POPUNJAVA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
RED. BR.
DATUM
ORGANIZACIONI DEO FILIJALA
ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA
SA INDIVIDUALNOG RAČUNA ČLANA
DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA
ZAPOSLENI
POTPIS
RED. BR.
ORGANIZACIONI DEO SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU PENZIJSKOG FONDA
PRIMIO
DATUM
REŠIO
DATUM
PODACI O ČLANU FONDA I PRENOSU SREDSTAVA
IME I PREZIME ČLANA FONDA
JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA (JMBG)
ADRESA
KONTAKT TELEFON
NAZIV FONDA IZ KOG SE PRENOSE SREDSTVA DUNAV DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND
NAČIN PRENOSA SREDSTAVA (OZNAČITI) UKUPNO DELIMIČNO
PODACI O INDIVIDUALNOM RAČUNU ČLANA FONDA SA KOGA SE PRENOSE SREDSTVA I IZNOSU SREDSTAVA
(NAVESTI NAJMANJE JEDNU OD PONUĐENIH OPCIJA)
1.
BROJ INDIVIDUALNOG RAČUNA 2.
BROJ UGOVORA O ČLANSTVU 3.
BROJ UGOVORA O PENZIJSKOM PLANU 4.
SVI RAČUNI U FONDU ‫٭‬
NAVESTI IZNOS KOJI SE PRENOSI ILI U DINARSKOM IZNOSU ILI PROCENTUALNO ILI U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA : ‫٭‬UKOLIKO SE NAVEDE DINARSKI IZNOS, TREBA IMATI U VIDU DA, ZBOG MOGUĆE PROMENE VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE OD TRENUTKA PODNOŠENJA ZAHTEVA DO TRENUTKA
PRENOSA SREDSTAVA, NA INDIVIDUALNOM RAČUNU MOŽE DOĆI DO PROMENE IZNOSA SREDSTAVA
PODACI O FONDU U KOJI SE PRENOSE SREDSTVA
NAZIV DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOM
NAZIV FONDA
PODACI O INDIVIDUALNOM RAČUNU ČLANA FONDA NA KOJI SE PRENOSE SREDSTVA
(NAVESTI NAJMANJE JEDNU OD PONUĐENIH OPCIJA)
1.
BROJ INDIVIDUALNOG RAČUNA 2.
BROJ UGOVORA O ČLANSTVU 3. BROJ UGOVORA O PENZIJSKOM PLANU DATUM
POTPIS ČLANA FONDA

IME, PREZIME I POTPIS LICA KOJE JE PRIMILO ZAHTEV
Trg Republike 5/VII
11000 Beograd, Srbija
www.dunavpenzije.com
Tel +381 11 3036 360
Tel +381 11 3036 361
Fax +381 11 2186 788
Mat broj 17411233
PIB 100057074
Račun broj 265-1100310001065-55, Raiffeisenbank a.d.
Download

ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA SA