UGOVOR O DUGOROČNOM KREDITU BR. R ______/13
Zaključen u Beogradu, dana 13. septembra 2013. godine, između:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD, ul. Rajićeva br. 27 – 29, matični broj 17324918, PIB
100000170, broj računa kod NBS 908-17001-94 (u daljem tekstu: Banka),
„SOJAPROTEIN” AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ, Industrijska br. 1, matični
broj 08114072, PIB 100741587, broj tekućeg računa 170-0030005711000-71 (u daljem tekstu: Klijent),
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE “VICTORIA GROUP” AD BEOGRAD, ul. Bulevar
Mihajla Pupina br. 115b, matični broj 17364723, PIB 101898648, broj tekućeg računa 170-3000628000077 (u daljem tekstu: Solidarni dužnik 1)
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU VEŠTAČKIH ĐUBRIVA “FERTIL” DOO BAČKA PALANKA,
Industrijska zona 35, matični broj 20104155, PIB 104160654, broj tekućeg računa 170-30006279000-70
(u daljem tekstu: Solidarni dužnik 2)
“VICTORIAOIL” AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ZA PRERADU ULJARICA ŠID, ul. Branka Erića
br. 2, matični broj 08140391, PIB 101546948, broj tekućeg računa 170-30006266000-76 (u daljem tekstu
Solidarni dužnik 3) i
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE “VICTORIA LOGISTIC” DOO NOVI SAD, ul.
Hajduk Veljkova br. 11, matični broj 20105097, PIB 104188334, broj tekućeg računa 170-3000964100033 (u daljem tekstu: Solidarni dužnik 4)
Zajednički naziv za napred označene ugovorne strane je: Ugovorne strane.
Objašnjenjem sledećih pojmova kroz definicije u ovom Ugovoru, Ugovorne strane žele da izbegnu svaku
nejasnoću ili nesklad i opreza radi preduprede sve moguće sporove Ugovornih strana i trećih lica oko sledećih
pojmova koji se koriste u Ugovoru i imaju značenje koje im je ovde dodeljeno:
DEFINICIJE:
VICTORIA GROUP (u daljem tekstu Ugovora koristi se i naziv: Grupa ili Grupa Klijenta) predstavlja grupu koju
čine sledeća privredna društva:
-
„SOJAPROTEIN” AD BEČEJ
“VICTORIAOIL” AD ŠID
“FERTIL” DOO BAČKA PALANKA
“VICTORIA GROUP” AD BEOGRAD
“VICTORIA LOGISTIC” DOO NOVI SAD
“VETERINARSKI ZAVOD” SUBOTICA AD SUBOTICA
“LUKA-BAČKA PALANKA” D.O.O. BAČKA PALANKA
“SP LABORATORIJA” AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEČEJ
“VICTORIA PHOSPHATE” DOO BOSILEGRAD
“MILALA STANKOVIC” BOGATIĆ
“VICTORIA STRACH” DOO ZRENJANIN
“RIBOTEKS” DOO LJUBOVIJA
Član 1 – Iznos i valuta Kredita
1.1 Kredit će biti stavljen Klijentu na raspolaganje u obliku dugoročnog kredita u dinarima sa valutnom (EUR)
klauzulom. Kredit će biti odobren u dinarima, u skladu sa članom 4. u nastavku, i u potpunoj saglasnosti sa
odredbama ovog Ugovora. Iznos Kredita ni u jednom trenutku ne može premašiti indeksirani iznos od
EUR 60.000.000,00 (slovima: šezdesetmiliona i 00/100 eura) i služiće kao osnov za izračunavanje takvih
iznosa kao što su dugovana glavnica, kamata, naknade, kao i drugih iznosa definisanih ovim Ugovorom.
1.2 Ugovorne strane su saglasne da se uplata i otplata svih relevantnih iznosa, kao što su obračunata kamata i
dugovana glavnica, vrši u dinarskoj protivvrednosti relevantnog EUR iznosa po srednjem kursu NBS važećem
na dan konkretne uplate, odnosno otplate.
1.3 Klijent će otplaćivati ovaj Kredit, tj. sve plative iznose po ovom Ugovoru kao što su dugovana glavnica, kamata,
povezani troškovi i svi drugi plativi iznosi, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, blagovremeno i u potpunoj
saglasnosti sa odredbama ovog Ugovora.
UniCredit Bank Srbija a.d.
1
Član 2 – Period raspoloživosti
2.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada bude propisno potpisan od strane ovlašćenih predstavnika
Ugovornih strana (u daljem tekstu Datum stupanja na snagu).
2.2 Banka se obavezuje da odobri Kredit i stavi na raspolaganje Klijentu, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, u
roku koji počinje 2 (dva) radna dana (subote, nedelje i praznici se ne računaju) od Datuma stupanja na snagu
(u daljem tekstu Datum otpočinjanja) i ističe 13. septembra 2014. godine (u daljem tekstu Datum isticanja).
2.3 Period određen u prethodnom stavu jeste Period raspoloživosti.
2.4 Nikakva povlačenja sredstava Kredita neće biti moguća izvan Perioda raspoloživosti.
2.5 Period raspoloživosti može biti eksplicitno produžen od strane Banke, u pismenoj formi na osnovu prethodnog
pismenog zahteva Klijenta, a koji Banka primi najmanje 15 (petnaest) radnih dana pre Datuma isticanja; Banka
neće biti obavezna da odobri ovo produženje Perioda raspoloživosti već će to biti samo mogućnost na koju
Banka ima diskreciono pravo.
Član 3 – Namena Kredita
3.1 Klijent će koristiti Kredit za sledeće svrhe: za zatvaranje-otplatu obaveza Klijenta i obaveza članica Grupe
Klijenta, prema Banci i prema drugim kreditorima u oba slučaja samo za plasmane (uključujući i
dospele i nedospele obaveze) po kojima je Klijent bio Jemac i za finansiranje obrtnih sredstava, a sve
do iznosa kako sledi:
- Za zatvaranje obaveza prema drugim kreditorima do maksimalnog iznosa od
EUR 10.400.000,00 (slovima: desetmilionačetiristotinehiljada i 00/100 eura)
- Za zatvaranje obaveza Klijenta i obaveza članica Grupe Klijenta prema Banci do
maksimalnog
iznosa
od
EUR
44.900.000,00
(slovima:
četrdesetčetirimilionadevetstotinahiljada i 00/100 eura)
- Za finansiranje obrtnih sredstava do iznosa od EUR 4.700.000,00 (slovima:
četirimilionasedamstotinahiljada i 00/100 eura)
3.2 Banka neće snositi nikakvu odgovornost za način korišćenja iznosa Kredita od strane Klijenta, ali je namena
kredita bitan element ugovora usled čijeg nepoštovanja Banka može proglasiti povredu ugovora.
Član 4 – Odobravanje Kredita
4.1 Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredbi ovog Ugovora, Banka će odobriti Kredit Klijentu u roku od 7
(sedam) radnih dana po prijemu zahteva za povlačenje (u daljem tekstu Zahtev za povlačenje) od Klijenta, u
formi koja je u svemu saglasna formi datoj u Prilogu br. 1 ovog Ugovora, propisno potpisanog od strane
ovlašćenog zastupnika Klijenta i overenog službenim pečatom Klijenta.
4.2 Klijent je u obavezi da uz dostavljanje prvog Zahteva za povlačenje po ovom Ugovoru dostavi Banci
sve listove nepokretnosti u originalu, ne starije od 15 dana, za nepokretnosti nad kojima se uspostavlja
hipoteka, bliže opisane u tački 5.1.2, stava 5.1 člana 5. („Sredstva obezbeđenja“) Osnovnog Ugovora, u
kojima je upisana privatna svojina 1/1 privrednih društava – vlasnika nepokretnosti koji ih zalažu iz
ovog Ugovora, na način kako je dole navedeno, bez upisanih tereta, zabeležbi, predbeležbi, odnosno
bez bilo kakvih upisa u teretnim listovima, kao i uz dostavljanje Uverenja nadležnih Službi za Katastar
nepokretnosti u originalu, ne starijih od 15 dana o eventualnim nerešenim zahtevima/rešenjima koja
nisu konačna i/ili sličnim zabeležbama iz vlasničkog lista ukoliko postoje upisi u teretnim listovima,
kao i brisovne dozvole drugih poverilaca/kreditora u originalu, sa pečatom i potpisom ovlašćenih lica,
kojima se dozvoljava brisanje svih tereta sa navedenih nepokretnosti uz dokaz da su navedene dozvole
predate nadležnim službama katastra nepokretnosti (prijemni pečat Službi za Katastar nepokretnosti na
pomenutim zahtevima za brisanje predatim sa brisovnim dozvolama), a sve u cilju uspostavljanja
hipoteka I REDA u korist Banke po ovom Ugovoru.
4.3 Relevantni iznos kredita će biti odobren na računu Klijenta i Klijent će izvršiti sledeće: u svoje ime ili u ime
članice njegove Grupe čiji se krediti odnosno obaveze refinansiraju, Klijent će uz Zahtev za povlačenje za
namenu zatvaranja obaveza Klijenta i članica Grupe Klijenta prema drugim bankama, dostaviti Banci
dokumentaciju kojom dokazuje korišćenje dela kredita u skladu sa namenom iz stava 3.1, člana 3 ovog
Ugovora. Klijent će odmah po izmirenju navedenih obaveza u skladu sa namenom, dostaviti dokaz o izmirenju.
4.4 Kada je jednom primljen od strane Banke, Zahtev za povlačenje će se smatrati neopozivim i Klijent će biti
obavezan da izvrši povlačenje, odnosno plaćanje u skladu sa istim.
UniCredit Bank Srbija a.d.
2
4.5 Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredaba ovog Ugovora, Banka će odobriti povlačenje u više tranši u
skladu sa Zahtevima za povlačenje, dokle god iznos dugovane glavnice ne prevazilazi iznos Kredita definisan
u tački 1.1. ovog Ugovora, a na sledeći način:
 EUR 57.192.000,00 (slovima: pedesetsedammilionajednastotinadevedesetdvehiljade i 00/100
eura) povlačanje odjednom i
 ostatak iznosa kredita od EUR 2.808.000,00 (slovima: dvamilionaosamstotinaosamhiljada i
00/100 eura) sukcesivno do marta 2014. godine.
4.6 Banka će obavestiti Klijenta kada relevantni iznos Kredita bude odobren na njegovom računu ili na drugi način
stavljen na raspolaganje Klijentu, u skladu sa njegovim instrukcijama.
Član 5 – Sredstva obezbeđenja
5.1 Prethodni uslovi
5.1.1 Solidarni dužnici u svojstvu jemaca – plataca potpisom ovog Ugovora neopozivo i bezuslovno garantuju
Banci:
a) da odgovaraju celokupnom svojom imovinom, kako pokretnom tako i nepokretnom, za sve obaveze
Klijenta po osnovu ovog Ugovora do potpunog izmirenja istih,
b) da će na prvi poziv Banke, u potpunosti izmiriti sve dospele, a neizmirene obaveze koje Klijent ima
prema Banci, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, kao i
c) da Banka može ispunjenje bilo koje od obaveza iz ovog Ugovora zahtevati bilo od Klijenta bilo od
Solidarnih dužnika ili od svih dužnika iz Osnovnog ugovora.
5.1.2
Kao sredstvo obezbeđenja i instrument naplate potraživanja Banke po ovom Ugovoru služiće:
-
10 (deset) blanko potpisanih solo menica Klijenta, sa uredno popunjenim zahtevom za registraciju
kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica br. R ________
/13 od 13. septembra 2013. godine
-
10 (deset) blanko potpisanih solo menica Solidarnog dužnika 1, sa uredno popunjenim zahtevom za
registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica
R ________ /13 od 13. septembra 2013. godine
-
10 (deset) blanko potpisanih solo menica Solidarnog dužnika 2, sa uredno popunjenim zahtevom za
registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica
R ________ /13 od 13. septembra 2013. godine
-
10 (deset) blanko potpisanih solo menica Solidarnog dužnika 3, sa uredno popunjenim zahtevom za
registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica br. R
________ /13 od 13. septembra 2013. godine
-
10 (deset) blanko potpisanih solo menica Solidarnog dužnika 4, sa uredno popunjenim zahtevom za
registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica br. R
________ /13 od 13. septembra 2013. Godine
-
OVLAŠĆENJA kojim će Klijent/Solidarni dužnik 1/Solidarni dužnik 2/Solidarni dužnik 3/ Solidarni
dužnik 3, svaki ponaosob, neopozivo i bezuslovno, ovlastiti Banku da može, u slučaju neizvršenja ili
neurednog izvršenja bilo koje dospele novčane obaveze preuzete ovim Ugovorom, u skladu sa
Zakonom o platnom prometu, izdati nalog za naplatu i podneti ga na izvršenje banci kod koje
Klijent/Solidarni dužnik 1/Solidarni dužnik 2/Solidarni dužnik 3/Solidarni dužnik 4, ima otvoren dinarski
račun, kao i da novčana sredstva dobijena na taj način prenese na račun Banke
-
Izvršna vansudska HIPOTEKA I REDA u korist Banke, na osnovu sudski overene Založne izjave
Klijenta, kojom će neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju neizmirenja ili neurednog
izmirenja obaveza Klijenta po ovom Ugovoru, u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci, svoje
potraživanje namiriti vansudskom javnom prodajom nepokretnosti koja je u njegovom isključivom
vlasništvu, i to sledećih nepokretnosti:
UniCredit Bank Srbija a.d.
3
Opis nepokretnosti
K Kat. Parcela
List
nepokretnosti
KO
Bečej
-
Izvršna vansudska HIPOTEKA I REDA u korist Banke, na osnovu sudski overene Založne izjave
Klijenta, kojom će neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju neizmirenja ili neurednog
izmirenja obaveza Klijenta po ovom Ugovoru, u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci, svoje
potraživanje namiriti vansudskom javnom prodajom nepokretnosti koja je u njegovom isključivom
vlasništvu, i to sledećih nepokretnosti:
Opis nepokretnosti
K Kat. Parcela
List
nepokretnosti
KO
Bačka
Palanka
-
Izvršna vansudska HIPOTEKA I REDA u korist Banke, na osnovu sudski overene Založne izjave
Klijenta, kojom će neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju neizmirenja ili neurednog
izmirenja obaveza Klijenta po ovom Ugovoru, u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci, svoje
potraživanje namiriti vansudskom javnom prodajom nepokretnosti koja je u njegovom isključivom
vlasništvu, i to sledećih nepokretnosti:
Opis nepokretnosti
K Kat. Parcela
List
nepokretnosti
KO
Novi Sad
-
Založno pravo - Zaloga na akcijama “VETERINARSKI ZAVOD” SUBOTICA AD SUBOTICA kao
emitenta, a u vlasništvu Solidarnog dužnika 1 u korist Banke, koje se nalaze na vlasničkom
računu Solidarnog dužnika 1 kod Centralnog Registra hartija od vrednosti (CRHOV) br.
