SAVEZ KONJIČKIH ORGANIZACIJA FEDERACIJE BIH
DRESURNO TAKMIČENJE
„PEGASOS 2014“
-PROPOZICIJE-
Organizator :
Mjesto:
Konjički klub Pegasos
Doljanska do 57, Ahatovići, Sarajevo
Propozicije su u skladu sa “Pravilnikom o organizaciji i izvođenju takmičenja u dresurnom
jahanju” izdatim od SKO BiH 2009 godine. Propozicije se ne mogu mijenjati niti dopunjavati
bez odobrenja Saveza.
NAZIV TAKMIČENJA: Pegasos 2014
VRSTA TAKMIČENJA: Dresurno takmičenje
- djeca
- juniori
KATEGORIJA UČESNIKA:
- seniori
- mladi konji
Nivoi po starosnoj kategoriji u prilogu
- djeca 2 utakmice, testovi :
1. Pony (revijalni)
2. Uvodni 2. (takmicarski)
- juniori 3 utakmice, testovi:
1. Uvodni 2. (takmicarski)
TESTOVI KOJI SE JAŠU:
2. Pocetni 4. (takmicarski)
3. Elementarni 2. (takmicarski)
- seniori, 2 utakmice, testovi:
1. Elementarni 2. (takmicarski)
2. Uvodni 2. (takmicarski)
- mladi konj, 1 utakmica, test:
1. Uvodni 2. (takmicarski)
Konjičko rekreativni centar “Pegasos”
MJESTO ODRŽAVANJA TAKMIČENJA:
/PUNA ADRESA/ Doljanska do broja 57, Ahatovići,
71000 Sarajevo
TERMIN ODRŽAVANJA TAKMIČENJA: 26. april 2014.
11:00 h
VRIJEME POČETKA TAKMIČENJA:
(moguća promjena na tehničkoj konferenciji)
PROPOZICIJE OVJERENE OD STRANE
SAVEZA KONJIČKIH ORGANIZACIJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DANA:
ORGANIZATOR TAKMIČENJA:
/ ADRESA / SVI KONTAKT TELEFONI / EMAIL /
PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG
ODBORA:
ORGANIZACIONI ODBOR:
SEKRETAR TAKMIČENJA:
SUDIJSKI KOLEGIJUM:
ZAPISNIČAR:
STJUARTI:
DEŽURNA MEDICINSKA EKIPA:
Konjički klub ”Pegasos”
Aleja Lipa 65, Sarajevo
+387 63 03 55 66
+387 63 03 55 65
[email protected]
Emin Muratović
Emin Muratović, Emina Memić, Senada PekarićMuratović, Tanja Đozo, Hari Balićevac
Emin Muratović
Suad Vražalića
Memić Emina, Nora Mahmutović
Određuje organizator naknadno
Gorska služba
DEŽURNI VETERINAR:
DEŽURNI POTKIVAČ:
PRELIMINARNI ROK ZA PRIJAVU
TAKMIČAR:
DEFINITIVNI ROK ZA PRIJAVU
TAKMIČARA:
NAČIN PRIJAVLJIVANJA ZA TAKMIČENJE:
TEHNIČKA KONFERENCIJA.
/ PROTOKOL / TERMIN I MJESTO
ODRŽAVANJA:
UPISNINA:
Određuje organizator naknadno
Određuje organizator naknadno
15. april 2014. Godine
20. april 2014. Godine
Pismenim putem na obrascu (popunjen prijavni
obrazac slati na [email protected])
26. mart 2014. godine
09:00 sati
30,00 KM da li je po startu; 15,00 KM svaki sljedeći
start istog takmičara
O P Š T E/ O P Ć E
ODREDBE
PRAVO UČEŠĆA
•
Takmičenje/natjecanje se održava u skladu sa „Pravilnikom o organizaciji i izvođenju
takmičenja/natjecanja u dresurnom jahanju“ koji je izdao SKO BIH.
•
Da bi se održalo takmičenje/natjecanje u individualnoj konkurenciji moraju da startuju
najmanje 3 učesnika u istoj utakmici, u protivnom se takmičenje/natjecanje neće održati.
