ambalažu spadaju drvene gajbe za voće i povrće, kutije za vina, palete, sanduci i kutije,
burad i kace, ramovi.
3.4. Komunalni otpad
Krajnji korisnik je dužan da prikupi, skladišti, odloži ili prosledi komunalni
ambalažni otpad, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom i zakonom
kojim se uređuje komunalna delatnost. Takođe je dužan da komunalni ambalažni otpad
razvrstava i/ili odvojeno skladišti, tako da ne bude izmešan sa drugim otpadom, kako bi
mogao da bude prosleđen ili vraćen, sakupljen, ponovo iskorišćen, prerađen ili odložen u
skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.
3.5 Opasni otpad
Opasan otpad je otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih
materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i život i zdravlje ljudi,
uključujući i ambalažu u kojoj je opasan otpad bio ili jeste upakovan.
Ambalažni otpad kontaminiran ostacima opasnih supstanci čini 3% ukupnog
amblažnog otpada, kome pripadaju pre svega, primarna ambalaža sredstava za zaštitu
bilja, ambalaža motornih ulja i drugih naftnih derivata, ambalaža od boja i lakova,
ambalaža zaprljana uljima i gorivom, primarna ambalaža pojedinih hemikalija, kao
što su koncentrovana sredstva za održavanje higijene, građevinske ili druge vrste
hemikalija, i drugo.
4. PRIVREMENO ODLAGANJE OTPADA
Ambalažni otpad proizvođač skuplja odvojeno po vrstama ambalažnog materijala.
Ambalažni otpad se skuplja unutar poslovnog prostora, u neposrednoj blizini poslovnog
prostora i u naselju na za to određenim mestima. Ambalažni otpad se skuplja u rezervoare
i kontejnere postavljene za tu namenu.
O količini i vrsti ambalaže koja se stavlja u promet i količini i vrsti ambalažnog otpada
čije odvojeno skupljanje i obradu osigurava, proizvođač vodi evidenciju. Proizvođač
osigurava skupljanje i obrađivanje ambalažnog otpada proizvoda koji je stavio u promet.
Rezervoari se postavljaju unutar poslovnih prostora površine veće od 200 m. Ambalažni
otpad se skuplja zavisno o vrstama ambalaže u rezervoare koje nose sledeće oznake:
-
Zelena boja RAL 6001 – za obojenu otpadnu staklenu ambalažu;
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
12
-
Bela boja RAL 9001 – za otpadnu bezbojnu staklenu ambalažu;
Plava boja RAL 5015 – za otpadni papir – kartonsku ambalažu;
Siva boja RAL 7001 – za otpadnu metalnu ambalažu;
Žuta boja RAL 1021 – za otpadnu plastičnu ambalažu;
Plava/žuta/siva boja RAL 5015/1021/7001 – za otpadnu višeslojnu ambalažu;
Smeđa boja RAL 8001 – za otpadnu ambalažu drva.
Na plastičnoj ambalaži treba da se utisne sledeća brojčana i slovna oznaka:
Brojčana
oznaka
Oznaka
vrste
plastičnog
materijala
1
2
01
02
03
04
05
06
07
PET
PE-HD
PVC
PE-LD
PP
PS
O
PET – Poli (etilen-tereftalat);
PE-HD – polietilen niske gustoće;
PVC – Poli (vinil-hlorid);
PE-LD – Polietilen visoke gustoće;
PP – Polipropilen;
PS – Polistiren;
O – označava ostale plastične materijale.
Ako se PET boce odlažu u za to predviđene žute kontejnere omogućava se da ta
boca stigne pravo u preduzeće za reciklažu. Ukoliko nema u blizini kontejner za PET
dobro je da boce se spakuju u kesu, jer na taj način mogu lakše da se primete i odvoje za
reciklažu.
Neredovno pražnjenje kontejnera može dovesti do sledećih efekata:
-
Disperzija otpada oko kontejnera uz veoma loš estetski i higijenski izgled mesta
odlaganja otpada;
Ostavlja utisak nebrige od strane sakupljača pa se može očekivati i da građani
počnu puniti kontejnere za diferencirani otpad svakakvim otpadom;
Može doći do pada entuzijazma građana za diferencijacijom jer će se osećati
obaveznim da rade nešto što ne moraju;
Može doći i do otuđenja kontejnera, posebno mrežastih koji su pogodni za
različite primene.
Poželjno je da se diferencirani otpad odmah vozi u pogon prerađivača jer se tada
otpad najmanje kontaminira u prevozu. Svakim istovaranjem na jedno mesto i
pretovaranjem u druga vozila, dolazi do kontaminacije koja je krajnje nepoželjna od
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
13
strane prerađivača. Generalno, poželjna je što manja manipulacija sa materijalom kako bi
isti bio kontaminiran samo sa vrstom nečistoće za koju prerađivači već imaju načine da je
otklone.
5. METODE TRETMANA I/ILI ODLAGANJA OTPADA
Proizvođač osigurava obradu ambalažnog otpada postupcima i tehnologijama koje
omogućuju ponovno korišćenje ambalaže u istu svrhu ili u svrhu iste proizvodnje istog ili
drugog materijala ili u svrhu proizvodnje energije.
Reciklaža
Pod pojmom reciklaža podrazumeva se proces prerade već upotrebljenog
materijala da bi se ponovo koristio u iste ili slične svrhe. Poznata izreka na engleskom
„Reduce, Reuse, Recycle“ odnosno „Smanji, Ponovo upotrebi, Recikliraj“ sugeriše
logičan redosled kojim se treba služiti u procesu smanjivanja uticaja na životnu sredinu.
Naime, prvo treba pokušati da se smanji količina proizvedenog otpada, zatim da nešto što
je bilo namenjeno za smeće se ponovo upotrebi i da mu se nađe alternativna svrha, a na
kraju ako se ispostavi da to ne može ponovo da se upotrebi, da se odloži za reciklažu.
Proces uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz
iskorišćenih stvari i materijala. Važno je odvojiti otpad prema vrsti jer se mnoge otpadne
materije mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Sve što može ponovo da se
iskoristi a ne da se baci je recikliranje.
Reciklažom se postižu sledeći ciljevi:
Štednja sirovinskih resursa (svi materijali su prirodnog porekla i ima ih u prirodi
u ograničenim količinama;
Štednja energije (nema trošenja energije u primarnim procesima, kao ni u
transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorevanjem
materijala koji se ne recikliraju);
Zaštita životne sredine ( otpadni materijali degradiraju životni ambijent, a
reciklažom se štiti životna sredina);
Otvaranje novih radnih mesta (procesi u reciklaži materijala zahtevaju znanje i
rad što stvara potrebu za radnim mestima).
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
14
Download

UO 7.1.014. Plan upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom