OPŠTA NAČELA UGOVARANJA
„CERTOP CO“ d.o.o. Kanjiža
CERTOP je Međunarodno akreditovano sertifikaciono telo koje deluje u regionu Srednje
i Jugoistočne Evrope, u prvom redu u Mađarskoj, Slovačkoj, Rumuniji, Srbiji, Makedoniji, BiH, i
u Hrvatskoj. Oslanjajući se u prvom redu na akreditacije sa područja zemalja Evropske Unije, od
1998. godine do danas stekli smo više od 3600 poslovnih partnera, što je nesporno najbolji dokaz
uspešnosti i renomea naše firme.
1.
OSNOVNE INFORMACIJE O SERTIFIKACIJI
Proveru menadžment sistema ili sertifikaciju proizvoda vrši tim proveravača - auditora,
koju sačinjavaju stručnjaci u određenoj oblasti. U zavisnosti od veličine proveravane
organizacije (firme) proveru (audit) može da obavlja jedno lice (vodeći proveravač - auditor), ili
tim proveravača-auditora. Po potrebi, radi obezbeđenja potrebnog stručnog znanja, u rad tima se
uključuju i stručnjaci-eksperti za oblast - dato područje delatnosti. Ako se u toku sertifikacije na
zahtev Naručioca posla ili proveravane organizacije uključuje se i spoljni saradnik – treće lice, to
se smatra posebnom uslugom.
Proverama (auditima), radi sticanja novih stručnih znanja i iskustva, ili radi provere istih,
mogu prisustvovati i kandidati za auditore i saradnici-posmatrači. Pre izvođenja sertifikacione
provere sistema menadžmenta, sistem mora da funkcioniše dva ( 2 ) meseca pre početka
izvođenja sertifikacione provere.
2.
NAŠE USLUGE OBUHVATAJU SLEDEĆE ELEMENTE
Konsultacija pre početka rada
Na zahtev Naručioca može se organizovati konsultativni razgovor o uslovima i
načinu izvođenja sertifikacione provere (audita), o nadzoru, o uslovima i
rokovima važenja sertifikata.
Registracija
Organizacija koja se proverava ili Naručilac provere prilikom prve sertifikacije
svakog sistema i/ili proizvoda treba da izvrši registraciju kod CERTOP CO d.o.o.
Kanjiža, i to posebno za svaku oblast delatnosti.
Termin i trajanje sertifikacione provere definiše se Planom provere.
CERTOP CO d.o.o. Kanjiža
24420 KANJIŽA– Lasla Gala br.1. Tel./Fax:024/873-734, Mobil:069-710-953, E-mail: certop@rs.certop.com
11000 Beograd – Bilećka 57., Tel/Faks.+381-(0)11-246-3543, Mobil: +381-(0) 69-710-915,
E-mail: dijana.stebih@rs.certop.com
1
Faza 1. provere
U fazi 1. početne sertifikacione provere obavlja se pregled dokumentacije
klijenta i ocena razumevanja zahteva standarda (Poslovnika, Procedura,
Radnih uputstava, HACCP plana i dr. dokumentacije).
Ona ima za cilj da otkrije eventualne kritične neusaglašenosti u menadžment
sistemu radi njihovog blagovremenog otklanjanja. Kod provere većine sistema
pre izvođenja same prethodne provere vrši se provera sveobuhvatnosti i
usaglašenosti dokumentacije sa zahtevima sistema. Faza 1.provere se sprovodi
prema
pravilima
sertifikacione
provere.
O
eventualno
uočenim
neusaglašenostima proveravač-auditor sačinjava zapisnik radi otklanjanja istih do
izvođenja sertifikacione provere.
Proveravana organizacija ili Naručilac provere 3 – 4 nedelje pre izvođenja
sertifikacione provere ima obavezu da CERTOP CO d.o.o.-u Kanjiža dostavi
osnovnu dokumentaciju sistema (u prvom redu Poslovnik, Procedure i/ili
HACCP plan, a po posebnom zahtevu i ključna Radna uputstva). CERTOP CO
d.o.o.Kanjiža pregledava dokumentaciju u cilju utvrđivanja usaglašenosti istih sa
zahtevima standarda, o čemu dostavlja pismeni izveštaj najmanje dve nedelje pre
izvođenja provere. U tom intervalu proveravana organizacija još ima vremena za
korekciju eventualno uočenih nedostataka.
