné elementy sa môžu ľahko
vytratiť z tkaniva, takže farba slizníc
je bledá.
- Nervový sok vychádza z vegetatívneho nervového systému. Táto Časť
nervového systému reguluje funkciu
väčšiny vnútorných orgánov, a tým aj
krvný obeh. Silné bolesti alebo veľké
dlhotrvajúce rozrušenie môžu viesť
k poruchám vegetatívneho nervstva.
Malé zľaknutie na to však nestačí!
Príznaky porúch krvného obehu až po Sok
;
i
;
i
Zlyhanie krvného obehu sa môže prejaviť rôznymi
symptómami. Sčasti sú to priame následky príčiny
vyvolávajúcej šok, sčasti aj reakcia organizmu na poruchy
regulácie. Dôležitými príznakmi sú:
i • Začiatočný nepokoj, neskôr apatia až bezvedomie
•
i • Spočiatku rýchly, ale stále slabnúci pulz, ako aj
i
zrýchlený dych
•
i • Bledé sliznice následkom periférneho zúženia ciev
alebo veľkej straty krvi
D
Modrofialové zafarbenie sliznice jazyka ako príznak
nedostatočného zásobovania kyslíkom
j
Čas plnenia kapilár nad dve sekundy
J
Podľa druhu šoku a jeho Štádia chladnú končatiny
ako aj povrch tela. Tak sa prejavuje silnejúca
centralizácia krvného obehu
j
Priebeh zlyhania obehového
systému
Postupujúcemu výraznému poklesu
krvného tlaku, napríklad následkom
straty krvi, sa organizmus bráni
vyprázdnením orgánov krvných rezerv
(slezina a žilový systém), zvýšením
výkonu srdca a periférnym zúžením
ciev. Tieto mechanizmy vystačia pri
malých alebo krátko trvajúcich poruchách krvného obehu. Silnejšie
mechanizmy sa zapájajú až pri väčších
poruchách. Krv z tkanív sa sťahuje do
cievneho systému a nakoniec je
odstavených čoraz viac kapilárnych
oblastí Cieľom tejto takzvanej centralizácie krvného obehu je možnosť čo
najdlhšie udržať v činnosti životne
dôležité orgány mozog, pľúca a srdce.
Toto štádium však trvá len určitý čas.
37
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
• „Polohovanie" pri
ioku zvýši prísun krvi
do srdca, pľúc
a mozgu
Ak škodlivé vplyvy pretrvávajú a nemôžete psovi poskytnúť bezprostrednú veterinárnu pomoc (o. i. infúziu),
tak sa orgány nedostatočným prekrvením poškodia. V konečnom dôsledku
nahromadenie odpadových látok
a narušená cirkulácia krvi spôsobí
poškodenie ciev. Centralizácia sa
zvýši, množstvo krvi v periférii klesá
a krvný obeh zlyhá úplne,
Nie každé poranenie alebo
ochorenie vedie nevyhnutne k Šoku!
Pomocou opísaných mechanizmov je
organizmus schopný vysporiadať sa
s väčšinou porúch krvného obehu.
Keď chápete základné procesy, tak
lepšie rozpoznáte prvé varovné príznaky a ste schopní nasadiť primerané
preventívne opatrenia
Ošetrenie a predchádzanie šoku
38
Ťažké šokové stavy si, samozrejme, vyžadujú odborné veterinárne ošetrenie
Napriek tomu môže aj poskytovateľ
prvej pomoci niečo urobiť. Silné krvácanie musíte okamžite zastaviť, aby
sa zabránilo ďalším stratám krvi. Vzhľadom na vplyv, aký má vegetatívny nervový systém na krvný obeh, je upokojenie psa mimoriadne dôležité
a nápomocné Z rovnakého dôvodu
by ste so psom nemali zaobchádzať
bolestivo. Snažte sa bolesti podľa
okolností utíšiť, napríklad popáleniny
schladením.
V šoku je regulácia telesnej teploty obmedzená natoľko, že pes
môže rýchlo chladnúť. Ak použijete
záchrannú fóliu z alumínia alebo
normálnu prikrývku (deku), bude to
veľmi užitočné.
„Polohováním pri Šoku" s nižšie
položenou hlavou a prednou časťou
tela môžete zvýšiť prekrvenie dôležitých orgánov ako srdce, pľúca
a mozog, a tak podporiť proti reguláciu
organizmu. Hlava by pritom nemala
visieť. Uložte telo pomocou vhodného
podloženia do šikmej polohy približne
!5 C . Pri bezvedomí to môžete kombinovať so stabilnou bočnou polohou.
Pri zlyhaní dýchania, srdcovej slabosti,
poranení lebky a mozgu, alebo ak by
manipulácia a polohovanie mali
spôsobiť viac bolesti, respektíve rozrušenia, nemali by ste pri šoku na
konkrétnej polohe trvať (pozri aj
príslušnú kapitolu na str. 36 - 37).
Náhle zmeny polohy veľmi zaťažujú
krvný obeh a pri labilnom krvnom
obehu znamenajú dodatočnú záťaž.
Zmenu polohy a transport musíte
robiť veľmi opatrne. Pri pravidelnej
kontrole životných funkcií môžete pri
zhoršení stavu včas reagovať a prípadne vykonať aj oživovacie opatrenia.
-» Zlyhanie dýchania
Odchýlky od normálnej frekvencie,
hĺbky alebo rytmu dýchania neznamenajú zakaždým poruchu dýchania
a nedostatočné zásobovanie kyslíkom.
Dychčanie v horúčave a zrýchlené
dýchanie pri vzrušení alebo námahe
sú normálne adaptačné reakcie. Na- ,
priek tomu by ste zmenené dýchanie
nemali ignorovať
Mohlo by byť indikátorom poruchy
iných orgánpvých systémov. Záchvaty ••*
kašľa pri slabosti ľavej časti srdca
(pozri stranu 8"5j a nápadný rytmus
dýchania následkom poruchy látkovej
premeny, to je len niekoľko príkladov.
Ak hrozí nedostatok kyslíka, musíte čo
najskôr reagovať a zasiahnuť-
Zlyhanie obehového systému a dýchacie ťažkosti
Modrofialové zafarbenie sliznice jazyka a nevoľnosť sú jasnými príznakmi
nedostatočného okysličovania.
Poruchy dýchania sa môžu prejaviť
hlbokým, namáhavo pôsobiacim
pohybom pri dýchanŕ alebo aj rýchlym
povrchovým dýchaním. Pri ťažkom
respiračnom zlyhaní sú psy nepokojné
a v sede lapajú s otvorenou papuľou
po vzduchu.
Ak pri výdychu vychádza pena, môže
to svedčiť o pľúcnom edéme. Dýchacie
cesty sa končia jemnými kapilárnymi
sieťami, ktoré obklopujú pľúcne
mechúriky (alveoly). Svojimi tenkými
membránami slúžia na výmenu plynov
medzi dýchaným vzduchom a cirkulujúcou krvou. Pri vdychu dráždivých
plynov, pri zápaloch alebo následkom
sprievodných javov z nahromadenia
krvi v pľúcnom krvnom obehu (zlyhanie ľavej časti srdca} môžu prestúpiť
tekutiny do dýchacích ciest. Rozsiahly
opuch pľúc spôsobuje ťažké zlyhanie
dýchania.
Opatrenia pri zlyhaní dýchania
Pri poruchách dýchania by ste mali
zabezpečiť dostatočný prísun čerstvého vzduchu a chladnejšie prostredie (regulácia teploty cez dýchací
aparát!).
Vzrušenie tiež vyvoláva dýchacie
ťažkosti Násilnú úpravu stavu a polohy zvieraťa by ste preto mali vynechať.
Obyčajne si zranený pes nájde vhodnú
polohu sám. Ak predsa chcete pomôcť,
tak poloha so zvýšenou prednou
časťou tela môže psovi dýchanie
trochu uľahčiť Poloha predpísaná pre
prípad šoku níe je vhodná, pretože tlak
brušných orgánov, prípadne zaťaženie
pľúcneho krvného obehu môže
dýchanie ešte sťažiť.
/
Pri jednostranne obmedzenom dýchaní následkom poranenia
hrudného koša môžete psovi uľahčiť
dýchanie tak, že ho položíte na poranenú stranu, Tým sa obmedzí bolestivé dýchanie v tejto oblasti a umožní
sa dýchdMiu ľ"_v. /.ULM.ÍM n,i nezranenej
strane, ktorá je hore.
Pri otvorených zraneniach hrudníka
slúžia voľné sterilné obklady predovšetkým ako ochrana pred infekciou.
Zastavenie dýchania si po kontrole
horných dýchacích ciest vyžaduje
okamžité umelé dýchanie Pritom
nesmiete zabúdať na prepojenie
pľúcneho a telového krvného obehu.
Poruchy v jednom systéme sa rýchlo
prejavia aj v tom druhom (kontrola
krvného obehu!).
Psy v bezvedomí, ktoré môžu samosiaLne dýchať, uložíme do stabilnej
bočnej polohy, aby boli dýchacie
cesty voľné Čiastočky z jedla alebo iné
cudzie telesá sa môžu. a to nielen pri
nevoľnosti alebo v bezvedomí, dostať
do dýchacích ciest psa. V zadnom hltanovom priestore sa križujú dýchacie
a tráviace cesty Pri každom prehítaní
sa na ochranu dýchacej trubice zatvára
hrtanová príchlopka. Hlbší nádych pri
hllavom zraní môže nedopatrením
spôsobiť nasatie častíc jedla do hrtanu
a dýchacej trubice. Hustý lem jemných
riasinkových buniek a vyvolaný reflex
kašľa vynesú, samozrejme, menšie
Častice okamžite von.
Väčšie cudzie telesá vyvolajú silné
záchvaty kašľa, dusenie alebo kŕčovité
sťahy, a tak nezriedka spôsobujú
akútne zlyhanie dýchania. Niekedy
pomôže masáž v oblasti hrtana, aby sa
vyvolal produktívny nápor kašľa alebo
uvoľnenie napätia. Pri takýchto stavoch
by ste hlavne mali najprv skontrolovať,
či sa cudzie teleso ešte nachádza
v hltane a či je prístupné.
Väčšie cudzie telesá, ako úlomky
kostí alebo časti palice, môžu vyvolať
prudké reakcie. Častice zapadnuté do
dýchacích ciest hlbšie sa odstraňujú
veľmi ťažko. Búchanie dlaňou do
hrudníka stimuluje silnejšie nápory
kašľa. Na uľahčenie vykašľania cudzích
telies by mala predná časť tela psa
smerovať mierne dole (prehnutie cez
koleno).
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
Z prvej pomoci u človeka pochádza
Heimiichov hmat. Pacienta objfmte
oboma rukami zozadu tak. Že ruky
spojíte medzi pupkom a hrudnou
kosťou. Prudkým trhnutím k sebe
náhle zvýšite tlak v hrudníku a cudzie
teleso by sa takto z dýchacích ciest
malo vyraziť. S obmenami je tento
hmat opísaný aj v literatúre o chove
zvierat Heimiichov hmat je však len
posledná možnosť! Skrýva v sebe
veľké riziko poranenia zvieraťa a smie
sa použiť len vtedy, ak hrozí bezprostredná smrť udusením. V tom prípade ho treba použiť, najlepšie pod
vedením veterinárneho lekára (aspoň
telefonicky), ale skúšanie na zdravom
psovi je, samozrejme, zakázané.
Ostatné informácie o poruchách
dýchania, vyvolaných alergiami,
otravou dymom, srdcovou slabosťou,
topením, podchladením, úpalom
a poranením lebky a mozgu, nájdete
v príslušných kapitolách.
• Otravy a poleptánia
40
Najmá v ošetrovateľskej praxi malých
zvierat sa vyslovené podozrenie na
otravu často ukáže ako neodôvodnené.
Ani rýchly nástup výrazných príznakov
ochorenia, ani známe symptómy, ako
napríklad vracanie, nadmerný nepokoj,
malátnosť alebo poruchy koordinácie,
nie sú dôkazom otravy. Tieto príznaky
sa vyskytujú pri mnohých ochoreniach.
Ak však máte dôvodné podozrenie
na otravu, musíte konať rýchlo. Prudký
postup prejavov ochorenia by vás mal
popohnať k návšteve veterinárneho
lekára. Niektoré otravy však majú zo
začiatku nepozorovaný priebeh, Ak ste
spozorovali, že pes požral, alebo prišiel do kontaktu s pochybnými látkami, mali by ste bezodkladne zistiť stupeň nebezpečenstva týchto substancii
Niekedy jed začne pôsobiť až po metabolickej premene v organizme, keď
vznikajú jedovaté medziprodukty alebo
konečné otravné produkty. Včasné
ošetrenie môže predísť a zabrániť
vážnym poruchám.
Pri pojme otrava by ste nemali
myslieť len na klasické jedy proti
potkanom, hmyzu alebo mäkkýšom.
Taktiež veľa produktov v domácnosti
škodí zdraviu a láka psov svojím
sfarbením, zápachom alebo chuťou,
aby ich požrali. Pritom by ste sa nemali spoliehať na príslovie o zvieracom
inštinkte: psy vo všeobecnosti nedávajú veľmi pozor pri výbere potravy.
Cím presnejšie sú vaše znalosti
o potencionálnom jede. tým cielenejšie sa dá postupovať pri ošetrovaní.
Niektoré látky si pri odstraňovaní
vyžadujú špeciálne metódy, proti
niektorým existujú dokonca vlastné,
špeciálne, presne proti danému jedu
pôsobiace látky (antidotál.
Obaly alebo zvyšky prijatej látky by
ste mali uschovať a vziať so sebou k veterinárnemu lekárovi. Analýza jedu
z vývratkov. krvi alebo iných telových
tekutín je síce v princípe možná, ale
predsa len veľmi drahá a časovo náročná. Zriedka pomôže v akútnom
štádiu otravy.
S ohľadom na množstvo a rozmanitosť účinných chemických látok,
s ktorými pes môže prísť do kontaktu,
je podľa okolností potrebné vyžiadať si
informácie o nebezpečnosti jednotlivých substancií v informačnom centre
otráv. Kým v zahraničí existujú osobité, na veterinárnu medicínu špecializované centrá pre prípady otráv, u nás je
chovateľ psa v takomto prípade viacmenej odkázaný na oddelenia humánnej medicíny.
Okrem zaistenia životných funkcií je
dôležitou úlohou záchrancu zabrániť
ďalšiemu požitiu jedu a jeho vstrebaniu
Vlastná ochrana je hlavnou zásadou
pri vSettcých prípadoch otrávi
Oo úvahy musíte brať možné riziká
pri presune, ako napríklad vstup do
priestoru s jedovatými plynmi.
Otravy a poteptania
do organizmu. K tomu patrí presun
zvieraťa z nebezpečnej oblasti, prerušenie príjmu jedu, a pokiaľ je to možné, aj jeho odstránenie z organizmu.
Žieraviny alebo kontaktné jedy,
ktoré sa rýchlo vstrebávajú cez kožu, si
vyžadujú zvýšenú opatrnosť.
Nepremyslené dýchanie z úst do
papule by bolo v takomto prípade
veľmi ľahkovážne.
-* Zabránenie ďalšiemu prijatiu jedu
Pri tomto opatrení sa riaďte podľa
spôsobu, akým sa škodlivá látka dostala do organizmu. Deje sa to spravidla
dýchacím aparátom, tráviacim traktom
(žarúdok, črevo) alebo cez kožu.
Dýchanie
Tu si vlastne môžete pomôcť len prfsunom čerstvého vzduchu a bezodkladným
prevozom k veterinárnemu lekárovi. Pri
zlyhaní dýchania postupujte podľa zásad
uvedených na strane 39 Podľa druhu
jedu je neuvážené umelé dýchanie z úst
do papule neprijateľné a musíme pred
ním varovať - nebezpečenstvo pre
záchrancu by bolo veľmi veľké
Hrozbu vdýchnutých jedovatých
látok by ste nemali podceňovať.
Všeobecne sa veľmi rýchlo dostávajú
z vdychovaného vzduchu do organizmu. Hlavné nebezpečenstvo pri požiaroch v domoch nepredstavuje oheň
sám, ale vznik hustého dymu. Už samo
zníženie hladiny kyslíka vo vzduchu
môže viesť k vysokonebezpečnčmu
zlyhaniu dýchania Rovnako nie sú
vylúčené popáleniny alebo poieptania
dýchacích ciest horúcimi alebo dráždivými plynmi, ako aj priame pôsobenie
jedu podľa druhu spáleného materiálu
Opuch pľúc môže podľa okolností
Pozor!
Nepokúšajte sa zásady alebo kyseliny
na psovi odstraňovať ich neutralizáciou!
vzniknúť až po niekoľkých hodinách.
Z tohto dôvodu je veľmi dôležité starostlivé pozorovanie obete požiaru.
Koža
Z kože sa dajú jedy ešte najľahšie
odstrániť. Samozrejme, pritom by ste
malí dávať pozor, aby si pes jed nezlfzal. Silno dráždiace substancie, ako
kyseliny a zásady, musíte okamžite
zriediť a dostatočne opíáchnuť vodou.
Suché práškové jedovaté látky zo srsti
najprv vykefujte a nakoniec opláchnite.
Pri tomto úkone by ste mali svoje oči,
nos a ústa. rovnako aj oči, nos a ústa
vášho psa starostlivo chrániť pred
kontaktom s jedom. Použitie vysávača
sa neodporúča, pretože podľa druhu
prístroja sa určité množstvo jedu
z aparátu znovu vyfukuje do okolitého
priestoru. Pri vymývaní látok by ste ich
mali najprv dokonale vypláchnuť a až
potom umyť jemným šampónom. Príliš
silné drhnutie môže poškodiť kožu
a podporiť tak vstrebanie jedu. Telové
otvory a oči psa by ste mali primerane
chrániť Gumené rukavice na vlastnú
ochranu by tiež mali byť samozrejmosťou. Pri agresívnych látkach sú vhodné
aj zástery a ochranné okuliare. Myslite
aj na to, s akou radosťou sa psy po
kúpaní otriasajú.
Častou chybou je použitie riedidlá na
odstránenie laku alebo farby zo srsti.
Takéto namiešané roztoky sú často nebezpečnejšie ako pôvodné znečistenie.
Ich odmasťovacia schopnosť uľahčí, že
škodlivé účinné látky sa rýchlo vstrebávajú cez kožu a dostávajú sa do orgánov ako pečeň a mozog. Ťažké akútne
otravy, ale aj chronické poškodenia
môžu mať vážne následky. V mnohých
prípadoch je vystrihanie postihnutej
oblasti alebo ostriháme srsti na celom
tele najefektívnejšou a najšetrnejšou
metódou, ako odstrániť zo srsti jed.
Oči sú mimoriadne citlivé na
dráždivé látky. Špeciálne sterilné očné
roztoky na vyplachovanie sú ideálne
a vďaka svojmu obsahu solí aj veľmi
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
vhodné. Ale keďže len zriedka sú k dispozícii v dostatočnom množstve,
najlepšie je použiť čistú pitnú vodu
z vodovodu. Aby ste nepoškodili druhé
oko aiebo dodatočne nepoleptali odtokový slzný systém vo vnútornom očnom kútiku, mali by ste vyplachovanie
robiť zásadne smerom od nosa.
Tráviaci trakt
Ak pes jed už prehltol, jeho odstránenie a zabránenie vstrebania je sťažené,
ale nie celkom nemožné. Mnoho
poškodení vzniká až vtedy, keď jed
prenikne z čreva do krvi. Preto je veľmi
dôležité včasné naviazanie jedu na
sprostredkujúcu látku, s'ktorou sa
vylúči z tráviaceho traktu. Na cielené
Po požití leptajúcich látok
1 Najprv vypláchnuť papuľu tečúcou vodou
2 Podávaním vody po hitoch zmiernite lokálne podráždenie
• v tráviacom trakte. Pozor, nesmiete vyvolať vracanie
(pozri tabuľku dole a Chemikálie tvoriace penu na s. 44)
3 Ostatné opatrenia týkajúce sa naviazania jedu a jeho
eliminácie prenechajte veterinárnemu lekárovi. Má na
to potrebné prostriedky a vybavenie
ošetrenie sú potrebné presné znalosti
o jedovatej látke, Nalievanie hocijakých domácich prostriedkov alebo
nepremyslené vyvolávanie vracania
viac škodí ako pomáha
Pri uvedených poškodeniach v žiadnom prípade
nesmie byť vyvolané vracanie
Ak môžete, okamžite navštívte veterinárneho lekára
Keď je jedovatá látka neznáma
U oslabených a malátnych zvierat, ak je nebezpečenstvo
vdýchnutia alebo rozšírenia jedu do krvného obehu
Pri leptajúcich látkach, lebo by mohol byť opätovne
poleptaný pažerák a hltan
Pri látkach tvoriacich penu (umývacie a pracie prostriedky)
a pri organických rozpúšťadlách, keďže hrozí
nebezpečenstvo vdýchnutia škodlivej látky
Pravdaže, pri tomto všetkom hrá
dôležitú úlohu aj časový faktor. Ak
nemôžete ihneď navštíviť veterinárneho
lekára, prinajmenšom by ste sa s nim
mali telefonicky spojiť a prekonzultovať
prvé kroky a opatrenia Vyprázdnenie
žalúdka v prvých hodinách po požití
jedu je vyhliadkou na úspech, pretože
Vyvolanie vracania majiteľom je
okrem vyiiie uvedených výnimiek
sporné. Vyprázdnenie žalúdka často
nieje dostatočné, takže prevtádajú
skôr negatívne stránky. Bez presných
znalostí o jede nesmie byť vracanie
vôbec vyvolané. Škody môžu byť
väčšie ako úžitok.
v žalúdku sa ešte zachovalo určité
množstvo jedu V tomto čase môže veterinárny lekár cielene vyvolať vracanie
alebo vykonať výplach žalúdka.
Ak vám veterinárny lekár odporučí.
aby ste vyvolali vracanie, najbežnejším
prostriedkom je koncentrovaný roztok
kuchynskej soli, pretože jedlá soľ je
obvykle v každej domácnosti (I polievková lyžica na pohár teplej vody). Kým
sa dostaví účinok, môže to trvať aj
niekoľko minút.
Menej riskantné núdzové opatrenie
je podanie živočíšneho uhlia. Toto
liečivo má schopnosť viazať na svojom
pórovitom povrchu veľa jedov, aj keď
nie všetky. Ich vstrebanie v telových
orgánoch sa tým prinajmenšom výrazne
zníži. Podávanie aktívneho uhlia sa
často používa aj vo veterinárnej praxi
pri výplachu žalúdka a aj po ňom.
Tablety adsorpčného uhlia rozpustené
vo vode ako suspenziu môžete opatrne
podať v dávke 0,5 až I g na I kg
telesnej hmotnosti. Mali by ste dávať
Podávanie olejov alebo iných
olejových tekutín sa neodporúča,
pretože jedy rozpustné v tukoch sa
tým ľahäie vstrebávajú.
Otravy a poleptania
Čo robiť pri podozrení na otravu
Dávať pozor na vlastnú ochranu pri presune psa a pri odstraňovaní jedu!
j -* Zamedziť ďalSI príjem jedu - presun z nebezpečnej oblasti
-» Núdzové opatrenia pri poleptaniach
-»životné funkcie prešetrené a zabezpečené
• Vonkajšie poleptania: výdatné opláchnutie čistou vodou z vodovodu, na výplach oka by bol ideálny
sterilný roztok do očí
• Vnútorné poleptania v tráviacom trakte: výplach papule, podanie čistej vody z vodovodu (po hitoch,
aby ste nevyvolali vracanie)
•» Zvyšky jedu a obal zaistiť a zobrať k veterinárnemu lekárovi
-* Odstrániť jed (po dohovore s veterinárnym lekárom alebo s informačnou centrálou pre prípady otráv)
» Prívod Čerstvého
vzduchu
Koža
• Suché práškové látky zo
srsti vykefovať, zvyšky
vypláchnutá umyť (chrániť
vlastné oči, nos a ústa, ako
aj otrávené zviera pred
prijatím ďalšieho jedu)
• Iné látky zo srsti
vypláchnuť a umyť
• Chlpy či srsť podľa potreby
ostrihať
Len v prípade, keď nie je možná návšteva
u veterinárneho lekára, ale po dohovore s ním:
• Podanie živočíšneho uhlia na naviazanie jedu
0,5 - 1 g na 1 kg telesnej hmotnosti rozpusteného vo vode (pozor na vyvolanie nutkania
na vracanie!), prípadne vyvolať vracanie, ak
je jed známy!
• V žiadnom prípade nie pri látkach leptajúcich, tvoriacich penu, pri organických rozpúšťadlách alebo u oslabených alebo malátnych
jedincov
Dôležité: Čím lepšie poznáme jedovatú látku a čím skôr je poskytnuté veterinárne ošetrenie, tým sú
lepšie šance, že jed sa naviaže na povrch adsorpčných iátok a spolu s nimi sa odstráni z organizmu, kým
ešte nevznikli väčšie poškodenia
Niektoré typické zdroje otráv v dome a v záhrade
Jedovatá látka
Príznaky
Zvláštnosti
Látky v otravách
pre potkany, ktoré
brzdia zrážanie
krvi
Porušením premeny vitamínu
K môžu tieto prostriedky vyvolať
nebezpečné krvácania vo
všetkých oblastiach tela
Celkové pôsobenie sa spravidla prejaví až po
niekoľkých dňoch. Nenechajte sa pri neskoršom
nástupe účinku zmiasť, pokiaľ ide o množstvo
prijatého jedu
Metylaldehyd
v otravách
na slimáky
Po 1 až 3 hodinách nastáva
zvýšené vylučovanie slín,
vracanie, triaška a kŕče
Je známe, že niektoré psy majú tieto návnady rady
a rýchlo ich vedia v záhrade nájsť.
Insekticídy
v sprejoch na
muchy, v návnadách na mravce,
v guličkách proti
moliam atrf.
Podľa účinnej látky a dávky sa
môžu objaviť akútne príznaky
otravy ako zvýšené vylučovanie
slín, vracanie, samovoľné
vylučovanie mcfeu a výkalov,
triaška, zúžené zrenice,
nadmerná vzrušivosť, poruchy
koordinácie, kŕče, malátnosť
a poruchy dýchania
Najmä pri kontaktných insekticídoch, ktoré ľahko
prenikajú cez kožu, musíte dávať mimoriadny
pozor na vlastnú ochranu!
Poznámka: Aj prípravky na ošetrenie proti kožným •
parazitom obsahujú insekticídy a pri nesprávnom ;
použití alebo individuálnej precitlivenosti môžu
vyvolať príznaky otravy. Preto nevykonávajte
ošetrenie proti parazitom na vlastnú pästi
Poraďte sa s veterinárnym lekárom, ktorý vyberie
z množstva preparátov ten najvhodnejší.
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
Typické zdroje otráv v dome a v záhrade (pokračovanie)
Jedovatá látka
Príznaky
Zvláštnosti
Etylénglykol
v nemrznúcich
zmesiach
V organizme vznikajú jedovaté odpadové produkty, ktoré vyvolávajú
príznaky podobné stavu opitosti (vracanie, malátnosť, poruchy koordinácie), poruchy metabolizmu a môžu
viesť až k poškodeniu obličiek
Pre sladkú chuť etylénglykolu psy veľmi
rady žerú nemrznúce zmesi. Prevenciou by
bolo ochutenie týchto zmesí horkými
látkami
Jedovaté látky
v okrasných
rastlinách
Účinok jedu siaha podľa rastliny
a prijatého množstva od ľahšieho
podráždenia sliznice papule cez
poruchy tráviaceho traktu až po
nebezpečné problémy srdcovo-cievneho systému
K okrasným rastlinám s látkami škodlivými
zdraviu patria: amarylka, rododendron
stromčekovitý a iné druhy rododendronov,
imelo, cezmĺna ostrolistá, dracéna, druhy
dífenbachie, brečtan, tis, forzitia (zlatý
dážď), hortenzia, jesienka obyčajná, oleander,
druhy filodendronu, prýštec, juka a aj
niektoré druhy zygokaktusu
Kuchynská cibufa
Kuchynská cibuľa môže u psa spôsobiť poškodenie červených krviniek.
Po začiatočnom vracaní a hnačke
pozorujeme príznaky málokrvnosti
(anémie) ako bledé sliznice, silnejší
srdcový úder a celkovú slabosť
Už dávka 5 až 10 g cibule na I kg telesnej
hmotnosti je pre psa jedovatá, preto pozor
na kuchynský odpad
Silno dráždivé
látky v chemikaliách používaných
v domácnosti
Podľa hodnoty pH a koncentrácie spôsobujú ľahké podráždenie slizníc až silné
poleptanie. Osobitne nebezpečné sú
čistiace prostriedky na riad, odstraňovače pripálenín a vodného kameňa
a tak ďalej
Pozorne čítajte upozornenia na obale
výrobkov! Po požití takýchto produktov
nevyvolávajte vracanie (pozri vyššie)
Chemikálie
tvoriace penu
používané
v domácnosti
Tteto povrchovo aktívne tetky, nazývané
aj tenzidy, sa nachádzajú vo väčšine
prostriedkov na umývanie, pranie
a čistenie. Okrem podráždenia slizníc
musíte dávať pozor na nebezpečenstvo
dýchacích porúch vyvolaných ašpiráciou
• peny
Oxid uhoľnatý
vo výfukových
plynoch áut alebo
v dyme
vzniknutom
pri požiari
44
Tým, že oxid uhoľnatý blokuje prenos
kyslíka červenými krvinkami, spôsobuje
takpovediac „vnútorné
udusenie".
„
v/ár™; rýchlo
n-u-hin nastáva
m c t i . u malátnosť
maii+^íť
Veľmi
a poruchy dýchania
Pozorne čítajte upozornenia na obale
výrobku! Po požití takýchto produktov
nevyvolávajte vracanie (pozri vyššie)
Poznámka: V akútnej medicíne (v medicíne
rýchlej pomoci) sa namiesto podania čistej
vody používajú Špeciálne roztoky na
odpenenie
Napriek nedostatku kyslíka nedochádza pri
tejto otrave spravidla k typickému modrému i
zafarbeniu slizníc (cyanóza)! Veľké riziko
\
otravy a nebezpečenstvo výbuchu v uzavretom priestore si vyžadujú pri nehodách
s oxidom uhoľnatým, aby sa poskytovateľ
prvej pomoci postaral o vlastnú ochranu
Otvorené poranenia a ich ošetrenie
pozor na uvedené upozornenia s ohľadom na
prípadné vyvolanie nutkania na vracanie.
Keď to zhrnieme, pri opodstatnenom podozrení
na otravu má rozhodujúci význam faktor času.
V začiatočnom štádiu sa dá ešte väčšina
otravných látok cielenými opatreniami efektívne
odstrániť. Ak sa však už dostali z kože alebo
tráviaceho traktu do vnútorného prostredia
organizmu, ošetrenie je nepomerne ťažšie.
• Otvorené poranenia a ich ošetrenie
Za otvorené sa považujú všetky poranenia, pri
ktorých sa poruší vrchná časť kože. Príčinou
môže byť mechanické pôsobenie sily. teplo, chlad
alebo tiež chemické látky. O popáleninách, poleptaniach a omrzlinách bližšie hovoríme v iných
kapitolách.
Rany spôsobujú bolesti, krvácanie a zvýšené
nebezpečenstvo infekcie. Bez ochrannej bariéry
vonkajšej vrstvy kože môžu pôvodcovia chorôb
ľahšie preniknúť do hlbšie uložených tkanív.
Krvácanie trochu zmierňuje nebezpečenstvo
infekcie, pretože odtokom krvi sa rany vymyjú.
Ale na druhej strane straty krvi v dôsledku poranení väčších ciev môžu viesť k vážnym poruchám
krvného obehu.
