UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA
Ovaj ugovor o pružanju usluga zaključen je dana……...2011. godine u Beogradu
izmedju sledećih strana:
1.
Preduzeća za trgovinu, usluge i distribuciju “M.V.M.COMPANY” d.o.o., Beograd, sa
registrovanim sedištem u ulici Bulevar Oslobodjenja 267, Beograd, Tekući Račun:
165-2647-58, Hypo-Alpe-Adria Bank; koga zastupa direktor Mihailo Vojnović (u
daljem tekstu “M.V.M.COMPA
Preduzeće.............................................................., sa registrovanim
............................
u
ul.---------------------------------------------,
koga
direktor.................. (u daljem tekstu “Korisnik Usluge”)
sedištem
zastupa
Član 1
M.V.M.COMPANY će Korisniku Usluga pružati sledeće usluge:
a) usluge Uslužnog Merchandisinga u objektima odredjenim prema dostavljenom
spisku Korisnika Usluge (koji je prilog 1 ovog Ugovora): sredjivanje polica/mesta
prodaje na kojima su izloženi proizvodi Korisnika Usluga; održavanje urednosti
polica na kojima su izloženi proizvodi Korisnika Usluga; pozicioniranje robe
Korisnika Usluga; izbacivanje robe Korisnika Usluge iz magacina na policu/mesto
prodaje; i sugerisanje poslovodjama da trebuju robu Koriniska Usluga.
Član 2
M.V.M.COMPANY će pružati Korisniku Usluga usluge iz člana 1 u maloprodajnim
objekatima širom teritorije Srbije u kojima su izloženi proizvodi Korisnika Usluga, a
prema spisku objekata koji Korisnik Usluga predaje M.V.M.COMPANY-u na dan
potpisivanja ovog ugovora. Spisak objekata mora da sadrži tačan naziv i adresu svakog
objekta ponaosob i naziv kompanije kojoj taj objekat pripada. Spisak objekata sa
naznačenom dinamikom obilaženja su prilozi 1 ovog Ugovora.
Član 3
Korisnik Usluge u obavezi je da M.V.M.COMPANY-u, na ime naknade za usluge iz člana
1 ugovora, isplaćuje mesečno dogovoren iznos ( ……….. dinara bez PDV-a) za dati broj
objekata (spisak u prilogu Ugovora). Korisnik Usluga u obavezi je da naknadu za usluge
uplati na račun M.V.M.COMPANY-a mesečno, po dogovoru (7 dana od prijema fakture).
U slučaju da M.V.M.COMPANY promeni Cenovnik obavestiće o tome u pisanoj formi
Korisnika Usluga bez odlaganja. Novi Cenovnik automatski zamenjuje postojeći i počinje
da se primenjuje od prvog sledećeg meseca.
Član 4
U slučaju da Korisnik Usluga želi da promeni broj i/ili vrstu objekata u odnosu na
prvobitno priložen spisak obavestiće o tome u pisanoj formi M.V.M.COMPANY.
Obaveštenje će sadržati spisak svih objekata za koje će se vršiti usluge koje su predmet
ovog ugovora i kao takav će automatski zameniti prilog 1 ugovora. M.V.M.COMPANY će
započeti sa obavljanjem usluga Uslužnog Merhcandisinga u skladu sa dobijenim
izmenama u roku od, najkasnije, sedam dana od dana prijema novog spiska sa
izmenama, osim u slučaju da je Cenovnikom za novi spisak priloženih objekata objekata
predvidjena druga cena za usluge. U tom slučaju M.V.M.COMPANY će započeti sa
obavljanjem usluga od početka idućeg meseca, odmah pošto Korisnik Usluga izvrši
uplatu naknade za usluge koja je predvidjena Cenovnikom.
Član 5
M.V.M.COMPANY garantuje Korisniku Usluga da poseduje dovoljan broj vozila i lica za
pružanje usluga iz člana 1, kao i da će tačno, korektno i blagovremeno izveštavati
Korisnika Usluga o svim bitnim činjenicima u vezi proizvoda Korinika Usluga koji su
izloženi u objektima navedenim od strane Korisnika Usluga. U vezi sa tim,
M.V.M.COMPANY će Korisniku Usluga dostavljati e-mailom, pisani izveštaj za usluge
merchandisinga jednom dnevno.
Član 6
Ukoliko Korsnik Usluga zahteva bilo koje druge usluge koje nisu predvidjene ovim
ugovorom sve takve usluge će biti predmet posebnog dogovora izmedju ugovornih
strana.
Član 7
Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja. Ovaj ugovor se zaključuje na godinu dana.
Ugovorne strane mogu raskinuti ugovor sporazumno u bilo koje doba. Svaka strana
može jednostrano raskinuti ugovor upućivanjem pisanog obaveštenja drugoj strani u
roku od 30 dana. U slučaju da Korisnik Usluga ne izvrši uplatu naknade za usluge iz
člana 2 dva puta uzastupno ovaj ugovor prestaje automatski da važi.
Za M.V.M.COMPANY
Za Korisnika Usluga
____________________________
___________________________
direktor Mihailo Vojnović
direktor .................................
Download

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA Ovaj ugovor o