Obrazac SZS
Podnosilac prijave __________________
Biro rada ___________________________
Broj: _____________________________
Broj: _______________________________
Datum: ___________________________
Datum: _____________________________
PRIJAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
‘’STIMULISANJE ZAPOŠLJAVANJA LICA SA STEČENIM SREDNJIM OBRAZOVANJEM ”
I
Podaci o podnosiocu prijave
Naziv podnosioca prijave : _______________________________________________________________
PIB: ___________________________
PDV: _________________________________
Banka: _________________________
Broj žiro računa: ________________________
Djelatnost: _______________________
Registarski broj: _________________________
Kontakt osoba: ___________________
Telefon/fax: ____________________________
Broj zaposlenih: _________________
Sjedište-opština: _________________________
II
Podaci o učesnicima programa
Podaci o učesnicima III nivoa obrazovanja:
Naziv zanimanja: _________________________________________________________ Broj:_________
Naziv zanimanja: __________________________________________________________ Broj:_________
Naziv zanimanja: __________________________________________________________ Broj:_________
Naziv zanimanja: __________________________________________________________ Broj:_________
Naziv zanimanja: __________________________________________________________ Broj:_________
_____________________________________________________________________________________
Ukupan broj učesnika III nivoa obrazovanja: ________
Podaci o potencijanim učesnicima IV nivoa obrazovanja:
Naziv zanimanja: __________________________________________________________ Broj:_________
Naziv zanimanja: __________________________________________________________ Broj:_________
Naziv zanimanja: __________________________________________________________ Broj:_________
Naziv zanimanja: __________________________________________________________ Broj:_________
Naziv zanimanja: __________________________________________________________ Broj:_________
_____________________________________________________________________________________
Ukupan broj učesnika IV nivoa obrazovanja ____________
Ukupan broj učesnika III I IV nivoa obrazovanja: _________
PODNOSILAC PRIJAVE
______________________________
Download

I Podaci o podnosiocu prijave Podaci o učesnicima III nivoa