8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
Mr Nebojša Erić, dipl. inž.
Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima
međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO/
IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO/IEC Uputstvo 65, CE znak, PAS 99, itd) u
velikom broju organizacija.
Predavač na seminarima iz oblasti sistema menadžmenta.
Registrovani vodeći ocenjivač sistema menadžmenta kvalitetom u
nacionalnoj šemi registrovanja.
Završen KURS ZA PROVERAVAČA / VODEĆEG PROVERAVAČA
Lloyd’s Register Quality Assurance.
Učešće u velikom broju ocenjivanja sistema menadžmenta u
procesu konsultantskog rada u organizacijama (snimak stanja).
PRIJAVA UČEŠĆA I KOTIZACIJA
Učešće na obuci prijavljuje se na priloženom obrascu PRIJAVA UČEŠĆA ili na
www.q-expert.rs na istom obrascu.
Kotizacija iznosi po učesniku 30.000 dinara plus PDV (Srbija), odnosno 300
evra plus PDV (inostranstvo). Pored prisustvovanja obuci, kotizacija svakom
učesniku obezbeđuje sledeće:
1.
Priručnik ’’Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta’’, sa svim
temama koje se na obuci izlažu
2.
Najnovija knjiga prof. dr Nikole Vujanovića “Primena međunarodnih
standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama
sa modelima dokumenata” u vrednosti od 12.650 dinara.
3.
Spisak svih učesnika na obuci.
4.
Pribor za pisanje.
5.
Ručak sva tri dana trajanja obuke.
6.
Osveženja u pauzama i u toku rada.
7.
Zajednička fotografija i CD sa ostalim fotografijama.
8.
Sertifikat ’’Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta’’ (na
srpskom i engleskom).
Mesto održavanja: Beograd, Hotel Palace, Topličin venac 23, Telefon: 011.2185585, fax: 011.2184458
Prijave: Telefon: 011.3820509, fax: 011.2413664, e-mail: [email protected] i [email protected]
www.q-expert.rs: Obrazac Prijava učešća
6.
7.
Napomena: Dat je poseban osvrt na nacrte standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:20158
5.
• Izrada Politike QMS, EMS, OH&S.
• Definisanje ciljeva QMS, EMS, OH&S.
• Sprovođenje ’’snimka stanja’’.
• Izrada ’’slike procesa’’.
• Izrada Izveštaja sa interne provere.
• Dokumentovanje sprovođenja korektivnih i preventivnih mera (CAPA).
• Izrada Zapisnika o preispitivanju od strane rukovodstva
4.
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
3.
obuku
2.
Registrovani vodeći konsultant – RSC (Registered Senior Consultant)
u Registru konsultanata britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet (CQI
Management Consultant Register).
Visoki član britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet – FCQI CQP
(Fellow of the Royal Chartered Quality Institute).
Vodeći ocenjivač (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta kvalitetom
u registracionoj šemi Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača
(IRCA Registration Scheme) koju vodi britanski kraljevski Institut za
kvalitet (CQI).
Redovni profesor (na doktorskim studijama na Mašinskom fakultetu u
Beogradu na predmetu “Menadžment kvalitetom").
Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima
međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO/
IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO/IEC Uputstvo 65, CE znak, PAS 99, itd) u
velikom broju organizacija.
Autor nekoliko knjiga u vezi praktične primene sistema menadžmenta.
Ekspert u registru Lojda (Lloyd’s Register Quality Assurance) za
ocenjivanje sistema menadžmenta kvalitetom.
Licencirani predavač TÜV Akademie GmbH.
Predsednik komisije za ocenjivanje za nacionalnu nagradu OSKAR KVALITETA.
Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta
11120
09.00-10.00 Uvodno posluženje (kafa,...).
Zadatak 6: Izrada Izveštaja sa interne provere
- Davanje instrukcija za izradu Izveštaja sa interne
provere.
- Prikaz rezultata sprovedene provere i utvrđenih
neusaglašenosti (na uručenom obrascu ’’Izveštaj sa
interne provere’’).
Rešavanje Zadatka 6, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača
09.45-10.00 Prezentacija Zadatka 6, uz diskusiju.
10.00-10.45 Zadatak 7: Dokumentovanje sprovođenja
korektivnih i preventivnih mera
- Davanje instrukcija za dokumentovanje sprovođenja
korektivnih i preventivnih mera.
- Prikaz načina kako se dokumentuje sprovođenje
korektivnih i preventivnih mera (na uručenom obrascu
’’CAPA’’).
Rešavanje Zadatka 7, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača
10.45-11.00 Prezentacija Zadatka 7, uz diskusiju.
11.00-11.30 Pauza za osveženje
11.30-12.30 Zadatak 8: Izrada Zapisnika o preispitivanju
od strane rukovodstva
- Davanje instrukcija za izradu Zapisnika o preispitivanju
od strane rukovodstva.
- Izrada Zapisnika o preispitivanju od strane
rukovodstva, sa prikazom ulaznih i izlaznih elemenata
preispitivanja.
Rešavanje Zadatka 8, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača
12.30-13.00 Prezentacija Zadatka 8, uz diskusiju.
13.00-14.00 Ručak
14.00-14.45 Integrisanje sistema menadžmenta ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 uz korišćenje Aneksa SL
Aneks SL – dokument koji definiše zajedničke
zahteve za sve sisteme menadžmenta
- Posledice primene dokumenta Aneks SL.
- Prikaz dokumenta Aneks SL.
- Aneks SL – identična struktura/sadržaj zahteva svih
standarda za sisteme menadžmenta:
1. Predmet i područje primene
2. Normativne reference
3. Termini i definicije
4. Kontekst organizacije
5. Liderstvo
6. Planiranje
1.
24 - 26. novembra 2014. godine
26. novembar 2014.
PREDAVAČI
Prof. dr Nikola Vujanović
organizuje
15.45-16.00
16.00-16.30
7. Podrška
8. Funkcionisanje
9. Vrednovanje učinka
10. Pobolјšavanje
14.45-15.00 Pauza za osveženje
15.00-15.30 Program i metodologija rada na primeni
integrisanog sistema menadžmenta
15.30-16.00 Pitanja, diskusija i podela sertifikata
Q-EXPERT CONSULTING d.o.o., Beograd
14.45-15.15
15.15-15.45
Rešavanje Zadatka 4, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača
Prezentacija Zadatka 4, uz diskusiju.
Zadatak 5: Izrada slike procesa
- Davanje instrukcija za izradu slike procesa.
- Identifikovanje procesa, grafički prikaz redosleda i
međusobnog delovanja procesa.
Rešavanje Zadatka 5, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača
NAPOMENA: Posluženje (kafa…) u toku rada
Prezentacija Zadatka 5, uz diskusiju.
Pitanja, diskusija i rezime dnevnih sadržaja
ZADATAK 1: OSNIVANJE ORGANIZACIJE
Svaka grupa učesnika osniva organizaciju i za nju definiše naziv, glavne
delatnosti, organizacionu šemu.
ZADATAK 2: IZRADA POLITIKE QMS, EMS, OH&S
Za svoju organizaciju, izrađuje se politika kvaliteta, životne sredine,
zdravlja i bezbednosti na radu.
ZADATAK 3: DEFINISANJE CILJEVA QMS, EMS, OH&S
Za svoju organizaciju, izrađuju se ciljevi kvaliteta, životne sredine, zdravlja
i bezbednosti na radu.
ZADATAK 4: SNIMAK STANJA
Za svoju organizaciju, identifikuju se procesi tj. specificiraju se dokumenta
koja treba uraditi prema zahtevima ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
ZADATAK 5: IZRADA SLIKE PROCESA
Za identifikovane procese u svojoj organizaciji, izrađuje se grafički prikaz
redosleda i međusobnog delovanja procesa.
ZADATAK 6: IZRADA IZVEŠTAJA SA INTERNE PROVERE
Prikaz rezultata sprovedene provere i utvrđenih neusaglašenosti (na
uručenom obrascu ’’Izveštaj sa interne provere’’).
ZADATAK 7: DOKUMENTOVANJE SPROVOĐENJA KOREKTIVNIH I
PREVENTIVNIH MERA
Prikaz načina kako se dokumentuje sprovođenje korektivnih i preventivnih
mera (na uručenom obrascu ’’CAPA’’).
ZADATAK 8: IZRADA ZAPISNIKA O PREISPITIVANJU OD STRANE
RUKOVODSTVA
Izrada Zapisnika o preispitivanju od strane rukovodstva, sa prikazom
ulaznih i izlaznih elemenata preispitivanja.
PROGRAM OBUKE
24. novembar 2014.
08.00-09.00 Evidentiranje učesnika, podela materijala i
pribora za pisanje.
09.00-09.15 Uvodno posluženje (kafa...). Predstavljanje učesnika
obuke. Podela učesnika u grupe.
09.15-10.00 Osnove menadžmenta kvalitetom
- Pojam i definicija ''menadžmenta''.
- Pojam i definicija ’’kvaliteta’’.
- Menadžment kvalitetom.
- Šta je sistem menadžmenta kvalitetom?
09.00-10.00
10.00-10.45
10.45-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.45
25. novembar 2014.
Uvodno posluženje (kafa…)
Dokumentovanje sistema menadžmenta
- Zašto je važno dokumentovanje?
- Zahtevi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 koji se
odnose na dokumentovanje.
Zadatak 2: Izrada Politike QMS, EMS, OH&S
- Prikaz i tumačenje zahteva ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 u vezi Politike (kvaliteta, životne
sredine, zdravlja i bezbednosti na radu).
- Davanje instrukcija za izradu Politike (kvaliteta, životne
sredine, zdravlja i bezbednosti na radu).
Rešavanje Zadatka 2, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača
Prezentacija Zadatka 2, uz diskusiju.
Pauza za osveženje
Zadatak 3: Definisanje ciljeva QMS, EMS, OH&S
- Prikaz i tumačenje zahteva ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 u vezi ciljeva (kvaliteta, životne sredine,
zdravlja i bezbednosti na radu).
