PO
SEB
Na
Vuja jnovija AN PO
k
n
stan ovića “ njiga pr KLON
P
d
o
u org arda za rimena mf. dr Nik
mod anizac sisteme eđuna ole
elim
ij
a do ama i u menadž rodnih
ku
st
m
od 1 menata anovam enta
”
2.62
0 din - u vred a sa
ara
nost
i
Q-EXPERT CONSULTING d.o.o., Beograd
organizuje
23 - 27. juna 2014. godine
obuku
Predstavnik rukovodstva
za sisteme menadžmenta
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 27001, ISO 22000, HACCP)
Napomene:
1. Dat je poseban osvrt na nacrte standarda
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
2. Obrađen je novi standard ISO/IEC 27001:2013
(po strukturi Aneksa SL)
Mesto održavanja:
Beograd, Hotel Palace, Topličin venac 23
Telefon: 011.2185585, fax: 011.2184458
Prijave:
Telefon: 011.3820509, fax: 011.2413664
e-mail: [email protected] i [email protected]
www.q-expert.rs: Obrazac Prijava učešća
CILJ OBUKE
Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, HACCP, ...) ima
odgovornost i ovlašćenje, koji obuhvataju:
a) obezbeđivanje procesa potrebnih za utvrđivanje, primenu i
održavanje sistema menadžmentom,
b)izveštavanje najvišeg rukovodstva o delotvornosti sistema
menadžmenta i o svim potrebama za poboljšavanjem,
c)osiguravanje stvaranja svesti o zahtevima korisnika, na svim
nivoima u organizaciji,
d)povezivanje sa eksternim stranama u vezi sa pitanjima koja se
odnose na sistem menadžmenta.
Program obuke ’’Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta’’
koncipiran je tako da po njegovom uspešnom završetku učesnici budu u
potpunosti osposobljeni za izvršavanje gore navedenih odgovornosti.
Prilikom koncipiranja ove obuke, korišćena su najbolja iskustva iz
konsultantskog rada u ogromnom broju organizacija različitih delatnosti.
Obuka se realizuje pažljivo izbalansiranom kombinacijom izlaganja
predavača i aktivnog učešća učesnika koji po svojim grupama rešavaju
7 zadataka:
Predstavnik rukovodstva
za sisteme menadžmenta
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 27001, ISO 22000, HACCP)
ZADATAK 1: OSNIVANJE ORGANIZACIJE
Svaka grupa učesnika osniva organizaciju i za nju definiše ime, glavne
delatnosti, funkcije, organizacionu šemu i pregled procesa.
ZADATAK 2: IZRADA POLITIKE
Za svoju organizaciju, izrađuju se politika kvaliteta, životne sredine,
zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednost informacija, bezbednosti
hrane.
Program obuke
ZADATAK 3: DEFINISANJE CILJEVA
Za svoju organizaciju, izrađuju se politika kvaliteta, životne sredine,
zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednost informacija, bezbednosti
hrane.
ZADATAK 4: SNIMAK STANJA
Za svoju organizaciju, identifikuju se procesi tj. specificiraju se
dokumenta koja treba uraditi prema zahtevima ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP.
ZADATAK 5: IZRADA SLIKE PROCESA
Za identifikovane procese u svojoj organizaciji, izrađuje se grafički
prikaz redosleda i međusobnog delovanja procesa.
ZADATAK 6: SAMOSTALNA IZRADA PROCEDURE
Opis odabranog procesa kroz izradu procedure.
ZADATAK 7: NADLEŽNOSTI PREDSTAVNIKA RUKOVODSTVA
Izrada izveštaja koji su u direktnoj nadležnosti predstavnika rukovodstva
– Izveštaj o internoj proveri, dokumentovanje korektivnih i preventivnih
mera i Zapisnik o preispitivanju od strane rukovodstva.
Napomene:
1. Dat je poseban osvrt na nacrte standarda
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
2. Obrađen je novi standard ISO/IEC 27001:2013
(po strukturi Aneksa SL)
23. jun 2014.
08.00-09.00 Evidentiranje učesnika, podela materijala i
pribora za pisanje.
09.00-09.30 Uvodno posluženje (kafa,...). Predstavljanje učesnika
obuke. Podela učesnika u grupe.
09.30-10.30 OSNOVE MENADŽMENTA KVALITETOM
- Pojam i definicija ''menadžmenta''.
- Pojam i definicija ’’kvaliteta’’.
- Menadžment kvalitetom.
- Šta je sistem menadžmenta kvalitetom?