-> Posúdenie rán
Pri posudzovaní rán musíte brať do úvahy veľa
faktorov. Rozsah, hlbku, miesto a typ rany toto všetko má vplyv na priebeh hojenia Cím
má rana nepravidelnejšf tvar. čím je poškodenie tkaniva v okolí rany väčšie a Čím vyššie je
nebezpečenstvo infekcie spôsobenej nečistotami, tým musíte rátať s dlhším hojením. Tak
napríklad čistá hladká rezná rana má lepšie
vyhliadky na hojenie ako rana po pohryznutí.
Pri pohryznutí počítajte s komplikáciami infekcie, pretože sliny obsahujú rozmanitých pôvodcov chorôb, ktorí prenikajú do rany. Vinou
dlhých očných zubov a typického trepania
korisťou sa pri pohryznutiach často tvoria dutiny
vo voľnom podkoží. Sú ideálnou ži\$nou pôdou
pre baktérie, pretože sa tam tvorí a^hromadí
sekrét a krv.
Okrem typu rany je dôležitý aj jej rozsah. Pri
hlbokých ranách sa môžu poškodiť šľachy, svaly
alebo kosti. V oblasti telových dutín si všímajte
trhliny, aby ste neprehliadli poranenia aiebo
Zašitie hlbokej
reznej rany po odbornej
chirurgickej príprave rany
a jej okolia
45
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
m Typy rán
Pokožka
Zamša (druhá vrstva
kože, bohatá na
cievy)
Podkožné vázivo
46
Rezná rana
Zmliaždenina
Tržnozmliaždená rana
stavebných buniek na jednej strane
a odtok odpadových látok na druhej
strane.
Kĺbové dutiny a kĺbová chrupka sú
vyživované prevažne difúziou cez
kĺbovú tekutinu. Rozsiahie obranné
reakcie sa spustia až po určitom čase.
Znečistenie rany môže viesť ku
komplikácii jej hojenia. Rany. ktoré
krvácajú prudko, sú ohrozené menej,
pretože krv vymýva ranu zvnútra von.
U človeka veľmi obávaný tetanus
(kŕčové stavyl nepredstavujú pre
psa také veľké ohrozenie, Psy sú
na tetanus menej citlivé, preto
ochranné očkovanie nepatrí u psov
k rutinným ošetreniam. Baktériám
tetanu \Clostmium tetani) sa darí
v anaeróbnom prostredí (bez kyslíka)
Ich spóry sa rozmnožujú prevažne
v hĺbke rán, najmä vtedy, keď sa malý
otvor rany predčasne uzavrie. Za
týchto predpokladov tvorí jedovatú
infekcie vnútorných orgánov To isté
platí aj o ranách v blízkosti kĺbov.
Ak by sa baktérie dostali do kĺbovej
dutiny, mohli by spôsobiť ťažké
infekcie.
Obranné reakcie a procesy hojenia
najrýchlejšie prebiehajú v dobre
prekrvenom tkanive, pretože cievne
zásobovanie umožňuje rýchly prílev
buniek imunitného systému, ako aj
Otvorené poranenia a ich ošetrenie
látku, ktorá potom vyvoláva typické
pretrvávajúce kfčové stavy.
Z uvedeného vyplýva, že presné
posúdenie rany nie je jednoduché.
Nie každá malá odreninka kože si
hneď vyžaduje veterinárnu kontrolu
a ošetrenie. Ale ak máte pochybnosti.
je rozumné aj malé rany nechať ošetriť
veterinárnym lekárom.
Pri ošetrovaní rany sa usilujeme
o takzvané primárne hojenie, teda
o plynulé, nekomplikované zrastenie
hladkých, k sebe priliehajúcich a čistých okrajov rany. Tieto predpoklady
je schopný obyčajne splniť iba veterinárny lekár chirurgickým zásahom.
Nečistoty odborne vypláchne, rozkmásané tkanivo odstráni a rozostupujúce sa ranové okraje prispôsobí
stehmi k sebe Cfm skôr je rana
takýmto spôsobom ošetrená - počas
prvých hodín sa choroboplodné
zárodky ešte nedostanú príliš hlboko tým priaznivejšie sú vyhliadky na
hojenie.
Väčšie poškodenie tkaniva
a infekcia rany môžu viesť k zhnisaniu
rany. Sekundárne hojenie si polom
vyžaduje viac času. Organizmus musí
najprv vykonať "upratovacie práce"
v oblasti rany a defekt v koži potom
dorastá len postupne.
-> Ošetrenie rany v rámci prvej
pomoci
• Zabráňte manipulácii v rane Dotýkanie sa povrchu rany zvyšuje nebezpečenstvo infekcie, pokusy o čistenie
agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami dráždia tkanivo.
• Myslite na to, že neopatrné nanášanie mastľ alebo púdrov nemusí vždy
pomôcť. Zastiera pôvodný stav rany
a sťažuje veterinárnemu lekárovi jej,
posúdenie. V nevyhnutnom prípade^
ošetrite malé povrchové rany antiseptickou masťou (napríklad sulfatiazolovou) a obviažte. Pozor na takzvané
domáce prostriedky Najmä na popáleniny ľudia nanášajú rozličné fantas-
tické prostriedky, ako prášok do
pečiva, olej alebo múku. lednak to
zvieraťu spôsobuje zbytočnú bolesť,
jednak robí veľké problémy pri
hojení.
• Aj vyplachovanie rán je riskantné:
infekčné zárodky môžu preniknúť
hlbšie do tkaniva, alebo naopak,
z okolia rany sa dostanú do nej.
ledine pri popáleninách alebo úrazoch
s leptajúcimi, respektíve jedovatými
látkami je výdatné vyplachovanie
vodou z vodovodu štandardným
pomocným opatrením (pozri strany
40-44. 100). Okamžitý chladiaci efekt,
respektíve zriedenie škodlivých látok
pomáha a poškodenie tkaniva sa tak
udržuje na minime.
• Odstraňovanie cudzích telies z rán
sa takisto, okrem niekoľkých výnimiek,
neodporúča. Neodborné pokusy Často
vedú k dodatočnému poškodeniu
tkaniva a k infekcii rany. Ale tŕne alebo
črepiny zapichnuté v labkách môžete
pokojne vytiahnuť, kedže zaťaženie
končatiny - ak máte ťažkého psa a ste
s ním na prechádzke - vtlačí cudzie
teleso ešte hlbšie do tkaniva. Ale aj
tento zákrok treba uvážiť. Hlboko do
tkaniva vtlačené cudzie telesá
prípadne upchávajú prerezané cievy,
takže nepremyslené odstránenie by
mohlo viesť k silnému krvácaniu.
Podľa priznania chovateľov je takéto
zadržiavanie, najmä pri veľkých
cudzích telesách (konáre, plechy)
psychicky veľmi náročné. Ponechať
predmety v rane je však pre prežitie
dôležité, V oblasti telových dutín by
mohli dodatočne poraniť vnútorné
orgány alebo by sa mohol do hrudnej
dutiny dostať vzduch. Preto pri transporte a prenášaní treba so zvieraťom
zaobchádzať primerane, aby nevznikol
Tlak alebo ťah na cudzie telesá
prítomné v tkanive. Aj menšie cudzie
ielesá by ste pri obväzovanf mali vždy
dobre podložiť.
• Každú ranu ošetrujte podľa
možností v najsterilnejšfch podmien-
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
kach. aj keď je už sama osebe znečistená. Na jednej strane neviete, aké
nebezpečné je pôvodné znečistenie,
a na strane druhej každé dodatočné
zanesenie choroboplodných zárodkov
do rany predstavuje zbytočné komplikácie. Priloženie obväzu so sterilnou
gázou na ranu má zmysel, aj keď ste
na ceste od miesta úrazu k veterinárnemu lekárovi. Obväz chráni pred
dodatočnou infekciou, zastavuje krvácanie a fixuje okolie rany.
• Lízanie rany psom je napriek rozšírenému názoru nevýhodou. Má síce
určitý čistiaci efekt, ale zároveň vnáša
do rany choroboplodné zárodky, ktoré
sú v slinách. Aj mechanické dráždenie
drsným psím jazykom k tomu pridáva
svoje. A tak sa nekomplikované rany
sústavným olizovanfm môžu stať
problémovými
-» Zvláštne formy otvorených
poranení
• Otvorené zlomeniny kosti Pre
rozsiahle poškodenie tkaniva hrozí
v týchto prípadoch veľké nebezpečenstvo infekcie. Ranu sterilné zakryte.
Nepokúšajte sa o naprávanie, aby ste
okolité tkanivo ešte viac nepoškodili
a nezaniesli choroboplodné zárodky
ešte hlbšie do tkaniva. Ak zakladáte
obväz na stabilizáciu, musíte ho
dostatočne podložiť, aby nevznikol
tlak na konce zlomeniny. Z rovnakého
dôvodu sa nesmie zakladať tlakový
obväz ani silno zatlačiť sterilná
kompresná gáza, respektíve balíček
obväzu na zastavenie silného krvácania.
48
• Otvorené rany telových dutín
(vrátane mozgovej dutiny) Aj tu
treba dbať na predchádzanie infekcie
sterilným prekrytím rán. Vyčnievajúce
orgány nevtláčajte späť. Tak by ste
vnášali nečistoty a zárodky do telovej
dutiny. Krvácajúce miesta by ste mohli
zatlačiť do hĺbky, a tým by sa ich
dostupnosť a posúdenie veterinárnym
lekárom značne sťažili.
• Pomocným opatrením je v týchto
prípadoch voľné sterilné prekrytie
vyčnievajúcich orgánov. Hodia sa na
to obväzové gázy alebo šatky. Dajú sa
nimi zakryť aj väčšie plochy. Navlhčením prekrytia sterilným fyziologickým
roztokom predchádzate vysušeniu
vyčnievajúcich orgánov.
• Zavreté poranenia
Pri zavretých poraneniach ostáva
vonkajšia vrstva kože neporušená,
Preto obväzy v týchto prípadoch
neslúžia na predchádzanie infekcie,
ale predovšetkým na fixáciu
a stabilizáciu postihnutej oblasti.
-> Mäkké časti
• Zmllaždenlna Tupým pôsobením
sily vzniká poškodenie tkaniva v rôznom rozsahu. Dôsledkom je opuch
a bolesť. Často sa vyskytuie výron krvi
ihematóm). Z natrhnutých ciev prúdi
krv do okolitého tkaniva Krv sa zráža
a hematóm sa spevňuje. Už samo
zvýšenie tlaku vyvoláva typickú bolestivosť. Zmliaždenina je vždy dôkazom väčšieho pôsobenia sily. Aj keď
sa zdá sama osebe neškodná, ale
predsa môže byť prvým príznakom
hlbších poškodení Práve v oblasti
lebky alebo väčších telových dutín
by ste pri známom priebehu úrazu
nemali zabúdať na dôkladné vyšetrenie s ohľadom na vnútorné
zranenia
• Pod vrtnú tie a vykĺbenie Vážnejšie
poranenia nemusia vzniknúť len
uvedeným vonkajším pôsobením síl,
ale aj preťažením pohybového
aparátu.
Kostra tvorí pevný základ
pohybovéhnaparátu. Svaly sú ku
kostiam upéVnené šľachami
a súhrou pohybu svalových skupín
nadväzujúcich na seba umožňujú
koordinovaný pohyb celého tela. Kosti
su.medzi sebou pohyblivo spojené
ktbmi. Väzivové puzdro formuje kĺbovú
Zavreté poranenia
dutinu, v ktorej je synoviálna tekutina. Táto kĺbová tekutina slúži
zároveň ako mazadlo a aj ako médium na transport výživných a obranných látok. Za správny, hladký pohyb
sú zodpovedné chrupky na konci
kosti. Okrem iných funkcií tlmia aj
nárazy. Stabilitu ktbov zabezpečujú
primeraným smerom prebiehajúce
svaly, ale predovšetkým kĺbové puzdro
a väzy,
Pri akútnom preťažení sa môžu
tieto štruktúry natiahnuť, natrhnúť,
respektíve celkom roztrhnúť. Väzy
a šľachy sú dosť odolné, predovšetkým šľachy vydržia silný ťah. Ak
sa však už raz poškodili, hoja sa
vinou slabého prekrvenia veľmi dlho^
Pri vyvrtnutí je nakrátko prekročená
hranica pohyblivosti Zúčastnené
časti kľbu sa však vrátia do pôvodnej
polohy. Bezprostrednými následkami
vyvrtnutia sú opuch a bolestivosť, Pri
silnom natiahnutí, prípadne natrhnutí
puzdra a väzov musíte rátať aj
s dočasným ovplyvnením stability
a funkcie klbu. Ak sú väzy potrhané
celkom, hrozí nebezpečenstvo trvalej
nestability. Neošetrením sa môže klb
skoro opotrebovať. Umelou náhradou
väzu sa dá tomuto stavu predísť
Operácie tohto druhu, ako napríklad
náhrada krížových väzov v kolennom
klbe, sa v medicíne malých zvierat
stali rutinou.
Pri vykĺbení sa zúčastnené konce
kostí nedostanú späť do pôvodnej
polohy. Napríklad hlavica stehennej
kosti ostane mimo jamky bedrového
kľbu Kľb je blokovaný a každý pohyb
jp veľmi holpsrivý
Výraz „našťastie nie je nič zlomené" je
len predčasným konštatovaním. Čistá
zlomenina sa často vyhoji rýchlejšie
a bez následkov ako niektoré komplikované zranenia väzivového aparátu.
iísg Pri takomto
lozeni si môže pes
ľahko naraziť alebo
vykĺbit labku
49
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
Tu pomôže len bezodkladné napravenie v narkóze.
-> Opatrenia
Vyšetrenie, ktoré vykonáva záchranca,
slúži vždy len na lokalizáciu poranenia! Nepokúšajte sa poranenie
bližšie diferencovať. Zbytočný pohyb
zranenej oblasti spôsobuje bolesť
a ďalšie poškodenie Dôležitým
zákrokom je chladenie a fixácia
postihnutej oblasti. Chladením sa
trochu zmierni bolesť, predchádza sa
opuchom a obmedzuje sa tvorba
krvného výronu. Cievy sa stiahnu
a zastavuje sa krvácanie do tkaniva.
Na tento účel sú vhodné chladiace
vrecúška rôznej veľkosti. Vďaka gélovej náplni sa ľahko formujú a prispôsobia sa každému miestu na
tele. Ak ich chcete použiť opätovne,
treba ich predchladiť v mrazničke.
Od vrecúšok, ktoré sú určené na
okamžité použitie, sa líšia tým, že sú
nezávislejšie od podmienok. Po
krátkom premiesení sa chemickou
reakciou dosiahne chladiaci efekt.
Aby ste psa zbytočne netrápili,
vyskúšajte chladiaci efekt najskôr na
svojej koži. Chladenie je síce dobré,
ale príliš veľký chlad môže kožu
poškodiť. Priamy kontakt kože so
zamrznutým tradičným vreckom ľadu
môže byť pre psa veľmi nepríjemný.
Preto by ste mali vrecúško radšej
najprv zabaliť do uteráka.
Opatrenia, ktoré použijete na
odľahčenie a fixáciu, závisia od
veľkosti a spolupráce psa. Malé psy
odľahčujú poranené končatiny často
napočudovanie šikovne. Väčšinou nie
je nijakým problémom niesť ich
poprípade na rukách. Pokiaľ ide
o veľké a ťažké psy, veľmi pomáha
dobre podložený obväz.
-> Zlomeniny
50
Rôzne formy zlomenín vznikajú podľa
druhu úrazu a postihnutej kosti. Podľa
okolností to môžu byť len malé nalo-
meniny, naštiepenia kostnej substancie. Sú však možné aj úplné zlomeniny s posunom zlomených častí alebo
bez nich
Na konci tejto stupnice sú trieštivé
a otvorené zlomeniny, ktoré patria
medzi najobávanejšie pre nebezpečenstvo infekcie a zložité liečenie. Celkový
rozsah zlomeniny sa dá spravidla určiť
rontgenovým vyšetrením.
Medzi nepriame príznaky zlomeniny patria bolestivosť, opuchnutia
a obmedzenie pohyblivosti, medzi
priame príznaky viditeľné konce kostí
(otvorené zlomeniny!, chybné postavenie, abnormálna pohyblivosť, ako
aj škripot kostí trením (krepitácia},
Naposledy uvedené príznaky
nesmiete, samozrejme, v žiadnom
prípade vyvolať vy. Každý zbytočný
pohyb navyše spôsobuje bolesť,
dodatočne poškodzuje okolité mäkké
tkanivo, prfpadne môže posunúť
konce zlomeniny a v horšom prípade
zo zatvorenej zlomeniny spravíte
otvorenú
Pri podozrení na zlomeninu ošetrujte
danú oblasť tak, ako keby bola zlomenina skutočná. Na prvom mieste je
fixácia a stabilizácia postihnutej oblasti
tela. V žiadnom prípade sa nepokúšajte o nápravu. Poškodenou oblasťou,
nakoľko je to len možné, nehýbte
a nechajte ju v nájdenej polohe.
V oblasti hlavy a trupu dosiahnete
stabilizáciu predovšetkým vhodnou
polohou, ako aj oporou krajných častí
tela pri premiestňovaní. Zlomeniny
lebky a chrbtice sú osobitne nebezpečné a preto vyžadujú mimoriadne
opatrné zaolpehádzanie (pozri strany
32-33). *
Pri zlomeninách rebier spôsobujú
pohyby pri dýchaní často výrazné
bolesti Ak to ostatné zranenia dovoľujú, môže ležanie na postihnutej
strane bolesť zmierniť.
Končatiny sa najľahšie stabilizujú
obväzom. Vo všeobecnosti sú
zlomeniny veľmi bolestivé, takže
musíte rátať s prudkými obrannými
reakciami psa. V mnohých prípadoch
je vhodnejšie, ak psovi pri odľahčovaní končatiny pomáhate (nesenie.
transport v ležiacej polohe) a nepokúšate sa mu nohu obviazať za
každú cenu a s celej sily. Konečným
cieľom je zabezpečiť čo najmenej
pohybu v oblasti zlomeniny.
Ideálny je takzvaný Robertovlonesov obväz. Niekoľko vrstiev
skladanej vaty sa obmotá nad
zlomeninou, aby sa dosiahla potrebná
stabilita. Podloženie vo viacerých
vrstvách a vo väčšej oblasti rozloží
tlak rovnomerne a zabráni príznakom
neodtekania krvi. Krv môže prúdiť
a dolná časť (neobviazaný koniec!
končatiny nenapúcha. Zakladanie
takéhoto obväzu často zlyhá pre
nedostatok materiálu na podloženie.
Musíte teda vystačiť s menším
množstvom vaty a potom obväz
zosilniť dlahou. Dôležitá je pritom
vhodná dĺžka dlahy prispôsobená
končatine (ani dlhá, ani krátka), aby
ste zabránili dodatočnému pákovému
efektu vyvolanému nekontrolovateľnými pohybmi psa.
Ako pomocné dlahy na vyvolanie
záťažovej stability sa dajú použiť
konáre, drevené tyče alebo podobné pomôcky. Aj menej stabilné
materiály, ako napríklad rohožka
alebo hrubé noviny, môžu slúžiť na
vystuženie. Takto sa dajú redukovať
bolestivý ťah a pákové sily v oblasti
zlomeniny.
Ako často pri prvej pomoci, tak aj
pri zlomeninách sa vyžaduje improvizačný talent. Myslite na to. že
t
stabilizáciu postihnutej kosti môžete
dosiahnuť len vtedy, ak sú obviazané
aj susedné klby V oblasti ramena,
respektíve stehna prichádza preto do
úvahy, ak vôbec, len upevnenie gázy
na trupe, čo si však vyžaduje dosta-
točnú skúsenosť s rozličnými
technikami obväzovanta.
• Obväzovanie
Obväzovanie má v lekárskom ošetrení
psa dôležitú úlohu. Psy si s veľkou
vytrvalosťou samy vylizujú aj malé
rany. Okrem toho pes často nešetrí
poranenú končatinu a namáha ju. keď
sa mu naskytne možnosť naháňať
a chytiť susedovu mačku.
Obväzovanie má teda mnohostrannú funkciu.
Slúži na
• zastavenie krvácania,
• ochranu proti olizovaniu rany,
• ochranu pred znečistením a infekciou,
• Fixáciu a stabilizovanie, na zmiernenie bolesti a predchádzanie
ďalších poškodení.
3B* Nie každý pes je
pri zakladaní obväzu
takýto trpezlivý. Často
potrebujete pomoc
druhej osoby
51
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
52
V porovnaní s človekom je pes
pacient, ktorý má osobité požiadavky
týkajúce sa obväzovania:
• Možnosť spolupráce je obmedzená
Psy si len veľmi nerady nechajú
ošetrovať bolestivé poranenia.
• Obväz by ste mali zakladať veľmi
dôkladne. Pes vám totiž nevie hneď
na začiatku povedať, či je obväz
veľmi pevný alebo príliš voľný.
Pri obväzoch na končatinách sa
príznaky zastavenia krvi, ako napríklad
opuch a poruchy citlivosti, dajú len
ťažko rozpoznať, kedze labka býva
spravidla obviazaná celá
Pritom nervy, cievy a kostné hrbolčeky (protuberancie) na končatinách
psa sú len celkom málo chránené
svalstvom a tukovým tkanivom proti
tlaku. Dostatočné podloženie vatou
je práve preto na končatinách nevyhnutné.
To všetko poukazuje na to, aká
veľmi dôležitá je pravidelná kontrola
obväzu.
• Pritom všetkom musíte dávať pozor
na správne obviazanie, aby vata
a gáza sedeli bezpečne a neodmotávali sa,
Psy málokedy ocenia vaše umenie
obväzovania Buď obväz vnímajú
ako ťaživý prívesok, ktorého sa
treba všetkými prostriedkami
zbaviť, alebo ho akceptujú ako
pomocnú podporu, ktorú si v tom
prípade, pravdaže, nechajú šetrne
založiť.
Priloženie obväzu psovi nie je teda
vždy jednoduché. Najmä pri stabilizujúcich obväzoch sa vyžadujú skúsenosti a spravidla aj druhá osoba.
ktorá psovi bráni hýbať sa.
V rámci prvej pomoci sa väčšinou
používajú obväzy na rany do toho
času, kým vyhľadáte odbornú pomoc
veterinárneho lekára. Niekedy aj tu
treba trochu improvizovať
Asi sotva si niekto so sebou berie
na prechádzky kompletnú výbavu
obväzových materiálov všetkých
druhov d rôznych veľkostí. Jeden
balíček obväzu s pásikom náplaste
a prípadne aj pružná ochrana na labku
by sa napríklad zmestili do vrecka na
nohaviciach. Takýmito pomôckami
z domácnosti môžete cestou domov
načas ošetriť malé rany, zastaviť
krvácanie a ochrániť poranenie na
labke pred znečistením.
Praktická je aj malá taštička na
opasok, v ktorej máte dôležité
predmety na predbežné zakrytie rany
počas prechádzky
Nasledujúci výklad slúži na
zopakovanie a doplnenie kurzu prvej
pomoci, pretože len praktickými
skúsenosťami môžete získať cit pre
rozmanité obväzové materiály
a techniky obväzovania.
Obväz Sci v podstate skladá
z viacerých vrstiev:
• zo sterilného prikrytia na rany,
• z podloženia, ktoré má nasávať
ranový sekrét,
• z vrstvy obväzu na upevnenie prikrytia rany. podloženia a stabilizácie
celej poranenej časti tela,
• z pásika náplaste na rany, ktorý slúži na stabilizáciu obväzu susediaceho so srsťou a prípadne aj na
ochranu pred vlhkosťou a znečistením.
Výnimku tvoria tlakové obväzy (pozri
stranu 24|, pri ktorých sa zámerne
upúšťa od rovnomerného podloženia,
aby sa cieleným tlakom zastavilo
krvácanie.
-* Obväzové materiály
Krytie na rany
Aj znečistený rany by ste mali zakryť
pokiaľ možno sterilným materiálom.
So sterilným krytím na rany v každom
prípade treba zaobchádzať s náležitou
opatrnosťou Chytajte ho len na okraji
a nedýchajte naň ani naň nekašlite.
Na zakrytie rany sú k dispozícii obväzy
Obväzovanie
(kompresy) rôznej veľkosti. Na rany
väčších rozmerov existujú obväzové
šatky. Ak povrchové ošetrenie rany
vykonáte týmto spôsobom, zníži sa
nebezpečenstvo prilepenia sa
materiálu na ranu.
Na rýchle predbežné zakrytie rany
sú vhodné obväzy používané v humánnej medicíne. Ide pritom o sterilné
pružné mulové obväzy. Na ich koncoch
sú už zapracované krytia (vankúšiky)
na rany. Ovínadlá, ktoré sa šmýkajú,
môžu práve v stave rozrušenia
v núdzovom prípade vyvolať nervozitu
a stratu času. Balíčkovaný obväz
môžete dobre využiť aj na založenie
tlakového obväzu.
Materiál na podloženie. Nielen na
končatinách je potrebné dobré podloženie. Aj iné exponované miesta na
tele ako chvost, kostné výčnelky alebo
orgány citlivé na tlak musia byť chránené pred nahromadením krvi alebo
pred zvýšeným tlakom. Tento materiál
nasáva aj prebytočný ranový sekrét.
Vatu na podloženie vo forme obväzu
dostanete kúpiť v rôznych šírkach a je
vhodnejšia ako kozmetická vata.
Vrstva obväzu. Podľa účelu obväzovania sa používajú rôzne obväzové
materiály a ich šírky. Stvor-, šesťa osemcentimetrové obväzy sú
najbežnejšie, čím je pes menší, čím
ostrejšie sú hrany na obväzovanom
mieste, tým by mal byť obväz užší.
Na upevnenie krycieho obväzu na
rane a podloženia Často stačí elastický
mulový obväz Ak sa vyžaduje väčšia
stabilita, môžete tento obväz ešte
spevniť priľnavým (kohéznym)
obväzom. Tento materiál sa lepí len
sám na seba a nie na kožu ani na s^sť.
Uľahčuje to zakladanie obväzového
materálu, pretože jednotlivé vrstvy
obväzu sa nezošmykujú, Vysoký ťah pri
odmotávaní by ste nemali vyvíjať
priamo na obväz. Pri odmotávaní
ďalšej vrstvy obväzu stále istite
druhou rukou ešte obviazanú časť
obväzu.
Náplasť. Aby ste zabránili zošmyknutiu, obväz dodatočne upevnite na
srsť pásikom náplaste. Ak je potrebná
ochrana pred znečistením, vlhkom alebo aj obhrýzaním. môžete postupne
oblepiť celý obväz.
NSplaste existujú v rôznych vyhotoveniach. Podľa účelu použitia si môžete vybrať spomedzi rôznych veľkostí,
sily lepidla, odolnosti voči roztrhnutiu
a priepustnosti vody a vzduchu. Keďže
náplaste vo forme lepiacej pásky sú vo
všeobecnosti veľmi nepružné, nemali
by ste ich obtáčať ako obväz. Ľahko by
Pri obväzovaní labiek je nevyhnutné podložiť priestory medzi
prstami vatou (nezabudnite na vlčie pazúry!). Zvitky vaty
zabraňujú bolestivým treniam a zároveň slúžia na vstrebávanie potu. Medzi prstovými vankúšikmi má totiž pes zopár
potných žliaz.
mohlo nastať zaškrtcnie a nahromadenie (stáza) krvi. Namiesto toho si
vždy odstrihnite dostatočne dlhý pásik,
priložte ho jemne na potrebné miesto
a potom ho pritlačte rukou.
Ochrana na labky. Mnohí majitelia
psov zo záprahovej oblasti poznajú
farebnú pomôcku na labky, ktorá má
slúžiť na ochranu pred tvrdým povrchom zľadovateného snehu. Podobné
zabezpečenie dobre poslúži nielen pri
tomto výkonnom športe. V špecializovanom obchode dostanete kúpiť
rozličné varianty od jednoduchých
ponožiek na labky na pobyt vnútri až
po modely odpudzujúce vodu na pobyt vonku. Podľa veľkosti, vypracovania a materiálu nachádzajú použitie
v rôznych oblastiach. Môžete chrániť
citlivé labky pred vplyvmi nečasu
a nevhodným povrchom, alebo
nahradiť nepraktické plastikové vrecko
natiahnuté na obväz ako ochrana pred
vlhkosťou. Niektoré modely sú vhodné
53
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
• Vľavo:
Alžbetin golier
HB Vpravo: Golier
v manžetovej forme
54
aj na to, aby slúžili na prechodnú
ochranu pred znečistením rany na
prechádzke. V každom prípade je
dôležité presne prispôsobiť ochranu
na labku. Ak ju niekedy musíte použiť
bez vyloženia (medziprstové priestory], vezmite pružný materiál, ktorý
príliš silno neobmedzuje prirodzený
rozmer labky. Inak by na obviazanej
končatine mohli náhle nastať tlakové
zmeny, v dôsledku čoho by sa vytvorili
nepríjemné trejúce sa miesta.
Golier na krk. Ak pes nechce obväz
za každú cenu nechať na pokoji, môžete mu založiť na krk golier Natretie
obväzu nepríjemne chutiacimi látkami
zväčša nepomáha a skôr vedie k znečisteniu zariadenia v byte.
Goliere na krk nemusíte používať
len na ochranu obväzu, ale aj ako jeho
alternatívu. Obväzy treba často použiť
preto, aby ste zabránili neprestajnému
olizovaniu zašitej rany alebo malých
povrchových rán.
Klasický Alžbetin golier si vyžaduje
určitý čas na privyknutie. "Vrecko"
okolo hlavy zužuje výhľad, rozrušuje
psa a zo začiatku ho núti triasť hlavou.
Priehľadný materiál moderných vyhotovení golierov by mal tieto problémy
zmierniť. Niektoré psy však lepšie
znášajú golier v manžetovej forme.
Vei'a majiteľov sa vyhýba použiť na
svojich psoch tieto donucovacie
opatrenia. Ale v mnohých prípadoch
sa rýchle a nekomplikované hojenie
rany inak dosiahnuť nedá. Okrem toho
stačí, ak psovi nasadíte golier len na
ten čas, keď nie je pod priamym
dohľadom človeka.
-» Techniky obväzovania
Okrem funkcie obväzu musíte myslieť aj
na špecifiká jednotlivých oblastí tela,
Obväzová nie končatín. Každé
obväzovanie sa začína na vzdialenejšej
Časti tela a postupuje smerom
k trupu, lednotlivé ovínania obväzu sa
prekrývajú od 1/2 po 2/3, Ide o zabezpečenie rovnomerného prekrvenia
končatiny pod obväzom. Ak by ste
začali obväzovať zhora, ľahko by ste
mohli stiahnutím na začiatku vyvolať
nahromadenie krvi. Vezmite obväz tak,
aby ste videli na štrbinu medzi začiatkom obväzu a jeho hlavou. Pri prvom
ovinutí pritlačte palcom začiatok
obväzu na končatine. Tak dosiahnete,
že sa vám obväz neposúva.
Ak vám nepáči jeden obväz,
priložte začiatok druhého obväzu pod
koniec prvého a zafixujte ho ďalším
otočením. V žiadnom prípade nesmiete obväzy spájať zauzlením. Nasledujijce ovinutia by mohli spôsobiť
poškodenie poranenia tlakom.
• i Obvlazanie labky:
Hore: Podloženie priestorov medzi
prstami
V strede: Upevnenie začiatku obväzu
na prednej a zadnej strane labky
Dolu: Obtáčanie obväzu zdola
nahor
V krajnom prípade môžete posledný
koniec obväzu zauzliť, ak nemáte
náplasť- Rozstrihnite alebo roztrhnite
koniec obväzu po dĺžke. Oba pásy
zaistite polovičným uzlom, aby sa
obväz ďalej netrhal, a jeden pás
obtočte okolo končatiny sprava, druhý
zľava a zauzlite. Tlakovému poškodeniu zabránite dôkladným podložením
uzla.
Anatómia končatín psa podmieňuje, že ramenný a bedrový klb, respektíve rameno a stehno, sa obväzujú len
špeciálnymi technikami k trupu. Vyžaduje si to však určité skúsenosti. Preto
je aj použitie obyčajných obväzovactch
techník v oblastiach od lakťa a kolena
nadol obmedzené.
KÍby by ste mali čo možno najviac
obviazať v normálnom uhle (s výnimkou zlomenín, pozri strany 50-51).
Na nevyhnutnosť podloženia sme už
upozornili, V dolnej časti končatiny
treba do obviazania zahrnúť aj labku.
Obväz potom nemôže tak ľahko
sklznuť ani sa odmotať. Lenže obväzy
na labkách si vyžadujú osobitnú
starostlivosť a pravidelnú kontrolu,
lebo správne nasadenie obväzu sa pre
opuch alebo poruchy citlivosti nedá
bezprostredne skontrolovať.
Labka by mala byť obviazaná
dostatočne vysoko, aby sa predišlo
zošmyknutiu. Krytie rany a podloženie
môžete fixovať rozličnými technikajni.
Na tomto mieste ešte raz upozorňujeme na nevyhnutnosť dostatočného
vyloženia medzi prstami (nezabudnite
na vlčie pazúry!),
Pri tejto metóde obväzujete labku
úzkym mulovým obväzom priečnymi
Metódy vyšetrovania a ošetrenia
protichodnými vinuttami okolo labky.
Otočenie obväzu o 180 stupňov po
každom jednom až dvoch okruhoch
dodatočne zabezpečuje a stabilizuje
obväz.
O niečo jednoduchšie je, ak
začnete jednou až dvoma dĺžkami na
prednej a zadnej strane labky, ktoré
zafixujete rukou a pokračujete zdola
nahor normálnym obtáčanfm.
Mimoriadnu pozornosť venujte
v dolnej časti končatiny ochrane pred
vlhkom a znečistením. Môžete použiť
jednotlivé pásiky náplaste, ktoré
nalepíte na obväz, alebo využijete
praktickú ochranu na labky, ktorá sa
dá kúpiť v špeciálnych obchodoch.
Obväzová nie uší. Pri poraneniach uší psy Často vytrvalo trasú
hlavou. To spôsobuje dodatočné
krvácanie. Obviazanie ucha má
preto zmysel nielen pri otvorených
ranách (napríklad tržných alebo od
pohryznutia), ale aj pri výronoch
(hematómoch).
Priložte poranené ucho (prípadne
zakryté sterilným krytím) k hlave.
Nesmie byť pritom pokrčené alebo
veľmi zahnuté. Pri hematómoch na
uchu (pozri stranu 901 môžete pred
transportom k veterinárnemu lekárovi priviazať k uchu malý chladiaci
obväz, aby sa znížilo krvácanie do
tkaniva.
Obväz otáčajte pred a za protiľahlým uchom krížom cez hlavu Dávajte pritom pozor, aby ste príliš silno
nestiahli hrdlo. Preto je aj pri obväzovanf uší dôležité dostatočné podloženie.
56
Obväzovanle očí by nemalo
spôsobovať nadmerný tlak na očnú
guľu. Preto by ste mali oko prikryť
materiálom na podloženie a obväz
neobtáčať veľmi silno. Vysušeniu
otvoreného oka predchádzajte tým,
že navlhčíte obväz sterilným fyziologickým roztokom- Ak má byť očná
elastický
obväz
ä Obviazanie oka
guľa v pokoji, treba zaviazať obidve
oči, pretože pohyb jedného oka je
spojený s pohybom druhého. Obväz
ovíjame cez postihnuté oko šikmo
poza protiľahlé ucho a popod sánku.
Aj pritom si dávajte pozor na
stlačenie hrdla.
Obväzovanle trupu. Už tvarom
tejto časti tela je dané. že obväzy sa
z trupu ľahko zošmyknú. Okrem
nalepenia náplastí na prechode do
srsti pomáha, ak do obviazania
zahrniete aj končatiny. Tak napríklad
pri obväzovaní hrudníka osmičkovo
pretiahnite obväz medzi ramenami.
Pri obväzovanľ brucha a panvy musíte u samcov dať pozor, aby ste
neobviazali aj penis.
Obväzovanie chvosta. Obväzy
na chvoste sa môžu tiež ľahko
zošmyknúť, a preto ich musíte dobre
fixovať náplasťou o srsť. Hoci treba,
aby boli dostatočne podložené,
predsa by nemali byť príliš hrubé
ani ťažké.
Nezvyklá hmotnosť obviazaného
chvosta psa výrazne ruší. Okrem toho
môže spôsobiť, že sa obväz zošmykne,
a navyše provokuje psa k tomu, aby si
ho obhrýzal.
m Lieky
Ošetrovať svoje zviera na vlastnú
päsť nie je bez rizika a to platí nielen v prípadoch núdze. Skúsenosti
ukázali, že chovatelia zvierat často
prehliadajú aj základné pravidlá pri
podávaní liekov. V tom lepšom
prípade liečba nezapósobí, ale môže
dôjsť aj k nebezpečným vedľajším
účinkom.
Pes nie je nijaký malý človek!
Dávkovanie a účinok jednotlivých
látok sa nedá len tak bez všetkého
preniesť z človeka na psa. Nesiahajte
preto jednoducho do vašej vlastnej
lekárničky!
Takisto je dôležité nevykonávať
liečbu bez dôkladného vyšetrenia
a určenia diagnózy, Často sa stáva.
že ak si majiteľ psa vSimne podobné
príznaky, podá načatý liek, ktorý
dostal pri poslednej návšteve u veterinárneho lekára. A pritom príčina
ochorenia môže byť tentoraz celkom
iná. Tým sa zbytočne oddiaľuje liečba,
zastiera pôvodný obraz choroby
a veterinárnemu lekárovi výrazne
sťažuje určenie diagnózy. Co sa teda
odporúča ako súčasť domácej lekár-
ničky pre psa? Podľa okolností sú potrebné tieto lieky.
Jednoduchá masť na rany a na
podporu hojenia 1 napríklad kalciová
masť), prípadne antiseptická masť
(napríklad framykoinová obsahuje aj
antibiotikum) na ošetrenie odrenín
alebo malých povrchových rán. Pre
prípad otravy môžele mať pripravenú
Obviazanie
hrudníka
Nie všetko, čo pomáha ľuďom, znesú bez následkov
na zdraví aj psy. Niektoré účinné látky psy znášajú veľmi
zle, ako napríklad tbuprofén obsiahnutý vo veľkom
množstve liekov proti bolesti. U psa už v malých dávkach
spôsobuje rozsiahle poruchy v tráviacom trakte až po
krvácanie do žalúdka.
škatuľku živočíšneho (aktívneho
medicínskeho) uhlia Po dohovore
s veterinárnym lekárom alebo
s informačným centrom pre prípady
otráv sa dá podaním živočíšneho uhlia
dosiahnuť adsorpcia (nešpecifické
naviazanie) jedu v tráviacom trakte,
kým sa po odborných vyšetreniach
môže pristúpiť k iným opatreniam.
Sterilné elektrolytické roztoky,
ako napríklad fyziologický roztok (ako
infúzny roztok ho dostanete kúpiť
57
••••••• Vľavo:
Podávanie tabletky
rukou
• • Vpravo:
Podávanie tabletky
pomocou podávača
tabliet
58
u veterinárneho lekára alebo
v lekárni], by tiež mali byť súčasťou
lekárničky pre psa a v prípadoch
tiesne sa mnohostranne využívajú.
Dajú sa nimi:
• navlhčiť krytia na rany, aby sa neprilepili na ranu, prípadne nevysušili
orgány (pri otvorených telových
dutinách).
• vyplachovať rany (obmedzenia
v rámci prvej pomoci pozri
stranu 47);
• vypláchnuť malé cudzie telesá
z oka
Obsah solí v týchto roztokoch sa
približuje prirodzeným telovým tekutinám. Elektrolytické roztoky jednak
ponúkajú sterilitu, jednak pôsobia na
tkanivo veľmi šetrne.
V mnohých prípadoch môže
dobre poslúžiť tiež čistá voda z vodovodu. |e k dispozícii takmer všade
v dostatočnom množstve a v potrebnej teplote, často sa používa na:
• okamžité ochladenie popálenín
(pozri strany 100 - 101);
• vypláchnutie leptajúcich látok,
respektíve ich zriedenie pri vnútorných poleptaniach podávaním po
hitoch (pozor, aby ste nevyvolali
vracanie; pozri strany 40 - 44);
• ochladenie jedinca pri úpale (pozri
stranu 87);
• oteplenie tkaniva pri omrzlinách
(pozri stranu 78).
V rámci prvej pomoci síce vo všeobecnosti odporúčame zdržanlivosť
v podávaní liekov, ale v nejakom
prípade to predsa môže byť potrebné,
najmä po (telefonickej) konzultácii
s veterinárnym lekárom. Často pritom
môžete mať problémy, keď pes prehliadne trik s maškrtami. Potom musíte horké lieky podávať priamo.
Prvou prekážkou je otvorenie
papule Zhora chyťte rukou čeľusť
a jemne ťahajte hlavu dozadu, takmer
do kolmej pozície. V tejto polohe,
prípadne ešte podporenej miernym
tlakom na pysky, sa vám obyčajne
podarí druhou rukou zatlačiť sánku
dole
Tabletky alebo kapsule. ktoré
držíte palcom a ukazovákom, vložte
čo možno najhlbšie na koreň jazyka.
Papuľu potom zavrite, hlavu zakloňte znovu mierne dozadu a jemnou
masážou hrdla vyvolajte prehltnutie.
Použitie špeciálneho podávača
tabliet je jednoduchšie a je spojené
s menším rizikom, Že si poraníte
prsty.
Na podávanie tekutých liekov je
najvhodnejšia jednorazová striekačka
(bez kanyly). Umožňuje presné
dávkovanie i podanie. Postup je
podobný ako pri podávaní tabliet.
Nesmiete však tekutinu príliš prudko
vstreknúť popri jazyku do hltana. Pes
by sa mohol rozkašľať a tekutina by sa
dostala do dýchacích ciest. Alternatívou je podanie roztoku bokom do
priestoru ústnej dutiny v oblasti líca.
Pri aplikovaní ušných kvapiek.
respektíve ušných mastí (tie sa
používajú menej) natiahnite ucho
mierne na protiľahlú stranu. Tak sa
dlhý a zahnutý zvukovod narovná
a liečivo sa dostane hlbšie. Po
nakvapkaní niekoľkých kvapiek hlavu
^
Podanie tekutého
lieku
mm vľavo dole:
Nakvapkáme liečiva
do ucha
" ^ Vpravo dole:
Nakvapkanie očných
kvapiek
'. hviľu podržte, aby si pes väčšiu G M
liečiva nevytriasol von. Mierna masáž
ušnej bázy pomáha liečivo rozptýliť
rovnomerne
Pri používaní očných kvapiek
alebo mastí nakloňte hlavu psa
mierne dozadu a nabok. Palcom
a ukazovákom odtiahnite horné
a dolné viečko a kvapnite do oka
jednu až dve kvapky. Chvíľu hlavu
podržte chorým okom nahor. Masti
najlepšie nanesiete dovnútra
odtiahnutého spodného viečka Pri
nanášaní liečiv do očí platia osobitné
opatrenia (pozri aj strany 66-69).
Dôležité pri očných liečivách
je nezašpiniť ípičku fľaštičky alebo
tuby a nedotýkať sa ňou ošetrovaného oka.
Ani pri opatrnom používaní by ste
nemali tieto liečivá používať viac ako
Šesť týždňov od otvorenia (pozri
pribalené inštrukcie).
• I Pri prevoze
veľkých psov môžete
použifdeku (nie pri
poraneniach chrbtice,
pozri text)
60
m Transport
Spravidla musíte svojho psa doviezť
k veterinárnemu lekárovi sám
Niekedy ste však odkázaný aj na iné
alternatívy, pretože práve nemáte
k dispozícii auto. Okrem ústretových
susedov existujú taxikári ochotní voziť
aj zvieratá. V mnohých veľkomestách
je takéto podnikanie zavedené. Nestránia sa voziť aj zranené zvieratá, le
preto múdre informovať sa o takýchto
službách vo vašom mieste bydliska.
Špeciálne pojazdné ambulancie
pre zvieratá, ktoré sú k dispozícii
napríklad v Holandsku, na Slovensku
ešte neexistujú.
Ak ste sa s veterinárnym lekárom
predtým telefonicky nedohovárali
o opatreniach v rámci prvej pomoci,
ohláste aspoň svoj príchod, Takto
môžu v ambulancii urobiť potrebné
opatrenia pre hladký priebeh ošetrenia.
Psa by ste mali do auta premiestniť
čo možno najopatrnejšie. aby ste mu
Transport
Pritom by ste mali predovšetkým
myslieť na osobitné bezpečnostné
opatrenia pri poraneniach chrbtice
(pozri stranu Ti, napríklad na pevnú
podložku).
V ostatných prípadoch môže deka
pri premiestňovaní a nosení psa
dodatočne pomôcť. Uchopte psa za
kožnú riasu na krku a v krížovej oblasti
a opatrne potiahnite na rozprestretú
deku. Potom ho môžu dve osoby
nadvihnúť a niesť. Počas jazdy musfte
myslieť na váš cieľ odviesť psa a seba
bezpečne do veterinárnej ambulancie.
Poranené alebo choré zviera v aute
vás neoprávňuje porušovať dopravné
predpisy. Dopravná nehoda, aj ked
prebehla mierne, zaberie viac času.
než získate zvýšenou rýchlosťou.
Podobne to platí aj o pozornosti
vodiča, ktorý má dávať pozor na cestu
a nie na psa
V ideálnom prípade môže druhá
osoba psa držať, upokojovať a kon-
Pes, ktorého tak často vidíte v idúcom aute na zadnej
doske, sa môže pri brzdení stať nebezpečným lietajúcim
objektom. Výskumy ukázali, že 10 kg pes pri nehode
s rýchlosťou auta len 50 km za hodinu dopadne na predné
sedadlá silou 300 kg!
[rolovať |cho stav V ie|to súvislosti
musíme upozorniť na to, že nezaistený pes v aute - jedno, či na ceste
k veterinárnemu lekárovi alebo na
výlete do lesa - znamená životu
nebezpečnú ľahkovážnosť.
V obchodoch ponúkajú viacero
zabezpečovacích systémov. Pritom
nie každé opatrenie je hneď aj
zabezpečenie.
Ochranné siete často nevydržia
záťaž, mreže so širokými medzipriestormi môžu spôsobiť psovi ťažké
poranenia. Z týchto dôvodov - z iniciatívy poisťovacích spoločností boli vyvinuté a preskúmané pásové
a oddeľovacie systémy, ktoré psa
a vodiča rovnomerne chránia.
Ak prepravujete
psa s bolestivými
poraneniami,
dajte mu radSej
náhubok alebo
zaviažte papuľu
obväzom.
tm Pes sa dá
pomocou dvoch osôb
ľahko nadvihnúť
a niesť
Z najbežnejších
poranenia chorôb
V tejto kapitole sa podrobnejšie venujeme ochoreniam
a poraneniam. Neberte to však ako kuchársku knihu!
Nejde o recepty, podľa ktorých po pridaní správnych
prísad dosiahnete želaný výsledok. Nič také sa vzhľadom
na komplexnosť medicíny a organizmus zvieraťa nedá
dosiahnuť
Pes nie je nijaký stroj. Zbytočne budete hľadať
jednoduchý návod na obsluhu alebo opravu porúch.
Orgánové systémy a ich metabolizmus sú prepojené
a navzájom sa ovplyvňujú.
Na poruchy zdravia môže každý organizmus reagovať
iným spôsobom.Tak sa od zvieraťa k zvieraťu prejavujú
rozdielne klinické príznaky pri tej istej príčine. A naopak
z jedného rovnakého príznaku nesmieme vyvodzovať, že
ide o to isté ochorenie. Tak sa napríklad pri vracaní nedá
automaticky predpokladať poškodenie tráviaceho traktu.
Aj poškodenie obličiek, otras mozgu a iné poruchy zdravia
môžu vyvolať vracanie.
Zložité určovanie diagnózy však k prvej pomoci nepatrí.
Určenie pravej príčiny choroby a celkového rozsahu
poranenia je vecou veterinárneho lekára. Vy ako majiteľ
psa by ste sa nemali znepokojovať tým, že nie ste
pripravený na každú situáciu. Aj pri čiastočnom pochopení
dôležitých procesov v organizme a niekoľkých základných
zásad správania sa zvieraťa ste v mnohých prípadoch
tiesne schopný náležité konať.
Na rýchle nájdenie informácií o tom-ktorom ochorení
dlebo poškodení zdravia vášho psa vám odporúčame
hľadať v registri na stranách 110 - 112, ktorý je
usporiadaný abecedne.
Alergia
Predpokladom prežitia v našom prostredí so všetkými
škodlivými vplyvmi je dobre fungujúci obranný (imunitný)
systém tela. Pôvodcovia chorôb, ale aj iné telu cudzie
a škodlivé látky sú naviazané na špeciálne bunky (biele
62
Alergia
Z najbežnejších poranení a chorôb
• i Uštipnutia blchou krvinky> a iné obranné lalky (okrem
sú vždy nepríjemné, iného protilátky), ktoré ich zničia
najmä keď vyvolávajú a odtransportujú z miesta pôsobenia.
Aj pri zápalových procesoch sa tieto
alergiu
bunky zapájajú do znovuobnovenia
poškodeného tkaniva.
Okrem nešpecifického boja proti
všetkému cudziemu a zmenenému
môže organizmus bojovať proti
potenciálnemu nepriateľovi aj celkom
cielene.
Podaktorí pôvodcovia chorôb
zanechávajú po prvom kontakte v tele
určitú pamäťovú stopu. Keď sa
objavia znova, niektoré bunky
imunitného systému a protilátky sa
okamžite zamerajú na lov týchto
zárodkov. Preto pri druhom kontakte
reagujú rýchlejšie a ráznejšie. Tento
fenomén ľudia poznajú z detských
ochorení, ktorými sa vo všeobecnosti
nakazíme len raz za život. Aj detské
a iné očkovania sú založené na tom
istom princípe,
Podaním usmrtených alebo
oslabených pôvodcov chorôb sa
simuluje prvý kontakt a imunitný
systém je pripravený na ozajstný
64
kontakt so zástupcami tohto kmeňa.
V ideálnom prípade nastane efektívna
imunitná reakcia, ktorá nepripustí
vyvolanie choroby.
Kým za normálnych okolností tieto
reakcie držia prenášačov ochorení
a škodlivé vplyvy od tela, v prípade
alergie sa môžu stať problémom.
Obrazne môžeme povedať, že obranné
látky reagujú neprimerane. Na takejto
precitlivenosti sa zúčastňujú viaceré
faktory:
• Existuje genetická náchylnosť.
Niektoré plemená psov a rodové
línie majú väčší sklon k alergickým
reakciám ako iné.
• Celý rad látok (niektoré z nich
môžu byť aj liečivá) je známy
svojím vysokým alergizujúcim
potenciálom (penicilín, peľ, súčasť
blších slín alebo včelí jed).
Rozsah alergických ochorení je neobyčajne veľký. Podľa prebiehajúcich
imunitných mechanizmov, postihnutého orgánu a schopnosti
organizmu reagovať musíte rátať
s rôznymi príznakmi. Mierny priebeh
môže mať formu chronického zápalu
spojovky a uší. Časté sú tiež svrbiace
vyrážky na koži spôsobené blším
uštipnutím alebo reakciou na krmivo.
Alergie na krmivo môžu byť dobrým
príkladom toho, že príznaky sa neobjavujú len na pôvodnom mieste
pôsobenia alergénu.
Pokiaľ ide o prvú pomoc, význam
majú hlavne formy alergie okamžitého typu, takzvaná anafylaxla Tieto
alergie môžu v rámci niekoľkých
minút až hodín vyvolať prudkú reakciu
až šok, ktorý dokonca ohrozuje život.
Pri tomto type precitlivenosti hrá
dôležitú úlohu určitý typ protilátok
(imunoglobujín triedy E, IgE). Po
druhom kontakte s alergénom
produkujú bunky imunitného systému
rozličné látky, napríklad histamín.
Tieto látky neraz vyvolávajú množstvo
lokálnych, prípadne aj systémových
reakcií:
Infekcie dýchacieho aparátu
• stiahnutie hladkého svalstva
žalúdka, čreva, močového mechúra,
ale aj priedušiek v pľúcach;
• periférne rozšírenie ciev. ktoré
spôsobuje lokálne opuchy a sčervenanie, prípadne ovplyvňuje krvný
obeh, čo môže viesť až k šoku;
• zvýšený prietok krvi, ktorý spôsobuje prestup tekutfn a krvných
elementov do tkaniva, a tým
k lokálnym opuchom, edémom
(dokonca aj do pľúc)
Majitelia psov, ktorí majú sennú
nádchu, poznajú takzvané antihistaminiká v očných kvapkách a v spreji
do nosa, ktorými sa dajú uvedené
lokálne príznaky trochu zmierniť.
Anafylaktické reakcie nemusia vždy
spôsobovať priamo šok! Niekedy sa
obmedzia len na určité orgánové
systémy, ako napríkald na dýchací
alebo tráviaci aparát.
Zihľavka (urtikária} s rozsiahlou
tvorbou vyrážok na koži je častým
následkom po uštipnutí hmyzom.
Pravdaže, môže ju sprevádzať silný
opuch, predovšetkým na hlave („hrošia
hlava"). Opuch okolo očí, nosa a uší
pôsobí na majiteľa vei'mi dramaticky.
Hrozí pritom aj nebezpečenstvo
poranenia, keďže psy Často behajú ako
zmyslov zbavené a trú si hlavu o zem
Oveľa nebezpečnejšie ako lokálne
prejavy - odhliadnuc od opuchov
dýchacích ciest - sú rozsiahle vplyvy
na celý organizmus. Pritom sa
nemusia bezpodmiečne najprv objaviť
výrazné lokálne reakcie, ako napríklad
zmeny na koži v prípade uštipnutia
hmyzom. Neraz sa ako prvé príznaky
prejaví nepokoj, zvýšený pulz a zrýchlené dýchanie, ktoré môže prejsť
podľa okolností do vracania, hnačky,
nekontrolovateľného močenia a taktiež aj do silného poškodenia dýcha>
nia a krvného obehu.
-> Opatrenia
Kedže priebeh anafylaktických reakcif
je sotva predvídateľný, mali by ste
Výrazná generalizovaná anafytaxia sa
v žiadnom prípade nedá ošetriť jednoduchými antialergíkami z domácej
lekárničky (vypitím ampulky kalcia),
psa pri prvých náznakoch odviesť
k veterinárnemu lekárovi. Ak o alergii
u vášho psa viete, mali by ste s ním
po kontakte s alergénom okamžite pre
istotu navštíviť veterinárneho lekára.
Nestrácajte čas pokusom odstrániť
atergén (umytie alebo odstránenie
včeiieho žihadla, pozri stranu 87),
Najvyššou požiadavkou je v každom
prípade rýchly prevoz k veterinárnemu
lekárovi. Dýchanie a krvný obeh
musíte pritom dôkladne kontrolovať,
prípadne podporiť.
Keďže nové záchvaty sú nevypočítateľné, treba sa aj pri pomerne miernom
priebehu pokúsiť vyhľadať alergén.
V každom prípade sa snažte zamedziť
akýkoľvek ďalší kontakt s ním. Azda by
ste si mali zaobstarať od veterinárneho
lekára príslušné lieky, aby ste boli pripravení na rýchlo prepukajúce reakcie
a núdzové situácie.
Infekcie dýchacieho
aparátu
Ani pes nie je odolný proti chrípkovým infektom. Pojem kotercový kašeľ
poukazuje na to, že okrem pôvodcu
choroby sa na vzniku ochorenia
podieľajú aj iné faktory
Podstatu z nich väčšinou tvorí
kombinácia rôznych kmeňov
zárodkov a nepriaznivé podmienky
ako sychravé počasie, suchý vzduch
vo vykurovanom prostredí alebo stres.
Najmä ak sa mnohé psy v takýchto
podmienkach stretávajú s rôznou
.mikroflórou, môže sa imunitný systém
preťažiť.
Vírusy pôsobia Často ako
pripravovatelia pôdy pre baktérie.
Tak sa zo začiatočného čistého
Z najbežnejších poranení a chorôb
sekrétu stáva hlienovo-hnisavý. Očkovacie látky proti kotercovému kaši u
obsahujú síce viacero dôležitých
pôvodcov chorôb, ale vzhľadom na
mnohopočetnosť potenciálnych
vyvolávateľov nemôžu zabezpečiť
stopercentnú ochranu.
Príčin je mnoho, a preto sú aj
klinické príznaky infekcií dýchacieho
aparátu rôznorodé. Siahajú od
tečenia z nosa cez kašeľ vyvolávajúci
bronchitídu až po horúčkovitý zápal
pľúc. Bolestivé opuchy a sčervenanie sčasti s poruchou prehttania
a s dusením sú príznakom imunitnej
odpovede v hltane. Organizmus tam
má vo forme mandlí dobre fungujúcu
bariéru. Aj vonkajšie lymfatické
uzliny v oblasti zahnutia sánky sa
pri zápale zväčšujú, Na týchto procesoch sa nezúčastňujú len bunky
a látky imunitného systému. Sekrécía a vytváranie hlienu v spojení
s riasinkovým epitelom a dráždením
na kašeľ spoluprispievajú k čisteniu
dýchacích ciest
-* Opatrenia
Pri mnohých infektoch vyvolávajúcich
Pozornosť lekára sa vyžaduje vždy, keď
máte podozrenie na horúčku a výrazné ochabnutie stavu
prezrádza záťaž celého organizmu alebo poškodenie
pľúc;
sa objavia výrazné miestne (lokálne) dráždiace a zápalové
príznaky, viditeľne sťažujúce dýchanie.
66
kašeľ vystačí po kontrole u veterinárneho lekára podporiť obranný
mechanizmus v tele. Doprajte psovi
pokoj a vo vykurovaných miestnostiach zabezpečte dostatočnú vlhkosť
vzduchu.
Pri podávaní liekov podporujúcich
sekréciu a rozpúšťanie hlienu dbajte
na dostatočný príjem tekutín. Prípadne ho môžete povzbudiť chutným
mäsovým vývarom.
Očné poranenia
Na mnoho ochorení a poranení očí sa
musíte pozerať ako na núdzové
prípady. Neznamenajú síce ohrozenie
života, ale skrývajú v sebe nebezpečenstvo trvalého poškodenia. Oko je
komplexný a veľmi citlivý orgán Bez
včasného a cieleného ošetrenia môže
rýchlo vzniknúť značné obmedzenie
videnia ako zákal rohovky, poškodenie
vnútorného oka alebo tlakové poškodenie zrakového nervu. Pri výrazných
zmenách na oku by ste preto nemali
čakať s odbornou prehliadkou ani
použiť kvapky z poslednej návštevy
u veterinárneho lekára.
Na jednej strane môžete očné liečivá
používať maximálne šesť týždňov po
otvorení (pozri priloženú informáciu]
a na druhej strane necielená aplikácia
spôsobuje vážne komplikácie. Pritom
sa tiež riaďte zásadou, že každému
ošetreniu oka by mala predchádzať
diagnóza. Prípravky obsahujúce
kortikoidy síce pomôžu pri alergických
problémoch s očami, ale pri poranení
rohovky by mohli narobiť veľa škody!
• Vonkajšie časti oka
Pri náznakoch poranenia v oblasti
očí by ste sa zásadne mali kontrolou
u veterinárneho lekára uistiť, že opuch,
výron krvi alebo otvorená rana naozaj
ostali len v okolí očí. Pred vonkajším
prostredím sú oči chránené mihalnicami. Na dotyk mihalníc alebo rias
reagujú mihalnice okamžitým zavretím.
lemnýrni cievkami popretkávaná
spojovka siaha od vnútornej strany
mihalníc po očnú guľu. Toto „biele"
v oku je u psa dobre viditeľné až po
stiahnutí dennej, respektíve vytiahnutí
hornej mihalnice. Pri podráždení
vzniká rýchlo nastupujúcim rozšírením
ciev dojem červeného oka.
V strede vonkajšej časti očnej gule je
tenká priehľadná, bezetevnatá rohovka.
Vonkajšie časti oka
Vyžaduje si stále vlhké prostredie,
ktoré jej tvorf slzný film. Slznú tekutinu
produkujú žľazy vo vonkajšom očnom
kútiku a žmurkaním sa dostáva na
povrch celého oka. Odteká nosovo-slzným kanálom vo vnútornom kútiku
oka. Rohovka je dôležitá vrstva
vonkajšej časti oka. Svojou stavbou
umožňuje prechod svetelných lúčov
dovnútra oka. Keďže obsahuje veľa
nervových zakončení, je to zároveň
najcitlivejšia štruktúra oka. Tým, že
neobsahuje cievy, je náchylná na
infekcie a ťažšie sa hojí. Nedoliečený
zákal alebo jazvy majú často trvalé
následky na kvalitu videnia. Pri
podráždenom oku a zápale spojovky,
zvýšenom slzotoku a mrkaní sa nedá
od začiatku vylúčiť účasť rohovky. Preto
by ste vždy mali navštíviť veterinárneho
lekára. V lese pri šantení s konárom sa
rohovka ľahko zraní. Hojenie môžete
úspešne podporiť včasným ošetrením.
Poranenia okrajov mihalníc si
vyžadujú špeciálne ošetrenie. Ochrana
prednej časti oka predpokladá tesné
zatvorenie mihalníc. V opačnom
prípade sa musia aj malé poranenia
chirurgicky ošetriť, aby bolo zaručené
rohovka
zrenica
šošovka
dúhovka
spojovka
hojenie bez zmeny formy a bez jaziev.
U niektorých plemien psov, ako
napríklad u pekinského palácového
psíka, nie je očná guľa vsadená
hlboko a nie je dostatočne chránená.
Niekedy stačí nešikovný, silnejší ťah
za kožu na hlave, prípadne na krku na
to, aby oko ešte viac vyčnievalo.
Pri bitkách môže dokonca úplne
vypadnúť. Vyzerá to síce šokujGco,
ale ak konáte okamžite a premyslene
sú predpoklady na úspešné vloženie
naspäť. Samozrejme, jedine veterinárnym lekárom.
I Stavba oka
• i Aj pri priateľskom
hrani môže dôjsť
k poraneniu oka
Z najbežnejších poranení a chorôb
Prvá pomoc pri poraneniach alebo chorobách oka
Včasná kontrola u veterinárneho lekára môže predísť
trvalým poruchám videnia.
Žiadne ľubovoľné podávanie očných liečiv bez diagnózy
veterinárneho lekára!
Nedovoľte psovi, aby si škrabal a otieral postihnuté oko.
Okamžite výdatne vypláchnite dráždiace látky z oka
smerom k vonkajšiemu očnému kútiku (očným roztokom
alebo čistou vodou z vodovodu).
Pokusy odstrániť cudzie teleso opatrným vyplachovaním
prenechajte veterinárnemu lekárovi.
Cestou k lekárovi prikryte vypadnutú očnú guľu vlhkým,
chladným obrúskom.
Vždy dobre podložte obväzy na oku, aby nevznikal tlak na
očnú guľu.
Navlhčenie krycieho obväzu sterilným fyziologickým roztokom chráni permanentne otvorené oko pred vysychaním.
Aby ste stabilizovali očnú guľu, musíte vždy obviazať
obidve oči, pretože sa pohybujú súčasne.
-> Opatrenia
V každom prípade zabráňte psovi,
aby si labkou škrabal oko alebo triasol hlavou. Cestou k veterinárnemu
lekárovi prikryte oko chladnými a vlhkými obrúskami, aby ste zabránili
vysychaniu a opuchu.
