Datum nacrta: 29.12.2014.
UGOVOR O DUGOROČNIM KREDITIMA
225.668.905 evra i 879.160.300 dinara
datum [
]
za
VICTORIA GRUPA A.D. BEOGRAD
VICTORIA LOGISTIC D.O.O. BEOGRAD
VICTORIAOIL A.D. ŠID
SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ
FERTIL D.O.O. BAČKA PALANKA
VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D. SUBOTICA
kao Zajmoprimaca
UNICREDIT BANK SERBIA JSC BELGRADE
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
ERSTE GCIB FINANCE I B.V.
BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
EVROBANK A.D. BEOGRAD
KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD
kao Originalni Zajmodavci
1
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
SADRŽAJ
Klauzula
Strana br.
2
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
OVAJ UGOVOR je na dan [
] zaključen između:
(1)
VICTORIA GRUPA a.d. Beograd, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u
skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Bulevar Mihajla Pupina 115b,
Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim
brojem 17364723, kao originalni Zajmoprimac ("Društvo");
(2)
VICTORIA LOGISTIC d.o.o. Novi Sad, društva sa ograničenom odgovornošću,
organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u
Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike
Srbije pod matičnim brojem 20105097 kao originalni Zajmoprimac ("Victoria
Logistic");
(3)
VICTORIAOIL a.d Šid, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u skladu sa
zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Branka Erića 2, Šid registrovanog u Agenciji
za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 08140391, kao originalni
Zajmoprimac ("Victoriaoil");
(4)
SOJAPROTEIN a.d Bečej, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u skladu
sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Industrijska 1, Bečej registrovanog u
Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 08114072, kao
originalni Zajmoprimac ("Sojaprotein");
(5)
FERTIL d.o.o. Bačka Palanka, društva sa ograničenom odgovornošću, organizovanog
i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Industrijska Zona 35,
Bačka Palanka, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod
matičnim brojem 20104155, kao originalni Zajmoprimac ("Fertil");
(6)
VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA a.d. Subotica, akcionarskog društva,
organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u
Beogradski Put 123, Subotica, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike
Srbije pod matičnim brojem 08048908, kao originalni Zajmoprimac ("Veterinarski
Zavod");
(Zajmoprimci nabrojani pod (1)-(6) u gornjem tekstu pojedinačno se nazivaju
"Originalni
Zajmoprimac"
i
zajedno
"Originalni
Zajmoprimci");
.
(7)
SP LABORATORIJA a.d. Bečej, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u
skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Industrijska 3, Bečej registrovanog
u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 20074795, kao
Sadužnik ("SP Laboratorija");
(8)
LUKA - BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka, društva sa ograničenom
odgovornošću organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa
sedištem u Drugo železničko naselje 2a, Bačka Palanka registrovanog u Agenciji za
privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 08760233, kao Sadužnik
("Luka Bačka Palanka");
3
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(9)
VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, društva sa ograničenom odgovornošću,
organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u
Bulevar Mihajla Pupina 115b, Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre
Republike Srbije pod matičnim brojem 20429275, kao Sadužnik ("Victoria
Phosphate");
(10)
VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, društva sa ograničenom odgovornošću
organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Petra
Drapšina 1, Zrenjanin registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije
pod matičnim brojem 20629274, kao Sadužnik ("Victoria Starch");
(11)
RIBOTEKS d.o.o. Ljubovija, društva sa ograničenom odgovornošću organizovanog i
postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Industrijska zona bb,
Ljubovija registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim
brojem 07645970, kao Sadužnik ("Riboteks")
(zavisna društva gornjeg Društva koja su navedena pod (7) – (11) u gornjem tekstu
pojedinačno se nazivaju "Sadužnik" i zajedno "Sadužnici");
(12)
UNICREDIT BANK SERBIA a.d. Beograd, akcionarskog društva, organizovanog i
postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Rajićeva 27-29,
Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim
brojem 17324918, kao zajmodavca ("UniCredit");
(13)
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd, akcionarskog društva
organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Zorana
Djindjica 50 a/b, Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike
Srbije pod matičnim brojem 07552335, kao zajmodavca ("SocGen");
(14)
ERSTE GCIB Finance I B.V, društva organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima
Holandije, sa sedištem u Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Holandija,
registrovanog kod Privredne komore pod matičnim brojem 34.279.956, kao zajmodavca
("Erste");1
(15)
BANCA INTESA a.d. Beograd, akcionarskog društva organizovanog i postojećeg u
skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Milentija Popovića 7b, Beograd,
registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem
07759231, kao zajmodavca ("Banca Intesa");
(16)
EVROBANK a.d. Beograd, akcionarskog društva organizovanog i postojećeg u skladu
sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Vuka Karadžića 10, Beograd, registrovanog
u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 17171178, kao
zajmodavca ("Evrobank");
1
Napomena: Moguće je da će pre potpisivanja Ugovora ERSTE GCIB Finance I B.V ustupti
prava iz postojećih Bilateralnih ugovora Sojaproteinom i Victoria Logistic na ERSTE GROUP
BANK AG sa registrovanim sedišem Graben 21, Beč, Austrija, reg.broj FN 33209m. U tom
slučaju ERSTE GROUP BANK AG će biti potpisnik ovog ugovora.
4
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(17)
KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, akcionarskog društva organizovanog i
postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Svetog Save 14,
Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim
brojem 07737068, kao zajmodavca ("Komercijalna Banka");
(18)
CREDIT AGRICOLE SRBIJA a.d. Novi Sad akcionarskog društva organizovanog i
postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Braće Ribnikara 4-6,
Novi Sad, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim
brojem 08277931, kao zajmodavca ("Credit Agricole");
(Finansijske institucije navedene pod (12) – (18) u gornjem tekstu su "Originalni
Zajmodavci").
5
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
UGOVORENO je sledeće:
1. ODELJAK
TUMAČENJA
1.
DEFINICIJE I TUMAČENJA
1.1
Definicije
U ovom Ugovoru:
"Računovodstvena načela" znače opšte prihvaćena računovodstvena načela u Srbiji, u
okviru značenja Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.
62/2013)
"Računi" znače dinarske račune, račune u evrima ili bilo kojoj drugoj konvertibilnoj
valuti Zajmoprimaca koji se drže u Banci koja vodi račun.
"Banka koja vodi račune" označava [Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd]
"Administrativni ugovor" označava ugovor zaključen između Zajmodavaca, IFC i
EBRD, Agenta, Agenta Obezbeđenja, i Banke koja vodi račune i Dužnika kojim se
regulišu uloga i dužnosti Agenta, Agenta Obezbeđenja i Banke koja vodi račune.
"Povezano lice" označava, u vezi bilo kog lica, Zavisno društvo tog lica ili holding
društvo tog lica, ili bilo koje drugo Zavisno društvo tog holding društva.
"Agent" označava [Unicredit Bank AG London Branch].
"Alternativni događaj koji remeti tržište" ima značenje koje je tom pojmu dato u
klauzuli 11.2 (Remećenje tržišta).
"Alternativna stopa referentne banke" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli
11.3 (Alternativna stopa referentne banke).
"Alternativne referentne banke" označava UniCredit Bank AG, filijala London, [i dve
druge ekspoziture Zajmodavaca u Londonu].
"Apsara" označava Apsara Ltd., društvo organizovano i postojeće prema zakonima
Kipra, sa sedištem u Aitolon,4A, BLOCK A, Flat/Office 001, 1101, Nikozija, Republika
Kipar, registrovano kod Registra privrednih društava, s matičnim brojem HE 288774.
"Apsara – promena kontrole " označava [ ] više ne poseduje [ ] upisanog kapitala s
pravom glasa u Apsara (direktno).
"Ugovor o ustupanju " označava ugovor koji je sačinjen u najvećoj meri u skladu sa
obrascem datim u Dodatku 14 (Obrazac ugovora o ustupanju) ili bilo kojim drugim
obrascem koje su ugovorili odgovarajući cedent i cesionar.
6
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
"Revizori" označava bilo kojeg revizora između Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst
&Young, KPMG i PwC.
"Ovlašćenje" označava ovlašćenje, saglasnost, odobrenje, odluku, licencu, izuzeće,
podnesak, overu ili registraciju.
"Ovlašćeni procenitelj" označava ovlašćenog procenitelja koji je prihvatljiv većinskom
Zajmodavcu.
„Raspoloživi tokovi novca“ ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli Error!
Reference source not found. (Finansijske definicije).
"Banca Intesa kredit" označava ukupan iznos učešća Banca Intesa u Kreditu A i
Kreditu B u visini [12.000.000] evra na dan zaključenja ovog Ugovora.
"Osnovna valuta" označava evro.
"Osnovna referentna stopa Banke" označava aritmetičku sredinu stopa (zaokruženu
naviše na četiri decimale) koja se dostavlja Agentu na njegov zahtev od strane Osnovnih
referentnih Banaka u odnosu na EURIBOR, u stopi po kojoj bi odgovarajuća Osnovna
referentna Banka pozajmljivala sredstva na evropskom međubankarskom tržištu u
odgovarajućoj valuti i za odgovarajući period, da to čini traženjem i prihvatanjem
međubankarskih ponuda za depozite u razumnom tržišnom obimu u valuti za taj period.
"Osnovne referentne Banke" označava u odnosu na EURIBOR, sedište u [ ] [•], [•] i [•]
ili onih drugih banaka koje imenuje Agent u dogovoru sa Društvom.
"BELIBOR" označava, u odnosu na bilo koji kredit u dinarima, referentnu kamatnu
stopu za dinarska sredstva koju nude banke članice panela na srpskom međubankarskom
tržištu, obračunatu kao aritmetička sredina kotacija koja preostaje nakon eliminacije
najviših i najnižih stopa, zaokružena naviše na dve decimale, a ako je stopa niža od nule,
onda će se smatrati da je BELIBOR nula.
"Bilateralni ugovori " označava ugovore i anekse istih u kojima se evidentiraju
Bilateralni krediti.
"Bilateralni krediti" označava kredite navedene u Dodatku 2 ovog Ugovora (Bilateralni
krediti i postojeća obezbeđenja).
"Menice " označava [ ] blanko sopstvene menice (blanko sopstvene menice) zajedno sa
(i) propisno popunjenim zahtevom za registraciju menice u registru menica i ovlašćenja
za zaduženja računa koje vodi NBS i (ii) ovlašćenja za podnošenje zahteva za naplatu
menice koje izdaje svaki dužnik u korist Agenta Obezbeđenja kao sredstvo obezbeđenja
za Obezbeđene obaveze.
"Zajmoprimac" označava Originalni Zajmoprimac.
"Zaduženja" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli Error! Reference source
not found. (Finansijske definicije).
"Budžet" označava godišnji budžet Grupe koji sadrži detaljne mesečne finansijske
prognoze Grupe, opis ključnih prepostavki i komentar menadžmenta Grupe o planovima
7
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Grupe za datu godinu. Budžet će se ažurirati u skladu sa Klauzulom [17.4] (Budžet i
finansijski model).
"Radni dan" označava dan (osim subote i nedelje) na koji je banka otvorena za redovno
poslovanje u Beogradu, Londonu i Njujorku (u vezi bilo kog dana za plaćanje ili
kupovinu evra) bilo koji TARGET dan.
"Plan poslovanja" označava izveštaj s nazivom ‘Project Grain Business Plan’ (Plan
poslovanja Projekta žitarica) datiran [ ] koji je priredio [ ] i podneo kao prethodni uslov
za nastupanje Datuma stupanja na snagu.
"Credit Agricole kredit" označava ukupan iznos učešća Credit Agricole u Kreditu A i
Kreditu B u visini [11.607.325] evra na dan ovog Ugovora.
"Kapitalni izdaci" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli 18.1 (Finansijske
definicije).
"Gotovina" označava, u bilo koje vreme, gotovinu denominovanu u bilo kojoj
operativnoj valuti Dužnika koja je raspoloživa ili u banci i (u potonjem slučaju) uknjižena
na račun u ime Zajmoprimca, na kojoj je Zajmoprimac jedini ovlašćeni korisnik, sve dok
se:
(a)
ta gotovina otplati u roku od 30 dana od odgovarajućeg dana obračuna;
(b)
otplata te gotovine nije uslovljena prethodnim namirenjem bilo kakvog drugog
dugovanja ili ispunjenjem bilo kojeg drugog uslova;
(c)
sve dok na toj gotovini nije uspostavljeno obezbeđenje (uključujući, ali bez
ograničenja, zalogu nad računima ili potraživanjima i bilo koji unilateralni
instrument za naplatu gotovine koji je izdao odgovarajući Dužnik za bilo koju
neizmirenu obavezu); i
(d)
sve dok je gotovina slobodno i (izuzev kako je navedeno u gornjem stavu (a))
odmah raspoloživa da se upotrebi za otplatu ili pretplatu Kredita.
"Gotovinski depozitni računi " označava namenske račune koji su otvoreni kod Banke
koja vodi račun na ime Victoria Logistic i Sojaprotein u svrhu deponovanja sredstava u
skladu sa Klauzulom 15.4 (ggg).
"Ugovori o gotovinskom depozitnom računu" označava Ugovore koji su zaključili
Banka koja vodi račun, Victoria Logistic i Sojaprotein i Erste, u kom se reguliše otvaranje
i vođenje Gotovinskog depozitnog računa.
"Centralni registar" označava Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti
Republike Srbije.
"Ugovor o nadgledanju sredstava obezbeđenja" označava Ugovor koji će se zaključiti
između Društva, Sojaprotein, Victoria Logistic i Victoriaoil i procenitelja zaliha koji je
prihvatljiv za Većinske Zajmodavce i Agenta Obezbeđenja.
"Obaveza" označava Obavezu u Kreditu A ili Obavezu u Kreditu B.
"Promena kontrole u Društvu" označava bilo koji od sledećih događaja:
8
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(a)
Gospodin Zoran Mitrović više ne poseduje 22,55 procenata procenata
emitovanog akcijskog kapitala sa pravom glasa u Društvu (direktno);
(b)
Gospodin Milija Babović više ne poseduje 22,55 procenata procenata emitovanog
akcijskog kapitala sa pravom glasa u Društvu (direktno);
(c)
EBRD više ne poseduje 21,36 procenata procenata emitovanog akcijskog kapitala
sa pravom glasa u Društvu (direktno);
(d)
Apsara više ne poseduje 11procenata procenata emitovanog akcijskog kapitala sa
pravom glasa u Društvu (direktno);
(e)
Društvo više ne poseduje Sopstvene akcije.
"Potvrda o usaglašenosti" označava potvrdu u najvećoj meri prema obrascu datom u
Dodatku 10 (Obrazac Potvrde o usaglašenosti).
"Neizvršenje" označava bilo koji Slučaj Neizvršenja ili bilo koji slučaj ili bilo koja
okolnost koja je navedena u Klauzuli 20 (Slučajevi Neizvršenja) koji bi (po isteku bilo
kog primenjivog roka za otklanjanje povrede ili popravku, bez obzira ko ga je propisao,
davajući obaveštenje i sastavljajući konstataciju po osnovu Finansijskih dokumenata ili
kombinaciju bilo čega što je gore navedeno) bio Slučaj Neizvršenja.
"EBRD" označava Evropean Bank for Reconstruction and Development (Evropska
banka za obnovu i razvoj), međunarodnu organizaciju osnovanu na osnovu konvencije,
sa sedištem u One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (Velika
Britanija).
"EBRD Kredit" označava [kredit u visini [●] po osnovu Ugovora o EBRD Kreditu].
„Ugovor o EBRD Kreditu“ označava [izmenjen i dopunjen ugovor o kreditu koji je
zaključen između Victoriaoil a.d. Šid i Sojaprotein a.d. Bečej, kao zajmoprimaca, i
EBRD, kao zajmodavca, i drugih, na dan ili oko datuma ovog Ugovora, u skladu sa
ugovorom o izmeni i dopuni prethodno postojeće dokumentacije, čiji su uslovi
prihvatljivi svim Zajmodavcima].
„Datum stupanja na snagu“ ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli 4.1
(Prethodni uslovi).
"Erste Kredit" označava ukupan iznos učešća Erste u Kreditu A i Kreditu B koje iznosi
[45.046.200] evra na datum ovog Ugovora.
"Životna sredina" označava ljude, životinje, biljke i sve druge žive organizme,
uključujući ekološke sisteme čiji su sastavni deo, kao i sledeće medije:
(a)
vazduh (uključujući, bez ograničenja, vazduh u prirodnim strukturama ili
strukturama koje je stvorio čovek, bilo da su ispod ili iznad zemlje);
(b)
voda (uključujući, bez ograničenja, teritorijalne, obalske i kopnene vode, vode
ispod ili na zemlji, vode u odvodima i kanalizacijama); i
(c)
zemlja (uključujući, bez ograničenja, zemlju pod vodom).
9
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
"Zahtev u vezi životne sredine" označava bilo koji zahtev, postupak, formalno
obaveštenje ili istragu od strane bilo kog lica u vezi bilo kog Zakona u vezi Životne
sredine.
"Zakon u vezi životne sredine" označava bilo koji važeći zakon ili propis u vezi:
(a)
zagađenja ili zaštitne Životne sredine;
(b)
uslova na radnom mestu; ili
(c)
stvaranje, rukovanje, skladištenje, korišćenje, ispuštanje ili prosipanje bilo koje
materije, koja, samostalno ili u kombinaciji sa bilo kojom drugom, može da
izazove ugrožavanje Životne sredine, uključujući, bez ograničenja, bilo koje
otpade.
"Dozvole u vezi životne sredine" označava bilo koju dozvolu ili bilo koje drugo
Ovlašćenje i podnesak za dostavljanje obaveštenja, izveštaja ili procene koje nalaže
Zakon o zaštiti životne sredine za obavljanje poslovanja Dužnika, koje se obavlja na ili
sa imovine na kojoj je vlasnik ili korisnik Dužnik.
"Račun u evrima" označava račun u evrima Zajmoprimaca koji se drže kod Banke koja
vodi račun.
"EURIBOR" označava, u vezi sa bilo kojim Zajmom ili Neplaćenim iznosom u evrima
(u ove svrhe uključujući bilo koji Zajam ili Neplaćeni iznos denominovan u evrima ili
plativ u dinarima):
(a)
važeću Stopa sa ekrana;
(b)
(ako ne postoji Stopa sa ekrana za Kamatni Period tog Zajma) koristiće se
Interpolirana Stopa sa ekrana za taj Zajam; ili
(c)
ako:
(i)
ne postoji Stopa sa ekrana koja je raspoloživa za Kamatni Period tog
Zajma; i
(i)
ako ako se ne može obračunati Interpolirana Stopa sa ekrana za taj Zajam,
Osnovna referentna bankarska stopa,
na dan, u slučaju iz gornjih stavova (a) i (c), Određenog vremena na dan kotiranja za
evro i za period koji je jednak dužini Kamatnog Perioda za taj Zajam, a ako je ta stopa
niža od nule, onda će se smatrati da je EURIBOR jednak nuli.
"Eurobank Kredit" označava ukupan iznos učešća Eurobank u Kreditu A i Kreditu B
koji iznosi [12.330.124] evra na datum ovog Ugovora.
"Slučaj Neizvršenja" označava bilo koji slučaj ili bilo koju okolnost koja je kao takva
navedena u Klauzuli 20 (Slučajevi Neizvršenja).
"Kredit" označava Kredit A ili Kredit B.
10
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
"Kredit A" označava oročeni kredit koji je odobren prema ovom Ugovoru, kako je
opisano u Klauzuli 2 (Krediti) koji čine Kredit A1, Kredit A2 i Kredit A3.
"Kredit A Obaveza" označava u vezi sa Zajmodavcem, iznos koji je pripisan njegovom
imenu pod naslovom "Kredit A Obaveza" u Dodatku 1 (Originalne obaveze
Zajmodavaca) u onoj meri u kojoj nije poništen, smanjen ili prenesen prema ovom
Ugovoru.
"Kredit A Zajam" označava zajam koji je dat po osnovu Kredita A ili iznos glavnice
koji nije za sada nije izmiren iz tog zajma.
"Kredit B" označava dugoročnii kredit koji je odobren prema ovom Ugovoru, kako je
opisano u Klauzuli 2 (Krediti) koji čine Kredit B1 i Kredit B2.
"Kredit B Obaveza" označava u vezi sa Zajmodavcem, iznos koji je pripisan njegovom
imenu pod naslovom "Kredit B Obaveza" u Dodatku 1 (Originalne obaveze
Zajmodavaca) u onoj meri u kojoj nije poništen, smanjen ili prenesen prema ovom
Ugovoru.
"Kredit B Zajam" označava zajam koji je dat po osnovu Kredita B ili iznos glavnice
koji nije za sada nije izmiren iz tog zajma.
"Kreditna kancelarija " označava kancelariju ili kancelarije o kojima je Zajmodavac
obavestio Agenta pisanim putem na dan ili pre datuma na koji je postao Zajmodavac (ili,
posle tog datuma, uz pisano obaveštenje najmanje u roku od pet radnih dana) kao
kancelariju ili kancelarije preko kojih će izvršavati svoje obaveze iz ovog Ugovora.
"FATCA" označava:
(a)
članove 1471. do 1474. Poreskog zakonika SAD iz 1986. godine (US Internal
Revenue Code of 1986) (“Zakonik”) ili bilo koje povezane propise ili druge
zvanične direktive;
(b)
bilo koju konvenciju, zakon, propis ili drugu zvaničnu direktivu koja je
donesena u bilo kojoj drugoj jurisdikciji, ili u vezi bilo kog međuvladinog
Ugovora između SAD i bilo koje druge jurisdikcije, koja (u bilo kom slučaju)
olakšava sprovođenje gornjeg stava (a); ili
(c)
bilo kog Ugovora u vezi sa sprovođenjem gornjih stavova (a) ili (b) kod
Poreske uprave SAD, vlade SAD ili bilo kog državnog ili poreskog organa u
bilo kojoj drugoj jurisdikciji.
"FATCA odbitak" označava umanjenje ili odbitak od plaćanja po osnovu Finansijskog
dokumenta koje nalaže FATCA.
"Strana izuzeta od FATCA" označava Stranu koja ima pravo na naplatu bez FATCA
odbitka.
"FATCA FFI" označava stranu finansijsku instituciju kako je definisano u članu
1471(d)(4) Zakonika, od koje bi se, ukoliko bilo koji Finansijer nije Strana izuzeta od
FATCA, moglo zahtevati da učini FATCA odbitak.
"Pismo o naknadama" označava bilo koje pismo ili bilo koja pisma koja su datirana na
dan ili približno na dan ovog Ugovora zaključenog između Agenta, Agenta Obezbeđenja,
11
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Društva i Zajmodavaca, u kojem se utvrđuju sve naknade koje su sadržane u Klauzuli
Error! Reference source not found. (Naknade).
"Finansijski dokument" označava ovaj Ugovor, Ugovor o EBRD Kreditu, Ugovor o
IFC Kreditu, Administrativni Ugovor, bilo koju Potvrdu o usaglašenosti, bilo koje Pismo
o naknadama, Dokument o transakciji obezbeđenja, Obaveze akcionara, Ugovor o
nadzoru sredstava obezbeđenja i bilo koji drugi dokument koji su kao takav označavali
Agent i Društvo.
"Finansijer" označava Agent ili Zajmodavca, ili nekog „Zajmodavca“, kako je
definisano u Dokumentima o obezbeđenju ili drugim Finansijskim dokumentima.
"Finansijsko zaduženje" označava bilo koje zaduženje za ili u vezi sa:
(a)
pozajmljenim novčanim sredstvima;
(b)
bilo kojim iznosom koji je pribavljen svakim prihvatanjem kredita ili
dematerijalizovanog ekvivalenta;
(c)
bilo kojim iznosom koji je pribavljen po osnovu kredita za sticanje obveznica ili
emisiju obveznica, nota, dužničkih hartija, vrednosnih hartija ili bilo kog
sličnog instrumenta;
(d)
iznos bilo koje obaveze u vezi bilo kojeg ugovora o zakupu ili najmu sa pravom
otkupa koji bi se, u skladu sa Računovodstvenim načelima, mogao tretirati kao
finansijski ili kapitalni zakup;
(e)
potraživanja koja su prodata ili eskontovana (osim potraživanja u onoj meri u
kojoj su prodata bez regresa);
(f)
bilo koji iznos koji je pribavljen iz bilo koje druge transakcije (uključujući
forvard prodaju ili ugovor o kupoprodaji) koji ima komercijalni efekat
zaduženja;
(g)
bilo koja transakcija sa derivatima koja je zaključena u vezi sa zaštitom ili
sticanjem koristi od fluktuacije bilo kojih stopa ili cena (a kada se obračunava
vrednost bilo koje transakcije sa derivatima, samo će se uzimati u obzir
vrednost od tržišta do tržišta);
(h)
bilo koja obaveza po osnovu kontra-garancije u vezi bilo kojeg jemstva,
obeštećenja, obveznice, stendbaj ili dokumentarnog akreditiva ili bilo kojeg
drugog instrumenta koji je emitovala banka ili finansijska institucija; i
(i)
iznos bilo koje obaveze po osnovu bilo kojeg jemstva ili obeštećenja za bilo
koju stavku navedenu u gornjim stavovima (a) do (h).
12
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
"Finansijski model" označava Finansijski model Grupe koja izlaže dugoročni plan
poslovanja, koji sadrži istorijske rezultate Grupe, mesečne i kvartalne finansijske
prognoze za period od najmanje 5 punih godina, počevši od naredne godine od godine
podnošenja odgovarajućeg Finansijskog modela. Finansijski model koji će se ažurirati u
skladu sa Klauzulom 17.4 (Budžet i Finansijski model).
"Finansijski kvartal" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli 18.1 (Finansijske
definicije).
"Finansijska godina" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli Error! Reference
source not found. (Finansijske definicije).
"Grupa" označava Društvo i njegova Zavisna društva na dan ovog Ugovora.
"Holding društvo" označava, u vezi bilo kog lica, svako drugo lice u vezi kojeg je ono
Zavisno društvo.
"IFC" označava International Finance Corporation osnovanu Statutom i Ugovorom
zaključenim između država članica, uključujući Republiku Srbiju, sa sedištem u 2121
Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA.
"IFC Kredit" označava [kredit u visini [●] po osnovu Ugovora o IFC Kreditu].
"Ugovor o IFC Kreditu" označava [izmenjen i dopunjen ugovor o kreditu zaključen
između Victoria Grupe, Victoria Logistic, Victoriaoil, Sojaprotein i Fertila kao
Zajmoprimaca, IFC, kao zajmodavca, i drugih dana [●] na dan ili oko datuma ovog
Ugovora u skladu sa ugovorom o izmeni i dopuni kojim se menja ranije postojeća
dokumentacija, prema uslovima koji su prihvatljivi za svim Zajmodavcima.
"Nezavisni savetnik" označava PwC ili drugu uglednu međunarodnu firmu za pružanje
finansijskih usluga koju odobri Većinski Zajmodavci.
„Polise osiguranja“ označava sve one polise osiguranja Dužnika koje se odnose na
fizičku štetu bilo koje nepokretne ili pokretne imovine, sve dok je imovina predmet
Transakcije Dokumentacije Obezbeđenja i prema kojoj je odgovarajući Dužnik određen
za korisnika, osiguranika ili platioca štete.
"Intelektualna svojina" označava:
(a)
sve patente, tržišne žigove, servisne žigove, dizajn, poslovne nazive, autorska
prava, prava na baze podataka, prava na dizajn, nazive domena, moralna prava,
pronalaske, poverljive informacije, ekspertize i druga registrovana prava i udele
u intelektualnoj svojini (koja sada postoji ili će u buduće postojati); i
(b)
korist od svih namena i prava korišćenja takve imovine Zajmoprimaca (koja
sada postoji ili će u buduće postojati).
„Ugovor između poverilaca“ označava ugovor između poverzilaca koji datira od istog
datuma kao i ovaj Ugovor, a koji su zaključili, između ostalih, Zajmodavci, Agent,
Agent Obezbeđenja, IFC i EBRD.
13
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
"Kamatni Period" označava, u vezi sa Zajmom po osnovu Kredita A i Kredita B, period
od jednog meseca utvrđen u skladu sa Klauzulom 10 (Kamatni Periodi) i, u vezi
Neplaćenog iznosa, svaki period koji je utvrđen u skladu sa Klauzulom 9.3 (Zatezna
kamata).
"Interpolirana stopa sa ekrana" označava, u odnosu na EURIBOR, za bilo koji Zajam,
stopa (zaokružena na isti broj decimalnih mesta kao i dve odgovarajuće Stope sa ekrana)
koja se dobija interpolacijom na linearnoj bazi između:
(a)
primenjive Stope sa ekrana za najduži period (za koji je ta Stopa sa ekrana
raspoloživa) koja je kraći od Kamatnog Perioda za taj Zajam; i
(b)
primenjive Stope sa ekrana za najkraći period (za koji je ta Stopa sa ekrana
raspoloživa) koja prevazilazi Kamatni Period za taj Zajam;
svaka u Određeno vreme na dan kotiranja za valutu Zajma.
"Ugovor o zalozi zaliha” označava svaki Ugovor o zalozi po osnovu kojeg odgovarajući
Dužnik uspostavlja sredstvo obezbeđenja nad svojim sadašnjim i budućim (gde se nalaze
će se utvrditi predmetnom Ugovoru o zalozi zaliha) zalihama koje se nalaze u određenim
magacinima.
"IP Ugovor o zalozi" označava Ugovor o zalozi po osnovu kojeg Victoriaoil uspostavlja
zalogu nad Intelektualnom svojinom, koju čine: (i) robni žig Iskon i (ii) industrijski
dizajn – boce zejtina od suncokreta, u korist Zajmodavaca, koja će se registrovati na ime
Agenta Obezbeđenja, a koja zaloga će se rangirati ispod zaloge koja će se uspostaviti u
korist IFC-a, kao sredstvo obezbeđenja za IFC Kredit i (iii) bilo koji budući Ugovor o
zalozi po osnovu kojeg će bilo koji Dužnik uspostaviti zalogu nad svojom
Intelektualnom svojinom.
"Komercijalna Banka Kredit" označava ukupan iznos učešća Komercijalne Banke u
Kreditu A i Kreditu B koje iznosi [35.407.478] evra na dan ovog Ugovora.
"Zemljišne knjige" označava objedinjeni zvanični katastar nepokretnosti za područje na
kojem se nalazi svaka od nepokretnosti.
"Zajmodavac" označava:
(a)
bilo koji Originalni Zajmodavac; i
(b)
bilo koja banka ili drugo pravno lice koje je postala Strana u svojstvu
Zajmodavca u skladu sa Klauzulom 21 (Promene kod Zajmodavaca),
koji u svakom slučaju nije prestao da bude Zajmodavac u skladu sa uslovima ovog
Ugovora.
"Zajam" označava zajam po osnovu Kredita A ili zajam po osnovu Kredita B.
"Većinski Zajmodavci" ima značenje koje je definisano u Administrativnom Ugovoru.
"Marža" označava:
14
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(a)
u vezi bilo kog zajma po osnovu Kredita A1, zajma po osnovu Kredita A2,
zajma po osnovu Kredita B1 i zajma po osnovu Kredita B2, 5 procenata na
godišnjem nivou,
(b)
u vezi bilo kog zajma po osnovu Kredita A3, 2 procenta na godišnjem nivou.
"Bitno negativan uticaj" označava bitno negativnu promenu ili uticaj na:
(a)
delatnost, poslovanje, imovinu ili stanje (finansijsko ili drugačije) Dužnika;
(b)
sposobnost bilo kog Dužnika da vrši svoje obaveze plaćanja po osnovu
Finansijskih dokumenata i/ili svoje obaveze iz Klauzule 18 (Finansijske
obaveze); ili
(c)
važenje ili izvršivost, ili efikasnost ili rangiranje sredstva obezbeđenja datog ili
koje je predviđeno da se da po osnovu Finansijskih dokumenata ili prava i
pravne lekove Finansijera po osnovu Finansijskih dokumenata.
"Milija Babović" označava gospodina Miliju Babovića, državljanina Srbije, sa
prebivalištem u Lackovićeva 4, Beograd, Srbija, jedinstveni matični broj građana
2104963270035.
"Srednji devizni kurs NBS" označava kurs nazvan “Srednji devizni kurs” za evro sa
zvanične kursne liste koju objavljuje Narodna banka Srbije, koji važi na odgovarajući
dan plaćanja na koji se vrši plaćanje u dinarima.
"Mesec" označava period koji počinje jednog dana u kalendarskom Mesecu i završava
se numerički odgovarajućeg dana narednog kalendarskog Meseca, izuzev:
(a)
ako numerički odgovarajući dan nije radni dan, period ističe narednog radnog
dana u tom kalendarskom mesecu u kom je predviđeno da ističe, a ako nije,
onda neposredno prethodnog radnog dana; i
(b)
ako ne postoji numerički odgovarajući dan u tom kalendarskom mesecu u kom
je predviđeno da ističe, taj period ističe poslednjeg radnog dana u tom
kalendarskom mesecu.
"Hipotekarna izjava" označava svaku Hipotekarnu izjavu u formi koju propisuje važeći
zakon, prema kojoj odgovarajući Dužnik i/ili hipotekarni dužnik stavlja hipoteku nad
Nepokretnostima u formi vansudske hipoteke.
"Ugovor o zalozi pokretne imovine" označava svaki Ugovor o zalozi prema kojem
odgovarajući Dužnik daje kao odobrenje svoju sadašnju ili buduću pokretnu imovinu (gde
se nalazi je tačno navedeno u predmetnom Ugovoru o zalozi pokretne imovine).
"NBS" označava Narodnu banku Srbije.
"Dužnik" označava Zajmoprimca ili zajedničkog dužnika.
