ODLUKA
O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA
UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
("Sl. list grada Niša", br. 25/2010, 51/2010, 64/2011 i 79/2011)
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovom Odlukom propisuju se merila za obračun naknade za uređivanje građevinskog
zemljišta (u daljem tekstu: naknada) i elementi za ugovaranje međusobnih odnosa u
pogledu uređivanja građevinskog zemljišta, za teritoriju Grada Niša, na osnovu
kriterijuma utvrđenih Zakonom o planiranju i izgradnji.
Član 2
Uređivanje građevinskog zemljišta jeste pripremanje, kao i opremanje građevinskog
zemljišta magistralnom, primarnom i sekundarnom infrastrukturom.
Pripremanje zemljišta obuhvata pripremne radove, imovinsku pripremu i tehničku
pripremu u skladu sa programom uređivanja građevinskog zemljišta.
Opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata komunalne
infrastrukture.
Uređivanje građevinskog zemljišta vrši se prema srednjoročnim i godišnjim programima
uređivanja koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.
Član 3
Grad Niš poslove uređivanja građevinskog zemljišta i obračun i ugovaranje naknade
poverava JP "Direkcija za izgradnju grada Niša" (u daljem tekstu: Direkcija) u skladu sa
Odlukom o osnivanju JP Direkcija za izgradnju grada Niša ("Službeni list Grada Niša",
broj 2/2001 - prečišćen tekst).
Član 4
Obveznici plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta jesu fizička i pravna
lica - investitori na koje glasi pravosnažna lokacijska dozvola, a koji grade novi objekat ili
vrše rekonstrukciju, dogradnju ili promenu namene u skladu sa zakonom na
predmetnom građevinskom zemljištu.
Download

ODLUKA