Pri cudzích telesách v oku si dávajte mimoriadny pozor na nepremyslenú manipuláciu. Môže mať totiž za
následok poškodenie hlbších vrstiev
rohovky. Z tohto dôvodu musíte aj
psovi zabrániť, aby si oko škrabal
alebo si ho otieral.
-> Opatrenia
Vypláchnutie, najlepšie sterilným
očným roztokom, je jedinou šetrnou
a odporúčanou metódou. Vy cudzie
telesá neodstraňujte a aj ostatné
ošetrenie prenechajte veterinárnemu
lekárovi. Pri väčších cudzích telesách
hrozí totiž nebezpečenstvo, že by
mohli preniknúť do vnútorného
oka.
8H Vypláchnutie malého cudzieho telesa
sterilným očným roztokom
Dráždivé alebo leptajúce látky si
vyžadujú okamžité a dostatočné vypláchnutie oka Čistou vodou z vodovodu. Sterilný fyziologický roztok je
síce vhodnejší a pes ho lepšie znáša,
ale často nie je k dispozícii v dostatočnom množstve. Vyplachovanie
robte smerom k vonkajšiemu očnému
kútiku, aby ste druhé oko a nosovo-slzný kanál chránili pred zbytočným
dráždením.
• Vnútorné časti oka
Svetelný lúč preniká cez rohovku dovnútra oka, prechádza cez očnú komoru naplnenú tekutinou, v šošovke sa
lomí a cez gélovitý sklovec je projektovaný na sietnicu. Tu sa nachádzajú
jednotlivé svetelné receptory, ktoré
cez zrakový nerv vedú informácie do
mozgu.
Očná komora siaha od rohovky po
šošovku. V strede ju delí dúhovka na
prednú a zadnú časť. Farebná dúhovka
kontroluje množstvo svetla, ktoré
prechádza okom na sietnicu pomocou
zmeny veľkosti zrenice. Komorová
tekutina sa Worí v zadnej časti komory
a odteká malými kanálikmi v prednej
časti. Tieto procesy majú vo veľkej
miere podiel na vzniku rovnomerného
očného tlaku.
Pri zaostrovaní mení šošovka svoj
Poškodenie medzistavcových platničiek
tvar, a tým aj lom svetelných lúčov.
Vekom sa táto schopnosť vytráca.
Zákal šošovky (sivý zákal, katarakta)
môže tiež postupne ovplyvniť videnie.
Akútne poškodenie sa vnútri oka
prejaví predovšetkým zvýšeným
vnútroočným tlakom a zápalom. Tieto
zmeny môžu vzniknúť následkom
vonkajšieho pôsobenia síl, ako aj po
chorobe. Z tohto hľadiska neprichádzajú do úvahy len špeciálne očné
choroby. Viacero infekčných ochorení
organizmu (napríklad infekčný zápal
pečene, ieptospiróza. toxoplazmózal
sa prejavuje aj poškodením oka
Zápaly vnútri oka sa prejavujú
celkovými príznakmi podráždenia, ako
sčervenanie, zvýšený slzotok, žmurkanie a svetloplachosť. Zrenica je väčšinou trochu zúžená. Podľa okolností sa
v očnej komore dá pozorovať krv,
respektíve produkty zápalu vo forme
zrazenín. Bez včasného ošetrenia hrozí, Že šošovka sa v tomto stave zalepí
Možné sú aj iné následky, ako napríklad neodtekanie komorového moku.
Neodtekanie komorového moku
následkom zápalu, poranenia alebo
predispozfcie vedie k zvýšeniu
vnútroočného tlaku {zelený zákal,
ináč glaukóm). Postupné zvyšovanie
tlaku prebieha často dlhú dobu
nepozorovane a až prvé príznaky
obmedzeného videnia dávajú podnet
na zmeranie vnútroočného tlaku.
Akútne zvýšenie vnútroočného tlaku je
naproti tomu zase veľmi bolestivé
a výrazne ovplyvňuje celkový
zdravotný stav a správanie psa. Oko je
červené, zrenica rozšírená a očná gufa
Oasto citeľne napätá
Akútne prípady glaukómu sa
neposudzujú ako súrne prípady len £
kvôfi bolestivosti a vplyvu na celkový
zdravotný stav. Zvýšenie tlaku vo
vnútri oka môže totiž spôsobiť trvalé
poškodenie nervových buniek a viesť
k oslepnutiu psa.
Poškodenie medzistavcových
platničiek (diskopatia
jazvečíkov)
V podstate každý pes môže utrpieť
poškodenie medzistavcových
platničiek Lenže u krátkonohých
plemien, ako pekinský palácový psík,
baset. francúzsky buldoček a predovšetkým u jazvečíkov, podľa ktorých sa
tento komplex ochorení aj volá, je
riziko výskytu väčšie. |e to spôsobené
skôr odchýlkami v normálnej štruktúre
chrupavky než neprimerane dlhým
chrbtom,
Medzistavcové platničky slúžia ako
hydroelastické tlmiče nárazov medzi
jednotlivými stavcami, želatínovité
jadro je obklopené silným väzivovým
prstencom. Tieto štruktúry u všetkých
psov podliehajú procesom starnutia,
ktoré spôsobujú stratu pružností
a obmedzenú záťaži t eľnosť.
U takzvaných chondrodystrofických
plemien (s dedične podmienenou
poruchou rdstu chrupiek) sa často
už v mladom veku objavujú rozsiahle
zmeny chrupkovitej hmoty. Na základe
porúch rastu želatínovitého jadra
dochádza k rôzne silným degeneráciám až po zvápenatenie. Takto
zmenené medzistavcové platničky
môžu potom pri nadmernom zaťažení
chrbtice vyskočiť- Podľa okolností
stačí na vážny úraz aj skok zo stoličky.
To môže mať pre jedinca trvalé
následky, pretože chrbtica má aj
dôležitú ochrannú funkciu miechy
a nervových vlákien.
lednotlivé stavce sa skladajú z tela,
rozličných výbežkov a obíúka. Zoradené
za sebou tvoria oblúk kostného kanála
chrbtice. Prebieha ním miecha
obalená jednotlivými obalmi
a obklopená mokom. Nekončí ako
u človeka už pri prechode z hrudnej
do bedrovej chrbtice, ale u psa siaha
približne po 6. až 7. bedrový stavec,
lednotlivé nervové vlákna opúšťajú
£*"
Napriek vysokému
;<?• nzíífLŕ nemusí msf každý ^
..~ jazveäk poškodenú
~H medzistavcovú platničku t
Poškodenie medzistavcových platničiek
chrbticový kanál v úrovni medzistavcových platničiek, aby inervovaii danú
oblasť. Medzistavcové platničky slúžia
aj ako určitá forma odstupu medzi
stavcami. Tieto anatomické pomery
objasňujú, prečo je vyčnievajúca
platnička pre okolité nervové tkanivo
nebezpečná.
Následky poškodenia medzistavcovej platničky závisia od nasledujúcich
faktorov:
• Od lokalizácie poškodenej medzistavcovej platničky v rámci
chrbtice. Chrbtica sa skladá zo 7
krčných, I'i hrudníkových, 7 bedrových. 3 zrastených krížových
a rôzneho počtu (20 až 22) chvostových stavcov, lednotlivé úseky
chrbtice sa od seba líšia Šírkou
chrblicového kanála, fixáciou platničkám í. ich pohyblivosťou a priemernou schopnosťou zaťaženia
Toto všetko má vplyv na klinický
obraz a výskyt prípadov poškodenia
medzistavcavej platničky U chondrodystrofických plemien |s dedičnou poruchou v raste chrupiekl sa
veterinárny lekár stretáva najčastejšie s postihnutím v oblasti priechodu medzi hrudnou a bedrovou
chrbticou a v oblasti medzi druhým
a štvrtým krčným stavcom. Pre prísne segmentované inervovanie tela
sú následky ochrnutia v dôsledku
priečneho poškodenia miechy tým
rozsiahlejšie, čím ďalej je postihnuté miesto od hlavy.
• Od smeru prepadnutia (prolapsu)
alebo vystúpenia (protrúzlel platničky Vystupujúce nervové vlákna
sú ovplyvnené predovšetkým platničkou, ktorá sa vysunula nabok.
Tento stav môže spôsobovať silnú
bolestivosť až výpadok činnosti ,
orgánu, ktorý tieto nervy prestupujú. Ak však vyskočená platnička
zasiahne do chrbticového kanála
smerom k mieche, môže byť postihnutá celá časť tela, ktorá leží za
týmto miestom (úplné alebo čias-
tŕňovitý
výbežok
stavca
točné ochrnutie v dôsledku priečneho poškodenia miechy|
• Od rozsahu poškodenia platničky:
Poškodenie platničky môže mať
podobu ľahkého vystúpenia
(protrúzie) až po výrazné prepadnutie Iprolapsf. V extrémnom
prípade je platnička prudko vytlačená cez natrhnutý väzivový
prstenec.
Podľa týchto okolností sa potom
stretávame s rozličnými prejavmi
poškodenia platničky- Často dominujú
silné bolesti v postihnutej oblasti. To
vedie k napätiu okolitého svalstva,
ktorého pohyb je obmedzený a preto
nie je schopné dostatočne chrániť
zasiahnuté partie.
Rozsiahlejšie poškodenie nervov
sa prejavuje v poruchách pohyblivosti (motoriky} alebo citlivosti
(senzibility). Poruchy motoriky sa
neprejavujú len vo forme slabých
ochrnutí, ale aj vo forme kŕčovito
napätého svalstva. Ovplyvnením
svalstva vnútorných orgánov môže
nastať napríklad obrna Čreva
a močového mechúra Poruchy
citlivosti sa okrem iného prejavujú
v podobe zníženého alebo celkom
potlačeného vnímania bolesti.
V zásade to býva najprv vnímanie
bolesti v koži (preskúšanie malými
bodnutiami ihlou). Až pri silnejšom
poškodení je postihnutá aj citlivosť
• I Pozdĺžny
prierez chrbticou
s centrálnym
a bočným vyttaíenim
medzistavcovej
platničky
71
Z najbežnejších poranení a chorôb
na bolesť v hlbšie ležiacich tkanivách
(preskúšanie silným stlačenfm labky).
Pes môže stratiť aj cit pre postavenie
končatiny. Ked psovi v stojí opatrne
zalomíte labku dozadu, nevie ju sám
spontánne dať do pôvodnej polohy.
Hlavne majitelia „ohrozených"
plemien by mali včas vedieť rozoznať
takéto príznaky. Poškodenie medzistavcovej platničky nemusí vždy
prebiehať dramaticky ani so silnými
prejavmi bolesti Poškodenie medzistavcových platničiek sa neprejavuje
iba mechanicky. Neraz sa ďalšie výrazné príznaky prihlásia s nejakým
omeškaním. Zápalová reakcia, opuch
a krvácanie môžu podľa-okolností
vyústiť do poškodenia nervového
tkaniva. Aj keď odstupujúce nervové
vlákna nie sú až také citlivé ako
miecha patriaca k centrálnemu
nervovému systému, tiež môžu tlaku
odolávať len určitý čas, Takže včasná
kontrola u veterinárneho lekára je
v každom prípade potrebná.
Postihnutá oblasť sa dá uvoľniť
liekmi potlačujúcimi zápal a opuch.
Ak je však so zreteľom na rozsah potrebná operácia, vyhliadky na úspech
sú o to väčšie, čím skôr je možné
tento zákrok urobiť. (U nás zatiaľ len
na špecializovaných klinikách.)
-» Opatrenia
Prvú pomoc poskytnete rovnako ako
pri poraneniach chrbtice (pozri stranu 33). Pri podozrení na poškodenie
medzistavcovej platničky musíte psa
okamžite dopraviť k veterinárnemu
lekárovi. Pritom myslite na to, že
postihnutú oblasť chrbtice musíte
maximálne držať v pokoji, aby sa
medzi sta vcová platnička ešte viac
nepoškodila. Mimoriadne opatrne
postupujte pri poraneniach krčnej
chrbtice Tíeto stavce sú často veľmi
bolestivé.
Krčná chrbtica sama je veľmi
pohyblivá a okrem toho musí niesť
hmotnosť hlavy. Aj najmenší pohyb
môže vyvolať prudké obranné reakcie
psa. Posúdenfm závažnosti prfpadu
rozhodnite, ako vykonáte transport čo
možno najšetrnejším spôsobom
vzhľadom na chrbticu, Nenúťte psa do
„optimálnej" polohy, kedze to často
vedie ku komplikáciám, lebo bolesť
núti psa brániť sa.
Poruchy vedomia
a kŕčové stavy
Pri niektorých ochoreniach, ako napríklad epilepsia, vzniká kombinácia
porúch vedomia a kŕčov. Preto ich
opisujeme spoločne v jednej kapitole.
• Poruchy vedomia
Podľa reakcie na vonkajšie podnety sa
dajú u psa rozlíšiť rozdielne stupne
porúch vedomia:
• Malátnosť sa vyznačuje oneskorenými reakciami a poruchami orientácie.
• Z chorobnej ospalosti sa dajú
psy prebudiť jednoduchými podnetmi, ako prihovorenie sa alebo
dotykom.
Príčiny porúch vedomia
• Poranenie lebky s priamym
poškodením mozgu, krvácaním
alebo opuchom
Infekcie, zápaly mozgu
Iné organické zmeny mozgu
Otravy
Úpal alebo podchladenie
• Poruchy látkovej premeny,
napríklad^mena hladiny cukru
alebo nahromadenie odpadových
látok následkom chorôb pečene
alebo obličiek
Nedostatok kyslíka následkom poruchy dýchania alebo krvného obehu
• Vytrhnúť psa zo stavu podobného
hlbokému spánku možno už len
silnými podnetmi, ako napríklad
silným tlakom na ušnicu aiebo
silným zvukom
• V kóme psy vôbec nereagujú ani
na bolestivé podnety.
Trvanie porúch vedomia je tiež rôzne.
Malé otrasy mozgu alebo mdloby
vedú ku krátkemu bezvedomiu.
Ostatné obmedzenia vedomia
trvajú dlhšie. Treba, aby veterinárny
lekár čo najskôr zistil príčinu stavu, či
ide o slabú poruchu vedomia, ktorá je
sprievodným príznakom mnohých
ochorení, alebo o viac-menej silné
poškodenie funkcie mozgu.
-> Opatrenia
• Pri poruchách vedomia musíte
rátať s tým, že môžu byť narušené
obranné mechanizmy, ako reflex
prehltania a kašľa. Preto takto
postihnutým zvieratám nedávajte
nič piť ani žrať. Keďže hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia (ašpirácie),
nesmiete v rámci prvej pomoci ani
nič nalievať do papule.
• Poruchy vedomia zvyšujú riziko
zranenia a úrazu. Nedovoľte psovi
pohyb na nebezpečných miestach,
ako sú napríklad schody.
• Špeciálne opatrenia pri úpale
a podchladení sú opísané v príslušných kapitolách (strany 87 a 97).
• U jedincov v bezvedomí môže byť
regulácia telesnej teploty obmedzená. V bočnej polohe je výdaj
tepla väčší a podľa podložky, na
ktorej pes leží. sa telo postupne
ochladzuje. Prikrývkami alebo
ochrannými fóliami sa tomu dá
predísť.
• Psy v bezvedomí nesmiete pri ^
premiestňovaní pretáčať cez c h r-"""
bát, lebo by ste mohli spôsobiť
otočenie žalúdka (torzia. pozri
stranu 77).
Hlavným opatrením u jedincov
v bezvedomí je kontrola a zaistenie
životných funkcií. Poruchy dýchania
nie sú len príčinou, ale aj následkom
bezvedomia - zablokované dýchacie
cesty neraz vyústia ôo zastavenia
dýchania.
Ak neviete, čo ťažšie bezvedomie
vyvolalo, mali by ste brať do úvahy aj
zvýšený vnútrolebkový tlak Vzniká
napríklad následkom poranenia lebky,
otravy, úpalu alebo porúch látkovej
premeny. Okrem porúch vedomia
môžu na túto príčinu poukazovať aj
zmenené reakcie zreníc a kŕče. Preto
musíte myslieť na to, že presakovanie
krvi respektíve pomalé opúchanieprípadne až po niekoľkých hodinách vyvolávajú zvýšený vnútrolebkový tlak.
Teda ak máte podozrenie na poranenie lebky alebo mozgu na základe
spôsobu úrazu alebo viditeľného poranenia hlavy, mali by ste čo najrýchlejšie vyhľadať veterinárneho lekára.
Včasná a dôkladná prehliadka psa
umožňuje predísť zvýšeniu tlaku
alebo jeho zníženie včas dosiahnuť.
Aby ste vnútrolebkový tlak sami
dodatočne nezvyšovali, nedovoľuje sa
ukladať psa s hlavou nižšie v zmysle
polohy pri šoku. V bezvedomí položte
hiavu psa na plochý povrch (stabilná
bočná poloha), prípadne ju mierne
zvýšte. Odtoku krvi by pri tom nemal
brániť ani úzky obojok, ani veľmi zalomený krk.
• Kŕčové stavy
Kŕče môžu byť rozličnej intenzity.
Niekedy sa vzťahujú len na určité
svalové skupiny a jednotlivé oblasti
tela, inokedy zasahujú celý organizmus. Viditeľné sú mierne záchvevy
svalov, ale aj silné a rýchle striedanie
napnutia a uvoľnenia, ako aj pretrvávajúce kŕčovité sťahy. Podľa príčiny sa
môže pridať aj bezvedomie.
Intenzívne kŕče pôsobia očividne
dramaticky a niet pochybností, že psa
musíte bezodkladne dopraviť k veterinárnemu lekárovi.
73
Z najbežnejších poranení a chorôb
Príčiny kŕčových stavov
Nezávisle vzniknutá (idiopatická)
primárna epilepsia. Poruchy látkovej
premeny, napríklad v dôsledku
poškodenia obličiek alebo pečene,
ale aj znížená hladina cukru v krvi
(hypogtykérnia), alebo nedostatok
vápnika (eklampsia)
Klasické infekčné choroby ako besnota, pseudobesnota (Aujezského
choroba) a psínka, ako aj nešpecifické infekcie nervového systému
Organické zmeny v mozgu (napríklad nádory)
Zvýšený vnútrolebkový tíak
Otravy (napríklad insekticídmi)
Znížený prah dráždivosti v dôsledku j
horúčky alebo nedostatku kyslíka !
Nielen príčina si vyžaduje okamžité ošetrenie u veterinárneho lekára.
ale aj kŕče samy osebe predstavujú podľa intenzity a trvania - vážne nebezpečenstvo pre psa. Silné kŕče organizmus mimoriadne zaťažujú a telo
ich môže znášať len určitý čas.
-» Opatrenia
74
Pri opatere a prevoze myslite vždy na
to, že pri kŕčových stavoch hrozí veľké
nebezpečenstvo poranenia psa aj
pomocníka!
• Násilné držanie a pokusy zastaviť
nekoordinované pohyby psa sa
neodporúča. Riziko zranenia znížite
tak, že odstránite všetky nebezpečné predmety z bezprostrednej
blízkosti psa.
• Podľa prejavu (pri kombinácii kŕčov
s poruchami vedomia) je veľmi
dôležitá kontrola a zaistenie životných funkcií, pokiaľ je to možné.
• Pri niektorých kŕčových stavoch
(napríklad po požití strychnínového
jedu na potkany) sú ťažkosti trpiaceho zvieraťa ešte zhoršené priťažujúcimi zásahmi zvonka. V každom
prípade sa treba vyhýbať dotykom,
hluku alebo ostrému svetlu.
• Pri takýchto nehodách sa niekedy
stane, že pes si sám zahryzne do
jazyka. Môžete tomu zabrániť, ak
vsuniete kúsok dreva medzi zuby
|pozor na vlastnú ochranu!).
• Pri preprave musíte psa dostatočne
zaistiť. Ideálne by bolo mať ďalšiu
osobu; inak si musíte pomôcť sám
transportnou prepravkou alebo
niečím podobným.
Niektoré plemená psov, respektíve
chovné línie prejavujú väČSÍ sklon
ku kŕčom a k poruchám vedomia
než iné.
Ako prlkldd môžeme uviesť primárnu
idlopatickú epilepsiu (napríklad
u kólie, kokeršpaniela, bígla a u niektorých iných plemien) Pri tomto
ochorení sa nedajú identifikovať
žiadne priame príčiny ako infekcie,
otravy alebo traumy zodpovedné za
zníženie prahu citlivosti na kŕče. Vznikajú spontánne, nekontrolovateľné
elektrické výboje v určitých oblastiach
mozgu. V týchto nervových štruktúrach
je veľmi labilná rovnováha medzi
útlmom a vzruchom,
Typické príznaky sa po prvý raz objavujú vo veku I až 4 roky. Rozlišujeme
slabé kŕče, zasahujúce do určitých
oblastí a silné generalizované kŕče.
Spektrum príznakov siaha od nepokoja, ale aj malátnosti, zášklbov jednotlivých svalových skupín, halucinácií
(chytanie múch, ohryzovanie chvosta|.
nezmyselné zvukové prejavy cez nereagovanie na meno, triašku, slinotok,
nekontrolovateľné vylučovanie výkalov
a moča až po%generalizované kŕče
v bočnej polohe.
Tieto záchvaty trvajú zväčša niekoľko minút, takže sa skončia už skôr
než dorazíte k veterinárnemu lekárovi.
Ak sa výrazné generalizované kŕčové
Vracanie, hnačka, bolesti brucha
záchvaty opakujú v krátkych časových
intervaloch alebo trvajú dlhšie ako
10 minút, hrozí nebezpečenstvo
takzvaného epileptického stavu (status
epilepticus). Takýto pretrvávajúci stav
ohrozujúci Život treba bezodkladne
prerušiť vhodnými liekmi. Objasniť
príčinu má aj pri slabých záchvatoch
zmysel, pretože len po vylúčení
ostatných príčin vyvolávania kŕčov sa
dá skutočná choroba náležité liečiť.
Eklampsla. akútny nedostatok
vápnika, sa vyskytuje prevažne u sučiek malých plemien. Typický je výskyt
kŕčov dva až štyri týždne po pôrode
šteniat. )e to štádium najvyššej produkcie mlieka s vysokou spotrebou
vápnika Zriedkavejšia je táto porucha
už v období gravidity, kedže vápnik
odoberajú matke rastúce plody.
-» Opatrenia
Prvé príznaky, ako nepokoj, triaška
a strnulá chôdza, by vás mali povzbudiť k tomu, aby ste vyhľadali
veterinárneho lekára. Bezvnútrožilového podania vápnika môže
eklampsia rýchlo prejsť do štádia
ohrozujúceho život so silnými kŕčmi
a zvýšenou telesnou teplotou na
41 °C.
Malé plemená psov majú sklon
k zníženej hladine cukru v krvi
(hypoglykémia). Podobne ako
novorodené šteniatka majú aj psy
tejto veľkosti malé zásoby glykogénu
(zásobný cukor], takže hladovanie
alebo vyčerpanie vedú u nich rýchlejšie k poklesu a nedostatku giukózy
ako u iných plemien psov. Mozog
potrebuje glukózu ako zdroj energie.
Nevie ako ostatné telesné tkanivá
rozkladať tuky alebo bielkoviny. Táto
porucha látkovej premeny sa prejavuje
ako nepokoj, triaška, pripadne aj kŕče.
dychčanie a nakoniec poruchy
vedomia vedúce až k bezvedomiu.
Hypoglykémia sa nevyskytuje
výlučne len u malých psov alebo
šteniat Môže sa vyskytnúť aj u psov
s cukrovkou pri predávkovaní inzulínu.
Ak pri podkožnej injekcii nedopatrením trafíte krvnú cievu, dostane sa
inzulín rýchlejšie do krvného obehu.
Preto je po vpichnutí ihly dôležitá
najprv krátka kontrola (ašpirácia).
To znamená trochu povytiahnuť piest
injekčnej striekačky a pozrieť sa. či sa
nenabrala krv, a až potom vstreknúť
obsah. Na toto nebezpečenstvo a prvé
opatrenia upozorní veterinárny lekár
majiteľa psa pred začiatkom
podávania inzulínu.
-» Opatrenia
Pokles hladiny cukru v krvi je veľmi
vážny stav, pri ktorom musí okamžite
zasiahnuť veterinárny lekár. Jedincom
pri vedomí, ktoré môžu ešte kontrolovane prehľtať, môžete daí v rámci
prvého ošetrenia hroznový cukor
alebo med. Podľa rozsahu príznakov
vykonajte aj pomocné opatrenia pri
bezvedomí.
Vracanie, hnačka,
bolesti brucha
Poruchy tráviaceho aparátu nie
sú u psov žiadnou zriedkavosťou.
Väčšina akútnych hnačiek s vracaním
je zapríčinená chybami v kfmení
alebo infekciami: často predpokladaná otrava býva zväčša výnimkou.
Zmena obsahu krmiva, príliš studené
alebo nestráviteľné krmivo, ako aj typy krmiva s veľkou mierou nabobtnávania. vyžadujúce si zvýšený príjem
vody, to všetko môže spôsobovať
podráždenie tráviaceho aparátu.
Psy nie sú pri kŕmení veľmi
prieberčivé. Nemáme na mysli len
sneh alebo morskú vodu. Psy majú
často svojský názor na to. ktoré
nájdené veci na prechádzke sú ešte
požívateľné. Tak môže veľmi rýchlo
nastať infekcia tráviaceho aparátu.
Nekomplikované prípady, aj keď
začiatočným príznakom je prudká
Z najbežnejších poranení a chorôb
fJ
v prípadoch, keď
strata tekutín vedie k dehydratácií
organizmu (test kožnej riasy, pozri
stranu 29);
horúčka a porucha celkového zdravotného stavu poukazujú na zaťaženie celého organizmu a prítomnosť agresívnych pôvodcov choroby.
vracanie sú pohyby v oblasti brucha
podobné pumpe. Pri jednoduchom
dávení krmiva je to ináč: tu pohyby
vychádzajú skôr z hllana alebo
pažeráka. Psy majú nízky prah
podráždenia na vracanie, čo je veľmi
účinný ochranný mechanizmus, keďže
psy nie sú pri výbere potravy
prieberčivé, Zmrznuté, nestráviteľné
alebo príliš hltavo prijaté krmivo pes
často hneď vyvráti bez toho. aby sa
narušil jeho celkový zdravotný stav.
Niekedy si psy samy pri poruche
tráviaceho aparátu vyprovokujú
vracanie, ako napríkiad požratím trávy
alebo zelených rastlín.
• 1 Takéto síiedenie
sa nezriedka skončí
poruchami tráviaceho
systému
76
hnačka, sa vyliečia po jednodňovej
hladovke a diéte podávanej niekoľko
dní. Pri dostatočnom príjme tekutín
môžete psovi dávať zmes krmiva
pozostávajúcu z 2/3 ryže a z 1/3 syra
alebo chudého hydinového mäsa.
Hnačka je len príznak, ktorý má aj
dôležitú ochrannú funkciu. Takýmto
spôsobom sa organizmus zbavuje
škodlivých látok a pôvodcov chorôb.
Aj keď je tento stav pre majiteľa
nepríjemný, nemal by práve z tohto
dôvodu podávať ihneď lieky na
zastavenie hnačky.
Podobne ako hnačka môže aj
vracanie slúžiť primárne na očistenie
tráviaceho aparátu. Typické pre
Napriek tomu by ste svojho psa
mali pri vracaní pozorovať. Dlhšie
trvajúce vracanie má za následok
veľkú stratu tekutín. Nie vždy je príčinou jednoduchá porucha tráviaceho aparátu. Centrum pre vracanie
v mozgu môže byť podráždené pri
rozmanitých chorobách. Patria k nim
nahromadenie odpadových látok
v organizme pri poruchách pečene
a obličiek, poranenie mozgu alebo
z iných dôvodov zvýšený vnútrolebkový tlak. Pri pretrvávajúcom vracaní
treba, aby ste svojho psa priviedli
k veterinárnemu lekárovi!
Vracanie je aj sprievodným znakom
akútnych ochorení v brušnej dutine.
Tu nejde o jednoduchú poruchu tráviaceho aparátu, ktorá psovi spôsobí
len trochu nevoľnosti a škŕkania
v bruchu.
Pri týchto bolestiach brucha
myslíme na akútne a bolestivé
Vracanie, hnačka, bolesti brucha
ochorenia, výrazne ovplyvňujúce celkový zdravotný stav. V brušnej a panvovej dutine sú umiestnené niektoré
orgány, ktorých poškodenie môže
spôsobiť vážne poruchy zdravia. Aj
keď u psa nehrozí nebezpečenstvo
apendicitfdy (hovorovo zápal slepého
čreva), podobne ako u človeka vyskytuje sa u neho napríklad obličková
kolika, zápal podžalúdkovej žľazy
alebo pobrušnice, Výrazné poruchy
celkového zdravotného stavu, bolestivo napnuté brucho a vracanie
poukazujú neomylne na potrebu
bezodkladnej návštevy veterinárneho
lekára.
Nepriechodnosť čreva takmer
vždy sprevádza lrvale|šie vracanie.
Psy sú nepokojné alebo apatické
a odmietajú krmivo. Stolica absentuje alebo je jej málo a je riedka,
pričom v opačnom prípade pri
normálnej zápche nestoja pokusy
o stolicu v popredí.
Ako príčina neprichádzajú do úvahy
len prehltnuté cudzie telesá. Zaškrtené črevné slučky pri pupočnej
alebo slabinovej prietrži, utváranie
tkaniva v brusnej dutine (napríklad
novotvary!, otočenie črevných úsekov
alebo poruchy normálnej črevnej
peristaltiky môžu v rôznych stupňoch
poškodiť pravidelnú pasáž čreva.
Podľa rozsahu a základného mechanizmu nepriechodnosti čreva sa
klinické príznaky líšia: raz prebiehajú
veľmi dramaticky, inokedy skôr pozvoľna. Pri pretrvávajúcom vracaní
a chýbajúcej stolici by ste mali vždy
myslieť na nepriechodnosť.
Zvláštnosťou u psov je komplex
plynatosti a otočenia žalúdka
Vyskytuje sa prevažne u veľkých
plemien psov. Ak majiteľ má nejaké
vedomosti o tomto ochorení, môže*
niečo spraviť pre prevenciu a včasné
rozpoznanie ochorenia.
Žalúdok psa visí ako podlhovastý
vak krížom v prednej časti brušnej
dutiny. Na ľavej strane je vchod do
Opatrenia na predchádzanie plynatosti, respektíve otočenia
žalúdka (najmä pri často postihnutých veľkých plemenách psov)
Aby váš pes neprijal veľké množstvo krmiva naraz
a hltavo, rozdeľte dennú dávku na dva- až trikrát.
Dodržiavaním pravidelných intervalov medzi kŕmením
zlepšite proces trávenia.
Ak položíte misku s krmivom alebo s vodou na
vyvýšené miesto, zabránite prehltaniu veľkého množstva
vzduchu.
Krátkym namočením suchého krmiva sa urýchli
napučiavanie a pasáž potravy v žalúdku.
Aby ste sa vyhli nezdravému kvaseniu, dbajte na kvalitu
a hygienickú nezávadnosť krmiva. Pridlhé namáčanie
podporuje proces kvasenia, najmä v lete.
Po kŕmení by mal byť každý pes zásadne v pokoji.
Nadmerný pohyb zvyšuje riziko, že sa naplnený žalúdok
pretočí.
Keďže hrozí nebezpečenstvo otočenia žalúdka, nemali by
ste jedince v bezvedomí pretáčať cez chrbát.
žalúdka a vpravo ústi žalúdok do Čreva. Poruchy vyprázdňovania žalúdka,
pažravé hltanie veľkého množstva
krmiva, bakteriálne kvasenie potravy
a niekoľko iných faktorov môže
spôsobiť nahromadenie plynov
v žalúdku. Psy sú nepokojné, narážajú
do predmetov a predná oblasť brucha
pôsobí napäto a je väčšia. Tlakom na
bránicu a veľké cievy je porušený aj
krvný obeh. Takáto plynatosť žalúdka
nemá nič spoločné s neškodnou
a pre majiteľa skôr nepríjemnou
plynatosťou čriev. V krátkom čase sa
z toho môže vyvinúť akútna situácia
nebezpečná životu. Najmä pri nadmernom pohybe hrozí nebezpečenstvo, že sa veľmi naplnený žalúdok
otočí okolo vlastnej osi. Uzavretý
vchod do žalúdka viditeľne spôsobuje plynatosť, zaškrtenie ciev, ťah.
respektíve tlak na slezinu a podžalúdkovú žľazu a vedie k rapídnemu
zhoršeniu celkového zdravotného
stavu.
77
Z najbežnejších poranení a chorôb
-» Opatrenia
Cfm skôr vykoná veterinárny lekár
chirurgický zákrok a uvoľní tlak. tým
sú väčšie šance, že sa tento neblahý
stav dá ešte ovlyvniť. V pokročilom
štádiu sa, bohužiaľ, mnohým psom už
nedá pomôcť, pretože majú rozsiahle
zmeny v tkanivách a v masívnej miere
poškodený krvný obeh. Preto je dôležité, aby ste na prvé príznaky plynatosti a otočenia žalúdka včas reagovali. Priam klasickou situáciou
u veľkého psa je. že po náhlivom
zhltnutí veľkého množstva krmiva sa
vyblázni v záhrade. Za krátky čas je
pes nepokojný a naberá objem
v prednej časti brucha. Takéto príznaky si vyžadujú okamžitú konzultáciu
s veterinárnym lekárom.
Omrzliny
Pri silnom mraze alebo pri pretrvávajúcom pôsobení chladu vzniká lokálne
poškodenie tkaniva. Postihnuté sú
predovšetkým konce tela, ako uši,
labky, koniec chvosta, ale aj miešok
a prsné bradavky. Sú bezprostredne
vystavené vplyvu chladu a len veľmi
málo izolované tukom alebo svalmi,
Vplyvom chladu sa zúžia cievy, klesá
prekrvenie a nastáva pomalé odumieranie tkaniva. Koža sa sfarbí do
modročervená, vznikajú pľuzgiere,
tkanivo tuhne a začiatočná bolestivosť
prechádza do necitlivosti postihnutej
oblasti tela.
Na základe týchto príznakov sa
omrzliny podobne ako popáleniny
delia na stupne V prvých dňoch sa
jednotlivé stupne obyčajne ešte
nedajú diferencovať. Trvá nejaký čas.
kým sa dá zistiť, ktoré tkanivo sa
vyhojf a ktoré definitívne odumrelo,
• i Miesta na tele
psa a sučky, ktoré
môžu byť najskôr
vystavené nepriaznivému účinku chladu
-* Opatrenia
Najprv musíte zabrániť ďalšiemu
vplyvu chladu a psa uložte do miestnosti bez mrazu. Ak je pes zároveň
podchladený, tak ošetrenie podchladenia má absolútnu prednosť
(pozri stranu 97|! Podchladené
a omrznuté tkanivo je mimoriadne
citlivé a preto ho musíte ošetrovať
s náležitou opatrnosťou. Postihnuté
miesta nesmiete v žiadnom prípade
masírovať anrpotierať snehom.
Obväz môže pomôcť v tom, že zabráni
psovi, aby si bolestivé alebo necitlivé
miesta olizoval a obhrýzal. Takéto
tkanjvo je citlivé aj na tlak, preto
dbajte na dobré podloženie.
Óstie
Fon sa na nahrievanie nehodí, lepší
je kúpeľ v teplej vode Názory na to, Či
má nahrievanie prebiehať pomaly
alebo radšej rýchlo, sa sčasti líšia.
Zástancovia pomalej metódy (stúpanie teploty vo vodnom kúpeli od 10 CC
na 40 °C za 30 minút) sa obávajú, že
pri príliš rýchlom oteplení nebude
prekrvenie držať krok so stúpajúcou
potrebou kyslíka v tkanivách.
Utopenie
Psy sú síce od prírody talentovaní
plavci. Netrénované jedince sa však
môžu rýchlo unaviť. Na výlete na lodi
nie je záchranná vesta pre psa
módnym výstrelkom Psy totiž majú
len veími maíý rešpekt pred vodou
a ľahko z lode vyskočia. Remene na
týchto vestách vám uľahčia psa z vody
vytiahnuť. Pes v ohrození sa nemusí
len utopiť a udusiť. Hrozí mu aj
nebezpečenstvo podchladenia.
Vzhľadom na vysokú tepelnú vodivosť
vody ani netreba nízku teplotu vody
na to, aby spôsobila rýchle podchladenie jedinca.
-* Opatrenia
Medzi dôležité opatrenia prvej
pomoci patrí kontrola a zaistenie
životných funkcií, ako aj ošetrenie
podchladenia. Aj keď podchladenie
zlepšuje vyhliadky na úspech pri
oživovaní (nízka potreba kyslíka
v tkanivách), musíte oživovacie
opatrenia začať čo najskôr. Preto
by ste nemali strácať čas dostať zo
psa vdýchnutú vodu. Odhliadnuc
od pochybnej praktickej nutnosti
môže táto procedúra dodatočne
vyvolať vracanie a nasledujúce
nebezpečenstvo udusenia. Väčšinou*
sa totiž veľa vody dostane aj do
žalúdka. Okrem toho je sporné,
koľko vody sa vôbec mohlo dostať
do pľúc. V začiatočnej fáze utopenia
je dýchanie často zastavené násled-
kom kŕča v hlasivkách hrtana, ktorý
predbežne zabráni ďalšiemu vniknutiu
vody (takzvané suché utopenie).
Po úspešnom oživení je potrebné
základné vyšetrenie a pozorovanie psa
u veterinárneho lekára. Komplikácie
vo forme pľúcneho edému alebo
zápalu pľúc sú pri takýchto typoch
úrazov časté.
• i Na výletoch na
lodi môžete aj psa
obliecť do záchrannej
vesty
Cudzie telesá
• Ôstie
Spomedzi rastlinných cudzích telies
sú to predovšetkým kláskovité časti
obilia a iných trávnatých rastlín, ktoré
spôsobujú psom problémy. Každý rok
je v období úrody vo veterinárnej
praxi stúpajúca tendencia poranení
spôsobených ôstľm.
Ak sa raz osti dostanú do nosa,
ucha alebo do vaku predkožky,
spôsobujú rozsiahle zápaly, V oblasti
kožných rias v slabinách alebo medzi
prstami môžu dokonca prepichnúť aj
kožu. Ostie má okrem iného jednu
nepríjemnú vlastnosť: putovanie
po tele. Tvar a povrchová štruktúra
umožňujú, že pohybom okolitého
tkaniva sa dostávajú stále hlbšie
do tela a to neplatí len v oblasti
79
Z najbežnejších poranení a chorôb
Niektoré psy svojou dlhou srsťou
ôstie zjavne priťahujú. Krátka kontrola
po každej prechádzke je potrebná.
Intenzívne olízovanie labky v čase
óstia by vás vždy malo inšpirovať
k dôkladnej kontrole, čím skôr osť
nájdete - je jedno či v telovom otvore,
alebo v koži - tým menej sa musíte
obávať komplikácií.
I Leto - čas ôstia
• Prehltnuté cudzie
telesá
telových otvorov. A| v samom tkanive
putujú nečakanými cestami.
Kým na začiatku sa osti ešte dajú
vytiahnuť priamo z miesta vpichu
v koži alebo ich možno aspoň
pomocou masti nechať vyhnisať.
v pokročilých štádiách to nezriedka
ide iba chirurgickým hľadaním.
• Tomuto
nemeckému ovdakovi
museli vyoperovať
{asť paličky, ktorá sa
mu pri hre zapichla
do podnebia
80
|e neuveriteľné, čo všetko sú psy
schopné prehltnúť ako predpokladanú potravu pri hre alebo z trucu,
Pritom závisf na forme, veľkosti
a materiáli, či cudzie teleso spôsobí
problémy v tráviacom aparáte, ako
a kde.
• Aj keď sa domnievate, že kurča
z výkrmu dnes počas svojho
krátkeho života nemôže mať
lámavé, zvápenatené ani nebezpečne sa štiepiace kosti, nemali
by ste pokúšať osud skrmovanfm dlhých kuracích rúrovitých
kostí
Hnisavý zápal maternice - pyometra
• Kosti sú síce v žalúdku sčasti rozložené, veľké kusy však môžu napriek
tomu spôsobiť problémy (napríklad
v pažeráku, pozri na tejto strane).
Ak ide o zablokovanie tráviace)
rúry, záleží predovšetkým na
veľkosti cudzieho telesa a na
veľkosti psa. Malá kôstka zo slivky
spôsobí problémy skôr jorkširskému teriérovi ako bernardlnovi.
• Špáradlá a iné špicaté útvary,
prípadne aj predmety s ostrými
hranami sa môžu zapichnúť do
steny čreva, poraniť ju alebo sa
môžu dostať do brušnej dutiny.
Mimoriadne nebezpečné sú ihly
a háčiky používané na chytanie rýb
spolu s pripojeným vláknom alebo
Šnúrou. Ak sa zachytili v sliznici
alebo v hltane. môže sa dlhé vlákno
dostať až do čreva. Potom hrozí
nebezpečenstvo zamotania črevných slučiek. Takéto vlákno nesmiete v žiadnom prípade jednoducho
vytiahnuť. Môže sa totiž stať, Že
prerežete časti čreva ako pílkou.
Pažerák má veľkú schopnosť roztiahnuť sa, ale pri vstupe do hrudnej
dutiny, pri báze srdca a pri priechode
cez bránicu je zúžený Práve tu sa
môže zachytiť rýchlo prehltnutá kosť
alebo gumená loptička použitá pri
hre. Podľa druhu cudzieho telesa
začne byť pes nepokojný, slintá,
mierne dávi a odmieta krmivo,
prípadne upadá do panického stavu
so silným, dlhotrvajúcim napínaním
na dávenie. Vlastné pokusy odstrániť zaseknuté cudzie teleso zväčša
zlyhajú V žiadnom prípade nesmiete kvôli výplach n útlu cudzieho
telesa do psa nič liať! Pri spätnom
návrate a napínaní na vracanie sa
môže tekutina ľahko dostať do
£
pľúc.
Ak sa cudzie teleso dostane do
žalúdka, nemusí hneď spôsobiť
problémy. Keď ste svojho psa videli.
ako predmet zožral, mali by ste sa
v každom prípade poradiť
s veterinárnym
Cudzie telesá
lekárom. Podľa
• v oku, pozri stranu 68
okolností môžete
• v uchu, pozri stranu 90
po podaní
• v nose, pozri stranu 88
obaľujúcich
• v dýchacích cestách, pozri stranu 39
potravín [kyslá
• v rane, pozri stranu 47
kapusta, ryžal
počkať, čí sa
predmet nedostane z tela von
prirodzenou cestou. Niekedy je
potrebné aj ďalšie vyšetrenie
(rontgen, endoskopia). Ak sa cudzí
predmet ešte nachádza v žalúdku,
dalo by sa prípadne operácii vyhnúť.
Podľa veľkosti a druhu telesa ho môže
veterinárny lekár opatrne vytiahnuť
cez pažerák pomocou lapača
a endoskopu
Hnisavý zápal
maternice - pyometra
Sučka má iný pohlavný cyklus ako
žena. Typický krvavý výtok naznačuje,
že sučka má obdobie párenia
(ruju), ktoré býva dva razy do roka.
U ostatných druhov zvierat závisia
ďalšie hormonálne zmeny od toho,
či nastalo oplodnenie a gravidita
alebo nie. U sučiek sa zase naopak
nepozorujú Žiadne výrazné zmeny
hormonálneho profilu medzi gravidnými a negravidnými sučkami.
U niektorých to vrcholí tak, že na
konci svojej pseudogravidity majú aj
príznaky pôrodu, dokonca produkujú
mlieko. Maternica je aj u negravidných sučiek trvalé pod vplyvom
hormónu progesterónu. Progesterón
vytvára podmienky na zahniezdenie
oplodnených vajíčok a nerušený
vývin embryí Okrem iného znižuje
stiahnuteFnosť svalov maternice,
podporuje sekréciu sliznice a uzatvára
krček maternice. Ak sa ale počas
párenia do maternice cez otvorený
krček dostanú mikroorganizmy,
rozmnožujú sa v uzavretom prostredí
a v maternici sa hromadí hnis.
2 najbežnejifch poranení a chorôb
O týchto procesoch majiteľ ani len
netuší, ak pri klasickej forme zápalu
maternice (uzavretý zápali chýba
výtok. Mierne narušený celkový
zdravotný stav a zvýšený príjem
tekutín ostávajú často nepovšimnuté alebo sa nepokladajú za dôležité. Tak sa vei'a sučiek dostane
k veterinárnemu lekárovi až vtedy,
keď hnis už zaťažuje celý organizmus.
Horúčkovité a rozsiahle poruchy
celkového zdravotného stavu až
potom prezradia nebezpečný vývin
choroby.
-» Opatrenia
Sledujte svoju sučku v kritickej fáze
troch až desiatich týždňov po ruji, Aj
pri najmenšom porušení zdravotného
Výrazný zápal maternice je stav
ohrozujúci život. Vyplavované
mikroorganizmy a toxické látky môžu
trvalo poškodiť iné orgány. Okamžitá
operácia s odstránením maternice
a vaječníkov je pre záchranu života
sučky nevyhnutná.
stavu, predovšetkým pri zvýšenom
prijme vody, by ste mali čo najskôr
vyhľadať veterinárneho lekára. Zvláštnu pozornosť by ste mali venovať
sučke, ak ste pri jej poslednej ruji
zbadali nejaké odchýlky, alebo ste
nechali do cyklu zasiahnuť hormonálne (potlačenie ruje). Takéto poruchy
môžu sliznicu maternice veľmi silno
ovplyvniť a podmieniť vznik infekcie.
Zápal maternice nemusí prebiehať
iba v uzavretej forme. Existujú rôzne
podoby, ktoré sa prejavujú menším
alebo väčším výtokom.
Poruchy močenia
82
Obidve obličky kontinuálne filtrujú
krv. tvorí sa moč, ktorý sa močovodmi
odvádza do močového mechúra. Tu sa
hromadí, zdržiava a potom sa vylučuje
cez močovú rúru. Poruchy vo forme
častého, prípadne aj bolestivého
močenia malého množstva môžu byť
okrem iného podmienené zápalom,
močovými kameňmi, tvorbou nádorov
alebo poranením. Pri takýchto
príznakoch by ste mali svojho psa
odviesť k veterinárnemu lekárovi, aby
ste predišli vážnejším poškodeniam,
napríklad vzostupnej infekcii od
močového mechúra do obličiek.
Po úraze sú problémy s močením
prvým príznakom, že sú postihnuté
močové orgány. Tupými nárazmi do
brucha alebo do panvy sa naplnený
V súvislosti so stavmi tiesne je stav
mimoriadne kritický, keď hrozí úplné
zastavenie močenia t V takom prípade
so svojim psom okamžite navštívte
veterinárneho lekára. Je naliehavá
rýchla pomoc.
močový mechúr môže odtrhnúť a moč
sa tak dostane do brušnej dutiny.
Tieto zranenia nie sú jedinou príčinou
obmedzeného močenia: aj močové
kamene môžu blokovať močové cesty
alebo spôsobiť akútne zlyhanie
obličiek. Ked močový aparát prestáva
plniť svoju vylučovaciu funkciu,
hromadia sa produkty látkovej
premeny (jedy) v krvi. Obličky nemajú
na starosti len „odpratanie" odpadových látok z tela, ale v podstatnej
miere sa zúčastňujú aj na regulácii
acidobázickej rovnováhy (rovnováha
medzi kyselinami a zásadami!, na
hospodárení s vodou a s minerálnymi
látkami. Obmedzenie všetkých týchto
funkcií nezostáva pre celý organizmus
bez následkoy. Zvieratá v pokročilom
štádiu prejavujú rozmanité príznaky,
ako napríklad výrazne porušený
celkový zdravotný stav, vracanie,
hnačku, malátnosť a poruchy
koordinácie. Pri akútnom zlyhaní
obličiek sa môžu na začiatku
Srdcové príhody
prejavovať aj symptómy
vyvolávajúceho ochorenia (otrava,
infekcia a šok). Dôležitý je okamžitý
zásah veterinárneho lekára,
predovšetkým podpora činnosti
obličiek, aby sa zabránilo jednak
poškodeniu organizmu, jednak
obličiek.
Psie samce nie sú pri problémoch
s prostatou veľmi postihnuté
poruchami močenia. Na rozdiel od
mužov sa zväčšená prostata u psov
prejavuje problémami s vylučovaním
stolice, keďže túto prídavnú pohlavnú
žľazu majú psy uloženú v blízkosti
konečníka. Oveľa viac sa však líši
priebeh a tvar močovej rúry, Už malé
močové kamene môžu viesť k upchaniu. Najnebezpečnejšie miesta sú
zahnutie močovej rúry pri okraji panvy
a malá kostička uložená vpredu
v penise. Lokálnym podráždením,
bolesťami a zvýšeným tlakom v močovom mechúri prejavujú samce
narušený celkový zdravotný stav
s bolestivo napnutým bruchom. Sú
nepokojné, dychčia. olizujú si špičku
penisu a pokúšajú sa močiť - bezúspešne alebo len s Čiastočným
úspechom Pritom nehrozí až také
veľké nebezpečenstvo roztrhnutia
alebo odtrhnutia preplneného
močového mechúra. Zastavenie
moča v močových cestách alebo
obmedzenie močenia vedú pri úplnom uzavretí k opísaným výrazným
poruchám celého organizmu.
Okamžitým opatrením, ktoré vykoná
veterinárny lekár, je nájdenie miesta
uzáveru a jeho uvoľnenie kaťetrizáciou. Ak si to vyžadujú okolnosti, musí
sa močová rúra dokonca aj operatívne
otvoriť.
Srdcové príhody
Mnohí z nás si určite neuvedomujú,
aký výkon musí podať naše srdce za
celý náš život. Srdce si nikdy nemôže
močovod
prostata
kosť penisu
*m Močové
a pohlavné orgány
psa samca
Ak by sme u psa zobrali do úvahy priemernú
frekvenciu srdca 90 tepov za minútu, tak srdce bije
deň čo deň okolo 130 000-krát. Za jeden rok sa to
vyšplhá na hodnotu 40 miliónov.
dopriať prestávku, le motorom
obehového systému a garantom
optimálneho rozdelenia kyslíka
v organizme- Na to je uspôsobené
tvarom pumpy s dvomi časťami
prepojenými medzi malým pľúcnym
obehom a veľkým telovým obehom.
Pokým pravá časť vháňa krv do pľúc,
ľavá časť sa zároveň stará o transport
krvi do telového obehu ipozri tiež
stranu 36). Fáza napĺňania
a vyprázdňovania srdcových komôr sa
nazývajú systola a diastola. Na
dosiahnutie vyššej frekvencie musí
byť optimálne napĺňanie komôr. Preto
má každá komora svoju predsieň.
V nich sa počas vyprázdňovania
komôr nasáva nová krv Bez chlopní
medzi predsieňami a komorami
a medzi priechodmi do ciev by tento
štvorkomorový systém nefungoval.
Ako spätné ventily sa starajú o riadny
prietok krvi. Počas vyprázdňovania
komôr sa chlopne uzatvárajú a biokujú spätný prietok do predsieni, kým
sa v rovnakom čase otvoria malé
polmesiačikové chlopne a sprístupnia prietok do odvádzajúcich ciev.
Z najbežnejších poranení a chorôb
polmesiac i kove chlopne
pravá
predsieň
m Srdce v akcii:
na ľavom obrázku
napĺňanie,
na pravom
vyprázdňovanie
srdcových predsieni
a komôr
84
^
pľúca
Vo fáze napínania je to potom presne
naopak.
Predpokladom efektívneho výkonu
srdca je jemné, na seba nadväzujúce
spojenie svaloviny predsiení a komôr.
Z vlastného centra pre vzruchy v pravej predsieni sa šíria vzruchy cez
špeciálne nervové dráhy do celého
srdca. Tento riadiaci systém srdca
funguje samostatne, bez účasti
centrálnej nervovej sústavy, preto sa
aj hovorí o autonómii srdca, ktorá
ešte viac podčiarkuje jeho význam
Srdcový úder človek nemôže len tak
jednoducho zadržať (v porovnaní
s dýchaním), nemôže ho podriadiť
vlastnej vôli. na druhej strane sa však
srdce pomocou vegetatívneho systému prispôsobuje zmeneným podmienkam ivzrušenie. pokoj). Zásobovanie srdcového svalu krvou patrí
k prvým opatreniam v medicíne núdzových prípadov jv akútnej medicíne) u človeka (srdcový infarkt, pozri
nižšie). Vysokú požiadavku na kyslík
a výživné látky zabezpečujú veľké
koronárne cievy obklopujúce srdce.
V starobe musíte rátať s postupným slabnutím výkonnosti srdca. Aj
srdce psa môže trpieť upchaním ciev
a s tým súvisiacim nedostatočným
zásobovaním určitých oblastí srdca
Takéto miniinfarkty nie sú však až také
vážne ako u človeka známy infarkt. Ak
sa aj u staršieho psa zistia zmeny na
cievach, tak nie sú priamo porovnateľné s tými u človeka.
Zúženie a náhle upchanie veíkých
koronárnych ciev s rozsiahlym, životu
nebezpečným poškodením srdcového
svalu je u psov veľmi zriedkavé.
Okrem všeobecného príznaku
starnutia môže byť činnosť srdca
u psa obmedzená aj špeciálnou
poruchou. Vrodené zmeny sa môžu
u jedincov vyskytnúť už v mladosti.
Zúženia cievnych priechodov kladú
pri vyprázdňovaní komôr zvýšený
odpor, defekty v stene srdcovej
priehradky vedú k zmiešaniu žilovej
a tepnovej krvi.
V porovnaní s poruchami vzniknutými až počas života stoja vrodené
poruchy až niekde v pozadí závažnosti:
Poruchy látkovej premeny, infekcie
Iparvoviróza. toxopíazmóza), otravy
(tálium) alebo ochorenia iných
orgánov (zápal maternice) môžu
ovplyvniť svalovinu srdca. Do úvahy
prichádzajú ešte neobjasnené
degenerácie srdcovej svaloviny.
Najmä u veľkých plemien psov sú
známe srdcové slabosti so zväčšenými
či rozšírenými srdcovými komorami
[dilatovaná alebo kongestívna
kardiomyopatia)
Rovnako môžu byť problematické
srdcové chlopne. Sú to predovšetkým malé plemená psov, ktoré majú
častejšie zmeny tvaru a štruktúry na
chiopniach. Na prvom mieste stoja
predsieňovo-komorové chlopne ľavej
časti srdca. Ich nedostatočné tesnenie vedie k hromadeniu krvi v predsieni do pľúcneho krvného obehu.
Nakoniec je tu ešte skupina
porúch srdcového rytmu Pomocou
elektrokardiografického vyšetrenia
(EKG) sa dajú jednotlivé formy
rozlíšiť. Príčinou nie sú len vonkajšie vplyvy, akej napríklad zásah
elektrickým prúdom, aie do úvahy
musíme brať aj štrukturálne zmeny
srdca (pozri vyššie),
Náhla srdcová príhoda je nezriedka
dôsledkom chronicky prebiehajúceho
poškodenia srdca. Nedostatočné
Srdcové príhody
uzavretie chlopní v ľavom srdci sa
bude srdce snažiť nahrádzať dovtedy,
pokým v pokročilom Štádiu alebo
vinou ďalšej záťaže (celková choroba,
telesná námaha, horúčava) nedôjde
k akútnemu preťaženiu srdca. Náhla
príhoda sa prejaví zlyhaním ľavej časti
srdca „spredu a zozadu". Smerom do
telového krvného obehu srdcový sval
nezabezpečuje taký tlak, aby sa
dosiahlo prekrvenie celého tela (slabý
pulz, bledé sliznice, príznaky šoku).
Opačným smerom zas nahromadená
krv v pľúcnom obehu spôsobuje
dýchacie ťažkosti až pľúcny opuch
(edém pľúc!
-> Opatrenia v prípade núdze
• Predovšetkým by ste malí myslieť
na to. aby ste maximálne zachovali
pokoj Vaša panika môže stav psa,
ktorý je sám v panike, len zhoršiť.
• Krátkou kontrolou dýchania
a krvného obehu rýchlo získate
prehľad o rozsahu poškodenia.
• Zastavenie srdca a dýchania si
vyžaduje okamžité opatrenia na
oživovanie (pozri stranu 19).
• ledince v bezvedomí, ktoré samostatne dýchajú, uložte do stabilnej
bočnej polohy, aby mali voľné
dýchacie cesty (pozri stranu 20)
• Pri šoku zapríčinenom poškodením
srdca musíte brať do úvahy, že vyvolávatelom príznakov je poškodené
srdce a nie relatívne alebo absolútne zníženie objemu krvi (pozri tiež
stranu 36 a nasledujúce). Pri chronickej chorobe srdca nastáva
v dôsledku zlyhania upchatím skôr
hromadenie vody a soli v tele. Ak je
pes pri vedomí, mali by ste preto
srdce a pľúcny obeh odľahčiť
polohou vyvýšenou vpredu. Poloha
pri Šoku. ako sme ju opísali na
strane Íri, by v tomto prípade
nebola namieste. Zvýšený prísun
krvi by dodatočne zaťažil už aj tak
preťažené srdce. Vidieť to aj bez
presnej znalosti príčiny šoku na
Príznaky, ktoré môžu poukazovať na problémy so srdcom
• Všeobecný pokles výkonu srdca pes prejavuje odmietaním
pohybu a zníženým výkonom. Okrem toho sa občas
vyskytujú aj poruchy krvného obehu (bledé sliznice,
domodra sfarbený jazyk, nevoľnosť až krátkotrvajúce
upadanie do bezvedomia),
• Ako príznak obmedzeného výkonu ľavej časti srdca môžu
nastať poruchy dýchania. Typický je krátky suchý kašeľ,
ktorý sa prejavuje predovšetkým v noci, pri námahe alebo
vzrušení (radosť pri vítaní). Nočný nepokoj je spôsobený
zväčša tým, že psy si len veľmi nerady líhajú, pretože táto
poloha im zosilňuje dýchacie problémy.
• Na obmedzený výkon pravej časti srdca sa dá usudzovať
podľa príznakov nahromadenia krvi v krvnom riečišti. Patria
k nim opuchy na končatinách a v podhrudí. Hromadenie
tekutín v brušnej dutine u psa spôsobuje, že jeho telo má
hruškovitý tvar.
výraznom zlyhaní dýchania pri slabosti ľavej časti srdca, Vyhýbajte sa
ukladať psa nasilu, aby ste situáciu
spojenú s rozrušením ešte viac nezhoršovali.
Z toho vyplýva, že pre slabosť obehového systému (strana 38) platia
uvedené základné pravidlá šetrného
transportu bez trhaných zmien polohy
a s ohľadom na riziko podchladenia.
Pri srdcových príhodách zapríčinených chronickými srdcovými ťažkosťami by mala byť najlepším pomocným
opatrením prevencia. Aj keď sa vlastná príčina nedá vždy priamo odstrániť, predsa činnosť srdca môžeme
v mnohých prípadoch veľmi účinne
podporiť liekmi, diétou a vhodnou
životosprávou. Cieľom tohto snaženia
je čo možno najlepšie ochrániť srdce
pred akútnym zlyhaním.
Prvým krokom, aby sme zavčasu
rozpoznali choroby srdca, sú krátke
návštevy u veterinárneho lekára,
napríklad pri preberaní šteniatka
alebo pri každoročnom preočkovaní,
Školenému a vycvičenému uchu sa
chlopňové poruchy alebo vrodené
anomálie často prezradia aj pri
takomto rutinnom vyšetrení. Dnešná
85
Z najbežnejších poranení a chorôb
veterinárna medicína má okrem iného
k dispozícii spoľahlivé diagnostické vybavenie (elektrokardiografia, rontgen,
ultrazvukl, vdäka ktorému sa dá prísť
na stopu aj iným zmenám na srdci. Napriek tomu je dôležité, aby majiteľ psa
vedel rozoznať prvé varujúce náznaky
problémov so srdcom, a tak dal podnet
k cieleným vyšetreniam.
Prehriatie a úpal
Ako u všetkých teplokrvných zvierat.
tak aj u psa je vnútorná telesná
teplota udržiavaná v úzkom rozpätí
riadiacim centrom teploty v mozgu.
Vysoká teplota prostredia, telesná
aktivita alebo všeobecné zvýšenie
hornými dýchacími cestami. Takto
vzniknutý úbytok tekutín sa ľahko
podceňuje, u dychčiaceho psa nie je
taký bezprostredný ako napríklad
u človeka s nádchou. Dostatočný príjem tekutín je predpokladom efektívnej regulácie telesnej teploty. A predsa
aj pri dostatočnom prísune tekutín
môžu regulačné mechanizmy niekedy
zlyhať. Najmä vyššia vlhkosť vzduchu
neraz situáciu ešte zhorší, pretože
výrazne obmedzuje vyparovanie
Bohužiaľ, v lete sa ešte často podceňuje zvyšovanie teploty v zaparkovanom aute. Práve moderné modely áut
sa za krátky čas nadmerne rozpália
vinou ich veľkých, plochých okien.
Nechať psa aj keď len „nakrátko"
zavretého v takomto aute treba pokladať za trestuhodnú ľahkovážnosť,
Nepomôže, ani keď mu necháte
mierne pootvorené okno,
• Prehriatie
• i Napriek
pootvorenému oknu
nenechávajte psa
v tete v aute!
86
látkovej premeny môžu viesť k zvýšeniu telesnej teploty. Teplotu registrujú
rozličné senzory v tele a na jej zmeny
organizmus bezprostredne odpovedá
protiopatreniami. Rozšírením krvných
ciev v koži sa teplo ľahšie uvoľňuje do
okolia. Priamy kontakt s chladiacou
podložkou tento efekt ešte zosilňuje.
Preto psy v lete rady ležia na vydláždenom povrchu.
Najúčinnejšie je ochladzovanie
vyparovaním. U človeka tento proces
prebieha cez kožu, naproti tomu u psa
Rozšírenie ciev v koži a veľká strata
krvi kladú na krvný obeh jedinca veľké
požiadavky. Pretrvávajúca tepelná
záťaž, nedostatočný príjem tekutín
alebo aj začiatok inej choroby psa
môžu ľahko viesť k poruchám krvného
obehu až k šoku. V pokročilom štádiu
je povrch tela dokonca skôr chladnejší, lebo krvný obeh sa centralizuje.
Ako prejav nedostatku tekutín sa
okrem malátnosti a rýchleho, slabého
pulzu objavujú aj suché sliznice a znížená pružnosť kože.
Pri prehriatí ide o vážnu poruchu
krvného obehu, ktorá rýchlo môže
prejsť do úpalu.
•*Opatrenia
'
Okamžite pr^ušte akýkoľvek ďalší
prísun tepla ä odnesie psa na chladné
miesto. Pozorne skontrolujte dýchanie
a krvný obeh, prípadne ich podporte.
Len v ľahkých prípadoch, ak je pes
pri vedomí a môže kontrolovane prehltať. môžete mu krvný obeh podporil:
Bodnutie hmyzom
podanfm tekutín. Ak je krvný obeh zasiahnutý viac. musíte psa bez otáľania
odniesť k veterinárnemu [ekärovi.