PRINCIPI MENADŽMENTA KVALITETOM I SMERNICE
ZA NJIHOVU PRIMENU
STANDARDI SERIJE ISO 9000 – ZNAČAJ I ASPEKTI
PRIMENE
- Sadržaj serije standarda ISO 9000.
- Karakteristike serije standarda ISO 9000.
- Osnovni razlozi za primenu ISO 9001 i rad na
dobijanju sertifikata.
- Prednosti primene standarda ISO 9001.
10.30-11.00 Pauza za osveženje
11.00-12.00 PRIKAZ I TUMAČENJE STANDARDA ISO 9001:2008,
’’SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM – ZAHTEVI’’
1. Predmet i područje primene.
2. Normativne reference.
3. Termini i definicije.
4. Sistem menadžmenta kvalitetom.
5. Odgovornost rukovodstva.
6. Menadžment resursima.
7. Realizacija proizvoda.
8. Merenja, analize i poboljšavanja.
12.00-13.00 Prikaz i tumačenje nacrta standarda ISO/CD 9001:2015
1. Predmet i područje primene
2. Normativne reference
3. Termini i definicije
4. Kontekst organizacije
5. Liderstvo
6. Planiranje
7. Podrška
8. Funkcionisanje
9. Vrednovanje učinka
10. Poboljšavanje.
13.00-14.00 RUČAK
14.00-15.00 ZADATAK 1: OSNIVANJE ORGANIZACIJE
Svaka grupa učesnika osniva organizaciju i definiše sledeće:
- Ime organizacije
- Delatnost organizacije
- Funkcije organizacije
- Organizaciona šema organizacije
- Pregled procesa organizacije
Rešavanje ZADATKA 1, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača
15.00-15.15 Pauza za osveženje.
15.15-15.45
Prezentacija ZADATKA 1, uz diskusiju.
NAPOMENA:
Vizuelno prikazati organizaciju na papiru za flipchart i
sačuvati za sledeće zadatke.
15.45-16.00 PITANJA, DISKUSIJA I REZIME DNEVNIH SADRŽAJA
24. jun 2014.
09.00-10.00 DOKUMENTOVANJE SISTEMA MENADŽMENTA
- Zašto je važno dokumentovanje?
- Zahtevi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP koji se odnose
na dokumentovanje.
10.00-10.30 Pauza za osveženje
10.30-12.00 ZADATAK 2: IZRADA POLITIKE (kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija, bezbednosti hrane).
- Prikaz i tumačenje zahteva ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP
u vezi POLITIKE (kvaliteta, životne sredine, zdravlja i
bezbednosti na radu, bezbednosti informacija,
bezbednosti hrane).
- Davanje instrukcija za izradu POLITIKE (kvaliteta,
životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu,
bezbednosti informacija, bezbednosti hrane).
- Rešavanje ZADATKA 2, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača.
12.00-12.30 Prezentacija ZADATKA 2, uz diskusiju.
12.30-13.30 RUČAK
13.30-14.15 PRIKAZ I TUMAČENJE STANDARDA ISO 14001,
’’SISTEMI MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE
SREDINE – ZAHTEVI SA UPUTSTVOM ZA PRIMENU’’
1. Predmet i područje primene.
2. Referentne publikacije.
3. Termini i definicije.
4. Zahtevi za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.
4.1. Opšti zahtevi.
4.2. Politika zaštite životne sredine.
4.3. Planiranje.
4.4. Primena i sprovođenje.
4.5. Proveravanje.
4.6. Preispitivanje od strane rukovodstva.
14.15-14.30 Pauza za osveženje
14.30-15.30 Prikaz i tumačenje nacrta standarda ISO/CD 14001:2015
1. Predmet i područje primene
2. Normativne reference
3. Termini i definicije
4. Kontekst organizacije
5. Liderstvo
6. Planiranje
7. Podrška
8. Funkcionisanje
9. Vrednovanje učinka
10. Poboljšavanje
15.30-16.00 PITANJA, DISKUSIJA I REZIME DNEVNIH SADRŽAJA
25. jun 2014.
09.00-10.00
Uvodno posluženje (kafa,...).
OHSAS 18001:2007 ’’SISTEM MENADŽMENTA
ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA
RADU – ZAHTEVI’’
1. Predmet i područje primene
2. Referentne publikacije
3. Termini i definicije
4. Zahtevi OH&S sistema menadžmenta
4.1. Opšti zahtevi
4.2. OH&S politika
4.3. Planiranje
4.4. Primena i sprovođenje
4.5. Proveravanje
4.6. Preispitivanje koje vrši rukovodstvo
10.00-11.30 ZADATAK 3: DEFINISANJE CILJEVA (kvaliteta, životne
sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti
informacija, bezbednosti hrane)
- Prikaz i tumačenje zahteva ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i
HACCP u vezi CILJEVA (kvaliteta, životne sredine,
zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija,
bezbednosti hrane).
- Davanje instrukcija za izradu CILJEVA (kvaliteta,
životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu,
bezbednosti informacija, bezbednosti hrane).
- Rešavanje ZADATKA 3, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača.
11.30-12.00 Prezentacija ZADATKA 3, uz diskusiju.
12.00-12.15 Pauza za osveženje
12.15-13.00 ISO/IEC 27001 ’’SISTEMI MENADŽMENTA
BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA – ZAHTEVI’’
1. Predmet i područje primene
2. Normativne reference
3. Termini i definicije
4. Kontekst organizacije
5. Liderstvo
6. Planiranje
7. Podrška
8. Funkcionisanje
9. Vrednovanje učinka
10. Poboljšavanje
13.00-14.00 RUČAK
14.00-14.30 ISO 22000:2005 ’’SISTEMI MENADŽMENTA
BEZBEDNOŠĆU HRANE – ZAHTEVI ZA SVAKU
ORGANIZACIJU U LANCU HRANE’’
1. Predmet i područje primene
2. Normativne reference
3. Termini i definicije
4. Sistem menadžmenta bezbednošću hrane
5. Odgovornost rukovodstva
6. Menadžment resursima
7. Planiranje i realizacija bezbednih proizvoda
8. Validacija, verifikacija i poboljšavanje sistema
menadžmenta bezbednošću hrane
14.30-15.00 HACCP SISTEM
- Codex Alimentarius – dokument koji definiše zahteve
za HACCP sistem.
- Koraci i principi uspostavljanja HACCP sistema.
15.00-16.00 ZADATAK 4: SNIMAK STANJA
- Identifikovanje procesa tj. specificiranje dokumenata
koja treba uraditi prema zahtevima ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001,
ISO 22000 i HACCP (‘’snimak stanja’’).
- Davanje instrukcija za SNIMAK STANJA.
- Rešavanje ZADATKA 4, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača.
- Posluženje (kafa,...) u toku rada.
16.00-16.30 Prezentacija ZADATKA 4, uz diskusiju.
16.30-17.00 PITANJA, DISKUSIJA I REZIME DNEVNIH SADRŽAJA
26. jun 2014.
09.00-10.00 Uvodno posluženje (kafa,...).
ZADATAK 5: IZRADA SLIKE PROCESA
- Identifikovanje procesa, grafički prikaz redosleda i
međusobnog delovanja procesa.
- Davanje instrukcija za IZRADU SLIKE PROCESA.
- Rešavanje ZADATKA 5, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača.
10.00-10.30 Prezentacija ZADATKA 5, uz diskusiju.
10.30-11.00 Pauza za osveženje
11.00-11.30 UPUTSTVA ZA IZRADU DOKUMENATA
NAČIN PRIMENE PDCA METODOLOGIJE ZA
OPISIVANJE PROCESA
11.30-13.00 PRIMERI MODELA PROCEDURA KOJE ZAHTEVAJU
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001,
ISO 22000 i HACCP
13.00-14.00 RUČAK
14.00-15.30 ZADATAK 6: SAMOSTALNA IZRADA PROCEDURE
- Davanje instrukcija za SAMOSTALNU IZRADU
PROCEDURE.
- Rešavanje ZADATKA 6, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača.
15.30-15.45 Pauza za osveženje
15.45-16.15 Prezentacija ZADATKA 6, uz diskusiju.
14.00-14.45 Aneks SL - dokument koji definiše zajedničke
zahteve za sve sisteme menadžmenta
• Posledice primene dokumenta Aneks SL.
• Prikaz dokumenta Aneks SL.
• Aneks SL - identična struktura/sadržaj zahteva svih
standarda za sisteme menadžmenta:
1. Predmet i područje primene
2. Normativne reference
3. Termini i definicije
4. Kontekst organizacije
5. Liderstvo
6. Planiranje
7. Podrška
8. Funkcionisanje
9. Vrednovanje učinka
10. Pobolјšavanje
14.45-15.00 Pauza za osveženje
15.00-15.30 PROGRAM I METODOLOGIJA RADA NA PRIMENI
INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA
15.30-16.00 PITANJA, DISKUSIJA I PODELA SERTIFIKATA
PREDAVAČI
Prof. dr Nikola Vujanović
1.
