Kontrolno telo Metron
Kotorska 63, 21000 Novi Sad
Tel: 021/506-277
Fax: 021/506-255
www.metrongroup.eu
[email protected]
Zahtev za kontrolisanje
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA
Podnosilac zahteva
Adresa podnosioca zahteva
PIB
Telefon/fax
Osoba za kontakt
Mobilni telefon
e-mail
PODACI O KORISNIKU (ukoliko se razlikuje od podnosioca zahteva)
Podnosilac zahteva
Adresa podnosioca zahteva
PIB
Telefon/fax
Osoba za kontakt
Mobilni telefon
e-mail
PODACI O MERILIMA
Red. br.
Proizvođač
merila
Tip merila
(model)
Serijski broj
Broj
odobrenja
tipa
Uverenje o
overavanju
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Ime i prezime ovlašćenog lica podnosioca zahteva
Potpis
M.P.
PR.21.PS.KT.10.11
PRILOG UZ ZAHTEV ZA KONTROLISANJE
Merilo br. 1
Merilo br. 2
Merilo br. 3
Proizvođač:
Proizvođač:
Proizvođač:
Tip (model):
Tip (model):
Tip (model):
Serijski broj:
Serijski broj:
Serijski broj:
Naziv kulture
Merni opseg*
Merilo br. 4
Naziv kulture
Merni opseg*
Merilo br. 5
Naziv kulture
Merilo br. 6
Proizvođač:
Proizvođač:
Proizvođač:
Tip (model):
Tip (model):
Tip (model):
Serijski broj:
Serijski broj:
Serijski broj:
Naziv kulture
Merni opseg*
Merilo br. 7
Naziv kulture
Merni opseg*
Merilo br. 8
Naziv kulture
Proizvođač:
Proizvođač:
Tip (model):
Tip (model):
Tip (model):
Serijski broj:
Serijski broj:
Serijski broj:
Merni opseg*
Naziv kulture
Merni opseg*
Merni opseg*
Merilo br. 9
Proizvođač:
Naziv kulture
Merni opseg*
Naziv kulture
Merni opseg*
* Merni opseg mora biti u skladu sa mernim opsegom propisanim od strane proizvođača opreme
PR.21.PS.KT.10.11
Download

Zahtev za kontrolisanje