Ukoliko se prilikom pregleda dokumentacije ustanove kritične neusaglašenosti,
ne može se pristupiti sertifikacionoj proveri. U takvim slučajevima zamoli se
proveravana organizacija da u roku od 60 dana otkloni uočene nedostatke.
Kod sertifikacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema
menadžmenta bezbednošću hrane, kod kojih je prethodna provera obavezna
prilikom prve sertifikacije na licu mesta na objektima naručioca usluga.
Sertifikaciona provera se izvodi samo u slučaju otklanjanja konstatovanih
nedostataka. U slučaju da u datom roku proveravana organizacija ne dostavi
ispravljenu dokumentaciju, CERTOP CO d.o.o.Kanjiža zadržava pravo na
jednostrani prekid ugovora.
Termin i trajanje sertifikacione provere definiše se Planom provere.
Period između prve i druge faze ne može da bude duže od 6 meseci. Ukoliko CERTOP CO d.o.o.
Kanjiža zaključi da organizacija ispunjava propisane zahteve, može se preći na drugu fazu
početnog sertifikacionog audita.
Faza 2. provere
Druga faza početne sertifikacione provere se sprovodi po Planu provere, koji
organizacija dobija pre provere i na koji organizacija ima pravo da uloži prigovor
ukoliko ga ima. Provera se sprovodi na lokaciji i/ili objektima organizacije.
Drugom fazom početne sertifikacione provere se ocenjuje usaglašenost
primenjenog sistema menadžmenta sa zahtevaima odgovarajućeg standarda ili
odgovarajućeg važećeg dokumenta.
Sertifikaciona provera se sastoji od uvodnog sastanka, sprovođenja provere i
završnog sastanka. Na uvodnom i završnom sastanku obično učestvuju najviše
rukovodstvo organizacije i proveravači-auditori CERTOP CO-a. Sprovođenju
CERTOP CO d.o.o. Kanjiža
24420 KANJIŽA– Lasla Gala br.1. Tel./Fax:024/873-734, Mobil:069-710-953, E-mail: certop@rs.certop.com
11000 Beograd – Bilećka 57., Tel/Faks.+381-(0)11-246-3543, Mobil: +381-(0) 69-710-915,
E-mail: dijana.stebih@rs.certop.com
2
provere prisustvuju odgovorna lica za pojedine oblasti za sprovođenje rešenja po
standardu. Uobičajeni tok provere obuhvata:
• Proveru sprovođenja rešenja po zahtevima standarda od početka
implementacije (kod prve sertifikacije) odnosno od prethodne provere
(kod nadzora i resertifikacije), vođenje zapisa,
• Posmatranje i kontrola procesa rada, delatnosti i okolnosti,
• Proveru usaglašenost procesa rada sa propisima,
• Obavljanje intervjua sa odgovornim rukovodiocima, saradnicima
uključenim u proces rada i analiza dobijenih informacija.
Uočene neusaglašenosti se obavezno dokumentuju. U slučaju da priroda
neusaglašenosti to omogućava, on se može otkloniti i u toku same provere.
Ovlaščeni predstavnik proveravane organizacije pismeno potvrđuje prihvaćanje
neusaglašenosti i daje predlog rešenja sa predviđenim rokom otklanjanja istih.
Izdavanje sertifikata počinje prihvaćanjem neusaglašenosti odnosno
prihvaćanjem korektivnih mera obuhvaćenih u istome. Naručiocu usluge –
organizaciji koja se proverava uručuje se Sertifikat zajedno sa Izveštajem o
sertifikacionoj proveri nakon izmirenja naknada prema CERTOP CO d.o.o.
Kanjiža od strane Naručioca usluge ili proveravane organizacije.
Nadzorna provera
Nadzorna provera od strane CERTOP CO d.o.o. Kanjiža se izvodi godišnje.
Vreme nadzorne provere se usaglašava najmanje dva meseca pre sprovođenja.
Datum Nadzorne provere nakon zajedničkog usaglašavanja se sprovode ± mesec
dana od dana sertifikacione provere. U toku nadzorne provere proveravačiauditori proveravaju izmene u sistemu i sprovođenje dokumentovanih rešenja.
Tok rada nadzorne provere je isti kao kod sertifikacione provere. Ukoliko
Naručioc usluge sklopio Ugovor sa CERTOP CO d.o.o. Kanjiža za izdavanje
sertifikata za jednogodišnji period u tom slučaju nadzorne provere se ne izvode.
