Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
- Općinska izborna komisija -
UPUTSTVO
O PROVOðENJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA
MJESNIH ZAJEDNICA
Na osnovu člana 18. Odluke o raspisivanju izbora za Savjete mjesnih zajednica
(“Službene novine Kantona Sarajevo broj” 9/14) Općinska izborna komisija Vogošća na sjednici
održanoj dana 14.03.2014.godine , d o n o s i
UPUTSTVO
O PROVOðENJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
I - OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovim Uputstvom utvrñuje se postupak predlaganja i potvrñivanja listi kandidata za izbore
članova Savjeta mjesnih zajednica, utvrñivanje redoslijeda kandidata na glasačkom listiću,
postupak odreñivanja biračkih mjesta, postupak predlaganja i imenovanja biračkih odbora i
mobilnog tima, akreditovanje posmatrača, proces glasanja, utvrñivanje rezultata glasanja i
dostave izbornog materijala Općinskoj izbornoj komisiji, utvrñivanje objedinjenih zbirnih
rezultata glasanja, rješavanje po prigovorima podnesenim Općinskoj izbornoj komisiji, dodjela i
prestanak mandata izabranim članovima savjeta mjesnih zajednica i obrasci za provoñenje
izbora.
II - PREDLAGANJE, OVJERA I OGLAŠAVANJE LISTE KANDIDATA
Predlaganje kandidata
Član 2.
Kandidaturu za članove Savjeta mjesne zajednice mogu podnijeti grañani pojedinačno,
grupe grañana i političke partije koje imaju općinske odbore na području Općine Vogošća.
Ako kandidaturu podnose grañani pojedinci kandidatura se podnosi za mjesno područje
na kojem ima prebivalište.
Ako kandidatsku listu podnosi grupa grañana istu čini 3 ili više grañana sa prebivalištem
na području mjesne zajednice za koju se podnosi kandidatska lista.
Kandidatska lista mora sadržavati: naziv predlagača, redni broj, prezime i ime kandidata
JMBG, adresu, mjesno područje i ovjeren potpis ovlaštenog predlagača.
Ako je predlagač grupa grañana, kandidatska lista mora sadržavati pored podataka o
kandidatu, prezime i ime, potpis i JMBG svih grañana – predlagača.
2
Član 3.
Uz kandidatsku listu dostavljaju se i ovjerene pismene izjave kandidata o prihvatanju
kandidature , te lista sa potrebnim brojem potpisa podrške grañana sa područja mjesne
zajednice u skladu sa članom 9 stav 2.,3. i 4. Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta
mjesne zajednice.
Centar za birački spisak Općine Vogošća izvršit će
potpisnika podrške u biračkom spisku za Općinu Vogošća
provjeru predloženih kandidata i
Birač može dati potpis podrške samo jednoj kandidaturi ili listi kandidata.
Kandidatura odnosno kandidatska lista za članove Savjeta mjesnih zajednica podnosi se
nakasnije u roku od 30 dana do dana odreñenog za održavanje izbora zaključno sa
27.03.2014.godine.
Član 4.
Općinska izborna komisija odmah po prijemu kandidature odnosno kandidatske liste,
utvrñuje da li je kandidatska lista, odnosno kandidatura podnesena u propisanom roku i
sastavljena na način propisan ovim Uputstvom.
Općinska zborna komisija će rješenjem odbaciti kandidaturu odnosno kandidatsku listu ako
utvrdi da je ista podnesena neblagovremeno.
Ako Općinska izborna komisija utvdi da u pogledu pojedinih kandidata nisu ispunjeni
propisani uslovi pozvat će predlagača da odmah, a najkasnije u roku od 48 sati otkloni
nedostatke.
Općinska izborna komisija će rješenjem odbiti potvrñivanje kandidature ukoliko nedostaci
na koje je ukazala, nisu blagovremeno otklonjeni, u skladu sa članom 10.stav 2.Odluke o
raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica.
Ovjera kandidature-kandidatske liste
Član 5.
Ako podnesena kandidatura odnosno kanditatska lista nema nedostataka, ili ako su
nedostaci iz člana 4. u ostavljenom roku otklonjeni, Općinska izborna komisija će rješenjem
potvrditi kanditaturu odnosno kandidatska lista najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
3
Ime kandidata na kandidatskoj listi ne može se povući nakon što kandidaturu ovjeri
Općinska izborna komisija.
Ako kandidat nakon ovjere kandidature odustane od kandidature, odjavi prebivalište sa
mjesnog područja ili umre, Općinska izborna komisija donosi rješenje kojim se utvrñuje
prestanak kandidature za navedenog kandidata i o tome se obavještavaju birači na dan
održavanja izbora.
Član 6.
Općinska izborna komisija utvrñuje konačnu listu kandidata za članove savjeta mjesne
zajednice za svaku mjesnu zajednicu, najkasnije u roku od 10 dana prije dana održavanja
izbora.
Redoslijed pojedinih listi kandidata na glasačkom listiću za svaku mjesnu zajednicu
utvrñuje se žrijebanjem koje provodi Općinska izborna komisija.
Oglašavanje liste kandidata
Član 7.
Općinska izborna komisija će , odmah po sastavljanju konačnih listi iz člana 6. stav 1. ovog
Uputstva , a najkasnije deset (10) dana prije dana odreñenog za održavanje izbora, oglasiti liste
kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica u svim mjesnim zajednicama na oglasnim
tablama mjesnih zajednica i web stranici Općine Vogošća.
III– BIRAČKA MJESTA, BIRAČKI ODBORI ,POSMATRAČI I PROCES GLASANJA
Biračka mjesta
Član 8.
Općinska izborna komisija najkasnije do 30.03.2014.godine će odedit potreban broj
biračkih mjesta za provoñenje izbora za svaku mjesnu zajednicu vodeći računa o ukupnom
broju birača u svakoj mjesnoj zajednici.
4
Ako su za mjesnu zajednicu odreñena dva ili više biračkih mjesta moraju se naznačiti
ulice i naseljena mjesta koje pripadaju svakom biračkom mjestu.
Lokacije biračkih mjesta biće objavljene najkasnije 7(sedam) dana prije dana održavanja
izbora u svim mjesnim zajednicama na web stranici Općine Vogošća kao i putem RTV
„Vogošća“.
Kao lokacije biračkih mjesta mogu se koristiti prostorije mjesnih zajednica, škole i druge
pogodne prostorije.
Birački odbori
Član 9.
Birački odbor neposredno rukovodi radom na biračkom mjestu i odgovoran je za
pravilnost glasanja, brojanja, utvrñivanja i evidentiranja rezultata glasanja.
Svaki subjekt koji učestvuje na izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica u biračke
odbore predlaže članove i zamjenike članova biračkog odbora shodno broju biračkih mjesta i
pripadajućim pozicijama.
Na jednom biračkom mjestu može biti jedan član i jedan zamjenik člana biračkog odbora
iz reda subjekata koji učestvuju u biračkom procesu s tim da će se prilikom imenovanja
primjeniti rezultat žrijebanja koji provodi Općinska izborna komisija za redoslijed kandidata za
glasačke listiće.
Član 10.
Biračke odbore imenuje pismenim rješenjem Općinska izborna komisija za svako biračko
mjesto, najkasnije deset (10) dana prije dana odreñenog za održavanje izbora.
Birački odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana. Predsjednik i članovi biračkog odbora
imaju zamjenike. Na biračkim mjestima koji imaju do hiljadu (1.000) birača birački odbori sastoje
se od predsjednika i tri člana.
Rješenje o imenovanju biračkih odbora dostavlja se svim subjektima koji učestvuju na
izborima, Službi za komunalne poslove, obnovu i razvoj, poslove mjesnih zajednica i zajedničke
poslove i na oglasne table mjesnih zajednica.
Član 11.
Predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici moraju imati najmanje srednju
stručnu spremu , a poželjno je da posjeduju iskustvo u provoñenju izbora.
5
Predsjednik i članovi biračkih odbora moraju biti upisani u birački spisak sa adresom na
području mjesne zajednice za koju se imenuju u birački odbor, s tim da se u birački odbor ne
mogu imenovati kandidati za članove Savjet mjesne zajednice.
Predsjednici biračkih odbora i zamjenici predsjednika biračkih odbora će biti imenovani iz
reda predloženih članova s tim da će Općinska izborna komisija prilikom imenovanja voditi
računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih predlagača.
Član 12.
