ZAHTEV
a)
b)
c)
d)
Za preuzimanje lizinga
Za izmenu podataka (Lično ime/Naziv firme, Prebivalište/Sedište, promena Direktora i sl.)
Za ugradnju uređaja (za gas, duplih komandi, radio-aparata i sl.)
Za izdavanje duplikata (saobraćajne dozvole, tablica I sl.)
Uz Ugovor o finansijskom lizingu br.
,
, br.
(Ime i prezime/Naziv Primaoca lizinga)
,
(Adresa prebivališta/sedišta)
, Broj lične karte:
, izdata od SUP
(Mesto prebivališta/sedišta)
, PIB:
JMBG:
kontakt telefona:
, MB:
, Broj
,
.
Direktor/Ovlašćeni zastupnik pravnog lica:
(Ime i prezime)
Predmet lizinga:
(Naziv vozila/opreme)
Vrsta/Model/Tip:
Godina proizvodnje:
god.
Broj šasije/Serijski broj:
Broj motora:
Registarski broj:
a) PREUZIMANJE LIZINGA
,
, br.
(Ime i prezime/Naziv Preuzimaoca ugovora)
(Adresa prebivališta/sedišta)
, Broj lične karte:
, izdata od SUP
, PIB:
, MB:
(Mesto prebivališta/sedišta)
JMBG:
Broj kontakt telefona:
,
.
Razlog za preuzimanje:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) IZMENA PODATAKA
,
(Novo ime/Novi naziv)
, br.
,
(Nova adresa prebivališta/sedišta)
, Novi
broj lične karte:
, izdata od
(Novo mesto prebivališta/sedišta)
SUP:
, Novi PIB:
, Novi MB:
,
Novi Direktor/Ovlašćeni zastupnik:
(Ime i prezime)
c) UGRADNJA UREĐAJA
1. Za gas
2. Duplih komandi
3. Radio-aparata
4. Ostalo:
,
(Naziv ovlašćenog servisa)
, br.
,
(Adresa ovlašćenog servisa)
.
(Mesto sedišta ovlašćenog servisa)
(Ukoliko ovlašćeni servis nije u mogućnosti da sam izvrši ugradnju uređaja, na crti ispod
navesti podatke servisa u koji ste upućeni od strane ovlašćenog servisa)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) IZDAVANJE DUPLIKATA
1. Saobraćajne dozvole
2. Registarskih tablica
3. Ovlašćenja za registraciju
4. Ovlašćenja za upotrebu
5. Ostalo:
Razlog za izdavanje duplikata:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________
POTPIS PODNOSIOCA ZAHTEVA
Popunjen Zahtev poslati na fax br. 011/201-65-62 ili preporučenom poštom na adresu: VB Leasing doo Beograd,
Milentija Popovića 9, 11070 Novi Beograd.
Za sve eventualne dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 011/201-65-92, 011/201-65-91 i 011/201-65-90
Na Vaš Zahtev odgovorićemo u roku od 7 dana od dana dostavljanja Zahteva.
Download

Zahtev za preuzimanje lizing objekta