TAEKWONDO SAVEZ CRNE GORE
PRAVILNIK O REGISTRACIJI
TAKMIČARA
Podgorica, 2012.
I PROPOZICIJE TAKMIČENJA
Član 1.
Propozicijama takmičenja regulisana su sva tekvondo takmičenja u Crnoj Gori. Službenim,
odnosno takmičenjima u nadležnosti TKDSCG-a tretiraju se sva takmičenja iz kalendara
takmičenja TKDSCG-a.
Regionalna, odnosno gradska takmičenja sprovode regionalni - gradski savezi ili klubovi
dogovorno, a nacionalna TKDSCG.
Organizatori, domaćini, službene osobe, sportisti i svi učesnici takmičenja su obavezni poštovati
i sprovoditi ove propozicije.
Član 2.
Sva takmičenja će se sprovoditi po pravilima Svjetske tekvondo federacije (WTF), Evropske
tekvondo federacije (ETU) i Pravilnika Taekwondo Saveza Crne Gore (TKDSCG), a prema
kalendaru takmičenja TKDSCG-a.
Član 3.
Odluku o naknadama sudijama i drugim službenim licima (putni troškovi, dnevnice, takse),
odluka o visini kotizacije i žalbene takse donosi Upravni odbor.
Kalendar takmičenja takoĎe donosi Upravni odbor, na predlog Takmičarske komisije.
Član 4.
Ovim pravilnikom se utvrĎuje postupak za registraciju takmičara - (u daljem tekstu Takmičari)
njihovo pravo nastupa, prelaska takmičara iz kluba u klub na teritoriji Crne Gore, kao i u
inostranstvu.
Član 5.
Opšte odredbe ovog pravilnika predstavljaju zajednički utvrĎenu osnovu koje se klubovi moraju
pridržavati.
Svaki taekwondo klub iz Crne Gore je dužan i obavezan da se pridržava ovog Pravilnika.
II STAROSNE KATEGORIJE
Kategorije sportista za 2012. godinu:
1) Pioniri:
Kategorije – (važi za muške i ženske kategorije, u kilogramima):
 -21 kg, -23 kg, -25 kg, -27 kg, - 29 kg, -31 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg.
2) Kadeti:
Kategorije – muškarci:
 -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg.
Kategorije – žene:
 -29kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg.
3) Juniori:
Kategorije – muškarci:
 - 45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg.
Kategorije – žene:
 - 42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg.
4) Seniori:
Kategorije – muškarci:
 - 54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, -87 kg, +87 kg.
Kategorije – žene:
 - 46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg, +73 kg.
III REGISTRACIJA ČLANOVA U KLUBU
Član 6.
Pravo je svakog takmičara da se bavi taekwondo sportom i slobodno bira sredinu u kojoj će to
raditi, s tim što se ograničenja u pogledu prava nastupa na takmičenjima ne smatra ograničenjem
tog prava.
Član 7.
Član kluba postaje se na osnovu odluke kluba.
Članstvo u klubu prestaje dobijanjem ispisnice iz kluba u kojem je trenirao-la tj maticnog kluba.
Član 8.
Za prijem u članstvo kluba, potrebno je podnijeti molbu sa sljedećim podacima:
-
ime i prezime,
-
pol,
-
datum roĎenja – (izvod iz matične knjige roĎenih),
-
državljanstvo – (izvod iz knjige državljana),
-
adresa i mjesto stanovanja,
-
da li se registracija obavlja prvi put ili ne,
-
u slučaju prelaska iz kluba u klub, treba da se priloži ispisnicu iz prethodnog kluba i
taekwondo pasoš.
Svaki klub se može uslovljavati i odreĎenim dodatnim podacima.
IV REGISTRACIJA TAKMIČARA NA TERITORIJI CRNE GORE I
PRAVA I OBAVEZE TAKMICARA
Član 9.
Registracija takmičara se vrši u prostorijama Saveza.
Registracija takmičara vazi samo za godinu u kojoj je takmičar registrovan, (do 31. 12.), a za
narednu godinu registracija se mora produžiti, i to od 15. 12. do 15.01. tekuće godine.
Produžavanje se takoĎe vrši u prostorijama Saveza.
Član 10.
U jednoj takmičarskoj godini, takmičar može promijeniti klub samo u vrijeme prelaznog roka i
to od 15. 12. do 15.01. tekuće godine.
Član 11.