Predsjednik i svi članovi biračkog odbora moraju biti prisutni na biračkom mjestu tokom
cijelog procesa glasanja, kao i procedure utvrñivanja rezultata glasanja.
Općinska izborna komisija će za imenovane članove biračkog odbora i njihove zamjenike
izvršiti obuku
Općinska izborna komisija će ukoliko predlagač kojem pripada pozicija u biračkom odboru
ne dostavi prijedlog ili ukoliko član biračkog odbora nakon imenovanja odustane ili ne proñe
obuku, imenovati u biračke odbore osobe sa iskustvom u provoñenju izbora koje su učestvovale
u izbornom procesu na posljednim održanim lokalnim izborima.
Zamjenik predsjednika , odnosno zamjenici članova biračkog odbora, učestvuju u radu
biračkih odbora samo ako je predsjednik, odnosno član biračkog odbora spriječen doći na
biračko mjesto na dan održavanja izbora ili mora iz opravdanih razloga napustiti biračko mjesto
prije završetka cjelokupnog izbornog procesa na biračkim mjestima.
Član 13.
Općinska izborna komisija će formirati jedan mobilni tim za glasanje osoba koje su zbog
bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove. Na oglasnim tablama mjesnih zajednica i RTV
Vogošća će se 20 dana prije održavanja izbora istaći obavjest za navedena lica da se mogu
prijaviti za glasanje putem mobilnog tima.
Krajnji rok za evidentiranje osoba iz stava 1.ovog člana je 7 dana prije održavanja izbora.
Dužnosti i odgovornosti članova biračkog odbora u procesu glasanja
Član 14.
Predsjednik upravlja radom biračkog odbora i, zajedno sa članovima biračkog odbora,
odgovoran je za zakonitost rada na biračkom mjestu, održava integritet procesa glasanja,
odnosno brojanja i održava red i mir na biračkom mjestu i njegovoj okolini; popunjava sve
potrebne obrasce; osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta;
6
odreñuje dužnosti svakom članu biračkog odbora; pomaže biračima kojima treba dodatno
pojašnjenje o procesu glasanja i rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo
glasa birača i evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora - vrijeme i okolnosti svih iznimnih
dogañaja na biračkom mjestu i popunjava zbirni obrazac na biračkom mjestu.
Član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda osigurava kontrolu protoka birača na
biračkom mjestu.
Član biračkog odbora zadužen za identifikaciju provjerava identitet birača; pronalazi
biračevo ime u izvodu iz konačnog Centralnog biračkog spiska, odnosno u dodatku izvoda iz
Centralnog biračkog spiska; upozorava birača da se mora potpisati identično kao na
identifikacionom dokumentu; osigurava da se birač potpiše pored svog imena u izvodu iz
konačnog Centralnog biračkog spiska i naglas čita ime birača koji se potpisao na izvod iz
Centralnog biračkog spiska.
Član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića izdaje glasačke listiće;
objašnjava kako treba ispravno ispuniti glasačke listiće; upućuje birača prema slobodnom
prostoru na kojem mu se omogućava tajnost glasanja (u daljnjem tekstu: glasačka kabina). Ako
birač ošteti glasački listić, izdaje mu se drugi glasački listić, a oštećeni glasački listić odlaže se u
kovertu s naznakom “oštećeni glasački listići”.
Pod oštećenim glasačkim listićem podrazumijeva se neupotrebljiv glasački listić: fizički
oštećen ili pogrešno popunjen glasački listić.
Član biračkog odbora zadužen za kontrolu glasačke kutije upućuje birača da ubaci
glasačke listiće u glasačku kutiju i napusti biračko mjesto; osigurava da nijedan birač ne napusti
biračko mjesto dok u glasačku kutiju ne ubaci glasačke listiće i osigurava da se samo glasački
listići ubacuju u glasačku kutiju.
Zapisnik o radu biračkog odbora
Član 15.
Tokom procesa glasanja vodi se Zapisnk o radu biračkog odbora.
Zapisnik o radu biračkih odbora se dostavlja svakom biračkom odboru , zajedno sa
ostalim izbornim materijalom.
U Zapisnik o radu biračkog odbora unose se i eventualna posebna rnišljenja, primjedbe
članova biračkog odbora i posmatrača, kao i sve druge činjenice i dogañaje koji se dese na
biračkom mjestu.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Posmatrači
Član 16.
