UGOVOR O KREDITNOJ PODRŠCI I OSIGURANJU
POLJOPRIVREDNIH GAZDISTAVA
Predstavnici Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Republike Srbije, banaka i osiguravajućih kuća potpisali su, 3.aprila
2014.godine, Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa
poslovnim bankama i osiguravajućim kućama o kreditnoj podršci i
osiguranju poljoprivrednih gazdinstava.
Ugovori su potpisani sa Komercijalnom bankom, banka Intezom ,
Kredi –Agrikol bankom, Erste bankom, Hypo bankom,Societe
Generale bankom, Opportunity bankom, Sber bankom Srbija i NLB
bankom, OTP bankom, Moskovskom bankom, Poštanskom
štedionicom kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta
Đenegarli, Dunav osiguranje, Globus,Triglav i Milenijum.
Krediti čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do
godinu dana, odobravaće se i isplaćivati u dinarima, bez valutne
klauzule.
Kamatna stopa biće 4% na godišnjem nivou za kredite u
stočarstvu i 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva,
voćarstva, vinogradarstva, povrtarstava, cvećarstava, kao i
kupovinu pojoprivredne mehanizacije i opreme.
Pravo na kreditnu podršku imaće fizička lica- nosioci
komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
preduzetnici i pravna lica ( zemljoradničke zadruge sa najmanje
10 članova zadruge koje su upisane u Registar poljoprivrednih
gazdinstava, mikro i mala pravna lica ).
Ukupan iznos kredita za fizička lica, predizetnike i pravna lica je
do 5.000.000 dinara , a za zemljoradničke zadruge 15.000.000
dinara.
Zahtevi za odobravanje moći će da se podnesu do 1.septembra
tekuće godine kod banaka.U bankama će se popunjavati upitnik o
kreditiranju i dostavljati dokumentacija koja je definisana Pravilnikom
o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
poljoprivrednicima.
Ministrarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike
Srbije snosiće ukupne troškove po polisi osiguranja za stočarsku
proizvodnju na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja
prava na kreditnu podršku.
Info centar – poljoprivreda
E pošta – [email protected]
Tel: 011-260-79-60 ; 011-260-79-61
Fax: 011-260-79-61
Adresa: Omladinskih brigada 1:
Poslovna zgrada SIV 3
11070 Novi Beograd
Download

word - IMT