OSNOVNI SUD NOVI SAD
TUŽILJA: Mirjana Petrović iz Novog Sada, ulica Branka Radičevića br. 25/14
TUŽENI: Petar Petrović iz Novog Sada, ulica Branka Radičevića br. 25/14
Radi: razvoda braka
Vrednost spora: 19.000,00 dinara
TUŽBA
Tužilac i tuženi su zaključili brak dana 01.05.1990. godine.
DOKAZ: Izvod iz matične knjige venčanih
U toku trajanja braka, došlo je do trajnog poremećaja bračnih odnosa supružnika,
usled različitog vaspitanja i navika kod supružnika, te je dalji zajednički život
supružnika postao nemoguć.
DOKAZ: Saslušanje tužilje
Tužilja i tuženi u braku imaju jedno zajedničko maloletno dete, i to ćerku Petrović
Milicu.
DOKAZ: Izvod iz matične knjige rođenih
Budući da tuženi već izvesno vreme ne živi u zajednici sa tužiljom i sa svojim
maloletnim detetom, to tužilja smatra da bi za dete bilo najbolje da bude povereno na
čuvanje i vaspitanje tužilji.
Tužilja i tuženi su oboje zaposleni, tužilja ostvaruje mesečnu zaradu od 35.000,00
dinara, dok tuženi ostvaruje mesečnu zaradu od 45.000,00 dinara. Tužilja smatra da bi
tuženi trebalo da učestvuje u izdržavanju svog maloletnog deteta sa 25% zarade koju
sada ostvaruje.
Tužilja takođe smatra da bi tuženi trebalo da održava kontakt sa detetom tako što bi
dete boravilo kod tuženog subotom i nedeljom svake druge nedelje.
Na osnovu svega navedenog, tužilja predlaže da sud po sprovedenom postupku
donese sledeću
PRESUDU
Tužbeni zahtev se usvaja u celosti.
Razvodi se brak tužilje MIRJANE PETROVIĆ iz Novog Sada i tuženog PETRA
PETROVIĆA iz Novog Sada zaključen dana 01.05.1990. godine pred matičarem
grada Novog Sada.
Maloletna MILICA PETROVIĆ iz Novog Sada poverava se na čuvanje i vaspitanje
majci MIRJANI PETROVIĆ iz Novog Sada.
Obavezuje se tuženi PETAR PETROVIĆ da na ime izdržavanja maloletnog deteta
MILICE PETROVIĆ plaća mesečno iznos od 25% svojih redovnih mesečnih
novčanih primanja umanjenih za poreze i doprinose i obaveze za obavezno socijalno
osiguranje, računajući od dana presuđenja, do petog dana u mesecu za prethodni
mesec, pod pretnjom izvršenja.
Utvrđuje se da će tuženi PETAR PETROVIĆ održavati lični kontakt sa detetom
MILICOM PETROVIĆ tako što će dete boraviti kod tuženog subotom i nedeljom
svake druge nedelje.
Obavezuje se tuženi da tužilji nadoknadi troškove ovog postupka, sa zakonskom
zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate, u roku od 8 dana po pretnjom
izvršenja.
U Novom Sadu, dana 01.03.2011. godine
TUŽILJA
Download

Tužba za razvod braka