E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
STADLER TVT ®
TEHNIČKO UPUTSTVO
ZA TOPLOVODNI KOTAO
NA ULJE ILI PLIN
Tip ZP
131
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
OPIS NISKOTLAČNOG PARNOG KOTLA
Niskotlačni parni kotao STADLER tip ZP konstruisan je na principu tri promaje sa vertikalnim
vođenjem dimnih plinova. Pogodan je za robustni rad, brza dizanja temperature i variiranje
obterečenja. Kotao je napravljen iz osnovne konstrukcije kotlova tip Z kome je dodan parni dom i
novi elementi za funkciju stvaranja pare. Konstrukcija je rezultat suradnje sa vanjskim partnerima a
rađena je na osnovu konstrukcije kotla firme STADLER koji je več šire primenjivan i poznat. Zbog
vrlo oštrih zahtjeva uticaja na ekologiju bile su izrađene i izmjene pomoču firme WEISHAUPT koje
su uticale da kotao odgovara najoštrijim zahtjevima po pitanju uticaja ispustnih plinova na okolino.
Kotao je konstruisan za sagorevanje tekučih ili plinskih goriva. Racionalna konstrukcija kotla
omogučuje montažu na vrlo malom prostoru. Kvalitetna izrada, idealna konstrukcija komore za
sagorevanje, velika količina vode, plamenocevni tip usmjeravanja dimnih plinova i ugrađeni
turbolatori omogučuju optimalno sagorevanje i iskorištenje preko 92 %. Sa takvim iskorištenjem je
sagorevanje idealno sa minimalnim štetnim emisijama dimnih plinova na okolinu, što dolazi do
izražaja kod rasti ekološke savesti u zadnjem vremenu. U zadnjim je godinama bio postignut i
tehnološki napredak što je imalo uticaj na izmjenu detajla kotla i naravno na podizanje kvaliteta. Za
bolje iskorištenje su u cjevima druge i treče promaje stavljeni turbolatori. Sa vađenjem turbolatora
serviser gorionika podešava stepen iskorištenja kotla i temperaturu dimnih plinova.
Otpor dimnih plinova je minimalan pa je i rad kotla miran i tih. Kotao je dobro izoliran i postavljen
na nosilni okvir. Vrata gorionika se otvaraju u levo ili desno. Otvaranjem vrata omogučen je lak
pristup unutrašnjosti ložišta i do dimovodnih cjevi. Kotao je ispitan sa pritiskom 6 bar i provjeren
na vodotesnost, tako može raditi u eksploataciji sa pritiskom od 0,5 bara. Kao gorivo mogu se
primjeniti sve vrste lož ulja ili zemljanih plinova, te mješovine butan-propan. Svi ugrađeni materiali
su odgovarajuče kvalitete i dobro dimenzionirani. Kotao odgovara svim važečim propisima iz
područja kotlogradnje, bezbednosti rada i konstrukcije (npr. DIN 4751 Bl.1, DIN 4702 itd.).
Tačan pregled uvaženih propisa daje IZJAVA i DEKLARACIJA koja je sastavni dio kumentacije
kotla. Para niskotlačnog kotla može postiči temperaturu do 112° C. Radni tlak ne smije se dignuti
iznad 50kPa (0,5 bar). Temperatura kondenzata neka ne bude niža od 80°C. Želeno je, da se povrati
što više kondenzata, odnosno, da je dodavanje sviježe omekšane vode što manje.
132
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Vrata i otvori za čiščenje:
- Na prednjoj strani kotla su velika vrata, koja omugučuju čiščenje plamene cijevi i dimnih cijevi.
Vrata su izrađena iz lima i dobro izolirana sa lakim vatrostalnim materialom.
- Na prednjoj i zadnjoj strani kotla dole je otvor za čiščenje poslednje promaje.
- Kotao ima i otvor za prilaz unutrašnjosti, da bi se mogao oprati od eventuelno nataloženog mulja.
Priključci na kotlu:
- Kotao je opremljen sa svim potrebnimi priključcima za povezivanje kotla sa potrošačima pare i
priključcima za spajanje regulacijskih, vizuelnih i sigurnostnih elemenata..
- Priključak za oduzim pare i priključak za sigurnostni ventil stoje na najvišjem dijelu parnog
doma. Lokacija priklučka može variirati prema potrebama investitora; ako su standardni, tada
stoje na mjerama koje pokazuje tabela.