• Úpal
Pri úpale organizmus už nevie znížiť
teplotu tela. Často nameriame vnútornú teplotu tela vyše 40 °C. Takéto
zvýšenie a pretrvávanie teploty vedie
k rozličným poruchám v iétkovej
premene a k poškodeniu bunkových
membrán; zlyhanie funkcie orgánov
a opuch mozgu sa nedá vylúčiť.
DychČanie, zrýchlený pulz, suché, sčervenané sliznice, teplý povrch tela,
vracanie, hnačka, malátnosť až bezvedomie patria k častým príznakom.
Hrozí akútne ohrozenie života!
-» Opatrenia
Okamžite prerušte akýkoľvek ďalší
prísun tepla. Odneste psa na chladné
miesto. Pozorne kontrolujte a zaistite
živoíné funkcie - dýchanie a krvný obeh
(pozri stranu 18. 36 a nasledujúce)
Hrozí nebezpečenstvo opuchnutia
mozgu, preto položte psovi hlavu
trochu vyššie (výnimka: ak je pes
v bezvedomí, uložte ho do stabilnej
bočnej polohy).
Ochladzovanie tela vykonávajte
veľmi opatrne a pomaly. Obliatie
vedrom studenej vody by už aj tak
namáhaný krvný obeh asi ťažko
zniesol! Oblievať začnite od končatín.
V núdzi môžete použiť aj mokré
studené obklady Usilujte sa znížiť
teplotu tela na i9 °C za 30 až 60
minút. Ďalší pokles telesnej teploty
by mal za následok protireguláciu
v tele zvieraťa.
Bodnutie hmyzom
*
Pri následkoch po bodnutí hmyzom, či
včelou, osou alebo ovadom. musíte
rozlišovať medzi alergickým) reakciami a priamym pôsobením jedu. Ak
je jedinec alergický na určité zložky
hmyzieho jedu, tak na vyvolanie
prudkej reakcie stačí jediné bodnutie.
Priame pôsobenie jedu závisí od
veľkosti dávky. |e zbytočné diskutovať
o tom. od koľkého bodnutia s tým
musíte rátať. Okrem iného to závisí
od veľkosti a stavu psa. Pri jednotlivých bodnutiach sa stretávame predovšetkým s lokálnym podráždením,
ktoré môže byť aj veľmi bolestivé.
Opuch, sčervenanie a prípadne svrbenie sú ďalšími bezprostrednými
následkami.
-> Opatrenia
Včela môže bodnúť len raz. [ej žihadlo
ostane spolu s jedovým vačkom na
zdanlivom nepriateľovi. Kedze tento
vačok aj po vpichu ešte vylučuje do
rany jed, mali by ste ho čo možno
najskôr odstrániť spolu so žihadlom.
Pinzetou chyťte žihadlo tesne nad
kožou a vytiahnite ho bez stlačenia
jedového vačku, Na ošetrenie lokálneho podráždenia môžete použiť
studený obklad alebo naniesť ochladzujúce gély zmierňujúce bolesť. Stále
olizovanie miesta bodnutia musíte
prerušiť - ak bude treba aj použitím
obväzu.
Osobitú pozornosť si vyžadujú
bodnutia v oblasti papule a hltana.
Často sa stáva, že psy požerú v záhrade zvyšky jedla, ktoré prilákali aj
hmyz. Menej sa to stáva v prípade
cieleného chytania včiel a ôs Pri takejto lokalizácii môže aj jediné bodnutie spôsobiť nebezpečné opuchnutie a poruchy dýchania. Ako prvé by
ste mali dôkladne prezrieť ústnu dutinu a zistiť miesto bodnutia. Vpich do
pysku alebo vpredu v papuli obyčajne
nenarobí veľké problémy. Odstránenie
žihadla, pokiaľ sa dá, a trochu chladu
spravidla zabezpečia dostatočné
zmiernenie. Čím je bodnutie bližšie
k hltanu. tým skôr musíte očakávať aj
opuchnutie dýchacích ciest. Psa musíte okamžite zaviesť k veterinárnemu
87
Z najbežnejších poranení a chorôb
lekárovi, aby sa dalo včas na takýto
stav reagovať a náležité ho ošetriť. Na
zmiernenie možného opuchu môžete
počas transportu použiť na oblasť
hrdla studený obkiad.
Ak psa napadne roj podráždeného
hmyzu, hrozí tiež generalizované
pôsobenie jedu. |ed včiel, ôs alebo
ovadov obsahuje rozmanité substancie, ktoré nevyvolávajú len lokálne
podráždenie a bolesť. Pri vyššej dávke
sa nedá vylúčiť ani poškodenie červených krviniek, ovplyvnenie nervového systému, dokonca ani funkcií
pečene a obličiek. Príznaky sa podľa
okolností vyvinú až v priebehu niekoľkých hodín až dní. Rýchlym odstránením včelieho žihadla môžete v princípe vplyv jedu trochu znížiť. Hlavným
cieľom prvej pomoci je dopraviť poštípaného psa pod kontrolou a so
zaistením životných funkcií bezodkladne na ošetrenie k veterinárnemu
lekárovi.
Závažnosť alergických reakcií je
tiež odstupňovaná, v každom prípade
sú však oveľa nebezpečnejšie. U senzibilizovaných jedincov totiž stačí už
aj malé množstvo jedu na vyvolanie
Životu nebezpečného systémového
pôsobenia. Takzvané anafylaktické
reakcie, ktoré siahajú od miernych
lokálnych zmien na koži až po ťažký
šok, sú dostatočne opísané v kapitole
o alergiách (pozri stranu 62 a nasledujúce).
Krvácanie z nosa
88
V nosných dutinách sa nachádza
dobre prekrvená sliznica, takže v tejto
oblasti vzniká silné tečenie krvi.
Organizmus sa chráni mechanizmom
zrážania krvi a pomocou neho je
schopný tečenie krvi za krátky čas
zastaviť. Pretrvávajúce krvácania by
mal ošetriť veterinárny lekár. Celkový
rozsah straty krvi sa často nedá na
prvý pohľad celkom dobre odhadnút,
pretože veľká časť krvi steká hltanom
a pes ju prehltne.
Pri krvácaní z obidvoch nosných
dutín musíte brať do úvahy aj systémové poruchy zrážania krvi, aké
vznikajú pri niektorých ochoreniach
alebo otravách. Bledá farba slizníc
a predĺžený čas plnenia kapilár sú
prvými náznakmi väčšej straty krvi.
Jednostranné krvácanie vyvolávajú
často cudzie telesá vniknuté do
nosnej dutiny. Pri dôkladnom
vyšetrení nájdete práve tu najčastejšie časti rastlín, ako napríklad
stebla trávy alebo ôstie, Prudké
kýchanie a šúchanie nosa krvácanie
ešte podporuje.
-* Opatrenia
Na to, aby sa krvácanie aspoň trochu
zastavilo, mal by byť pes pokojný.
Priložením studeného obkladu
vyvoláte reflexnú odpoveď: zúženie
ciev v oblasti hlavy. To je jediné
rozumné opatrenie, aby ste v rámci
prvej pomoci podporili zrážanie krvi.
Vyššiu polohu nosa alebo
tampónovanie nosnej dierky by ste
mali vynechať, lebo prúd krvi potom
smeruje do hltana. Prehltnutá krv by
mohla vyprovokovať vracanie. Nebezpečenstvo zatlačenia cudzieho telesa
ešte hlbšie do nosnej dierky alebo
vyvolanie prudkého kýchania a obranných reakcií je pri tampónovaní väčšie
ako teoretická šanca, že takýmto
spôsobom priamo ošetríte miesto
krvácania.
Pri pretrvávajúcom krvácaní odvezte
psa bezodkladne k veterinárnemu
lekárovi.
UŠÍ
,
"
Ako chovateľ psa musíte sem-tam vykonať prvú pomoc aj v oblasti uší.
Konce uší patria k tým miestam na
tele.-ktoré sú najviac náchylné na
omrznutie. Dlhé visiace uši sú vhod-
Uši
• i Vonkajší
zvukovod môže
veterinárny lekár
odborne prezrieť
otoskopom až po
bubienok. Takto sa
dajú odstránif cudzie
telesá pod kontrolou
zraku
89
Z najbežnejších poranení a chorôb
ným a lákavým miestom na uhryznutie
a tiež sa môžu poraniť pri šantení v
húštine.
Zvláštnosťou sú krvné výrony vonkajšieho ucha. Pri týchto takzvaných
othematómoch sa často tvoria nápadné a silné výrony do tkaniva. Trasenfm
uší sa tento stav ešte zhoršuje,
•* Opatrenia
Pritlačenfm studeného obkladu sa
môžete pokúsiť zastaviť krvácanie,
Traseniu uší by ste mali zabrániť
priviazaním ucha k hlave. Rozsiahle
krvné výrony si často vyžadujú chirurgické ošetrenie.
Neúplné zahojenie najmä po opakovaných úrazoch by mohlo viesť k výraznej zmene tvaru ucha (takzvané
karfiolové ucho).
Vonkajší zvukovod psa je dlhý
stredné ucho
(sluchové kostičky)
90
a zauhlený. Na jeho vyšetrenie je
potrebný špeciálny nástroj otoskop.
Veterinárny lekár môže s jeho pomocou vyšetriť a posúdiť bubienok a čo
sa tam všetko v hĺbke „chystá". Visiace
uši alebo zúženia zvukovodu ovplyvňujú prevzdušnenie a podporujú tak zápalový proces v tejto oblasti. Podfa
zásady „najprv diagnóza, potom ošetrenie" sa vyžaduje pri prvých príznakoch zápalu ušf vždy najprv vyšetrenie
u veterinárneho lekára. Preto pri zmenenom držaní hlavy, škrabaní, bolestivosti na dotyk alebo pri odpornom
zápachu z ušf nepoužívajte jednoducho kvapky od poslednej návštevy
u veterinárneho lekára Príčina môže
byť celkom inde - od baktérií cez
plesne po kvasinky, ale aj cudzie
telesá. Preto nie je nekontrolované
použitie ušných čistiacich roztokov bez
rizika. Pri porušenom bubienku môžu
byť pôvodcovia - zápalové produkty
alebo cudzie telesá - spláchnuté do
stredného ucha.
Cudzie telesá, ako napríklad stebla
rastlín alebo ôstie, sa nezriedka
dostanú do vonkajšieho zvukovodu
psa. Včasná kontrola u veterinárneho
lekára a odborné odstránenie môžu
ochrániť bubienok a zabrániť
bolestivému zápalu. Vlastnoručné
pokusy manipulovať v zvukovode sa
pre malú viditeľnosť neodporúčajú.
Vatovou tyčinkou by ste naopak mohli
zatlačiť ušný maz, produkty zápalu
alebo cudzie telesá ešte hlbšie do
ucha.
Kontrolou bubienka sa posudzuje aj
stredné ucho.
Zápal stredného ucha nemusí
pochádzať len z vonkajšieho
zvukovodu. Eustachova trubica spája
stredné ucho s hltanorn. takže aj
odtiaľ sem môže preniknúť infekcia,
a to vzostupnou cestou. V strednom
uchu sa nachádzajú sluchové kostičky.
ktoré vedú zvukové vlny od bubienka
do vnútorného ucha. Okrem toho
v tejto oblasti prebiehajú nervové
dráhy, ktoré okrem iného inervujú aj
svaly na tvári. Všetky tieto štruktúry
treba včasným ošetrením chrániť
a zabrániť prechodu zápalu do vnútorného ucha (sluchová schopnosť
a zmysel pre rovnováhu!),
Rozsiahly zápal vonkajšieho zvukovodu je veľmi^bolestivý, môže spôsobiť výrazné poruchy celkového zdravotného stavu vášho psa a šikmé
držanie hlavy. Ak je postihnuté stredné alebo vnútorné ucho, môže sa pridať vysoká teplota, príznaky ochrnutia
svalov tváre a poruchy rovnováhy.
Gravidita, pôrod a starostlivosť o Šteňatá
Zasiahnutie elektrickým
prúdom
Hlavnou zásadou pri úrazoch elektrickým prúdom je vlastná bezpečnosť!
Nepremyslený dotyk zvieraťa, ktoré je
ešte zapojené do elektrického obvodu,
by z vás mohol urobiť obeť. V tejto
kapitole sa zaoberáme úrazmi elektrickým prúdom s nízkym napätím (do
1 000 voltov). To je napätie väčšiny
elektrických spotrebičov, s ktorými
môže pes vo všeobecnosti prísť do
styku. Doma sú väčším prameňom
nebezpečenstva elektrické káble, ktoré
psy z nudy alebo zo zvedavosti začnú
obhrýzať. Kontaktom s vodičom elektrického prúdu, ktorý je pod napätím,
zviera uzavrie elektrický obvod. Elektrický prúd potom prechádza telom
psa do zeme, Rozsah nasledujúcich
poškodení závisí predovšetkým od
intenzity elektrického prúdu. Táto je
o to vyššia, o čo ľahšie môže elektrický
prúd prechádzať telom. Priamym
kontaktom medzi iabkami a podkladom sú psy viac ohrozené než človek.
Mokrá srsť alebo vlhká zem dodatočne
zhoršujú situáciu.
Závažné popáleniny, ktoré vznikajú
pôsobením tepla na mieste vstupu
a výstupu elektrického prúdu, napríklad v citlivej oblasti papule, očakávajte predovšetkým pri vyššom elektrickom napätí. V oblastiach s nižším
napätím prevažuje skôr ovplyvnenie
funkcií orgánov. Funkcie nervov,
srdca a svalov sú v tele riadené
malými elektrickými impulzmi. Väčší
elektrický impulz prichádzajúci zvonka
môže tieto systémy vážne poškodiť,
..Prilepenie sa" na elektrické vedenie je
výraz pre pretrvávajúce kŕčovité stiahj
nutie svalov, malátnosť alebo bezve-domie poukazujúce na postihnutie
mozgu. Obzvlášť obávaný je dôsledok
na srdce. V pravom zmysle slova môže
vyjsť z taktu. Podľa okolností to pri
ťažkých zásahoch elektrickým prúdom
dochádza až tak ďaleko, že srdcové
komory sa celkom nekontrolovateľne
sťahujú a nevykonávajú nijaký
efektívny výkon (komorová fíbrilácia).
-* Opatrenia
Ak je pes ešte spojený s elektrickým
vedením, ktoré je pod napätím, musíte elektrický obvod okamžite prerušiť.
Keď to nie je možné vytiahnutím zo
zástrčky alebo vypnutím poistiek,
môžete sa (pri nízkom napätí!) pokúsiť
zviera priamo vytrhnúť z elektrického
obvodu. Pomocník pritom musí
myslieť na vlastnú bezpečnú izoláciu.
Psa sa dotýkajte a odtlačte, prípadne
odhoďte len nevodiacimi materiálmi
(drevená stolička, suchá handra).
Kontrola a zaistenie životných
funkcií majú pri ťažkých úrazoch po
zasiahnutí elektrickým prúdom veľký
význam, ledince v bezvedomí so zachovaným dýchaním uložte do stabilnej bočnej polohy (pozri stranu 20
a nasledúce), pri zastavení srdca a dychu začnite s príslušnými oživovacfmi
opatreniami.
Nie každý zásah elektrickým prúdom vedie k zastaveniu srdca. Napriek
tomu je rozumné, aby ste rozsah prípadných poškodení nechali vyšetriť
veterinárnym lekárom. Popáleniny
ležiace hlbšie v papuli, ale predovšetkým menšie poruchy srdcového rytmu
unikajú kontrole v rámci prvej pomoci.
Gravidita, pôrod
a starostlivosť o šteňatá
Komplikácie počas gravidity, pôrodu
a prvých týždňov po ňom môžu znamenať vážne ohrozenie sučky a šteniat. Aj pri normálnom priebehu
predstavuje toto obdobie záťaž pre
sučkin metabolizmus, V mnohých
ohľadoch ešte nezrelý organizmus šteniatka veľmi citlivo reaguje na škodlivé vplyvy, takže rýchlejšie sa môže
dostať do tiesne ako v neskoršom ve-
Z najbežnejších poranení a chorôb
• i Prvé dni a týždne
majú pre vývin šteniat
a ich prežitie veľký
význam
ku. Preto sa budeme tejto téme venovať podrobnejšie.
• Gravidita
-» Zvláštne riziká počas gravidity
92
Pri prekročení počtu plodov, respektíve ich veľkosti (pri veľmi veľkom
psovi a malej sučke), teda miery, ktorá je pre toto plemeno daná a sučkou primerane zvládaná, musíte
v pokročilom štádiu gravidity rátať
s problémami. Očakávajte, že bude
treba vykonať predčasný pôrod cisárskym rezom.
Potraty vyvolávajú špecifickí pôvodcovia (napríklad psí vírus herpesu, vírus psínky, baktéria Brucella
canis, salmonely, toxoplazma, streptokoky a adenovírusyl, spôsobujú
ich však aj celkové horúčkovité
infekcie, zriedkavejšie hormonálny
nesúlad. Porucha celkového zdravotného stavu, horúčka, výtok alebo
iné príznaky narušeného zdravotného stavu by ste mali bezodkladne
nechať vyšetriť veterinárnym lekárom. Pretočenie maternice {tors'to
uteri) sa prejavuje výrazne zhoršeným celkovým zdravotným stavom
s bolestivo napätým bruchom. |e však
dosť zriedkavé,
Dobrá odolnosť sučky má veľký
význam, aj keď nehrozí bezprostredné
nebezpečenstvo infekcie. Šteniatka sú
po pôrode konfrontované s mnohými
mikroorganizmami, s ktorými si ich
netrénovaný obranný systém nevie
sám poradiť. Aj keď si šteniatka
v posledných týždňoch gravidity tvoria
malé množstvo vlastných protilátok
a materské protilátky k nim prenikajú
cez placentu, tieto protilátky v prvých
týždňoch po pôrode nestačia na
ochranu pred infekciou Mláďatá sú
odkázané na prísun protilátok
z mledziva (prvé materské mlieko.
kolostrum). Očkovaním matky sa dá
obsah protilátok zvýšiť. Cím lepšie je
sučka prispôsobená mikroflóre okolia,
tým väčšie je ochranné pôsobenie
mledziva. Z tohto dôvodu je teda
nepriaznivé premiestniť sučku krátko
pred pôrodom do celkom nového
prostredia. Nemá potom čas na to,
aby sa vysporiadala s novými kmeňmi mikroorganizmov a vytvorila si
proti nim protilátky. Ak sa nemôžete takýmto okolnostiam vyhnúť,
mohol by veterinárny lekár sučke
okolo termínu pôrodu podať lieky
Pôrod
(paraimunitné induktory), ktoré stimulujú nešpecifickú časť obranného
systému.
• Pôrod
Skúsené sučky matky si poradia s pôrodom ľahšie ako sučky, ktoré rodia
po prvý raz. Zdá sa však, že problémy spočfvajú skôr v neskúsenosti
chovateľa.
Pri pôrode potrebuje sučka pokoj
a známe prostredie. Prehnaná starostlivosť a premiestňovanie sučky
na neobvyklé miesta (izba pripravená na pôrod, nová debnička) môžu
v priebehu pôrodu pôsobiť rušivo.
Preto by ste sučku - predpokladá
sa dobrý celkový zdravotný stav nemali pri každej zdanlivej poruche
ihneď nakladať do auta a odvážať
k veterinárnemu lekárovi. Konzultácia telefonicky môže často pomôcť
a zabráni zbytočnému znepokojovaniu sučky.
-* Termín pôrodu
Dtžka gravidity u sučiek je priemerne
63 dní. Odchýlky v rámci 59 až 68 dnf
sú v norme. Pri neporušenom zdravotnom stave sučky nie je dôvod
znepokojovať sa. Blížiaci pôrod sa
prejaví zmenami v správaní (nepokoj,
vyhľadávanie tichého miesta a stavanie si „hniezda"!, často sa pozoruje aj spúštanie mlieka.
Relatívne presnou metódou určenia termínu je pokles telesnej teploty približne o I °C 12 až 24 hodín
pred pôrodom. Príčinou poklesu telesnej teploty je pokles hormónu progesterónu a ľahko sa dá zistiť meraním telesnej teploty dvakrát denne.
Zhoršený ceikový zdravotný stav $
alebo vynechanie príznakov pôrodu
bližšie k uvedenej hranici by ste mali
konzultovať s veterinárnym lekárom.
Okrem pomýleného dátumu krytia
môže posunutie vypočítaného termínu
pôrodu spôsobiť predovšetkým gravi-
dita len s jedným šteniatkom. V tamto prípade nie je signál na začatie
pôrodu od jedného šteniatka dosť
silný. Podľa stavu sučky a šteňaťa
veterinárny lekár prfpadne odporučí
vykonať cisársky rez.
-> Priebeh pôrodu
Zmeny v správaní a spustenie mlieka sú Často jedinými viditeľnými
príznakmi otváracieho štádia pôrodu,
ktoré trvá 6 až 12 hodín, Ostatné
príznaky- rozšírenie pôrodných ciest
a prvé kontrakcie maternice - ostávajú
spravidla skryté. Ked sa do pôrodných
ciest dostane prvé Šteňa, nastúpia
viditeľné sťahy (kontrakcie) a začína sa
vypudzovacie štádium. Prvé šteňa má
za úlohu roztiahnuť mäkké pôrodné
cesty. Od začiatku viditeľných sťahov
po vypudenie prvého šteňaťa to pri
sučkách rodiacich prvý raz môže trvať
až jednu hodinu (inak 30 až 40 minút). Šteniatka sa potom zväčša rodia
striedavo z jedného a z druhého rohu maternice. Pritom nemusia vždy
vyjsť hlavou dopredu, zadná poloha
je u psov normálna a nie je prekážkou pri pôrode. Zelenkastý výtok
svedčí o vylúčení placenty. Farba výtoku spočíva vo zvláštnosti placenty
mäsožravcov, ktorú tvoria takzvané
okrajové hematómy, vzniknuté pri
rozklade krvi.
Vlastné vypudzovanie jednotlivých
šteniat prebieha vo všeobecnosti za
silných kontrakcii rýchlo. Anomálie
v polohe a postavení zrelého plodu
môžu spôsobiť predĺženie pôrodu.
Doba medzi pôrodmi jednotlivých
šteniat značne varfruje. Často sa
šteniatka rodia v odstupoch 10 až
30 minút a potom, najmä u veľkých
plemien, nastúpi prestávka 2 - 3
hodiny. Vo všeobecnosti by mal byť
pôrod ukončený do 24 hodín. Ak
pôrod nepokračuje normálne, nemali by ste veterinárneho lekára hneď
prosiť o podanie prostriedku na zvýšenie sily a frekvencie kontrakcií. Pla-
93
Z najbežnejších poranení a chorôb
Príznaky narušenia pôrodu
• PoruSený celkový zdravotný stav sučky - horúčka, apatia,
bolestivo napnuté brucho
• Odtok plodovej vody bez pôrodu šteniat v nasledujúcich
dvoch hodinách
• Viditeľné plodové obaly alebo plody viac než 15 minút
• Svetločervený, krvavovodnatý a (alebo) zapáchajúci výtok
• Mŕtve plody
• Zelenkastý výtok pred pôrodom prvého Šteňaťa ako
príznak predčasného oddelenia placenty
• Pretrvávajúce, ale neúspešné kontrakcie viac ako 30 minút
(s výnimkou pri prvom Šteniatku, pozri vyššie)
V zásade by ste si mali uvedomiť, že priebeh pôrodu nemôže
prebiehať podľa jednej schémy, Individuálne odlišnosti sú
niekedy také značné, že uvedenie všeobecne platných
časových údajov nie je možné a naše termíny slúžia len na
orientáciu.
tf zásada, že najprv treba zistiť skutočnú príčinu daného stavu. Sú prekážky zo strany Šteňaťa |veľká hlava,
šikmá poloha.. ) alebo v pôrodných
cestách? V takýchto prípadoch môžu
prostriedky na zvýšenie frekvencie
kontrakcií sučke dosť ublížiť |e daný
stav zapríčinený nedostatkom glukózy alebo vápnika? Ide naozaj o slabé
kontrakcie maternicových svalov alebo je to len normálna prestávka medzi kontrakciami?
-> Pomoc pri pôrode
94
Pri všetkých pomocných prácach pri
pôrode dbajte na prísnu hygienu.
Okrem prostriedku na zvlhčenie by
ste preto mali použiť aj jemné antiseptické mydlo (umytie vonkajších
genitálií sučky, vašich rúk), dezinfekčný prostriedok na ruky. sterilný
materiál na podviazanie a sterilné,
prípadne vydezinfikované nožnice na
odstrihnutie pupočnej šnúry.
Keď šteňa ostane v pôrodných
cestách, môžete sučke v jej snažení
opatrne pomôcť. Neporušené plodové
obaly opatrne roztrhnite a šteňa, najlepšie za kožnú riasu, opatrne putiahnite dozadu nadol- Tento úkon vždy
robte v súlade s kontrakciami maternicel
Manipulácia v pôrodných cestách
v sebe skrýva určité riziká. Mali by
ste to ponechať skosenému pomocníkovi pri pôrodoch, v neistom prípade radšej veterinárnemu lekárovi.
Na jednej strane hrozí nebezpečenstvo poranenia matky a šteňaťa; na
druhej strane môžete pri takejto manipulácii ľahko spôsobiť opuchnutie
pôrodných ciest, takže zvyšným šteňatám neostane nič iné, len sa dostať
na svet cisárskym rezom.
-» Kontrola po pôrode
Pri kontrole treba venovať osobitnú
pozornosť vypudeniu všetkých placent,
pretože veľa sučiek ich má vo zvyku
okamžite požierať. Placenta spravidla
nasleduje každé šteňa po niekoľkých
minútach. Pritom sa hneď nezľaknite,
ak sučka krátko po sebe vytlačí dve
šteniatka z rôznych rohov maternice
a až potom sa objavia príslušné placenty. Ak viac ako deň trvá Čiernozelený výtok, neraz aj odpudzujúco
zapáchajúci, pričom sučka má zvýšenú telesnú teplotu a vcelku vyzerá
nezdravo, mali by ste ju bezodkladne
nechať vyšetriť veterinárnym lekárom
s ohľadom na zadržané časti placenty,
respektíve mŕtve plody.
-» Starostlivosť o čerstvo narodené
šteňatá
Za normálnych okolností sučka sama
odstráni ostávajúce plodové obaly,
prehryzne pupočné Šnúry a vylíže
Šteniatka dosucha. Ak tieto Činnosti
neskúsená sučka nezvládne, musíte
zasiahnuť. Keď je šteniatko von z plodového obalu, musíte sa postarať
o voľné dýchacie cesty a povzbudenie
dýchania (ošetrenie pupočnej šnúry
pozri na nasledujúcej strane).
S pôrodom sa začína rozhodujúca
zmena v teie šteňaťa. Týka sa to obehového systému, predovšetkým však
dýchacieho aparátu.
Prvé týždne po pôrode
Kým srdce šteniatka bije už v matkinom tele, zatiaľ činnosť pľúc sa začína až po pôrode. Stena ostalo bez
zásobovania kyslíkom krvou matky,
zmenili sa mu tlakové podmienky
a podmienky prúdenia krvi. Ako prvé
sa musia roztiahnuť pľúcne laloky.
Na podporu začatia dýchania treba
odstrániť zvyšky plodovej vody a hlienu z papule a hltana. Môžete sa ich
pokúsiť odsať pomocou jednorazovej
striekačky a gumenej hadičky alebo
ich odstrániť vytláčaním opatrnými
pohybmi. Pritom šteňa držte v dlani
tak, že hlava leží medzi ukazovákom
a prostredníkom. Nakoniec ho dobre
a opatrne vysušte frotfrovým uterákom. Táto masáž dráždi životné funkcie ako spontánne dýchanie, napätie
svalov a pohyb.
Ak šteňa nedýcha samostatne, mali
by ste ihneď začať s ľahkou masážou
hrudníka alebo s umelým dýchaním.
Alternatívou je podanie stimulačnej
látky na dýchanie vo forme kvapiek.
Môžete si ich pre istotu zaobstarať
u veterinárneho lekára a súčasne sa
aj poradiť o ich použití. |e to jednoduchá a efektívna metóda stimulácie
dýchania u šteniatka.
Stáva sa, že sučka neprehryzne
pupočnú šnúru. Niektorí chovatelia
prisahajú, že sa tento úkon dá nahradiť precvaknutím nechtami na prstoch.
Vzhľadom na nebezpečenstvo krvácania a infekcie je istejšie, ak pupočnú šnúru podviažete sterilnou niťou
(šijací materiál od veterinárneho lekára) približne na vzdialenosť dĺžky palca od brucha šteniatka a kúsok pod
podviazanfm odstrihnete.
• Prvé týždne po pôrode
V prvých týždňoch po pôrode by ste
mali sučku a šteniatka pozorne sledovať. Narušenie zdravotného stavu sučky sa počas pridájania dá
pozorovať nielen na nej samej Často nepokojné a hladné šteniatka
upozornia, že so sučkou nie je niečo
v poriadku.
-> Prvé týždne po pôrode
Poruchy, ktoré si vyžadujú
okamžité odstavenie šteniat
• Nedostatočne uzavretá a slabá
maternica môže byť živnou pôdou
nahromadenia žľazových výlučkov,
baktérií a jedovatých odpadových
látok. Kedže tieto jedovaté látky sa
dostávajú aj do mlieka, sú pre
šteniatka veľkým nebezpečenstvom.
• Pri akútnom nedostatku vápnika
leklampsia] je okamžité odstavenie
šteniat dôležité z hľadiska ochrany
sučky. Objavuje sa predovšetkým
vo fáze najvyššej laktácie v 2, až 4.
týždni. Bližšie informácie nájdete
v kapitole Kŕčové stavy na strane 75.
• Aj pri zápale mliečnej žľazy musia
byť šteniatka odstavené.
Pôrod je síce pre šteniatka kritickým
okamihom, ale aj nasledujúce dva
týždne majú pre ich prežitie rozhodujúcu úlohu. Bez ochrannej funkcie
maternice sa musí ich ešte nezrelý
organizmus vysporiadať s novým
prostredím.
Dostatočný príjem mledziva je
pre prežitie prvých týždňov, kým si
šteňa vybuduje svoj vlastný špecifický obranný systém, veľmi dôležitý.
Keďže obsah protilátok v mledzive
rýchlo klesá a črevná stena šteniat
je schopná ich prijať len v priebehu
prvých 12 až 24 hodín, musia čo najviac mledziva prijať v prvých hodinách
po pôrode. Pre prípad, že by sučka
ochorela alebo uhynula, majú skúsení chovatelia k dispozícii zmrazené
kolostrum. Inou alternatívou je injekcia krvného séra od dospelých jedincov, aby sa dosiahol určitý prívod
protilátok, Ako doplnkový' úkon sa
odporúča stimulácia nešpecifickej
časti obranného systému pomocou
paraimunitných induktorov.
Osobitne náročná je labilná regulácia energie a termoregulácia
95
Z najbežnejších poranení a chorôb
Frekvencia srdca a dychu, telesná teplota
a optimálna teplota prostredia šteniat
(dni)
Frekvencia
srdca 1
Frekvencia
dychu 2
Telesná
teplota
°C
Optimálna
teplota
prostredia 3 eC
1
2
5
7
14
21
28
160
224
220
220
212
192
196
10-18
18-36
16-32
16-32
16-32
16-32
16-32
33,3
35,0
35,6
35,6
36,3
36,9
37,5
3 2 - 30
32- 30
32- 30
32- 30
30- 28
28- 26
26- 24
-36,1
-36,7
-36,7
-36,7
-36,9
37,5
38,3
(Podta H. Meyer - J. Zentek Eméhrung des Huntíes 1998
' v pokoji
na ležovisku
3
odchov bez matky, pri pri odzenom odchove môže byť
2
eplota
približne o 5 °C nižiia
u šteniat. Aj pri uspokojivej hmotnosti majú len veľmi malé zásoby energie. Túto situáciu sťažuje obmedzená
termoregulácia a vysoká potreba
energie (veľký povrch tela v porovnaní
s telesnou hmotnosťou |. Dostatočný
príjem mliečnej výživy a primeraná
teplota prostredia majú preto v prvých
dňoch života rozhodujúci význam. Neodborné použitie infražiaričov často
spôsobuje popáleniny a vysýchanie
šteniat. Špeciálne elektrické podušky
alebo vaničky sú v tomto ohľade
praktickejšie.