Resertifikacija – provera radi obnavljanja sertifikacije
Provera radi obnavljanja važenja sertifikacije (resertifikacija) se sprovodi nakon
proteka tri godine. Tok rada resertifikacione provere je isti kao kod sertifikacione
provere. Usaglašavanje termina sprovođenja resertifikacione provere se mora
sprovesti 3 meseca ranije od datuma izvođenja resertifikacione provere. Kod
resertifikacije sistema menadžmenta zaštitom životne sredine kod registrovanih
partnera CERTOP CO d.o.o.-a se ne sprovodi prethodna provera.
Naknadna provera
Tim proveravača na osnovu kategorija neusaglašenosti može da zahteva
naknadnom proveru otklanjanja neusaglašenosti na licu mesta. Sertifikat se može
izdati samo ako se u toku naknadne provere potvrdi otklanjanje neusaglašenosti
sistema.
CERTOP CO d.o.o. Kanjiža
24420 KANJIŽA– Lasla Gala br.1. Tel./Fax:024/873-734, Mobil:069-710-953, E-mail: certop@rs.certop.com
11000 Beograd – Bilećka 57., Tel/Faks.+381-(0)11-246-3543, Mobil: +381-(0) 69-710-915,
E-mail: dijana.stebih@rs.certop.com
3
Vanredna provera
Vanredna provera se vrši na osnovu zahteva Naručioca (npr. radi proširenja
delatnosti) ili na osnovu Odluke direktora organizacije za izdavanje sertifikata.
Izdavanje sertifikata
Ako rezultati sertifikacione provere ili resertifikacione provere nedvosmisleno
dokazuju usaglašenost sistema sa zahtevima standarda i propisa, nakon izmirenja
naknada za sertifikacione usluge CERTOP CO d.o.o.-u roku od 60 dana
Sertifikat se dostavlja Naručiocu usluge. Sertifikat važi 3 godine, ukoliko tokom
nadzornih provera se i dalje potvrđuje usaglašenost sistema.
U slučaju da vodeći proveravač ili tim proveravača ustanovi kritične
neusaglašenosti, koji se moraju otkloniti pre izdavanja sertifikata, proveravana
organizacija mora u roku od 30 dana da dostavi objektivne dokaze (npr. zapise)
CERTOP CO -u o efikasno sprovedenim korektivnim merama i/ili aktivnostima.
Nakon analize i prihvatanja zapisa o otklanjanju neusaglašenosti, sertifikat se
izdaje u predviđenom roku od 60 dana.
Izdavanje Sertifikata je moguće nakon prihvatanja uočenih manjih
neusaglašenosti i definisanja korektivnih mera i/ili aktivnosti za njihovo
otklanjanje.
Četiri primerka originalnog sertifikata na dva odabrana jezika (npr. Srpskom i
Engleskom i/ili Nemačkom) se izdaje bez posebne nadoknade.
Izdavanje sertifikati na drugim jezicima (npr. Kineskom, Francuskom i dr.) se
posebno plaća prema važećoj tarifi.
Korišćenje logotipa CERTOP
Sertifikovana organizacija ima pravo na besplatno korišćenje logotipa
„CERTOP“.
Korisnik ima pravo da logotip koristi:
1. do datuma važenja sertifikata, osim ako se sertifikat suspenduje ili povlači,
2. za reklamne svrhe,
3. na službenim i drugim dopisima,
4. na prospektnim materijalima,
5. internet i drugim prezentacijama,
6. vizit kartama, i sl.
Logotip ne sme se koristiti:
1. Na proizvodu na način da se kupci dovode u zabludu da se radi o sertifikatu
proizvoda (a ne sistema) – osim ako CERTOP CO proverava usaglašenost
proizvoda,
2. U vezi proizvoda i/ili organizacionih celina koji nisu bili obuhvaćeni
postupkom sertifikacije.
CERTOP CO d.o.o. Kanjiža
24420 KANJIŽA– Lasla Gala br.1. Tel./Fax:024/873-734, Mobil:069-710-953, E-mail: certop@rs.certop.com
11000 Beograd – Bilećka 57., Tel/Faks.+381-(0)11-246-3543, Mobil: +381-(0) 69-710-915,
E-mail: dijana.stebih@rs.certop.com
4
Izmena ili zamena sertifikata
Sertifikat je potrebno izmeniti u slučajevima ako dođe do promena u pravnom,
organizacionom statusu društva, kao što su npr.: promena delatnosti, promena
naziva društva, promena sedišta i adresa društva. Svaku takvu promenu Naručilac
usluge je dužan pismenim putem prijaviti CERTOP CO-u na Prijavnoj listi
promena. Naknade za izmenu ili zamenu sertifikata su naznačeni u Cenovniku
CERTOP CO-a..