- Na vrhu kotla su dva priključka R1/2 za sigurnostne anode koje pipaju nivo vode u kotlu.
- Na zadnjoj strani niskotlačnog parnog kotla nalazi se priključak za povratak kondenzata i
priključak za punjenje i praznjenje kotla.
- Na prednji steni kotla gore nalazi se sabirna cijev sa tri presostata i manometrom
Na bočnoj strani kotla su priključci:
-
priključak za vodopokazivač 2x
priključak za regulator razine vode
priključak za ispuštanje vode sa razine nivoja
priključak za odmuljavanje
SPECIFIKACIJA OPREME:
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Kotao
Revizijski otvor na parnom domu *
Plastificiran opaž sa izolacijom i poklopcem na kome je moguče stajati
Pripremljena ploča za montažu gorionika *
Elektrokomandni ormarič *
Refleksni vodopokazivač 2x
Regulator razine vode sa osiguranom najnižjom razinom vode
Presostat za uključenje prvog stupnja gorionika
Presostat za uključenje drugog stupnja gorionika
Sigurnostni presostat
Manometar za proveravanje pritiska u kotlu
Elektroda za obezbeđenje suviše niskog nivoja vode *
Elektroda za obezbeđenje suviše visokog nivoja vode *
Sigurnostni ventil 2x *
Dozirne crpke 2x *
Ventil za odmuljevanje *
Kalužni ventil *
Tehnička dokumentacija
133
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
MONTAŽA KOTLA
Montažu kotla i puštanje u rad neka izvrši ovlašteno lice proizvođača. Izradu instalacije
kotlovnice i centralnog grijanja potrebno je izraditi u skladu sa važećim građevinsko-kontrolnim i
varnostnim propisima. Dotok vazduha u kotlovnicu mora biti dovoljan. Dimni priključak na dimnjak
i sam dimnjak morata biti takvog promjera kakav je prečnik priključka kotla na dimnjak. Priključak
na dimnjak mora se uspinjati prema dimnjaku, a koljena nesmiju imati oštrih kutova. Preporučujemo,
da prečnik dimnjaka izračuna i propiše projektant centralnog grijanja. Premalena promaja guši rad
gorionika i kotao ne radi optimalno. Ako je promaja u dimnjaku iznad propisane potrebno ju je
reducirati ili u suprotnom ojačati ventilatorom. U kotlovnici neka se kotao postavi na 10 - 15 cm
visokom betonskom podestu. Kotao je potrebno prije montaže na podestu fino iznivelirati. Prema
potrebi se ispod kotla stavi i zvučna izolacija. Kad je kotao postavljen na predviđeno mjesto,
možemo početi sa povezivanjem kotla sa sistemom centralnog grijanja.
Kad povežemo kotao na dimnjak i sistem armatura centralnog grijanja, možemo montirati oplatu.
Oplata se montira prije, ako je kasnije pristup onemogučen. Kod montaže oplate potrebno je samo
sljediti logični raspored. Najbolje je kada otvorimo kutiju sa oplatom, da je najprije rasporedimo
kako bi videli kamo ide koji dio.
Kod malih kotlova skidaju se prednja vrata, da bi se montirala čelna oplata, kod velikih kotlova to
nije potrebno jer je prednja stena iz dva djelova. Bočne stene su prema veličini iz više djelova te se
spajaju sa samoreznim vijcima. Spajanje prednje i zadnje stene izvrši se sa posebnim čepovima pa se
stene spoje sa pritiskom ruke. Kod skidanja vrata moramo paziti kako jih kasnije montiramo, da bi
postigli nepropuštanje dimnih plinova. Kod zatezanja matica na vratima pazimo, da se konusi
pravilno spajaju i da se zatezanje radi diagonalno kako bi ravnomjerno zategnuli i podesili vrata.
Kada kotao radi moraju biti zatvorena vrata na kotlu kako bi postigli usmeren rad kotla. Ako
puštamo otvorena koja vrata kotao če raditi nekontrolisano, te može doči do večeg kvara kotla ili čak
do požara u kotlovnici. Kotao se otvara samo tada kad je potrebno redovito održavanje, prije
otvaranja kotla OBAVEZNO izključiti električki napon.
Sve elemente kotlovske avtomatike (regulator razine vode, refleksni vodopokazivač, tlačni prekidači
i manometar) montiramo nakon toga kada je kotao več priključen na instalaciju i kada je oplata več
montirana. Parni ventil za ispuštanje vode na razini montiramo isto posle završene montaže opate.
Regulator razine vode montiramo tako, da najprije na priključke montiramo prirubnice i spoj dobro
dihtujemo, poravnamo rupe na prirubnicama sa rupama za vijke na regulatoru, stavimo brtvilo te sa
vijcima pričvrstimo prirubnični spoj. Posebno je treba paziti, da uradimo sve spojeve, da ne puštaju
kot večjih pritisaka. Često se pušta voda kroz kosi ventil regulatora razine pa je najbolje napraviti
ljevak i odvod u kanalizaciju. Refleksni vodopokazivač montiramo na jednak način kao regulator
razine. I kod vodopokazivača najbolje je napraviti ljevke za odvođenje vode. Iznad vrata s prednje
strane je priključak 3/4" na koji montiramo prirubnicu tako, da možemo na nju montirati cjev sa
tlačnim prekidačima. U razini vode je na parnom dnu priključak 1 1/4" na kojeg montiramo parni
ventil za izpuštanje vode. Zbog toga što je nemoguče u potpunosti omekšati i očistiti vodu od tvdih
djeliča se sa vremenom na površini vode načini kora koja umanjuje intenzitet isparavanja. Taj film
uklonimo tako, da ispuštamo vodu svako toliko vremena, interval ispuštanja odredite sami prema
stupnju čistoče vode za punjenje. Ventil se upotrebljava i za ispuštanje vode ako se je iz bilo kojih
razloga dignula razina vode iznad dozvoljene. Ispod tog ventila je najbolje napraviti ljevak za
odvođenje vode jer se vrlo često upotrebljava.
134
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Kada smo završili montažu armatura potrebno je elemente povezati sa elektro ormaričem i
gorionikom, Taj posao neka napravi stručno lice kako bi se obezbedio normalan rad svih ugrađenih
elemenata. Kod montaže komandnog ormariča uvažavati upute koje su u komandnom ormariču.
Gorionik montira ovlašteni monter proizvođača gorionika. Gorionik mora odgovarati svim važečim
propisima za gorionike i mora biti izabran u skladu sa tabelom proizvođača. Gorionik mora propisati
projektant centralnog grijanja u skladu sa kapacitetom kotla i projektantskim zadatkom za grijanje
objekta. Gorionik se montira na kotao tako, da se skine prirubnica za gorionik, izseče se potreban
otvor za glavu gorionika izvrtaju i urežu se navoji za pričvrščivanje gorionika preko prirubnice.
Nakon što smo pripremili prirubnicu pričvrstimo je na kotao i stavimo gorionik. Glavu gorionika sa
unutranje strane izoliramo sa tkaninom a prostor između glave gorionika i tesnilnim obručem
napunimo masom, tako da ju nabijemo sa rukohvatom čekiča ili sličnim, što je u priboru uz kotao.
Gorionik montira i spaja ga sa sistemom za dovod goriva samo ovlašteno lice proizvođača gorionika
ili monter ovlašten sa strane proizvođača kotla. Temperatura dimnih plinova mora biti između 180 200 (240°C), izmereni parametri za CO2, CO, O2, SO2, NOX, promaju, λ (lambda) i izkorištenje
moraju imati propisane vrednosti u odnosu na veličinu kotla i vrstu goriva. Ako je temperatura
dimnih plinova prenizka, potrebno je izvlačenje turbolatora iz dimovodnih cjevi u kotlu.
Izvlačenje turbolatora se vrši iz vrha prema dole simetrično sa obe polovine levo-desno.
UPUTSTVA ZA UGRADNJU IZOLACIJSKE MASE PKM-145
MJERE OTVORA NA VRATIMA
KOTLOVA tip ZP
C
tip
φA
φB
mm
ZP
mm
mm
130
173
140
148
180
210
187
181
230
290
350
450
280
253
209
580
700
328
300
203
850
1050
176
1250
1600
415
386
215
2300
442
415
240
2900
270
3500
Nabojna masa služi za dihtovanje prostora između
brtvila obruča vrat i glave gorionika nakon montaže uljnoga ili plinskog gorionika na vrata kotla.
Izolacijsko dihtovanje je potrebno, da se zaštiti nekontrolisano sevanje temperature na vanjsku stenu
vrat.
135
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Postupak rada:
• Otvori se pakirana masa, te odmeri potrebna količina (gledaj tabelu)
• Masa PKM-145 se meša sa vodom v razmeru 1 kg mase i 0,15 litra vode
• Masa se sa dodatkom vode meša tako dugo, da dobijmo homogeni material
• Oko glave gorionika najprije navijemo vatrostalno tkanino radi kasnijih delitacija
• Masa se postepeno stavlja u otvor, kojeg dihtamo i nabija se sa rukohvatom čekiča (bolje je
pnevmatsko nabijanje).
• Nakon što smo napunili međuprostor sa masom možemo kotao polako temperirati.
• Opterečenja morajo biti postepena kako bi sprečili pucanje mase koju smo stavili oko glave
gorionika i izolacijske mase u vratima.
PROVETRAVANJE KOTLOVNICE
Za normalan rad kotla potrebno je dovođenje svežeg vazduha u kotlovnicu. Veličina otvora mora biti
bar 50 % preseka dimne cjevi kotla a nikako manje od 300 cm2. Osim otvora za dovod svježeg
vazduha mora imati kotlovnica i otvor za odvođenje slabog vazduha koji nesme biti manji od 25 %
preseka dimnog kanala a nikako manje od 200 cm2.
RAD KOTLA I PRVO LOŽENJE
Kotao mora biti napulnjen sa vodom, kod punjenja je najbolje pustiti otvoren ventila na razini vode
za ispuštanje načistoča. Kada počne voda iči skroz taj ventil, tada je kotao napunjen. Zatvorimo
ventil i proverimo da ne pušta. Prva voda može imati tvrdočo do 1.0°d, trđu vodo potrebno je sa
dodatcima pripremiti (omekšati), voda za dopunjavanje može imeti samo 0.5 °d karbonatne trdoče.
To postignemo sa postavljanjem ionskog omehčivača vode. Kasnije je potrebno vodu više puta
analizirati kako bi mogli znati dali je voda za punjenje još u dozvoljenim okvirima. Propisi za vodu
dani su u odgovarajučim standardima.
Kada je kotao napunjen sa vodom otvorimo ventile na refleksnim vodokazima i regulatoru razine,
da bi otplaknuli nečistoče sa vodom. Istovremeno kod prvog punjenja kotla provjerimo rad
regulatora razine (uklop, isklop crpke za punjenje i signal sirena). Proverimo dali su stavljeni
turbolatori u cjevima, zatvorimo vrata. Vrata kotla potrebno je pravilno pritegnuti (diagonalno), da
dihtuju. Po puštanju kotla u rad moramo proveriti rad tlačnih prekidača i probati rad četvrte funkcije
regulatora razine.
Kod prvog loženja se mora kotao postepeno temperirati, tako da temperatura polako raste odprilike
od 45-50°C/h, do temperature 500°C, kako bi bilo omogučeno sušenje izolacijske mase u vratima.
Kod brzog temperiranja i nekontrolisanom izgaranja u kotlu može doči do pucanja izolacijske mase
u vratima koja če ispasti.
136
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
Predstavitev: www.wvterm.si
E-mail Adress: [email protected]
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
RAD REGULACIJE KOTLA
Kotao ima montirane radne i sigurnostne elemente, koji su povezani u regulacijskom ormariču i
povezani sa gorionikom u skladu sa vezalnom shemom. Regulacijski ormarič preuzima ulogu
centralnog upravljača kotla, te brine sa svim sigurnostnim elementima za bezbedan rad.
a.) Prekidač razine: radi četiri funkcije. Osnovna mu je funkcija regulisanja razine vode u
granicama minimuma-maksimuma, uključuje i isključuje dozirnu crpku kotla. Ako iz bilo kojeg
razloga pade nivo vode izpod minimum i ako se dozirna crpka ne uključi, uključi regulator razine
zvučni signal - treča funkcija regulatora razine. U kolikor razina vode še dalje pada, izključi
regulator razine preko sigurnostnog tlačnoga prekidača - graničnika - gorionik. To je četvrta
funkcija regulatora razine.
b.) Tlačni prekidač: Kotao je opremljen sa tri tlačna prekidača. Prva dva tlačna prekidača
usmeravata rad gorionika. Treči tlačni prekidač je sigurnostni i izključi gorionik u trenutku, kada
pritisak pare u kotlu naraste iznad 50 Pa ( 5 mVS ). U slučaju, da izključi sigurnostni tlačni prekidač
- graničnik, potrebna je analiza zbog čega je došlo do isključenja ili do kvara pojedine komponente.
Kvar smije otkloniti stručno spremna osoba. Kada se kvar otklonio potrebno je ponovno aktivirati
tlačni prekidač - graničnik sa pritiskom na dugme.
PODEŠAVANJE TLAČNIH PREKIDAČA:
Prvi tlačni prekidač
Drugi tlačni prekidač
Sigurnostni tlačni prekidač-graničnik
0-32 kPa / 0-3,2 mVS/
0-42 kPa / 0-4,2 mVS/
50 kPa / 5 mVS/
c) Elektrode razine vode: dodatni su sigurnostni elementi, koji osiguravaju kotao pred suviše
niskom ili previsokom razinom vode. Elektroda za prenisku razinu vode preuzema funkciju, kada
dođe do kvara regulatora razine i ne dolazi do punjenja sveže vode tada elektroda isključi gorionik.
Elektroda za previsoko razinu vode kod kvara regulatora razine vode izključi crpke za doziranje vode
u kotao.
VODA ZA PUNJENJE KOTLA
Niskotlačni parni kotao ZP ima jenake zahtjeve za kvaliteu vode za punjenje kao i kotlovi drugih
proizvođača. Najbolje je, ako se pri tome pridržavamo njemačkih standarda TÜV, koji predviđaju
sledeče:
VODA ZA PUNJENJE:
Karbonatna trdoča
Ukupna trdoča
Sadržaj O2
Ogljikov dioksid:-kemijski vezan
-ne vezan
0°d
0,1°d
0 mg/1
25 mg/1
0 mg/1
137
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
Predstavitev: www.wvterm.si
E-mail Adress: [email protected]
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
KOTLOVSKA VODA:
Sadržaj ulja
pH vrednost
p vrednost
Sadržaj fosfata P2O5 max
Gustoča
Izgled vode
5 mg/1
8,5-10
5-25 m vol/1
15-30 mg/1
0,7 Be
bistra
Ove zahtjeve je moguče postiči sa ugradnjom sprava za omekšivanje vode i sprava za doziranje
kamikalija. Za omekšivanje vode se danas upotrebljavaju u glavnom ionski omekšivači. Tip i
veličinu sprave za omekšivanje mora za svaki primjer propisati projektant u ovisnosti od surove
vode, koju je potrebno preraditi te od količine izgubljenog kondenzata. Poželjno je vračanje što više
kondenzata natrag u proces proizvodnje pare.
POVRATAK KONDENZATA
Za postizanje maksimalnog učinka poželjno je vračanje što više kondenzata natrag u proces
proizvodnje pare sa što višom temperaturom. Preporučuje se, da temperatura kondenzata ne bi
smjela biti niža od 80 °C. Pošto kotao izgubi u procesu jednu količinu vode, to je potrebno
nadoknaditi sa omekšanom vodom preko sprava za punjenje vode. Crpka za punjenje - obično su
dvije energetski odvojene - mora biti uvjek montirana ispod najnižjeg nivoja vode u sabirniku
kondenzata, odabir kapacitete crpke za punjenje propiše projektant.
OSIGURAVANJE KOTLA
Niskotlači parni kotao štite od povišenog pritiska tlačni prekidači, protiv nestanka vode regulator
razine. Osim toga mora biti kotao obavezno opremljen još sa sigurnostnim ventilima ili sa
sigurnostnim cjevima "U" (JUS M.E7.201). U te namjene ima vsaki kotao predviđene priključke,
odabir osiguranja kotla prepušteno je projektantu.
ZAŠTITA KOTLA PRED SMRZAVANJEM
U slučaju, da postoji mogučnost smrzavanja vode u kotlu potrebno je kotao zaštititi. Ne priporučuje
se dodajanje u vodu raznih hemiskih sredstava za snižavanje temperature ledišta, jer če se kod
porvog dodavanja kondenzata smanjiti koncentracija i zaštita neče biti efikasana. U koliko je kotao
osiguran sa sigurnostnom "U" cijevi, potrebno je isto tako sprečiti smrzavanje u cijevi. To je moguče
uraditi tako da:
- kod kotlova koji ne rade treba kotao i sigurnostnu "U" cijev isprazniti.
- kod kotlova koji ne rade preko noči, u jakim je zimama i izolacija sigurnostnih "U" cijevi
premalena zaštita od smrzovanja, pa su nužni sledeči zahvati:
- montirat "U" cijev u prostoriju koju grijemo
- grijati sigurnostno "U" cijev, uključujuči i gornji ispušnik sa fleksibilnim grijačima
- kod puštanja u rad u vremena kada postoji mogučnost smrzavanja, potrebno je kotao polako
sagrijavati kod prazne sigurnostne "U" cijevi toliko vremena, da se na kraju iz cijevi pojavi para
- svakako proveriti rad manometra, regulatora razine i tlačnih prekidača.
138
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
WV term d.o.o.
Predstavitev: www.wvterm.si
E-mail Adress: [email protected]
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
ODRŽAVANJE KOTLA
Kada postoji opasnost od smrzavanja potrebno je neprekidno loženje kotla . Ispuštanje vode iz
sistema ne preporučujemo osim ako nije druge mogučnosti. Održavanje kotla nije složeno.
Najvažnije je održavanje čistoče u ložištu ali je najbolje taj posao prepustiti dimnjačaru zbog
stručnosti rada i zbog pridržavanja protiv požarnih propisa. Čiščenje kotla može se vršiti mehanički
ili kemički. Koliko puta moramo kotao čistiti ovisi o čađavosti u ložištu. Ako primetimo, da je
čađavost velika i, da se iz dimnjaka puši crni dim, tada dolazi do slabog izgaranja a uzrok je
gorionik. Kotao očistimo i pozovemo servisera gorionika.
Čađavost več kod manjih debeljina smanjuje iskorištenje kotla a utiče i na skračenje životnog doba
kotla. Na kraju ložišne sezone potrebno je generalno čiščenje kotla od strane dimnjačara, ako se
kotao ne loži potrebno ga je konzervirati. Kod puštanja kotla u rad u početku sezone obavezno je
zvati servisera, da bi nanovo podesio gorionik i zamenio istrošene djelove. Kod svih zahvata paziti
na sigurnostne propise. Potrošni material ili rezervni djelovi koji se ugrađuju moraju biti orginalni
prema propisu tvornice.
Ako se na dnu kotla sabire mulj potrebno je redovito odmuljavanje, za ovo su na kotlu pripremljeni
posebni otvori.
TABELA TEHNIČKIH PODATAKA
Kotel
Kapacitet
a
Tip
ZP
Para
Kg/h
Oduz.
pare
DN1
kW
130
180
230
290
350
450
580
700
850
1050
1250
1600
2300
2900
3500
80-130
130-180
180-230
230-290
290-350
350-460
460-580
580-690
690-850
850-1050
1050-1250
1250-1600
1800-2300
2400-2900
3000-3500
180
250
320
400
520
640
800
960
1170
1450
1920
2200
3200
4000
4800
80
80
80
80
100
100
125
125
150
150
200
200
250
2x200
2x200
Sigurn
vod
A
DN2
DN
3
50
50
50
50
65
65
65
65
80
80
100
100
125
150
150
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
D
N
R
″
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
B
C
D
H
H1
H2
H3
H4
L
L1
Dimn
cjev
Masa
Kotla
kg
1400
1550
1750
1850
1950
2170
2270
2560
2710
2860
3060
3470
4130
4730
5110
810
860
860
895
895
1145
1145
1215
1215
1320
1320
1370
1565
1690
1905
205
205
245
225
205
250
250
455
455
500
500
615
850
500-875
500-930
435
490
490
580
680
700
800
865
1015
1100
1300
1415
1560
1585
1640
1445
1495
1495
1545
1545
1980
1980
1870
1870
2000
2000
2120
2440
2620
2800
900
955
955
955
955
1200
1200
1245
1245
1285
1285
1335
1660
1775
1960
635
660
660
685
685
830
830
870
870
920
920
950
1150
1220
1300
1060
1110
1110
1160
1160
1430
1430
1470
1470
1595
1595
1650
1925
2070
2250
585
595
595
595
595
630
630
695
695
700
700
670
880
950
1030
1035
1165
1365
1465
1565
1800
1900
2145
2285
2460
2660
3025
3640
4230
4520
220
240
240
240
240
230
230
280
280
255
255
270
310
325
420
200
230
230
230
230
280
280
280
280
330
330
370
470
470
470
Pridržavamo si pravo na izmjene!
139
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
450
600
700
820
870
1750
1840
2000
2140
2650
2940
3450
5650
7500
9320
Download

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA TOPLOVODNI KOTAO NA ULJE ILI