OSNOVNI SUD NOVI SAD
TUŽILAC: Petar Petrović iz Novog Sada, ulica Branka Radičevića br. 25/14
TUŽENA: Mirjana Mirić iz Novog Sada, ulica Branka Radičevića br. 25/14
Radi: vršenja roditeljskog prava
Vrednost spora: 15.000,00 dinara
TUŽBA
Tužilac i tužena su živeli u vanbračnoj zajednici od oktobra 2004. godine do marta 2010. godine.
U toku trajanja vanbračne zajednice, tužilac i tužena dobili su zajedničko dete, sina Darka
Petrovića, koji je rođen dana 17.06.2006. godine
DOKAZ: Saslušanje tužioca i tužene
Izvod iz matične knjige rođenih za maloletnog Darka Petrovića
Nakon prestanka vanbračne zajednice, maloletno dete je ostalo da živi sa majkom, tuženom
Mirjanom Mirić, dok otac deteta, tužilac Petar Petrović od dana prestanka vanbračne zajednice
nije imao kontakt sa svojim detetom. Tužilac i dalje učestvuje u izdržavanju deteta tako što
tuženoj isplaćuje mesečno iznos od 10.000,00 dinara na ime izdržavanja maloletnog deteta.
Tužilac smatra da bi on trebalo da on samostalno vrši roditeljsko pravo, budući da je tužena u
međuvremenu obolela od demencije, te da nije u mogućnosti da izdržava dete niti da se stara o
njemu.
DOKAZ: Zdravstveni karton tužene iz Doma zdravlja Novi Sad, ulica Zmaj Ognjena Vuka
Tužilac smatra da bi tužena trebalo da ostvaruje kontakt sa detetom, i to tako što že ga viđati
jednom nedeljno, po dogovoru sa tužiocem i u njegovom prisustvu.
Na osnovu svega navedenog, tužilac predlaže da sud po sprovedenom postupku donese sledeću
PRESUDU
Tužbeni zahtev se usvaja u celosti.
Maloletni DARKO PETROVIĆ iz Novog Sada, sa JMBG 1706006000000, poverava se na
čuvanje i vaspitanje ocu PETROVIĆ PETRU iz Novog Sada.
Utvrđuje se da će tužena MIRJANA MIRIĆ održavati lični kontakt sa detetom DARKOM
PETROVIĆEM tako što će ga viđati jednom nedeljno, po dogovoru sa tužiocem i u njegovom
prisustvu.
Obavezuje se tužena da tužiocu nadoknadi troškove ovog postupka, sa zakonskom zateznom
kamatom od dana presuđenja pa do isplate, u roku od 8 dana po pretnjom izvršenja.
U Novom Sadu, dana 01.05.2011. godine
TUŽILAC
__________________
Petar Petrović
Download

Tužba za vršenje roditeljskog prava