"Promena kontrole nad Dužnikom" označava bilo koji od sledećih slučajeva:
(a)
Društvo više ne poseduje:
15
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(i)
100 procenata udela u Victoria Logistic (direktno);
(ii)
100 procenata udela u Victoriaoil (direktno);
(iii) 50.94 procenta udela u Sojaprotein (direktno);
(iv)
100 procenata udela u Fertil (direktno);
(v)
52.83 procenata udela u Veterinarskom Zavodu (direktno);
(vi)
100 procenata udela SP Laboratorija (direktno);
(vii) 100 procenata udela u Luka Bačka Palanka (direktno);
(viii) 100 procenata udela u Victoria Phosphate (direktno);
(b)
(ix)
100 procenata udela u Victoria Starch (direktno);
(x)
100 procenata udela u Riboteks (direktno); ili
Društvo direktno ili indirektno više nema ovlašćenje (bilo usled vlasništva nad
udelima, punomoćja, ugovora, agencije ili na drugi način) da:
(i)
imenuje ili razreši sve, ili većinu, direktora ili ekvivalentnih službenika
Dužnika; ili
(ii)
daje instrukcije u vezi sa politikama poslovanja i finansijskim politikama
Dužnika kojih moraju da se pridržavaju direktori ili drugi ekvivalentni
službenici Dužnika.
"Originalni finansijski izveštaji" označava:
(a)
u odnosu na Društvo, revidirane konsolidovane finansijske izveštaje Grupe za
Finansijsku godinu koja je istekla 31. decembra 2013; i
(b)
u odnosu na svakog Dužnika, osim Društva, njegove revidirane konsolidovane
finansijske izveštaje za njegovu Finansijsku godinu koja je istekla 31. decembra
2013.
"Učestvujuća država članica" označava bilo koju državu članicu Evropske unije koja za
svoju zvaničnu valutu ima evro u skladu sa zakonodavstvom Evropske Unije vezanim za
ekonomsku i monetarnu uniju.
"Strana" označava bilo koju Ugovornu stranu.
"Dozvoljeno finansijsko zaduženje" označava Finansijsko zaduženje:
(a)
koje proističe iz bilo kog Finansijskog dokumenta;
(b)
Finansijsko zaduženje koje proističe iz Bilateralnih kredita, koji će se u
potpunosti otplatiti prema uslovima i rokovima utvrđenim u ovom Ugovoru;
(c)
koje proističe kao rezultat Dozvoljenog novog finansiranja;
16
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(d)
koje proističe iz bilo kog Dozvoljenog zajma akcionara; i
(e)
koje proističe iz pozajmica unutar kompanije između Dužnika: (i) zaključenih u
svrhe i u onoj meri koja je potrebna kako bi se omogućilo odgovarajućem
Dužniku da vrši plaćanja po osnovu Finansijskih dokumenata; ili (ii) koji su
zaključeni u okviru redovnog poslovanja Dužnika.
"Dozvoljena garancija" označava
(a)
bilo koju garanciju, obeštećenje i/ili drugo obezbeđenje od gubitaka dato po
osnovu bilo kog Finansijskog dokumenta;
(b)
bilo koju garanciju, obeštećenje i/ili drugo obezbeđenje od gubitaka navedeno u
Dodatku 12 (Spisak postojećih garancija);
(c)
bilo koju garanciju, akreditiv ili Zajam potreban za normalno obavljanje
poslovanja sa budućim komitentima ili dobavljačima, do ukupnog iznosa od
1.000.000 evra, koji je u bilo kom trenutnu neizmiren; i
(d)
bilo koju garanciju, obeštećenje i/ili drugo obezbeđenje od gubitaka dato uz
prethodnu saglasnost Zajmodavca sa super većinom.
"Dozvoljeno novo finansiranje" označava finansiranje duga od bilo koje treće strane
koje je odobreno u svrhe obrtnog kapitala na rok koji ne prelazi 12 meseci:
(a)
Odobreno u skladu sa sledećim:
(i)
kredit koji je AIK Banka a.d. Niš odobrila Društvu na bazi Ugovora o kreditu od
23.09.2014. godine u iznosu glavnice od 9.950.000 evra ; (ii) kredit koji je EBRD
odobrio Sojaproteinu na bazi Ugovora o kreditu od 21.10.2014. godine u iznosu
glavnice od 5.000.000 evra; (iii) kredit koji je Komercijalna banka odobrila
Sojaproteinu na bazi Ugovora o kreditu od 03.10.2014. godine u iznosu glavnice od
5.000.000 evra; (iv) kredit koji je Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd odobrila PTP
Albatrosu MM Šid na bazi Ugovora o kreditu od 15.10.2014. godine u iznosu glavnice
od RSD 250.000.000; i (v) kredit koji jer VTB Capital odobrio Društvu na osnovu
Ugovora o kreditu od [•] u iznosu glavnice od 7.900.000 evra, što predstavlja
Dozvoljeno novo finansiranje; ili
(b) Ako je odobreno posle [datuma ovog Ugovora]:
(i)
(ii)
koje je subordinirano u odnosu na Finansijsko zaduženje po osnovu ovog Ugovora
(koja subordinacija mora adekvatno da se dokumentuje na zadovoljstvo
VećinskihZajmodavaca pre isplate odgovarajućeg Zajma) ili dato putem izdvojene
(ring fenced) strukture koja je razumno zadovoljavajuća za Većinske zajmodavce pod
uslovom da trenutno i predviđeno pokriće sredstvima obezbeđenja nije manje od 120
procenata sve dok se takvo Dozvoljeno novo finansiranje u potpunosti ne otplati; i
prema kojem: (i) Marža nije veća od marže po Kreditu A u slučaju da finansiranje
duga obezbede lica povezane sa Grupom; ili (ii) da kumulativni zbir marže i naknade
za obradu ne prelazi 8,5 procenata na godišnjem nivou u slučaju da finansiranje duga
obezbeđuju zajmodavci koji nisu povezani sa Grupom,
17
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
i u svakom slučaju da ukupan iznos neizmirene glavnice finansiranjima navedenim u tačkama (a)
i (b) gore ni u kom trenutku ne prelazi 30.000.000 evra.
"Dozvoljeni zajam akcionara" označava bilo koji Zajam akcionara pod uslovom da nije
otplaćen (delimično ili u potpunosti) od strane Društva ili Dužnika:
(a)
u slučaju da Slučaj Neizvršenja preti ili je već nastupio i da traje i dalje ili bi
nastupio u slučaju isplate istog;
(b)
ako gotovina (izuzimajući bilo koja sredstva koja se vode na Namenskom
računu u odnosu na Klauzulu 6 (Obavezna prevremena otplata - raspolaganje i
povrat) kojom raspolaže Grupa padne ispod 5.000.000 evra neposredno posle
otplate Zajma akcionara; i
(c)
ako bi otplata Zajma akcionara inače predstavljala kršenje Klauzule 6
(Obavezna prevremena otplata - raspolaganje i povrat).
"Registar zaloga" označava registar sredstava obezbeđenja nad pokretnom imovinom
koji vodi SBRA.
"Nepokretnosti" označava svaku nepokretnu imovinu koja je navedena u Dodatku 8
(Nepokretnosti).
"Dan kotiranja" označava, u odnosu na bilo koji period za koji se utvrđuje kamatna
stopa:
(a)
(ako je valuta evro) dva TARGET dana pre prvog dana tog perioda; ili
(b)
(ako je valuta dinar) dva Radna dana pre prvog dana tog perioda,
osim ako je tržišna praksa na odgovarajućem međubankarskom tržištu za tu valutu
različita, u kom slučaju Dan kotizacije za tu valutu će utvrditi Agent u skladu sa tržišnom
praksom na odgovarajućem međubankarskom tržištu (a ako kotizacije normalno vodeće
banke na odgovarajućem međubankarskom tržištu daju na više od jednog dana, onda će
Dan kotizacije biti poslednji od tih dana).
"Ugovor o zalozi potraživanja" označava svako Ugovor o zalozi potraživanja prema
kojem odgovarajući Dužnik uspostavlja zalogu nad postojećim i budućim
potraživanjima.
"Refinansirano finansijsko zaduženje" označava zaduženje koje proističe iz
Bilateralnih Kredita.
"Odgovarajuća grupa zajmodavaca koja daje instrukcije" ima značenje koje je
definisano u Administrativnom Ugovoru.
"Odgovarajuće međubankarsko tržište" označava u odnosu na evro, evropsko
međubankarsko tržište i u odnosu na dinar, srpsko međubankarsko tržište.
"Ponavljajuće izjave" označava svaka izjava navedena u Klauzulama od 16.1 (Status) do
Klauzule 16-6 (Odsustvo nesolventnosti), u Klauzuli 16.9 (Bez kršenja), u Klauzuli 16.10
18
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(Originalni finansijski izveštaji) i Klauzuli Error! Reference source not found.
(Antikorupcijski zakon).
"Zastupnik" označava bilo koji delegat, agent, menadžer, administrator, nameštenik,
pravnik, poverenik ili fiducijar.
"RSD" ili " Dinari" označava zakonsku valutu Republike Srbije.
"Dinarski račun" označava dinarski (RSD) račun koji Zajmoprimac ima kod Banke koja
vodi račun.
"Sankcije" označava bilo koja primenjiva trgovinska, ekonomska ili finansijska sankcija
uvedena zakonom ili propisima, embargo, restriktivne propisane mere, koje je doneo ili
sproveo organ koji je uveo sankcije.
"Organ koji je uveo sankcije" označava:
(a)
Savet bezbednosti Ujedinjenih Nacija;
(b)
Sjedinjene Američke Države;
(c)
Evropska Unija;
(d)
Velika Britanija;
(e)
Republika Srbija;
(f)
(drugi) odgovarajući vladin i/ili naddržavni ili regulatorni organ, institucija ili
agencija koja sprovodi ekonomske finansijske sankcije; i
(g)
vlade i zvanične institucije ili agencije iz bilo kog gore navedenog stava (a) do
(f).
"Sankcionisana strana" označava lice koje je:
(a)
na spisku, ili koje je u vlasništvu ili pod kontrolom lica koje je navedeno na
Spisku sankcija, ili lice koje preduzima radnje u ime takvog lica;
(b)
koje se nalazi ili je organizovano prema zakonima države ili teritorije protiv
koje cele države ili teritorije su uvedene sankcije, ili lice koje je u vlasništvu ili
pod kontrolom, ili preduzima radnje u ime takvog lica; ili
(c)
na neki drugi način podleže Sankcijama.
19
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
"Sankcioni spisak" označava spisak specijalno imenovanih državljana i blokiranih lica
koji vodi OFAC, konsolidovani spisak ciljanih finansijskih sankcija i spisak za zabranu
investicija koji vodi ministarstvo finansija Njenog Visočanstva, ili neki drugi sličan
spisak koji vodi, ili koji je javnom objavom o uvedenim sankcijama sačinio Sankcioni
organ, u važećoj izmenjenoj verziji, koja se s vremena na vreme može dopuniti ili
zameniti.
"SBRA" označava Agenciju za privredne registre Republike Srbije.
"Stopa sa ekrana" označava u odnosu na EURIBOR, stopa za evro koja se nudi na
međubankarskom tržištu pod upravom Bankarske federacije Evropske Unije (ili bilo
kojeg drugog lica koje preuzme administriranje stope) za odgovarajući period prikazan
na stranici EURIBOR01 Reuters ekrana (ili bilo koje stranice koja zamenjuje Reuters
stranicu na kojoj se prikazuje ta stopa).
"Obezbeđene obaveze" označava sve sadašnje i buduće obaveze i dugovanja (bilo da su
postojeća ili predviđena) Zajmoprimaca prema Obezbeđenim stranama po osnovu
Finansijskih dokumenata.
"Obezbeđene strane " označava svakog Finansijera, s vremena na vreme, koja je strana
u ovom Ugovoru.
"Obezbeđenje" označava hipoteku, zaduženje, zalogu ili drugo sredstvo obezbeđenja
kojim se obezbeđuje bilo koja obaveza nekog lica ili neki drugi ugovor ili aranžman koji
ima sličan efekat.
"Agent obezbeđenja" označava [ ].
"Zajam akcionara" označava bilo koje (postojeće ili) novo neobezbeđeno finansiranje
duga koje odobravaju akcionari (izuzev Društva) ili bilo koja njihova zavisna društva
Zajmoprimcima.
"Akcionari" označava zajedno gospodina Zorana Mitrovića, Miliju Babovića, Apsara,
EBRD i Društvo (u odnosu na Sopstvene akcije).
"Obaveze akcionara" označava pisane ugovore između Akcionara (osim Društva i
EBRD) koji su po formi i sadržaju prihvatljivi Finansijerima u skladu sa kojima su
Akcionari saglasni: (a) da s vremena na vreme, na revolvirajućoj osnovi, sve dok je bilo
koji Kredit neotplaćen, odobravaju Zajmove akcionara u visino do 16.000.000 evra
Društvu i/ili drugim članovima Grupe, koji mogu biti potrebni za ispunjavanje potreba
Grupe za obrtnim sredstvima; i (b) da obezbede finansiranje Sojaproteinu i
Veterinarskom Zavodu, koje može nastati kao rezultat smanjenja nivoa obrtnih sredstava
u tim društvima usled sticanja Sopstvenih akcija od strane Sojaproteina i Veterinarskog
Zavoda od akcionara predmetna dva društva, koji su zatražili otkup sopstvenih akcija u
skladu sa Članom 475. Zakona o privrednim društvima, pri čemu se finansiranje mora
vršiti od strane nepovezanog lica u obliku neobezbeđenih i subordiniranih zajmova,
prema uslovima koji su zadovoljavajući za Većinske Zajmodavce.
"Ugovor o zalozi akcija" označava svaki Ugovor obezbeđenja s kojim: (i) Akcionari
uspostavljaju sredstvo obezbeđenja na 100 procenata svojih akcija u Društvu; (ii)
20
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Društvo uspostavlja sredstvo obezbeđenja na 100 procenata svojih akcija u bilo kom od
Zajmoprimaca; i (iii) Društvo uspostavlja sredstvo obezbeđenja nad Sopstvenim
akcijama.
"SocGen Kredit" označava ukupan iznos učešća SocGen u Kreditu A i Kreditu B u
visini [49.277.778] evra na dan ovog Ugovora.
"Namenski račun" označava svaki namenski račun:
(a)
otvoren kod Banke koja vodi račun na ime Zajmoprimaca;
(b)
koji je predmet Ugovora koji je po formi i sadržaju prihvatljiv za Banku koja
vodi račun i Većinske Zajmodavce;
(c)
koji je usaglašen sa zahtevima sadržanim u Klauzuli 6.2 (Raspolaganje i
povrat).
"Ugovor o namenskom računu" označava Ugovor zaključen između Banke koja vodi
račun i svakog Zajmoprimca kojim se reguliše otvaranje i vođenje Namenskog računa.
"Naznačeno vreme" označava vreme utvrđeno u skladu sa Dodatkom 5 (Vremenski
rasporedi).
"Zavisno društvo" označava društvo nad kojim određeno lice ima direktnu ili indirektnu
kontrolu ili direktno ili indirektno poseduje više od 50 procenata akcijskog kapitala ili
sličnog vlasničkog prava.
"Zajmodavci sa super većinom" ima značenje koje je definisano u Administrativnom
Ugovoru.
"TARGET2" označava „Trans-European Automated Real-time Gross Settlement
Express Transfer“ platni sistem koji koristi jedinstvenu podeljenu platformu, koji je
pokrenut 19. novembra 2007. godine.
"TARGET Dan" označava bilo koji dan na koji je TARGET2 otvoren za izvršenje
plaćanja u evrima.
"Porez" označava bilo koji porez, namet, dažbinu, doprinos ili bilo koju drugu naplatu ili
odbitak slične prirode (uključujući bilo koje penale ili plativu kamatu u vezi sa bilo
kojim propustom da se izvrši plaćanje ili sa bilo kojom docnjom u izvršenju istog).
"Dugoročni Kredit" označava bilo koji Kredit A ili Kredit B.
"Datum okončanja" označava 30. septembar 2018. godine.
"Ukupne obaveze" označava zbir ukupnih Obaveza po osnovu Kredita A i ukupnih
Obaveza po osnovu Kredita B, što iznosi [218,077,239.13] evra i [879.160.300.91] na
dan ovog Ugovora.
"Ukupne obaveze po osnovu Kredita A" označava zbir obaveza po osnovu Kredita A,
što iznosi [153.323.919,83 ] evra I [618.112.665,19]dinara na dan ovog Ugovora.
21
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
"Ukupne obaveze po osnovu Kredita B" označava zbir obaveza po osnovu Kredita B,
što iznosi [64.753.319,30 ] evra i [261.047.635,72] dinara na dan ovog Ugovora.
"Registar žigova" označava registar žigova u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike
Srbije.
"Transakcija Obezbeđenja " označava sredstvo obezbeđenja koje je uspostavljeno ili je
njegovo uspostavljanje izričito najavljeno (i registrovano, u onoj meri u kojoj je to
potrebno prema Dokumentaciji Transakcije Obezbeđenja) u korist Agenta Obezbeđenja
(tamo gde je to moguće u skladu sa srpskim pravom) i/ili Obezbeđenih strana u skladu sa
Dokumentacijom Transakcije Obezbeđenja.
"Dokumentacija Transakcije Obezbeđenja" označava:
(a)
Hipotekarne izjave;
(b)
Ugovor o zalozi nad pokretnom imovinom;
(c)
Ugovore o zalozi nad pokretnom imovinom;
(d)
Ugovor o zalozi potraživanja;
(e)
IP ugovori o zalozi;
(f)
Ugovori o zalozi akcija;
(g)
Vinkuliranje Polise osiguranja; i
(h)
Menice
zajedno sa svim drugim dokumentima koje je zaključio Dužnik čime uspostavlja, ili
izjavljuje da uspostavlja, sredstvo obezbeđenja nad celokupnom svojom imovinom, ili
delovima iste, u vezi Obezbeđene obaveze.
"Potvrda o prenosu" označava potvrdu čiji je obrazac dat u Dodatku 13 (Obrazac
potvrde o prenosu) ili neki drugi obrazac koji je usaglašen između Agenta i
Zajmoprimaca.
"Datum prenosa" označava, u vezi ustupanjaili prenosa, kasniji od:
(a)
predloženog Datuma prenosa navedenog u Ugovoru o ustupanjuili Potvrdi o
prenosu; i
(b)
datum na koji Agent potpiše odgovarajući Ugovor o ustupanjuili Potvrdu o
prenosu.
"Sopstvene akcije" označava 847,125 običnih akcija koje Društvo poseduje u
nominalnoj vrednosti od RSD 1,000 po akciji ISIN br. RVIGRE40726 CFI, šifra
ESVUFR.
"UniCredit Kredit" označava ukupan iznos učešća UniCredit u Kreditu A i Kreditu B
koji iznosi [60.000.000] evra na dan ovog Ugovora.
22
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
"Neotplaćeni iznos" označava bilo koji iznos koji je dospeo na plaćanje ali koji Dužnik
nije otplatio prema Finansijskim dokumentima.
"Dužnik poreza u SAD" označava:
(a)
(b)
Dužnika koji je u poreske svrhe rezident Sjedinjenih Američkih Država; ili
Dužnika čija su sva ili određena plaćanja po osnovu finansijskih dokumenata iz
izvora u Sjedinjenim Američkim Državama koji podležu saveznim poreskim
porezima na prihode SAD.
"Datum korišćenja" označava datum na koji je Zajam dat.
"PDV" označava svaki porez koji je nametnut u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu
vrednost (Službeni glasnik br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 i
6/2014, uključujući njegove povremene izmene).
"Zoran Mitrović" označava gospodina Zorana Mitrovića, državljanina Srbije, s
prebivalištem u Zimonjićeva 36, Beograd , Srbija, jedinstveni matični broj građana
1607967710429 .
1.2 Konstrukcija
(a)
Osim tamo gde se drugačije navede, svako pozivanje u ovom Ugovoru na:
(i)
"Agenta", bilo kojeg "Finansijera", bilo kojeg "Zajmodavca", bilo
kojeg "Dužnika" ili bilo koju "Stranu" tumačiće se tako da obuhvata
njihove naslednike kao titulara, odobrenog cesionara i odobrenog
primaoca prenosa;
(ii)
"imovina" obuhvata sadašnje i buduće Nepokretnosti, prihode i prava
svake vrste;
(iii)
"Finansijski dokument" ili bilo koji drugi Ugovor ili instrument jeste
pozivanje na taj Finansijski dokument ili drugi Ugovor ili instrument,
zajedno sa njegovim izmenama, dopunama , dodacima, proširenjima ili
preformulacijama;
(iv)
"zaduženje" obuhvata svaku obavezu (bilo da je nastala kao osnovica ili
sredstvo obezbeđenja) za plaćanje ili otplatu novca, bilo sadašnje ili
buduće, stvarno ili uslovljeno;
(v)
"lice" označava fizičko lice, firmu, kompaniju, korporaciju, vladu,
državu ili agenciju neke države, bilo koje udruženje, trast, zajedničko
ulaganje, konzorcijum ili partnerstvo (bilo da jeste ili nije zasebno
pravno lice);
(vi)
"propis" obuhvata svaki zakon, propis, pravilo ili zvaničnu direktivu
(bilo da ima ili nema snagu zakona) određenog vladinog, međuvladinog
ili nadvladinog organa, agencije, odeljenja ili bilo kog regulatornog,
samoregulatornog ili drugog organa ili organizacije;
23
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(vii)
odredba zakona jeste pozivanje na tu odredbu, u izmenjenoj ili iznova
donesenoj verziji; i
(viii)
vreme se odnosi na računanje vremena u Beogradu.
(b)
Naslovi Odeljaka, Klauzula i Dodataka služe samo za lakše snalaženje.
(c)
Osim ako nije drugačije navedeno, pojam koji je korišćen u bilo kom drugom
Finansijskom dokumentu, ili u bilo kom drugom obaveštenju datom prema i u
vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom, ima isto značenje u tom
Finansijskom dokumentu, ili u obaveštenju, koje ima u ovom Ugovoru.
(d)
Neizvršenje (osim u Slučaju Neizvršenja) "traje" ako nije ispravljeno, ili se od
njega nije odreklo, a Slučaj Neizvršenja "traje" ako se od njega nije odreklo.
1.3 Simboli za valute i definicije
"€", "evra" i "evro" označavaju jedinstvenu valutu Učestvujućih država članica, a
"RSD" i "dinari" označavaju zakonsku valutu Republike Srbije.
24
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
ODELJAK 2
KREDITI
2.
KREDITI
2.1
Refinansiranje bilateralnih kredita
(a)
Prema uslovima iz Bilateralnih Ugovora, Zajmodavci su Zajmoprimcima
odobrili Bilateralne Kredite.
(b)
Prema uslovima iz ovog Ugovora, na Dan stupanja na snagu, Zajmodavci
odobriavaju Zajmoprimcima, kako je navedeno u Dodatku 1 (Originalne
Obaveze Zajmodavaca):
(i)
Kredit A u ukupnom iznosu od [153,323,919.83] evra i [618.112.665,19]
dinara,
(ii)
Kredit B u ukupnom iznosu od[64.753.319,30] evra i [261.047.635,72]
dinara,
za refinansiranje zaduženja po osnovu Bilateralnih Ugovora u skladu sa donjom
Klauzulom 2.1(c).
(c)
Na Datum stupanja na snagu:
(i)
2.2
Bilateralni krediti će se refinansirati prema uslovima i rokovima
navedenim u ovom Ugovoru, pri čemu će se to refinansiranje realizovati i
evidentirati odgovarajućim upisima u knjige svakog odgovarajućeg
Originalnog Zajmodavca i svakog odgovarajućeg Zajmoprimca, bez
potrebe za fizičkim tokovima sredstava u vezi takvog refinansiranja;
(ii)
nijedan drugi Zajam ili Kredit se ne može tražiti ili koristiti prema ovom
Ugovoru; i
(iii)
Najkasnije u roku od 5 (pet) Radnih dana od Datuma stupanja na snagu,
svaki Originalni Zajmodavac će dostaviti Agentu, svim drugim
Originalnim Zajmodavcima i Društvu potvrdu ( u formi koja je data u
Dodatku 3 (Potvrda) da je izvršio refinansiranje svojih odgovarajućih
Bilateralnih Kredita, na način koji je predviđen u gornjoj Klauzuli 2.1 (c)
(i).
Prava i obaveze Finansijera
(a)
Obaveze svakog Finansijera po osnovu Finansijskih dokumenata su zasebne.
Propust nekog Finansijera da ispuni svoje obaveze iz Finansijskih dokumenata
neće uticati na obaveze bilo koje druge Strane po osnovu Finansijskih
dokumenata. Nijedan Finansijer nije odgovoran za obaveze bilo kog drugog
Finansijera po osnovu Finansijskih dokumenata.
(b)
Prava svakog Finansijera iz ili u vezi sa Finansijskim dokumentima su zasebna i
nezavisna prava, a svaki dug Dužnika prema Finansijeru po osnovu Finansijskih
dokumenata biće zaseban i nezavistan dug.
25
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(c)
2.4
Finansijeri nisu solidarni poverioci u smislu Člana 426. Zakona o obligacionim
odnosima.
Agent Dužnika
(a)
Svaki Dužnik (izuzev Društva) potpisivanjem ovog Ugovora neopozivo imenuje
Društvo da preduzima radnje u njegovo ime u svojstvu agenta (“Agent
Dužnika”) u vezi Finansijskih dokumenata i neopozivo ovlašćuje (u najvećoj
mogućoj meri koju dozvoljava srpsko pravo):
(i)
Društvo da u njegovo ime dostavlja Finansijerima podatke u vezi njega
samog, koji su predviđeni ovim Ugovorom, da daje sva obaveštenja i sve
instrukcije, da sastavlja ugovore i da donosi odgovarajuće izmene,
dopune i varijacije, koje se mogu donositi, sastavljati ili sprovoditi od
strane bilo kojeg Dužnika, bez obzira što one mogu uticati na Dužnika,
bez daljeg pozivanja na, ili dodatne saglasnosti tog Dužnika; i
(ii)
svakog Finansijera da Društvu daje saopštenja, zahteva bilo koju drugu
komunikaciju od tog Dužnika u skladu sa Finansijskim dokumentima,
a u svakom slučaju Dužnik će biti obavezan kao da je sam dao ta obaveštenja ili
te instrukcije, ili sačinio ugovore i sproveo izmene, dopune ili varijacije, ili
primio odgovarajuća obaveštenja, zahteve ili druge komunikacije.
(b)
Svaka radnja, propust, ugovor, obaveza, poravnanje, odricanje, izmena, dopuna,
varijacija, obaveštenje ili druga komunikacija koju je dao ili učino Agent
Dužnika ili primio Agent Dužnika po osnovu bilo kog Finansijskog dokumenta
u ime nekog drugog Dužnika, ili u vezi sa bilo kojim drugim Finansijskim
dokumentom (bilo da jeste ili nije poznat bilo kom drugom Dužniku i bilo da je
nastao pre ili nakon što je taj drugi Dužnik postao Dužnik po osnovu bilo kog
Finansijskog dokumenta) biće obavezujuća za sve svrhe, za koje ih je taj
Dužnik sačinio, kao da ih je taj Dužnik izričito sačinio, dao ili se sa njima
saglasio. U slučaju bilo kakvog spora između obaveštenja ili drugih
komunikacija između Agenta Dužnika i bilo kog drugog Dužnika, ona koja je
sačinio Agent Dužnika imaju prevagu.
3.
NAMENA
3.1
Namena
Svaki Zajmoprimac će upotrebiti sva pozajmljena sredstva po osnovu ovog Ugovora za
izmirenje svog Refinansiranog finansijskog zaduženja opisanog u Dodatku 2 (Bilateralni
krediti i postojeća obezbeđenja).
3.2
Nadzor
Nijedan Finansijer nije obavezan da vrši nadzor ili da verifikuje korišćenje bilo kojih
pozajmljenih iznosa po osnovu ovog Ugovora.
4.
USLOVI DO DATUMA STUPANJA NA SNAGU
4.1
Prethodni uslovi
(a)
Datum stupanja na snagu neće nastupiti sve dok (i) Agent ne primi sva
dokumenta i sve druge dokaze navedene u Dodatku 4 (Prethodni uslovi) u formi
i prema sadržaju koji su zadovoljavajući za Agenta i ako (ii) ne istekne period
26
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
od 60 kalendarskih dana n od datuma nakon što je svako od rešenjao upisu
svake hipoteke prvog reda i zaloge prvog reda navedene u Klauzuli 15.4 kod
nadležnih registara postalo konačno ("Datum stupanja na snagu"). Agent će
obavestiti Zajmoprimce i Zajmodavaca odmah nakon što utvrdi zadovoljenje tih
uslova.
(b)
Osim u onoj meri u kojoj Većinski Zajmodavci obaveste Agent pisanim putem
o suprotnom, pre nego što Agent izda obaveštenje koje je opisano u gornjem
stavu (a), Zajmodavci ovlašćuju (ali ne obavezuju) Agenta da izda takvo
obaveštenje. Agent ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, troškove
ili gubitke bilo koje vrste koji nastanu u vezi davanja takvog obaveštenja.
27
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
ODELJAK 3
OTPLATA, PREVREMENA OTPLATA I OTKAZIVANJE
5.
OTPLATA
5.1
Otplata zajmova iz Kredita A
(a)
Zajmoprimci iz Kredita A otplatiće zajmove iz Kredita A kako sledi:
(i)
Zajmovi iz Kredita A u iznosu od [ ] evra otplatiće se u 39 uzastopnih
mesečnih rata pozivajući se na ukupne iznose koji su utvrđeni u donjoj
tabeli, pri čemu će prva od takvih otplata uslediti 31. jula 2015. godine,
dok će se svaka naredna rata uplatiti poslednjeg Radnog dana
odgovarajućeg Meseca, a konačna otplata će se izvršiti na Dan
okončanja:
Period
Ukupna
mesečna rata kredita u
evrima
Ukupna
mesečna rata kredita
u dinarima
4.605.499,62
18,566,690.22
31. juli 2015. – 31
decembar 2015.
31. januar 2016. –
31. avgust 2018.
206.297.792,32
51.172.525.,4
97.545.894,77
30. septembar 2018.
(ii)
(iii)
393.248.182,65
618.112.665,19
153.323.919,83
Ukupno
Svaki Zajmoprimac će otplatiti Kredit A svom odgovarajućem
Zajmodavcu u iznosima i na datume otplate koji su utvrđeni u Dodatku 6
(Kredit A – Otplatni plan).
Svaka otplata rate će se upotrebiti proporcionalno za smanjenje svakog
Zajma po osnovu Kredita A koji je tada neizmiren.
(b)
Svi zajmovi iz Kredita A2 otplatiće se u skladu sa Klauzulom [•] (Realizacija
Kredita A2 i Kredita B2) iz Administrativnog ugovora.
(c)
Svi zajmovi iz Kredita A3 otplatiće se u skladu sa Klauzulom [•] (Realizacija
Kredita A3 - Plaćanja) iz Administrativnog ugovora.
(d)
Nijedan Zajmoprimac ne može ponovo da pozajmi bilo koji deo Kredita A koji
je već otplaćen.
(e)
Radi izbegavanja svake sumnje, ništa što je sadržano u ovoj Klauzuli 5.1 neće
nalagati Zajmoprimcu da vrši bilo kakvu otplatu nijednom ne-srpskom
Zajmodavcu u suprotnosti sa obavezujućim odredbama deviznih zakona Srbije i
propisa koji su na snazi u tom trenutku.
28
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
5.2
Otplata zajmova iz Kredita B
(a)
Svi zajmovi iz Kredita B otplatiće se u potpunosti na Dan okončanja.
(b)
Svi zajmovi iz Kredita B2 otplatiće se u skladu sa Klauzulom [•] (Realizacija
Kredita A2 i Kredita B2) iz Administrativnog ugovora.
(c)
Nijedan Zajmoprimac ne može ponovo da pozajmi bilo koji deo Kredita B koji
je već otplaćen.
6.
OBAVEZNA PREVREMENA OTPLATA– RASPOLAGANJE I POVRAT
6.1
Definicije
U ovoj Klauzuli 6 (Obavezna prevremena otplata– Raspolaganje i povrat):
„Dodatni prihod“ označava:
(a)
100 procenata bilo kojeg iznosa koji Sojaprotein primi u odnosu na Naplata u
vezi sa Pariskim klubom;
(b)
[75 procenata od naplate loših potraživanja navedenih u Dodatku 7 (Istorijska
loša potraživanja)];
(c)
[100 procenata od prihoda od prodaje imovine koja nije ključna za poslovanje a
koja je navedena u Dodatku 9 (Spisak imovine koja nije ključna za poslovanje
koja na dan potpisivanja ovog Ugovora nije založena u korist Zajmodavaca i
IFC kao obezbeđenje po osnovu Bilateralnih Ugovora i Ugovora o IFC kreditu
od 31. januara 2013. godine, koji je izmenjen i dopunjen u skladu sa Ugovorom
o IFC kreditu].
"Unos novog kapitala" označava obavezu Društva Akcionara da sprovedu prikupljanje
kapitala putem prodaje svih Sopstvenih akcija Društva ili sličnog ili većeg broja
novoemitovanih akcija trećim investitorima, ili u kombinaciji istog, u skladu sa
uslovima i rokovima utvrđenim u Dodatku 11 (Obaveze u vezi unosa novog kapitala).
"Neto prihodi od kapitala" označava neto prihode koji su uknjiženi na bankovni račun
Društva na dan zaključenja Unosa novog kapitala.
"Naplata u vezi sa Pariskim klubom" označava potraživanja Sojaproteina od
Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad, u predmetu koji se vodi pred Vrhovnim kasacionim
sudom u Beogradu za povraćaj iznosa od 13.206.878,82 evra (uvećanog za primenjivu
kamatu računavši od 3. aprila 2013. godine) koji iznos je kroz prinudnu naplatu
Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad naplatila na osnovu pravosnažne sudske odluke
Privrednog apelacionog suda u predmetu br. 4 Pž 870/12, a koju je potvrdio Vrhovno
kasacioni sud, i koja je poništena odlukom Ustavnog suda br. Už-7932/2013 od 23.
maja 2014. godine.
6.2
Raspolaganje i povrat
(a)
Zajmoprimci se ovim bezuslovno obavezuju da će deponovati sve Dodatne
prihode koji su uknjiženi na njihove bankovne račune do [datum će se naknadno
utvrditi] na Namenski račun.