Zahtjev za registraciju podnosi klub. Zahtjev za produžavanje se podnosi pismenim putem.
Registraciju takmičara obavlja TKDSCG na osnovu Zahtjeva „Zahtjev za registraciju”, koja
sadrži registarski broj (ukoliko je sportista već prije registrovan), ime i prezime takmičara, datum
roĎenja, adresu boravišta, podatak o taekwondo zvanju i potpis takmičara (ukoliko je
punoljetan).
Klub je dužan da popuni Zahtjev za registraciju, dostavi obrasce i izjavu za maloljetnje
takmičare. Za registraciju takmičara koji se prvi put registruje, klub je dužan da dostavi Zahtjev
za registraciju, izvod iz matične knjige roĎenih i kopiju o državljanstvu. Obavezno je priložiti, uz
zahtjev za prvu registraciju, jednu fotografiju malog formata. Nakon izvršenja registracije,
takmicaru se dodjeljuje takmičarski broj. Kod prve registarcije takmičara, klubu se dostavlja
takmičarska knjižica sa takmičarskim brojem.
Takmičarska knjižica ovjerava se za svaku godinu od strane kluba za koji takmičar nastupa i od
TKDSCG-a. Pored ovjere klubova i Saveza, u takmičarskoj knjižici mora postojati potvrda o
obavljenom ljekarskom pregledu ( ne starijem od šest mjeseci).
Obavezan prilog uz Zahtjev za registraciju takmičara mlaĎeg od 18 godina je „Izjava o
nastupanju maloljetnih takmičara na vlastitu odgovornost”, potpisanu od strane roditelja ili
staratelja.
Zahtjev za registraciju sa propratnom dokumentacijom dostavlja se TKDSCG-u u toku
postojećeg roka, odnosno najkasnije četrnaest (14) dana prije prvog takmičenja iz kalendara
takmičenja TKDSCG-a. Dodatni pojedinačni zahtjevi se mogu dostaviti tokom godine ali svaki
takmičar mora biti registrovan najkasnije osam (8) dana prije početka takmičenja.
Upravni odbor će utvrditi registracionu taksu po takmičaru, za prvu registraciju ili za produženje
registracije. Registracija se plaća nakon dostave računa od strane TKDSCG-a i to na početku
godine uz odobrenje Upravnog odbora koje se donosi na kraju godine.
Član 12.
Sekretar je dužana izvršiti registraciju i proslijediti je podnosiocu, klubu, u roku od dvadeset
(20) dana od dana podnošenja Zahtjeva za registraciju. Isti rok važi u slučaju prijema pri
registraciji, tj. u tom roku Savez će vratiti dokumentaciju kluba u svrhu dopune Zahtjeva.
Član 13.
Takmičar koji se prvi put registruje može to učiniti u bilo koje vrijeme tokom godine.
Član 14.
Ukoliko član želi da napusti klub,njegova obaveza je da klubu iz kojeg želi da ode,dostavi
zahtjev za ispisnicu pismenim putem,kao i da navede razloge zbog kojeg zeli da napusti klub.
Član 15.
Klub koji želi da preuzme ili angazuje takmicara iz drugog kluba dužan je da uputi novcanu
ponudu za prelazak.Matični klub ima pravo da odbije ponudu, ukoliko to ne odgovara interesima
kluba i dostavi svoju.
Član 16.
Da bi takmičar bio registrovan za drugi klub, mora ispuniti sljedeće uslove prema TKDSCG-u:
-
Dostaviti urednu ispisnicu od kluba čiji je bio član,
-
Zahtjev za prelaz takmičara (podnosi klub u koji takmičar prelazi).
Član 17.
Na kraju svake godine, takmičarska komisija daje prijedlog za najuspješnije sportiste koje bira na
osnovu bodovne liste za tu tekuću godinu kao i sportske radnike za doprinos u razvoju
taekwondo sporta,koji usvaja Upravni odbor Saveza. Izbor za najuspješniji klub se bira na
osnovu postignutih rezultata na drzavnim prvenstvima i Kupu Crne Gore,kao i klubskih rezultata
na medjunarodnoj sceni.
Član 18.
Takmičar koji ne nastupi na Drzavnom prvenstvu, da bi ušao u izbor za najboljeg sportistu za tu
godinu, obaveza njegovog maticnog kluba je da najkasnije 15 dana od dana održavanja
prvenstva, pismenim putem obavijesti Savez o razlozima njegovog neucestvovanja.