Svi subjekti koji učestvuju na izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica mogu
podnijeti zahtjev za akreditovanje posmatrača za praćenje izbornih aktivnosti na biračkom
mjestu.
7
Akreditovanje posmatrača vrši Općinska izborna komisija najkanije 5 dana prije dana
održavanja izbora.
Kao posmatrač na izborima može se akreditovati svaki punoljetni grañanin sa
prebivalištem na području Općine Vogošća izuzev kandidata na izborima I članova biračkih
odbora.
Proces glasanja
Član 17.
Općinska izborna komisija će dan prije otvaranja biračkog mjesta, dostaviti biračkom odboru
izborni materijal , i to:
-
birački spisak za odreñeno biračko mjesto;
-
odgovarajući broj glasačkih listića;
-
odgovarajući broj glasačkih kutija;
-
paravane za glasačke kabine;
-
set obrazaca za biračko mjesto;
-
utvrñenu konačnu listu kandidata za mjesnu zajednicu
-
uputstvo o načinu glasanja;
-
zapisnik o radu biračkog odbora;
-
zbirni obrazac
-
potrošni materijal neophodan za proces glasanja i brojanja glasačkih listića
O primopredaji izbornog materijala iz stava 1.ovog člana sačinit će se zapisnik na
posebnom obrascu.
Član 18.
Birački odbor je dužan provjeriti da li je izborni materijal za to biračko mjesto, potpun i u
ispravnom stanju.
Birački odbor je odgovoran za bezbjednost izbornog materijala na biračkom mjestu od
trenutka preuzimanja materijala pa do okončanja procesa glasanja i predaje izbornog materijala
Izbornoj komisiji.
Predsjednik i članovi biračkog odbora če urediti biračko mjesto za glasanje
I izložiti kandidatske liste.
8
Dan izbora
Član 19.
Sva biračka mjesta počinju sa radom u 08,00 sati, a zatvaraju se u 18,00 sati.
Član 20.
Predsjednik i članovi biračkog odbora moraju doći na biračko mjesto najkasnije jedan sat
prije početka glasanja.
U tom vremenskom periodu samo predsjednik i članovi birčkog odbora, kao i posmatrači
mogu da budu prisutni na biračkorn mjestu.
Član 21.
Birački odbor će odrediti mjesto za glasačke kabine, vodećl računa da niko unutar iii van
biračkog mjesta ne može vidjeti birača dok glasa.
Član 22.
Prije početka glasanja predsjednik zajedno sa članovima biračkog odbora popunjava dio
zapisnika o radu biračkog odbora I dio obrasca za zbirne rezultate.
Kašnjenje kod otvaranja biračkog mjesta
Član 23 .
Ako biračko mjesto iz opravdanih razloga, nije otvoreno pravovremeno, a kašnjenje je
trajalo do dva (2) sata, glasanje na biračkorm mjestu rnože se produžiti za onoliko vremena
koliko je trajalo kašnjenje, o černu odlučuje predsjednik biračkog odbora.
Ako je kašnjenje trajalo duže od dva (2) sata , o dužini vremena za koje se glasanje
produžava odlučuje Općinska izborna komisija.
Član 24.
Predsjednik blračkog odbora je dužan odmah po nastupanju okolnosti o razlozima iz člana
23. ovog Uputstva obavijesti Općinsku izbornu komisiju.
9
Procedura glasanja
Član 25.
Glasanje se vrši lično i tajno. Članovi biračkog odbora dužni su objasniti biraču način
glasanja i osigurati tajnost.
Glasanje se vrši upisivanjem znaka x na glasačkom listiću u kvadratić pored imena jednog
kandidata u okviru liste kandidata za jedno mjesno područje s tim što birač može glasati za po
jednog kandidata za svako mjesno područje.
Birači koji glasaju putem mobilnog tima glasačke listiće će nakon glasanja ubaciti u koverte,
a nakon toga koverte ubaciti u glasačku kutiju za mobilni tim.
Član 26.
Na zahtjev blrača koji je slijep, nepismen iii je fizički nesposoban, predsjednik biračkog
odbora odobrava primjenu postupka po kojem druga osoba, koju izabere birač koji nije u
rnoqućnosti da glasa, pomaže tom biraču pri potpisivanju biračkog spiska.