96
Pri nedostatočnej produkcii mlieka alebo pri veľkých vrhoch treba
šteniatka prikrmoval špeciálnymi
mliečnymi náhradkami. Okrem všeobecného dojmu zo šteniat (pokojné
a spokojné, primeraná telesná teplota, viditeľne naplnené bruško po
kŕmení) sú prírastky na hmotnosti
vyhovujúcim ukazovateľom normálneho vývinu. Ako pomôcka na orientáciu môže slúžiť zdvojnásobenie
pôrodnej váhy za prvých desať dní.
Ďalšie základné pravidlo hovorí, že
denné prírastky majú byť medzi 2- až
3-násobkom (v gramoch) telesnej
hmotnosti rodičov (v kilogramoch).
Podvyživené a slabé novorodené
šteňatá si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Pri zachovanej schopnosti cicať by ste mali dbať na to, aby ich súrodenci neodtláčali v boji o najlepšie
miesta pri bradavkách [zadné diely
mliečnej žľazy sú najvýdatnejšie). Pri
nedostatočnej schopnosti cicať musíte najprv zabezpečiť prísun mledziva,
Podľa okolností treba počas ďalších
hodín podať injekčné alebo sondou
päťpercentný roztok glukózy, až kým
nezačne šteňa samo piť, Kŕmenie pomocou sondy si vyžaduje určitý cvik
a skúsenosti, aby ste sondu nezasunuli omylom do dýchacích ciest. Prvú
sondu by mal podať veterinárny lekár alebo vám to môže prvý raz predviesť.
Ak podchladené šteňatá prirýchlo
zohrejete, môže sa nedostatok energie ešte zosilniť následkom zvýšenej
látkovej premeny. Pomalé otepľovanie v kombinácii s dostatočným prísunom energie v krmive je v týchto
prípadoch to najpriaznivejšie.
-> Odchov bez matky
Ak nie je po úhyne, chorobe alebo
narušenom správaní sa matky k mláďatám (kanibalizmus) k dispozícii
žiadna iná sučka ako dojka, musíte
starostlivosť o šteňatá prebrať na seba vy sami. |e to veľmi časovo náročná úloha, pretože šteniatka sú najskôr
od tretieho týždňa schopné dodatočne prijímať krmivo z plochých misiek.
Musíte ich pravidelne kŕmiť v odstupe niekoľkých hodín (2 až 4) fľaškou
s cumlíkom Nočná prestávka sa dá
predĺžiť na 4 až 8 hodín. Nedržte fľašu príliš kolmo. Dajte šteniatkam
možnosť, aby prednými labkami akoby masírovali mliečnu žľazu. Ak to pri
veľkých vrhďčh z časových dôvodov
nie je možné, dajú sa šteniatka kŕmiť
sondou. Predpokladom je už podrobná inštruktáž veterinárnym lekárom
V každom prípade musíte prvé dva
týždne vždy po príjme krmiva jemne
Podchladenie
masírovať análnu oblasť a brucho
vlhkým uterákom alebo chumáčikom
vaty. Podporuje to vylučovanie moču
a stolice, ako aj plynov. Starostlivosť
o čistotu okolo kŕmenia musíte starostlivo dodržiavať. Všetky predmety
treba dôkladne očistiť a vyvariť. UŽ
samo chýbanie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku spôsobuje zvýšenú
náchylnosť šteniat v prvých týždňoch
na infekcie tráviaceho traktu.
Existuje veľa hotových mliečnych
náhradiek. Veterinárny lekár vám rád
pomôže pri ich výbere. Sú uspôsobené
požiadavkám psa a podľa návodu od
výrobcu sa miešajú s vodou. Mliečne
náhradky pre dojčatá ako ani kravské
mlieko nemôžu byť svojím odlišným
zložením pre šteniatka vhodné.
Množstvo krmiva a frekvenciu kŕmenia prispôsobte jednak návodu od
výrobcu, jednak výzoru, správaniu
a vývinu šteniat. Denné prírastky pri
kŕmení mliečnymi náhradkami môžu
byť menšie ako pri prirodzenom kŕmení, Dôležité je, aby ste teplotu prostredia pri šteniatkach bez matky udržiavali o niekoľko stupňov vyššie ako pri
šteniatkach s matkou.
nizmy chránia psa spravidla dostatočne. Napriek tomu existujú faktory,
ktoré kladú vysoké požiadavky na reguláciu telesnej teploty:
• Malé psy musia vzhľadom na väčší
povrch tela v porovnaní s telesnou
hmotnosťou vyrobiť viac energie
pre termoreguláciu ako väčšie psy.
• U šteniat nie je termoregulácia
v prvých týždňoch dostatočne vyvinutá.
• Riedka srsť u mnohých plemien
psov sa nevyrovná hustej teplej
zimnej srsti vlka.
• Málo pohybu v chladnom prostredí znamená málo vlastnej produkcie tepla.
• Stály prievan rýchlo nahradí oteplenú vrstvu vzduchu okolo tela.
• Voda odvádza teplo oveľa lepšie
ako vzduch V studenej vode telo
veľmi rýchlo vychladne.
• Pri narušenej funkcii krvného obehu (napríklad šokom) je ovplyvnená aj regulácia telesnej teploty.
V bočnej polohe je veľká plocha
tela v styku s podložkou a tá môže
odviesť veľa tepla.
V začiatočnej fáze ochladzovania ešte
fungujú ochranné mechanizmy: rýchlejší pulz, zrýchlené dýchanie, triaška, ako aj zúženie periférnych ciev.
Podchladenie
Pri vnútornej telesnej teplote 34 °C
nastupuje takzvané štádium vyčerCentrum pre telesnú teplotu v mozgu
pania. Pulz a dýchanie sa spomaľujú,
reaguje na pokles telesnej teploty
náležitými protiopatreniami. Zvýšením triašku nahrádza stuhnutie svalov
a dochádza k poruchám vedomia. Ak
látkovej premeny, aktiváciou krvného
obehu a svalovou aktivitou (triaška) sa telesná teplota ešte klesá, vznikajú
poruchy mozgových funkcií a reflexy
zvýši vlastná produkcia tepla. Zježená
miznú. Od vnútornej teploty 27 °C
srsť slúži zároveň aj na zníženie
musíte rátať s takzvanou smrťou
odovzdávania tepla. Vzpriamené chlpy
z podchladenia následkom zastavezväčšujú izolujúcu vrstvu srsti. Táto
nia srdca a dýchania. Pri podchladení
reakcia sa dokonca dá pozorovať aj
u ľudí vo forme husej kože. Pritom
/ má veľký význam kontrola a zaistenie
musíme zdôrazniť, že pes nie je pod- ' životných funkcif. Opatrenia na oživovanie majú dobrý výhľad na úspech.
chladený, ak mu je pri zimnej preZnížená telesná teplota brzdí látkovú
chádzke trochu zima. Podchladenie
premenu v tkanivách, je teda redukoje vážny stav. pri ktorom nastáva
vaná aj spotreba kyslíka. Tým sa znižumerateľný pokles vnútornej telesnej
je riziko trvalých následkov.
teploty. Srsť a vyššie uvedené mecha-
Sf
Z najbežnejších poranení a chorôb
-» Opatrenia
• Ako prvé treba zabrániť ďalšiemu
ochladzovaniu. Premiestnite psa na
teplejšie miesto, ale nie do silno
vykúreného prostredia!
Musíte pozorne skontrolovať a zaistiť životné funkcie. Príznaky a nameraná teplota vás rýchlo informujú
o stupni podchladenia.
Dajte pozor pri znovuzahrievaní!
V každom prípade sa vyhýbajte podchladené jedince uložiť do veľmi vykúrenej miestnosti, pred horúci radiátor
alebo sprchovať teplou vodou. Mohlo
• Plemená ako
bernardín sú pred
chladom dobre
chránené
98
by to viest k náhlemu úhynu rovnako ako masfrovanie alebo násilný pohyb. Tento fenomén je v záchranárskej
medicíne známy ako smrť v dôsledku
neodbornej záchrannej akcie.
Pri pretrvávajúcom pôsobení chladu si telo zredukuje periférne prekrvenie a vytvorí si tak izolujúci obal
tela. Tento obal chráni jadro tela s jeho životne dôležitými orgánmi pred
ďalším chladnutím. Náhle rozšírenie
ciev pohybom, masážou alebo rýchlym prívodom tepla by malo za následok prúdenie studenej krvi do jadra
organizmu.
Podchladenie
Opätovné zahrievanie podchladených jedincov nie |e teda jednoduché
a malo by vychádzať z ohrievania jadrj
tela. Psom pri vedomí | kontrolované
prehftanie) môžete ponúknuť mäsový
vývar, ktorý psy prijímajú radšej ako
teplú vodu. Zabalenie trupu do deky
alebo do záchranárskej fólie vyvolá
šetrné pasívne zahriatie. Silnejšie
podchladení zvieratá si vyžadujú dodatočnú starostlivosť. Ako takzvané
vnútorné aktívne zahriatie zvykne veterinárny lekár psovi aplikovať teplý
infúzny roztok alebo ohriatym vzduchom ho zahreje zvonku.
Nalievať alkoholické nápoje do papu-
le v žiadnom prípade nepomáha.
Ako príklad princípu zahriatia vychádzajúceho z jadra tela môže slúžiť
tepelné balenie podľa Hiblera. známe v humánnej medicíne. Použije sa
viackrát preložená posteľná plachta
zvnútra zohriatá teplou vodou (termoľoroml a vloží sa medzi spodnú bielizeň a vrchné oblečenie na hrudník
a brucho. Len trup sa obyčajne zabalí
do záchranárskej fólie. Potom sa ceié
telo zakryje dekou.
Z najbežnejších poranení a chorôb
Popáleniny
100
Predpoklady na hojenie a na jeho
dĺžku závisia okrem iného aj od hĺbky
popálenín Na tomto základe sa
popáleniny delia na rôzne stupne:
• I. stupeň postihuje len vrchné
vrstvy kože. Zasiahnuté časti sčervenajú a sú bolestivé. Spravidla sa
vyhoja za tri až štyri dni
• Pri 2. stupni zasahujú popáleniny
aj hlbšie vrstvy kože. Okrem vyššie uvedených príznakov sa tvoria
pľuzgiere a mokvajúce rany. Podľa
rozsahu musíte rátať s tvorbou
jaziev a vyhojením ažpo niekoľkých
týždňoch.
• 3. stupeň znamená úplné poškodenie kože. prípadne d j tkaniva
ležiaceho pod ňou. V centre je
tkanivo s voskovou konzistenciou
a necitlivé na bolesť. Popáleniny
3. stupňa sa však nevyskytujú samostatne. Spravidla ich obklopujú
popáleniny 2. a i. stupňa. Takéto
stavy s\ vyžadujú chirurgické ošetrenie, napríklad transplantáciu kože,
pretože už nie je možná jej regenerácia.
Na začiatku sa len ťažko dajú rozlíšiť
popáleniny 2, stupňa od popálenín 3.
stupňa. Celkový rozsah poškodenia
tkanív sa často ukáže až po niekoľkých
dňoch. Okrem hĺbky popálenín je dôležitý aj ich rozsah, Popáleniny nespôsobujú totiž len lokálne poškodenia.
Rozsiahle porušenie tkanív trvalo
ovplyvňuje celý organizmus.
Hrozí
• veľké nebezpečenstvo infekcie,
pretože pôvodcovia chorôb majú
v odumretom Tkanive ideálne podmienky pre rast a rozmnožovanie;
• vysoká pravdepodobnosť Šoku pre
veľkú stratu tekutín. Tento fakt sa
často podceňuje, pretože nahromadenie tekutín v oblasti rany nie je
napriek mokvajúcim ranám viditeľné v plnom rozsahu. Silné boiesti
a nahromadenie odpadových látok
dodatočne zaťažujú obehový
systém;
• nebezpečenstvo poškodenia
vnútorných orgánov (napríklad
obličiek) následkom šoku a nahromadenia jedovatých odpadových
látok
-* Opatrenia
Vyslobodenie psa z nebezpečnej
oblasti. Dbajte na vlastnú bezpečnosť!
Rozsiahle popáleniny musí vždy
bezodkladne ošetriť veterinárny lekár.
Pri popáleninách 2. a 3. stupňa, ktoré
postihujú viac ako 15 % povrchu tela,
hrozí akútne ohrozenie života.
U miadých jedincov je táto hodnota
dokonca ešte nižíia.
Horiacu srsť alebo horiacu tekutinu na
nej ihneď uhaste. Ak je na hasenie nevhodná voda - napríklad pri horiacom
oleji - musíte na zahasenie plameňov
použiť deku alebo kusy odevu. Pozor,
nepoužívajte syntetické materiály!
Štandardným pomocným opatrením
pri popáleninách je okamžité ochladenie postihnutej oblasti najmenej
na 20 minút. Najlepšie sa na to hodí
jemný studený prúd vody. V prípade
núdze vystačia aj vlhké studené obklady. Zmierňuje to bolesti a môže
sčasti znížiť aj bezprostredné následky
popálenín, Pri veľkoplošných popáleninách a malých psoch berte do úvahy
aj nebezpečenstvo podchladenia.
Okrem chladenia a voľného
sterilného prikrytia rany - najlepšie
navrstveným obväzom - popáleniny
už priamo neošetrujte. V žiadnom prípade nesmiete v rámci prvej pomoci
na ranu nanášať masti, púdre alebo
domáce prostriedky ako prášok do pečiva, olej či múku.
Masti na popáleniny a želé môžete v najlepšom prípade použiť len na
malé povrchové popáleniny prvého
Kliešte
stupňa (podobné malému slnečnému
úpalu -solárnej dermatitíde). Všetky
ostatné stupne popálenín nechajte na
posúdenie a ošetrenie veterinárnemu
lekárovi. Nanášanie takzvaných domácich prostriedkov vedie len k zbytočnej
bolesti, zvýšenému nebezpečenstvu
infekcie a k výraznému poškodeniu
procesov hojenia rany.
S ohľadom na vysoké nebezpečenstvo šoku musíte pri rozsiahlych
popáleninách starostlivo sledovať
a prípadne podporiť krvný obeh a dýchanie. Vyhýbajte sa čo možno najviac zbytočnej manipulácii a premiestňovaniu poraneného psa, ktoré
spôsobujú bolesť. Pri transporte k veterinárnemu lekárovi môžete predísť
podchladeniu, ktoré je spôsobené
šokom: zľahka psa zabaľte do záchranárskej fólie.
Na tomto mieste ešte raz zdôrazníme, že pri požiaroch nehrajú hlavnú úlohu len viditeľné popáleniny.
Hrozí aj nebezpečenstvo poškodenia
dýchacích ciest horúcimi, dráždivými
alebo jedovatými plynmi
Kliešte
Masívny výskyt kliešťov kazí v teplom
ročnom období niektorým majiteľom
psov radosť z dlhých prechádzok.
Tento cudzopasný hmyz najčastejšie
číha na svoju obeť v trávach, kroch
a v húštinách v blízkosti lesných ciest.
Bleskovo sa vie dostať na srsť divého zvieraťa, psa alebo aj na pokožku
človeka. Napadnutie kliešťami nie je
len nepríjemné, ale môže byť aj nebezpečné. Následkom môžu byť nešpecifické ranové infekcie v mieste
prichytenia a prenos pôvodcov špe- t,
cifických chorôb,
Na Slovensku sú to predovšetkým
baktérie vyvolávajúce lymskú boreliózu a vírusy spôsobujúce kliešťový
zápal mozgu (encefaíitídu). Stredoeurópska forma zápalu mozgu a moz-
gových plien (meningoencefalitída) sa na Slovensku vyskytuje
len v určitých regiónoch. Dlho
nebolo jasné, či psy môžu vôbec
ochorieť na túto chorobu. Informácie z nedávnych výskumov
dokázali, že je to možné, hoci
veľmi zriedka. Celkom inak
je to s lymskou boreliózou
S infekciou a chorobou
musíte po prichytení kliešťa
rátať takmer na celom Slovensku. Sú
oblasti, kde je percento výskytu kliešťov prenášajúcich lymskú boreliózu
vyššie. Akútna fáza choroby môže
prebiehať nepozorovane, prípadne sa
môžu objaviť príznaky ako mierne
zvýšená teplota a mierny opuch
v mieste prichytenia kliešťa. Preto sa
na lymskú boreliózu Často príde až
po znovuvzplanutí infekcie.
Okrem nešpecifických príznakov
sa choroba prejavuje predovšetkým neustupujúcim
zápalom kĺbov alebo
poškodením funkcie
obličiek. Pri objavení sa
takýchto, často nejasných
príznakov by ste mali myslieť aj na napadnutie kliešťom, ktorého ste odstránili
dávnejšie, a mali by ste
o tom informovať aj
veterinárneho lekára.
V dôsledku
masovej turistiky
a cestovania sa u nás
obiavujú choroby, ktorč
prenášajú kliešte a ktoré sa
pôvodne vyskytovali len v južných
krajinách. Patria k nim babezióza.
ehrlichióza a niektoré iné zriedkavé
choroby. Babézie sú jednobunkové
parazity, ktoré spôsobujú poškodenie
červených krviniek. Vysoká horúčka.
bledé sliznice a tmavo sfarbený moč
sú typické príznaky choroby.
Pôvodcovia ehrlichiózy napádajú
skôr biele krvinky a môžu vyvolať
množstvo príznakov. Podobne ako pri
am Ústne
ústrojenstvo kliešťa
WU Pinzeta na
vyťahovanie kliešťov
101
Z najbežnejších poranení a chorôb
babezióze aj pri ehrlichióze je tendencia k chronickému
priebehu choroby. Často sa pri ne| vyskytujú návratné
Irekurentné) horúčky, príznaky anémie a zvýšený sklon ku
krvácavosti. Nebezpečenstvo týchto infekcií nie je len
v exotických krajinách Babeziózu zaznamenali v rozličných oblastiach strednej Európy. Informujte sa ešte pred
cestou u vášho veterinárneho lekára o nebezpečenstve
nakazenia v danej oblasti.
Ochranné opatrenia. Na prevenciu proti pôvodcom
chorôb prenášaných kliešťami je na Slovensku k dispozícii
vakcína proti lymskej borelióze. Očkovacie látky proti
babezióze a lieky na jej profylaxiu existujú v zahraničí,
napríklad vo Francúzsku a vo Švajčiarsku
Ochrana proti kliešťom ako prenášačom pôvodcov chorôb
je v každom prípade zmysluplná:
• V období výskytu kliešťov by ste mali psa držať čo možno najviac mimo húštín a vysokých trsov trávy v lese
a mimo iných nebezpečných oblastí.
• Odpudzujúci efekt cesnaku alebo éterických olejov je
sporný. Ak musíte ísť do oblasti so zvýšeným výskytom
infekcie, môžete použiť repelentné prostriedky proti
kliešťom. Existuje viacero účinných látok vo forme
obojkov, sprejov alebo pipiet (takzvané formy spot-on)
Tieto látky sa rozptýlia v srsti alebo v kožnom tuku psa
a kliešte odpudia alebo usmrtia ešte skôr, než stihnú
preniesť pôvodcu choroby. Veterinárny lekár vám poradí,
ktorý preparát je v danej situácii najvhodnejší. Pritom sa
zohľadňujú viaceré faktory, ako napríklad nebezpečenstvo infekcie v regióne, vek psa. jeho využitie ako poľovného psa, malé deti v domácnosti a tak ďalej.
• V každom prfpade by ste mali svojho psa po každej
prechádzke dôkladne prehliadnuť. Kliešte obyčajne ešte
chvíľu lezú, kým sa nakoniec prichytia na prednostné
miesta ako hlava, krk a predhrudie Takto sa napríklad
u borélií dokázalo, že prenos pôvodcu choroby sa udeje
až s 24-hodÍnovým oneskorením Včasné odstránenie
prichytených kliešťov je tiež vyhliadkou na úspech
• V minulosti odporúčaná metóda natrieť kliešťa olejom
alebo lepidlom sa už nepoužíva. Zistilo sa totiž, že takto usmrtený kliešť vylučuje väčšie množstvo pôvodcov
chorôb. Najjednoduchšou, najistejšou metódou je použitie špeciálnej pinzety na kliešte Tvar a mechanika
pinzety umožňujú bezpečne chytiť kliešťa priamo na
hlave. Týmto spôsobom sa dá kliešť úplne a bez poškodenia tela vytiahnuť. Kliešte síce majú háčiky. ale žiadny
skrutkovitý orgán v ústnom ústrojenstve na zavrtávanie.
Otáčanie v určitom smere je preto celkom zbytočné.
102
V lese a v jeho biiz*
kosti je nebezpečenstvo
výskytu kliešťov mimoriadne veľké
Kliešte
Príloha
Adresy a údaje
• Informačné centrá
pre prípady otráv
V zahraničí, napríklad vo Francúzsku,
existujú Špecializované centrá na
poskytovanie informácii v prípadoch
otráv Na Slovensku sa spravidla môžete
informovat a aj nájsť pomoc v zariadeniach pre humánnu medicínu Najmä
vo väčších mestách sú tieto centrá stále
viac konfrontované s otravami zvierat.
Pravdaže, dôležitým konzultantom pri
otravách p;,ov je veterinárny lekár
Toxikologické informačné centrum
DOrerova nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Limbová "5
Tel 02/547 75 166
• Klinika na Univerzite
veterinárskeho lekárstva
v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva
v Košiciach
Komenského Tí
040 0 i Košice
Tel. 0 W 6 3 12 11
Interná klinika pre malé zvieratá
(mäsožravce a jednokopytnfkyj
• Klinika chirurgie a ortopédie
Okrom týchto kliník existujú na Slovensku súkromné veterinárne ošetrovne.
ambulancie, polikliniky a nemocnice, kde
poskytnú vám a vášmu psovi platené
služby. Ešte predtým než si zaobstaráte
psa. informujte sa o rozsahu a možnosliach poskytovaných služieb. Veterinárny
tťkár má taktiež ako humánny lekár
ordinačné hodiny |e dobré., ak máte po
ruke telefónne číslo na veterinárneho
lekára, aby sle ho v prípade n úd?* mohli
použiť a nestrácali zbytočne čas hľadaním
adries a potrebných informácii
informácie o telefónnych číslach veterinárnych lekároi-" vo vašom okolí vám
poskytni) na telefónnom čísle 120 alebo
121. prípadne bi iuberte na pomoc Zfulť
stránku
—f- — -
Príloha
• Prehľad dôležitých údajov
Uvedené hodnoty noriem sú len
orientačné Musia byť zohľadnené
individuálne a plemenné odchýlky.
Precvičovanie si vyšetrovacích metód na
vlastnom psovi vám zároveň dáva
príležítost určiť presnejšie hodnoty dychu
pulzu a vnútornej telesnej teploty vášho
miláčika.
Hodnoty v norme
dych - pulz - teplota
Počet dychov; 10 - 30 za minútu
Pulzová frekvencia:
70 - 100 za minútu (veľké plemená)
80 - 130 za minútu (stredné plemená)
90 - 160 za minútu (malé plemená)
Vnútorná telesná teplota:
37.5 - 39,2 DC (veľké plemená)
38.6 - 39,4 "C {malé plemená)
Údaje o oživovaní
Umelé dýchanie
• až 20 - 30 vdychov za minútu (pomer
vdychu a výdychu 1:2)
Kombinácia umelého dýchania a masáže
srdca;
• 1 0 - 1 5 rýchlych stlačení na 2 vdychy
(metóda s 1 pomocníkom)
• 5 rýchlych stlačení na 1 vdych
(metóda s 2 pomocníkmi)
Kontrolujte každé 1 - 2 minúty, Či sa
pes spontánne nenadýchol, respektíve či
nenaskočil pulz.
Slovník
Tieto objasnenia majú slúžiť predovšetkým nd
pochopenie odborných medicínskych
termínov
Hospodárenie s vodou
Priemerný objem krvi:
Obsah vody v tele:
Denná (základná)
potreba vody:
80 až 90 ml na 1 kg Živej hmotnosti
50 až 70 %
podľa veľkosti psa:
od 40 ml na 1kg pri 100 kg živej hmotnosti
cez 56 ml na 1kg pri 30 kg živej hmotnosti
do 91 ml na 1kg pri 5 kg živej hmotnosti
(vlhké krmivo obsahuje až 80 % vody)
Podľa St. t. Bistner- R. 8. Ford: Kirk and Bistner's Handbook ofVeterinary, 1995
a H. B. fenner (Hrig.): Kleintierkrankheiten. 1994
106
Meranie
k rutinným
telesnej tepioty patri u psa
vyšetreniam
adenovfrusy-vírusy rozmnožujúce sa v jadrách napadnutých buniek. Spôsobujú infekčný zápal pečene a dýchacieho aparátu. Pripisujú sa im aj potraty a zmeny na očiach.
alergia - precitlivená reakcia imunitného
systému na určité látky - alergény. Rozlišujeme alergie včasného typu, pri ktorých sa
príznaky objavia za krátky čas. a alergie
oneskoreného typu, pri ktorých reakcia
.nastúpi s oneskorením nl za niekoľko dní
Pamäť obranného systém u. ktorá ivorf d|
základ alergií, potrebuje vždy najprv
f-enzibilizáciu, t j. prvý kontakt s aiergénom
anafytaxla - alergia včasného typu vyvolaná
protilátkami z triedy jmimoglobulínov
R (IgEt- Spektrum príznakov siaha od
miernych lokálnych prejavov (svrbenie,
sčervenanie kože. opudinutlei až po životu
nebezpečnú systémové reakcie (šok).
ašpirácia - vdýthnutie tekutého alebo tuhého
obsdhu do dýchacích ciest Vysoké riziko je
predovšetkým u malátnych ledintov alebo
u jedincovi/bezvedomí, keď obranné
mechanizmy afei hltacf reflex, prípadne
reflex kaSľa môžu byť výrazne znížené.
Au|ezského choroba - infekŕná choroba,
prebichaiúVa u psa smrteľne, spôsobená
prasačlm vírusom opar u (HťfpťsvirMísuisI
Hlavné riziko prenosu infekcie hrozí
z nedusidLučML1 tepelne spracovaného
Slovník
bravčového mäsa, Príznaky sa podobajú príznakom
besnoty (odtiaľ aj názov pseudobesnota)
besnota - infekčná vírusová choroba postihujúca nervový
systém. PrenáSa sa slinami infikovaných zvierat (pozor
pri pomáhaní neznámym psom!). Typickým príznakom
je nápadne zmenené správanie - nahla prílišná prítulnosť afebo zvýäená agrosivita, vzrastajúce stavy vzrušenla (pena okolo papuleí a nakoniec príznaky ochrnutia
až úhyn
brucelóza - bakteriálna choroba u psa spôsobená
baktériou Brucelia caris. Najčastejšie príznaky tejto u nás
zriedkavej choroby sú potraty, rodenie mŕtvych šteniat
a zápal prfeemenníkov
CNS pozri nervový systém
cyanóza - modrofialové zafarbenie slizníc ako následok
nedostatočného nasýtenia krvného farbiva kyslíkom
U páa - s výnimkou plemena Čau-čau - ie toto zafarbenie zreteľné najprv na jazyku. Pri otrave oxidom uhoľnatým alebo pri väčších stratách krvt (málo krvného farbiva
na zafarbenie! múze tento varujúci príznak chýbať
čas plnenia kapilár - prví záchytný bod na určenie stavu
periférneho prekrvenia a všeobecných pomerov
v obehovom systéme psa. Zisťuje sa krátkym zatlačením
palca na ďasno.'Cas, za ktorý sa biely fľak znovu zafarbí
!<ík ako je zafarbená zvyšná časť sliznice, by nemal
presahovať 2 sekundy
edém pozň opuch
elektrokardiogram, FKG - diagnostický pustup, pri
ktorom sa cez zvody zapojené na končatinách vyšetruje
srdcová aktivita.(elektrické vzruchy prebiehajúce v srdci).
fyziologický stav - normálny prirodzený sta: týkajúci sa
zdravého organizmu Optik patologický *,U\- KÍiorobne
zmenený)
glykogén - zásobná forma glukózy i zdroj entryiei v pečeni
d vo svaloch
HCC, Hŕpňfiŕis ŕOHtódicsij ÍHWÍS - nákazlivý zápdl peíorna.
íitorý vyvoláva adenovlrus typu 1
Herpetvirm cattis - píl vírus oparu. ktorý spôsobuje
potraty, rodenie mŕtvych íteniar a infekcie dýchacích
ciest U starších jedincov prebieha infekcia často bez
príznakov alebo ako slabé ochorenie dýchacieho
aparátu. Šteniatka sú v3ak počas prvých dní -^vojno
života ohrozené smrteľnými vštiobecnymi ochoreniami
pretože ešte nerna|ú dobre vyvinutú reguláciu telesnei
lepfoty. Tento vírus oparu je známy tým, že sa rýchlo
rozmnožuje a šíri pri nízkych teplotách
Imunitný systém pozri obranný systém
imunoglobulfn triedy E IgE - trieda protilátok, ktorá ma
piKliel na anafyiakiických reakciách, aiŕsvojou zvýšenou
hladinou sa zúčastňuje aj na para/itárnych ochoreniach
Infarkt - odumretie tkaniva na ohraničenom mieste,
v ktorom bolo porušené krvné zásobovanie. Upchatia
ciev sú nebezpečné predovšetkým v tkanivách, ktoré nie
sú zásobované krvou z viacerých strán alebo z viacerých
ciev, ako napríklad obličky alebo srdce.
Injekcia - vpravenie látky vo forme roztoku do organizmu
pomocou ihly a injekčnej striekačky. Rozlišujú sa injekcie podkožné (subkutánne). do svalu iintratnuskulô rne)
alebo do žily (intravenózne]
kolostrum pozri mledzivo
kontraktilita svatov - schopnost alebo náchylnosť svalov
stiahnuť sa.
laktácla - tvorba a vydaj mlieka v jednotlivých súboroch
mliečnej žiazy sučky.
leptospiróza - klasická infekčná bakteriálna choroba psa
iStuttgartská choroba!. Leptospiry môžu spôsobil
poškodenie rozličných orgánových systémov, vyvolať
rozmanité príznaky od vracania a hnačky cez poškodenie
pečene a obličiek až po zmeny na očiach.
mikroflóra - mikrobiálne spoločenstvá, ktoré sa
nachádzajú na vonkajšom i vnútornom povrchu kože
a na slizniciach, najmä na slizniciach dýchacích,
tráviacich, močových a pohlavných ústrojov.
mledzivo, kolostrum - vysokokoncentrované mlieko, ktoré
produkuje mliečna Žlaza sučky krátko po pôrode, le
bohaté na výživné látky a predovšetkým na protilátky.
nervový systém - sústava buniek (neurónov)
špecifikovaných na tvorbu a prenášanie vzruchov. Podľa
funkcii sa nen'ový systém delí na časť vegetatívnu
a somatickú Vegetatívna Časť funguje nezávisle od
vlastnej vôle jedinca. Reguluje funkcie orgánov
a prispôsobuje ich súčasným potrebám a podmienkam
Somatická časť nervového systému je zodpovedná za
spracovanie zmyslových podnetov a za pohyb tela.
fedinec je schopný ovládať ju vlastnou vôľou (svalové
napätie, úniková reakcia), ale môže reagovať aj
nevedome, reflexné (odtiahnutie ruky z horúcej platnej.