•
Da bi se održalo takmičenje/natjecanje u ekipnoj konkurenciji moraju da startuju
najmanje 3 klupske ekipe u utakmici, u protivnom takmičenje/natjecanje se neće održati.
•
Pravo učestvovanja na takmičenju/natjecanju imaju:
• klubovi registrovani u Fedralnom/SKO BiH Savezu,
• takmičari/natjecatelji i takmičarski/natjecateljski konji (mora imati min. 4
godina) koji su registrovani u Savezu za takmičenje za tekuću godinu u
Federalnom/SKO BiH.
• sve utakmice se jašu po starosnim kategorijama po predvidjenim testovima;
djeca – djeciji testovi, juniori - juniorski test, seniori – seniorski test
• Takmicar/natjecatelj moze nastupiti neograničen broj puta na različitim
konjima na samo jednoj od utakmica unutar svoje kategorije
• Takmicar/natjecatelj moze nastupiti neograničen broj puta na različitim
konjima u kategoriji “mladi konj”
• kategoriju „mladi konj” mogu jahati svi jahači neovisno o starosnoj kategoriji
 Učešće u kategoriji “mladi konj” dozvoljeno grlima starosti 4 do 7 godina kao i
starijima kojima je prva sezona takmičenja.
•
Svi konji moraju imati negativan nalaz na Infektivnu anemiju kopitara (IAK) koji nije
stariji od 30 dana.
•
Svi konji moraju imati bazičnu vakcinaciju na INFLUENCU u tekućoj godini
•
STK može da nastupi najviše 4 puta u toku jednog takmičarskog dana, dok MTK može da
nastupi najviše 2 puta u toku jednog takmičarskog dana.
SATNICA – PROTOKOL DOGAĐANJA
SUBOTA 26.3.2014.
08:00 Veterinarski pregled
09:00 Tehnička konferencija
11:00 Početak I. utakmice
Djeca
Juniori
Seniori
Mladi konj
REDOSLJED NASTUPA
Po utvrđenoj startnoj listi (na tehničkoj konferenciji)
OBAVEZE ORGANIZATORA
Organizator takmičenja u obavezi je da obezbjedi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sudijski kolegijum,
Počasne nagrade za plasirane,
Medicinsku dežurnu ekipu sa ambulantnim kolima za svo vrijeme odvijanja
takmičenja,
Dežurnu veterinarsku službu,
Dežurnog potkivača,
Da skup prijavi MUP-u,
Odgovarajući broj obučenih stjuarta
Prostor za prihvat konja, bokseve i/ili štandove na vez.
Komplet opreme za obilježavanje manježa
Zagrijavanje konja – 15 minuta u jahačkoj arena, te induvidualno 5 minuta u
pomoćnom zagrijavalištu.
OBAVEZE UČESNIKA
•
•
•
•
•
•
•
Svi učesnici takmičenja/natjecanja (u daljem tekstu učesnici) su u obavezi da se
prijave i upišu na takmičenje/natjecanje na način i u rokovima predviđeno
Propozicijama bez obzira na karakter nastupa(revijalni ili van konkurencije).
Svi učesnici su u obavezi da za učestvovanje na takmičenju/natjecanju izvrše uplatu
kotizacije za takmičenje ukoliko je nazančena.
Učesnici su u obavezi da imaju kompletnu veterinarsku dokumentaciju za konja.
Svako ne posjedovanje iste, ide na rizik i štetu kluba, učesnika i vlasnika konja.
Učesnici su u obavezi da imaju kompletno popunjenu takmičaersku/natjecateljsku
knjižicu – pasoš konja.
Učesnici su u obavezi da se pridržavaju protokola takmičenja/natjecanja pod
prijetnjom ne isplaćivanja novčane nagrade.
Sva službena lica klubova učesnika, vlasnici konja koji se takmiče/natječu, učesnici i
tehnička lica klubova učesnika, u obavezi su da se ponašaju u sportskom duhu, da
svojim ponašanjem doprinesu boljem odvijanju takmičenja/natjecanja i da se
pridržavaju Pravilnika i Propozicija.
OPREMA JAHAČA - bijele rajterice i bijela košulja, crni ili tamni sako-frak(osim za
revijalne i takmicare koji nastupaju van konkurencije), za sve ucesnike u
takmicenju/natjecanju obavezna zaštitna kaciga, seniorima je dozvoljen polucilindar.
Crne jahaće čizme visoke sare, ili crni kratki čepsovi sa cipelama. Korištenje mamuza,
biča i duplih uzdi mora biti u skladu sa Pravilnikom.
OPREMA ZA KONJA - Englesko ili dresurno sedlo, bijela podsedlica, uzda sa običnom
žvalom.
•
Prijava za takmičenje/natjecanje: Prijavu takmičara dostaviti u naznačenom roku.
Poslije naznačenog roka prijave se neće uzimati u razmatranje.
BODOVANJA I OBRAČUN REZULTATA
a/ Individulno takmičenje/natjecanje:
Održaće se ako startuju najmanje 3 učesnika u utakmici. Za individualni plasman na
takmičenju/natjecanju plasman se određuje prema bolje postignutom plasmanu.
b/Ekipno takmičenje/natjecanje:
Ekipno takmičenje/natjecanje održatće se ako startuju najmanje 3 ekipe. Ekipu sačinjavaju
2 jahača. Ukoliko ekipa ima 3 jahača, za ekipno bodovanje uzimaju se dva bolja rezultata.
Ukoliko je ekipa sastavljena od dva člana, isključenje ili odustajanje bilo kog člana te ekipe
povlači isključenje cijele ekipe iz daljeg takmičenja u ekipnoj konkurenciji, ako u tročlanoj
ekipi dva člana budu isključena i/ili odustanu, cijela ekipa će biti isključena iz daljeg
takmčenja
U slučaju istog procenta ekipa bolji plasman ekipe određuje bolji plasman drugoplasiranog
člana ekipe (1. procenat, 2. kolektivne ocjene), u slučaju i njihove jednakosti plasman
određuju bolje kolektivne ocjene prvoplasiranog člana ekipe, u slučaju i njihovih jednakosti
ekipe ravnopravno dijele plasman i nagrade (npr. I i II mjesto: bodovi za I mjesto + bodovi
za II mjesto se podjeli sa dva i obje ekipe dobiju isti broj bodova za rangiranje za
najuspješnijeg jahača; počasne nagrade se dijele bacanjem novčića).
NAGRADE
Sve nagrade za takmičenje dodjeliće se poslije takmičenja.
• Nagrade za individulni plasman po utakmici: Odredjuje Savez.
• Nagrade za ekipni plasman: Odredjuje Savez.
KOTIZACIJA – ČLANARINA ZA UČEŠĆE
Svi takmičari u svim kategorijama plaćaju kotizaciju/članarinu za učešće. Kotizacija/
članarina za učešće iznosi 30,00 KM za prvi start svakog takmičara, i 15KM za svaki
sljedeći start istog takmičara, koja se uplaćuje na žiro račun ili na licu mjesta organizatoru
najkasnije na tehničkoj konferenciji ili dostavi uplatnicu.
SMEŠTAJ KONJA
Obezbjeđuje organizator na dan takmičenja obezbjeđuje organizator i to na otvorenim
štandovima (prostorima) na vez.
ZAVRŠNE ODREDBE.
•
•
•
U slučaj više sile, Organizator može da donose odluku o pomjeranju satnice programa.
Organizator ne snosi odgovornost u slučaju eventualne povrede ili nesreće
takmičara/natjecatelja, konja, ostalih učesnika i trećih lica, kao i u slučaju
eventualne materijalne štete nastale po bilo kom osnovu.
Potpisom i ovjerom Propozicija od strane organizatora, organizator se obavezuje da će
u cjelosti da ispoštuje sve obaveze iz ovih Propozicija.
Propozicije su u skladu sa „Pravilnikom o organizaciji i izvođenju takimičenja u dresurnom
jahanju” izdatim od Saveza konjičkih organizacija Bosne i Hercegovine.
Propozicije se ne mogu mjenjati niti dopunjavati bez odobrenja Saveza.