Član 19.
Svi klubovi na teritoriji Crne Gore imaju pravo na potpisivanje ugovora sa svojim takmičarima,
koji ne smiju biti kraći od jedne godine.
Član 20.
Takmičar koji nastupi za drugi klub, bez odobrenja matičnog kluba, ima pravo nastupa na
meĎunarodnim turnirima koji nisu A - kategorije ali nema pravo nastupa na Državnom
prvenstvu, Kupu Crne Gore i briše se sa bodovne liste za izbor za najboljeg..
Takmičar koji nastupi bez odobrenja matičnog kluba i povrijedi pravila ovog Pravilnika, ne
može biti član reprezentacije.
Rok ograničenja za izmirenje obeštećenja-transfera prema matičnom klubu je tri (3) mjeseca od
dana prelaska takmičara u drugi klub.
Član 21.
U slučaju postojanja svih dokumenata iz člana 17. zahtjev za prelazak iz kluba u klub, će biti
odbijen ukoliko je takmičar kažnjen, pod suspenzijom ili je protiv njega pokrenut postupak pred
disciplinskim organima kluba, regije ili TKDSCG-a.
Član 22.
Klub ne može suspendovati takmičara, niti prekinuti prekršajni postupak poslije podnošenja
zahtjeva za izdavanje ispisnice ili za prekid ugovora.
IV REGISTRACIJA TAKMIČARA U INOSTRANSTVU
Član 23.
Takmičar može postati član kluba u inostrantvu pod sljedećim uslovima:
-
Dozvolu za prelazak u inostrani klub može izdati samo Upravni odbor TSCG-a, na
osnovu njegovog zahtjeva i dozvole kluba iz kojeg odlazi,
-
Po povratku u Crnu Goru može se registrovati samo za klub iz kojeg je otišao u
inostrani klub,
-
U ugovoru sa klubom u koji prelazi predviĎena je mogućnost odazivanja na poziv u
reprezentaciju Crne Gore,
-
Od ukupnog iznosa, koji takmičar dobije prilikom prelaska u inostrani klub (ako je
prelazak propraćen finansijski), deset (10) posto dobije Taekwondo Savez Crne Gore.
-
da od ukupnog iznosa, koji takmičar dobije prilikom prelaska u inostrani klub,
matičnom klubu pripadne odreĎeni procentualni finansijski dio, čiji je iznos utvrĎen u
potpisanom ugovoru izmeĎu kluba i takmičara.
-
Takmičar koji je registorvan za inostrani klub, ima pravo da se takmiči i za matični
klub.
-
Takmicar koji se bori na medjunarodnoj sceni za neki inostrani klub,a registrovan je za
klub iz Crne Gore,može ući u konkurenciju za najboljeg sportistu.
VI ORGANIZACIJA TAKMIČENJA
Član 24.
1. Takmičenja se pripremaju za svaku kategoriju takmičara:
-
pioniri/ -ke,
kadeti/ -kinje,
juniori/ -ke,
seniori/ -ke.
2. Organizator nacionalnog takmičenja je Taekwondo savez Crne Gore. Organizator
ostalih takmičenja je opštinski savez, odnosno klubovi koji se kandiduju za
organizaciju.
3. Nakon prihvatanja kalendara takmičenja, klubovi zainteresovani za organizaciju
dostavljaju svoje kandidature TKDSCG-u na osnovu kojih UO TKDSCG-a
imenuje domaćina takmičenja i uslov priredbe. U slučaju da ne postoji
interesovanje od strane klubova za organizovanje takmičenja, organizaciju
preuzima TKDSCG.
4. Žrijebanje je u službenim prostorijama TKDSCG-a dva dana prije takmičenja.
Žrijebanje je javno i radi ga takmičarska komisija.. Žrijebani parovi unose se u
tablicu praćenja borbi i upisuje se broj njihove borbe. Za ispravno žrijebanje
koriste se žrijebne liste. Prijavne liste, liste za žrijeb te liste evidencije borbe
moraju biti čitke i uredne. Konačna prijava takmičara je nakon obavljenog
službenog vaganja. Predstavnik kluba, prije vaganja, može zamijeniti prijavljenog
borca novoprijavljenim samo u istoj težinskoj kategoriji. Ekipa je konačno
prijavljena kad pristupi službenom vaganju i plati kotizaciju. Konačno prijavljena
ekipa se ne može mijenjati do završetka takmičenja. Ako se na provjeri tjelesne
težine konstatuje da ne odgovara prijavljenoj težini, sporni takmičar se
diskvalifikuje, ne može nastupiti na takmičenju i tretira se kao da nije učesnik
takmičenja.