Osoba koja pomaže pri glasanju ne može biti član biračkog odbora, kao ni posmatrač na tom
biračkom mjestu.
Osoba koja pomaže biraču da glasa napisat će svoje ime štampanlrn slovima na birački
spisak do imena birača kojem je pomogao da glasa i potpisati se.
Jedno lice može na jednom biračkom mjestu može pomoći samo jednom biraču da glasa.
Član 27.
Tjelesno nesposobni birači su i oni birači koji doñu do biračkog mjesta, ali ne mogu da uñu
na biračko mjesto.
Drugo lice koje takav birač odabere, treba donijeti identifikacioni dokument nesposobnog
birača na biračko mjesto i izjaviti da birač ne može doći na biračko mjesto.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, predsjednik biračkog odbora treba da provjeri da li je ime
birača upisano u birački spisak. Ako je birač upisan u birački spisak, predsjednik biračkog
odbora uzima Zapisnik o radu biračkog odbora, glasaćki listić i koverat i odlazi do birača.
Predsjednik biračkog odbora zapisuje ime birača i lične podatke u Zapisnik o radu biračkog
odbora a birač se potpisuje pored tih podataka, a zatim ispunjava glasački listić i stavlja ga u
predviñeni koverat.
Lice koje je birač odabrao odnijet će koverat do glasačke kutije, otvoriti koverat i staviti
glasački listić u glasačku kutiju, a zatim će napisati svoje ime štampanlm slovima na birački
spisak pokraj imena birača i potpisati se.
10
Član 28.
Birač glasa na biračkorm mjestu u kojem je upisan u birački spisak. Član biračkog odbora
koga predsjednik biračkog odbora odredi za identifikaciju birača, utvrduje identitet birača na
osnovu važećlh isprava. Za utvrñivanje identiteta birača potreban je jedan od slijedećih važećih
dokumenata sa fotografijom:
1. lična karta;
2. pasoš:
3. vozačka dozvola;
Ako je birač promijenio ime ili prezime, obavezan je uz identifikacioni dokument dati na
uvid odgovarajući dokument o promjeni imena ili prezimena koje je izdao nadležni organ.
Član 29.
Nakon što birač dokaže svoj identitet i nakon što njegovo ime bude pronañeno u biračkorn
spisku, blrač se potpisuje pored imena u biračkom spisku.
Poslije identifikacije blrača i potpisivanja u biračkom spisku, član biračkog odbora zadužen
za izdavanje glasačkih listića, izdaje blraču glasački listić, i birač se upućuje prema glasačkoj
kabini kako bi označlo glasački listić. Pošto označi glasački listić, birač ga presavija i ubacuje u
glasačku kutiju.
Član 30
.
Ako birač upropasti (ošteti) glasački listić, može mu se izdati drugi glasački listić pod
uslovom da se članu biračkog odbora, od koga je primio glasački listić, vrati upropašteni
(ostećeni) glasački listić.
Član biračkog odbora iz stava 1. ovog člana na upropaštenom glasačkorn listiću napiše
riječ "PONIŠTENO" i potom ga odloži u za to predviden koverat, a zatim član biračkog odbora
biraču izdaje drugi glasački listić.
Član 31.
Predsjednik biračkog odbora, uz pomoć članova biračkog odbora, stara se o održavanju
reda u toku glasanja na biračkom mjestu .
Ako je potrebno, predsjednik biračkog odbora može zatražiti intervenciju policije za koje se
vrijeme prekida glasanje.
Predsjednik biračkog odbora može sa biračkog mjesta, udaljiti lice koje remeti red na
blračkorn mjestu, što se upisuje u Zapisnik o radu biračkog odbora.
11
IV –UTVRðIVANJE REZULTATA GLASANJA
Zatvaranje biračkog mjesta
Član 32.
Tačno u 18,00 sati, predsjednik biračkog odbora objavljuje zatvaranje biračkog mjesta.
Svakom biraču koji se nalazi u redu za glasanje u trenutku zatvaranja biračkog mjesta, bit će
omogućeno da glasa.
Vrijeme zatvaranja biračkog mjesta upisuje se u Zapisnik o radu biračkog odbora.
Član 33.