Suspendovanje i povlačenje sertifikata
Sertifikati se mogu suspendovati u sledećim slučajevima:
• kada rezultati nadzorne provere ukazuju na kritične neusaglašenosti
sistema,
• kada se organizacija ne pridržava rokova za nadzor i/ili resertifikaciju
sistema,
• ako se korisnici proizvoda i/ili usluga sertifikovane organizacije obrate
sa žalbom na sertifikovani sistem organizacije CERTOP CO-u, a dokaže
se da se radi o neusaglašenosti koja se ne otkloni u roku od 15 dana.
Suspendovanje sertifikata može da traje najviše 6 meseci. Ukoliko se za šest
meseci suspenzije sertifikata organizacija ne najavi spremnost za naknadnu
proveru ili se na naknadnoj proveri ponovo potvrdi kritična neusaglašenost
sistema, sertifikat mora da se povuče.
Ukoliko u vezi usaglašenosti sistema postoji bilo kakva sumnja, zainteresovana
organizacija treba da preda prigovor CERTOP CO-u. U slučaju prigovora plaća
se depozit po cenovniku CERTOP CO-a.
Po navodima prigovora sprovodi se vanredna provera. U toku vanredne provere
proverava se samo oblast za koju je predat prigovor, nakon čega direktor
sertifikacionog tela odlučuje o suspenziji, povlačenju odnosno o daljoj upotrebi
sertifikata. U slučaju da je prigovor neosnovan troškove vanredne provere snosi
podnosilac prigovora. U slučaju da je prigovor na mestu troškove vanredne
provere snosi sertifikaciono društvo.
Do krajnjeg rezultata vanredne provere sertifikat se suspenduje.
Sertifikat koji je izdat društvu se povlači i u sledećim slučajevima:
• ako je došlo do zloupotrebe sertifikata, a organizacija i dalje nastavlja
takvo delovanje,
• proizvod nosi oznaku kao da je sertifikovan, a nije bio predmet
sertifikacije,
• organizacija ne omogućava izvršenje nadzorne provere,
• u organizaciji su se desile značajne promene a o njima CERTOP CO nije
obavešten,
• prilikom nadzorne provere dolazi se do saznanja da uslovi koji su bili
obezbeđeni prilikom certifikacije više nisu obezbeđeni od strane
organizacije,
• u toku nadzorne provere proveravači ne predlažu dalju upotrebu
sertifikata,
• organizacija se ne pridržavaju relevantnih propisa,
• organizacija ne ispunjava preuzete obaveze plaćanja,
CERTOP CO d.o.o. Kanjiža
24420 KANJIŽA– Lasla Gala br.1. Tel./Fax:024/873-734, Mobil:069-710-953, E-mail: certop@rs.certop.com
11000 Beograd – Bilećka 57., Tel/Faks.+381-(0)11-246-3543, Mobil: +381-(0) 69-710-915,
E-mail: dijana.stebih@rs.certop.com
5
Pouka o pravnom leku
Prigovor protiv odluke CERTOP CO-a potrebno je predati u pisanoj formi
direktoru u roku od 15 dana računajući od datuma preuzimanja odluke. Primljeni
prigovor protiv odluke CERTOP CO će ispitati u roku od 60 dana.
Prigovor treba da sadrži sledeće podatke:
• podatke o podnosiocu prigovora,
• podatke o pravnom zastupniku,
• predmet i razlog prigovora,
• datum i potpis sa pečatom.
Ukoliko Naručilac provere i/ili proveravana organizacija se ne slaže sa odlukom
CERTOP CO -a može da se obrati nadležnom Opštrinskom Sudu u Kanjiži.
Opšti uslovi poslovanja CERTOP CO d.o.o. Kanjiža je sačinjen da Vam pomogne u
donošenju prave Odluke.
Direktor,
Šandor Tibor s.r.
CERTOP CO d.o.o. Kanjiža
CERTOP CO d.o.o. Kanjiža
24420 KANJIŽA– Lasla Gala br.1. Tel./Fax:024/873-734, Mobil:069-710-953, E-mail: certop@rs.certop.com
11000 Beograd – Bilećka 57., Tel/Faks.+381-(0)11-246-3543, Mobil: +381-(0) 69-710-915,
E-mail: dijana.stebih@rs.certop.com
6
Download

Pregled uslova i odredbi