______________ ukupan broj akcija koje se zalažu je 2.250.565,00 (slovima:
dvamilionadvestotinepedesethiljadapetstotinašezdesetpet) a na osnovu Ugovora o zalozi na
akcijama br. R ________/13 od 13. septembra 2013. godine, a koja zaloga će se upisati u korist
Banke prebacivanjem hartija od vrednosti – gore navedenih akcija, sa Vlasničkog računa Klijenta na
Založni račun pri CRHOV.
-
Zaloga na pokretnim stvarima u vlasništvu Klijenta u korist Banke, a u skladu sa Specifikacijom
Klijenta br. ________________i u skladu sa Ugovorom o zalozi na pokretnim stvarima br. R
_________/13 od 13. septembra 2013. godine.
UniCredit Bank Srbija a.d.
4
5.2 Ni pod kojim uslovima neće Banka biti obavezna da odobri kredit Klijentu pre nego što budu ispunjeni svi i
svaki od sledećih uslova:
a.
b.
c.
d.
e.
stupanja na pravnu snagu svih instrumenata obezbeđenja, navedenih u tački 5.1.2, u celosti u skladu
sa relevantnim sadržajem i odredbama ovog Ugovora kao i izvršenja obaveze Klijenta na plaćanje
naknada definisanih članom 7. dole;
dostavljanja Banci od strane Klijenta celokupne dokumentacije u vezi sa ovim Ugovorom, u skladu sa
zahtevima Banke (uključujući, ali ne u smislu taksativnog nabrajanja, dokumente u vezi sa pravnim
statusom Klijenta, potpise lica ovlašćenih za zastupanje deponovanih kod nadležnog suda ili agencije,
Odluke Skupštine Klijenta o zaduženju i zalaganju, Odluke Skupština Solidarnih dužnika 1, 2 i 3,
4 o zaduženju/zalaganju, u svemu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i
relevantnih internih akata navedenih društava, aktuelne finansijske izveštaje itd.);
dostavljanja Banci, za nepokretnosti navedene u tački 5.1.2, original vlasničkog lista, ne starijeg od 15
dana, a sve u skladu i na način kako je navedeno u stavu 4.2, člana 4. gore
dostavljanja Banci za nepokretnosti (osim za zemljište) navedene u tački 5.1.2, polise osiguranja izdate
od strane osiguravajućeg društva prihvatljivog za Banku, u formi i sa sadržinom prihvatljivom za Banku,
od svih rizika, na punu stvarnu vrednost založenih nepokretnosti, sa vinkulacijom u korist Banke, uz
obavezu na redovno plaćanje premija osiguranja i dostavljanja dokaza Banci o tome;
predaja zahteva za upis hipoteke od strane službenika Banke, po dostavljanju dokaza o uplati takse za
upis hipoteke, kao i sve neophodne dokumentacije od strane Klijenta (original potpisanog Ugovora i
original overenih Založnih izjava), sa odgovarajućim zajedničkim Zahtevima za upis založnog prava
nadležnim Službama za katastar nepokretnosti, a sve radi upisa predmetnih hipoteka u korist Banke.
5.3 Banka će obavestiti Klijenta kada svi gornji uslovi budu u celosti ispunjeni.
5.4 Banka će biti obavezna da odobri kredit, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, u iznosu koji zahteva Klijent,
tek nakon što svi gornji uslovi u celosti budu ispunjeni, nakon što Banka o toj činjenici obavesti Klijenta i Klijent
dostavi Banci Zahtev kao što je navedeno u članu 4. gore.
5.5 Sve troškove, koji proisteknu povodom postupaka zasnivanja obezbeđenja i zaključenja pratećih pravnih
poslova, u smislu realizacije odredaba ovog Ugovora, snosi Klijent.
5.6 Ako Banka stavi kredit Klijentu na raspolaganje bez prijema svih relevantnih dokumenata, to neće biti
tumačeno kao odricanje od bilo koje od odredbi ovog Ugovora.
5.7 Potpisom ovog Ugovora, Klijent i Solidarni dužnici se neopozivo i bezuslovno obavezuju da će u periodu
trajanja ovog Ugovora, odnosno do konačnog izmirenja svih svojih ugovornih obaveza, na zahtev Banke, u
slučaju da Banka iskoristi bilo koju solo menicu navedenu tački 5.1.2 ovog Ugovora, ukoliko dođe do statusnih
promena, promena lica ovlašćenih za potpisivanje istih kao i u slučaju promene pozitivnih zakonskih propisa
vezanih za instrumente obezbeđenja i instrumente naplate potraživanja, dostaviti nova sredstva obezbeđenja
prihvatljiva za Banku kao i da će, na prvi poziv Banke, obezbediti ili pribaviti dodatne instrumente obezbeđenja
koje Banka može zahtevati na osnovu svoje isključive diskrecione odluke.
5.8 Naknadni uslov
5.8.1 Klijent se obavezuje da kao naknadni uslov, odnosno u cilju ispunjenja svih obaveza koje proističu iz ovog
Ugovora, a vezane su za nastupanje budućeg izvesnog događaja, najkasnije do 30. Novembra 2013. godine,
ispuni sledeće obaveze:

dostavi Banci original vlasničkog lista, ne starijeg od 15 dana za dole navedene nepokretnosti sa upisanom
privatnom svojinom 1/1 Klijenta kao vlasnika, kao i u slučaju postojanja eventualnih nerešenih zahteva,
Uverenje nadležnog Katastra u originalu ne starijeg od 15 dana, na šta se pomenuti zahtevi odnose

izvrši upis izvršne vansudske hipoteke I REDA, u korist Banke, na opisanim nepokretnostima, a na osnovu
sudski overene Založne izjave Klijenta, kojom će Banka biti neopozivo i bezuslovno ovlašćena da može, u
slučaju neizmirenja ili neurednog izmirenja obaveza Klijenta po ovom Ugovoru, u skladu sa odredbama
Zakona o hipoteci, svoje potraživanje namiriti vansudskom javnom prodajom nepokretnosti koje su u
njiegovom jedinom i isključivom zemljišno-knjižnom vlasništvu.
Opis nepokretnosti
Kat. Parcela
List
nepokretnosti
KO
Novi Sad
UniCredit Bank Srbija a.d.
5

obezbedi predaju zahteva za upis hipoteke od strane službenika Banke po dostavljanju dokaza o uplati takse
za upis hipoteke koju će uplatiti Klijent, kao i sve neophodne dokumentacije od strane Klijenta, (Ugovor, kao i
original overene Založne izjave, sa odgovarajućim zajedničkim Zahtevom za upis založnog pava nadležnoj
službi Registra nepokretnosti), a sve radi upisa predmetne hipoteke u korist Banke

dostavi Banci polisu osiguranja za opisanu nepokretnost, izdatu od strane osiguravajućeg društva prihvatljivog
za Banku, u formi i sa sadržinom prihvatljivom za Banku, na ime svih rizika, na punu stvarnu vrednost
navedenih nepokretnosti, vinkulirane u korist Banke, uz obavezu redovnog plaćanja premija osiguranja i
dostavljanje dokaza Banci o tome.

da dostavi Banci Odluku nadležnog organa o zalaganju
5.8.2 U slučaju da Ugovorne strane ne ispune gore navedene obaveze, najkasnije do 30. novembra 2013. godine,
Banka može ovaj Ugovor da proglasi dospelim, odnosno raskine ovaj Ugovor zbog neispunjenja, sa svim
posledicama koje to proizvodi.
Član 6 – Kamata i plaćanje Kamate
6.1 Banka, obračunava nominalnu kamatnu stopu na nivou tromesečnog EURIBOR – a (Reuters strana za
EURIBOR) plus 4,00% godišnje (u daljem tekstu: Kamata) koja će se obračunavati i plaćati mesečno (u daljem
tekstu: Kamatni period),na dugovani iznos u skladu sa ovim Ugovorom, počevši od datuma inicijalnog povlačenja
sredstava.
