OBAVEŠTENJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
“DDOR NOVI SAD” O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
Akcionarsko društvo za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8. obaveštava da, postupajući u skladu
sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012) podatke o
ličnosti prikuplja, obrađuje, koristi i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
“DDOR Novi Sad” a.d.o. prikuplja i obrađuje podatke o fizičkim licima u svrhu marketinških - promotivnih aktivnosti, istraživanja i
analiza tržišta osiguranja - merenje zadovoljstva korisnika, i kontaktiranja korisnika u cilju nuđenja ponude usluge osiguranja.
Prikupljene podatke “DDOR Novi Sad” a.d.o. prosleđuje, po potrebi, svojim zaposlenima, fizičkim ili pravnim licima, odnosno
organima vlasti, koja po zakonu ili prirodi posla moraju imati pristup tim podacima, odnosno kojima “DDOR Novi Sad” a.d.o. na
osnovu zakona ili ugovora poverava određene poslove u vezi sa obradom.
Sve podatke o anketiranim fizičkim licima “DDOR Novi Sad” a.d.o. čuva, u skladu sa zakonom kao poslovnu tajnu i obrađuje, primenom svih raspoloživih personalnih, tehničkih i organizacionih mera zaštite.
Zbirke podataka koje “DDOR Novi Sad” a.d.o. čuva i obrađuje, registruju se u Centralnom registru zbirki podataka u skladu sa
zakonom.
Anketirano lice pored prava na obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka, ima pravo na uvid u podatke i kopiju istih,
kao i pravo na opoziv datog pristanka.
U slučaju nedozvoljene obrade podataka “DDOR Novi Sad” a.d.o. je odgovoran prema anketiranom licu u skladu sa Zakonom o
zaštiti podataka o ličnosti.
“DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad
Snežana Rožnov, direktor Direkcije za marketing i CRM
Akcionarsko društvo za
osiguranje DDOR Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 8 - 21000 Novi Sad, Srbija
Tel. +381 21 48 86 000
Fax +381 21 66 24 831
Poštanski fah 367
www.ddor.rs
Agencija za privredne registre Republike Srbije, Registar privrednih subjekata
BD. 30620/2005, PIB: 101633677, MB: 08194815
Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Tekući račun br.: 160-317647-63
Aik Banka a.d. Niš, Nikole Pašića 42, Tekući račun br.: 105-32821-21
Ukupni upisani i uplaćeni kapital: RSD 2.579.597.280,00
DDOR Novi Sad je deo Unipol Grupe, registrovane pod rednim brojem 046 u Registru Grupa
Republike Italije, koji je u nadležnosti odgovarajućeg regulatornog organa Republike Italije
Download

uslove - DDOR Novi Sad osiguranje