RADIONICA-RAZVOJ TRENING CENTARA
ZAPISNIK
Banja Luka, 12-13.02.2014.
Dan 1, 12.02.2014.
Opis
Sastanak je počeo pozdravnom riječi domaćina, doc. dr Miljana Cvetkovića. Nakon toga,
usaglašena je agenda i dinamika rada.
AGRIVOC trening centri u Bosni i Hercegovini – mogućnosti korišćenja postojećih
objekata u tu namjenu:
Svi prisutni partneri iz BiH (UNIBL, UES, DBU i AIRS) uzeli su učešće po ovoj tački. Pretstavljeni
su kapaciteti i mogućnosti svih pojedinačnih partnera. Konstatovana je velika heterogenost u
opremljenosti kapaciteta partnerskih institucija. Istaknuta je velika potreba za osnivanjem
trening centra, prije svega kao jednog od osnovnih segmenata za unapređenje studentske
prakse.
UES i DBU su istakli da imaju određene eksperimentalne površine koje se koriste pri izvođenju
studentske prakse. Međutim, ni jeda od navedenih institucija nije zadovoljna kapacitetima koje
ima i teži ka proširenju i osavremenjavanju istih.
UNIBL nema eksperimentalno polje već se studentska praksa izvodi kod privrednih subjekata.
Govoreno je o mogućnosti povećanja korišćenja kapaciteta AIRS, gdje studenti obavljaju praksu
iz oblasti ratarstva i povrtarstva, kao i Centra za razvoj i unapređenje sela, gdje se obavlja praksa
za jedan dio studenata animalne proizvodnje i ratarstva. Međutim, i dalje ostaje problem
praktične nastave iz oblasti voćarstva i vinogradarstva.
Partneri, učesnici radionice, su se saglasili da bi za unapređenje praktične nastave korisno bilo
da se partneri kroz AGRIVOC projekat institucionalno povežu, odnosno da se potpišu međusobni
sporazumi o prohodnosti studenata, koji bi u tom slučaju za obavljanje praktične nastave mogli
koristiti kapaciteta partnerske institucije.
Tekuća pitanja na projektu:
U toku diskusije u okviru ove tačke obavljena je Skype komunikacija sa koordinatorom projekta,
mr Nebojšom Zlatkovićem.
Koordinator je prezentovao neke od zaključaka sa radionice koja je održana za partnere iz
Ova aktivnost se realizuje u okviru TEMPUS AGRIVOC projekta.
Srbije.
Pored toga, razgovarano je o problemima koji se javljaju pri periodičnom izvještavanju i na koji
način da se prevaziđu isti.
Najvećim dijelom se razgovaralo oko predstojeće nabavke opreme i proceduralnim pitanjima,
kao i rokovima da se završe potrebne procedure.
Koordinator je istakao da je AGRIVOC projekat u prethodnoj godini ocjenjen kao jedan od
najboljih TEMPUS projekata koji se implementiraju u Srbiji i okruženju. Jedini nedostatak
projekta predstavlja relativno slaba popularizacija i vidljivost na čemu će se raditi u narednom
periodu intenzvinije.
Dan 2, 13.02.2014.
Opis
Oprema u okviru AGRIVOC projekta:
Doc. dr Miljan Cvetković istakao je značaj i ulogu opreme koja bi se nabavila kroz AGRIVOC
projekat u realizaciji praktične nastave. Takođe i predstavnici ostalih partnerskih institucija su
istakli značaj nabavke opreme.
Razgovarano je o procedurama i mogućim modelima za nabavku opreme.
U slučaju centarlizovane nabavke opreme, čiju bi nabavku sproveo DBU preko otvorenog
postupka, procedura bi bila dosta duga i komplikovana, pri čemu se realizacija iste ne bi mogla
obaviti do kraja marta, što je prpeoruka koordinatora AGRIVOC projekta. U slučaju nabavke
opreme po partnerima procedure su jednostavnije, bile bi na bazi konkurentskih zahtjeva, i za
realizaciju istih potreban je manji vremenski period. U zavisnosti od modela koji bude prihvatljiv
za Tempus, dogovoriće se i dinamika realizacije same nabavke.
Dogovoreno je da će doc. dr Grujica Vico u ponedjeljak imati sastanak sa predstavnicima Tempus
kancelarije u Sarajevu, nakon čega će se donijeti konačna odluka o načinu nabavke opreme.
Kada je riječ o samoj opremi, konstatovano je da su svi partneri uradili izmjenjene liste u odnosu
na inicijalne.
U nekim segmentima bilo je manjih usaglašavanja sa opremim partnerskih institucija (DBU sa
UNIBL), što je pozitivno sa aspekta ujednačenog pristupa praktičnoj nastavi.
Pored toga, partneri još nisu dobili konačnu potvrdu o prihvatanju spiskova opreme od strane
Tempus kancelarije u Briselu, te je i to jedan od ograničavajućih faktora zbog kojih se odmah ne
može krenuti u proceduru nabavke opreme.
ZAKLJUČCI
Ova aktivnost se realizuje u okviru TEMPUS AGRIVOC projekta.
Opis
1. Da bi za unapređenje praktične nastave korisno bilo da se partneri kroz AGRIVOC
projekat institucionalno povežu, odnosno da se potpišu međusobni sporazumi o
prohodnosti studenata, koji bi u tom slučaju za obavljanje praktične nastave mogli
koristiti kapaciteta partnerske institucije.
2. Da se nabavka opreme obavi pojedinačno za svaku partnersku instituciju, ako je to po
pravilima Tempusa, jer bi se na takav način skratile i pojednostavile kompliokovane
procedure u slučaju centralizovane nabavke.
Zapisnik vodio: prof.dr Vida Todorović
Ova aktivnost se realizuje u okviru TEMPUS AGRIVOC projekta.
Download

24.02.2014 01:21 Izveštaj sa 1. radionice o trening