6.2 Kamata će se obračunavati na osnovu broja stvarno proteklih dana i godine od 360 dana.
6.3 Banka će, tokom trajanja ovog Ugovora, prilagođavati Kamatnu stopu tromesečno (počev od datuma prvog
povlačenja, u skladu sa promenama tromesečnog EURIBOR – a.
6.4 Svaki Kamatni period (osim prvog Kamatnog perioda) počinjaće na poslednji dan prethodnog Kamatnog perioda,
dok Prva Kamata dospeva za plaćanje mesec dana nakon prvog povlačenja sredstava kredita.
6.5 Svaki Kamatni period koji bi se inače završio na neradni dan završiće se umesto toga na prvi naredni radni dan.
6.6 Kamatni period koji bi inače prekoračio datum dospeća kredita (definisan u članu 8. dole) završiće se, umesto toga,
na taj datum.
6.7 Kamata, obračunata na dugovani iznos glavnice, dospeva za plaćanje na kraju svakog Kamatnog perioda.
6.8 Integralni deo ovog Ugovora čini Plan otplate i Pregled bitnih elemenata otplate Kredita (u daljem tekstu: Pregled),
izložen u Prilogu 2 ovog Ugovora. Potpisom ovog Ugovora Klijent potvrđuje Banci da je primio primerak Pregleda.
6.9 Mogućnost promene kamatne stope
6.9.1
6.9.2
6.10
Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Banka zadržava pravo da, tokom trajanja ovog Ugovora, prilagođava
kamatnu stopu u skladu sa merama NBS i tržišnih okolnosti, o čemu će Klijent blagovremeno biti pismeno
obavešten. Banka je u obavezi da Klijentu dostavi obaveštenje o promeni kamatne stope 10 radnih dana pre
primene iste.
Dostavljanje Klijentu pismena iz prethodnog stava ovog člana Ugovora vršiće se preporučenom poštom ili na
drugi način predviđen zakonskim propisima koji regulišu materiju dostavljanja, bez obaveza ugovornih strana da
zaključuju poseban aneks ugovora, osim u slučaju kada Banka zahteva zaključenje aneksa, po svom
diskrecionom pravu.
Slučaj nastupanja Poremećaja na tržištu i promena računanja kamate
6.10.1 Ugovorne strane su saglasne, a Klijent neopozivo prihvata, da u slučaju kada nastupi poremećaj na tržištu, te se
ne može u potrebno vreme odrediti, odnosno nije dostupna referentna kamatna stopa na Reuters strani kotacija, Banka u toj situaciji utvrđuje kotaciju upitom kod neke od referentnih banaka na tržištu, stranom ili
domaćem.
6.10.2 Ugovorne strane su saglasne, a Klijent neopozivo prihvata da u slučaju poremećaja na tržištu, odnosno
nepostojanja kotacije ili povećanja troškova Banke u finansiranju kreditiranja Klijenta u smislu da je trošak
obezbeđivanja novca veći od kotacije, Banka može pre dospeća kamate za plaćanje, odrediti visinu kamatne
UniCredit Bank Srbija a.d.
6
stope koja predstavlja zbir kotacije,ugovorene kamatne marže i troškova Banke, ukoliko ih ima i to na način da
ona pokriva troškove Banke u finansiranju kreditiranja Klijenta u tom trenutku.
6.10.3 Banka će, u oba gore navedena slučaja, o iznosu kamatne stope obavestiti Pismeno Klijenta koji je dužan da
plati ovako obračunatu kamatu. U slučaju da Klijent ne plati ovako obračunatu kamatu, ceo kredit zajedno sa
pripadajućim kamatama do tog trenutka smatraće se dospelim i Klijent je dužan da otplati ceo iznos u roku od
30 dana od dana prijema gore navedenog obaveštenja.
6.10.4 Ukoliko Banka usled poremećaja na tržištu bude prinuđena da promeni izvore finansiranja, vezano za ovaj
kredit, ili Klijent zahteva takvu izmenu, Banka će stupiti u pregovore sa Klijentom kako bi utvrdili osnov za
utvrđivanje nove kamatne stope. Ukoliko se ugovorne strane ne dogovore u roku od 30 dana, Banka će
proglasiti raskid ugovora i pristupiti naplati svog potraživanja.
Član 7 – Naknade i troškovi
7.1 Jednokratna naknada
7.1.1 Banka će naplatiti Klijentu, a Klijent ovim preuzima obavezu da Banci plati jednokratnu naknadu za odobrenje
Kredita (u daljem tekstu Jednokratna naknada), koja se obračunava u odnosu na ukupan iznos Kredita
(definisan u stavu 1.1), u skladu sa odredbama ovog Ugovora.
7.1.2 Banka će naplatiti Klijentu jednokratnu naknadu u iznosu od 0,40% od iznosa Kredita
7.1.3 Jednokratna Naknada dospeva za plaćanje na datum potpisivanja Ugovora i plativa je u dinarskoj
protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
7.2 Tekući troškovi
7.2.1 Klijent će, na zahtev, platiti Banci sve tekuće troškove uključujući i putne troškove, troškove osiguranja, kao i
naknade za prepise Listova nepokretnosti, kao i naknade i troškove za spoljašnje konsultantske usluge i
konsultante, koje Banka podnese u vezi sa Kreditom, pripremom, revizijom, pregovorima, potpisivanjem,
registracijom, administracijom, dopunama, odricanjem i izvršavanjem ovog Ugovora i bilo kojih drugih
dokumenata naznačenih u ili povezanih sa ovim Ugovorom, zaštitom prava Banke po ovom Ugovoru i
utvrđivanju da li je došlo do Povrede ugovora ili mogućnosti Povrede ugovora.
Član 8 – Otplata glavnice Kredita
8.1 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Klijent, ovim Ugovorom, preuzima obavezu da Kredit otplaćuje nakon
isteka „grace“ perioda od 12 meseci od datuma prvog povlačenja sredstava kredita i to na sledeći način:
 u šest jednakih mesečnih rata od po EUR 1.500.000,00,
 dok će ostatak kredita (podeljen na broj preostalih rata) otplaćivati u jednakim mesečnim ratama počev od
sedme rate, a sa poslednom ratom koja dospeva 13. septembra 2019. godine,
koji datum je i Krajnji Datum dospeća Kredita.
8.2 Klijent preuzima obavezu da na dospele, a neplaćene iznose dugovane glavnice i kamate utvrđene u skladu sa
odredbama ovog Ugovora (čl. 6 i 8), plati zateznu kamatu, definisanu u čl. 11. ovog Ugovora, obračunatu počev
od datuma dospeća konkretne neizmirene obaveze zaključno sa datumom konačne otplate iste.
8.3 Banka zadržava pravo da po prijemu zahteva Klijenta, a na osnovu prethodnog dogovora ugovornih strana, kao i
na osnovu odluke menadžmenta Banke, odobri produženje Datuma dospeća Kredita, ukoliko po proceni Banke
svi uslovi za donošenje takve odluke budu ispunjeni.
8.4 Otplata unapred
8.4.1 Otplata unapred, dela ili celokupnog iznosa Kredita, je moguća. Klijent je dužan da dostavi Banci pisano
obaveštenje o otplati unapred, najkasnije 2 (dva) radna dana pre datuma takve otplate.
8.4.2 Bilo koje Klijentovo obaveštenje o otplati unapred, kao što je definisano u tački 8.4.1 ovde, neopozivo je i
Klijent će biti obavezan da izvrši otplatu unapred u skladu sa istim.
8.4.3 Na dan prevremene otplate, kao što je definisano u prethodnom stavu, Klijent je dužan da plati Banci
obračunatu, a neplaćenu Kamatu na dugovanu glavnicu zaključno sa danom prevremene otplate.