Predsjednik
Organizacionog odbora
OVJERAVA
Savez konjičkih organizacija FEDERACIJE BiH
SAVEZ KONJIČKIH ORGANIZACIJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
DRESURNO TAKMIČENJE
PEGASOS 2014 I kolo
PRIJAVA ZA UČEŠĆE
Jahač:
Kategorija:
Klub:
D
J
S
MK
Utakmica/nivo:
____________________________
Mjesto:
Trener:
Mentor:
Grlo:
Pasmina:
Starost:
Spol:
Potpis jahača:
Potpis trenera/Šef ekipe:
SAVEZ KONJIČKIH ORGANIZACIJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
DRESURNO TAKMIČENJE
PEGASOS 2014 I kolo
PRIJAVA ZA UČEŠĆE
Jahač:
Kategorija:
D
Utakmica/nivo:
J
S
MK
____________________________
Klub:
Mjesto:
Trener:
Mentor:
Grlo:
Pasmina:
Starost:
Spol:
Potpis jahača:
Potpis trenera/Šef ekipe:
Dobrobit konja
FEI KODEKS PONAŠANJA ZA DOBROBIT KONJA SE PRIMJENJUJE NA SVIM TAKMIČENJIMA
U BOSNI I HERCEGOVINI !
FEI (Federation Equestre Internationale) KODEKS PONAŠANJA
ZA DOBROBIT KONJA
Međunarodna konjička federacija (Fédération Equestre Internationale-FEI) zahtjeva od svih
koji učestvuju na konjičkim takmičenjima da se pridržavaju FEI Kodeksa ponašanja i da
potvrde i prihvate da u svim trenucima dobrobit konja mora da bude najvažnija i da nikad
ne smije biti podređena takmičarskim ili komercijalnim uticajima.
1. U svim nivoima priprijema i treninga takmičarskih konja, dobrobit konja mora biti
prioritetna u odnosu na sve ostalo.
a) Dobro upravljanje konjima
Štale, hranjenje i trening moraju biti primjereni dobrom upravljanju konjima i ne smiju
ugroziti dobrobit konja. Bilo kakvo ponašanje koje može izazvati fizičku ili mentalnu patnju,
u toku kao i van takmičenja, neće biti tolerisano.
b) Metodi treninga
Konji smiju biti izloženi samo treningu koji odgovara njihovim fizičkim mogućnostima i
nivou zrelosti za discipline za koje se spremaju. Konji ne smiju biti izloženi bilo kakvoj vrsti
treninga koja je izopačena ili izaziva strah ili za koju nisu pravilno pripremljeni.
c) Potkivanje i ekseri za potkivanje
Briga o kopitama i potkivanje mora biti najvišeg standarda. Ekseri za potkivanje moraju biti
dizajnirani i odgovarajući tako da se izbjegne rizik bola i povrede.
d) Transport
Za vrijeme transporta, konji moraju biti potpuno zaštićeni od povreda i ostalih
zdravstvenih rizika. Vozila moraju biti sigurna, sa dobrom ventilacijom, održavana po
najvišim standardima, regularno dezinfikovana i vožena od strane kompetentnog osoblja.
Kompetentno osoblje mora uvijek biti dostupni da pomogne oko konja.
e) Tranzit
Sva putovanja moraju biti pažljivo isplanirana da konjima pružaju regularne periode
odmora sa pristupom hrani i vodi u skladu sa sadašnjim FEI uputstvima.
2. Konji i takmičari moraju biti dobro pripremljeni, sposobni i u dobrom zdravstvenom
stanju prije nego što im se dozvoli da se takmiče
a) Osposobljenosti i spremnost
Učestvovanje na takmičenju mora biti tako uslovljeno da odgovara nivou dokazane
spremnosti konja i takmičara.
b) Zdravstveni status
Ni jedan konj koji pokazuje simptome bolesti, hramanja ili drugog značajnog oboljenja, kao i
predznake kliničke slike neke bolesti ne bi trebao da se takmiči ili da nastavi takmičenje da
ne bi došlo do ugrožavanja njegovog zdravlja. Savjet veterinara mora biti zatražen svaki put
kada postoji sumnja.