Nakon zatvaranja biračkog mjesta, članovi biračkog odbora, prije otvaranja glasačke kutije,
trebaju :
1. prebrojati i upisati u zbirni obrazac, ukupan broj birača koji su se potpisali na biračkorn
spisku;
2. prebrojati i upisati u zbirni obrazac broj upropaštenih glasačkih listića i staviti ih u
posebnu kovertu sa naznakom: "UPROPAŠTENI I /OŠTEĆENI GLASAČKI LISTIĆI !";
Član 34.
Nakon što prebroje potpise i upropaštene glasačke listiće birački odbor otvara glasačku
kutiju i utvrñuje ukupan broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji.
Nakon toga razvrstava glasačke listiće na važeće I nevažeće glasačke listiće.
Glasački listić je važeći:
-
ako je u onom obliku koji je potvrdila i službeno izdala Općinska izborna komisija;
-
ako je označen tako da je namjera birača jasna;
-
ako nije potpisan i na njemu se ne nalazi ime, naziv, izjava iii neki drugi tekst, ilustracija
ili simbol;
-
ako je birač upisao znak x u kvadratić ispred imena jednog kandidata za jedno mjesno
područje, s tim što na glasačkom listiću može biti označen po jedan kandidat za svako
mjesno područje.
Glasaćki listić je nevažeći:
12
-
ako nije označen iii je označen tako da nije moguće sa sigurnošću utvrditi kojem
kandidatu je birač dao svoj glas;
-
ako su dopisana imena kandidata;
-
ako se na osnovu oznaka, koje je birač dopisao na glasački listić, kao što je potpis,
može utvrditi njegov identitet
-
ako je birač označio sa x više od jednog kandidata za bilo koje mjesno područje.
Brojanje glasova
Član 35.
Nakon utvrñivanja broja važećih i nevažećih glasačkih listića, pristupa se prebrojavanju
glasova, te utvrñuje broj glasova za svakog kandidata.
Nakon završetka postupka brojanja glasova, utvrñivanja i evidentiranja rezultata, birački
odbor objavljuje rezultate glasanja prisutnim posmatračima.
V - DOSTAVA IZBORNOG MATERIJALA IZBORNOJ KOMISIJI
Član 36.
Nakon utvrñivanja rezultata glasanja, blrački odbor odmah dostavlja Općinskoj izbornoj
komisiji:
-
Zapisnik o radu biračkog odbora;
-
birački spisak;
-
sve preostale neupotrijebljene glasačke listiće:
-
sve važeće i nevažeće glasačke listiće:
-
ostećene/upropaštene glasačke listiće;
-
obrazac za zbirne rezultate
-
sav preostali izborni materijal.
VI –UTVRðIVANJE OBJEDINJENIH ZBIRNIH REZULTATA GLASANJA
Član 37.
Nakon što od biračkih odbora dobije izborni materijal Općinska izborna komisija provjerava
ispravnost svih rezultata sa biračkih mjesta kontrolom zbirnih obrazaca i objedinjava rezultate
glasanja u mjesnim zajednicama u kojima je glasanje izvršeno na više biračkih mjesta.
13
Zbirnim rezultatima sa biračkih mjesta biće dodati rezultati glasanja putem mobilnog tima .
Rezultate glasanja putem mobilnog tima utvrdit će Općinska izborna komisija u sjedištu ,
nakon otvaranja koverti sa glasačkim listićima I izvršenih provjera.
Utvrñivanju rezultata glasanja putem mobilnog tima od strane Općinske izborne komisije
mogu prisustvovati akreditovani posmatrači.
Za članove Savjeta izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova za odreñeno
mjesno područje.
.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj glasova mandat pripada kandidatu koji ima
manji redni broj na glasačkom listiću za mjesno područje.
Član 38.
Objedinjeni zbirni rezultati glasanja upisuju se u Obrazac za zbirne rezultate za svaku
mjesnu zajednicu.
Nakon utvrñivanja zbirnih rezultata glasanja, Općinska izborna komisija će javno izložlti
objedinjene rezultate glasanja .
VII - DODJELA I PRESTANAK MANDATA IZABRANIM ČLANOVIMA SAVJETA
MJESNIH ZAJEDNICA
Član 39.
Nakon održavanja izbora i utvrñivanja rezultata Općinsko vijeće Vogošća potvrñuje
rezultate izbora za članove Savjeta mjesne zajednice
Izabrani članovi Savjeta, nakon potvrñivanja rezultata izbora od strane Općinskog vijeća,
dužni su potpisati izjavu o prihvatanju mandata.