8.4.4 Klijent se potpisivanjem ovog Ugovora neopozivo i bezuslovno obavezuje da na dan Prevremene otplate,
platiti Banci Naknadu za obradu zahteva za otplatu unapred dela ili celokupnog iznosa Kredita, koja će
biti obračunavana kako sledi:
o u visini 1,00% od iznosa dela Kredita koji se otplaćuje unapred, za otplatu unapred u 2014. godini,
o u visini 0,75% od iznosa dela Kredita koji se otplaćuje unapred, za otplatu unapred u 2015. godini
o u visini 0,50% od iznosa dela Kredita koji se otplaćuje unapred, za otplatu unapred u 2016. godini i
o u visini 0,25% od iznosa dela Kredita koji se otplaćuje unapred, za otplatu unapred u 2017.
godini
UniCredit Bank Srbija a.d.
7
i to sve u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, dok obavezu plaćanja naknade
za prevremenu otplatu, Klijent neće imati u 2013. godini i počev od 2018. godine do Krajnjeg Datuma dospeća
Kredita.
8.5 Docnja Klijenta
8.5.1 Ukoliko Klijent padne u docnju u vezi sa ispunjenjem bilo koje od obaveza utvrđenih ovim Ugovorom, Klijent će
biti obavezan da plati Banci dospeli a neizmireni iznos uvećan za zateznu kamatu (definisanu u čl. 11 dole)
koja naraste do datuma konačne otplate.
8.5.2 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da odredba prethodnog stava ni na koji način ne utiče na ovlašćenje Banke
definisano u stavu 11.3c ovog Ugovora.
8.6 Neto plaćanje
8.6.1 Sva plaćanja od strane Klijenta po ovom Ugovoru biće izvršena bez ikakvih umanjenja i neopterećena bilo
kakvim dažbinama ili porezima
8.6.2 Ukoliko se bilo kakav važeći porez ili iznos koji se tiče važećeg poreza mora odbiti od bilo kojih iznosa plativih
od strane Klijenta po ovom Ugovoru (u daljem tekstu Umanjenje po osnovu poreza), Klijent će platiti takve
dodatne iznose koji mogu biti potrebni da bi Banka primila neto iznos koji je jednak punom iznosu koji bi primila
da uplata nije oporezovana.
8.7
8.7.1
Nepotpuna plaćanja
Ukoliko Banka u bilo koje vreme primi iznos manji od dospelog i plativog iznosa po ovom Ugovoru, Banka će
primljena sredstva upotrebiti na sledeći način:
a.
b.
c.
Prvo, za namirenje dugovanih naknada i troškova;
Drugo, za namirenje neplaćene Kamate i Zatezne kamate (ukoliko je primenjiva);
Konačno, preostala sredstva primljena na ovaj način biće upotrebljena za namirenje neplaćene
glavnice; sve to bez obzira na instrukcije koje Klijent može dati u suprotnom smislu.
Član 9 – Obaveze Klijenta i Posebne finansijske obaveze Klijenta i članica Grupe - potpisnika ovog Ugovora
9.1
Klijent ovim potvrđuje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Da nema nikakvih opterećenja na celini ili bilo kom delu imovine, sredstava ili prihoda Klijenta osim
onih koja su prikazana u finansijskim izveštajima i računima navedenim u odeljku dole
Da neće, bez prethodne saglasnosti Banke, a do konačnog izmirenja svih obaveza iz ovog Ugovora,
dati u zalog ili pod hipoteku svoju sadašnju ili buduću pokretnu ili nepokretnu imovinu, a naročito
imovinu nad kojom je uspostavljena hipoteka u korist Banke, odnosno da neće ustupiti, prodati, preneti,
raspolagati ili na drugi način otuđiti bilo koje pravo, odnosno svojinsko ovlašćenje ili bilo koji njihov deo
ili bilo koje drugo pravo ili interes na imovini u celini ili na bilo kojem njenom delu
Da neće, bez prethodnog obaveštenja Banci, koje Klijent dostavlja Banci u formi redovnih pregleda
poslovanja, a u skladu sa dogovorenom kontrolom obaveza Klijenta iz ovog Ugovora, izdavati bilo
kakve garancije za treća lica i neće uzimati zajmove od trećih lica (uključujući banke i ostale finansijske
institucije)
Da će pribaviti i obezbediti kontinuirano važeće (odnosno, u odgovarajućim slučajevima, obnavljati) sve
neophodne dozvole, saglasnosti, odobrenja, prijave i registracije izdate od strane državnih i
korporativnih tela, poverilaca, osnivača i drugih organa, koje su predviđene za neometano obavljanje
njegovog poslovanja
Da neće, do potpunog izmirenja svih svojih obaveza koje proizilaze iz ovog Ugovora, bez prethodnog
blagovremenog obaveštenja i saglasnosti Banke donositi odluke ili pokretati bilo koji postupak usmeren
na prestanak, ili pristati na pokretanje i vođenje postupka, koji je usmeren na prestanak Klijenta kao
pravnog lica; odnosno da neće bez prethodnog obaveštenja Banke sprovoditi statusne promene
(pripajanje, spajanje ili podela privrednog društva) ili promene oblika privrednog društva, ulaziti u
integraciju ili se konsolidovati sa bilo kojim drugim pravnim licem, kupovati ili na drugi način pribavljati
sva ili značajan deo sredstava bilo kog drugog pravnog lica, prodavati, davati u zakup, prenositi ili se
na drugi način lišavati celine ili dela svoje imovine i sredstava, bilo jednom ili putem više povezanih ili
nepovezanih transakcija
Da će, odmah po nastanku istih, obaveštavati Banku o svakoj promeni lica ovlašćenog za zastupanje
kao i o svakoj promeni lica ovlašćenog za raspolaganje novčanim sredstvima Klijenta
Da će u roku dospeća plaćati sve svoje poreze i javne dažbine koje obuhvataju, mada nisu ograničene
na eventualne poreze i javne dažbine po osnovu imovine klijenta
UniCredit Bank Srbija a.d.
8
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
9.2
Da će voditi poslovne knjige i ostalu evidenciju na način koji obezbeđuje tačno i objektivno iskazano
finansijsko stanje Klijenta i rezultate njegovog poslovanja u skladu sa zakonom
Da će dostaviti Banci poslednji godišnji finansijski izveštaj sastavljen za potrebe plaćanja poreza sa
Klijentovim zakonski obavezujećim potpisima (deponovanim kod nadležnog suda ili agencije) kao i
šestomesečne finansijske izveštaje s tim što Banka ima pravo da zahteva od Klijenta detaljne podatke
o pozicijama u finansijskom izveštaju i računima tokom trajanja ovog Ugovora.
Da garantuje Banci najmanje ravnopravno tretiranje - rangiranje njenih potraživanja iz ovog Ugovora sa
ostalim svojim obavezama prema drugim poveriocima, te da će shodno tome izvršenje obaveza koje
ima prema Banci biti jednako rangirano u odnosu na sve druge obaveze Klijenta
Da će, u toku trajanja ovog Ugovora, Klijent biti osiguran, kod osiguravajućih kompanija, za svu svoju
imovinu i sredstva sa pokrićem koje je normalno i uobičajeno u onim oblastima poslovanja u kojima je
Klijent angažovan.
Da je u obavezi da za sve vreme trajanja ovog ugovora, a u skladu sa zakonskim odredbama i
zahtevima NBS-a, dostavlja redovno nove procene vrednosti nepokretnosti koje se daju pod hipoteku.
U skladu sa postojećim propisima ova obaveza je tri godine od izvršene prethodne procene, odnosno
u slučaju promene propisa i češće.