- Davanje instrukcija za izradu ciljeva (kvaliteta, životne
sredine, zdravlja i bezbednosti na radu).
Rešavanje Zadatka 3, uz konsultacije i
vođenje od strane predavača
Prezentacija Zadatka 3, uz diskusiju.
Ručak
Zadatak 4: Snimak stanja
- Davanje instrukcija za snimak stanja.
- Identifikovanje procesa tj. specificiranje dokumenata
koja treba uraditi prema zahtevima ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 (‘’snimak stanja’’).
300
2014.
Obuka se realizuje pažljivo izbalansiranom kombinacijom izlaganja
predavača i aktivnog učešća učesnika koji po svojim grupama rešavaju 8
zadataka:
13.30-14.30 Ručak
14.30-15.15 OHSAS 18001:2007 ”Sistem menadžmenta
zdravljem i bezbednošću na radu – Zahtevi”
1. Predmet i područje primene
2. Referentne publikacije
3. Termini i definicije
4. Zahtevi OH&S sistema menadžmenta
4.1 Opšti zahtevi
4.2 OH&S politika
4.3 Planiranje
4.4 Primena i sprovođenje
4.5 Proveravanje
4.6 Preispitivanje koje vrši rukovodstvo
15.00-15.45 Zadatak 1: Osnivanje organizacije
Svaka grupa učesnika osniva organizaciju i definiše
sledeće:
- naziv
- glavne delatnosti
- organizaciona šema
Rešavanje Zadatka 1, uz konsultacije i vođenje od
strane predavača
15.45-16.00 Prezentacija Zadatka 1, uz diskusiju
NAPOMENA:
Vizuelno prikazati organizaciju i sačuvati za sledeće
zadatke.
16.00-16.30 Pitanja, diskusija i rezime dnevnih sadržaja
30.000 dinara plus PDV
Prilikom koncipiranja ove obuke, korišćena su najbolja iskustva
konsultantskog rada u ogromnom broju organizacija različitih delatnosti.
Principi menadžmenta kvalitetom i smernice za
njihovu primenu
Standardi serije ISO 9000 – Značaj i aspekti primene
- Sadržaj serije standarda ISO 9000.
- Karakteristike serije standarda ISO 9000.
- Osnovni razlozi za primenu ISO 9001 i rad na
dobijanju sertifikata.
- Prednosti primene standarda ISO 9001.
10.00-10.45 Prikaz i tumačenje standarda ISO 9001:2008,
”Sistemi menadžmenta kvalitetom – zahtevi”
1. Predmet i područje primene.
2. Normativne reference.
3. Termini i definicije.
4. Sistem menadžmenta kvalitetom.
5. Odgovornost rukovodstva.
6. Menadžment resursima.
7. Realizacija proizvoda.
8. Merenja, analize i poboljšavanja.
10.45-11.15 Pauza za osveženje
11.15-12.00 Prikaz i tumačenje nacrta standarda
ISO/CD 9001:2014
1. Predmet i područje primene
2. Normativne reference
3. Termini i definicije
4. Kontekst organizacije
5. Liderstvo
6. Planiranje
7. Podrška
8. Funkcionisanje
9. Vrednovanje učinka
10. Poboljšavanje.
12.00-12.45 Prikaz i tumačenje standarda ISO 14001,
”Sistemi menadžmenta životnom sredinom –
Zahtevi sa uputstvom za primenu”
1. Predmet i područje primene
2. Referentne publikacije
3. Termini i definicije
4. Zahtevi za sistem menadžmenta životnom sredinom
4.1 Opšti zahtevi
4.2 Politika životne sredine
4.3 Planiranje
4.4 Primena i sprovođenje
4.5 Proveravanje
4.6 Preispitivanje od strane rukovodstva
12.45-13.30 Prikaz i tumačenje nacrta standarda
ISO/CD 14001:2015
1. Predmet i područje primene
2. Normativne reference
3. Termini i definicije
4. Kontekst organizacije
5. Liderstvo
6. Planiranje
7. Podrška
8. Funkcionisanje
9. Vrednovanje učinka
10. Poboljšavanje
Predstavnik rukovodstva za sisteMe MenadžMenta
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
CILJ OBUKE
Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001) ima odgovornost i ovlašćenje, koji obuhvataju:
a) obezbeđivanje procesa potrebnih za utvrđivanje, primenu i održavanje
sistema menadžmenta,
b) izveštavanje najvišeg rukovodstva o delotvornosti sistema
menadžmenta i o svim potrebama za poboljšavanjem,
c) osiguravanje stvaranja svesti o zahtevima korisnika, na svim nivoima
u organizaciji,
d) povezivanje sa eksternim stranama u vezi sa pitanjima koja se
odnose na sistem menadžmenta.
Program obuke ’’Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta’’
koncipiran je tako da po njegovom uspešnom završetku učesnici budu u
potpunosti osposobljeni za izvršavanje gore navedenih odgovornosti.
Download

Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta - Q