Podľa anatomických.krilérif sa nervový systém delí na
centrálny a periférny Centrálny nervový systém ICNS
- mozog d miecha) leží ako nadradený riadiaci a prepájací orgán v dutine lebečnej jmozogl a v ch'rbticovom
kanáll i miecha). Nervové dráhy vystupujúce i CNS
tvoria periférny nervový systém, ktorý spája jednotlivé
oblasti tela.
obranný systém, imunitný systém - ochranný systém
organizmu reagujúci na škodcov, ktorí SB do leta dosiali
rôznym spôsobom, na cudzie látky alebo na látky
vlastné telu, ktoré sú vnímané ako cudzie. Obranný
systém mä špecifickú a nešpecilickú časť. Pomocou
rozsiahlych nešpecifických obranných mechanizmov je
organizmus schopný postupovať celkom cielene proti
1
jednotlivým .potenciálnym nepriateľom Na tejto
špecifickej reakcii sa zúčastňujú protilátky, špeciálne
bunky imunitného systému, a určitá forma pamäti
obranného systému Špecifická časť označovaná ako
Imunitný systém sa dá stimulovať vakcináciou
a nešpecifická časť paraínduktoimi.
opatrenia zachraňujúce život - opatrenia na odvrátenie
situácií ktoré ohrozujú život,
predovšetkým zabezpečenie
107
Slovník
dostatočného okysiičenia mozgu, a to zaistením dýchania a srdcovej činnosti. V užšom zmysle to znamená
vykonať umelé dýchanie, masáž srdca a zastaviť
M iné krvácanie, v Širšom zmysle aj poskytnutie prvej
pomoci pri šoku a zabezpečenie vomých dýchacích
ciest.
opuch, edém - nahromadenie tekutín v tkanive, napríklad
následkom zápalových procesov alebo zastavením krvi
v cievach
otoskop - prístroj slúžiaci na vyšetrenie uší. Tvar
a zabudovaný zdroj svetla umožňujú vyšetriť dlhý.
zauhlený rvukovod psa až po bubienok.
paralmunltné indnktory - preparáty na povzbudenie
nešpecifickej Časti obranného systému. Takto vybudovaná imunita vzniká rýchlo, ale trvá len určitý čas. Dajú
sa použiť u šteniatok, ktoré ešte neboli očkované.
parvovírusy, psie - pôvodcovia ťažkých hnačkových
ochorení. U šteniat mladších ako 4 týždne, ktoré nie sú
dostatočne chránené protilátkami z mledziva,
spôsobujú rozsiahle poškodenie srdcovej svaloviny
patologický stav ŕvrn fyziologický stav
pleurálna dutina-priestor medzi plúcami a jemným
obalom (pleura alebo pohrudnica), v ktorom malé
množstvo tekutiny 3 podtlak držia pľúca napäté tak. že
nedovoľujú spľasnúť pľúcnemu tkanivu pri výdychu
V širšom zmysle pohrudnicová dutina
pneumotorax-prienik vzduchu do pleurálnej dutiny
i následným narušením podtlaku a spľasnutím
elastického pľúcneho tkaniva
- vonkajší pneumotorax. vzduch sa dovnútra dostane
cez otvorení! ranu v hnidníku,
- vnútorný pneumotorax- vzduch pochádza
z poranených pľúc, pripadneš dýchacích ciest,
- ventilový pneumotorax. vzduch sústavne vniká do
píeurálnej dutiny a spôsobuje veľké narušenie
dýchania.
PNS pozri nervový systém
protilátky - látky špecifického obranného systému
vybavené na určité štruktúry (antigény), nachádzajúce sa
na povrchu pôvodcov chorôb (prióny. vírusy, baktérie
plesne, parazity a tak dalej) aiebo sú tieto štruktúry
súčasťou iných látok zaradených ako telu cudzie Podľa
funkcie a nástupu reakcií sa delia do rôznych tried
imunoglobulínov.
pseudobesnota pozri Aujezského choroba
pslnka - klasická infekčnä choroba psov, ktorú spôsobuje
vírus blízko príbuzný s vírusom vyvolávajúcim osýpky
u človeka. Forma prevládajúca v súčasnosti má mierny
priebeh a ostáva často ohraničená len na jednom orgánovom systéme (na dýchacom, tráviacom alebo
nervovom!.
šok - silné porucha regulácie krvného obehu, ktorá spočíva v nepomere medzi aktuálne potrebným a reálne
prítomným množstvom krvi.
test kožnei riasy - test na zistenie elasticity kože. ktorá je
znížená pri nedostatku tekutín Približne pri 6- až 8-percentnom úbytku tekutín sa natiahnutá koZna riasa
zmraštf výrazne pomalšie ako pri normálnom nbsahu
tekutín Precvičovaním tejto metódy na zdravom psovi
získate porovnávací odhad.
toxoplazmy - jednobunkové parazity, ktorých vývojové
formy sa môžu nachádzať u psa v rôznych tkanivách.
Okrem potratov a akútnych ochorení u mladých jedincov prevláda chronický priebeh s poruchami v oblasti
svalovej sústavy a nervového tkaniva (vrátane oka).
životné funkcie - telesné funkcie na zaistenie životných
procesov v organizme, v uŽSom zmysle dýchanie
a srdcovo-cievna činnosť.
Poďakovanie
Pramene obrázkov
Nti napísanie takejto knihy je veľmi užitočná
trpezlivú partnerka, ktorá sa v pravom Čase
postará aj o potrebnú motiváciu. Ďakujem,
Dorís!
Okrem toho patrí moja vdaka aj priateľom
a kolegom Dr. \ozefovi Hollerrieäovi za precitanie
rukopisu a Dr Qaríovi Pingenovi za podnecujúce
diskusie o tom či onom aspekte ošetrenia psa
v prípadoch tiesne.
Nesmiem zabudnúť ani na svojho švagra
Hansa-Geráa Ziganna, ktorý bol vždy
poruke, ked ma zase raz sklamal počítač.
Bogítzky, Axel Derghetrri: obálka (malýobrázok a zadná
strana), strana 4, 10. 14(4) 15. 19.21,27(31,30, 34.45
(3).51 5 4 C a 5 5 f 3 l . 57. 58 (2). 59 )3>. 60,01.68,79. 80
dole (2), 86
Giel. Oliver, Walsdorf. strana l(ľi.
Himmelhuber, Peter. Regensburg strana 80 hore
luniors Bildarchiv. Ruhpolding strana 67
Klein, |ean-Luc a Hubert. Marie-Luce. Lupstein.
Francúzsko obálka [veľRý obrázok), strana 1. 5, 7, 17,
49; 6i, 70, 92. 98, 102. lOó.jí
Kolbe, Dteter. Stutrgart strana 2, 72
Kurín Regina, Stuttgart: strana 76,
Síreitferdt, Horst, Bóblingen: strana 89.
Všetky kresby vyhotovila MVDr. Anna Laukner, StutEgart
a fbiza. podľa predlôh autora a vzorov z literatúry.
Literatúra
Literatú
ura
Iflggy. A.. Neurolomche Notfälk kim KkinUer Ferdinan Enke
Verlag. Stutttgart I9y7
Ailen. VV f, Vruálíwkeä und Geburtshilfi- beim Hnml.
Ferdinand F.nke Verlag 5tuttgart 1994
Bau metier. K , Hartmann. K . Hcrnnann, R.. Mijller. W.
Kraľl. VV
R e i n e r . B.. R i e g e r . M., I V e i s s e n b o c k .
II.:
Vorträgeder
TddumJ fíiMĽ- und BorreShose betm Jier im TierhyfiwMsihen
Insfiíul Freéurgam 0207.1997
Bi.srner St. I.. Ford. R, B.: Kirŕ and Bislner's Handbook o/
VflťriHtíru Pracŕdures ÍIMIÍ Ewii'rai'ncy TrratmeMt. W.B.
Saunders Company, Philadelphia. 6. vyd,, 1995
Bonath, K. H Chirurgie der Wekhleile - Khntierkrankk'ih'n.
Bánd 2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart Í99)
Buchfelder. M., Buchfelder. A.: Handbuch der Erslen
Hiífr Schattautír-Vferlagsgebellschaft. Srutrgart.S.vyd.
1W4
Dahme, E . Weiss K Grundriís der speziellen palkoiagischen
AnatíBtiĽ der Hnwitiťre Ferdinand Bnke Verlag, Stuttgart.
í. vyd I W
Kenner. W K (Hr-^ > Kieintiťárankfh-itín. Gustáv Kischer
Verlag, Icna/Stuttgart 1994
Gasfcell. R M . Qennett, M UifcklifinskrahittKiten l?d Hund
und Kufcŕ Paiey VerlaR. Berlín IW9
Cfetlcr. R. W., Messonnter S P . Hanäfwk oíSmé! Antwal
TtmuilíHy & Pmwnings Mosby !nr., St Louis 1998
Cothe, R.- EArl/cftííi-ŕiiiiis-lH/ŕfe!i(iftŕ« drr Hunde w Qeulu:hlan<i
in. Tieränliche Pram (K( 26 346-10!
Originál Ti tie: Cruntlkurs Ersle Htlfe fijr Hutidc
/ AXL-I Bogltľky. Sluttfiart-UímeriDOO
CopyTight © 2000 Verlag í?;upon Ulmer Gml'H -''• č o
Stuttgart
Transiation © MVDr. |dna Clbnvri inill
SUn-ak F.ditlon G í-ortmia Print. Bľdtí^l.ivíi 20fil
Prvé vydanie
Zíidpcu-ewdná redaktorka Anna Varsiki^v^
Všetky práva vytiradent' Nijŕíl.a r;isr teito puhtikacii.1 sa
nesmie repK'duki.'Vcii., likhdut ŕ.o ir:f- •rmacnýdi systfmti
1
éini roíSirovat --.k> mkoh.ck '-p< iíni'^n - c\ \ii elektronicky,
mechanicky. lott^rdliLkriu rfpwtiukciou aiebo inými
prostriedkami, bez,pfsamnčho súhiasu majiteľa
vi'davíitefskýiľh práv
ISHN 8U-S8980-50-X
DoslťrurtyiVQrschlägf
fär Arzneimitlel
t>e.i H u n a u n d
Katze Sdiatcauer-Verlagseesellschhaft, Stuttgart. 2. vyd.,
1999
Lňscher. W.. Ungemach, F. R.. Kroker, R : Phamakoiftentpie
bei Hdus- und Nulrlúwt Parcy Verlag. Berlín. 4 vyd., 1999
Meyer H., Zentek. \: F.rnähmna des Hundes. Parey Verlag.
Berlín, 'i. vyd., 199R
Morgan. R. V. Manuál der Kleintiernolfälle. Ferdinand Enke
Veriag, Stuttgart 1989
Niemand H. C , Suter, P F: Prakľáum der HundekUnik.
Verlag Paul Parey, Berl i n/Hamburg, 7. vyd., 1994
Rothe, L. Skwarek. V. Erslŕ H/ífr konÉrd. Vertag Dr. Max
Cehien, Bad Homburg 1997
Schebitz, H.. Brdss. W Operaiíinu'tr an Hund UHÍÍ Kaize.
Parey Veridg. Berlín, 2 vyd.. 1909
Steídl, Th : Níí/(iílpraJťíik«m Kíeinliere. Schiúter. Hannover
1998
Swaim. St F, Henderson,).- Smuli Afriniíií WÍ>UHÍÍ
MtMagcmcnt. Lippincott, Ba! tí more. 2 vyd.. 1997
Wingíieiri, W. E- Velerinaiy Emmwncy Mediänc Secrttí
Hanleyfi- Belfus. Philadelphia 1997
Ziemer, P: Durcŕi Pffämen unäpftandiíheMaleňaticn verunachie
Verciíftmgen tvi Haustimn unler besonderer Qťrúchkhligung
der Kfeiutiere. VetennSrmediziniscrie Dissertation,
T'iorärztJiche Hochschule Hannover. 1997
Informácie v tejto knihe sú dôkladne odskúíané
a vychádzajú z aktuálnych poznatkov. Medicína sa
však sústavne vyvíja a napreduje na základe
vedeckých výskumov a skúseností z klinickej.praxe.
Preto by ste sa pred použitim liekov
bezpodmienečne mali poradiť s veterinárnym
lekárom a prečítať si pri liekoch priloženú
informáciu pre užívateľa.
S ohľadom na komplexnosť medicíny v prípadoch
tiesne (akútna medicína) opatrenia a údaje uvedené
v tejto knihe môžu slúžiť !en ako základná línia.
Napokon ani praktické schopnosti si nikto
dostatočne neosvojí len Čítaním, Autor vám preto
odporúfa navštíviť kurz prvej pomoci,
í
109
Príloha
Register
hmat. za zátylok ! 3
Dávenie 66, 76, 81, pozri a) vracanie
hmyz. uštipnutie 65. 87 - 88
deficitný príznak Í2. 33. 71
hnačka 26, 29, 30, 37, 44. 75 - 78, 87
dehydratácia 76
Adenovírus 92. 106
hnisavý zápal maternice, pyometra
dezinfekčné prostriedky 47.94
aktívne, adsorpčné uhlie 11. 42. -13. 57 diastola 83
81 - 8 2
alergia 37. 40. 62 - 65, 87, 88, 106
digitálny teplomer 11, 29
hojenie, primárne, sekundárne 47, 101
alkohol 99
diskopatia iazvečfkov pozri poškodenie horúčka 28 - 29, 66. 74, 76. 92. 94. 10i
Alžbetin golier 54
medzi stavcových platničiek
rekurentná 102
anafyiaxta V. 64. 88, 106
dlaha 51
hospodárenie s vodou 25, 26, 28, 29.
aná!nyotvor35,97
domáce prostriedky na liečenie 100. 101 106
anémia pozri málokrvnosť
dusenie 39, 66
hrtan 25
a nt i histamín í ká 65
dýchacie cesty, dýchací aparát 16.81:
hrudný kôš, poranenia 31, 33 - 34. 35,
aorta 18
blokovanie, poranenie 34, 4!;
hryzná rana 45 - 46
apatia 37
infekcie 65,
ašpirácia, nebezpečenstvo 20, 42, 73. 106 opuch 65. 87.
hypoglykémia 75
Aujezského choroba, pseudobesnota
uvoľnenie 19, 20, 22. 39
dýchanie 28. 30, 31,65,87, 101
CHemikálie tvoriace penu. tenzidy 42,
74. 106
zlyhanie, obmedzenie 6, 8, 12, 14. 16,
44
autonómia srdca 84
chondrodystrorické píemená 69
18. 19.22.25.26,28.32.33.36,
Babezioza 101, 102
chrbtica, poškodenie 6.31 33.60,
3 8 - 4 0 , 43, 44,66, 85,
balenie podľa Hĺbiera 99
69-72
zrýchlené 37. 65, 97
besnota 13.74. 107
pom aj umelé dýchanie
bezpečnostné systémy v aute Ďl
Ibuprofén 57
dýchanie 28 29 38. 75, 86, 87
bezvedomie6. 12, 16. !8, 19, 20, 21, 32.
imunitný systém pozri obranný systém
37.'Í8. 73, 75.8^,87.91
imunoglobulín E, ígC64, 107
Edém poin opuch
biele krvinky 62
infadolan 11
ehriichióza 101. 102
blcha, uštipnutie M
infarkt 84. 107
eklampsia 74, 95
boóiá poloha pozn stabilná bočná
elektricky prúd pozri zasiahnutie
infekcia 12.25.28.51.67.72,74.75.83.
poloha
elektrickým prúdom
90,92,97, 100- 102bodnutie hmyzom pozri hmyz
elektrokardiogram. EKG 84, 107
dýchacieho aparátu 65.
bolesti brucha 75 - 78
elektrolytický roztok 57
rany 45 -48
borelióza 101. !02
encefalitfda. kliešťová 101
informačné centrá pre prípady otráv 40.
bránica 34. 35
endorfíny 31
43, 104
bronchitída 66
endoskľp. 81
infúzia 38
brucetíVa 107
epilepsia 74
infúzne roztoky 58, 99
bfuíitá dutina, poranenia 31.33- 35;
eiylénglyfco) 44
insekticídy 43 74
prari a] boíesti brucha
ínsuficienria z upchania fí5
inzulín 75
Fibifn 23
íf rtfií ume. CRTfíri fas plnenia
fixácia poranení.! r '!
framykoínová maši I! 57
kapilár
frekvencia dýchania 10. 20. 27 2Ä. 38
i ii'iiľri, kuchynská 44
• iM-iTíky rei92 93
KV.
• nhusť. poruchu 32 52,71
frekvencia puku 27
1
fyziologirky r< HoV 11. "ÍĎ. ófi
'. s wrri nervový systém
• i;;l/.ie teleso 7 9 - X ľ '
[xehltnuté 80:
Giaukúm. zeloný tókal W
kíUaraktň. sivý zákal 68
v dýchacích cestách ~i<*. 40;
glukOKip.iíricuko.r
Mby. iípal 101
v mise SI 88.
glvkigen 107
kliešte 101 - 102
v oku 68. 81.
«oltcr rtfi krk 54
koío^tfuni pozri mledzivo
v ráno 24.47 81.
tir-ivlilir.i7i 91 - 9 3 falošná HI
v uchu Hl. 89, 90
kŕirna 73
cukor, hladina v krvi 1% %
Híiluunáuu 74
končatiny poranenia Y>. 36. 5 1 - 5 2
cukrovka 75
Meinilichuv hmat 40
kontrola zdravotného stavu ppyi
cyanóza modrofialoví sliznice 20,
hrniati'tm fMiri výron
v^äeinajlie psa
26- 28 ií), V, 3'J. 44,85. 107
Hťfpi'Sťirtís cttna 107
koordinácia, poruchy 43, 44
kotercový
kašef65
histamín W
Cas plnenia kapilár 24 26, 27. 29 30
koža odstránenie jedu A t
hiava. poranenia 6, 30 - 32, 48 7"í
33. 34, 37. 107
kožná
riasa
13, 79
hitacl reflex 2f>
červené krvinky, poškodenie 44
kfče 72 - 74
hltan.
črevo 34, 35,
kfčovc
stavy
32,43, 72 - 75. 9r>
íažkosti dýchdnia 06
krv 16. 36, Í7
nepriechodnosť, uzavretie 77
poleptáme 42
Register
objem 23. 37. 85:
strata 16. 21, 37,
v stolici 3d
kTvácaníe 30. 35, 45. 72:
silné 6 12 18.23-25.37,38,47:
vnútorné 23.13. 34, 43;
zastavenie 51.
z nosa 32. 88
krvácavosí 102
krvne doštičky, trornbocyty 23
krvný obeh 19,37,97, 101
centralizácia 37, 38;
kontrola 18.26, 27, 30, 31. 34. 36;
poruchy, zlyhanie ó. 8, 18, 19. 23,
33. 36, 37, 39, 42, 45, 65. 77. 83.
85-87
krvný tlak 18, 23, 26-28, 37
krytie na rany 24. 52
kufrík prvej pomoci pom lekárnická
kyslík, nedostatok 74
Laktäcia 95
látková premena porri metabolizmus
lebka, poranenie 31 - 32, 33, 48,72,
73
lekárnička pre psa 4. 10. 11, 57 - 6í!
leptajúce látky pozri poleptáme
feptuspirňza 107
lieky 10. 11.56.57-58,66,70
lízanie rany psom 48
lopatka na vyšetrenie 11. 20
lymfatické uzliny 66
Malátnosť 32. 42 - 44. 86 87 91
málokrvnosŕ, anémia 44. 102
masáž ^rdca 6. 8, 12, 18. 19 21 - 22,
106
r
masť (iď rany a hojenie 11. >7
1
maternica psiň gravidita. ixnri hni-J . >••
zápal
mdloba 18, 73
medzinárodný veterinárny preukaz
9 - II
medíNlavcové platničky
poškodenie 11. 33. 69 - 11
prepadnutie prolap^ 71
vystúpenie, tifťiifiiíi'i VI
HienlrijífMincHälitfdä. stredoeurópska
101
metabolizmus, poruchy 26, 28. 29. 44.
72 - 75, 87. %
miecha 31, 3í. 69-72
l
mledzivo koiostrum 92, >5. %
mliečna náhradka 97
močenie, poruchy 26, i4, 43. 65, 74.
Si - 8í
miíčnvú kamene 83
močnvf aparát 34. 35. 82
modrofialové sliznice pozn cyanúza
motorika, potuchy VI 7!
r
rncwgovomiechový mtik .íl. i2
mozog 19.37,38,74
infekcie 16. 72:
nedostatok kyslíka 16 19.
okysličovanie 6, 16. 18.
opuch 32. 87:
poranenia 16, 31, 32, 72, 76;
tlak. zvýšený 3J. 32. 73;
zápal 72:
pozri aj otras mozu
mŕtvy plod 94
mulový obväz, elastický 11, 53
Náhubok I I . 13-15,61
napätie bruínei steny 10.34
náplasť 11.53
nervové vlákna poškodenie 33
nervový systém, centrálny, periférny
31.37.72.84. 107
nevoľnosť 72. 85
normálne hodnoty 10, 28, 106
nos. studený vlhký 26
nosne dutiny 14.35
Obehový systém pozri krvný obeh
obličky 34 35. 37 62, 72. 74, 76, 77. 83,
101
kolika 77
ziyhanie44. 82
obranné reakcie 12, 28, 29, 51. 72
obranný, Imunitný systém 62, 64 92.
95. 107
obrna 6, 32, 71
obväz
elastický fixačný I I . 13. 24
kohézny 11,52.53.
kompresívny pian tlakový,
n;\ papuľu i I. 1 3 - 15.61
r
c!i«;ir.)vdnie24-J5 M.>
<1 - 56
uíKtr.irKjmc |ticlu 41 41.
ošetrenie 25. 41,'ír* 58 66. 6K;
zápal 69
očkovanie <J 64. 65. 85 'J2
VM ľid =;ii!ä. vypadnutie l.i. 67
ix.ľn' puranent;-! 66
odávvenieO
odb.nJ np|-.«ivft»n-ítv.i 12
odchuv ht- matky %
odrenina -15 --1í)
ohrozenie ži votd IS 100
r
r
<«.hrarw tni Iribky !!, >>, 53 ?ô
odirnutieó, i'l Ti, 71
okraj vlečka. [X>ranenie 67
olizovanie rany 51
urprílfliy umr/nutic 58. 78 - 79. 88
opatrenia za*'hranu j uce ži vnt 107 ~ 108
opuch, edém 24.10, 32-35. 19, 48, 55.
65. 72; puíriíi] pľúca,
ospaniivosi 72
ntočenie ždlijtika pozri ptynatusť
a ňtočenip /.aiurika
otoskop 89. 90
otras mozgu 32. 62, 73
otravy 11. 27, 40 - 44. 47. 72 -74, 83,
87, 100
oxid uhoľnatý 44
oživovanie, reanimácia. resuscitácia 12,
16, 1 9 - 2 2 . 26. 30, 36, 38, 79, 85.91,
98. 106
ô s t i e 79 - 80, 90
Panvová dutina, poranenia 34, 77
papuľa 35
paraimunitné induktory 93. 95, 96
parvovfrusy 108
pažerák. poleptanie 42, 76
pečeň 34, 35, 37, 72. 76
penicilín 64
pinzeta na kliešte 11. Í0I, 102
pleura pozri pohrudnica
pľúca 33 - 35, 37. 38:
opuch, edém 8, 39, 41. 65, 66, 79. B5:
poškodenie 66;
iápai 66, 79
plynatost a otočenie žalúdka torzia 8.
30.73.77-78
pneumotorax 34
PNS pozri nervový systém
pobrušnica, zápal 34, 77
podávač tabliet I i, 59
podchladenie 72. 78, 79, 85, 96,
97-100
podložka, záchranárska 11
podviazanie 24 -25
podvrtnutie 48
podžalúdková žľaza, pankreas 34.
zápal 77
pohlavné orgány 34, 35
pohrudnica, pleura 33, l()8
puhybový aparát 48
poleptanie 4 0 - 4 4 17. 58, W
poloha, polohová nit
pri Šoku 38, 73. 85 :
v bezvedomí 20;
pozri aj'stabilná bočná poloha
popáleniny 38. 41. 47. 58. 78. 91.
1 0 0 - 101
poranenia'
otvurené 45 - 48.
vnútorne 8. 24. 30, 33, 34. 4ň;
zavjeté 48 - 51:
poiriúj rana. rany
posúdenie rany pu;ri rany
poškodenie rm-dľJstHvt ovýrh platničiek
(ŕ) - 72
potrat 92
potreba vody 28. 106. pozri aj
hospodárenie s vodou
pôrod Ql - 9 5
prehriatie H6
preklenie, periférne 26
Príloha
preprava, prevoz psa pvzn transport
pretočenie maternice, (onio uíeri 92
prevoz psa pozri transport
progesttjrón 81,03
prolaps paiti medzistavcové platničky
prostata 8J
protilátky 62. 92. 95, 108
procritóla pozri medzistavcové platničky
prvá pomoc, definícia, úloha 8, 9. 62
pseudobesnota pozri Aujezského
choroba
psinka74. 108
puh 22.27, 37.86
frekvencia 10.27.28.%. 106.
meranie 10 !8. I<J 20, 22, 26, 27. 30.
rýchlejSÍ 97
pupilárnv reflex 19, 32.68 69. 73
pit|MK"jiá Šnúra 9r>
pyometra potri hnisavý zápdl maternice
pyrogény 28
Ivnia. ošetrenie 47 - 56; pozri a;
poranenia
rany typy. postJHetae.rôn 45 - 46
rabtliny. okrasné" jedovaté 44
ruanimácia pt»rf oživovanie
rpbra. poloha pri zlomení 34. "50
reílex kašľa 20, 39. 7 í
reflex pfehftania 20, 73
regulácia telesnej repbty 28 86. <Í7
rcpelentné prostriedky 102
respiračné zlyhanie pozri dýchanie
resustilácia pozri oživovanie
rezná rana 45-46
Robertov-lonesov obväz "31
rohovka, poranenia 66 - (f*
MviiiivÄha 90
rúílok, sterilný lyj.ioloijk'kv I I, 4(i. 58
vlirn-iiii- ^liMt.)iiit-4'J.81
slim)Ujk7-I
F
sliznice sfarbenie 26 í0
biede 24, 26, 33 34. 37. 44. »5, 88.
10f;
motirohŕilrtťŕ rviri cyanňzíí:
ru/ovŕ2ŕ)
smrť !ň
klinická 16.
v dôsledku neodborne; záchrannej
akcie ys;
z podchladení;! 97, 9S
solárna dermatitída 101
spánok, hlboký 72
spodný hmat ľs
spojovka. očná 26, 66. tíl
srdce 2ft. f> 37. 38, 40.
fibrilácia9],
poloha pri problémoch 85.
poruchy rytmu 27 84. 91.
zastavenie 6. 12 18, 19, 20, 25, 36.
H5. 97;
zlyhanie ľavej časti 38 - 39. 85:
poiň aj masáž srdca
srdcové príhody 83-86
srdcovo-cievny aparát, systém 16, 23
stabilizácia pri úraze 51
stabilná bočná poloha 14. 15, 20 - 21.
22.38.39,73,85,97
starostlivosť o Šteňatá 94 - 97
streptokoky 92
strychnínový jed 74
sulfattazolová masť 11. 47
svetloplachosť r>9
synoviélna tekutina 49
výron krvi 56, 90:
zápal 88 - 90
ústna dutina 19
utopenie 79
VankúŠikovýobväz iokoi 11, "56
vata na podloženie 11.53-55
vázy, poškodenie 32
včelí |ed 64. 65
vedomie, jxiruchy 6. 22, 72 - 75, <J7
vegetatívny nervový systém 37, 84
veterinárny preukaz pozri medzinárodný
veterinárny preukaz
vírusy 92
vitálne funkcie poiri životné funkcie
vlastná ochrana ošetrovateľa 12
vnímanie, zmyslové 32
vnútorná telesná teplota 10. 25 - 27.
28 - 29, 35, Í8. 86. 87, 9ó t>7, 106
vnútorné zranenia 8, 31
Sok 6. 19. 23. 30 33. 36 - 38, 64, B\ H5. voda, tekutina.
86. 88. 100. 101 108
potreba 25, 28, 106; pozri ai
SnSuvkŕl ftS
hospodárenie s vodou
šteňatá, ítarostlivosí <JI - 9 7
vracanie 29. n. 34, 37, 42 - 44, 62. 65,
75 - 79.87, pozri aj dávenie
Tekutina pezn voda
všeobecný zdravotný stav 26
telové dutiny, otvorené 48, 58
výkaly, nekontrolovateľné 74
tenzidy pozri chemíkälie tvoriace penu
vykĺbenie 48, 49
teplota pozri vnútorná telesná tepiota
vyloženie medzi prstových priestorov 11.
termoregulácia 97
53. 56
test kožnej riasy 29 - 30. 76. 108
výplach žalúdka 42
tetanus 46
wpláchriiitie rany 47, 58
tlak krvi potri krvný tlak
výron, nemalom 33. 34, 48. 90
tUkový, kpmpresivnyobväz 11. 24. 48, 5', vyšetrenie
chorého psa 2r> - 30,
tlak v mozgu pozri mozog
zraneného psa 3 0 - 36
tldk. vnúlrok'bkový 7'j. 74. 76
vytknutie 49
tldk. vruitroťíčny ňíí
vyvrtnutie 4')
l'irsi!> uWn |x>zrí jjietočeriie maltrnice
iorziŕi žalúdka p^:n plyn-alusť tt ottičeóie
Záchranárska podložka, deka. fólia 11
žalúdka
'ÍR 73. 4Q. 100. 10!
i.oxoplďŕiny I0K
zai/hranná reťazí
transfúzia 23
zäíliMnisá
vesta 79
tran5poit. preprava psd H. 12 25. 33, 3H,
zapili pobrušnice M. 77
-17. 6 0 - 6 I 72. 74, 101
l
zasiahnutie
elektrickým prúdom 12 91
uóviau trakt. |>otuíhy 62, 75. 76. 80. >7
ľáťľdt i'2
„ídMiánti-nie jedu 42. 43
zelený
zákal
pozri gUukťim
Ui^ka 'ľí, 74, i'5,97
íforneniiiít rebra "R 50
tromboryty pozri krvné doštičky
zlomeniny
Í2.48.
49. 50 - 51
tržnS rana 45 - 46
zmliaždenina48
túlavé psy 13
irôzanie krvi 23. 24
zrenice 19.22.32.43
umelé dýchame6, 8, 12. 1 9 - 2 1 , 22.
39,41 106
úpal •>*. 72. 73. 86. 87
uši 35. 8 8 - 9 i
cudzie telesň »f)
karfiolové 90.
obväzovanie 56
poranenie "56:
taliidok "íd, 35; pozri nj plynatosť
a ntocenie žalúdka
žihľavka 65
živočíšne uhlie poiri dktfvne uhlie
životne funkcie, kontrola a zaistenie 6.
12. 16-22,26.30.36-37.91.98, 108
žicník 34
Čo, ak sa Vášmu psovi stane úraz? Môže sa to prihodiť kdekoľvek - na ceste,
pri výcviku, na poľovačke či pri športovaní. Iste by ste mu chceli pomôcť,
ale ako? Je celkom Jedno, ČI Ide o zranenie, alebo chorobu, ale prvé
opatrenia, ktoré vykonáte, môžu prlsplef k záchrane a vyliečeniu psa.
V tejto knihe získate základné Informácie, čo môžete urobiť sami ešte
predtým, kým sa Váš pes dostane do rúk veterinárneho lekára.
- okamžité opatrenia na záchranu života
• oživovanie
• uloženie
• obväzovanle
• transport
• naliehavé prípady
Ide o to, aby ste sa nemuseli bezmocne
prizerať.
Prvá pomoc našim psom
*10623 01
V N 619
279.00 viaz.
t; /.
Download

Prvá pomoc