Da neće isplaćivati dividende svojim osnivačima bez prethodne pisane saglasnosti Banke
Da neće bez prethodne pisane saglasnosti Banke menjati svoju vlasničku strukturu
Da će u blagovremeno dostavljati Banci svu neophodnu dokumentaciju vezanu za praćenje sredstava
obezbeđenja i ostalih tekućih poslovnih aktivnosti, a koja uključuje (procene procenitelja koji se nalaze
na listi kreditora, zaključne listove, promete preko računa poslovnih banaka, finansijske izveštaje,
relevantne poslovne i investicione planove, strukturu postojećeg nivoa duga i ostalu pravnu i
statutarnu dokumentaciju koja je neophodna za redovno tekuće poslovanje i praćenje Klijenta)
Posebne finansijske obaveze Klijenta i članica Grupe – potpisnika ovog Ugovora
9.2.1 Klijent i članice Grupe – potpisnice ovog Ugovora, se obavezuju da će za sve vreme trajanja ovog Ugovora
ispunjavati sledeće finansijske pokazatelje koje će Banka na osnovu dostavljanja finansijskih izveštaja Klijenta i
članica Grupe Klijenta-potpisnika ovog Ugovora, proveravati na kvartalnom nivou nabazi konsolidovanih
finansijskih izveštaja:
a. Kapital / Ukupna imovina > 30%
b. Da odnos između ukupnih kratkoročnih i dugoročnih finansijskih zaduženja (uključujući i obaveze
prema Leasingu) na konsolidovanom nivou umanjen za stanje gotovine i poslovnog dobitka preduzeća
uvećanog za troškove amortizacije i rezervisanja ne bude veći od: 5 u 2014, 4,0 u 2015 i 2016, 3,75 u
2017,2018 i 2019.
c. Da odnos između ukupnih kratkoročnih i dugoročnih finansijskih zaduženja (uključujući i obaveze
prema Leasingu) na konsolidovanom nivou umanjen za stanje gotovine i za stanje nivoa kredita
pokrivenih zalihama i poslovnog dobitka preduzeća uvećanog za troškove amortizacije i rezervisanja
ne bude veći od 3 u period trajanje kredita (počev od 2014 godine poslovanja).
d. Da odnos izmedju dugoročnih kredita na konsolidovanom nivou umanjen za stanje gotovine i
poslovnog dobitka preduzeća uvećanog za troškove amortizacije i rezervisanje u period od 2014 do
momenta isteka kredita ne bude veći od 4,00.
e. Da odnos izmedju obrtne imovine i kratkoročnih obaveza ne bude manji od 1,20
f. Da koeficijent odnosa kratkoročnih obaveza prema zalihama uvećanim za potraživanja od aktivnosti
predfinansiranja ne budu veći od 80%.
g. Da Koeficijent pokrivenosti kamatnih stopa (EBIT/ troskovi kamata ili odnos između Net profita
uvećanog za troškove kamata i troškova kamata) ne bude manji od 4 u periodu od pocetka 2014 do
momenta isteka kredita.
h. Da će za sve vreme važenja Ugovora posedovati 80% imovine na konsolidovanom nivou i da će na
godišnjem nivou generisati ne manje od 80% ukupnih konsolidovanih prihoda kao i ukupne
konsolidovane poslovne dobiti uvećane za amortizaciju i troškove rezervisanje.
i. Klijent potpisom na ovom Ugovoru garantuje Banci da će sve pozajmice između članica Grupe Klijentu
koje su učinili ili će učiniti osnivači privrednog društva – Klijenta/članica Grupe, biti u prioritetu plaćanja
subordinirane, odnosno podređene plaćanjima koje Klijent ima prema Banci po ovom i ostalim
Ugovorima kod Banke.
UniCredit Bank Srbija a.d.
9
j.
Klijent ima obavezu da informiše banku o planiranom Capex-u na početku godine za tekuću godinu ili
da dostavi plan Capexa za period od 3 godine unapred i da obaveštava Banku o realizaciji Capexa.
9.2.2 Ugovorne strane saglasno konstatuju da će u slučaju neispunjavanja navedenih obaveza Klijenta i članica
Grupe Klijenta, za 4 uzastopna kvartala, Banka imati pravo da kredit proglasi dospelim, nakon čega nastupaju
posledice iz člana 11. Ovog Ugovora, osim u slučaju redovnog izmirenja obaveza Klijenta i/ili članica Grupe
Klijenta po ovom kreditu iz sopstvenih sredstava.
9.3
Ako Klijent stekne ili oforme pravno lice, čime bi se ugrozila sposobnost Klijenta da uredno i blagovremeno
ispunjava svoje obaveze po ovom Ugovoru, Banka će imati pravo da zahteva od Klijenta dodatne instrumente
obezbeđenja kojima takvi entiteti prihvataju solidarnu odgovornost u pogledu Klijentovih obaveza po ovom
Ugovoru
Član 10 – Obavezujuće Izjave Klijenta i članica Grupe – potpisnika ovog Ugovora
10.1 Klijent daje Banci sledeće obavezujuće izjave:
a. Da potpisivanjem ovog Ugovora preuzima neopozivu obavezu da u periodu do 30.06.2014. godine,
preko Banke obavlja svoje bankarske transakcije, dinarske i devizne, najmanje proporcionalno učešću
kredita UniCredit Banke u ukupnom iznosu kredita komercijalnih kreditora celokupne Grupe. U periodu
nakon 30.06.2014. godine, Klijent potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je saglasan sa ugovaranjem ove
klauzule na drugačiji način, tako da će ekspliciutno biti definisan minimum procenta za obavaljanje
platnog prometa preko računa kod Banke. Praćenje realizovanog prometa vršiće se svakog 15-tog u
mesecu za prethodni kvartal i ukoliko se konstatuje smanjenje koje je veće od 5 procentnih poena,
Banka ima pravo, da pri svakom takvom neispunjenju navedene obaveze, naplati Klijentu naknadu u
iznosu od EUR 18.000,00 (slovima: osamnaesthiljada i 00/100 eura), sa čim se Klijent potpisom ovog
Ugovora saglašava. Naknada se može naplatiti najviše 2 (dva) puta u toku jedne kalendarske godine.
b. Klijent je privredno društvo koje je propisno organizovano i punopravno postoji u skladu sa zakonom.
c. Da nije u prekršaju po bilo kojem ugovoru u kojem je ugovorna strana, te da nikakva reorganizacija,
postupak stečaja, parnica, arbitražni postupak ili bilo kakav drugi sudski i / ili upravni postupak nije
pokrenut ili je u toku, niti je, prema saznanjima Klijenta, zaprećeno postupkom koji bi mogao imati uticaja
na sposobnost Klijenta da izvršava i poštuje svoje obaveze i odredbe ovog Ugovora.
d. Protiv Klijenta ili u odnosu na neki deo njegove imovine ne vodi se niti im je zaprećen sudski, arbitražni ili
administrativni postupak pred bilo kojim sudom ili državnim organom koji bi verovatno ugrozio finansijsko
stanje Klijenta ili njegovu sposobnost da izvršava obaveze iz ovog Ugovora ili u vezi sa njim.
e. Da svi dokumenti, informacije, dokazi i izveštaji dostavljeni Banci jesu i da će biti tačni i ispravni da iz njih
neće biti izostavljane činjenice čije bi izostavljanje u njima sadržane iskaze učinilo materijalno pogrešnim
f. Obavezujuće izjave date od strane Klijenta u ovom Ugovoru biće tačne i važiće na dan i počev od
datuma kada su date, odnosno, kada se budu smatrale potvrđenim, sa istim dejstvom kao da su date na
dan i počev od datuma povlačenja sredstava.
g. Nijedna povreda Ugovora, odnosno, potencijalna povreda Ugovora nije nastala i nije kontinuirano
prisutna, odnosno, po opravdanoj proceni neće nastati u neposrednoj budućnosti, a Klijent po osnovu
povlačenja sredstava ili izvršavanja obaveza neće postupati suprotno svojim osnivačkim aktima,
odredbama sadržanim u bilo kom ugovoru ili dokumentu u kome je Klijent jedna od strana, odnosno, koji
su za Klijenta obavezujući ili suprotno bilo kom zakonu koji se na Klijenta primenjuju.
h. Nije došlo ni do jedne pojave za koju bi se, po opravdanoj proceni moglo očekivati da će prouzrokovati
materijalno nepovoljne posledice za poslovanje, poslove ili finansijsko stanje Klijenta, odnosno,
sposobnost Klijenta da izvršava svoje obaveze.
i. Da ne može bez prethodne pismene saglasnosti Banke ustupiti, založiti ili prodati, odnosno na bilo koji
način raspolagati svojim pravima i obavezama po ovom Ugovoru.