5. Dužnost domaćina takmičenja:
-
-
-
-
Pridržavati se termina takmičenja predviĎenih Kalendarom.
Poziv za takmičenje šalje se najkasnije sedam (7) dana prije takmičenja.
Sva takmičenja se moraju održavati u sportskim salama. Državna
takmičenja za kadete, juniore i seniore održavaju se u jednom danu na dva
ili više borilišta, zavisno od broja prijavljenih takmičara.
Sala za takmičenje mora imati tribine i ozvučenje (uz dozvolu Upravnog
odbora može se organizovati i bez tribina).
Za sva takmičenja domaćin treba da obezbijedi priznanja i medalje kao i
pehare za 1., 2. i 3. mjesto, dok za sva takmičenja nacionalnog karaktera to
obezbjeĎuje TKDSCG.
Za sva službena lica na takmičenju, domaćin osigurava takse za troškove
prevoza i dnevnice prema odluci TKDSCG-a.
Osigurati doktorsku ekipu, dežurstvo u Hitnoj pomoći kao i ažurnu
hospitalizaciju.
Osigurati obezbjeĎenje.
Prijaviti takmičenje nadležnom MUP-u.
Domaćin takmičenja dužan je u roku od deset (10) dana od dana takmičenja
poslati izvještaj o održanom takmičenju nadležnim tijelima TKDSCG-a te
omogućiti ostalim članovima uvid u rezultate putem Web-a, redovne pošte
ili e-maila.
Za takmičenje nacionalnog karaktera domaćin je dužan TKDSCG-u poslati
izvještaj o održanom takmičenju u roku od deset (10) dana, nakon čega će
TKDSCG isti objaviti na službenoj Web stranici.
Izvještaj o takmičenju mora sadržati:
imena takmičara,
datum održavanja,
naziv organizatora,
naziv pokrovitelja – sponzora,
spisak prijavljenih klubova,
broj takmičara,
popis sudija,
rezultate za 1, 2, i 3. mjesto sa imenima i prezimenima za svaku kategoriju
(u kg),
i) tablicu ekipnog rangiranja klubova:
(bodovanje se vrši na osnovu bodvne liste)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
PRIMJER: (NA OSNOVU BODOVNE LISTE)
KLUB:
BROJ BODOVA:
1.
38
2.
25
3.
23
...
...
j) uredne i čitke žrijebne liste,
k) ostala zapažanja (broj gledalaca i dr.),
- vaganje se mora organizovati minimum jedan sat, a najviše osamnaest (18)
sati prije takmičenja i to digitalnom ili decimalnom vagom, uz prisustvo
trenera ekipe, sudije i člana rukovodstva takmičenja. Prije vaganja
provjerava se identitet takmičara uvidom u takmičarsku knjižicu. Službeno
lice koje sprovodi vaganje mora provjeriti valjanost ljekarskog pregleda,
- uz poziv, organizator je dužan poslati prijavnu listu za upis takmičara,
- u slučaju nemogućnosti organizovanja takmičenja, treba obavijestiti
TKDSCG, trideset (30) dana prije označenog termina održavanja.
6. Prijava takmičara i klubova mora biti na standardnoj prijavnoj listi, ispisanoj
čitko, ovjereno pečatom kluba, i potpisano od strane ovlašćene osobe ili poslato
putem e – maila. Na prijavi treba navesti ime trenera koji će na takmičenju biti
predstavnik kluba, koji posjeduje licencu od stane TKDSCG-a. Na svim
službenim takmičenjima, kotizacija se plaća po prijavljenom takmičaru.
Kotizacija se plaća prema klupskoj prijavi. Prijavne liste trebalo bi da stignu
organizatoru dva dana prije žrijebanja. Klub koji se ne pojavi na takmičenju za
koje se prijavio, dužan je platiti TKDSCG-u kaznu u visini kotizacije za
cjelokupnu ekipu koja se nalazi na prijavnoj listi.
7.Obaveze klubova učesnika:
-
registracija takmičara,
obezbjeĎenje stručnog voĎstva, tj. trenera sa trenerskom licencom TKDSCG-a,
obezbjeĎenje ljekarskog pregleda za sve takmičare,
svaki klub mora osigurati propisnu zaštitnu opremu za sve takmičare saglasno
pravilima WTF / ETU / TKDSCG.
8. Žalbeni postupak:
-
Žalbu na krajnji rezultat borbe ili sudijsku odluku, treba uslijediti neposredno
nakon borbe u roku od petnaest (15) minuta. Žalbu u pismenoj formi potpisanu
od strane trenera ili službenog predstavnika kluba na takmičenju predati
glavnom sudiji uz priloženu taksu od dvadeset (20) eura.
Član 25.
U skladu sa pravilnikom TKDSCG-a, rukovodstvo takmičenja čine:
-
delegat TKDSCG-a,
predstavnik sudijske komisije,
predstavnik takmičarske komisije.
Predstavnik TKDSCG-a je dužan podnijeti izvještaj UO TKDSCG-a koji sprovodi
takmičenje, o zapažanjima vezanim za takmičenje. Izvještaj UO mora sadržati:
-
ocjenu realizacije takmičenja,
kvalitet suĎenja (sve žalbe na sudijske odluke moraju se dostaviti kao prilog
izvještaja),
ostala zapažanja.
Troškove predstavnika TKDSCG-a snosi domaćin (tretman kao sudija IR klase).
Svi predstavnici su dužni da podnesu izvještaj.
VII SUDIJE
Član 26.
Sva taekwondo takmičenja sprovode sudije sa sudijske liste TKDSCG-a. Lista sudija TKDSCGa utvrĎuje se nakon godišnjeg sudijskog seminara i važi za tekuću godinu (pripravnik, 3., 2., i 1.
kategorija). Sudije sa liste TKDSCG-a mogu suditi naredne godine, nakon izdavanja sudijske
licence, koju plaćaju u skladu sa odlukama Upravnog odobra (na predlog predsjednika Sudijske
komisije TKDSCG-a).
Poziv za takmičenje je obavezno dostaviti nadležnoj osobi, odnosno tijelu TKDSCG-a
nadležnom za sudije, kao i klubovima iz kojih dolaze sudije. Prema sudijskoj listi, odreĎuje se
glavni sudija koji je odgovoran za sudije i njihov rad tokom takmičenja (na predlog predsjednika
Sudijske komisije TKDSCG-a).
Sudije imaju pravo na nadoknadu troškova i taksi u skladu sa važećom odlukom Skupštine.
Član 27.
Ekipni učinak klubova mora se utvrditi prema bodovnoj listi
.
Pojedinačni plasman se utvrĎuje na osnovu bodovne liste.
Bodovanje se vrši samo u kategoriji gdje postoje minimum dva takmičara.
VIII VREMENSKO TRAJANJE BORBE
Član 28.
Za sva službena takmičenja, vremensko trajanje borbe odreĎeno je WTF/ ETU/ TKDSCG
pravilima.
Za seniore/ -ke i juniore/ -ke vremensko trajanje borbe je 3 x 2 minuta sa 1 minutom odmora
izmeĎu rundi.
Za kadete/ -kinje vremensko trajanje borbe je 3 x 1. 5 minuta sa 1 minutom odmora izmeĎu
rundi.
Za pionire/ -ke vremensko trajanje borbe je 2 x 1.5 minuta sa 1 minutom odmora izmeĎu rundi.
Rukovodstvo takmičenja može samo u izuzetnim situacijama korigovati vremensko trajanje
borbe.
IX ZAVRŠNE ODREDBE
Član 29.
Ovaj Pravilnik kao i njegove dopune i izmjene donosi Upravni odbor TKDSCG-a na predlog
Takmičarske komicije TKDSCG-a.
Član 30.
Taekwondo klubovi na teritoriji Crne Gore dužni su u roku od trideset (30) dana od stupanja na
snagu ovog Pravilnika usaglasiti svoje pravilnike o registraciji takmičara na osnovu pravila
donešenih ovim Pravilnikom.
Član 31.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na sjednici Upravnog odbora
Taekwondo Saveza Crne Gore ili Skupštine.
Član 32.
Ovim pravilnikom se moraju upoznati svi registrovani klubovi koji su članovi i koji su u
sastavu takmičenja Taekwondo Saveza Crne Gore.
Predsjednik TKDSCG
Prof. dr Milivoje Radović
Download

takmičarski i registracioni pravilnik