Tel:.034/332-240;.Cen.: 034/335-745;Faks: 034/335-746;.e-mail:[email protected]:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041
Broj: ............................
Datum: 25.05.2010.
SERTIFIKATI ZA ISPITIVANJE VODE I KONTROLU VODE I
VODOMERA
Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac dobilo je,u maju
2010.godine:
• SERTIFIKAT O AKREDITACIJI kojim se potvrđuje da organizacija JKP »Vodovod i
kanalizacija« Sektor za sanitarnu kontrolu vode ,Kragujevac, akreditacioni broj 01-313
zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006- te je kompetentna za
obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije.
• SERTIFIKAT O AKREDITACIJI kojim se potvrđuje da organizacija JKP »Vodovod i
kanalizacija« Kragujevac, akreditacioni broj 06-053 zadovoljava zahteve standarda SRPS
ISO/IEC 17020:2002- te je
kompetentna za obavljanje poslova kontrolisanja koji su
specificirani u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije, kao kontrolna organizacija tipa C.
(»Kontrono telo tipa C je kontrolno telo koje je uključeno u projektovanje, proizvodnju,
isporuku,ugradnju,korišćenje ili održavanje predmeta koje kontroliše ili sličnih konkurentskih predmeta, a
koje može da pruža usluge kontrolisanja i drugim organizacijama osim svojoj matičnoj organizaciji« tačka
4.2.3. standarda SRPS ISO/IEC:2002 )
Vodovod može da vrši:
za potrebe matične organizacije
• ispitivanje vode za piće i sirovih voda
• kontrolisanje vode za piće
• pregled i kontrolisanje kućnih vodomera za hladnu vodu
za treća "lica"
• ispitivanje vode za piće i sirovih voda
• kontrolisanje vode za piće
• pregled i kontrolisanje kućnih vodomera za hladnu vodu
1/2
Akreditacija obezbeđuje formalno priznavanje kompetentnosti organizacija za ocenjivanje
usaglašenosti što omogućava korisnicima da identifikuju i izaberu pouzdanu uslugu
(ispitivanja i kontrolisanja) koja može ispuniti njihova očekivanja i potrebe.
Prednosti akreditacije u zavisnosti od zainteresovanih strana su za:
• Vodovod
Akreditacija garantuje podizanje nivoa organizacijske i tehničke osposobljenosti laboratorija,
očuvanje reputacije preduzeća, smanjenje troškova.
• Državu
Akreditacija je međunarodno priznato sredstvo za osiguranje poverenja u rad institucije s
ciljem zaštite javnih interesa, povećanja pouzdanosti u donošenju odgovarajućih odluka,
ispunjenje zakonskih propisa, smanjuje se rizik nekompetentnih laboratorija.
• Privredu
Akreditacija obezbeđuje pouzdana ispitivanja i merenja.
• Potrošače
Akreditacija daje poverenje u sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga, smanjuje zdravstvene
rizike, ispunjava korisničke zahteve.
JKP"Vodovod i kanalizacija" je prvi vodovod koji je dobio sertifikate o akreditaciji
laboratorija za ispitivanje i kontrolne organizacije.
Procesi ispitivanja i kontrolisanja obavljaju se prema procedurama i uputstvima, a koja su
u skladu sa zahtevima standarda:
• SRPS ISO/IEC 17025:2006-Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i
laboratorija za etaloniranje i
• SRPS ISO/IEC 17020:2002-Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju
kontrolisanje.
Akreditacija garantuje podizanje nivoa organizacijske i tehničke osposobljenosti
laboratorija kao i kvaliteta proizvoda (vode) i usluga(pregled i kontrola vodomera).
Kao osnovu za akreditaciju laboratorija za ispitivanje i kontrolne organizacije akreditaciona
tela koriste međunarodne standarde ISO/IEC 17025:2006 i ISO/IEC 17020:2002.
JKP"Vodovod i kanalizacija" ima opremu i kadrove za poslove koji su definisani Rešenjem
o utvrđivanju obima akreditacije koje je sastavni deo Sertifikata.
aav
Avgust 2008.
RUKOVODILAC KONTROLNOG TELA I SEKTORA ZA SANITARNU KONTROLU VODE
Jas Dragoslava Đuran, dipl.hem.
2/2
Download

sertifikati za ispitivanje vode i kontrolu vode i vodomera