10.2 Solidarni dužnik 1 daje Banci sledeće obavezujuće izjave:
a. Solidarni dužnik 1 se u svoje i u ime svojih povezanih pravnih lica, obavezuje da eksluzivno imenuje
UniCredit Banku (ograničeno na “pravo na podnošenje jednake ponude”, na način kako je to opisano u
donjim klauzulama) ili ostala pravna lica u okviru UniCredit Grupe, kako odredi UniCredit Banka u vreme
imenovanja – kao savetnika za korporativno savetovanje u realizaciji potencijalnih "Transakcija".U vezi sa
navedenom klauzulom, Victoria Group će se obratiti Banci sa zahtevom za Predlog Transakcije,
prikazujući odredbe i uslove bilo koje druge ponude za Transakciju primljene od savetnika bilo koje treće
UniCredit Bank Srbija a.d.
10
strane, prilažući i primerak odnosne ponude.Po prijemu odnosnog zahteva, sa priloženim primerkom
najpovoljnijeg predloga koji je Solidarni dužnik 1 primio od savetnika treće strane, otkrivajući odnosne
detalje “prava na podnošenje jednake ponude”, bez otkrivanja identiteta savetnika treće strane, Banke
može u roku od 5 poslovnih dana da:
- se saglasi da obezbedi ponudu za Transakciju po odredbama i uslovima ne manje povoljnim od
najpovoljnijeg predloga koji je Victoria Group primila od savetnika treće strane, u kom slučaju je
Solidarni dužnik 1 saglasan da odobri Banci eksluzivan mandat za usluge (ograničeno na “pravo na
podnošenje jednake ponude”, kako je navedeno u ovim klauzulama ugovora);
- predloži Victoria Group AD druge odredbe i uslove za obezbeđivanje usluga , u kom slučaju će
Solidarni dužnik 1 biti bez ikakve obaveze da prihvati ponudu primljenu od UniCredit Banke; ili da
odbije da učestvuje u odnosnoj transakciji.
Član 11 – Povrede Ugovora
11.1 Sledeći događaji predstavljaju povrede ovog Ugovora:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Svaka Klijentova povreda obaveza plaćanja glavnice, kamate, naknade, troškova i bilo kojih drugih
plativih iznosa, kao što je određeno ovim Ugovorom
Svaka Klijentova povreda njegovih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru
Ako neka od Klijentovih obavezujućih izjava / potvrda po ovom Ugovoru nije ili prestane da bude tačna i
ispravna i / ili ako izostavlja bilo koju činjenicu čije bi izostavljanje u njima sadržane iskaze učinilo
materijalno pogrešnim
Ukoliko je račun Klijenta u blokadi duže od 15 dana neprekidno, a po porukama koje Banci dostavi
Organizacija za prinudnu naplatu NBS-a.
Ako Klijent ne obezbedi dodatna sredstva obezbeđenja, kao što je izloženo u st. 5.7 i 9.3 ovog Ugovora,
u roku od 15 dana od dostavljanja zahteva Banke za obezbeđivanjem dodatnih sredstava obezbeđenja
Ako bilo kakva presuda, odluka, nalog za zaplenu ili izvršenje bude donet ili izvršen nad bilo kojim
sredstvima Klijenta ili ako bilo koja sredstva koja su data na ime obezbeđenja budu opterećena na drugi
način
Ako postupak reorganizacije, likvidacije, stečaja ili sličan postupak bude pokrenut protiv Klijenta
U slučaju da, po opravdanom mišljenju Banke, dođe do značajne negativne promene u finansijskoj
situaciji Klijenta, koja se ogleda u negativnom odnosno neželjenom smanjenju obima poslovanja,
umanjenju imovine i/ ili opšteg finansijskog stanja Klijenta, odnosno u značajno umanjenoj mogućnosti
Klijenta da odgovori svojim obavezama kako finansijskim tako i ostalim obavezama po ovom Ugovoru,
odnosno ukoliko je došlo do negativnog uticaja na sredstva obezbeđenja Klijenta iz ovog Ugovora, kako u
smislu važenja, zakonitosti i izvršivosti uspostavljenog odnosno ugovorenog obezbeđenja, tako i u smislu
neželjenog umanjenja vrednosti obezbeđenja koja je nastala usled činjenja ili nečinjenja koje se ne mogu
staviti na teret Banci
Ako bilo koje ovlašćenje, odobrenje, saglasnost, licenca, patent, know-how, žig, izuzeće, registracija ili
neki drugi element neophodan da bi Klijent mogao odgovoriti svojim obavezama po ovom Ugovoru bude
modifikovan ili opozvan ili ne ostane punovažan
Ako Klijent prestane ili dođe u situaciju koja može dovesti do prestanka njegovog poslovanja ili proda,
prenese ili na drugi način raspolaže značajnim delom svojih sredstava
Ako državni ili drugi organi izvrše eksproprijaciju ili nacionalizaciju ili pokažu nameru da izvrše
eksproprijaciju ili nacionalizaciju celine ili značajnog dela Klijentovih sredstava.
Ako ne iskoristi sredstva kredita u skladu sa namenom za koji se daje
11.2 Klijent potpisom na ovom Ugovoru daje neopozivu saglasnost da u slučaju povrede obaveza koje ima po
ovom Ugovoru, Banka automatski stiče pravo da objavi povredu i drugih ugovora koje su Klijent i članice
Grupe-potpisnice ovog Ugovora zaključile sa Bankom, tako da automatski sa nastupanjem pravnih posledica
usled povrede ovog Ugovora nastupaju i pravne posledice kod drugih ugovora.
11.3 Kada se dogodi Slučaj Povrede Ugovora (prema definiciji iz ovog Ugovora), Banka može, po sopstvenom
nahođenju, da objavi Povredu Ugovora od strane Klijenta, u kom slučaju:
a.
b.
Svi iznosi Kredita plativi po ovom i svim ostalim Ugovorima zajedno sa svim kamatama, naknadama,
troškovima i drugim plativim iznosima, kao što je definisano ovim Ugovorom, odmah će se smatrati
dospelim i plativim Banci od strane Klijenta
Bilo koji iznos Kredita koji nije povučen od strane Klijenta neće nadalje moći da bude vučen
UniCredit Bank Srbija a.d.
11
c.
d.
Banka će obračunati i naplatiti od Klijenta, a Klijent će Banci platiti, zateznu kamatu u skladu sa
zakonskim propisima (u daljem tekstu Zatezna kamata). U slučaju da je ugovorena kamatna stopa
(definisana u st. 6.1) viša od zatezne kamate, ugovorena kamata teče i nakon što Klijent dospe u docnju.