Općinska izborna komisija izdaje uvjerenja izabranim članovima Savjeta mjesnih zajednica,
koji su dobili mandat.
Član 40.
Mandat članova Savjeta teče od dana potpisivanja izjave o prihvatanju mandata.
U slučaju odbijanja prihvatanja mandata, kao i prijevremenog prestanka mandata člana
Savjeta mjesne zajednice, mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu sa najvećim brojem
glasova za navedeno mjesno područje.
14
Član 41.
Ukoliko izabranom članu Savjeta mjesne zajednice prestane mandat prije isteka vremena
na koje je izabran u skladu sa Pravilima Mjesne zajednice, Savjet mjesne zajednice o istom
obavještava Općinsku izbornu komisiju.
Općinska izborna komisija , nakon što razmotri zahtjev i priložene dokaze, rješenjem
utvrñuje prijevremeni prestanak mandata i dodijeljuje mandat sljedećem kandidatu sa najvećim
brojem glasova za navedeno mjesno područje.
VIII - RJEŠAVANJE PO PRIGOVORIMA PODNESENIM IZBORNOJ KOMISIJI
Član 42.
Općinska izborna komisija je nadležna za rješavanje svih prigovora u izbornom procesu.
Prigovor se može odnositi na povredu procesa glasanja ili na povredu procesa utvrñivanja
rezultata glasanja i samih rezultata.
Pravo na podnošenje prigovora imaju birači, predlagači kandidatskih listi i pojedinačnih
kandidatura i kandidati za izbor u Savjete mjesnih zajednica.
Prigovor se podnosi u pismenoj formi i treba da sadrži :
1. ime i prezime za flzička lica, naziv predlagača kandidatske liste, adresu i broj kontakt
telefona;
2. kratak opis učinjene povrede i dokaze koji potvrñuju navode prigovora;
3. potpis podnosioca prigovora., a ako je podnosilac prigovora politička stranka treba da sadrži i
pečat i potpis ovlaštene osobe tog političkog subjekta
Član 43.
Općinska izborna komisija će razmotriti svaki prigovor po njegovom prijemu. Ako Općinska
izborna komisija utvrdi postojanje formalnih nedostataka, kada je prigovor nerazumljiv ili
nepotpun, podnosioca prigovora će pozvati da u odreñenom roku otkloni nedostatke.
Ako se uočeni nedostaci ne otklone u roku ili prigovor nije blagovremeno podnesen ili je
podnesen od neovlaštenog lica, prigovor će se rješenjem odbaciti.
Član 44.
Ako se prigovor odnosi na povredu procesa glasanja na biračkom mjestu ili putem mobilnog
tima on se podnosi odmah po nastupanju te povrede. a najkasnije do zatvaranja biračkog
mjesta . Općinska izborna komisija će razmotriti prigovor i odmah, a najkasnije u roku od 24
sata donijeti odluku po prigovoru.
Ukoliko Općinska izborna komisija utvrdi osnovanost prigovora naložit će da se utvrñene
povrede u proceduri glasanja odmah otklone.
15
Ako se prigovor odnosi na povredu procesa brojanja glasova i utvrñenih rezultata glasanja na
biračkom mjestu prigovor se može podnijeti u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata od
strane Općinske izborne komisije..
Ukoliko utvrdi osnovanost prigovora Općinska izborna komisija će u roku od 48 sati donijeti
odluku kojom će narediti ponovno brojanje glasova na tom biračkom mjestu za odreñenog
kanditata ili kandidate na koje se prigovor odnosi. Ponovnom brojanju mogu prisustvovati
posmatrači i podnosioci prigovora.
IX -OBRASCI ZA PROVOðENJE IZBORA
Član 45.
Općinska izborna komisija će utvrditi set obrazaca koje će koristi u izbornom procesu I koji
čine sastavni dio ovog uputstva.
Član 46.
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj tabli Općine
Vogošća ,oglasnim tablama mjesnih zajednica i na web stranici Općine Vogošća.
Broj: 01-05-09/14
Datum,14.03.2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE
______________________
Mensud Omerović
16
Download

UPUTSTVO O PROVOðENJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA