O B A V E Š T E Nj E
Beograd 3.12.2013. godine
Kojim Brokersko Dilersko društvo Citadel Securities ad Beograd ul. Cvijićeva, 129. Beograd,
matični broj: 17326015, obaveštava klijente i investicionu javnost da je izvršena promena
poslovnog imena u Brokersko Dilersko društvo Tesla Capital a.d. Beograd.
Društvo će u budućem periodu poslovati pod punim poslovnim imenom: Brokersko Dilersko
društvo Tesla Capital a.d. Beograd i skraćenim poslovnim imenom:
Tesla Capital a.d. Beograd
Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj: 5/0-23-3572/8-13 od 29.11.2013.
godine odobreno je proširenje delatnosti tako da Društvo može obavljati i delatnost upravljanja
portfoliom, a istim rešenjem data je prethodna saglasnost na opšta akta.
Društvo je dana 3. decembra 2013. godine objavilo na svom veb sajtu prečišćen tekst Pravilnika o tarifi,
koji se primenjuje počev od 10. decembra 2013. godine.
Za sve informacije u vezi sa navedenim promenama možete nas kontaktirati na:
Tesla Capital ad Beograd
ul. Cvijićeva, 129/III
11000 Beograd
Tel. 011 3020030
Fax. 011 3020050
Vladimir Glišović generalni direktor
Miodrag Ristić direktor
Download

Obaveštenje o promeni poslovnog imena