UGOVOR O DONACIJI
Ugovorne strane:
______________________________________ iz _________________ PIB _________________, u
daljem tekstu DONATOR i
Udruženje građana GRAĐANSKI SAVEZ iz Beograda PIB 107928275, u daljem tekstu PRIMALAC DONACIJE
Član 1.
DONATOR je upoznat sa programom i ciljevima PRIMAOCA DONACIJE i zainteresovan je da mu u
ostvarenju istih pomogne na jedan od sledećih načina:
a) Ustupanjem na korišćenje prostora bez naknade;
b) Uplatom na tekući račun 205 – 189533 – 06 finansijskih sredstava;
1. Jednokratnom uplatom
2. Periodičnim uplatama
c) Ustupanjem opreme na korišćenje bez naknade;
d) Davanjem savetodavnih usluga ili zastupanjem bez naknade;
e) Davanjem poklona u naturi;
f) Promocijom;
g) Na druge nepomenute načine.
Član 2.
Ugovorne strane su se sporazumele da je odabrani vid donacije iz člana 1.
_________________________________________________, preciznije određen na način:
______________________________________________________________________________
Član 3.
PRIMALAC DONACIJE će u znak zahvalnosti i uz saglasnost DONATORA na svom sajtu objavljivati logo
Donatora sa kraćim pratećim tekstom koji ne može biti u suprotnosti sa programom i ciljevima Primaoca
donacije.
Član 4.
Ugovor je sklopljen:
a. Na neodređeno vreme;
b. Na određeno vreme, do _________________________.
Član 5.
Ugovorne strane mogu odustati od primene ugovornih odredbi i pre isteka roka na koji je ugovor
sklopljen, uz blagovremeno obaveštavanje druge ugovorne strane.
Član 6.
U slučaju eventualnog spora, ugovorne strane prihvataju nadležnost suda u Beogradu.
Član 7.
Ovaj ugovor je sačinjen u dva primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.
U Beogradu, ___________ godine
Za DONATORA
Za PRIMAOCA DONACIJE
Download

UGOVOR O DONACIJI Ugovorne strane: iz PIB