Zatezna kamata će se obračunavati na sve neisplaćene iznose koji se duguju i plativi su po ovom
Ugovoru, uključujući glavnicu, kamatu, naknade, kao i ostale troškove i druge plative iznose, za period od
datuma Docnje Klijenta pa do datuma konačne isplate zaostalih iznosa (Datum otplate)
Sredstva obezbeđenja će odmah biti realizovana i Banka će imati pravo da naplati svoja potraživanja od
Klijenta ili bilo kog drugog odgovornog lica u skladu sa ovim Ugovorom.
Član 12 – Razno
12.1 Potpisivanjem ovog Ugovora, zakonski zastupnik Klijenta daje neopozivu i bezuslovnu saglasnost Banci, da
pribavi Osnovni izveštaj od Kreditnog biroa za Klijenta i ovim potvrđuje da je upoznat sa navedenim
postupkom prilikom podnošenja Zahteva Banci za odobravanje kredita. Ova saglasnost važi sve do potpunog
izmirenja obaveza Klijenta po ovom Ugovoru.
12.2 Klijent potpisivanjem ovog Ugovora neopozivo i bezuslovno ovlašćuje Banku da može, o roku dospeća,
zadužiti račun Klijenta za iznos dospele obaveze (obračunate naknade, troškove, kamate i glavnice) i sredstva
dobijena na taj način preneti na račun Banke u cilju umanjenja iznosa plativih po ovom Ugovoru. Klijent takođe
ovlašćuje Banku da, u slučaju da nema sredstava na dinarskim računima, Banka može da izvrši otkup i
konverziju odgovarajćeg deviznog iznosa sa deviznih računa Klijenta kod Banke po kupovnom kursu Banke
na dan otkupa i da istog dana prenese sredstva na Klijentov tekući račun radi naplate dospelih potraživanja iz
ovog Ugovora.
12.3 Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju prava po ovom Ugovoru ili bilo kom ugovoru kojim su regulisana
sredstva obezbeđenja neće se tumačiti kao odricanje od takvog prava i neće onemogućiti dalje korišćenje bilo
kog drugog prava.
12.4 Klijent će uspostaviti i obezbediti kontinuirano važeće instrumente obezbeđenja po ovom Ugovoru i, u
odgovarajućim slučajevima, ih obnavljati, shodno zahtevima Banke, a preduzeće sve neophodne i poželjne
korake koji će omogućiti da ovako uspostavljeni instrumenti obezbeđenja budu u svakom trenutku punovažni i
izvršni, na način koji je u svakom slučaju zadovoljavajući za Banku.
12.5 Ako bilo koja odredba ovog Ugovora ili ugovora kojima se regulišu sredstva obezbeđenja jeste ili postane
nezakonita, nevažeća, ništava ili nesprovodiva u bilo kom pogledu po osnovu zakona, zakonitost, validnost i
sprovodivost preostalih odredbi neće biti dovedena u pitanje.
12.6 Banka će imati puno pravo da se osloni na bilo koje instrukcije koje propisno potpiše Klijentov ovlašćeni
predstavnik i koje su overene Klijentovim službenim pečatom.
12.7 Klijent prihvata da Bančine poslovne knjige, računovodstvene knjige i druga dokumenta Banke osim u slučaju
očiglednih grešaka, služe kao dokaz Klijentovih dugovanja.
12.8 Klijent i Solidarni dužnik su izričito saglasni u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o bankama, da Banka ima
pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Klijentu, njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini
kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o
obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u
Centalnu bazu podataka UniCredit grupe, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci,
spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, NBS, drugim licima koji zbog prirode
posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen
Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima. Klijent je izričito saglasan da Banka ima pravo da
podatke o Klijentu koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale
podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Klijent prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora,
koristi radi dostavljanja Klijentu obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka,
prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.
12.9 Ugovorne strane su saglasne da će Banka za slučaj da Klijent obezbedi refinansiranje dela ovog kredita kod
kreditora sa jednakim ili boljim uslovima, odnosno rokovima, stupiti u pregovore sa Klijentom i kreditorom oko
zaključenja međusobnog ugovora o podeli obezbeđenja, kao i dogovaranja načina i uslova za jednaki tretman
novog kreditora i Banke u nadležnim registrima nepokretnosti i pokretnih stvari, koji trošak Klijent preuzima na
sebe.
Član 13 – Važeće pravo i sudska nadležnost
13.1 Važeće pravo za ovaj Ugovor je pravo Republike Srbije.
13.2 Sve sporove između Ugovornih strana i/ili trećih lica koji proisteknu iz ovog Ugovora ili u vezi sa ovim
Ugovorom, Ugovorne strane će pokušati da reše na miran način, a u slučaju da to nije moguće, spor će se
izneti pred Privredni sud u Beogradu.
UniCredit Bank Srbija a.d.
12
13.3 Ovaj Ugovor je sastavljen u 20 (dvadeset) istovetnih primeraka, od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijenta, a po
1 (jedan) za Solidarne dužnika i nadležne Katastre nepokretnosti.
U Beogradu, 13. septembra 2013. godine
ZA KLIJENTA
“SOJAPROTEIN” AD BEČEJ
__________________________________________
James Patrick King
Direktor
ZA SOLIDARNOG DUŽNIKA 1
“VICTORIA GROUP” AD BEOGRAD
__________________________________________
ZA BANKU
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
_____________________________________________
Aleksandra Rašić
Direktor Direkcije za poslovanje sa
velikim privrednim društvima
_____________________________________________
Milan Popović
Rukovodilac tima za poslovanje
sa velikim privrednim društvima
Zoran Mitrović
Generalni i Izvršni Direktor
ZA SOLIDARNOG DUŽNIKA 2
“FERTIL” DOO BAČKA PALANKA
__________________________________________
Zlatko Košut
Direktor
ZA SOLIDARNOG DUŽNIKA 3
“VICTORIAOIL” AD ŠID
__________________________________________
John Chetcuti
Direktor
ZA SOLIDARNOG DUŽNIKA 4
“VICTORIA LOGISTIC” DOO NOVI SAD
__________________________________________
Goran Popović
Direktor
UniCredit Bank Srbija a.d.
13
PRILOG br. 1
ZAHTEV ZA POVLAČENJE KREDITA
________________________
(datum)
Prima: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
11000 Beograd, ul. Rajićeva br. 27-29
Re: Ugovor o dugoročnom kreditu br. R ________/13 od 13.09.2013. godine
Poštovani,
Sa pozivom na gornji Ugovor, ovim vas obaveštavamo da želimo da izvršimo povlačenje sredstava po ovom
Kreditu sa datumom valute _______.201_. u iznosu od EUR ________________ u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu NBS.
Gore navedena sredstva koristiće se isključivo za svrhe određene Ugovorom.
Gore navedeni iznos treba uplatiti na naš račun __________________
Ovim potvrđujemo da na datum ovog zahteva:
a) ispunjavamo naše obaveze po ovom Ugovoru, naročito u vezi sa Članom 9.,
b) obavezujuće izjave navedene u Članu 10. Ugovor o kreditu, na datum ovog zahteva, nastavljaju da važe i da
su u njima navedeni podaci tačni,
c) da se nije dogodio nikakav Prekršaj niti se javila mogućnost Prekršaja, prema odredbama Člana 11. Ugovora o
kreditu,
d) da su svi relevantni prethodni uslovi navedeni u Članu 5. Ugovora o kreditu ispunjeni.
Termini definisani u Ugovoru imaju isto značenje u ovom zahtevu.
Za račun KLIJENTA
“SOJAPROTEIN” AD BEČEJ
_________________________________
UniCredit Bank Srbija a.d.
14
Download

ugovor o dugoročnom kreditu br. r ______/13