c) Doping i lijekovi
Zloupotreba dopinga i lijekova je ozbiljan prijestup i neće biti tolerisan. Poslije bilo kog
veterinarskog tretmana treba obezbijediti dovoljno vremena za potpun oporavak prije
sljedećeg takmičenja.
d) Operacije
Svaka operacija koja dovodi u opasnost zdravlje takmičarskog konja ili bezbjednost ostalih
konja i/ili takmičara ne smije biti dopuštena.
e) Ždrjebne kobile/Kobile koje su se tek oždrijebile
Kobile ne smiju da se takmiče sa navršenih četiri mjeseca ždrjebnosti kao ni dok
ždrijebe sisa.
f) Zloupotreba dejstava
Zlostavljanje konja korišćenjem bilo prirodnih bilo vještačkih (kao što su bič, mamuze I
slično) dejstava jahača neće biti tolerisana.
3. Takmičenja ne smiju da škode dobrobiti konja
a) Prostor za takmičenje
Konji se moraju trenirati i takmičiti samo na odgovarajućim i sigurnim podlogama. Sve
prepone moraju biti napravljene tako da se sigurnost konja ima u vidu.
b) Podloga
Sva podloga po kojoj konj korača, trenira ili se takmiči mora biti tako napravljena i
održavana da smanji faktore rizika koji bi doveli do povreda. Posebna pažnja mora biti
posvećena pripremanju, sastavu i održavanju takvih površina.
c) Ekstremni vremenski uslovi
Takmičenja ne smiju biti održavana po ekstremnim vremenskim uslovima ako je
ugroženo zdravlje ili dobrobit konja. Mjere za hlađenje konja moraju biti preduzete odmah
po završetku takmičenja na vrućem i vlažnom vremenu.
d) Smještaj na takmičenjima - Štale moraju biti sigurne, higijenske, komforne, sa dobrom
ventilacijiom i dovoljno velike za tip konja koji je u njima smješten. Čista i kvalitetna stelja,
hrana, kao i svježa voda za piće, kao i voda za pranje moraju uvijek biti dostupni.
e) Sposobnost za transport
Poslije takmičenja, konj mora biti spreman za put u skladu sa FEI uputstvima.
4. Svaki napor mora biti napravljen kako bi se obezbijedilo da konji dobiju adekvatnu njegu
poslije takmičenja i da se sa njima humano postupa kada su njihove takmičarske karijere
završene.
1. Veterinarski tretman
Veterinarska pomoć mora da postoji na takmičenju. Ako je konj povrijeđen ili iznuren
tokom takmičenja, takmičar je obavezan da sjaše, a veterinar mora da pregleda konja.
2. Uputni centri/klinike
Kad god je to potrebno, konj treba staviti u prikolicu i transportovati do najbliže klinike na
dalju procjenu i terapiju. Povrijeđenim konjima mora biti data sva potrebna terapija prije
transporta.
3. Takmičarske povrede
Događaj usljed koga je nastala povreda na takmičenju treba razmotriti. Uslovi podloge,broj
takmičara i ostali faktori rizika moraju biti pažljivo razmotreni kako bi se našli načini za
smanjenje povreda.
4. Eutanazija
Ako su povrede takve prirode da su isuviše ozbiljne, može se desiti da veterinar mora da
uspava konja što prije moguće, a u cilju ublažavanja patnje konja
5. Penzionisanje konja
Svaki napor mora biti učinjen da bi se konji koji su završili takmičarsku karijeru tretirali
humano i kako zaslužuju.
6. FEI se zalaže da svi oni koji su uključeni u konjički sport postignu najviše moguće
standarde u edukaciji u svom domenu stručnosti koji je povezan sa brigom o takmičarskim
konjima.
Ovaj Kodeks ponašanja za dobrobit konja može biti modifikovan s vremena na vrijeme i
viđenja svih su dobrodošla. Posebna pažnja biće usmjerena na nova saznanja i FEI
ohrabruje i podržava studije o dobrobiti konja.
Download

federalni savez konjičkih organizacija