DODATNI OBRAZAC ZA
SERTIFIKACIJU PO ISO 14001
PODACI O ORGANIZACIJI
Naziv:
Sedište:
Adresa:
Rukovodilac organizacije:
Funkcija:
Predstavnik rukovodstva za QMS:
Funkcija:
Predstavnik rukovodstva za EMS:
Funkcija:
Delatnost (proizvodi /usluge):
Osnovna pitanja
DA
NE
DA
NE
Da li raspolažete sa integrisanom dozvolom u skladu sa Uredbom o vrstama
aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola (Sl. Glasni RS br.
84/2005)?
Da li ste sproveli postupak za dobijanje saglasnosti za studiju procene uticaja na
životnu sredinu po Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS",
br. 135/2004 i 36/2009)?
Da li raspolažete dozvolom za lokaciju u skladu sa zakonom o planiranju i
izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 81/2009 i 72/2009)?
Da li ste u poslednje dve godine imali inspekcijski nadzor za delatnosti koje
obuhvataju EMS (Komunalna inspekcija, Protivpožarna, Zaštita na radu, itd.)?
Da li je bilo pritužbi od komšija ili građana iz oblasti EMS-a?
Emisija u vazduh:
Da li imate zagađujuće emisije u vazduh?
> Ako da, iz koje aktivnosti? ………………………………………………………………
Da li imate odobrene tačkaste emisije u delatnosti koja se sertifikuje po EMS-u?
Da li imate površinske izvore zagađenja u delatnosti koja se sertifikuje po EMS-u?
Da li vršite monitoring ispuštanja?
Certop Co doo, 24420 Kanjiža, Gal Lasla 1. Tel/Faks: 00-381-(0)24/873-734
Izdanje: 07. oktobar 2010.
Verzija: 2
Mobil: +381-(0)69/71-0920, e-mail: [email protected], www.certop.com
Dodatak za ponudu EMS_v2
Strana: 1/4
DODATNI OBRAZAC ZA
SERTIFIKACIJU PO ISO 14001
Koje propise ste identifikovali u okviru EMS-a koji regulišu zagađenje vazduha?
Zagađenje voda, ispuštanje otpadnih voda:
DA
NE
Da li nastaju tehnološke otpadne vode tokom vršenja delatnosti?
> Ako da, iz koje aktivnosti? ………………………………………………………………
Da li vršite monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda?
Da li imate šemu kanalizacione instalacije?
Da li prerađujete otpadne vode na lokaciji?
Koje propise ste identifikovali u okviru EMS-a koji regulišu zagađenje voda, postupanje sa otpadnim
vodama?
Otpad
DA
NE
Da li nastaje opasan otpad tokom delatnosti?
> Ako da, iz koje aktivnosti?
Da li nastaje neopasan otpad tokom delatnosti?
Da li operater postrojenja vodi evidenciju o otpadu u skladu sa zakonom (Zakon o
upravljanju sa otpadom (Sl. Glasnik Rs 36/2009))?
Da li operater vrši tretman otpada na lokaciji?
Da li raspolažete sopstvenom dozvolom za tretman i prevoz otpada?
Da li imate plan za upravljanje otpadom?
Koje propise ste identifikovali u okviru EMS-a koji regulišu upravljanje otpadom?
Certop Co doo, 24420 Kanjiža, Gal Lasla 1. Tel/Faks: 00-381-(0)24/873-734
Izdanje: 07. oktobar 2010.
Verzija: 2
Mobil: +381-(0)69/71-0920, e-mail: [email protected], www.certop.com
Dodatak za ponudu EMS_v2
Strana: 2/4
DODATNI OBRAZAC ZA
SERTIFIKACIJU PO ISO 14001
Ispuštanje u zemlju, u podzemne vode:
DA
NE
Da li vršite aktivnosti kojima zagađujete zemljište?
> Ako da, iz koje aktivnosti: ………………………………………………………………………………
Da li imate skice zagađivanja zemljišta?
Da li imate podzemne rezervoare (za gorivo, itd.)?
> Ako da, kako vršite monitoring? ………………………………………………………………………………
Da li vršite monitoring podzemnih voda?
Koje metode koristite za sprečavanje zagađenja podzemnih voda?
Koje propise ste identifikovali u okviru EMS-a koji regulišu ispuštanje u zemlju i podzemne vode?
Smanjenje buke:
DA
NE
DA
NE
Da li vršite emisuje buke tokom aktivnosti?
> Ako da, iz koje aktivnosti: …………………………………………………………………………
Da li imate skicu izvora buke?
Da li imate prekoračenje dozvoljenih vrednosti?
Koje propise ste identifikovali u okviru EMS-a koji regulišu zaštitu od buke?
Hemijska sigurnost
Da li koristite opasne materije tokom delatnosti?
Da li raspolažete sigurnostnim listovima za opasne materije koje koristite?
Da li skladištite opasan otpad na lokaciji?
Koje propise ste identifikovali u okviru EMS-a koji regulišu upravljanje hemikalijama?
Certop Co doo, 24420 Kanjiža, Gal Lasla 1. Tel/Faks: 00-381-(0)24/873-734
Izdanje: 07. oktobar 2010.
Verzija: 2
Mobil: +381-(0)69/71-0920, e-mail: [email protected], www.certop.com
Dodatak za ponudu EMS_v2
Strana: 3/4
DODATNI OBRAZAC ZA
SERTIFIKACIJU PO ISO 14001
Molimo Vas da nabrojite identifikovane značajne aspekte životne sredine proistekle iz
Vaših aktivnosti (ukoliko nema dovoljno mesta u tabeli, isto se može proširiti kopiranjem
ili elektronskim putem):
Aktivnost, proizvod, usluga
Značajni aspekti životne sredine
Nabrojte aktualne ciljeve zaštite životne sredine (*):
Obrazac ispunio:
Potpis:
Certop Co doo, 24420 Kanjiža, Gal Lasla 1. Tel/Faks: 00-381-(0)24/873-734
Izdanje: 07. oktobar 2010.
Verzija: 2
Datum:
Mobil: +381-(0)69/71-0920, e-mail: [email protected], www.certop.com
Dodatak za ponudu EMS_v2
Strana: 4/4
Download

DODATNI OBRAZAC ZA SERTIFIKACIJU PO ISO 14001