16.15-16.30 PITANJA, DISKUSIJA I REZIME DNEVNIH SADRŽAJA
27. jun 2014.
09.00-10.30 Uvodno posluženje (kafa,...).
ZADATAK 7: NADLEŽNOSTI PREDSTAVNIKA
RUKOVODSTVA
1. Izrada izveštaja o internoj proveri
2. Dokumentovanje korektivnih i preventivnih mera
3. Izrada Zapisnika o preispitivanju od strane rukovodstva
- Davanje instrukcija za Rešavanje ZADATKA 7, uz
konsultacije i vođenje od strane predavača.
- Rešavanje ZADATKA 7, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača.
10.30-11.00 Pauza za osveženje
11.00-12.00 ZADATAK 7: NADLEŽNOSTI PREDSTAVNIKA
RUKOVODSTVA (NASTAVAK)
1. Izrada izveštaja o internoj proveri
2. Dokumentovanje korektivnih i preventivnih mera
3. Izrada Zapisnika o preispitivanju od strane rukovodstva
12.00-13.00 Prezentacija ZADATKA 7, uz diskusiju.
13.00-14.00 RUČAK
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Registrovani vodeći konsultant – RSC (Registered Senior
Consultant) u Registru konsultanata britanskog kraljevskog
Instituta za kvalitet (CQI Management Consultant Register).
Visoki član britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet –
FCQI CQP (Fellow of the Royal Chartered Quality Institute).
Vodeći ocenjivač (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta
kvalitetom u registracionoj šemi Međunarodnog registra
sertifikovanih ocenjivača (IRCA Registration Scheme) koju vodi
britanski kraljevski Institut za kvalitet (CQI).
Redovni profesor (na doktorskim studijama na Mašinskom
fakultetu u Beogradu na predmetu “Menadžment kvalitetom").
Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema
zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC
27001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO/IEC
Uputstvo 65, CE znak, PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.
Autor nekoliko knjiga u vezi praktične primene sistema
menadžmenta.
Ekspert u registru Lojda (Lloyd’s Register Quality Assurance)
za ocenjivanje sistema menadžmenta kvalitetom.
Licencirani predavač TÜV Akademie GmbH.
Predsednik komisije za ocenjivanje za nacionalnu nagradu
OSKAR KVALITETA.
4.
5.
Dragan Aleksić, dipl. inž.
1.
2.
3.
Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima
međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, itd) u velikom broju organizacija.
Predavač na seminarima iz oblasti sistema menadžmenta.
Registrovan proveravač:
- QMS Auditor (ISO 9001).
- EMS Auditor (ISO 14001).
- OH&S Auditor (OHSAS 18001).
- ISMS Auditor (ISO/IEC 27001).
PRIJAVA UČEŠĆA I KOTIZACIJA
Učešće na obuci prijavljuje se na priloženom obrascu PRIJAVA
UČEŠĆA ili na www.q-expert.rs na istom obrascu.
Kotizacija iznosi po učesniku 50.000 dinara plus PDV (Srbija),
odnosno 500 evra plus PDV (inostranstvo). Pored prisustvovanja
obuci, kotizacija svakom učesniku obezbeđuje sledeće:
1. Priručnik ’’Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta’’,
sa svim temama koje se na obuci izlažu
2. Najnovija knjiga prof. dr Nikole Vujanovića “Primena
međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u
organizacijama i ustanovama sa modelima dokumenata” u vrednosti od 12.620 dinara.
3. Spisak svih učesnika na obuci.
4. Pribor za pisanje.
5. Ručak svih pet dana trajanja obuke.
6. Osveženja u pauzama i u toku rada.
7. Zajednička fotografija i CD sa ostalim fotografijama.
8. Sertifikat ’’Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta’’
(na srpskom i engleskom).
SPECIJALNA NAPOMENA
Za potrebe rešavanja zadataka obezbeđeni su
laptopovi za svaku grupu.
2012.
2.
3.
Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema
zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC
27001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO/IEC
Uputstvo 65, CE znak, PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.
Predavač na seminarima iz oblasti sistema menadžmenta.
Registrovani vodeći ocenjivač sistema menadžmenta
kvalitetom u nacionalnoj šemi registrovanja.
Završen KURS ZA PROVERAVAČA / VODEĆEG
PROVERAVAČA Lloyd’s Register Quality Assurance.
Učešće u velikom broju ocenjivanja sistema menadžmenta u
procesu konsultantskog rada u organizacijama (snimak stanja).
50.000 dinara plus PDV
1.
Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, HACCP)
Mr Nebojša Erić, dipl. inž.
11120
Download

Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta - Q