29
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
6.3
(b)
Sredstvima na Namenskom računu mogu pristupiti Zajmoprimci kako bi
pomogli potrebama Grupe za finansiranje žetve 2015. godine, što podleže
kumulativnom ispunjenju sledećih uslova (i) Zajmovi akcionara u najmanjem
zbirnom iznosu od [
] su isplaćeni Društvu i/ili bilo kom drugom
Zajmoprimcu; i (ii) finansiranje iz prihoda deponovanih na Namenskom računu
potrebno je isključivo u svrhu finansiranja nabavke uljarica od strane
odgovarajućeg Zajmoprimca (iii), a iznos povučen sa Namenskog računa mora
da odgovara iznosu Zajmova akcionara koji su isplaćeni Društvu i/ili bilo kom
drugom Zajmoprimcu do najvišeg iznosa od 15.000.000 evra; i (iv) Zajmovi
akcionara mogu se otplaćivati samo zajedno sa ili posle obavezne prevremene
otplate Kredita A i Kredita B u skladu sa donjom Klauzulom 6.3.
(c)
Kompletan iznos koji je povučen sa Namenskog računa u skladu sa gornjim
stavom (b) Klauzule 6.2, zajedno sa saldom sredstava na Namenskom računu,
koristiće se za obaveznu prevremenu otplatu Kredita A i Kredita B u skladu sa
donjom Klauzulom 6.3 najkasnije do 31. decembra 2015. godine.
(d)
Na sredstva deponovana na Namenskom računu plaća se kamata po stopi koja
će s vremena na vreme biti dogovorena između Banke koja vodi račune I
Zajmoprimca.
Upotreba obavezne prevremene otplate
Bilo koji iznos prevremene otplate na bazi Dodatnog prihoda ili Neto prihoda od kapitala
upotrebiće se [najkasnije u vreme koje je utvrđeno u tu svrhu u Klauzuli [6.2]]:
(a) prvo, za prevremenu otplatu Zajmova iz Kredita B, zajedno sa „Zajmovima iz Kredita
B“ kako je to definisano u svakom od ugovora o IFC Kreditu i ugovora o EBRD Kreditu;
i
(b ) drugo, nakon što se u potpunosti otplate ili prevremeno otplate svi iznosi navedeni
pod (a), za prevremenu otplatu zajmova iz Kredita A, zajedno sa „Zajmovima iz Kredita
A“ kako je to definisano u svakom od ugovora o IFC Kreditu i ugovora o EBRD Kreditu,
u svakom slučaju na proporcionalnom osnovu i upotrebiće se na rate prema obrnutom
hronološkom redosledu dospeća.
7.
PREVREMENA OTPLATA I PONIŠTAJ
7.1
Nelegalnost
Ako u bilo kojoj jurisdikciji postane nelegalno da neki Zajmodavac izvršava svoje
obaveze koje su predviđene ovim Ugovorom, ili da finansira ili održava svoje učešće u
bilo kojem Zajmu
(a)
(b)
(c)
Taj Zajmodavac će odmah obavestiti Agenta čim sazna o tom događaju;
nakon što Agent obavesti Društvo, Obaveza tog Zajmodavca će se odmah
poništiti; i
Zajmoprimac će otplatiti učešće tog Zajmodavca u Zajmovima koje je taj
Zajmoprimac dao poslednjeg dana Kamatnog Perioda za svaki Zajam koji
nastane nakon što je Agent obavestio Društvo, ili, ako je do toga došlo ranije, na
30
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
dan koji je definisao taj Zajmodavac u obaveštenju dostavljenom Agentu (koji
ne može biti ranije od poslednjeg dana bilo kojeg primenjivog perioda
mirovanja (grace period) koji dozvoljava zakon).
7.2
Dobrovoljna prevremena otplata zajmova iz Kredita A
(a)
Zajmoprimac, kojem je odobren zajam iz Kredita A, može, ako najmanje 5
radnih dana ranije prethodno najavi Agentu, da izvrši prevremenu otplatu
celokupnog ili dela zajma iz Kredita A (ali ako se to vrši delimično, onda u
iznosu koji umanjuje zajmove iz Kredita A zajedno sa bilo kojim drugim
prevremenim otplatama (dela bilo kojeg) „Zajma iz Kredita A“ kako je
definisano u svakom Ugovoru o IFC Kreditu i Ugovoru o EBRD Kreditu za
najmanje 3.000.000 evra (ili u njegovoj dinarskoj protivvrednost po srednjem
deviznom kursu NBS) pod uslovom da je pre otplate zajma iz Kredita A u
potpunosti otplaćen Kredit B.
(b)
7.3
Svaki prevremeno otplaćeni iznos iz Kredita A:
(i)
vršiće se proporcionalno, ako i u onoj meri u kojoj se vrši prevremena
otplata Zajmova iz Kredita A i drugih „Zajmova iz Kredita A“ koji su
navedeni u stavu (a); i
(ii)
upotrebiće se za namirenje neizmirenih iznosa u obrnutom hronološkom
redosledu dospeća.
Dobrovoljna prevremena otplata zajmova iz Kredita B
(a)
Zajmoprimac, kojem je odobren zajam iz Kredita B, može, ako najmanje 5
radnih dana ranije prethodno najavi Agentu, da izvrši prevremenu otplatu
celokupnog ili dela zajma iz Kredita B (ali ako se to vrši delimično, onda u
iznosu koji umanjuje Zajmove iz Kredita B, zajedno sa svim drugim
prevremenim otplatama bilo kog (dela) „Zajmova iz Kredita B“, kako je
definisano u svakom Ugovoru o IFC Kreditu i Ugovoru o EBRD Kreditu za
najmanje 3.000.000 evra (ili u njegovoj dinarskoj protivvrednost po srednjem
deviznom kursu NBS).
(b)
Svaki prevremeno otplaćeni iznos iz Kredita B vršiće se (samo), ako i u onoj
meri u kojoj su svi Zajmovi iz Kredita B i drugi „Zajmovi iz Kredita B“ koji su
navedeni u stavu (a) proporcionalno otplaćeni.
31
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
8.
OGRANIČENJA
8.1
Obaveštenja o poništaju ili Prevremenoj otplati
Svako obaveštenje o poništaju, prevremenoj otplati, ovlašćenju ili nekom drugom izboru
koji dostavi bilo koja Strana prema Klauzuli 8 (Nelegalnost, poništaj i dobrovoljna
prevremena otplata) biće (prema uslovima sadržanim u toj Klauzuli) neopozivo i, osim
ako se nešto suprotno ne utvrdi u ovom Ugovoru, navešće datum ili datume na koje će
odgovarajući poništaj ili prevremena otplata biti učinjena, kao i iznos tog poništaja ili
prevremene otplate.
8.2
Kamata i drugi iznosi
Svaka prevremena otplata po osnovu ovog Ugovora vršiće se zajedno sa dospelom
kamatom na iznos prevremene otplate, ali inače bez penala ili naknade za prevremenu
otplatu.
8.3
Bez ponovljenog pozajmljivanja po osnovu dugoročnih kredita
Nijedan Zajmoprimac ne može ponovo da pozajmi bilo koji deo Kredita koji je
prevremeno otplaćen.
8.4
Prevremena otplata u skladu sa Ugovorom
Zajmoprimci neće prevremeno otplatiti celokupan ili bilo koji deo Zajma ili poništiti ceo
ili bilo koji deo Obaveza, osim u vreme i na način koji je izričito utvrđen ovim
Ugovorom.
8.5
Bez ponovnog uspostavljanja Obaveza
Bilo koji iznos Ukupnih obaveza koji je poništen prema ovom Ugovoru ne može se
naknadno ponovo uspostaviti.
8.6
Agentov prijem obaveštenja
Ako Agent primi obaveštenje prema Klauzuli 7 (Nelegalnost, poništaj i dobrovoljna
prevremena otplata), on će odmah proslediti kopiju tog obaveštenja Zajmoprimcima i
Finansijerima.
32
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
ODELJAK 4
KAMATA I NAKNADE
9.
KAMATA
9.1
Obračun kamate
Kamatna stopa za svaki Zajam i svaki Kamatni Period jeste stopa izražena u procentima
na godišnjem nivou, koja je zbir sledeće primenjive:
(a)
Marže; i
(b)
jednomesečnog EURIBOR-a u vezi bilo kog Zajma u evrima ili u vezi bilo kog
Zajma u dinarima, jednomesečni BELIBOR.
Kamata se obračunava uz primenu proporcionalnog metoda, na osnovu stvarnog broja
proteklih dana prema Kamatnim Periodima u odnosu na godinu koja broji 360 dana.
9.2
Plaćanje kamate
Zajmoprimac, kojem je odobren Zajam, plaća dospelu kamatu na taj Zajam poslednjeg
dana svakog Kamatnog Perioda.
9.3
Zatezna kamata
(a)
Ako Dužnik ne isplati bilo koji iznos koji je plativ po osnovu Finansijskih
dokumenata o datumu dospeća, obračunava se kamata na zadocneli iznos od
datuma dospeća do datuma stvarno izvršene uplate prema stopi koja je
propisana Zakonom o zateznoj kamati (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.
119/2012, uključujući povremene izmene).
9.4
(b)
Ako se bilo koji zadocneli iznos sastoji iz celokupnog ili dela Zajma koji je
dospeo na dan, koji nije poslednji dan Kamatnog Perioda u vezi tog Zajma, prvi
Kamatni Period za taj zadocneli iznos imaće trajanje jednako neisteklom delu
tekućeg Kamatnog Perioda u vezi tog Zajma.
(c)
U slučaju da je kamatna stopa, koja je utvrđena u gornjoj Klauzuli 9.1, viša od
Zatezne kamatne stope iz gornjeg stava (a), kamatna stopa utvrđena u Klauzuli
9.1 primenjivaće se nakon što Zajmoprimac ne plati neki iznos koji je obavezan
da plati prema Finansijskim dokumentima na dan njegovog dospeća.
(d)
Zatezna kamata obračunava se na neizmireni iznos (uključujući glavnicu,
kamatu, naknade i druge troškove i rashode) koji je plativ prema Finansijskim
dokumentima.
Obaveštenje o kamatnim stopama
Agent će odmah obavestiti Zajmodavaca i Zajmoprimce o utvrđenoj kamatnoj stopi za
svaki Kamatni Period iz ovog Ugovora.
33
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
10.
KAMATNI PERIODI
10.1 Kamatni Periodi
(a)
Kamatni Periodi, koji se primenjuju na svaki Zajam:
(i)
za svaki Zajam koji je odobren na Datum stupanja na snagu:
(A) u slučaju prvog Kamatnog Perioda, počinje na Datum stupanja na
snagu i završava se [umetnuti poslednji kalendarski dan meseca u
kom dođe do Datuma stupanja na snagu]; i
(B) za bilo koji Kamatni Period zatim trajanje jedan mesec; i
(b)
Kamatni Period za Zajam počinje poslednjeg dana koji neposredno dolazi posle
Kamatnog Perioda (ili, u slučaju prvog Kamatnog Period za Zajam, Datum
stupanja na snagu istog) i, u bilo kom slučaju neće se produžiti van Datuma
završetka odnosnog Kredita.
10.2 Neradni dani
Ako bi Kamatni Period inače isticao dana koji nije Radni dan, Kamatni Period će isteći
narednog Radnog dana u tom kalendarskom mesecu (ako postoji) ili prethodnog Radnog
dana (ako ne postoji).
10.3 Bez konsolidacije zajmova iz više kredita
Nijedan Zajam se ne može konsolidovati sa bilo kojim drugim Zajmom.
11.
PROMENE U OBRAČUNU KAMATE
11.1 Odsustvo kotacija
Prema Klauzuli 11.2 (Prekid tržišta):
(a)
ako se EURIBOR utvrđuje pozivajući se na Osnovne referentne Banke, ali ako
Osnovne referentne Banke ne dostave kotizaciju u Određeno vreme na Dan
kotizacije, primenjivi EURIBOR će se utvrditi na osnovu kotizacija preostalih
Osnovnih referentnih Banaka; ili
(b)
ako BELIBOR nije raspoloživ u Određeno vreme na Dan kotizacije, BELIBOR
će se utvrditi s pozivom na kamatnu stopu po ključnoj politici NBS na Dan
kotizacije; ili
(c)
ako se Klauzula 11.3 (Alternativna referentna stopa Banaka) primenjuje, ali
Alternativna referentna Banka ne dostavi kotizaciju pre završetka poslovanja u
Beogradu na dan koji pada jedan Radni dan posle Dana kotizacije za taj Zajam,
primenjiva Alternativna referentna stopa Banaka će se utvrditi na bazi kotacija
preostalih Alternativnih referentnih Banaka.
11.2 Prekid tržišta
(a)
Ako se dogodi Slučaj prekida tržišta u vezi Zajma za bilo koji Kamatni Period,
u tom slučaju će kamatna stopa na svaki Zajmodavčev udeo u tom Zajmu za
Kamatni Period biti godišnja procentna koja je zbir sledećeg:
(i)
Marže; i
34
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(ii)
(b)
Alternativne referentne stope Banke ili (ako je Alternativni slučaj prekida
tržišta nastupio u odnosu na taj Zajam za odgovarajući Kamatni Period
tog Zajma) stope koju je Zajmodavac saopštio Agentu, čim pre bude
izvodljivo, i u slučaju da završetak poslovanja tog dana pada pet Radnih
dana posle Dana kotizacije, kao one koja je izražena kao stopa u
procentima na godišnjem nivou za troškove koje Zajmodavac ima u
finansiranju svog učešća u tom Zajmu, iz kojeg god izvora on to bude
razumno izabrao
Ako:
(i)
stopa u procentima na godišnjem nivou koju je Zajmodavac saopštio u
skladu sa gornjim stavom (a)(ii) iznosi više ili manje od Alternativne
referentne bankarske stope; ili
(ii)
ako Zajmodavac nije saopštio Agentu stopu u procentima na godišnjem
nivou u skladu sa gornjim stavom (a) (ii),
trošak tog Zajmodavca za finansiranje svog učešća u tom Zajmu za taj Kamatni
Period smatraće se, u smislu ovog gornjeg stava (a), Alternativna referentna
bankarska stopa.
(c)
Ako Slučaj prekida tržišta ili Alternativni slučaj prekida tržišta nastupi, Agent
će, čim pre to bude praktično izvodljivo, obavestiti Zajmoprimca.
(d)
U ovom Ugovoru:
„Alternativni slučaj prekida tržišta" označava:
(i)
pre završetka poslovanja u Londonu na dan koji je jedan Radni dan posle
Dana kotizacije za odgovarajući Kamatni Period Zajma, nijedna ili samo
[jedna] od Alternativnih referentnih banaka dostavi stopu Agentu kako bi
isti utvrdio Alternativnu referentnu stopu Banke za odgovarajući Kamatni
Period Zajma; ili
(ii)
pre završetka poslovanja u Londonu na dan koji pada [•] Radnih dana
posle Dana kotizacije za odgovarajući Kamatni Period Zajma, Agent
primi obaveštenje od Zajmodavca ili Zajmodavaca (čije učešće u Zajmu
prevazilazi [•] procenata tog Zajma) da će trošak finansiranja njegovog
učešća u tom Zajmu, iz bilo kog izvora ga razumno izabere, prelaziti
Alternativnu referentu stopu Banke; i
"Slučaj prekida tržišta" označava bilo koji događaj koji dovodi do toga da na
Dan kotizacije za odgovarajući Kamatni Period EURIBOR ili BELIBOR, u
zavisnosti od toga koji je primenjiv, ne mogu da se utvrde u skladu sa ovde
datom definicijom.
11.3 Alternativna referentna stopa Banke
(a)
Ako se Slučaj prekida tržišta dogodi u odnosu na Zajam u evrima, Agent će čim
bude izvodljivo zatražiti od svake Alternativne referentne banke da mu dostave
35
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
stopu po kojoj bi ta Alternativna referentna banka mogla da pozajmi sredstva u
evrima i za predmetni period na Evropskom međubankarskom tržištu oko ili u
11:00 h (računanje vremena u Briselu) na Dan kotizacije za Kamatni Period tog
Zajma, da je to učinila tražeći i zatim prihvatajući međubankarske ponude na
depozite razumne tržišne veličine u valuti tog Zajma i za period koji je jednak
dužini Kamatnog Perioda tog Zajma.
(b)
(c)
Čim bude izvodljivo, po prijemu stopa koje dostave Alternativne referentne
Banke, Agent će obavestiti Zajmoprimca i Zajmodavce o aritmetičkoj srednjoj
vrednosti stopa koje su mu dostavljene u skladu sa gornjim stavom (a)
(zaokružene naviše na četiri decimale) ("Alternativna referentna stopa
banke").
Ako se Slučaj prekida tržišta dogodi u odnosu na Zajam u dinarima,
Alternativna referentna stopa banke biće kamatna stopa ključne politike NBS za
odgovarajući period oko ili u 11:00 h (Beogradsko računanje vremena) na Dan
kotizacije za Kamatni Period tog Zajma.
11.4 Alternativni osnov za kamate ili finansiranje
(a)
Ako se dogodi Slučaj prekida tržišta ili Alternativni slučaj prekida tržišta, a
Agent ili Društvo to zatraži, Agent i Društvo će otvoriti pregovore (tokom
perioda koji neće biti duži od trideset dana) u nameri da se postigne dogovor o
nekom drugom osnovu za utvrđivanje kamatne stope.
(b)
12.
Ako se postigne sporazum o alternativnom osnovu u skladu sa gornjim stavom
(a), isti će, uz prethodnu saglasnost svih Zajmodavaca i Društva, biti
obavezujući za sve Strane.
NAKNADE
Stimulativna naknada
(a)
(b)
Zajmoprimci će platiti svakom Zajmodavcu naknadu u Osnovnoj valuti (u
slučaju Zajmodavaca koji nisu iz Srbije) ili u dinarskoj protivvrednosti Osnovne
valute obračunate prema srednjem deviznom kursu NBS (u slučaju
Zajmodavaca koji su iz Srbije i koji su odobrili Zajmove u Osnovnoj valuti)
obračunatu, na mesečnom nivou, prema stopi od 2 procenta na godišnjem nivou
na učešće Zajmodavca u neizmirenim zajmovima iz Kredita B.
Obračunata Stimulativna naknada se plaća poslednjeg dana prvog narednog
perioda od jednog meseca koji počinje na Datum stupanja na snagu i završava
se na Datum završetka Kredita B ili onog datuma kada je Kredit B u potpunosti
otplaćen, šta god prvo nastupi.
36
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
ODELJAK 5
DODATNE OBAVEZE PLAĆANJA
13.
NAKNADA POREZA I OBEŠTEĆENJA
13.1 Definicije
(a)
U ovom Ugovoru:
"Inicijalna stopa poreza po odbitku" označava, u odnosu na Zajmodavca,
stopu Poreskog odbitka koja postoji (a) za evro na dan ovog Ugovora, ili (b) u
okolnostima kada je Zajmodavac prestao da bude Kvalifikovani Zajmodavac,
datum neposredno pre datuma na koji je prestao da bude Kvalifikovani
Zajmodavac, u svakom slučaju stopa može, kako bi se izbegla svaka sumnja,
takođe da bude nula.
"Zaštićena Strana" označava Finansijera koji jeste ili će postati predmet bilo
kakve odgovornosti, ili od kojeg se zahteva da izvrši neko plaćanje, za ili po
osnovu poreza u odnosu na primljene iznose ili potraživanja (ili bilo koji iznos
koji se smatra u svrhe poreza da je naplaćen ili da predstavlja potraživanje) po
osnovu Finansijskog dokumenta.
"Kvalifikovani Zajmodavac" označava Zajmodavca koji kao korisnik ima
pravo na naplatu kamate tom Zajmodavcu prema Finansijskom dokumentu, te
koji je Ugovorni Zajmodavac.
"Ugovorni Zajmodavac" označava Zajmodavca koji je tretiran kao rezident
Ugovorne Države u svrhe odgovarajuće Konvencije.
"Ugovorna Država" označava, u odnosu na bilo koje plaćanje Zajmoprimca po
osnovu Finansijskih dokumenata, svaka jurisdikcija koja ima zaključen Ugovor
o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ("Ugovor") sa Srbijom, koji (i) ili ima
odredbu o potpunom izuzeću od poreskih nameta u Srbiji na kamatu, ili (ii)
ograničava iznos poreza koji Srbija može da naplati na kamatu korisniku i
naplatiocu koji je rezident neke druge jurisdikcije.
(b)
Osim ako se drugačije ne naglasi, u ovoj Klauzuli 13 (Naknada poreza i
obeštećenja) pozivanje na "utvrđuje" ili "utvrđen" označava utvrđivanje koje
je učinjeno prema apsolutnoj diskreciji lica koje vrši takvo utvrđivanje.
13.2 Poresko bruto zaokruživanje
(a)
Zajmoprimac će vršiti plaćanja za koja je obavezan prema ovom Ugovoru bez
poreskih odbitaka, osim ako poreski odbici nisu propisani zakonom.
(b)
(c)
Zajmoprimac će odmah nakon što sazna da je obavezan da izvrši poreski
odbitak (ili da postoji neka promena u ceni zbog ili na osnovu poreskog
odbitka) na bilo koje plaćanje za koje je obavezan prema ovom Ugovoru, da o
tome obavesti Agenta. Isto tako, Zajmodavac će da obavesti Agenta čim o tome
sazna u vezi bilo koje uplate u korist Zajmodavca. Ako Agent od Zajmodavca
primi takvo obaveštenje, obavestiće o tome Zajmoprimca.
Ako je zakonom propisan poreski odbitak na bilo koje plaćanje koje je
Zajmoprimac obavezan da izvrši prema ovom Ugovoru, dospeli iznos za
plaćanje od strane Zajmoprimca povećaće se za iznos koji (po odbitku poreza)
37
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
ostavlja iznos koji je jednak plaćanju koje bi bilo dospelo da nije bio potreban
nikakav odbitak za porez.
(d)
Ako na dan dospeća uplate:
(i)
uplata nije mogla da se izvrši odgovarajućem Zajmodavcu sa poreskim
odbitkom koji ne prelazi Inicijalnu stopu poreza po odbitku, ako je
Zajmodavac bio Kvalifikovani Zajmodavac, ali na taj datum Zajmodavac
je prestao da bude Kvalifikovani Zajmodavac, osim ako do toga nije
došlo kao rezultat bilo kakve promene koja je nastupila nakon što je
postao Zajmodavac po osnovu ovog Ugovora prema (ili u tumačenju,
administraciji ili primeni) bilo kog zakona ili Ugovora ili bilo koje
objavljene prakse ili objavljene koncesije bilo kog nadležnog poreskog
organa, uplata po osnovu stava (c) u slučaju da se poreski odbitak po
osnovu poreza nametne na plaćanje kamate prema Finansijskom
dokumentu, uvećaće se samo za onaj iznos koji (nakon izvršenog
poreskog odbitka) ostavlja iznos jednak uvećanoj uplati, koja bi bospela
da je Inicijalna stopa poreza po odbitku primenjena u skladu sa stavom
(c); ili
(ii)
odgovarajući Zajmodavac je Ugovorni Zajmodavac, a uplata je mogla da
se izvrši Zajmodavcu bez (ili sa nižim) Poreskim Odbitkom da je taj
Zajmodavac ispunio svoje obaveze iz donjeg stava (g) pre zahtevane
uplate (tamo gde je praktično izvodljivo da se to učini), uplata prema
stavu (c) u slučaju Poreskog odbitka po osnovu poreza nametnutog na
plaćanje kamate prema Finansijskom dokumentu povećaće se samo za
onaj iznos koji (nakon učinjenog Poreskog odbitka) ostavlja iznos jednak
uvećanoj uplati koja bi bila dospela da je Zajmodavac ispunio svoje
obaveze prema donjem stavu (g).
Potvrđuje se da ovaj stav (d) nema uticaja na stav (e) iz Klauzule 24.2 (Uslovi
cesije ili prenosa). Strane imaju nameru, između ostalog, da se u slučaju cesije
ili prenosa bilo koje Obaveze po ovom osnovu, nijedna (niti deo) iskorišćene
Obaveze ne zaokruži prema stopi koja prelazi stopu koja bi inače bila
primenjena (uključujući uz primenu gornjeg stava (i)) ako (taj deo) takve
Obaveze i dalje ostaje pripisan Zajmodavcu koji je drži u evrima na dan ovog
Ugovora, međutim, pod uslovom da nije nastupio Događaj Neizvršenja i da isti
ne traje. Ništa što je sadržano u ovom stavu neće ograničavati stav (g).
(e)
Ako je Zajmoprimac obavezan da učini Poreski odbitak od bilo koje njegove
uplate po osnovu ovog Ugovora, on će izvršiti takav Poreski odbitak i potrebnu
uplatu u vezi tog Poreskog odbitka u okviru dozvoljenog roka i u minimalnom
iznosu koji nalaže zakon.
(f)
U roku od trideset dana od izvršenja Poreskog odbitka ili bilo koje uplate koja
je potrebna u odnosu na taj Poreski odbitak, Zajmoprimac će dostaviti Agent za
Finansijera koji ima pravo na tu upatu dokaz koji je u razumnoj meri
zadovoljavajući po tog Finansijera da je Poreski odbitak izvršen ili (ako je
primenjivo) da je samo odgovarajući iznos plaćen odnosnoj poreskom organu.
38
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(g)
Finansijeri i Zajmoprimac će obaviti sve proceduralne formalnosti i aktivno će
tražiti i angažovati se u svim razumno potrebnim aktivnostima:
(i)
da Zajmoprimac pribavi ovlašćenje da izvrši plaćanje bez (ili s
umanjenim) Poreskog odbitka; ili
(ii)
da dobije povraćaj tamo gde nije razumno praktično da se obave takve
formalnosti i aktivnosti pre neophodnog Poreskog odbitka, u kom slučaju
će Finansijer isplatiti svaki takav dobijeni povraćaj Zajmoprimcu,
(uključujući, bez ograničenja, nastavak u preduzimanju svih koraka koje su
preuzeli pre datuma ovog Ugovora u odnosu na Bilateralne Ugovore).
13.3 Poresko obeštećenje
(a)
Zajmoprimac će (u roku od tri Radna dana od prijema Agentovog zahteva)
platiti Zaštićenoj strani iznos jednak gubitku, odgovornosti ili trošku koji takva
Zaštićena strana utvrdi da će nastati ili da je već nastao (direktno ili indirektno),
tj. koji je ta Zaštićena strana pretrpela za ili po osnovu poreza u vezi
Finansijskog dokumenta.
(b)
Gornji stav (a) neće se primenjivati:
(i)
u odnosu na bilo koji porez koji je razrezan Finansijeru:
(A)
prema zakonima jurisdikcije u kojoj je Finansijer osnovan, ili, ako
je različita, jurisdikcije (ili jurisdikcija) u kojima se u poreske
svrhe finansijer tretira kao rezident; ili
(B)
prema zakonima jurisdikcije u kojoj se nalazi Kreditni biro
Finansijera u odnosu na iznose koji su naplaćeni il koji se
potražuju u toj jurisdikciji,
ako je takav porez razrezan na ili obračunat s pozivom na neto prihod
naplaćen ili koji potražuje (ali ne svaki iznos koji se smatra naplaćenim
ili koji se smatra potraživanjem) taj Finansijer; ili
(ii)
(c)
(d)
u onoj meri u kojoj je gubitak, obaveza ili trošak namiren povećanom
uplatom prema Klauzuli 13.2 (Poresko bruto zaokruženje).
Zaštićena strana koja podnosi, ili koja namerava da podnese zahtev prema
gornjem stavu (a) neizostavno će obavestiti Agenta o događaju koji je dao, ili će
dati povoda za zahtev, nakon čega će Agent obavestiti Zajmoprimca.
Zaštićena strana će, kada primu uplatu od Zajmoprimac prema ovoj Klauzuli
13.3 (Poresko obeštećenje) obavestiti Agenta.
13.4 Poreski kredit
Ako Zajmoprimac plati porez, a odgovarajući Finansijer utvrdi:
(a)
da se Poreski kredit pripisuje povećanoj uplati istog, te da uplata poreza
predstavlja sastavni deo te uplate poreza ili poreskog odbitka, kao posledica
čega je potrebno platiti porez; i
39
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
da je Finansijer primio, iskoristio i zadržao Poreski kredit,
Finansijer će platiti Zajmoprimcu iznos koji taj Finansijer utvrdi i koji će ostaviti (posle te
uplate) u istoj poreskoj poziciji u kojoj bi bio da se od Zajmoprimca nije tražilo da plati
taj porez.
Svaki Finansijer i Zajmoprimac će obaviti sve proceduralne formalnosti i svaki Finansijer
će aktivno nastojati i angažovati se u svim razumnim aktivnostima kako bi dobio ili
zadržao Poreski kredit koji se plaća Zajmoprimcu u skladu sa gornjim stavom
(uključujući, bez ograničenja, nastavak u preduzimanju svih koraka koje su preuzeli pre
datuma ovog Ugovora u odnosu na Bilateralne Ugovore).
13.5 Potvrda statusa Zajmodavca
Svaki Zajmodavac koji postane strana u ovom Ugovoru posle datuma ovog Ugovora
naznačiće, u Potvrdi o prenosu ili Ugovoru o cesiji koji potpisuje kada postane Strana, i
za korist Agenta i bez odgovornosti Zajmoprimaca, u koju od sledećih kategorija spada:
(a)
nije Kvalifikovan Zajmodavac; ili
(b)
Ugovorni Zajmodavac.
Ako Novi Zajmodavac ili Povećani Zajmodavac propusti da naznači svoj status u skladu
sa ovom Klauzulom 13.5, onda će se taj Novi Zajmodavac ili Povećani Zajmodavac
tretirati, u svrhe ovog Ugovora, kao da nisu Kvalifikovani Zajmodavci, sve do trenutka
kom obaveste Agenta u koju kategoriju spadaju (a Agent će, nakon što primi takvo
obaveštenje, o tome obavestiti Zajmoprimca). Radi izbegavanja svake sumnje, Potvrda o
prenosu ili Ugovor o cesiji neće se poništiti zbog propusta Zajmodavca da postupi u
skladu sa ovom Klauzulom 13.5.
13.6 Taksene marke
Zajmoprimac će platiti, u roku od pet Radnih dana na zahtev, obeštećenje svakom
Finansijeru za bilo koji trošak, gubitak ili odgovornost koji svakom Finansijeru nastane u
odnosu na bilo koje taksene marke, registraciju ili slične dažbine koje su plative u vezi
bilo kog Finansijskog dokumenta ili u vezi njegove registracije ili njegovog izvršenja.
13.7 Porez na dodatu vrednost
(a)
Svi iznosi koji su utvrđeni ili izraženi u Finansijskom dokumentu kao plativi od
bilo koje Strane Finansijeru, koji (u celini ili delimično) predstavljaju naknadu
za isporuku ili isporuke u svrhe PDV-a, smatraće se da su bez PDV-a, koji je
plativ na takvu isporuku, te stoga, pod uslovom sadržanom u donjem stavu (b),
ako PDV dospe na naplatu na bilo koju isporuku koju bilo koji Finansijer izvrši
nekoj Strani po osnovu Finansijskih dokumenata, a od tog Finansijera se traži
da nadležnom poreskom organu plati PDV, ta Strana će platiti Finansijeru (kao
dodatak i u isto vreme s plaćanjem bilo koje druge nadoknade za takvu
isporuku) iznos koji je jednak iznosu PDV-a (a takav Finansijer mora odmah da
ispostavi toj Strani odgovarajuću fakturu koja sadrži PDV).
40
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
Ako PDV dospe na naplatu na bilo koju isporuku koju je bilo koji Finansijer
"Dobavljač") izvršio nekom drugom Finansijeru ("Primalac") po osnovu
Finansijskog dokumenta, a neka druga Strana, a ne Primalac ("Odgovarajuća
Strana") je obavezna prema uslovima bilo kog Finansijskog dokumenta da plati
iznos jednak naknadi za isporuku Dobavljaču (pre nego što se od nje traži da
Primaocu refundira ili nadoknadi takvu nadoknadu) ta Strana će takođe platiti
Dobavljaču (dodatno i istovremeno sa plaćanjem tog iznosa) iznos jednak
iznosu predmetnog PDV-a. Primalac će odmah platiti Odgovarajućoj Strani
iznos jednak iznosu bilo kog kredita ili otplate koji je Primalac primio od
određene poreske službe, a za koji Primalac razumno utvrdi da se odnosi na
PDV plativ na odgovarajuću isporuku.
(c)
Tamo gde Finansijski dokument nalaže nekoj Strani da refundira ili obešteti
Finansijeru eventualne troškove ili rashode, ta Strana će refundirati ili obeštetiti
(u zavisnosti od datog slučaja) Finansijera pun iznos takvog troška ili rashoda,
uključujući one delove istog koji predstavljaju PDV, osim u onoj meri u kojoj
takav Finansijer razumno utvrdi da ima pravo na taj kredit ili tu otplatu od
određenog poreskog organa u vezi predmetnog PDV-a.
13.8 FATCA Informacije
(a)
Prema uslovima sadržanim u donjem stavu (c), svaka Strana će, u roku od deset
Radnih Dana od razumnog zahteva bilo koje druge Strane:
(i)
potvrditi toj drugoj Strani da li je:
(A) Strana koja je izuzeta iz FATCA; ili
(B) Strana koja nije izuzeta iz FATCA; i
(ii)
podneće toj drugoj Strani one obrasce, dokumentaciju i druge
informacije u vezi njenog statusa u odnosu na FATCA (uključujući njen
važeći procenat prolaska ili druge informacije koje su neophodne prema
važećim propisima ili drugim zvaničnim smernicama, uključujući i
međuvladine Ugovore) koje ta druga Strana razumno zatraži u svrhe
njenog ispunjenja zahteva FATCA.
(b)
Ako Strana potvrdi drugoj Strani, u skladu sa gornjom stavom (a) (i) Klauzule
13.8 da je Strana koja je izuzeta iz FATCA, kao i kada naknadno sazna da nije,
ili je prestala da bude Strana izuzeta iz FATCA, ta Strana će obavestiti onu
drugu Stranu o tome što je pre razumno moguće.
(c)
Gornji stav (a) ne obavezuje bilo kojeg Finansijera da učini bilo šta što bi, po
njegovom razumnom mišljenju, predstavljalo kršenje:
(i)
bilo kog zakona ili propisa;
(ii)
bilo koje politike tog Finansijera;
(iii)
bilo koju fiducijarnu dužnost; ili
(iv)
bilo koju dužnost čuvanja tajnosti.
41
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(d)
Ako neka Strana propusti da potvrdi svoj status, ili da dostavi obrasce,
dokumentaciju ili druge informacije koje se traže u skladu sa gornjim stavom
(a) (uključujući, radi izbegavanja svake sumnje, tamo gde se primenjuje gornji
stav (c)), onda:
(i)
ako je ta Strana propustila da potvrdi da li je (i/ili ostaje) Strana koja je
izuzeta iz FATCA, onda će se takva Strana tretirati, u svrhe Finansijskih
dokumenata, kao da nije Strana koja je izuzeta iz FATCA; i
(ii)
ako je ta Strana propustila da potvrdi da se na nju primenjuje procenat
prolaznosti, onda će se takva Strana, u svrhe Finansijskih dokumenata (i
plaćanja koja se vrše po tom osnovu) kao Strana na koju se primenjuje
100procenata procenat prolaznosti,
sve do (u svakom slučaju) onog trenutka u kom predmetna Strana dostavi
tražene potvrde, obrasce, dokumentaciju ili druge informacije.
14.
POVEĆANI TROŠKOVI
14.1 Povećani troškovi
(a)
Pod uslovim sadržanim u Klauzuli 14.3 (Izuzeci) Dužnik će, u roku od tri Radna
dana nakon što Agent primi zahtev, platiti na račun Finansijera iznos
eventualnih Povećanih troškova koje pretrpi Finansijer kao rezultat (i) uvođenja
bilo koje naknade (ili kroz tumačenje, administraciju ili primenu) bilo kojim
zakonom ili propisom, ili (ii) poštovanjem bilo kog zakona ili propisa koji je
donesen nakon datuma ovog Ugovora.
(b)
U ovom Ugovoru "Povećani troškovi" označava:
(i)
smanjenje u stopi povraćaja po osnovu Kredita ili po osnovu ukupnog
Finansijerovog kapitala;
(ii)
dodatni ili povećani trošak; ili
(iii)
smanjenje bilo kojeg dospelog ili plativog iznosa prema bilo kojem
Finansijskom dokumentu,
koji nastanu ili koje pretrpi Finansijer u onoj meri u kojoj se to može pripisati
tom Finansijer, nakon što je pristupio svojoj Obavezi ili finansiranju ili
ispunjavanju obaveza po osnovu bilo kojeg Finansijskog dokumenta.
14.2 Zahtevi na osnovu povećanih troškova
(a)
Finansijer koji namerava da podnese zahtev u skladu sa Klauzulom 14.1
(Povećani troškovi) obavestiće Agenta o događaju koji predstavlja povod za
podnošenje takvog zahteva, nakon čega će Agent o tome hitno obavestiti
Društvo.
(b)
Svaki Finansijer će, čim pre bude praktično izvodivo, na zahtev Agenta, podneti
potvrdu kojom se potvrđuje visina Povećanih troškova.
42
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
14.3 Izuzeci
(a)
Klauzula 14.1 (Povećani troškovi) ne primenjuje se u onoj meri u kojoj se bilo
koji Povećani troškovi:
(i)
(ii)
(b)
mogu pripisati Poreskom odbitku koji po zakonu mora izvrši Dužnik;
čija je naknada izvršena prema Klauzuli 13.3 (Poresko obeštećenje) (ili
čija bi se naknada izvršila prema Klauzuli 13.3 (Poresko obeštećenje) ali
naknada nije izvršena samo zato što je primenjeno bilo koje izuzeće iz
stava (b) Klauzule 13.3 (Poresko obeštećenje));
(iii)
koji se mogu pripisati namernom kršenju bilo kog zakona ili propisa od
strane odgovarajućeg Finansijera ili njegovih povezanih lica; ili
(iv)
koji se mogu pripisati sprovođenju, ili primeni, ili usaglašavanju sa
„Međunarodnom konvergencijom merenja kapitala i kapitalnih standarda,
revidirani okvir“ (“International Convergence of Capital Measurement
and Capital Standards, a Revised Framework”), koju je propisao Bazelski
odbor za nadzor banaka juna 2004. godine, u formi koja važi na dan ovog
Ugovora (“Bazel II”) ili bilo kojeg drugog zakona ili propisa kojim se
sprovodi Bazel II (bilo da to sprovođenje, primenu, ili usaglašavanje vrši
vlada, regulatorno telo, Finansijer ili neko njegovo povezano lice) ali ne
isključujući eventualne Povećane troškove koji se mogu pripisati
sprovođenju, primeni ili usaglašavanju sa „Bazel III: Globalni regulatorni
okvir za otpornije banke i bankarske sisteme“ (“Basel III: A global
regulatory framework for more resilient banks and banking systems”) i
„Bazel III: Međunarodni okvir za merenje rizika likvidnosti, standarde i
nadzor“ (“Basel III: International framework for liquidity risk
measurement, standards and monitoring”) koje je objavio Bazelski odbor
za nadzor bankarstva decembra 2010. godine, u formi koja važi na dan
ovog Ugovora (“Bazel III”) ili bilo koji drugi zakon ili propis kojim se
sprovodi Bazel III (u svakom slučaju osim ako je Finansijer razumno bio
ili je mogao biti svestan da postoje Povećani troškovi na dan kada je
postao Finansijer prema ovom Ugovoru).
U ovoj Klauzuli 14.3, pozivanje na "Poreski odbitak" ima isto značenje sa
onim koje je dato tom pojmu u Klauzuli 13.1 (Definicije).
43
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
ODELJAK 6
SOLIDARNA ODGOVORNOST DUŽNIKA I OBEZBEĐENJE
15.
SOLIDARNA ODGOVORNOST DUŽNIKA I INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
15.1 Solidarna odgovornost
Svaki Sadužnik i svaki Zajmoprimac (u odnosu na obaveze svih drugih Zajmoprimaca
prema ovom Ugovoru) je solidarno odgovoran u smislu Člana 414. Zakona o
obligacionim odnosima Republike Srbije za obaveze svih ostalih Zajmoprimaca koje
proističu iz ovog Ugovora.
15.2
Odlaganje Dužnikovih prava
Sve dok se svi iznosi koji su ili koji mogu dospeti na naplatu od Dužnika po osnovu ili u
vezi sa Finansijskim dokumentima u potpunosti neopozivo ne isplate: (i) nijedan
Sadužnik i Zajmoprimac (u vezi obaveza svih drugih Zajmoprimaca prema ovom
Ugovoru, koje su plaćene u svojstvu solidarnog Dužnika) neće koristiti nikakva prava na
regres ili subrogaciju koju može imati i zahtevati radi isplate u bilo kom iznosu glavnice
ili kamate zbog ispunjenja svojih obaveza po osnovu ovog Ugovora; i (ii) nijedan
Zajmoprimac neće platiti Sadužniku i/ili drugom Zajmoprimcu bilo koji iznos dugovanja
zbog ispunjenja obaveza Sadužnika i ili Zajmoprimca koje su sadržane u ovoj Klauzuli
15.
15.3 Dodatno obezbeđenje
Solidarna odgovornost Sadužnika i Zajmoprimaca sadržana u ovom Ugovoru jeste
dodatna i ni u kom slučaju ne umanjuje se bilo kakvom garancijom ili sredstvom
obezbeđenja kojim Finansijer raspolaže sada ili će ubuduće raspolagati.
15.4 Instrumenti obezbeđenja
Kao obezbeđenje za uredno i blagovremeno ispunjenje obaveza sadržanih u ovom
Ugovoru, Dužnici će dati Finansijerima sledeće instrumente Obezbeđenja transakcije:
(a)
založno pravo prvog reda nad zalihama koje su u vlasništvu [Sojaprotein,
Victorioaoil i Victoria Logistic] kojima se obezbeđuje Banca Intesa Kredit,
Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit, SocGen Kredit (do
iznosa glavnice od 23.523.562 evra) i Komercijalna Banka Kredit (do iznosa
glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime Agenta
Obezbeđenja;
(b)
založno pravo prvog reda nad trgovinskim potraživanjima Sojaproteina koja su
detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojim se obezbeđuje Banca
Intesa Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit, SocGen
Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562evra) i Komercijalna Banka Kredit
(do iznosa glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime
Agenta Obezbeđenja;
(c)
založno pravo prvog reda nad trgovinskim potraživanjima Victoriaoil koja su
detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojim se obezbeđuje Banca
Intesa Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit, SocGen
Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562 evra) i Komercijalna Banka Kredit
44
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(do iznosa glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime
Agenta Obezbeđenja;
(d)
založno pravo prvog reda na pred-finansiranim potraživanjima Victoria Logistic
koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojim se obezbeđuje
Banca Intesa Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit,
SocGen Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562 evra) i Komercijalna Banka
Kredit (do iznosa glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime
Agenta Obezbeđenja;
(e)
založno pravo drugog reda nad zalihama koja su detaljno opisana u Ugovoru o
zalozi zaliha kojima raspolaže [Sojaprotein, Victorioaoil i Victoria Logistic],
koje se navodi u tački (a) kojim se obezbeđuje UniCredit Kredit i IFC Kredit,
koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
(f)
založno pravo drugog reda nad trgovinskim potraživanjima Sojaproteina koja su
navedena u tački (b) i koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja
kojima se obezbeđuju UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje će se registrovati na
ime Agenta Obezbeđenja;
(g)
založno pravo drugog reda nad trgovinskim potraživanjima Victoriaoil koja su
navedena u tački (c) koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja
kojim se obezbeđuju UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje će se registrovati na
ime Agenta Obezbeđenja;
(h)
založno pravo drugog reda nad pred-finansiranim potraživanjima Victoria
Logistic koja su navedena u tački (d) i koja su detaljno opisana u Ugovoru o
zalozi potraživanja kojim se obezbeđuju UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje će
se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
(i)
založno pravo prvog reda nad mašinama, opremom, vozilima i drugim
osnovnim sredsvima Sojaproteina, koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi
pokretne imovine kojim se obezbeđuje UniCredit Kredit, koje će se registrovati
na ime UniCredit;
(j)
založno pravo drugog reda nad mašinama, opremom, vozilima i drugim
osnovnim sredsvima Sojaproteina, koja navedena u tački (i), koja su detaljno
opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojim se obezbeđuju svi Krediti
koje su odobrili Zajmodavci (osim UniCredit) i IFC Kredit, koje će se
registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
(k)
hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje UniCredit Kredit nad nepokretnom
imovinom Sojaprotein upisanom u Listu nepokretnosti br. 2835, Katastarska
opština Bečej, Vlasnički list br. 2714 , Katastarska opština Novi Sad 1, Listovi
nepokretnosti brojevi 8502 i 7634, Katastarska opština Bačka Palanka-Grad i
List nepokretnosti br. 13939, Katastarska opština Bečej, detaljno opisanom u
Dodatku 8 (Nepokretnosti) koja će se registrovati u korist UniCredit;
(l)
hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili
Zajmodavci (osim UniCredit) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom
45
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Sojaproteina koja je navedena u gornjoj tački (k), koja će se registrovati u korist
svih Zajmodavaca (osim UniCredit) i IFC;
2
(m)
hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje Komercijalna Banka Kredit nad
nepokretnom imovinom
Veterinarskog Zavoda, upisanom u
Listu
nepokretnosti br. 21285, Katastarska opština Donji Grad Subotica, List
nepokretnosti br. 1990, Katastarska opština Srpska Crnja, detaljno opisanom u
Dodatku 8 (Nepokretnosti) koja će se registrovati u korist Komercijalne Banke;
(n)
hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje Komercijalna Banka Kredit nad
nepokretnom imovinom Victoria Starch, upisanom u Listu nepokretnosti br.
23467, Katastarska opština Zrenjanin i u Listu nepokretnosti br. 23125,
Katastarska opština Zrenjanin, detaljno opisanom u Dodatku 8 (Nepokretnosti)
koja će se registrovati u korist Komercijalne Banke;2
(o)
hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili
Zajmodavci (osim Komercijalne Banke) i IFC Kredit nad nepokretnom
imovinom Veterinarskog Zavoda naznačenom u gornjoj tački (m), koja će se
registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim Komercijalne Banke) i IFC;
(p)
hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili
Zajmodavci (osim Komercijalne Banke) i IFC Kredit nad nepokretnom
imovinom Victoria Starch koja je navedena u gornjoj tački (n), koja će se
registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim Komercijalne Banke) i IFC;
(q)
hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje SocGen Kredit nad nepokretnom
imovinom
Victoria Logistic upisanom u Listu nepokretnosti br. 4711,
Katastarska opština Bogatić, detaljno opisanom u Dodatku 8 (Nepokretnosti)
koja će se registrovati u korist SocGen;
(r)
hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje SocGen Kredit nad nepokretnom
imovinom Fertil, upisanom u Listu nepokretnosti br. 7882, Katastarska opština
Bačka Palanka Grad, detaljno opisanom u Dodatku 8 (Nepokretnosti) koja će se
registrovati u korist SocGen;
(s)
hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje SocGen Kredit nad nepokretnom
imovinom Društva, upisanom u Listu nepokretnosti br. 18852, Vlasnički list br.
21754 Katastarska opština -Stari Grad detaljno opisanom u Dodatku 8
(Nepokretnosti) koja će se registrovati u korist SocGen;
(t)
hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili
Zajmodavci (osim SocGen) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Victoria
Logistic koja je navedena u gornjoj tački (q), koja će se registrovati u korist svih
Zajmodavaca (osim SocGen) i IFC;
(u)
hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili
Zajmodavci (osim SocGen) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Fertil,
KB sa saopšti pojedinosti u vezi objekta u izgradnji nad kojim bi trebalo da se uspostavi hipoteka.
46
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
koja je navedena u gornjoj tački (r), koja će se registrovati u korist svih
Zajmodavaca (osim SocGen) i IFC;
(v)
hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili
Zajmodavci (osim SocGen) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Društva
koja je navedena u gornjoj tački (s), koja će se registrovati u korist svih
Zajmodavaca (osim SocGen) i IFC;
(w)
hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil, upisanom u Listu
nepokretnosti br. 5997, Katastarska opština Šid, detaljno opisanom u Dodatku
8 (Nepokretnosti), kojom se obezbeđuje Kredit IFC, koja će se registrovati na
ime IFC;
(x)
hipoteka drugog reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil, koja je navedena
u gornjoj tački (w), kojom se obezbeđuju Kredit SocGen i Kredit Credit
Agricole;
(y)
hipoteka trećeg reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil, koja je navedena
u gornjoj tački (w), kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili svi
Zajmodavci (osim SocGen i Credit Agricole) koja će se registrovati u korist
svih Zajmodavaca (osim SocGen i Credit Agricole);
(z)
hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil upisanom u Listu
nepokretnosti br. 4228, Katastarska opština Šid, detaljno opisanom u Dodatku
8 (Nepokretnosti), kojom se obezbeđuje IFC Kredit, koja će se registrovati na
ime IFC;
(aa)
hipoteka drugog reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil koja je navedena
u tački (z), kojom se obezbeđuje Kredit SocGen, koja će se registrovati u korist
SocGen;
(bb)
hipoteka trećeg reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil koja je navedena u
tački (z), kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili svi Zajmodavci
(osim SocGen), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim
SocGen);
(cc)
hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Veterinarskog zavoda
upisanom u: (i) List nepokretnosti br. 21285, Katastarska opština Donji Grad;
(ii) List nepokretnosti br. 8902, Katastarska opština Indjija; (iii) List
nepokretnosti br. 863, Katastarska opština Sremska Mitrovica; (iv) List
nepokretnosti br. 10037, Katastarska opština Sremska Mitrovica, (v) List
nepokretnosti br. 23952, Katastarska opština Zrenjanin; (vi) List nepokretnosti
br. 1489, Katastarska opština Prigrevica detaljno opisanom u Dodatku 8
(Nepokretnosti) kojom se obezbeđuju svi Krediti, i IFC Kredit i EBRD Kredit,
koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
(dd)
hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Victoria Logistic koja je
upisana u: (i) List nepokretnosti br. 1647, Katastarska opština Veliki Popovic;
(ii) List nepokretnosti br. 14553, Katastarska opština Kikinda; (iii) List
nepokretnosti br. 5271, Katastarska opština Sombor 2; (iv) List nepokretnosti
47
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
br. 1454, Katastarska opština Lesnica; (vi) List nepokretnosti br. 4605,
Katastarska opština Crepaja; (vii) List nepokretnosti br. 7348, Katastarska
opština Veternik; (viii) List nepokretnosti br. 1852, Katastarska opština
Lazarica; (ix) List nepokretnosti br. 2842, Katastarska opština Lokve; i (x) List
nepokretnosti br. 5251, Katastarska opština Odzaci i (xi) List nepokretnosti br.
4954, Katastarska opština
Odzaci detaljno opisanom u Dodatku 8
(Nepokretnosti), kojom se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit i EBRD Kredit,
koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
(ee)
hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Društva koja je upisana u: (i)
List nepokretnosti br. 600, Katastarska opština Zednik; (ii) List nepokretnosti
br. 5237, Katastarska opština Novi Beograd; (iii) List nepokretnosti br. 2714,
Katastarska opština Novi Sad I, i (iv) List nepokretnosti br. 1489, Katastarska
opština Prigrevica, detaljno opisanom u Dodatku 8 (Nepokretnosti) kojom se
obezbeđuju svi Krediti, i IFC Kredit i EBRD Kredit, koja će se registrovati u
korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
(ff)
hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Ribotex d.o.o. Ljubovija, koja
je upisana u: (i) List nepokretnosti br. 287, Katastarska opština Grcic; i (ii) List
nepokretnosti br. 273, Katastarska opština Topli Do, detaljno opisanom u
Dodatku 8 (Nepokretnosti), kojom se obezbeđuju svi Krediti, IFC Kredit i
EBRD Kredit, koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
(gg)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Victoriaoil, koja je detaljno
opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojom se obezbeđuje Kredit IFC i
koja će se registrovati u korist IFC;
(hh)
založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom Victoriaoil, koja je
detaljno opisana u tački (gg);
(ii)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Victoria Starch, koja je
detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine u korist Komercijalne
banke, kojom se obezbeđuje Kredit Komercijalne Banke, koje će se registrovati
na ime Komercijalne banke;
(jj)
založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom Victoria Starch koja je
navedena u gornjoj tački (ii), koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi
pokretne imovine, kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili svi
Zajmodavci (osim Komercijalne Banke) i IFC Kredit, koje će se registrovati na
ime Agenta Obezbeđenja;
(kk)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Fertila,
koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine u korist SocGen,
kojim se obezbeđuje SocGen Kredit, koje će se registrovati na ime SocGen;
(ll)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Victoria
Logistic, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine u korist
SocGen, kojim se obezbeđuje SocGen Kredit, koje će se registrovati na ime
SocGen;
48
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(mm)
založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Fertila,
koja je navedena u gornjoj tački (kk), koja je detaljno opisana u Ugovoru o
zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili svi
Zajmodavci (osim SocGen) i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta
Obezbeđenja;
(nn)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema)
Victoriaoil koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine
kojom se obezbeđuje IFC Kredit, koje će se registrovati na ime IFC;
(oo)
založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema)
Victoriaoil, koja je navedena u tački (nn), koja je detaljno opisana u Ugovoru o
zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju Kredit SocGen i Credit Agricole
Kredit, koja će se registrovati u korist SocGen i Credit Agricole;
(pp)
založno pravo trećeg reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema)
Victoriaoil, koja je navedena u tački (nn), koja je detaljno opisana u Ugovoru o
zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju svi Krediti (osim Kredita
SocGen i Credit Agricole Kredit), koja će se registrovati u korist Agenta
Obezbeđenja;
(qq)
založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema)
Victoria Logistic, koja je navedena u tački (ll), koja je detaljno opisana u
Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su
odobrili svi Zajmodavci (osim SocGen Kredit) i IFC Kredit, koje će se
registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
(rr)
založno pravo prvog reda over pokretnom imovinom Društva, koja je detaljno
opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju Krediti,
IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD, koje će se
registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
(ss)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Victoria Logistic, koja je
detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju
Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD,
koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
(tt)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, koja
je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojom se obezbeđuju
Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD,
koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
(uu)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Victoria Starch koja je
detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojom se obezbeđuju
Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD,
koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
(vv)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom SP Laboratorija, koja je
detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju
49
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD,
koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
(ww)
založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, koja
je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuje
Komercijalna Banka Kredit, koje će se registrovati na ime Komercijalne
Banke;
(xx)
založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda,
koja je navedena u gornjoj tački (ww), koja je detaljno opisana u Ugovoru o
zalozi pokretne imovine kojim se obezbeđuju svi Krediti (osim Komercijalne
Banke Kredit), IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i
EBRD, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja
(yy)
založno pravo prvog reda nad Sopstvenim akcijama kojima raspolaže Društvo,
kojim se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se uspostaviti i
registrovati u korist svih Zajmodavaca i IFC. U slučaju prodaje Sopstvenih
akcija investitoru trećem licu, Zajmodavci i IFC će osloboditi sve zaloge koje su
navedene u ovoj tački (ss) prilikom ili neposredno pre završetka prodaje
predmetnih akcija;
(zz)
založno pravo prvog reda nad 1,796,630 akcija Društva kojima raspolažu
Akcionari, kojim se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se uspostaviti
i registrovati u korist svih Zajmodavaca i IFC.
(aaa)
založno pravo drugog reda nad 1,113,587 akcija Društva kojima raspolažu
Akcionari (osim EBRD) kojim se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će
se uspostaviti i registrovati u korist svih Zajmodavaca i IFC. U slučaju prodaje
100 procenata akcija u Društvu investitoru trećoj strani, Zajmodavci i IFC će
osloboditi sve zaloge nad akcijama koje su navedene u tačkama (uu), (vv) i
(ww) prilikom ili pre završetka te prodaje.
(bbb)
založno pravo prvog reda nad udelom koji predstavlja 100 procenata upisanog
kapitala Victoria Logistic kojim raspolaže Društvo, kojim se obezbeđuju svi
Krediti i IFC Kredit, koje će se registrovati u korist Agenta Obezbeđenja;
(ccc)
založno pravo prvog reda nad 686.278 akcija koje predstavljaju 100 procenata
upisanog kapitala Victoriaoil, kojim raspolaže Društvo, kojim se obezbeđuje
Kredit IFC, koje će se registrovati na ime IFC;
(ddd)
založno pravo drugog reda nad akcijama koje su navedene u tački (ccc) kojim
se obezbeđuju svi Krediti koje će biti registorano na ime svih Zajmodavaca;
(eee)
založno pravo prvog reda nad 7.587.502 akcija koje predstavljaju 50.94
procenata upisanog kapitala Sojaproteina, kojim raspolaže Društvo, kojim se
obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se registrovati u korist svih
Zajmodavaca i IFC;
(fff)
založno pravo prvog reda nad udelom koji predstavlja 100 procenata
registrovanog udela u kapitalu Fertila, kojim raspolaže Društvo, kojim se
50
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se registrovati u korist Agenta
Obezbeđenja;
(ggg)
založno pravo prvog reda nad 2.250.5653 akcija koje predstavljaju 52.83
procenata upisanog kapitala Veterinarskog Zavoda, kojim raspolaže Društvo,
kojim se obezbeđuje UniCredit Kredit, koje će se registrovati u korist
UniCredit;
(hhh)
založno pravo drugog reda nad akcijama Veterinarskg Zavoda, kojima raspolaže
Društvo, koje su navedene u gornjoj tački (bbb), kojim se obezbeđuju svi
Krediti i IFC Kredit, koje će se registrovati u korist svih Zajmodavaca i IFC i
koje će biti niže rangirano od založnog prava prvog reda nad istim akcijama,
koje će se registrovati na ime UniCredit, kojim se obezbeđuje UniCredit
Kredit;
(iii)
založno pravo prvog reda nad tržišnim znakom Iskon i nad intelektualnom
svojinom - industrijskim dizajnom boce zejtina, koji dizajn se nalazi u
vlasništvu Victoriaoil, kojim se obezbeđuje Kredit IFC, koje će se registrovati
na ime IFC;
(jjj)
založno pravo drugog reda nad tržišnim znakom Iskon i nad intelektualnom
svojinom - industrijskim dizajnom boce zejtina, koji dizajn se nalazi u
vlasništvu Victoriaoil, kojim se obezbeđuju svi Krediti, koje će se registrovati
na ime Agenta Obezbeđenja;
(kkk)
Menice;
(lll)
Vinkulirane Polise osiguranja na pokretnu i nepokretnu imovinu, koja će biti
predmet Transakcija Obezbeđenja i obezbeđenja u korist IFC, prema IFC
Kreditu, u korist Agenta Obezbeđenja.
(mmm) Bilo koji iznos koji se duguje Erste po osnovu Kredita A, koji dospeva u roku
od prvih šest meseci od Datuma stupanja na snagu, deponovaće Victoria
Logistic i Sojaprotein na Gotovinski depozitni račun. Deponovani iznos sa
Gotovinskog depozitnog računa isplatiće se Erste zajedno sa prvom ratom Erste
Kredita, koja dospeva po isteku šest meseci od Datuma stupanja na snagu.4
Radi izbegavanja svake sumnje, obezbeđenje nad imovinom Dužnika koja trenutno služi
kao obezbeđenje za obaveze pod Bilateralnim Kreditima i Ugovoru o IFC Kreditu od 31.
januara 2013. godine, koji je izmenjen i dopunjen Ugovorom o IFC Kreditu, biće onako
rangirano kako je konstatovano u ovoj Klauzuli 15.4, nakon brisanja iz odgovarajućih
javnih registara obezbeđenja uspostavljenog za Bilateralne kredite i Ugovor o IFC
Kreditu od 31. januara 2013. godine, koji je izmenjen i dopunjen Ugovorom o IFC
Kreditu.
3
Prema javno raspoloživim podacima na Internet prezentaciji CRS, VG poseduje 2.250.565 akcija Veterinarskog
Zavoda
4
Rešenje za plaćanje Erste -TBD
51
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
52
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
7. ODELJAK
IZJAVE, OBAVEZE I SLUČAJEVI NEIZVRŠENJA
16.
IZJAVE
Svaki Dužnik daje fizjave i garancije koja su navedena u ovoj Klauzuli 16 svakom
Finansijeru na dan ovog Ugovora.
16.1 Status
(a)
On je kompanija, uredno osnovana i valjano postojeća prema zakonu
jurisdikcije u kojoj je osnovana.
(b)
On i svaka njegovo Zavisno lice imaju moć da poseduju svoju imovnu i
obavljaju svoje poslovanje onako kako ga obavljaju.
(c)
On nije Dužnik po FATCA FFI ili po porezu u SAD.
16.2 Obavezujuće obaveze
Obaveze za koje se navodi da se preuzimaju u svakom Finansijskom dokumentu su
zakonite, važeće, obavezujuće i sprovodive obaveze i, bez ograničavanja opštosti
prethodno navedenog, svaki Dokument Transakcije Obezbeđenja u kome je on jedna od
strana kao davalac odgovarajuće Transakcije Obezbeđenja stvara obezbeđenje interesa
koje taj Dokument Transakcije Obezbeđenja ima nameru da stvori i ta obezbeđenja
interesa su važeća i na snazi i sa rangom opisanim u ovom Ugovoru (uz podleganje bilo
kom Obezbeđenju navedenom u Dodatku 2 (Bilateralni krediti i postojeće obezbeđenje)).
16.3 Bez sukoba sa drugim obavezama
Sklapanje i izvršenje sa njegove strane i transakcije predviđene Finansijskim
dokumentima nisu i neće biti u sukobu sa:
(a)
Bilo kojim zakonom ili propisom koji za njega važi;
(b)
Njegovim osnivačkim aktima; ili
(c)
Bilo kojim Ugovorom ili instrumentom koji obavezuje njega ili njegovu
imovinu, niti predstavljaju slučaj Neizvršenja ili slučaj raskida (kako god da je
opisan) po bilo kom takvom Ugovoru ili instrumentu.
16.4 Moć i ovlašćenje
On ima moć da sklopi, izvršava i uruči, i preduzeo je sve potrebne mere kako bi dobio
ovlašćenje za sklapanje, izvršenje i uručenje Finansijskih dokumenata u kojima je jedna
od strana i transakcije predviđene tim Finansijskim dokumentima.
16.5 Valjanost i prihvatljivost kao dokaza
(a)
Sva ovlašćenja potrebna:
(i)
Da bi se omogućilo zakonsko zaključenje, korišćenje svojih prava i
pridržavanje svojih obaveza u Finansijskim dokumentima u kojima je
strana; i
(ii)
Da bi Finansijska dokumenata u kojima je strana bila prihvatljiva kao
dokaz u Republici Srbiji,
53
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
su pribavljena ili učinjena operativnim i na snazi su, izuzev onih za koja je
izričito navedeno u bilo kom Finansijskom dokumentu da tada ne moraju da se
pribave, koja Ovlašćenja će biti odmah pribavljana ili učinjena operativnim
posle datuma Ugovora, ukoliko izričito nije drugačije regulisano u bilo kom
Finansijskom dokumentu.
(b)
Sva Ovlašćenja potrebna za vođenje preduzeća, trgovine i njegovih redovnih
aktivnosti su pribavljena ili učinjena operativnim i na snazi su ukoliko izostanak
pribavljanja, činjenja efektivnim i/ili održavanja (prema slučaju) tih Ovlašćenja
ima Bitno negativan uticaj.
16.6 Odsustvo stečaja
Nisu se dogodile niti su u toku okolnosti u vezi sa njim, koje u svakom slučaju
predstavljaju Slučaj Neizvršenja prema Klauzulama 20.6 (Nesolventnost) ili 20.7
(Postupak u slučaju nesolventnosti).
16.7 Nema podnošenja ili taksi
Prema zakonima Republike Srbije nije potrebno da Finansijska dokumenta u kojima je
strana budu podnošena, da se registruju ili upisuju u bilo kom sudu ili drugom organu
vlasti u toj jurisdikciji ili da bilo koja taksa, registracija, notarijalna ili slična taksa ili
naknada bude plaćena na ili u vezi sa tim Finansijskim dokumentima ili transakcijama
predviđenim u njima, izuzev registracije Erste Kredita kod NBS i naknade plative u vezi
sa stvaranjem i kompletiranjem Transakcije Obezbeđenja na koje se poziva u
odgovarajućoj Dokumentaciji Transakcije Obezbeđenja u kojima je on strana kao
davalac obezbeđenja.
16.8 Odbitak poreza
Izuzev u vezi sa Erste kreditom nije potrebno da vrši bilo kakva obustavljanja ili odbitke
za ili na račun Poreza od bilo kog plaćanja je predviđeno da izvrši Zajmodavac po bilo
kom Finansijskom dokumentu.
16.9 Bez Neizvršenja
(a)
Nijedan Slučaj Neizvršenja nije u toku niti bi moglo razumno moglo da se
očekuje da će rezultirati iz bilo kog Korišćenja sa njegove strane ili sklapanja sa
njegove strane, izvršenja sa njegove strane, ili bilo koje transakcije predviđene
bilo kojim Finansijskim dokumentom u kome je jedna od strana.
(b)
Nijedan Slučaj Neizvršenja nije u toku niti bi do njega došlo kao rezultat otplate
Zajma akcionara.
(c)
Nije preostao bilo koji drugi slučaj ili okolnost koji predstavlja (ili bi, sa
istekom perioda počeka, davanjem obaveštenja, donošenjem bilo kave odluke ili
bilo koje kombinacije bilo čega od prethodno navedenog, predstavljalo)
Neizvršenje ili slučaj raskida (kako god da je opisan) prema bilo kom drugom
Ugovoru ili instrumentu koji je obavezujući za nju ili kome podleže njegova
imovina koji bi mogao da ime Bitno negativan uticaj.
54
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
16.10 Originalni finansijski izveštaji
(a)
Njegovi Originalni finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa dosledno
primenjenim Računovodstvenim načelima.
(b)
Budžeti i prognoze koji su obezbeđeni sa njegove strane ili u njegovo ime po
ovom Ugovoru su sačinjeni posle pažljivog razmatranja i pripremljeni su sa
njegove strane ili u njegovo ime u dobroj nameri na osnovu tada skorašnjih
istorijskih informacija i na osnovu pretpostavki koje su bile razumne na dan
kada su pripremljeni i dati.
(c)
Njegovi Originalni finansijski izveštaji tačno predstavljaju njegovo finansijsko
stanje i poslovanje (konsolidovano u slučaju Društva) tokom odgovarajuće
Finansijska godine.
(d)
Od datuma svojih tada najnovijih obezbeđenih finansijskih izveštaja koje su
pregledali revizori isporučenih prema Klauzuli 20.1 (Finansijski izveštaji) nije
bilo bitno negativne promene u poslovanju, imovini ili finansijskom stanju
Zajmoprimca (uzetog u celini).
16.11 Rangiranje Pari passu
Njegove obaveze plaćanja prema Finansijskim dokumentima se rangiranju najmanje pari
passu sa potraživanjima svih ostalih njegovih neosiguranih i nepodređenih poverilaca,
izuzev obaveza koje obavezno imaju prednost prema zakonu koji važi za kompanije
uopšte.
16.12 Nema postupaka u kojima predstoji odluka ili koji prete
Nema spora, arbitraže ili upravnog postupka od strane ili pred bilo kojim sudom,
arbitražnim telom ili agencijom za koje bi, ukoliko bude doneta negativna odluka, moglo
razumno da se očekuje da imaju Bitno negativan uticaj koji su (prema njegovom saznanju
i verovanju (posle dužnog i pažljivog ispitivanja), a koji su pokrenuti ili prete protiv
njega.
16.13 Nema kršenja zakona
On nije prekršio bilo koji zakon ili propis čije kršenje ima Bitno negativan uticaj.
16.14 Oporezivanje
(a)
On bitno ne kasni u podnošenju poreskih prijava i ne kasni u plaćanju bilo kog
iznosa u pogledu poreza većeg od [ ] evra (ili njegovog ekvivalenta u bilo
kojoj drugoj valuti) (plus bilo kakve Naknade koja važe za kašnjenje u
njegovom plaćanju).
(b)
Nisu podneta niti se sprovode potraživanja ili istrage protiv njega u pogledu
poreza, u vezi sa porezima koji bi rezultirali obavezom plaćanja većom od [ ]
evra (ili njegovog ekvivalenta u bilo kojoj drugoj valuti) (plus bilo kakve
Naknade koja važe za kašnjenje u njegovom plaćanju).
(c)
U svrhe poreza je rezident samo u jurisdikciji u kojoj je osnovan.
55
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
16.15 Zakon protiv korupcije
Niti on niti bilo ko od njegovih zvaničnih lica, direktora ili ovlašćenih zaposlenih, agenata
ili predstavnika nije:
(a)
platio, obećavao da plati ili nudio da plati, niti je dao ovlašćenje za plaćanje,
bilo kakve provizije, mita, isplate ili provizije od ilegalnog posla kojima se krši
bilo kakav važeći zakon ili sklopio bilo kakav Ugovor na osnovu koga mogu
biti ili će u bilo koje vreme plaćeni bilo koja takva provizija, mito, isplata ili
provizija od ilegalnog posla; ili
(b)
nudio ili dao bilo šta vredno kako bi uticao na postupanje javnog zvaničnika,
niti pretio povredom lica, nanošenjem štete imovini ili reputaciji, kako bi dobio
ili zadržao posao ili drugu neprikladnu prednost u obavljanju posla.
16.16 Pitanja u vezi životne sredine
(a)
On se pridržava Klauzule 19.3 (Pridržavanje zakona u vezi životne sredine) i
prema njegovom saznanju i verovanju (posle dužnog i pažljivog ispitivanja),
nije došlo do okolnosti koje bi sprečile to pridržavanje na način ili u meri koja
ima Bitno negativan uticaj.
(b)
Nijedan Zahtev u vezi životne sredine nije pokrenut niti (prema njegovom
saznanju i verovanju (posle dužnog i pažljivog ispitivanja) preti protiv njega, u
svakom slučaju kada bi taj zahtev imao Bitno negativan uticaj.
16.17 Intelektualna svojina
On:
(a)
je isključivi zakonski vlasnik i korisnik ili ima licencu za, prema uslovima koji
nisu više opterećujući od uobičajenih komercijalnih uslova, svu Intelektualnu
svojinu koja je bitna u kontekstu njegovog poslovanja i koja mu je potrebna da
bi obavljao svoje poslovanje onako kako ga obavlja;
(b)
ne krši, pri obavljanju svog poslovanja bilo koju Intelektualnu svojinu bilo kog
trećeg lica u bilo kom pogledu koji ima Bitno negativan uticaj; i
(c)
je preduzeo sve formalne ili proceduralne mere (uključujući plaćanje naknade)
potrebne da bi zadržao bilo koju bitnu Intelektualnu svojinu koju poseduje.
16.18 Poslovanje u dobroj veri
Zaključenje Finansijskih dokumenata u kojima je on strana i izvršenje njegovih obaveza
po njima se obavlja pod uslovima bona fide između lica koja nisu povezana i u korist
njegove korporacije, u svakom slučaju bez namere sa njegove strane i/ili od strane
njegove uprave da direktno ili indirektno daju prednost, nanesu štetu ili prevare bilo koje
lice na način koji bi omogućio bilo kom licu (uključujući, ali bez ograničenja na, bilo kog
stečajnog administratora) da uspešno osporava valjanost bilo kog Finansijskog
dokumenta na bio kojoj takvoj osnovi.
16.19 Ponavljanje
56
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Smatra se da svaki Dužnik daje Ponavljajuće izjave pozivanjem na činjenice i okolnosti
koje su postojale na Datum stupanja na snagu i prvog dana svakog Kamatnog Perioda.
17.
OBAVEZE U POGLEDU INFORMISANJA
Obaveze iz ove Klauzule 17 ostaju na snazi od datuma ovog Ugovora sve dok bilo koji
iznos ostane neplaćen prema Finansijskim dokumentima ili bilo koja Obaveza bude na
snazi.
„Godišnji finansijski izveštaji“ označava finansijske izveštaje za Finansijsku godinu
uručene u skladu sa tačkom (a) Klauzule 17.1 (Finansijski izveštaji).
„Kvartalni finansijski izveštaji“ označava finansijske izveštaje uručene u kladu sa
tačkom (b) Klauzule 20.1 (Finansijski izveštaji).
17.1 Finansijski izveštaji
Društvo će obezbediti Agentu za sve Zajmodavce u dovoljnom broju primeraka:
(a)
(b)
Čim isti budu dostupni, ali u svakom slučaju u roku od 180 dana po završetku
svake od svojih Finansijskih godina:
(i)
Svoje konsolidovane finansijske izveštaje koje je pregledao revizor za tu
Finansijsku godinu; i
(ii)
Finansijske izveštaje svakog Dužnika koje je pregledao revizor za tu
Finansijsku godinu; i
Čim isti budu dostupni, ali u svakom slučaju u roku od 65 dana po završetku
svakog kvartala i polovine svake svoje Finansijske godine:
(i)
Svoje konsolidovane finansijske izveštaje za taj Finansijski kvartal i
polovinu godine; i
(ii)
Finansijske izveštaje svakog Dužnika za taj Finansijski kvartal i polovinu
godine.
17.2 Potvrda o usaglašenosti
(a)
Društvo će obezbediti Agentu, sa svakim kompletom finansijskih izveštaja
uručenih u skladu sa tačkom (a)(i) ili (b)(i) Klauzule Error! Reference source
not found. (Finansijski izveštaji), Potvrdu o usaglašenosti u kojoj se (u
razumnoj meri detaljno) navode proračuni u pogledu usaglašenosti sa
Klauzulom 18 (Finansijske Obaveze) sa datumom sačinjavanja svakog od tih
finansijskih izveštaja.
(b)
Svaku Potvrdu o usaglašenosti će biti potpisani od strane dva direktora Društva
i, ukoliko je potrebno da se uruče sa finansijskim izveštajima uručenim u
skladu sa tačkom (a)(i) Klauzule Error! Reference source not found.
(Finansijski izveštaji), od strane revizora Društva.
57
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
17.3 Zahtevi u pogledu finansijskih izveštaja
Društvo će obezbediti da svaki komplet Godišnjih finansijskih izveštaja pregledaju
Revizori;
17.4 Budžet i Finansijski model
(a)
Društvo će obezbediti Agentu sa svakim kompletom Kvartalnih finansijskih
izveštaja i Godišnjih finansijskih izveštaja konsolidovane finansijske izveštaje,
ili najkasnije u roku od 10 dana posle toga (sa najažurnijim istorijskim i
prognoziranim podacima) Finansijski model u dovoljnom broju primeraka za
sve Zajmodavce.
Društvo će obezbediti Agentu Budžet za datu godinu najkasnije do kraja januara
date godine.
(b)
(c)
(d)
Društvo će obezbediti da svaki Budžet i Finansijski model:
(i)
Budu u obliku u razumnoj meri prihvatljivom za Većinskog Zajmodavca i
da obuhvataju projektovanu konsolidovanu dobit i gubitke, bilans stanja i
izveštaj o tokovima gotovine za Grupu i projektovane proračune
finansijskih sporazuma;
(ii)
Budu pripremljeni u skladu sa Računovodstvenim načelima i najboljom
praksom izrade budžeta, Finansijskog modela i računovodstva; i
(iii)
Budu odobreni od strane odbora direktora Društva.
Budžet i Finansijski model će biti pripremljeni u dobroj nameri i sa dužnom
pažnjom na osnovu najnovijih informacija i pretpostavki dostupnih Društvu, za
koje Društvo veruje da su razumne, istinite i tačne tog datuma, pretpostavljajući
da one pravično predstavljaju očekivanja Društva u vezi sa svojim budućim
finansijskim stanjem i da Društvu nije poznata bilo kakva informacija koja bi,
da je obelodanjena, učinila Budžet ili Finansijski model netačnim ili navodila na
pogrešno shvatanje u bilo kom pogledu.
Ukoliko Društvo bude ažuriralo ili menjalo Budžet ili Finansijski model, ono će
odmah uručiti Agentu, u dovoljnom broju primeraka za svakog od
Zajmodavaca, taj ažurirani ili izmeni Budžet ili Finansijski model zajedno sa
napismenim objašnjenjem glavnih promena u tom Budžetu ili Finansijskom
modelu.
17.5 Kompanije iz Grupe
(a)
Društvo će, posle kraja svake Finansijske godine i na svaki zahtev Agenta,
obezbediti Agentu izveštaj koji su izdali njegovi Revizori (1) u kome se navodi
koje su od njegovih Podružnica najbitnije kompanije u smislu ukupne aktive,
EBITDA i prihoda i (2) u kome se potvrđuje da je zbirna ukupna aktiva i
EBITDA Dužnika (obračunata na nekonsolidovanoj osnovi i isključujući sve
stavke unutar Grupe i investicije u Podružnice bilo kog člana Grupe) veća od
90procenata konsolidovane ukupne aktive i EBITDA Grupe.
58
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
Ukoliko ne bude ispunjen uslov naveden u tački (a), Društvo će obezbediti da
svako Zavisno društvo označeno kao bitan član Grupe u izveštaju Revizora
postane strana ovog Ugovora kao Dužnik u roku od [ ] dana od datuma
uručenja izveštaja Revizora od strane Društva.
17.6 Izveštaji
Društvo će obezbediti Agentu u dovoljnom broju primeraka za svakog od Zajmodavaca:
(i)
(ii)
(iii)
U roku od 4 meseca od datuma ovog Ugovora, plan restrukturiranja sa
detaljnim inicijativama za stvaranje profitabilne kompanije koji treba da
sprovedu članovi Grupe, koje će pregledati Nezavisni savetnik;
Čim isti postanu dostupni, ali u svakom slučaju u roku od 28 dana posle
završetka svakog kvartala, kvartalne izveštaje o stanju sprovođenja plana
restrukturiranja Grupe, praćene jednom svake godine mišljenjem Nezavisnog
savetnika;
Čim postanu dostupni, ali u svakom slučaju u roku od 28 dana po završetku
svakog kvartala, kvartalni izveštaj o nadgledanju usaglašenosti politike rizika
robe i kreditnog rizika, koji će sadržati detalje o kojima treba da se dogovori
između Društva i Većinskih Zajmodavaca, praćen pregledom od strane
Nezavisnog savetnika na zahtev Većinshih Zajmodavaca;
(iv)
Na mesečnoj osnovi, konsolidovane prognoze tokova gotovine za 3 meseca, sa
početnim saldom gotovine usaglašenim sa računima u bankama, svaki put
praćene poređenjem sa prethodnim prognozama sa objašnjenjem odstupanja,
praćene pregledom od strane Nezavisnog savetnika na zahtev Većine
Zajmodavaca;
(v)
Na mesečnoj osnovi, mesečno ažuriranje stvarnog učinka zasnovano na
nadgledanju konsolidovanog bilansa uspeha i bilansa stanja, svaki put praćeno
poređenjem sa petogodišnjim planom poslovanja, sa objašnjenjem odstupanja,
praćeno pregledom od strane Nezavisnog savetnika na zahtev Većinske
zajmodavce;
(vi)
Na mesečnoj osnovi, izveštaj sa podacima o zalihama po vrednosti, ceni,
količini, mestu i vlasništvu, pripremljen od strane kompanije za nadgledanje
prihvatljive za Većinske zajmodavce („Izveštaj o nadgledanju sredstava
obezbeđenja“).
(vii)
Na mesečnoj osnovi, izveštaj sa podacima o (i) iznosu potraživanja iz trgovine
(sa specifikacijom po dužnicima i identifikovanjem potraživanja 60+, ukoliko
postoje) i iznosu potraživanja iz prethodnog finansiranja (sa navođenjem na
koju žetvu se odnosi) čiji je rok za plaćanje istekao pre više od 60 dana i
gotovini u periodu za koji se podnosi izveštaj („Izveštaj o Dužnikovim
potraživanjima“);
(viii)
Ukoliko zatraži bilo koji Zajmodavac u roku od 60 dana od datuma ovog
Ugovora, ažuriranje vrednovanja najmanje 80 procenata po vrednosti (na
59
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
osnovu najnovijeg vrednovanja) nepokretne imovine koja je predmet
Transakcije Obezbeđenja, pripremljeno od strane Ovlašćenog Procenitelja; i
(ix)
Svake tri godine ili češće ukoliko zatraže NBS ili Većinski Zajmodavac,
dodatno vrednovanje nepokretne imovine koja je predmet Transakcije
Obezbeđenja, pripremljeno od strane Ovlašćenog Procenitelja.
17.7 Informacije: razno
Društvo će Agentu obezbediti (u dovoljnom broju primeraka za sve Zajmodavce, ukoliko
Agent to bude zahtevao):
(a)
sva dokumenta koja je poslalo Društvo Akcionarima (ili bilo kojoj njihovoj
klasi) ili svojim poveriocima uopšte, u isto vreme kada su i poslata;
(b)
odmah pošto im postanu poznati, podatke o bilo kom sporu, arbitraži ili
upravnom postupku koji su u toku, koji prete ili po kojima treba da se donese
odluka protiv bilo kog člana Grupe, a koji bi, ukoliko odluka bude nepovoljna,
mogli da imaju Bitno negativan uticaj; i
(c)
odmah, dodatne informacije u pogledu finansijskog stanja, preduzeća i
poslovanja bilo kog člana Grupe koje bude razumno zahtevao (preko Agenta)
bilo koji Finansijer.
17.8 Obaveštenje o Neizvršenju
(a)
Svaki Dužnik će obavestiti Agenta o bilo kom Neizvršenju (i merama, ukoliko
je potrebno, koje preduzima da bi ga popravio) odmah pošto mu postane
poznato da je do njega došlo (ukoliko tom Dužniku nije poznato da je
obaveštenje već dao drugi Dužnik).
(b)
Odmah na zahtev Agenta, Društvo će Agentu obezbediti potvrdu potpisanu od
strane dva njegova direktora ili zvanična lica višeg ranga u njegovo ime, kojom
se potvrđuje da nije u toku Neizvršenje (ili ukoliko je Neizvršenje u toku, uz
navođenje Neizvršenja i mera, ukoliko postoje, preduzetih za njegovo
popravljanje).
17.9 Korišćenje Internet stranica
(a)
Društvo može da ispuni svoju obavezu po ovom Ugovoru da pošalje bilo koju
informaciju u pogledu Zajmodavaca ( „Zajmodavci sa internet stranicom“)
koji prihvataju taj metod komunikacije postavljanjem te informacije na
elektronskoj
internet stranici određenoj od strane Društva i Agenta
(„Namenjena internet stranica“) ukoliko:
(i)
se Agent izričito saglasi (posle konsultacija sa svakim od Zajmodavaca)
da prihvata saopštavanje informacija tim metodom;
(ii)
je i Društvu i Agentu poznata adresa i bilo koja relevantna specifikacija
lozinke Namenjene internet stranice; i
(iii)
je informacija u formatu prethodno dogovorenom između Društva i
Agenta.
60
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Ukoliko bilo koji Zajmodavac („Zajmodavac kome se informacije daju na
papiru“) ne bude saglasan sa elektronskim davanjem informacija, tada će
Agent o tome obavestiti Društvo i Društvo će slati informacije Agentu na papiru
(u dovoljnom broju primeraka za svakog Zajmodavca kome se informacije daju
na papiru). Agent će uručiti predmetna dokumenta Zajmodavcu kome se
dokumenta ne šalju na papiru u roku od pet (5) radnih dana od datuma prijema.
U svakom slučaju, Društvo će obezbediti Agentu bar jedan primerak
informacije komu treba da mu da na papiru.
(b)
(c)
Agent će obezbediti svakom Zajmodavcu sa internet stranicom adresu i bilo
koju relevantnu specifikaciju lozinke za Namenjenu internet stranicu pošto
Društvo i Agent odrede tu internet stranicu.
Društvo će odmah pošto mu to postane poznato, obavestiti Agenta ukoliko:
(i)
namenjenoj internet stranici ne može da se pristupi zbog tehničkog kvara;
(ii)
su specifikacije lozinke za Namenjenu internet stranicu promenjene;
(iii)
bilo koja nova informaciju koja treba da se obezbedi po ovom Ugovoru
bude postavljena na Namenjenu internet stranicu;
(iv)
bilo koja postojeća informacija koja je bila obezbeđena po ovom
Ugovoru i postavljena na Namenjenu internet stranicu bude menjana; ili
(v)
Društvu postane poznato da je Namenjena internet stranica ili bilo koja
informacija ostavljena na Namenjenoj internet stranici bila ili da jeste
inficirana bilo kojim elektronskim virusom ili sličnim softverom.
Ukoliko Društvo da obaveštenje Agentu prema tački (c)(i) ili tački (c)(v)
prethodnog teksta, sve informacije koje treba da obezbedi Društvo po ovom
Ugovoru posle datuma tog obaveštenja će biti na papiru, ukoliko i dok Agent i
svaki Zajmodavac sa internet stranicom ne budu uvereni da okolnosti zbog
kojih je dato obaveštenje više ne traju.
(d)
Bilo koji Zajmodavac sa internet stranicom može preko Agenta da traži jedan
primerak na papiru bilo koje informacije koja treba da se obezbedi po ovom
Ugovoru koja je postavljena na Namenjenu internet stranicu. Društvo će ispuniti
bilo koji takav zahtev u roku od deset radnih dana.
17.10 Provere „Upoznaj svog klijenta“
(a)
Ukoliko:
(i)
uvođenje ili bilo kakva izmena (u tumačenju, proceduri ili primeni) bilo
kog zakona ili propisa koje se vrši posle datuma ovog Ugovora;
(ii)
bilo kakva promena statusa Dužnika ili promena Akcionara ili bilo kog
Dužnika posle datuma ovog Ugovora; ili
61
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(iii)
predloženo ustupanje ili prenos od strane Zajmodavca bilo kojih njegovih
prava il obaveza po ovom Ugovoru na lice koje nije Zajmodavac pre
takvog ustupanja ili
(iv)
prenos,
Obavezuju Agent ili bilo kog Zajmodavca (ili, u slučaju tačke (iii) prethodnog
teksta, bilo kog eventualnog novog Zajmodavca) da se pridržava „Upoznaj svog
klijenta“ ili sličnih postupaka identifikacije u okolnostima kada mu nisu već
dostupne potrebne informacije, svaki Dužnik će odmah na zahtev Agenta ili bilo
kog Zajmodavca dati, ili obezbediti davanje, dokumentacije i drugih dokaza
koje razumno bude zahtevao Agent (za sebe ili u ime bilo kog Zajmodavca) ili
bilo koji Zajmodavac (za sebe ili, u slučaju događaja opisanog u tački (iii)
gornjeg teksta, u ime bilo kog eventualnog novog Zajmodavca) kako bi Agent,
takav Zajmodavac ili, u slučaju događaja opisanog u tački (iii) gornjeg teksta,
bilo koji eventualni novi Zajmodavac obavio i bio uveren da je ispunio sve
potrebne „Upoznaj svog klijenta“ ili druge slične provere prema svim važećim
zakonima i propisima u vezi sa transakcijama predviđenim Finansijskim
dokumentima.
(b)
18.
Svaki Zajmodavac će odmah na zahtev Agenta obezbediti, ili omogućiti da se
obezbede, dokumentacija i druga evidencija koje razumno bude zahtevao Agent
(za sebe) kako bi Agent obavio i uverio se da je ispunio sve potrebne „Upoznaj
svog klijenta“ ili druge slične provere prema svim važećim zakonima i
propisima u vezi sa transakcijama predviđenim Finansijskim dokumentima.
FINANSIJSKE OBAVEZE
18.1 Finansijske definicije
U ovom Ugovoru:
„Dostupni tok gotovine“ označava, u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda:
(a)
konsolidovani neto tok gotovine iz poslovne aktivnosti Grupe,
(b)
odbitak iznosa bilo kog konsolidovanog kapitalnog izdatka koji je zaista
obavljen (ili treba da se obavi) u gotovom tokom tog Relevantnog Perioda od
strane Grupe, ali izuzev u meri u kojoj je finansiran iz prihoda od bilo kojih
potraživanja osiguranja koja je dozvoljeno zadržati u ovu svrhu;
(c)
dodavanje (u meri u kojoj nisu već uzeta u obzir pri utvrđivanju konsolidovanog
neto toka gotovine iz operativnih aktivnosti) iznosa bilo kojih dividendi ili
druge raspodele profita primljenih u gotovom od strane Grupe tokom tog
Relevantnog Perioda od bilo kog subjekta koji sam nije član Grupe;
i to tako da nijedan iznos ne bude unet (ili odbijen) više od jednog puta.
62
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
„Pozajmice“ označava, u bilo koje vreme, zbir neotplaćenog iznosa glavnice, ili
nominalnog iznosa bilo kog zaduženja Grupe za ili u pogledu:
(a)
pozajmljenog novca i dugovnih salda u bankama ili drugim finansijskim
institucijama;
(b)
bilo koje neplaćene ili obračunate kamate na bilo koje Pozajmice;
(c)
bilo kakvih akcepata po bilo kom akceptnom kreditu ili kreditu zasnovanom na
eskontovanju menice (ili dematerijalizovanog ekvivalenta);
(d)
bilo kakvog kredita zasnovanog na kupovini menica ili izdavanju obveznica (ali
ne Trgovinskih instrumenata), menica, obligacija, ili bilo kom sličnom
instrumentu;
(e)
bilo kakvog finansijskog lizinga;
(f)
potraživanja prodatih ili eskontovanih (osim bilo kojih potraživanja u meri u
kojoj su prodata na osnovi bez regresa i ispunjavaju bilo koje zahteve za
nepriznavanje statusa prema Računovodstveni načelima);
(g)
bilo kakve obaveze protiv-obeštećenja u pogledu garancije, obveznice, stend baj
ili dokumentarnog akreditiva ili bilo kog drugog instrumenta (ali ne, u bilo kom
slučaju, Trgovinskih instrumenata) izdatih od strane banke ili finansijske
institucije u pogledu (i) osnovne obaveze subjekta koji nije Grupa, koja obaveza
bi spadala pod jednu od ostalih tačaka ove definicije ili (ii) bilo kojih obaveza
Grupe koje se odnose na bilo koju šemu beneficija posle penzionisanja;
(h)
bilo kog iznosa bilo koje obaveze po Ugovoru o avansu ili odloženoj kupovini
ukoliko je jedan od prvenstvenih razloga za sklapanje Ugovora da se dobije
finansiranje ili da se finansira nabavka ili izgradnja imovine ili usluga koja je u
pitanju;
(i)
bilo kog iznosa dobijenog po bilo kojoj drugoj transakciji (uključujući bilo
kakav Ugovor o terminskoj prodaji ili kupovini, Ugovor o prodaji i ponovnoj
prodaji ili Ugovor o prodaji i davanju u najam) koji ima komercijalni efekat
pozajmljivanja i klasifikovan je kao pozajmica prema Računovodstvenim
načelima (ali u svakom slučaju isključujući po bilo kojim drugim Ugovorima u
pogledu isporuke imovine ili usluga od trgovačkih poverilaca);
(j)
(bez dvostrukog računanja) iznosa bilo koje obaveze u pogledu bilo koje
garancije ili obeštećenja za bilo koju stavku navedenu u tačkama (a) do (h)
prethodnog teksta.
„Kapitalni izdatak“ označava bilo kakav izdatak ili obavezu u pogledu izdatka koji se,
u skladu sa Računovodstvenim principima, tretira kao kapitalni izdatak (osim kapitalnog
izdatka koji se finansira zadržavanjem prihoda od potraživanja po osiguranju) i, u vezi sa
finansijskim lizingom sklopljenim posle datuma Ugovora, iznos elementa glavnice bilo
kog plaćanja plativog po svakom takvom finansijskom lizingu tokom tog Relevantnog
Perioda.
63
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
„Predviđeni dostupni tok gotovine“ označava u pogledu bilo kog budućeg
Relevantnog Perioda počevši od specifikovanog datuma zbir:
(a)
predviđenog Dostupnog toka gotovine u pogledu tog Relevantnog Perioda,
(b)
gotovinu na datum početka takvog specifikovanog Relevantnog Perioda,
(c)
predviđenog povlačenja sredstava bilo koje obaveze koja nije povučena i
dostupna je Grupi po bilo kom Dozvoljenom finansijskom zaduženju.
Obračun Predviđenog dostupnog toka gotovine će biti prezentiran u, ili biti sačinjen na
osnovu, verzije Finansijskog modela koji je najažurniji na dan njegovog obračuna.
„Predviđen DSCR“ označava koeficijent Predviđenog dostupnog toka gotovine i
Predviđenog servisiranja duga u pogledu bilo kog budućeg Relevantnog Perioda koji
počinje specifikovanog datuma.
„Predviđeno servisiranje duga“ označava, u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda,
zbir:
(a)
Finansijskih troškova za taj Relevantan Period;
(b)
svih predviđenih otplata Pozajmica koje dospevaju tokom tog Relevantnog
Perioda, ali isključujući:
(i)
(ii)
(iii)
(c)
(d)
bilo koje iznose koji dospevaju po bilo kom prekoračenju ili revolving
kreditu i koji su bili dostupni za istovremeno ponovno povlačenje prema
odredbama tog kredita;
bilo koju takvu obavezu prema bilo kom članu Grupe;
bilo kakvu prevremenu otplatu Pozajmica koja postoji na Datum stupanja
na snagu koju treba (prevremeno) otplatiti prema odredbama Ugovora na
Datum stupanja na snagu;
iznosa bilo kakve dividende u gotovom koju je dalo Društvo ili bilo koji član
Grupe subjektima izvan Grupe u pogledu tog Relevantnog Perioda,
iznosa elementa glavnice bilo kojih plaćanja u pogledu tog Relevantnog Perioda
plativih po bilo kom finansijskom lizingu koji je sklopila Grupa,
i to tako da nijedan iznos ne bude unet više od jednog puta.
Obračun Predviđenog servisiranja duga će se zasnivati na verziji Finansijskog modela
koji je najažurniji na dan njegovog obračuna.
„EBITDA“ označava, u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda, konsolidovanu dobit iz
poslovanja (radi izbegavanja svake sumnje, posle troškova operativnog lizinga) Grupe
pre oporezivanja:
(a)
ne uključujući bilo koju prispelu kamatu koja se duguje Grupi;
64
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
posle ponovnog dodavanja bilo kog iznosa koji se može pripisati amortizaciji
ili smanjenju vrednosti aktive Grupe;
(c)
posle odbitka iznosa bilo kakve dobiti (ili ponovnog dodavanja iznosa bilo kog
gubitka) Grupe koji se može pripisati manjinskim učešćima;
(d)
posle uzimanja u obzir bilo kakvog priznavanja bilo kog otpisivanja obavljenih
ili rezervi izdvojenih u skladu sa Računovodstvenim načelima u Relevantnom
Periodu kroz dobit i gubitke posle Datuma stupanja na snagu, i posle uzimanja u
obzir njihovog storniranja izvršenog u skladu sa Računovodstvenim načelima;
(e)
pre uzimanja u obzir bilo kog storniranja bilo kojih otpisivanja obavljenih ili
rezervi izdvojenih pre Datuma stupanja na snagu u skladu sa Računovodstvenim
načelima;
(f)
pre uzimanja u obzir bilo kakvih raspolaganja, revalvacija, pogoršanja bilo kojih
osnovnih sredstava ili nepokretne imovine ili bilo kog storniranja takvih
pogoršanja;
(g)
ne uključujući bilo kakve provizije, naknade, popuste, naknade za prevremeno
plaćanje, premije ili troškove u pogledu Pozajmica u Relevantnom Periodu;
U svakom slučaju, u meri u kojoj su dodati, odbijeni ili uzeti u obzir, prema slučaju, u
svrhu utvrđivanja dobiti iz poslovanja Grupe pre oporezivanja.
„Troškovi finansiranja“ označava, za bilo koji Relevantan Period, zbirni iznos prispele
kamate, provizija, naknada, popusta, naknada, premija ili troškova za prevremeno
plaćanje i drugih finansijskih plaćanja u pogledu Pozajmica, koje je platila ili koje treba
da plati Grupa (obračunat na konsolidovanoj osnovi) u gotovom u pogledu tog
Relevantnog Perioda:
(a)
uključujući elementkamate (ali ne i glavnice) plaćanja u pogledu finansijskog
lizinga;
(b)
uključujući bilo kakvu proviziju, naknade, popuste i druga finansijska plaćanja
koja treba da plati Grupa (i odbijajući bilo koje takve iznose plative Grupi) po
bilo kom aranžmanu o hedžingu kamatne stope;
(c)
isključujući bilo kakve troškove kamate u vezi sa bilo kojom šemom beneficija
posle zapošljavanja;
(d)
ne uzimajući u obzir bilo koju dobit ili gubitke koji nisu oslobođeni po bilo
kakvim derivativnim instrumentima/finansijskim instrumentima osim bilo kojih
derivativnih instrumenata koji se vode na bazi računovodstva hedža; i
(e)
dodajući bilo kakvu proviziju za kamatu, naknade, popuste, naknade, premije ili
troškove za prevremeno plaćanje plative Grupi u tom Relevantnom Periodu u
pogledu bilo koje gotovine,
i to tako da nijedan iznos ne bude dodat (ili odbijen) više od jednog puta.
65
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
„Finansijski lizing“ označava bilo koji ugovor o lizingu ili kupovini na otplatu koji bi, u
skladu sa Računovodstvenim načelima koja važe na dan ovog Ugovora, bili tretirani kao
finansijski lizing .
„Finansijski kvartal“ označava period koji počinje na dan posle Datuma kvartala i
završava sledećeg Datuma kvartala.
"Finansijska godina" označava godišnji računovodstveni period Grupe koji se završava
na dan ili oko 31. decembra svake godine.
„Bruto koeficijent zaduženosti“ označava koeficijent ukupnog duga prema EBITDA u
pogledu bilo kog Relevantnog Perioda.
„Koeficijent duga“ označava koeficijent ukupnog duga prema Kapitalu u pogledu bilo
kog Relevantnog Perioda.
„Kapital“ označava konsolidovani kapital Grupe na kraju Relevantnog Perioda, koji je
objavilo Društvo u svom konsolidovanom finansijskom izveštaju za taj Relevantan
Period, korigovan kako se ne bi uzele u obzir bilo kakve revalorizacije aktive izvršene u
skladu sa Računovodstvenim načelima i priznate u konsolidovanom finansijskom
izveštaju Grupe posle 31. decembra 2013.
„Neto obaveze čije plaćanje kasni“ označava:
(a)
(b)
(c)
zbirni iznos koji duguje Grupa po svim konsolidovanim (t.j. isključujući sva
plaćanja unutar Grupe) plativim iznosima i obavezama (uključujući finansijske
obaveze, trgovinske obaveze, obaveze prema zaposlenima, obaveze u vezi sa
porezom ili lizingom i bilo koje druge dospele obaveze) čiji rok za plaćanje je
istekao duže od 14 kalendarskih dana (t.j. nisu plaćene, stornirane ili na drugi
način podmirene u roku od 14 kalendarskih dana od svojih datuma dospeća) na
kraju takvog Relevantnog Perioda;
po odbitku onih obaveza čije plaćanje kasni koje su predmet sudskih postupka,
čiji rezultat je da te obaveze čije plaćanje kasni ne mogu da se prinudno naplate
od strane poverioca dok odluka u sudskom postupku ne postane končana i
sprovodiva,
po odbitku konsolidovane gotovine Grupe.
„Datum kvartala“ označava 31. mart, 30. jun, 30. septembar i 31. decembar.
„Relevantan Period" označava svaki period od dvanaest meseci koji se završava na dan
ili oko poslednjeg dana Finansijske godine i svaki period od dvanaest meseci koji se
završava na dan ili oko poslednjeg dana svakog Finansijskog kvartala.
„Koeficijent pokrića obezbeđenja“5 (obračunat pojedinačno za svakog relevantnog
Originalnog Zajmodavca) označava koeficijent:
(a)
5
Zbira:
Obračun koeficijenta pokrića obezbeđenja - TBD
66
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
(i)
vrednosti zaliha, utvrđene pozivanjem na najnoviji Izveštaj o nadgledanju
sredstava obezbeđenja, obezbeđen prema Klauzuli 17.6 (Izveštaji), nad
kojima je uspostavljena zaloga prvog reda u korist pojedinačnog
Originalnog Zajmodavca prema Klauzuli 15.4.
(ii)
iznosa trgovinskih potraživanja i potraživanja iz pred finansiranja,
utvrđenog pozivanjem na najnoviji Izveštaj o potraživanjima Dužnika
obezbeđen prema Klauzuli 17.6 (Izveštaji), nad kojima je uspostavljena
zaloga prvog reda u korist takvog pojedinačnog Originalnog Zajmodavca
prema Klauzuli 15.4.
(iii)
ali isključujući iznos bilo kojih trgovinskih potraživanja i potraživanja iz
pred finansiranja (u meri u kojoj su obuhvaćeni prethodnom tačkom) čiji
rok plaćanja je istekao pre više od 60 dana.
Prema zbiru:
neotplaćenih iznosa glavnice po Zajmovima Originalnih Zajmodavca koji su
obezbeđeni zalogom prvog reda nad zalihama, potraživanjima i potraživanjima
iz prethodnog finansiranja navedenim u Klauzuli 15.4 u korist tog pojedinačnog
Originalnog Zajmodavca,
„Ukupan dug“ označava, u bilo koje vreme, zbirni iznos svih obaveza Grupe koje
obuhvataju iznos glavnice bilo kojih Pozajmica u to vreme, ali uključujući, samo u
slučaju finansijskog lizinga, njihovu kapitalizovanu vrednost i to tako da nijedan iznos ne
bude uključen ili isključen više od jednog puta.
18.2 Finansijsko stanje6
Zajmoprimci će obezbediti da:
(a)
6
Koeficijent duga u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda navedenog u koloni 1
daljeg teksta ne bude veći od koeficijenta navedenog u koloni 2 daljeg teksta sa
suprotne strane od tog Relevantnog Perioda.
Kolona 1
Kolona 2
Relevantan Period se završava
Koeficijent
31.12.2014.
2,9
31.03.2015.
2,8
30.06.2015.
2,7
30.09.2015.
2,6
31.12.2015.
2,5
31.03.2016.
2,4
30.06.2016.
2,2
Treba da potvrde Zajmodavci
67
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
Kolona 1
Kolona 2
Relevantan Period se završava
Koeficijent
30.09.2016.
2,1
31.12.2016.
2,0
31.03.2017.
1,9
30.06.2017.
1,8
30.09.2017.
1,7
31.12.2017.
1,6
31.03.2018.
1,5
30.06.2018.
1,5
30.09.2018.
1,3
EBITDA u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda specifikovanog u koloni 1
daljeg teksta neće biti manji od iznosa navedenog u Koloni 2 daljeg teksta sa
suprotne strane od tog Relevantnog Perioda.
Kolona 1
Kolona 2
Relevantan Period se završava
Iznos
31.12.2014.
evra 24.600.000
31.03.2015.
evra 32.300.000
30.06.2015.
evra 40.300.000
30.09.2015.
evra 42.700.000
31.12.2015.
evra 43.700.000
31.03.2016.
evra 45.600.000
30.06.2016.
evra 46.300.000
30.09.2016.
evra 47.500.000
31.12.2016.
evra 47.800.000
31.03.2017.
evra 47.800.000
30.06.2017.
evra 48.400.000
30.09.2017.
evra 48.900.000
31.12.2017.
evra 49.200.000
31.03.2018.
evra 49.500.000
68
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Kolona 1
Kolona 2
Relevantan Period se završava
Iznos
30.06.2018.
(c)
(d)
evra 49.900.000
Bruto koeficijent zaduženosti (Gross Leverage Ratio) u pogledu bilo kog
Relevantnog Perioda navedenog u koloni 1 daljeg teksta neće biti veći od
koeficijenta navedenog u koloni 2 daljeg teksta sa suprotne strane od tog
Relevantnog Perioda.
Kolona 1
Kolona 2
Relevantan Period se završava
Koeficijent
31.12.2014.
12,8
31.03.2015.
9,7
30.06.2015.
7,8
30.09.2015.
7,3
31.12.2015.
7,1
31.03.2016.
6,7
30.06.2016.
6,4
30.09.2016.
6,2
31.12.2016.
5,9
31.03.2017.
5,9
30.06.2017.
5,7
30.09.2017.
5,5
31.12.2017.
5,4
31.03.2018.
5,2
30.06.2018.
5,1
30.09.2018.
4,6
Predviđeni DSCR u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda specifikovanog u
koloni 1 daljeg teksta neće biti manji od koeficijenta navedenog u koloni 2
daljeg teksta sa suprotne strane od tog Relevantnog Perioda.
69
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(e)
Kolona 1
Kolona 2
Relevantan Period počinje
Koeficijent
31.12.2014.
1,05
31.03.2015.
1,05
30.06.2015.
1,05
30.09.2015.
1,05
31.12.2015.
1,05
31.03.2016.
1,06
30.06.2016.
1,06
30.09.2016.
1,06
31.12.2016.
1,06
31.03.2017.
1,06
30.06.2017.
1,06
30.09.2017.
1,06
31.12.2017.
1,06
31.03.2018.
1,06
30.06.2018.
1,06
30.09.2018.
1,06
Neto obaveze čije plaćanje kasni u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda
specifikovanog u koloni 1 daljeg teksta neće biti veće od iznosa navedenog u
koloni 2 daljeg teksta suprotne strane od tog Relevantnog Perioda.
Kolona 1
Kolona 2
Relevantan Period se završava
Iznos
31.12.2014.
evra 10.000.000
31.03.2015.
evra 10.000.000
30.06.2015.
evra 10.000.000
30.09.2015.
evra 10.000.000
31.12.2015.
evra 10.000.000
31.03.2016.
evra 10.000.000
30.06.2016.
evra 10.000.000
70
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(f)
Kolona 1
Kolona 2
Relevantan Period se završava
Iznos
30.09.2016.
evra 10.000.000
31.12.2016.
evra 10.000.000
31.03.2017.
evra 10.000.000
30.06.2017.
evra 10.000.000
30.09.2017.
evra 10.000.000
31.12.2017.
evra 10.000.000
31.03.2018.
evra 10.000.000
30.06.2018.
evra 10.000.000
30.09.2018.
evra 10.000.000
Kapitalni izdaci u svakoj Finansijskoj godini neće biti veći od iznosa koji su za
tu namenu previđeni u Biznis planu.
Pod uslovom da:
(A) ukoliko u bilo kojoj Finansijskoj godini („Originalna Finansijska
godina“) iznos Kapitalnih izdataka bude manji od maksimalnog iznosa
imajući u vidu takođe i „Dozvoljeni iznos prenošenja u naredni period“
(„Maksimalan iznos“) dozvoljenog za tu Originalnu Finansijsku godinu
(razlika se u daljem tekstu naziva „Neiskorišćeni iznos“), maksimalan
iznos Kapitalnog izdatka predviđen za neposredno sledeću Finansijsku
godinu („Godinu u koju se prenosi“) će biti uvećan za iznos
(„Dozvoljeni iznos prenošenja u naredni period“) jednak 100%
Neiskorišćenog iznosa.
(B) ukoliko Kapitalni izdaci načinjeni u bilo kojoj Finansijskoj godini budu
veći od Maksimalnog iznosa u pogledu te Finansijske godine (uz uvećanje
iz tačke (A) prethodnog teksta, ukoliko je primenjivo) a taj višak je manji
od Maksimalnog iznosa za sledeću Finansijsku godinu, smatraće se da se
Zajmoprimac pridržavao ove tačke (d) za tu Finansijsku godinu pod
uslovom da za tu sledeću Finansijsku godinu iznos tog viška bude
odbijen od Maksimalnog iznosa.
(g)
Koeficijent pokrića obezbeđenja obračunat za svakog od originalnih
Zajmodavaca (osim UniCredit) na kraju svakog meseca neće biti manji od 120
procenata.
71
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
18.3 Finansijsko testiranje
Finansijske obaveze navedene u Klauzuli 18.2 (Finansijsko stanje) će biti obračunate u
pogledu svakog Datuma kvartala na osnovi od 12 meseci koja se ponavlja, počevši od
Relevantnog Perioda koji se završava 30. septembra 2014., u skladu sa
Računovodstvenim načelima i testirane pozivanjem na svaki od finansijskih izveštaja
uručenih u skladu sa tačkama (a)(i) i (b) Klauzule 17.1 (Finansijski izveštaji) i/ili svaku
od Potvrda o usaglašenosti uručenu u skladu sa Klauzulom 17.2 (Potvrda o
usaglašenosti).
19.
OPŠTE OBAVEZE
Obaveze iz ove Klauzule 19 ostaju na snazi od datuma ovog Ugovora dok god ostane
neplaćen bilo koji iznos po Finansijskim dokumentima ili bude na snazi bilo koja Obveza.
19.1 Ovlašćenja
Svaki Dužnik će odmah:
(a)
pribaviti, pridržavati se i učiniti sve što je potrebno da ostanu na snazi; i
(b)
Agentu obezbediti overene kopije,
bilo kog ovlašćenja potrebnog prema bilo kom zakonu ili propisu u jurisdikciji u kojoj je
osnovan koje mu omogućava da izvršava svoje obaveze po Finansijskim dokumentima,
kako bi obezbedio zakonitost, valjanost, sprovodivost ili prihvatljivost kao dokaza bilo
kog Finansijskog dokumenta i da obavlja svoje poslovanje u jurisdikciji u kojoj je
osnovan, kada bi propust da to učini imao Bitno negativan uticaj.
19.2 Pridržavanje zakona
Svaki Dužnik će se pridržavati u svakom pogledu svih zakona kojima podleže
uključujući, ali bez ograničenja na, bilo kakve Sankcije.
19.3 Pridržavanje zakona u vezi životne sredine
Svaki Dužnik će:
(i)
se pridržavati zakona u vezi životne sredine;
(ii)
pribaviti, održavati i obezbediti pridržavanje svih potrebnih Dozvola u vezi
životne;
(iii)
sprovesti postupke nadgledanja pridržavanja i sprečavanja odgovornosti prema bilo
kom zakonu u vezi životne sredine,
kada bi propust da to učini imao Bitno negativan uticaj.
19.4 Zahtevi u vezi životne sredine
Svaki Dužnik će, odmah pošto mu isti postanu poznati, napismeno obavestiti Agenta o:
(a)
bilo kom zahtevu u vezi životne sredine protiv njega koji je u toku, po kome
treba da se donese odluka ili koji preti; i
72
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
bilo kakvim činjenicama ili okolnostima za koje je u razumnoj meri verovatno
da će rezultirati pokretanjem ili pretnjom zahtevima u vezi životne sredine
protiv njega,
kada bi taj zahtev, ukoliko bude doneta odluka protiv Zajmoprimca, imao Bitno negativan
uticaj.
19.5 Negativna zaloga
(a)
Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član
Grupe to ne učini) stvoriti ili dozvoliti da postoji bilo kakvo obezbeđenje
nad bilo kojom njegovom imovinom.
Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član
Grupe to ne učini):
(b)
(c)
(i)
prodati, preneti ili na drugi način otuđiti bilo koju njegovu imovinu pod
uslovima po kojima ona jeste ili može da bude iznajmljena Dužniku ili
ponovo stečena od strane Dužnika ili bilo kog drugog člana Grupe;
(ii)
prodati, preneti ili na drugi način otuđiti bilo koje od njegovih
potraživanja pod uslovima regresa.
Tačke (a) i (b) prethodnog teksta ne važe za bilo koje obezbeđenje navedeno u
spisku u daljem tekstu:
(i)
bilo koje obezbeđenje navedeno u Dodatku 2 (Bilateralni krediti i
postojeća obezbeđenja);
(ii)
obezbeđenje stvoreno u skladu sa Klauzulom 15.4 (Instrumenti
obezbeđenja);
(iii)
obezbeđenje stvoreno po Ugovoru o IFC Kreditu i Ugovoru o EBRD
Kreditu;
(iv)
obezbeđenje stvoreno po Ugovorima o Zajmu navedeno u tački (c)
definicije Dozvoljenog finansijskog zaduženja;
(v)
bilo kakvo obezbeđenje nastalo iz dejstva obaveznih odredbi prava
Srbije; i
(vi)
menice ("menice") izdate od strane Zajmoprimca tokom redovnog
poslovanja kako bi obezbedio svoje obaveze.
19.6 Raspolaganja
(a)
Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne
učini), sklopiti pojedinačnu transakciju ili niz transakcija (bilo da su povezane
ili nisu) i bilo da su dobrovoljne ili nisu, kojima prodaje, daje u najam, ili na
drugi način otuđuje bilo koju imovinu.
(b)
Tačka (a) prethodnog teksta ne važi za bilo kakvu prodaju, najam, prenos ili
drugo otuđivanje, osim ako ništa u ovom stavu (b) ne dopušta Dužniku
promenu kontrole:
73
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(i)
nad Sredstavima Grupe koja nisu osnovna, koja su navedena u Dodatku 9
(Spisak sredstava Grupe koja nisu osnovna) [po minimalnim cenama koje
je odobrio Super Većinski Zajmodavac do koga dođe u roku od 18
meseci od ovog Ugovora];
(ii)
obavljeno tokom redovnog trgovanja u subjektu koji otuđuje imovinu; ili
(iii)
nad imovinom (osim imovine koja podleže Transakciji Obezbeđenja) u
zamenu za drugu imovinu uporedivu ili bolju u pogledu tipa, vrednosti i
kvaliteta.
19.7 Spajanje
Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne učini)
stupiti u bilo kakvo spajanje, dezintegraciju ili restrukturiranje korporacije.
19.8 Promena poslovanja
Društvo će obezbediti da se ne obavljaju bitne promene opšte prirode poslovanja Društva
ili Dužnika u odnosu na ono koje obavlja na dan ovog Ugovora.
19.9 Transakcije između strana koje nisu povezane
Društvo neće i Društvo će obezbediti da Dužnici ne sklapaju bilo kakvu transakciju sa
bilo kojim licem osim pod uslovima koji važe za strane koje nisu povezane.
19.10 Zajmovi ili kredit
Nijedan Dužnik neće biti poverilac u pogledu bilo kog Finansijskog zaduženja izuzev
ukoliko je to dozvoljeno po tački (e) definicije Dozvoljeno finansijsko zaduženje.
19.11 Bez garancija ili obeštećenja
(a)
Izuzev ukoliko je to dozvoljeno po tački (b) daljeg teksta, Zajmoprimci neće
načiniti ili dozvoliti da ostane nepodmireno bilo kakvo jemstvo, garancija ili
obeštećenje u pogledu bilo kakve obaveze bilo kog lica.
(b)
Tačka (a) ne važi za garanciju koja je Dozvoljena garancija.
19.12 Dividende i otkup akcija
Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne učini):
(a)
predložiti da se (A) proglasi, stvori ili isplati bilo kakva dividenda, ili izvrši
druga raspodela (ili kamata na bilo koju neisplaćenu dividendu, trošak, naknadu
ili druga distribucija) (bilo u gotovom ili u naturi) ili u pogledu njegovog
akcijskog kapitala (ili bilo koje klase njegovog akcijskog kapitala) ili (B) da se
isplati ili distribuira bilo kakva dividenda ili rezerva za premije na akcije;
(b)
isplatiti, ponovo kupiti, otkupiti ili otplatiti bilo koji deo njegovog akcijskog
kapitala niti odlučiti da to učini,
izuzev kada je (i) Bruto koeficijent zaduženosti ispod 3 tokom dva uzastopna perioda
merenja i ostane ispod 3 posle takve isplate dividendi i otkupa akcija, i (ii) kada se
raspodela izvrši Društvu.
74
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
19.13 Finansijsko zaduženje
Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne učini):
načiniti niti dozvoliti da ostane nepodmireno bilo kakvo Finansijsko zaduženje izuzev
Dozvoljenog finansijskog zaduženja.
19.14 Intelektualna svojina
(a)
Svaki Dužnik će:
(b)
(i)
;uvati i održavati trajanje i važenje Intelektualne svojine potrebne za
njegovo poslovanje;
(ii)
učiniti razumne napore kako bi sprečio bilo kakvo kršenje Intelektualne
svojine u bilo kom bitnom pogledu;
(iii)
vršiti registracije i plaćati sve naknade za registracije i poreze potrebne da
bi se Intelektualna svojina održala na snazi i zabeležio njegov interes u
toj Intelektualnoj svojini;
(iv)
(neće koristiti ili dozvoliti da se koristi Intelektualna svojina na način ili
preduzeti bilo kakvu meru niti propustiti da preduzme bilo kakvu meru u
pogledu te Intelektualne svojine koji bi mogli bitno i nepovoljno da utiču
na postojanje ili vrednost Intelektualne svojine ili ugroze njegovo pravo
da koristi tu svojinu; i
(v)
Neće prestati da koristi Intelektualnu svojinu.
Ukoliko se ne bude pridržavao bilo kog dela tačke (a) prethodnog teksta, to
neće predstavljati kršenje ove Klauzule 19.14 u meri u kojoj bilo koje takvo
postupanje sa Intelektualnom svojinom nema Bitno negativan uticaj.
19.15 Prisustvovanje sastancima nadzornog odbora Društva
Uz potpisivanje odgovarajuće obaveze poverljivosti, Društvo će dozvoliti nezavisnom
posmatraću koga su imenovali svi Zajmodavci da prisustvuje sastancima njegovog
nadzornog odbora.
19.16 Ugovor o EBRD Kreditu i Ugovor o IFC Kreditu
Odgovarajući Dužnici će se pridržavati svih obaveza po osnovu Ugovora o EBRD
Kreditu, odnosno Ugovora o IFC Kreditu.
19.17 Osiguranje
(a)
Svaki Dužnik će obezbediti osiguranja u svoju korist u pogledu i u vezi sa
njegovom imovinom, od rizika i u meri koja je uobičajena za kompanije koje
se bave istim ili u suštini istim poslovanjem.
(b)
Sva osiguranja moraju se obaviti kod osiguravajućih društava ili društava koja
preuzimaju rizik, koji imaju dobru reputaciju.
19.18 Dodatno osiguranje
(a)
Dužnici će odmah obaviti sve postupke ili potpisati sva dokumenta
(uključujući ustupanja, prenose, ugovore o hipoteci i/ili hipotekarnu izjavu,
75
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
ugovore o zalozi, obaveštenja i uputstva o ovlašćenju) koje Finansijeri ili
Agent obezbeđenja budu razumno specifikovali (i u obliku koji Finansijeri ili
Agent obezbeđenja budu razumno zahtevali):
(ii)
(iii)
(b)
kako bi kompletirali obezbeđenje stvoreno ili čije se stvaranje namerava
prema ili se evidentira dokumentacijom Transakcije Obezbeđenja; i/ili
kako bi olakšali sprovođenje obezbeđenja interesa koji su, ili se namerava
da budu, predmet Transakcije Obezbeđenja.
Dužnici će preduzeti sve mere koje su im na raspolaganju (uključujući
podnošenje zahteva i registracije) koji budu potrebni u svrhu stvaranja,
kompletiranja, zaštite ili održavanja bilo kog obezbeđenja koje je dato ili
čije se zasnivanje namerava u korist Finansijera ili Agenta obezbeđenja
u ime Finansijera (kada je relevantno) na osnovu Finansijskih
dokumenata.
19.19 Primena FATCA
Društvo će obezbediti da nijedan Dužnik nije i neće postati FATCA FFI ili Dužnik poreza
u SAD.
19.20 Naknadni uslov
Najkasnije [31 decembra] svake godine, Društvo će Agentu obezbeđenja uručiti izvod
(ne stariji od 10 dana od datuma kada je obezbeđen) iz Zemljišnih knjiga za svu
nepokretnu imovinu koja je predmet Transakcije Obezbeđenja.
19.21 Korišćenje prihoda
Društvo će raspodeliti prihode od Zajmova u skladu sa Klauzulom 3.1 (Svrha) i neće
koristiti prihode od Zajmova, niti davati na zajam, doprinositi ili na drugi način stavljati
na raspolaganje te prihode bilo kom licu, u svrhu finansiranja ili olakšavanja bilo koje
aktivnosti kojom bi se kršio bilo koje sankcije, uključujući i plaćanja koja se obavljaju
sankcionisanoj strani.
20.
SLUČAJEVI NEIZVRŠENJA
Svaki od slučajeva ili okolnosti navedenih u Klauzuli Error! Reference source not
found.0 je Slučaj neizvršenja (izuzev Klauzule 20.17 (Ubrzanje)).
20.1 Neplaćanje
Dužnik ne plati na datum dospeća bilo koji iznos koji treba da plati na osnovu
Finansijskog dokumenta u mestu i u valuti u kojoj je navedeno da je plativ, ukoliko
njegov izostanak plaćanja nije uzrokovan:
(a)
administrativnom ili tehničkom greškom; i
(b)
plaćanjem koje bude izvršeno u roku od 10 radnih dana od datuma dospeća.
20.2 Finansijske Obaveze
Ne bude ispunjen bilo koji zahtev iz (i) Klauzule 17 (Obaveze informisanja) ili Klauzule
18 (Finansijske Obaveze).
76
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
20.3 Ostale obaveze
(a)
Dužnik se ne pridržava bilo koje odredbe Finansijskih dokumenata (osim
navedenih u Klauzuli 20.1 (Neplaćanje) i Klauzuli 20.2 (Finansijske Obaveze)).
(b)
Nijedan Slučaj neizvršenja prema tački (a) prethodnog teksta se neće dogoditi
ukoliko izostanak pridržavanja obaveze može da se ispravi i bude ispravljen u
roku od 10 radnih dana od ranijeg od sledećih slučajeva (A) Agent obavesti
Društvo i (B) Društvu postane poznato nepridržavanje obaveze.
20.4 Netačna tvrdnja
Bilo koje uveravanje ili tvrdnja koju je izneo ili za koju se smatra da je izneo Dužnik u
Finansijskim dokumentima ili bilo kom drugom dokumentu koji je uručen od strane ili u
ime bilo kog Dužnika prema ili u vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom bude ili se
pokaže da je netačna ili da dovodi u zabludu u bilo kom bitnom pogledu kada su dati ili
smatra da su dati.
20.5 Unakrsno Neizvršenje
(a)
Bilo kakvo Finansijsko zaduženje bilo kog člana Grupe uključujući, ali bez
ograničenja, po osnovu Ugovora o IFC Kreditu i Ugovora o EBRD Kreditu ne
bude plaćeno o dospeću niti u roku bilo kog prvobitno važećeg počeka.
(b)
(c)
(d)
(e)
Bilo kakvo Finansijsko zaduženje bilo kog člana Grupe uključujući, ali bez
ograničenja, po osnovu Ugovora o IFC Kreditu i Ugovora o EBRD Kreditu
bude proglašeno ili na drugi način postane dospelo i plativo pre svog navedenog
dospeća kao rezultat slučaja Neizvršenja (bilo kako da je opisan).
Bilo kakva obaveza za bilo kakvo Finansijsko zaduženje bilo kog člana Grupe
uključujući, ali bez ograničenja, po osnovu Ugovora o IFC Kreditu i Ugovora o
EBRD Kreditu bude poništena ili suspendovana od strane poverioca bilo kog
člana Grupe kao rezultat slučaja Neizvršenja (bilo kako da je opisan).
Bilo koji poverilac bilo kog člana Grupe uključujući, ali bez ograničenja, po
IFC Kreditu i EBRD Kreditu dobije pravo da proglasi bilo koje Finansijsko
zaduženje bilo kog člana Grupe dospelim i plativim pre svog navedenog
dospeća kao rezultat slučaja Neizvršenja (bilo kako da je opisan).
Nijedan Slučaj neizvršenja se neće dogoditi prema ovoj Klauzuli 20.5 ukoliko
zbirni iznos Finansijskog zaduženja ili obaveze za Finansijsko zaduženje koje
spada pod tačke (a) do (d) prethodnog teksta bude:
(i) Finansijsko Zaduženje ne proističe ni iz kog Finansijskog Dokumenta; i
(ii) manje od 300.000 evra (ili njegovog ekvivalenta u bilo kojoj drugoj valuti ili
valutama).
20.6 Nesolventost
(a)
Bilo koji član Grupe ne bude u mogućnosti ili prizna nemogućnost da plati
svoje dugove o dospeću, suspenduje plaćanja bio kojih svojih dugova ili, zbog
stvarnih ili očekivanih finansijskih teškoća, počne pregovore sa jednim ili više
svojih poverilaca u cilju reprogramiranja bilo kog od svojih zaduženja.
77
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
Vrednost imovine bilo kog člana Grupe bude manja od njenih obaveza
(uzimajući u obzir uslovne i potencijalne obaveze).
(c)
Bude proglašen moratorijum u pogledu bilo kog zaduženja bilo kog člana
Grupe.
20.7 Postupci u slučaju nesolventnosti
Bilo kakav korporativni postupak, parnica ili druga procedura ili mera budu preduzeti u
vezi sa:
(d)
suspenzijom plaćanja, moratorijumom na bilo koje zaduženje, likvidacijom,
rasformiranjem, prinudnom upravom ili reorganizacijom (uz konsenzus ili na
drugi način) bilo kog člana Grupe osim solventne likvidacije ili reorganizacije
bilo kog člana Grupe koji nije Dužnik;
(e)
imenovanjem likvidatora i/ili stečajnog upravnika (osim u pogledu solventne
likvidacije člana Grupe koji nije Dužnik) ili drugog sličnog zvaničnog lica u
pogledu bilo kog člana Grupe ili bilo koje njegove imovine; ili
(f)
sprovođenjem izvršenja bilo kog Obezbeđenja nad bilo kojom imovinom bilo
kog člana Grupe,
Ili bilo koja analogna procedura ili mera budu preduzeti u pogledu bilo koga od
Dužnika.
20.8 Postupci poverilaca
(a) Bilo kakva eksproprijacija, zaplena ili prinudno izvršenje utiče na bilo koji deo
imovine ili imovinu člana Grupe:
(i) koja podleže Transakciji Obezbeđenja; ili
(ii) koja ne podleže Transakciji Obezbeđenja i ima zbirnu vrednost od
[1.000.000 evra] i ne bude okončana u roku od 30 dana od datuma pokretanja.
(b) Računi bilo kog člana Grupe su blokirani od strane bilo kog njegovog poverioca
tokom tri uzastopna radna dana.
20.9 Nezakonitost
(a)
Jeste ili postane nezakonito da Dužnik izvršava bilo koju od svojih obaveza
prema Finansijskim dokumentima.
(b)
Za bilo koji Finansijski dokument ili bilo koju Transakciju Obezbeđenja jedna
od njegovih strana (osim Finansijera) tvrdi da su ništavi ili na drugi način
nevažeći.
20.10 Raskid
Dužnik raskine Finansijski dokument ili pokaže nameru da raskine Finansijski dokument.
78
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
20.11 Bitno negativna promena
Desi se bilo koji slučaj ili okolnost za koji Većinski Zajmodavac razumno smatra da ima
Bitno negativan uticaj.
20.12 Promena kontrole
Bilo kakva Promena Kontrole u Apsara, Promena Kontrole u Društvu.
20.13 Prestanak poslovanja
Dužnik suspenduje ili prestane da obavlja (ili napismeno zapreti (uključujući i
elektronskom poštom) da će suspendovati ili prestati da obavlja) celokupno ili bitan deo
svog poslovanja.
20.14 Primedba revizije
(a) Revizori bilo koga od Dužnika daju negativnu primedbu uz svoje mišljenje o reviziji
pozivajući se na aktivno poslovanje tog Dužnika ili Grupe u celini.
(b)Ova Klauzula 20.14 neće važiti za primedbu revizije datu u pogledu konsolidovanih
finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu koja je povezana sa nepridržavanjem
računovodstvenih standarda za poslovne kombinacije - IFRS 3.
20.15 Eksproprijacija
Ovlašćenje ili sposobnost Dužnika da obavlja svoje poslovanje je u celini ili bitno
smanjena bilo kakvom zaplenom, eksproprijacijom, nacionalizacijom, intervencijom,
restrikcijom ili drugim sličnim postupkom od strane ili u ime bilo kog vladinog,
regulativnog ili drugog organa vlasti ili drugog lica u vezi sa Dužnikom ili bilo kojom
njegovom imovinom.
20.16 Ubrzanje
Pri ili u bilo koje vreme posle nastupanja Slučaja Neizvršenja koji traje, bez obzira na
vrstu ili iznos i bez obzira na period kašnjenja plaćanja (ukoliko se odnosi na Neizvršenje
zbog neplaćanja) Agent može da, i učiniće to samo ukoliko dobije takav nalog
Odgovarajuće grupe zajmodavaca koja daje instrukcije, uz obaveštenje Društvu:
(a)
poništi Ukupne Obaveze, posle čega će one biti odmah poništene;
(b) proglasi da su svi ili deo Zajamova, zajedno sa prispelom kamatom i svi drugi iznosi
prispeli ili neplaćeni po Finansijskim dokumentima odmah dospeli i plativi, posle čega
će oni postati odmah dospeli i plativi; i/ili
(c)
iskoristi ili da nalog Finansijerima ili Agentu Obezbeđenja (kada je relevantno)
da iskoristi bilo koje ili sva svoja prava, pravne lekove, ovlašćenja ili slobodu
odluke po Finansijskim dokumentima.
79
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
8. ODELJAK
PROMENE KOD UGOVORNIH STRANA
21.
PROMENE KOD ZAJMODAVACA
21.1 Ustupanja i prenosi od strane Zajmodavaca
Uz uslove koji su navedeni u ovoj Klauzuli 21 i uz pridržavanje svih obaveznih zahteva
zakona Srbije koji važe u relevantno vreme, Zajmodavac („Postojeći zajmodavac“)
može da:
(a)
ustupi bilo koje svoje pravo; ili
(b)
prenese bilo koje od svojih prava ili obaveza,
Na drugu banku ili drugi subjekat koji se regularno bavi ili je osnovan u svrhu davanja,
kupovine ili investiranja u Zajmove („Novi Zajmodavac“). Radi izbegavanja svake
sumnje, ustupanja i prenošenja predviđena ovom Klauzulom 21 na Dužnika, Akcionare ili
bilo koje lice povezano sa njima ili na njihove Podružnice nisu dozvoljena.
21.2 Uslovi ustupanja ili prenosa
(a)
Postojeći Zajmodavac može da ustupi ili prenese bilo (i) ukupan iznos svog
učešća u Kreditu A, odnosno Kredita B ili (ii) iznos jednak procenata svog
učešća u Kreditu A, odnosno Kreditu B.
(b)
(c)
Bilo kakvo ustupanje ili prenos Zajma i/ili prihoda od Zajma od strane
Zajmodavca će podlegati pravu preče kupovine u roku od 21 dan u korist drugih
Zajmodavaca, s tim da pravo preče kupovine ne važi ukoliko su Postojeći
Zajmodavac i Novi Zajmodavac članovi iste bankarske Grupe. Postojeći
Zajmodavac koji namerava da ustupi ili prenese Zajam i/ili potraživanja od
Zajma na treće lice koje nije član njegove bankarske Grupe će podneti pismeno
obaveštenje Agentu i ostalim Zajmodavcima u kome će navesti sledeće uslove
predloženog ustupanja ili prenosa („Obaveštenje o Nameravanom
Ustupanju“): (i) da li ustupanje ili prenos obuhvata ukupan iznos njegovog
učešća u Kreditu A, odnosno Kreditu B ili jednak procenat njegovog učešća u
Kreditu A, odnosno Kreditu B; i (ii) iznos naknade kuju nudi predloženi
primalac ustupanja za kupovinu Zajma i/ili potraživanja po osnovu Zajma. Po
prijemu Obaveštenja o Nameravanom Ustupanju, ostali Zajmodavci će imati 21
dan da iskoriste pravo kupovine Zajma i/ili potraživanja po osnovu Zajma od
Postojećeg Zajmodavca pod uslovima koji su jednaki uslovima navedenim u
Obaveštenju o Nameravanom Ustupanju. Ukoliko samo jedan Zajmodavac
iskoristi pravo preče kupovine u pogledu Zajma navedenog u Obaveštenju o
Nameravanom Ustupanju, ceo taj Zajam će biti ustupljen ili prenet na tog
Zajmodavca. Ukoliko više Zajmodavaca iskoristi pravo preče kupovine u
pogledu Zajmova navedenih u Obaveštenja o Nameravanom Ustupanju,
Zajmovi će biti preneti tim Zajmodavcima na srazmernoj osnovi.
Ustupanje ili prenos će važiti tek pošto:
(i) Agent primi (bilo u Ugovoru o Ustupanju ili u Potvrdi o Prenosu) pismenu potvrdu od
Novog Zajmodavca (u obliku i sa sadržajem zadovoljavajućim za Agenta) da će Novi
80
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Zajmodavac preuzeti iste obaveze prema drugim Finansijerima koje bi imao kao da je
Originalni Zajmodavac;
(ii) Novi Zajmodavac primi dokumentaciju potrebnu da bi pristupio kao
Ugovorna strana Ugovora između poverilaca i Administrativnog Ugovora; i
(iii) Agent izvrši sve potrebne „upoznaj svog klijenta“ ili druge slične provere
prema svim važećim zakonima i propisima u vezi sa tim ustupanjem
Novom Zajmodavcu, o čemu će Agent odmah obavestiti Postojećeg
Zajmodavca i Novog Zajmodavca.
(d)
Ukoliko:
i)
Zajmodavac ustupi ili prenese bilo koje od svojih prava ili obaveza po
Finansijskim dokumentima ili promeni svoju Kreditnu kancelariju; i
(ii)
Kao rezultat okolnosti koje postoje na dan ustupanja, prenosa ili
promene, Dužnik bude obavezan da izvrši plaćanje Novom Zajmodavcu
ili Zajmodavcu koji deluje preko svog novog Kreditnog biroa prema
Klauzuli 13 (Naknada poreza i obeštećenja) ili Klauzuli 14 (Povećani
troškovi),
(e)
Tada Novi Zajmodavac ili Zajmodavac koji deluje preko svog nove Kreditne
kancelarije imaju pravo da prime plaćanje po tim Kaluzulama samo u istoj meri
kao što bi imali Postojeći Zajmodavac ili Zajmodavac koji deluje preko svoje
prethodne Kreditne kancelarije da nije došlo do ustupanja, prenosa ili promene.
Svaki Novi Zajmodavac, potpisujući odgovarajući Ugovor o prenosu ili
ustupanju, potvrđuje, radi izbegavanja svake sumnje, da Agent ima ovlašćenje
da u njegovo ime potpiše bilo kakvu izmenu ili odricanje od prava odobreno od
strane ili u ime odgovarajućeg ili odgovarajućih Zajmodavca ili Zajmodavaca u
skladu sa ovim Ugovorom i Ugovorom između poverilaca na dan ili pre dana
stupanja na snagu prenosa ili ustupanja u skladu sa ovim Ugovorom i da ga ta
odluka obavezuje u istoj meri kao što bi obavezivala i Postojećeg Zajmodavca
da je ostao Zajmodavac.
(f)
Nije potrebna saglasnog Zajmoprimca na ustupanje potraživanja po osnovu
Zajma po ovom Ugovoru Novom Zajmodavcu.
(g)
Svaki Zajmoprimac ovim daje saglasnost na prenos prava i obaveza nastalih iz
ovog Ugovora na Novog Zajmodavca, koja saglasnost ima dejstvo unapred date
saglasnosti na ustupanje Ugovora u smislu Člana 145 tačka 2 Zakona o
obligacionim odnosima.
21.3 Naknada za ustupanje ili prenos
Novi Zajmodavac će, na dan stupanja na snagu ustupanja ili prenosa, platiti Agentu
naknadu (za njegov sopstveni račun) od 3.000 evra.
81
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
21.4 Ograničenje odgovornosti Postojećeg Zajmodavca
(a)
U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i ukoliko nije izričito
dogovoreno suprotno, Postojeći Zajmodavac ne daje uveravanje ili garanciju i
ne preuzima odgovornost prema Novom Zajmodavcu za:
(b)
(i)
zakonitost, valjanost, delotvornost, adekvatnost ili sprovodivost
Finansijskih dokumenata ili bilo kojih drugih dokumenata;
(ii)
finansijsko stanje bilo kog Dužnika;
(iii)
izvršenje i poštovanje obaveza po Finansijskim dokumentima ili bilo
kojim drugim dokumentima od strane bilo kog Dužnika; ili
(iv)
tačnost bilo kojih izjava (napismenih ili usmenih) datih u ili u vezi sa
bilo kojim Finansijskim dokumentom ili bilo kojim drugim
dokumentom,
(v)
i bilo koja uveravanja ili garancije koje podrazumeva zakon su
isključeni.
Svaki Novi Zajmodavac potvrđuje Postojećem Zajmodavcu i drugim
Finansijerima da:
(i)
(ii)
(c)
je obavio (i nastaviće da obavlja) svoje sopstveno nezavisno istraživanje
i procenu finansijskog stanja i poslova svakog Dužnika i sa njim
povezanih lica u vezi sa svojim učešćem u ovom Ugovoru i da se nije
oslanjao samo na bilo koje informacije koje mu je dao Postojeći
Zajmodavac u vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom; i
će nastaviti da vrši svoju sopstvenu nezavisnu procenu kreditne
sposobnosti svakog Dužnika i sa njim povezanih lica dok bilo koji iznos
jeste ili bude neotplaćen po Finansijskim dokumenatima ili bilo kojoj
Obavezi.
Ništa u bilo kom Finansijskom dokumentu ne obavezuje Postojećeg
Zajmodavca da:
(i)
prihvati ponovni prenos ili ponovno ustupanje od Novog Zajmodavca
bilo kojih prava i obaveza ustupljenih ili prenetih prema ovoj Klauzuli
21.4; ili
(ii)
pruži podršku bilo kojim gubicima koje je direktno ili indirektno načinio
Novi Zajmodavac zbog toga što bilo koji Dužnik nije ispunjavao svoje
obaveze po Finansijskim dokumentima ili na drugi način.
21.5 Procedura prenosa ili ustupanja
(a)
Uz podleganje uslovima navedenim u Klauzuli 21.2 (Uslovi ustupanja ili
prenosa), prenos se vrši u skladu sa tačkom (c) daljeg teksta kada Agent primi
odgovarajuću Potvrdu o prenosu ili Ugovor o Ustupanju uredno potpisan i
uručen od strane Postojećeg Zajmodavca i Novog Zajmodavca. Agent će, uz
podleganje tački (b) daljeg teksta, čim to bude razumno ostvarljivo pošto primi
82
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
uredno potpisanu Potvrdu o prenosu ili Ugovor o ustupanju prihvatljiv za njega,
potpisati tu Potvrdu o prenosu ili Ugovor o Ustupanju.
(b)
(c)
Agent će biti obavezan da potpiše Potvrdu o prenosu ili Ugovor o Ustupanju tek
kada se uveri da su obavljene sve potrebne „upoznaj svog klijenta“ ili druge
slične provere prema svim važećim zakonima i propisima u vezi sa prenosom
na takvog Novog Zajmodavca.
Na Dan prenosa:
(A) Agent, Novi Zajmodavac i drugi Zajmodavci će steći ista prava i
preuzeti iste obaveze između sebe koje bi stekli i preuzeli da je Novi
Zajmodavac Originalni Zajmodavac sa pravima i/ili obavezama koje
je stekao ili preuzeo kao rezultat prenosa, i u toj meri će Agent,
odnosno Postojeći Zajmodavac biti oslobođeni od daljih
međusobnih obaveza prema Finansijskim dokumentima; i
(B)
Novi Zajmodavac će postati Ugovorna Strana kao „Zajmodavac“;
21.6 Dalja uveravanja u vezi sa Obezbeđenjem Novog Zajmodavca
Po ustupanju ili prenosu na Novog Zajmodavca:
(a)
(b)
Dužnici će (i svaki drugi Finansijeri će), na zahtev Agenta i/ili Agenta
Obezbeđenja, bez troškova za Finansijere:
(i)
Potpisati izmene, dopune ili ekvivalentna dokumenta koja se odnose na
Transakciju Obezbeđenja koja budu zahtevali Agent i/ili Agent
Obezbeđenja i preduzeti sve postupke i obaviti registracije koje
razumno budu potrebne da bi se obavio važeći prenos ili ustupanje
Novom Zajmodavcu bilo kakve Transakcije Obezbeđenja (ili
relevantnog dela bilo kog Obezbeđenja) koje je stvoreno bilo kojim od
Finansijskih dokumenata; i
(ii)
Obaviti sve druge postupke koji budu potrebni da bi se u korist Novog
Zajmodavca uspostavilo Obezbeđenje u suštini uporedivo, i
podjednakog reda sa Obezbeđenjem koje daju Finansijska dokumenta; i
Postojeći Zajmodavac ili Novi Zajmodavac će, na zahtev Agenta i/ili Agenta
Obezbeđenja, platiti sve Naknade, izdatke i uredno dokumentovane troškove
(uključujući, bez ograničenja, naknade katastru, naknade Registru zaloga i bilo
koje druge Naknade za podnošenje dokumenata ili registraciju) u pogledu
Transakcije Obezbeđenja koju su mu odobrili Finansijeri, koje budu razumno
načinjene kako bi se u potpunosti sproveli prenos ili ustupanje i odredbe
Klauzule 21.
21.7 Kopije Ugovora o Prenosu ili o Ustupanju Društvu [i Zajmodavcima]
Agent će, čim to bude razumno ostvarivo pošto potpiše Ugovor o prenosu ili ustupanju,
poslati Društvu i Zajmodavcima kopiju tog Ugovora u ime Novog Zajmodavca.
83
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
22. PROMENE DUŽNIKA
22.1 Ustupanja i prenos od strane Dužnika
Nijedan Dužnik ne može da ustupa bilo koje od svojih prava ili prenosi bilo koje od svojih
prava ili obaveza po Finansijskim dokumentima.
9. ODELJAK
FINANSIJERI
23. AGENT I AGENT OBEZBEĐENJA
23.1 Agent, Agent Obezbeđenja i Banka koja vodi račune
(a)
Agent će delovati kao Agent Finansijera prema i u vezi sa
dokumentima.
(b)
Finansijskim
Agent Obezbeđenja će delovati kao Agent Obezbeđenja Finansijera prema i u vezi
sa Dokumentacijom Transakcije Obezbeđenja.
(c) Banka koja vodi račune delovaće kao banka koja vodi račun prema i u vezi sa Finansijskim
dokumentima.
23.2 Uloga, dužnosti i obeštećenja Agenta, Agenta Obezbeđenja i Banke koja vodi račune
Uloga, dužnosti i obeštećenja Agenta, Agenta Obezbeđenja i Banke koja vodi račune
definisani su u Administrativnom Ugovoru.
Radi izbegavanja svake sumnje, kada je bilo koji izraz definisan u Klauzuli 1.1 (Definicije)
definisan pozivanjem na Administrativni Ugovor, definicija u ovom Ugovoru će se
tumačiti kao da je relevantna definicija navedena doslovno u ovom Ugovoru (i te reči će
biti tumačene u skladu sa svojim značenjem prema pravuSrbije).
84
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
10. ODELJAK
24.
OBAVEŠTENJA
24.1 Pismena komunikacija
Bilo kakva komunikacija koja treba da se obavi prema ili u vezi sa Finansijskim
dokumentima će biti pismena i, ukoliko nije drugačije navedeno, može da se obavi
faksom ili pismom.
24.2 Adrese
Adrese i broj faksa (i odeljenje ili zvanično lice, ukoliko postoji, na čiju pažnju se šalje
poruka) svake od Strana za bilo kakvu poruku ili dokument koji treba da se pošalju ili
uruče u vezi sa Finansijskim dokumentima su:
(a)
u slučaju Društva, adresa navedena uz njegov naziv u daljem tekstu;
(b)
u slučaju svakog Zajmodavca ili bilo kog drugog Originalnog Dužnika, oni o
kojima je napismeno obavešten Agent na dan ili pre datuma kada je postao
Strana; i
(c)
u slučaju Agenta, adresa navedena uz njegov naziv u daljem tekstu,
(d)
ili bilo koja zamenjena adresa ili broj faksa ili odeljenje ili zvanično lice o
kojima Strana obavesti Agenta (ili Agent obavesti druge Strane, ukoliko
promenu vrši Agent) najkasnije pet Radnih dana unapred.
24.3 Uručenje
(a)
Bilo kakva poruka ili dokument poslati ili uručeni od strane jednog lica drugom
prema ili u vezi sa Finansijskim dokumentima će biti na snazi tek:
(i)
(ii)
ukoliko se šalju faksom, kada budu primljeni u čitljivom obliku; ili
ukoliko se šalju pismom, po stvarnom prijemu pisma, ili odbitku prijema
pisma uredno uručenog u skladu sa ovom Klauzulom.
i, ukoliko je određeno odeljenje ili zvanično lice navedeno kao deo podataka o
adresi datih u Klauzuli 24.2 (Adrese), ukoliko su adresirani na to odeljenje ili
zvanično lice.
85
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
(c)
Bilo kakva poruka ili dokumenta koji treba da se pošalju ili uruče Agentu će biti
na snazi tek kada ih stvarno primi Agent, a i tada tek ukoliko su izričito
označeni na pažnju odeljenja ili zvaničnog lica identifikovanog uz potpis
Agenta u daljem tekstu (ili bilo kog zamenjenog odeljenja ili zvaničnog lica
koje Agent navede u tu svrhu).
Bilo kakva obaveštenja od Dužnika ili upućena Dužniku će se slati preko
Agenta.
(d)
Bilo kakva poruka ili dokumenta poslata ili uručena Društvu u skladu sa ovom
Klauzulom će se smatrati poslatim ili uručenim svakom od Dužnika.
(e)
Smatraće se da bilo kakva poruka ili dokument koji stupi na snagu u skladu sa
tačkama (a) do (d) prethodnog teksta, posle 5.00 posle podne u mestu prijema
stupa na snagu tek sledećeg dana.
24.4 Obaveštenje o adresi i broju faksa
Odmah po prijemu obaveštenja o adresi ili broju faksa ili promeni adrese ili broja faksa u
skladu sa Klauzulom 24.2 (Adrese) ili promene sopstvene adrese ili broja faksa, Agent će
obavestiti ostale Strane.
24.5 Elektronska komunikacija
(a)
Bilo kakva komunikacija koja treba da se obavi između dve Strane prema ili u
vezi sa Finansijskim dokumentima može da se obavlja elektronskom poštom ili
drugim elektronskim sredstvima u meri u kojoj su te dve Strane saglasne da,
ukoliko i dok ne budu obaveštene o suprotnom, to bude prihvaćeni oblik
komunikacije i ukoliko te dve Strane:
(b)
(c)
24.6 Jezik
(a)
(i)
napismeno obaveste jedna drugu o svojoj adresi elektronske pošte i/ili
bilo kojoj drugoj informaciji potrebnoj da bi se omogućilo slanje i
prijem informacija tim sredstvom; i
(ii)
obaveste jedna drugu o bilo kakvoj promeni svoje adrese ili bilo koje
druge takve informacije koju su dali u roku od najmanje pet Radnih dana
unapred.
Svaka elektronska komunikacija obavljena između te dve Strane će stupiti na
snagu tek kada stvarno bude primljena u čitljivom obliku i u slučaju bilo kakve
poruke koju Strana šalje Agentu elektronski samo ukoliko je adresirana na takav
način kakav je Agent naveo u tu svrhu.
Smatraće se da bilo kakva elektronska komunikacija koja stupi na snagu, u
skladu sa tačkom (b) prethodnog teksta, posle 5.00 posle podne u mestu prijema
stupa na snagu tek sledećeg dana.
Bilo kakvo obaveštenje dato prema ili u vezi sa bilo kojim Finansijskim
dokumentom mora biti na engleskom jeziku (ukoliko se daje ili je šalju Erste i
Agent) ili na srpskom jeziku (ukoliko se daje bilo kom drugom Finansijeru).
86
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(b)
25.
Sva druga dokumenta koja treba da se obezbede ili poruke koje treba da se
pošalju ili komunikacija koja treba da se obavi prema ili u vezi sa bilo kojim
Finansijskim dokumentom mora biti:
(i)
na engleskom jeziku (ukoliko su dati ili obezbeđeni Erste i/ili Agentu) ili
na srpskom jeziku (ukoliko su dati za ili obezbeđeni od strane bilo kog
drugog Finansijera); ili
(ii)
ukoliko nisu na engleskom ili na srpskom jeziku, i ukoliko to bude
zahtevao Agent, praćeni overenim prevodom na srpski i neoverenim
prevodom na engleski jezik i, u tom slučaju overeni prevod na srpski
jezik će preovladati ukoliko dokument nije osnivački, statutarni ili drugi
zvanični dokument.
DELIMIČNO NEVAŽENJE
Ako, u bilo koje vreme, bilo koja odredba Finansijskih dokumenata jeste ili postane
nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, to neće uticati na ili umanjiti zakonitost, valjanost
ili primenljivost ostalih odredbi.
26.
PRAVNI LEKOVI I ODRICANJA
Ni propust da ostvari niti kašnjenje u ostvarivanju, od strane Finansijera, bilo kojeg prava
ili pravnog leka po osnovu Finansijskih dokumenata neće predstavljati odricanje od bilo
kog takvog prava ili pravnog leka ili predstavljati izbor za potvrđivanje bilo kojeg od
Finansijskih dokumenata. Ni jedan izbor za potvrđivanje bilo kojeg od Finansijskih
dokumenata od strane Finansijera neće stupiti na snagu ukoliko nije sačinjen u pisanoj
formi. Nijedno pojedinačno ili delimično vršenje bilo kojeg prava ili pravnog leka neće
sprečiti bilo koje dalje ili drugo vršenje ili sprovođenje bilo kojeg drugog prava ili
pravnog leka. Prava i pravni lekovi predviđeni ovim Ugovorom su kumulativni i ne
isključuju bilo koja prava ili pravne lekove propisane zakonom.
27.
IZMENE I ODRICANJA
27.1 Izmene i odricanja Finansijskih dokumenata biće regulisana Administrativnim Ugovorom.
28.
PRIMERCI
Svaki Finansijski dokument može biti sačinjen u bilo kom broju primeraka, i imaće istu
snagu kao da su potpisi na primercima bili stavljena na jednom primerku Finansijskog
dokumenta.
29.
RASKID
Ovaj Ugovor može biti raskinut u bilo koje vreme pisanim sporazumom svih Strana.
30.
JEZIK UGOVORA
Ovaj Ugovor je potpisan na engleskom i srpskom jeziku. U slučaju bilo kakve
nesaglasnosti između dve verzije potpisana verzija ovog Ugovora na srpskom jeziku će
imati prioritet.
87
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
ODELJAK 11
MERODAVNO PRAVO I IZVRŠENJE
31.
MERODAVNO PRAVO
Ovaj Ugovor je regulisan srpskim pravom.
32.
IZVRŠENJE
32.1 Jurisdikcija
Privredni sud u Beogradu ima isključivu nadležnost da rešava bilo koji spor koji nastane
iz ili u vezi ovog Ugovora.
Radi otklanjanja bilo kakve sumnje, bilo koji sudski nalog, arbitražni nalog, i/ili presuda
i/ili privremena mera ili bilo koja druga slična odluka bilo koje druge jurisdikcije neće
biti obavezni u rešavanju na bilo koji način, bilo kojeg spora koji nastane iz ili u vezi sa
ovim Ugovorom i Finansijskim dokumentom, sa izuzetkom Ugovora između
Zajmodavaca i Administrativnog ugovora.
Ovaj Ugovor je zaključen na dan naveden na početku ovog Ugovora.
88
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
89
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
DODATAK 1
Originalne Obaveze Zajmodavaca
– Deo Kredita A izražen u evrima
Sojaprotein (svi iznosi su dati u evrima)
Banka
Kredit A
Tranša B
Ukupan
iznos
UniCredit
42.184.297,76
17.815.702.24
60.000.000,00
Erste
2.352.618,28
993.581,72
3.346.200,00
SocGen
5.097.269,32
2.152.730,68
7.250.000,00
Eurobank
173.063,19
73.089,81
246.153,00
Credit
Agricole
3.515.358,14
1.484.641,86
5.000.000,00
Ukupno
53.322.606,69
22.519.746,31
75.842.353,00
Victoria Logistic (svi iznosi su dati u evrima)
Banka
Kredit A
Tranša B
Ukupno
Erste
29.318.086,94
12.381.913,06
41.700.000,00
Eurobank
173.063,19
73.089,81
246.153,00
Banca Intesa
4.218.429,77
1.781.570,23
6.000.000,00
Ukupno
33.709.579,90
14.236.573,10
47.946.153,00
Victoriaoil (svi iznosi su dati u evrima)
Banka
Kredit A
Tranša B
Ukupno
Credit
Agricole
4.645.422.75
1.961.902,25
6.607.325,00
SocGen
29.548.538,36
12.479.239,64
42.027.778,00
Eurobank
2.985.349,71
1.260.803,29
4.246.153,00
Ukupno
37.179.310.82
15.701.945,18
52.881.256,00
Fertil (svi iznosi su dati u evrima)
90
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
Banka
Kredit A
Tranša B
Ukupno
Komercijalna
Banka
16.639.343,94
7.027.297,19
23.666.641,13
Banca Intesa
4.218.429,77
1.781.570,23
6.000.000,00
Ukupno
20.857.773,71
8.808.867,42
29.666.641,13
Veterinarski Zavod (svi iznosi su dati u evrima)
Banka
Kredit A
Tranša B
Ukupno
Komercijalna
Banka
8.254.648,71
3.486.187,29
11.740.836.00
Ukupno
8.254.648,71
3.486.187,29
11.740.836,00
Originalne Obaveze Zajmodavaca – Deo Kredita A izražen u dinarima
Victoriaoil (svi iznosi su dati u dinarima)
Banka
Kredit A
Tranša B
Iznos (u RSD)
Eurobank
531.623.684,62
224.520.728,92
756.144.413,54
Ukupno
531.623.684,62
224.520.728,92
756.144.413,54
Sojaprotein (svi iznosi su dati u dinarima)
Banka
Kredit A
Tranša B
Iznos (u RSD)
Eurobank
43.265.896,63
18.272.494,12
61.538.390,75
Ukupno
43.265.896,63
18.272.494,12
61.538.390,75
Victoria Logistic (svi iznosi su dati u dinarima)
Banka
Kredit A
Tranša B
Eurobank
43.223.083,94
18.254.412,68
61.477.496,62
Ukupno
43.223.083,94
18.254.412,68
61.477.496,62
91
Iznos (u RSD)
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
DODATAK 2
BILATERALNI KREDITI I POSTOJEĆA OBEZBEĐENJA1
Zajmodavac
Datum
odobrenja
Iznos u
evrima
Rok
otplate
Grace
period
Dospelost
Neplaćena
glavnica u
evrima na
dan
31.10.2014.
Namena
kredita
Sredstva
obezbeđenja
Zajmopri
mac
SOJAP
UNI CREDIT
BANK
13.9.2013
60,000,000
6
godina
1 godina
13.9.2019.
60,000,000
obrtni
kapital wcf
1
Zajmodavci /Zajmoprimac da potvrdi
1
29. decembar 2014. godine
Hipoteka prvog reda
na nepokretnoj
imovini Sojaproteina
upisana u listu
nepokretnosti br.
2835 i 13939, KO
Bečej, listu
nepokretnosti br.
8502 i 7634, KO
Bačka Palanka –
Grad, i listu
nepokretnosti br.
Datum nacrta: 29.12.2014.
2714, KO Novi Sad,
zaloga na opremi
Sojaproteina zaloga
na akcijama VTZ u
vlasništvu Victoria
Grupe (broj
založenih akcija
2.250.565)
VET-Z
SOJA
zaloga na akcijama
Sojaproteina
ERSTE
KOMERCIJALN
A BANKA
22.4.2013
17.09.2008
3,718,000
4,000,000
36
meseci
8
godina
2
6 meseci
1 godina
22.4.2016.
17.9.2016.
3,346,200
1,740,836.45
kupovina
akcija
Investicija
29. decembar 2014. godine
(broj založenih
akcija je
5,62procenata)
Hipoteka prvog reda
na delu imovine VTZ
(vrednost imovine
evra 897.000 (Srpska
Crnja) i evra 985.160
(Subotica) i zaloga
na opremi (vrednost
opreme evra
680.874,61), menice;
menice jemaca:
Sojaprotein i Fertil,
posebni uslovi iz
Ugovora iz 2008.
godine: sredstva
obezbeđenja takođe
obuhvataju hipoteku
na objektu čija je
izgradnja finansira
Datum nacrta: 29.12.2014.
SOJA
OIL
VICTORIA
OIL
VICTORIA
na iz kredita
(skladište na
katastarskoj parceli [
], vlasnički list br.
21285, CM Donji
Grad)
CREDIT
AGRICOLE
(refinansiran sa
kreditom
iz
inostranstva
u
iznosu od evra
13.254.653
od
strane
Credit
Agricole
CIB.
Datum isplate je
11
Oktobar
2011).
SOCIETE
GENERALE
SOCIETE
GENERALE
26.8.2010
15,000,000
5
godina
26.02.10
26.8.2015.
6,607,325
Refinansir
anje
EBRD
kredita
hipoteka drugog reda
nad imovinom
Victoria Oil, zaloga
nad zalihama
(125procenata od
70procenata od
neplaćenog iznosa
kredita
26.8.2010
6.9.2012
15,000,000
5,000,000
5
godina
3
godina
3
26.02.10
26.8.2015.
6.9.2015.
5,277,778
4,250,000
Refinansir
anje
EBRD
kredita
obrtni
kapital
29. decembar 2014. godine
Hipoteka prvog reda
na imovini Fertil/
Hipoteka prvog reda
na imovini VLOG /
Hipoteka prvog reda
VICTORIAOIL
Datum nacrta: 29.12.2014.
SOCIETE
GENERALE
6.9.2012
35,000,000
3
godina
6.9.2015.
29,750,000
obrtni
kapital
na zemljištu u
Subotici/ Hipoteka
trećeg reda na
imovini Victoria Oil
upisanoj u
vlasničkom listu br.
5997, Katastarska
opština Šid/
Hipoteka drugog
reda na imovini
Victoria Oil
upisanoj u
vlasničkom listu br.
4228, Katastarska
opština Šid + zaloga
na pokretnim
stvarima nad
(vozila i oprema)
Victoriaoil (+
zaloga na
potraživanju Voil i
Soja u iznosu od evra
12 miliona
4
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
VET-Z
Hipoteka prvog reda
na imovini Victoria
Starch (vrednost
imovine evra
7.806.090) / zaloga
na opremi Victoria
Starch (vrednost
opreme evra
6.181.762,56),
KOMERCIJALN
A BANKA
19.2.2014
10,000,000
5
godina
6
meseci
UKUPNO 1:
18
meseci
28.8.2019.
10,000,000
obrtni
kapital
120.972.139
5
29. decembar 2014. godine
menice, menice
jemaca: Fertil,
Victoria Logistic,
Victoria Group,
Victoriaoil, Victoria
Starch i Sojaprotein
(u roku 60 dana), i
zaloga /hipoteka na
imovini u izgradnji
Victoria Stach
(odloženo do [ ])
(vrednost objekta u
izgradnji evra
2.131.030,15
Datum nacrta: 29.12.2014.
ST
Zajmodavac
Datum
odobrenja
Iznos u
evrima
Rok
otplate
SOCIETE
GENERALE
2.10.2013
7,000,000
1 godina
Grace
period
Dospelost
Neplaćeno u
evrima
na dan 31.10.2014.
2.10.2014.
7,000,000
Neplaćeno u
dinarima
na dan
31.10.2014
Namena
kredita
Sredstva
obezbeđenja
SOJAP
VICTORIAOIL
Zajmopri
mac
obrtni kapital
Zaloga na zalihama
SOCIETE
GENERALE
2.10.2013
3,000,000
1 godina
2.10.2014.
3,000,000
obrtni kapital
Zaloga na zalihama ,
FERTIL
6.6.2013
16,500,000
VI LOG
ERSTE
BANK
13.11.2012
VL
LOG
menice
KOMERCIJA
LNA BANKA
24 meseci
6
meseci
14.6.2015.
10,999,996.34
obrtni kapital
menice jemaca:
Victoria Group,
Victoriaoil i Victoria
Logistic
50,000,000
2 godina
12
meseci
13.1.2015.
41,700,000
obrtni kapital
Zaloga na zalihama
EUROBANK
17.9.2012
1,600,000
18 meseci
17.3.2014.
246,153
finansiranje
Zaloga na zalihama
6
5
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
VL LOG
SOJA
SOJA
VICTORIAOIL VICTORIAOIL
VL LOG
meseci
izvoza
61,477,497
EUROBANK
EUROBANK
17.9.2012
10.9.2012
3,437,539
1,600,000
18m
5m
18 meseci
5
meseci
17.3.2014.
obrtni kapital
17.3.2014.
finansiranje
izvoza
subvencionira
ni
246,153
61,486,614
EUROBANK
11.9.2012
3,437,539
18 meseci
5
meseci
EUROBANK
10.9.2012
3,437,539
18 meseci
5
meseci
EUROBANK
INTESA
10.9.2012
5.3.2013
1,600,000
6,000,000
18 meseci
5
meseci
24 meseci
21
meseci
7
18.3.2014.
15.3.2014.
procenjena na 125
procenata od
vrednosti kredita
Zaloga na zalihama
procenjena na 125
procenata vrednosti
kredita
obrtni kapital
61,538,391
15.3.2014.
5.3.2015.
obrtni kapital
246,153
6,000,000
29. decembar 2014. godine
finansiranje
izvoza
obrtni kapital
Zaloga na zalihama
procenjena na 125
procenata vrednosti
kredita
Zaloga na zalihama
procenjena na 120
procenata vrednosti
kredita, menice,
menice sa-dužnika
Datum nacrta: 29.12.2014.
FERTIL
FERTIL
Zaloga na zalihama
INTESA
5.3.2013
6,000,000
24 meseci
21
meseci
5.3.2015.
6,000,000
obrtni kapital
procenjena na 120
procenata vrednosti
kredita, menice,
menice sa-dužnika
Zaloga na zalihama
menice
KOMERCIJA
LNA BANKA
18.4.2013
12,000,000
24 meseci
6
meseci
19.4.2015.
7,333,331
obrtni kapital
menice jemaca:
Victoria Group,
Victoriaoil i Victoria
Logistic
VICTOR
IAOIL
SOJA
SOJA
FERTIL
Zaloga na zalihama
menice
KOMERCIJA
LNA BANKA
6.6.2013
6,500,000
24 meseci
6
meseci
CREDIT
AGRICOLE
24.7.2013
1,300,000
12 meseci
-
CREDIT
AGRICOLE
26.7.2013
3.700.000
12 meseci
-
EUROBANK
24.07.2013.
10.000.000
14
6
meseci
3.7.2015.
5,333,314
obrtni kapital
menice jemaca:
Victoria Group,
Victoriaoil i Victoria
Logistic
1,300,000
obrtni kapital
Zaloga na zalihama
3,700,000
obrtni kapital
Zaloga na zalihama
obrtni kapital
Zaloga na zalihama
procenjena na
24.7.2014.
26.7.2014.
8
694,657,800
12.11.201
4
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
meseci
120procenata
vrednosti kredita
UKUPNO 2:
97,105,100
879,160,300.91
218,077,239.13
879,160,300.91
UKUPNO (1+2)
9
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
DODATAK 3
POTVRDA
[●] 2015
Za:
Unicredit Bank AG London Branch, Moor House, 120 London Wall London,
London, Ujedinjeno Kraljevstvo, EC2Y 5ET
UniCredit Bank Serbia a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u
skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 17324918, sa sedištem u Rajićevoj
27-29, Beograd
Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i
postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 07552335, sa sedištem u
Bulevaru Zorana Đinđića 50 a/b, Beograd
Erste GCIB Finance I B.V privredno društvo organizovano i postojeće u skladu sa
zakonima Holandije, registrovano kod Privredne komore pod identifikacionim brojem
34.279.956, sa registrovanim sedištem Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam,
Holandija.
Banca Intesa a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u skladu sa
zakonima Republike Srbije, matični broj 07759231, sa sedištem u Milentija Popovića
7b, Beograd
Eurobank a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u skladu sa
zakonima Republike Srbije, matični broj 17171178, sa sedištem u Vuka Karadžića 10,
Beograd
Komercijalna banka a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u
skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 07737068, sa sedištem u Svetog
Save 14, Beograd
Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u
skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 08277931, sa sedištem u Brace
Ribnikara 4-6, Novi Sad
1
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
POTVRDA
Mi ovim neopozivo potvrđujemo da su bilo koje i sve obaveze i odgovornosti [●] sa sedištem u
[●], Republika Srbija, upisan u registar privrednih društava Agencije za privredne registre sa
matičnim brojem društva [●] («[●]»), prema [uneti naziv Bilateralnog Kredita] u iznosu od [ ]
od dana [ ] (“Ugovor“) u potpunosti i konačno izmirene na osnovu i u skladu sa uslovima
Ugovora o oročenim Kreditima od dana [ ].
Mi neopozivo odobravamo ispis i ovim oslobađanje (saglasni da preduzmemo bilo koje korake
koji mogu biti razumno traženi od nas da dodatno dokažemo i ostvarimo takvo oslobađanje)
svih sredstava obezbeđenja zajedno sa svim drugim obavezama u našu korist u odnosu na gore
navedeni Ugovor.
Sa poštovanjem,
[Ime, Prezime]
[Ime, Prezime]
[Funkcija]
[Funkcija]
[Potpis]
[Potpis]
2
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
DODATAK 4
Deo I
Prethodni uslovi za stupanje na snagu
1.
2.
3.
Dužnici
(a)
Kopija osnivačkog akta svakog Dužnika.
(b)
Kopija odluke skupštine svakog Dužnika o odobravanju raspolaganja imovinom
velike vrednosti od strane Dužnika i o odobravanju transakcija uređenih
Finansijskim dokumentima u kojima je ugovorna strana i rešenost da izvrši sva
Finansijska dokumenta kojima je ugovorna strana.
(c)
Izjava potpisana od strane predsednika Upravnog odbora i/ili Nadzornog odbora
Sojaproteina i Veterinarskog Zavoda kojom se potvrđuje da su sve akcije
nesaglasnih akcionara Sojaproteina i Veterinarskog Zavoda u vezi sa odlukom
navedenoj pod (a) gore otkupljene.
(d)
Potpisana kopija odluke skupštine svih Sadužnika, kojom se odobravaju uslovi
transakcije i transakcije uređene Finansijskim dokumentima u kojima je
Sadužnik ugovorna strana.
(e)
Potvrda Dužnika (potpisana od strane direktora) kojom se potvrđuje to
zaduživanje odnosno sadužništvo, i da Ukupne Obaveze neće prouzrokovati
bilo kakvo zaduživanje, sadužništvo ili slično kojim bi se prekoračio
obavezujući limit.
(f)
Potvrda ovlašćenog potpisnika relevantnog Dužnika kojim potvrđuje da je
svaka kopija, primerak, dokumenta koji se odnosi na njega u ovom Delu I
Dodatka 2 tačna, potpuna i u potpunosti na snazi na dan koji nije raniji od
datuma ovog Ugovora.
Finansijski Dokumenti
(a)
Ovaj Ugovor potpisan i overen o strane svih ugovornih Strana.
(b)
Ugovor između Zajmodavaca potpisan i overen od strane [Društva,
Zajmodavaca, Agenta, Agenta Obezbeđenja, IFC i EBRD].
(c)
Obaveze Akcionara izdate od strane Akcionara u korist Finansijera.
(d)
Pismo o Naknadama potpisano i overeno od strane Društva.
(e)
Administrativni Ugovor potpisan i overen od strane Zajmodavaca, Agenta i
Agenta Obezbeđenja.
Paket Dokumenata u vezi Sredstava Obezbeđenja
(a)
Menice, zajedno sa:
3
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(i)
originalnim ovlašćenjem izdatim od strane Dužnika Agentu Obezbeđenja,
kojim ovlašćuje Agenta Obezbeđenja da popuni svaku Menicu; i
(ii)
dokazom o registraciji Menica u registru menica i ovlašćenja koji vodi
NBS.
(d)
Original svakog Ugovora o zalozi potraživanja sačinjenog u skladu sa
Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog, zajedno sa
konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Registra Zaloge SBRA kojom
se dokazuje valjana registracija zaloge uređene svakim od Ugovora o zalozi
potraživanja, uz koji su priložene, ukoliko je primenljivo, sva obaveštenja i
potvrde koje su potrebne u skladu sa relevantnim Ugovorom o zalozi
potraživanja.
(e)
Original svakog Ugovora o zalozi pokretne imovine sačinjenog u skladu sa
Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog, zajedno sa
konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Registra Zaloge SBRA kojom
se dokazuje valjana registracija zaloge uređene svakim od Ugovora o zalozi
pokretne imovine.
(f)
Original svakog Ugovora o zalozi na zalihama sačinjenog u skladu sa
Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog, zajedno sa
konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Registra Zaloge SBRA kojom
se dokazuje valjana registracija zaloge uređene svakim od Ugovora o zalozi na
zalihama.
(g)
Original svakog IP Ugovora o zalozi, sačinjenog u skladu sa Klauzulom 15.4
ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog, zajedno sa konačnom i
pravosnažnom originalnom odlukom Registra trgovinskih žigova i Registra
Industrijskog Dizajna SBRA kojom se dokazuje valjana registracija zaloge(a)
uređene svakim od IP Ugovora o zalozi.
(h)
Original svakog Ugovora o zalozi na udelima/akcijama sačinjenog u skladu sa
Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog (i
notarizovanog u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću), zajedno sa (i)
konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Registra zaloge kojom se
dokazuje valjana registracija zaloge uloga uređene svakim od Ugovora o zalozi
uloga (u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću) ili (ii) [potvrda] izdata
od strane člana Centralnog registra kojom se dokazuje valjana registracija
zaloge akcija uređene svakom od Ugovora o zalozi akcija (u slučaju
akcionarskog društva).
(f)
Original svake od Založnih Izjava propisanih Klauzulom 15.4 ovog Ugovora,
propisno potpisanog i notarizovanih, zajedno sa:
(i)
izvodom (ne starijim od 10 dana od dana kada je obezbeđen) iz
Zemljišnih knjiga za svaku od tih Nepokretnosti kojim se dokazuje da:
(A)
je odnosni Dužnik
Nepokretnosti;
4
propisno
registrovan
kao
vlasnik
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(ii)
(g)
4.
5.
(B)
Nekretnine nisu predmet bilo kakvog Sredstva Obezbeđenja
(izuzev hipoteka koje su date kao sredstvo obezbeđenja
Bilateralnih Kredita) koji bi bio refinansiran u skladu sa
rokovima i uslovima stipulisanim ovim Ugovorom;
(C)
ne postoji nikakav zahtev po kojem je postupak u toku za upis
hipoteke na bilo kojoj od tih Nepokretnosti niti bilo koji drugi
zahtev po kojem je postupak u toku za upis u pogledu svake od
tih Nepokretnosti uključujući bez ograničavanja nerešene zahteve
za konverziju prava korišćenja ili zakupa u pravo svojine u
pogledu zemljišta na kojem se nalaze Nepokretnosti;
konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Zemljišnih knjiga i
izvodima iz Zemljišnih knjiga kojim se dokazuje da su sve hipoteke na
Nepokretnostima uređene svakom od Založnih Izjava bile propisno
perfektuirane i upisane u Zemljišne knjige.
Kopija Ugovora o gotovinskom depozitnom računu.
Pravna mišljenja
(a)
Pravno mišljenje [
], pravnih savetnika Zajmodavaca u Srbiji,
suštinski u formi dostavljenoj Zajmodavcima pre potpisivanja ovog Ugovora.
(b)
[ostalo]
Ostali dokumenti i dokazi
(a)
Kopija potpisanog Ugovora o IFC Kreditu zajedno sa potvrdom agenta
nadležnog za Ugovor o IFC Kreditu da su uslovi za sprovodivost Ugovora o
IFC Kreditu ispunjeni.
(b)
Kopija potpisanog Ugovora o EBRD Kreditu zajedno sa potvrdom agenta
nadležnog za Ugovor o EBRD Kreditu da su uslovi za sprovodivost Ugovora o
EBRD Kreditu ispunjeni.
(c)
Dokazi da su: (i) Erste Kredit; (ii) IFC Kredit; i (iii) EBRD Kredit propisno
registrovani kod NBS.
(d)
Plan sprovođenja politika robnog i kreditnog rizika i okvirni tekući izveštaj o
monitoringu koja je Društvo pripremilo, i koji su zadovoljavajući za Većinskog
Zajmodavca, na osnovu revizije koju će obaviti Zajmodavac i Nezavisni
Savetnik.
(e)
Plan finansijske konsolidacije u skladu sa zahtevima NBS Odluke o klasifikaciji
bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke propisno sastavljen, potpisan i
usvojen od strane svakog Zajmoprimaoca [i potpisan od strane Originalnih
Zajmodavaca].
(f)
Pismo o angažovanju potpisano od strane Nezavisnog Savetnika, Zajmoprimca
[i Agenta].
5
29. decembar 2014. godine
Datum nacrta: 29.12.2014.
(g)
Ugovor o nadgledanju Sredstava Obezbeđenja zaključen između Društva
Obezbeđenja Sojaprotein, Victoria Logistic, Victoriaoil i Društva za
nadgledanje, čiji su uslovi prihvatljivi Većinskim Zajmodavcima i Agentu
Obezbeđenja.
(h)
Originalni Finansijski Izveštaji Društva i svakog od Dužnika.
(i)
Potpisan Ugovor o namenskom računu koji je u skladu sa zahtevima propisanim
Klauzulom 6.2 (Raspolaganja i povrat) potpisan od strane Zajmoprimaoca i
Banke koja vodi Račun.
(j)
Overene kopije svih Polisa Osiguranja koje su zahtevane ovim Ugovorom i koje
moraju važiti u to vreme, po formi i sadržaju prihvatljive Agentu, zajedno sa
dokazom da:
(i)
je celokupna premija u vezi sa svakom od Polisa Osiguranja plaćena na
dan ili do dana dospeća plaćanja;
(ii)
je prenos, vinkuliranje, Polisa Osiguranja u skladu sa uslovima
propisanim Klauzulom 19.17.
(k)
Dokaz da su naknade, troškovi i izdaci koji su onda dospeli od strane Društva
i/ili Dužnika u skladu sa Klauzulom Error! Reference source not found.
(Naknade) iz ovog Ugovora, Klauzulom 8 (Naknade) i Klauzulom 11 (Troškovi
i izdaci) i zakonske naknade plaćeni.
(l)
Kopija bilo kog drugog Odobrenja ili drugog dokumenta, mišljenja ili uverenja
za koje Agent smatra da su neophodni ili poželjni (ukoliko je u skladu sa tim
obavestio Društvo) u vezi sa zaključivanjem i izvršenjem transakcija
stipulisanim bilo kojim Finansijskim dokumentom ili za validnost i izvršnost
bilo kojeg Finansijskog dokumenta.
(m)
Pojedinosti u vezi izveštaja o kvartalnom praćenju sprovođenja politike
kreditnog i robnog rizika koji podnosi Društvo Agentu u skladu sa Klauzulom
17.6 (Izveštaji) dogovoriće se između Društva i Većinskih Zajmodavaca.
(n)
[ostalo]
6
29. decembar 2014. godine
DODATAK 5
Vremenski plan1
Krediti
evrima
Određivanje primenljivog
EURIBOR na osnovu kotacija
preostalih Referentnih Banaka u
skladu sa Klauzulom 11.1
(Nepostojanje Kotacije) i
određivanje primenljivog BELIBOR
u Krediti u RSD
Dva
Radna Dva Radna Dana
Dana pre Dana pre Dana Kotacije
Kotacije
pozivanjem na referentnu kamatnu
stopu NBS u skladu sa Klauzulom
11.1 (Nepostojanje Kotacije)
EURIBOR, je fiksiran ili BELIBOR
1
Dan
Kotacije Dan
Kotacije
11:00 pre podne 11:00 pre podne
Agent će izvršiti proveru.
1
29. decembar 2014.
DODATAK 6
OTPLATNI PLAN KREDITA A
- Deo Kredita A izražen u evrima
Sojaprotein (svi iznosi izraženi u EUR)
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Odgovarajući period
koji ističe
31. jula 2015
31 avgusta 2015
30. septembra 2015
31. oktobra 2015
30. novembra 2015
31. decembra 2015
31. januara 2016
29. februara 2016
31. marta 2016
30. aprila 2016
31. maja 2016
30. juna 2016
31. jula 2016
31 avgusta 2016
30. septembra 2016
31. oktobra 2016
30. novembra 2016
31. decembra 2016
31. januara 2017
28 February 2017
31. marta 2017
30. aprila 2017
31. maja 2017
30. juna 2017
31. jula 2017
31 avgusta 2017
30. septembra 2017
31. oktobra 2017
30. novembra 2017
31. decembra 2017
31. januara 2018
28 February 2018
31. marta 2018
30. aprila 2018
31. maja 2018
30. juna 2018
31. jula 2018
31 avgusta 2018
30. septembra 2018
Ukupno
211.186,63
11.777,88
25.518,38
866,40
211.186,63
11.777,88
25.518,38
866,40
211.186.63
11.777,88
25.518,38
866,40
211.186,63
11.777,88
25.518,38
866,40
211.186,63
11.777,88
25.518,38
866,40
211.186,63
11.77,.88
25.518,38
866,40
439.974,78
24.537,39
53.163,62 1.805,.02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
.,805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.80,.02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1805,02
439.974,78
24,537.39
53.163,62
1805,02
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
26.837985,02 1.496.754,52 3.242.923,20 110.104,15
Credit
Agricole
17.598,89
17.598,89
17.598,89
17.598,89
17,598.89
17.598,89
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36,664.56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
2.236.498,88
42.184.297,76 2.352.618.28 5.097.269,32 173.063,19
3.515.358,14
UniCredit
Erste
2
SocGen
Eurobank
29. decembar 2014.
Victoria Logistic (svi iznosi izraženi u EUR)
# Odgovarajući period koji ističe
1
31. jula 2015
2
31 avgusta 2015
3
30. septembra 2015
4
31. oktobra 2015
5
30. novembra 2015
6
31. decembra 2015
7
31. januara 2016
8
29. februara 2016
9
31. marta 2016
10
30. aprila 2016
11
31. maja 2016
12
30. juna 2016
13
31. jula 2016
14
31 avgusta 2016
15
30. septembra 2016
16
31. oktobra 2016
17
30. novembra 2016
18
31. decembra 2016
19
31. januara 2017
20
28 February 2017
21
31. marta 2017
22
30. aprila 2017
23
31. maja 2017
24
30. juna 2017
25
31. jula 2017
26
31 avgusta 2017
27
30. septembra 2017
28
31. oktobra 2017
29
30. novembra 2017
30
31. decembra 2017
31
31. januara 2018
32
28 February 2018
33
31. marta 2018
34
30. aprila 2018
35
31. maja 2018
36
30. juna 2018
37
31. jula 2018
38
31 avgusta 2018
39
30. septembra 2018
Ukupno
#
1
2
3
4
Erste
146,774.71
146,774.71
146,774.71
146,774.71
146,774.71
146,774.71
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
305,782.47
18,652,399.64
29.318.086,94
Eurobank
Banca Intesa
866.40
21,118.66
866.40
21,118.66
866.40
21,118.66
866.40
21,118.66
866.40
21,118.66
866.40
21,118.66
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
1,805.02
43,997.48
110,104.15
2,683,798.45
173.063,19
Victoriaoil (svi iznosi izraženi u EUR)
Odgovarajući period koji
Credit Agricole SocGen
ističe
31. jula 2015
23,256.31
147,928.41
31 avgusta 2015
23,256.31
147,928.41
30. septembra 2015
23,256.31
147,928.41
31. oktobra 2015
23,256.31
147,928.41
3
4.218.429,77
Eurobank
14,945.51
14,945.51
14,945.51
14,945.51
29. decembar 2014.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
30. novembra 2015
31. decembra 2015
31. januara 2016
29. februara 2016
31. marta 2016
30. aprila 2016
31. maja 2016
30. juna 2016
31. jula 2016
31 avgusta 2016
30. septembra 2016
31. oktobra 2016
30. novembra 2016
31. decembra 2016
31. januara 2017
28 February 2017
31. marta 2017
30. aprila 2017
31. maja 2017
30. juna 2017
31. jula 2017
31 avgusta 2017
30. septembra 2017
31. oktobra 2017
30. novembra 2017
31. decembra 2017
31. januara 2018
28 February 2018
31. marta 2018
30. aprila 2018
31. maja 2018
30. juna 2018
31. jula 2018
31 avgusta 2018
30. septembra 2018
23,256.31
23,256.31
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
48,450.94
2,955,454.81
147,928.41
147,928.41
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
308,186.04
18,799,014.62
14,945.51
14,945.51
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
31,136.67
1,899,303.21
Ukupno
4.645.422,75
29.548.538,36
2.985.349,71
#
1
2
3
4
5
6
7
Fertil (svi iznosi izraženi u EUR)
Odgovarajući period koji
Banca
Komercijalna Banka
Intesa
ističe
31. jula 2015
83,301.30
21,118.66
31 avgusta 2015
83,301.30
21,118.66
30. septembra 2015
83,301.30
21,118.66
31. oktobra 2015
83,301.30
21,118.66
30. novembra 2015
83,301.30
21,118.66
31. decembra 2015
83,301.30
21,118.66
31. januara 2016
173,545.42
43,997.48
4
29. decembar 2014.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
29. februara 2016
31. marta 2016
30. aprila 2016
31. maja 2016
30. juna 2016
31. jula 2016
31 avgusta 2016
30. septembra 2016
31. oktobra 2016
30. novembra 2016
31. decembra 2016
31. januara 2017
28 February 2017
31. marta 2017
30. aprila 2017
31. maja 2017
30. juna 2017
31. jula 2017
31 avgusta 2017
30. septembra 2017
31. oktobra 2017
30. novembra 2017
31. decembra 2017
31. januara 2018
28 February 2018
31. marta 2018
30. aprila 2018
31. maja 2018
30. juna 2018
31. jula 2018
31 avgusta 2018
30. septembra 2018
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
173,545.42
10,586,082.70
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
43,997.48
2,683,798.45
Ukupno
16.639.343,94
4.218.429,77
Veterinarski Zavod (svi iznosi izraženi u EUR)
Odgovarajući period koji
Komercijalna
Banka
ističe
#
31. jula 2015
41,325.13
1
31 avgusta 2015
41,325.13
2
30. septembra 2015
41,325.13
3
31. oktobra 2015
41,325.13
4
30. novembra 2015
41,325.13
5
31. decembra 2015
41,325.13
6
31. januara 2016
86,094.53
7
29. februara 2016
86,094.53
8
31. marta 2016
86,094.53
9
30. aprila 2016
86,094.53
10
31. maja 2016
86,094.53
11
30. juna 2016
86,094.53
12
5
29. decembar 2014.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
31. jula 2016
31 avgusta 2016
30. septembra 2016
31. oktobra 2016
30. novembra 2016
31. decembra 2016
31. januara 2017
28 February 2017
31. marta 2017
30. aprila 2017
31. maja 2017
30. juna 2017
31. jula 2017
31 avgusta 2017
30. septembra 2017
31. oktobra 2017
30. novembra 2017
31. decembra 2017
31. januara 2018
28 February 2018
31. marta 2018
30. aprila 2018
31. maja 2018
30. juna 2018
31. jula 2018
31 avgusta 2018
30. septembra 2018
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
86,094.53
5,251,672.97
Ukupno
8.254.648,71
6
29. decembar 2014.
OTPLATNI PLAN KREDITA A - Deo Kredita A izražen u dinarima
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Victoriaoil (svi iznosi izraženi u RSD)
Odgovarajući period koji
Eurobank
ističe
31. jula 2015
2,661,459.86
31 avgusta 2015
2,661,459.86
30. septembra 2015
2,661,459.86
31. oktobra 2015
2,661,459.86
30. novembra 2015
2,661,459.86
31. decembra 2015
2,661,459.86
31. januara 2016
5,544,741.20
29. februara 2016
5,544,741.20
31. marta 2016
5,544,741.20
30. aprila 2016
5,544,741.20
31. maja 2016
5,544,741.20
30. juna 2016
5,544,741.20
31. jula 2016
5,544,741.20
31 avgusta 2016
5,544,741.20
30. septembra 2016
5,544,741.20
31. oktobra 2016
5,544,741.20
30. novembra 2016
5,544,741.20
31. decembra 2016
5,544,741.20
31. januara 2017
5,544,741.20
28 February 2017
5,544,741.20
31. marta 2017
5,544,741.20
30. aprila 2017
5,544,741.20
31. maja 2017
5,544,741.20
30. juna 2017
5,544,741.20
31. jula 2017
5,544,741.20
31 avgusta 2017
5,544,741.20
30. septembra 2017
5,544,741.20
31. oktobra 2017
5,544,741.20
30. novembra 2017
5,544,741.20
31. decembra 2017
5,544,741.20
31. januara 2018
5,544,741.20
28 February 2018
5,544,741.20
31. marta 2018
5,544,741.20
30. aprila 2018
5,544,741.20
31. maja 2018
5,544,741.20
30. juna 2018
5,544,741.20
31. jula 2018
5,544,741.20
31 avgusta 2018
5,544,741.20
30. septembra 2018
338,223,207.06
Ukupno
531.623.684,62
7
29. decembar 2014.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sojaprotein (svi iznosi izraženi u RSD)
Odgovarajući period koji
Eurobank
ističe
31. jula 2015
216,601.42
31 avgusta 2015
216,601.42
30. septembra 2015
216,601.42
31. oktobra 2015
216,601.42
30. novembra 2015
216,601.42
31. decembra 2015
216,601.42
31. januara 2016
451,255.67
29. februara 2016
451,255.67
31. marta 2016
451,255.67
30. aprila 2016
451,255.67
31. maja 2016
451,255.67
30. juna 2016
451,255.67
31. jula 2016
451,255.67
31 avgusta 2016
451,255.67
30. septembra 2016
451,255.67
31. oktobra 2016
451,255.67
30. novembra 2016
451,255.67
31. decembra 2016
451,255.67
31. januara 2017
451,255.67
28 February 2017
451,255.67
31. marta 2017
451,255.67
30. aprila 2017
451,255.67
31. maja 2017
451,255.67
30. juna 2017
451,255.67
31. jula 2017
451,255.67
31 avgusta 2017
451,255.67
30. septembra 2017
451,255.67
31. oktobra 2017
451,255.67
30. novembra 2017
451,255.67
31. decembra 2017
451,255.67
31. januara 2018
451,255.67
28 February 2018
451,255.67
31. marta 2018
451,255.67
30. aprila 2018
451,255.67
31. maja 2018
451,255.67
30. juna 2018
451,255.67
31. jula 2018
451,255.67
31 avgusta 2018
451,255.67
30. septembra 2018
27,526,106.67
Ukupno
43.265.896,63
8
29. decembar 2014.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Victoria Logistic (svi iznosi izraženi u RSD)
Odgovarajući period koji
Eurobank
ističe
31. jula 2015
216,387.09
31 avgusta 2015
216,387.09
30. septembra 2015
216,387.09
31. oktobra 2015
216,387.09
30. novembra 2015
216,387.09
31. decembra 2015
216,387.09
31. januara 2016
450,809.14
29. februara 2016
450,809.14
31. marta 2016
450,809.14
30. aprila 2016
450,809.14
31. maja 2016
450,809.14
30. juna 2016
450,809.14
31. jula 2016
450,809.14
31 avgusta 2016
450,809.14
30. septembra 2016
450,809.14
31. oktobra 2016
450,809.14
30. novembra 2016
450,809.14
31. decembra 2016
450,809.14
31. januara 2017
450,809.14
28 February 2017
450,809.14
31. marta 2017
450,809.14
30. aprila 2017
450,809.14
31. maja 2017
450,809.14
30. juna 2017
450,809.14
31. jula 2017
450,809.14
31 avgusta 2017
450,809.14
30. septembra 2017
450,809.14
31. oktobra 2017
450,809.14
30. novembra 2017
450,809.14
31. decembra 2017
450,809.14
31. januara 2018
450,809.14
28 February 2018
450,809.14
31. marta 2018
450,809.14
30. aprila 2018
450,809.14
31. maja 2018
450,809.14
30. juna 2018
450,809.14
31. jula 2018
450,809.14
31 avgusta 2018
450,809.14
30. septembra 2018
27,498,868.92
Ukupno
43.223.083,94
9
29. decembar 2014.
DODATAK 7
ISTORIJSKA LOŠA POTRAŽIVANJA
Društvo
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
Dužnik
Iznos izražen u RSD
VENTURA EXPORT-IMPORT
BEOGRAD -
816.726.374
TRIFUNOVIĆ DOO TURIJA
AGRO-PRODUKT DOO
VOGANJ
FENIX ONE VD DOO BARAJEVO
ILANDŽA-KOMERC DOO
ILANDŽA
FAMILIA COOP BAČKO PETROVO
SELO
AGRO-PREDO DOO INÐIJA
BIOFARM-ING ZZ BAČKO PETROVO
SELO
AGRO VENTURA ZZ
GREBENAC
POSEYDON DOO BAČKA
TOPOLA
ŽITOPRERADA PLUS DOO
FENIKS TRANS-TRADE D
ZEMUN PIK U
RESTRUKTURIRANJU
AD VOJVODINA
VLOG
VLOG
VLOG
VLOG
Ukupno
M.D.O ČURUG OZZ
VITAX DOO NOVI SAD
RECOLTA ZZ LOKVE
146.680.919
123.638684
115.551.780
102 242.886
63.548.678
43.107.942
38.908.529
35.022.290
28.461.589
29.300.726
26.881.000
24.771.106
15.952.267
14.404.069
11.833.569
11. 633.667
1.648.666.075
10
29. decembar 2014.
DODATAK 8
NEPOKRETNOSTI
1. nepokretna imovina Sojaproteina upisana u List nepokretnosti broj 2835, Katastarska opština
Bečej,
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
2. nepokretna imovina Sojaproteina upisana u List nepokretnosti broj 2714 , Katastarska
opština Novi Sad 1
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
3. nepokretna imovina Sojaproteina upisana List nepokretnosti broj.8502 Katastarska opština
Bačka Palanka-Grad
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
4. nepokretna imovina Sojaproteina upisana u List
opština Bačka Palanka-Grad
11
adresa
nepokretnosti broj 7634, Katastarska
29. decembar 2014.
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
5. nepokretna imovina Sojaproteina upisana u List nepokretnosti broj 13939, Katastarska
opština Bečej
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
6. nepokretna imovina Veterinarskog Zavoda upisana u List nepokretnosti
Katastarska opština Donji Grad Subotica
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
broj 21285,
adresa
7. nepokretna imovina Veterinarskog Zavoda upisana u List nepokretnosti broj 1990,
Katastarska opština Srpska Crnja
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
12
adresa
29. decembar 2014.
8. nepokretna imovina Victoria Starch upisana u List nepokretnosti broj 23467, Katastarska
opština Zrenjanin
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
9. nepokretna imovina Victoria Starch upisana u List nepokretnosti broj 23125, Katastarska
opština Zrenjanin
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
10. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 4711, Katastarska
opština Bogatic
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
13
adresa
29. decembar 2014.
11. nepokretna imovina Fertil upisana u List nepokretnosti broj 7882, Katastarska opština Bačka
Palanka Grad
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
12. nepokretna imovina Društva upisana u List nepokretnosti broj 18852, Vlasnički list broj
18852, Katastarska opština Stari Grad
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
13. nepokretna imovina Društva upisana u List nepokretnosti broj 21754, Katastarska opština
Stari Grad
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
14. nepokretna imovina Victoriaoil upisana u Listnepokretnosti broj 5997, Katastarska opština
Šid
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
14
adresa
29. decembar 2014.
15. nepokretna imovina Victoriaoil upisana u List nepokretnosti broj 4228, Katastarska opština
Šid
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
16. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 21285,
Katastarska opština Donji Grad
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
Adresa
17. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 8902,
Katastarska opština Inđija
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
15
adresa
29. decembar 2014.
18. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnostibroj 863, Katastarska
opština Sremska Mitrovica
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
19. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 10037,
Katastarska opština Sremska Mitrovica
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
20. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 23952,
Katastarska opština Zrenjanin
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
21. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 1489,
Katastarska opština Prigrevica
16
29. decembar 2014.
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
22. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 21285,
Katastarska opština Donji Grad
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
23. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 1647, Katastarska
opština Veliki Popovic
Imovina
24.
Katastarska
parcela
Površina
adresa
nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 14553, Katastarska
opština Kikinda
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
17
adresa
29. decembar 2014.
25. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 5271, Katastarska
opština Sombor
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
26. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 1489, Katastarska
opština Prigrevica;
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
27. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 1454, Katastarska
opština Lesnica
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
18
adresa
29. decembar 2014.
28. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 4605, Katastarska
opština Crepaja
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
29. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 7348, Katastarska
opština Veternik
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
30. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u Listnepokretnosti
opština Lazarica
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
Adresa
broj 1852, Katastarska
adresa
31. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 2842, Katastarska
opština Lokve
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
19
adresa
29. decembar 2014.
32. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnostibroj 5251, Katastarska
opština Odžaci
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
33. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 4954, Katastarska
opština Odžaci
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
34. nepokretna imovina Društva upisana u i List nepokretnosti broj 600, Katastarska opština
Žednik
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
20
adresa
29. decembar 2014.
35. nepokretna imovina Društva upisana u List nepokretnostibroj5237, Katastarska opština Novi
Beograd
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
adresa
36. nepokretna imovina Društva upisana u List nepokretnosti broj 2714, Katastarska opština
Novi Sad I
Imovina
Katastarska
parcela
Površina
21
adresa
29. decembar 2014.
DODATAK 9
SPISAK IMOVINE KOJA NIJE KLJUČNA
22
29. decembar 2014.
DODATAK 10
OBRAZAC POTVRDE O USAGLAŠENOSTI
Za:
[
] kao Agent
Od:
[Društvo]
Datum:
Poštovana gospodo
[Društvo] – [
] Ugovor o dugoročnim kreditima
od dana [
] ("Ugovor")
6.
Pozivamo se na Ugovor. Ovo je Potvrda o Usklađenosti. Pojmovi definisani u Ugovoru
imaju isto značenje kada se koriste u ovoj Potvrdi o Usklađenosti izuzev ukoliko im je u
ovoj Potvrdi o Usklađenosti dato drugačije značenje.
7.
Potvrđujemo da: [Uneti detalje o obavezama koje se potvrđuju]
8.
[Potvrđujemo da se ni jedno Neizvršenje ne nastavlja.]*
Potpisano
:
…..................
…..................
Direktor
od
[Društvo]
Direktor
od
[Društvo]
[uneti primenljiv jezik potvrde]**
…..................
[za i u ime
[naziv revizora Društva]]***
*
Ukoliko se ova izjava ne može dati, potvrda treba da identifikuje bilo koje Neizvršenje koje se nastavlja i korake,
ukoliko postoje, koji su preduzeti da se poprave.
**
Biće dogovoreno sa revizorima Društva i Zajmodavcima pre potpisivanja Ugovora.
***
Isključivo je primenljivo ukoliko Potvrdu o usklađenosti prate i finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora i u
tom slučaju treba da je potpisana od strane revizora. Biće dogovoreno sa revizorima Društva pre potpisivanja
Ugovora.
23
29. decembar 2014.
DODATAK 11
Obaveze po osnovu Unosa Novog Kapitala
1. Predmet
Ovaj Dodatak utvrđuje specifične obaveze Društva u vezi sa Unosom Novog Kapitala kao što je
isti definisan u Ugovoru o dugoročnim kreditima zaključen između inter alios Društva i
Unicredit Banke Srbija a.d. Beograd, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB
Finance I B.V., Banca Intesa a.d. Beograd, Eurobank a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d.
Beograd i Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad (“Ugovor”).
Izuzev ukoliko je ovde drugačije propisano, pojmovi i izrazi definisani u Ugovoru imaće isto
značenje u ovom Dodatku.
2. Rok za završetak Unosa Novog Kapitala i Minimalna Cena
2.1 Društvo se obavezuje da organizuje aukcioni postupak prodaje Sopstvenih Akcija i/ili
povećanja kapitala putem izdavanja novih akcija koji treba da bude završen do 31. decembra
2015. godine sa celokupnim iznosom kupovne cene koji Društvo treba da primi do 31. marta
2016. godine.
2.2 U slučaju da Unos Novog Kapitala ne bude uspešno realizovan na način propisan
odredbama Klauzule 2.1 Zajmodavci i Akcionari će najkasnije 31.05.2016. godine zajednički
imenovati nezavisnog savetnika (u slučaju da se to ne dogodi Zajmodavci će sami imati pravo
da imenuju nezavisnog savetnika) čiji mandat će biti da sprovede postupak povećanja kapitala
izdavanjem novih akcija Društva u broju koji će biti jednak ili veći od broja Sopstvenih Akcija.
Nezavisni savetnik će imati obavezu dužne pažnje prema Društvu, ali će ugovor o njegovom
angažovanju sadržati odredbe koje su prihvatljive i zadovoljavajuće za Zajmodavce a koje se
tiču redovnog izveštavanja Zajmodavaca I zahtevanja instrukcija od Zajmodavaca odnosno
postupanje po instrukcijama Zajmodavaca u određenim situacijama. U slučaju da u tom
postupku povećanja kapitala bude primljeno više od jedne obavezujuće ponude za kupovinu
akcija Društva i pod uslovom da ponuđena cena prevazilazi iznos od evra 50.000.000
(“Minimalna Cena”) Društvo će imati pravo da izabere prihvatljivijeg ponuđača. Svi troškovi
nezavisnog savetnika biće odbijeni od kupovne cene uplaćene od strane kupca(kupaca) akcija
Društva u postupku povećanja kapitala.
2.3 Bez obzira na Klauzule 2.1 i 2.2 gore Akcionari će imati pravo da steknu Sopstvene Akcije
po sledećim cenama: (i) po ukupnoj ceni u iznosu od evra 40.000.000 ukoliko se kupovina
Sopstvenih Akcija od strane Akcionara sprovede do 30. juna 2015. godine; (ii) po ukupnoj ceni
u iznosu od evra 42.000.000 ukoliko se kupovina Sopstvenih Akcija od strane Akcionara
sprovede do 30. septembra 2015. godine; i (iii) po ukupnoj ceni u iznosu od evra 44.000.000
ukoliko se kupovina Sopstvenih Akcija od strane Akcionara sprovede do 31. decembra 2015.
godine.
24
29. decembar 2014.
2.4 Društvo će pun iznos Unosa Novog Kapitala do maksimalnog iznosa od evra 50.000.000
iskoristiti za obaveznu prevremenu otplatu Kredita B.
3. Informacije o preuzetim obavezama u vezi Unosa Novog Kapitala
Pod uslovom da se zaključi odgovarajući Ugovor o poverljivosti (“Ugovor o poverljivosti”)
Društvo se obavezuje da obelodani odboru koji se sastoji od predstavnika Zajmodavaca
(“Upravni Odbor”) detaljne informacije o odvijanju postupka Unosa Novog Kapitala koji se
sprovodi u skladu sa odredbama Klauzule 2.1 gore.
Upravni Odbor će imati pravo da obelodani Zajmodavcima informacije o odvijanju postupka
Unosa Novog Kapitala kao što je navedeno u Klauzuli 2.1 gore samo u meri u kojoj je to
dozvoljeno Ugovorom o Poverljivosti.
4. Završetak Unosa Novog Kapitala
Unos Novog Kapitala smatraće se da je završen kada 100% novčanih sredstava po osnovu
transakcije Unos Novog Kapitala bude odobreno bankovnom računu Društva.
5. Tretman Novog Kapitala
U slučaju istovremene prodaje akcija Društva od strane Akcionara Društva i Unosa Novog
Kapitala, Društvo se obavezuje da obezbedi da cena po akciji u postupku Unosa Novog Kapitala
bude jednaka ili veća od cene koju je Akcionarima platilo Društvo za prodaju njihovih akcija u
Društvu na osnovu Ugovora o kupoprodaji, Ugovora o opciji ili bilo kog Ugovora sa istim
efektom. Sav prihod od prodaje Sopstvenih Akcija i/ili od novih akcija izdatih u postupku
povećanja kapitala u postupku Unosa Novog Kapitala biće iskorišćeni za prevremenu otplatu
Kredita B.
6. Oslobađanje zaloge na Sopstvenim Akcijama
U slučaju da Unos Novog Kapitala bude realizovan u vidu prodaje Sopstvenih Akcija i pod
uslovom da je Minimalna Cena dostignuta Zajmodavci se obavezuju da izbrišu zalogu na
Sopstvenim Akcijama.
7. Poverljivost
Zajmodavac prihvata da neće obelodaniti sadržaj ovog Dodatka trećim licima.
8. Razno
Ovaj Dodatak predstavlja sastavni deo Ugovora.
25
29. decembar 2014.
DODATAK 12
Spisak postojećih jemstava
Victoriaoild
Nalogod
avac
Poverilacbanka
Datum
izdavan
Rok
važenja
Garantovani
iznos i iznos u
originalnoj valuti
Valuta
AIK
BANKA
14.10.2014.
14.4.2016.
116 000 133
RSD
Victoria logistic doo
Pro credit
bank
Pro credit
bank
Pro credit
bank
Pro credit
bank
25/05/2010
12/06/2015
221 842
EUR
Jemstvo
Jemstvo
12/06/2015
232 248
EUR
Jemstvo
11/06/2010
20/06/2015
29 062
EUR
Jemstvo
01/07/2015
109 629
EUR
1
Neizmireni iznos
na dan 31.10.2014/
EUR
Status
otplate
116 000 133
974 064
ok
116 000 133
974 064
Tomić
Dragovan
5 277 167
44 313
ok
Kurjački
Relja
5 524 660
46 391
ok
Tomić
Dragovan
691 295
5 805
ok
PTP
Albatros mm
doo Šid
2 112 962
17 743
ok
Korisnik
25/05/2010
17/06/2010
Neizmireni
iznos na dan
31.10.2014/
RSD
Jemstvo
AGROPOSL
OVI DOO
29. decembar 2014.
Komercijal
na banka
Victoria Group ad
Banca
Intesa
14/03/2011
07/07/2015
14/03/2016
95 000
EUR
30 000
EUR
Jemstvo
Milenijum
ZZ
1 693 646
14 222
ok
Jemstvo
Agrpoptimum
doo, Belotić
1 124 708
9 444
ok
4 012 973
33 697
ok
Banca
Intesa
21.9.2010.
21.9.2015.
180 000
EUR
Jemstvo
Agrpoptimum
doo, Belotić
ERB
leasing
2010
01/06/2015
232 248
EUR
Jemstvo
Kikiber
farm, Vršac
14 535 353
122 055
ERB
leasing
2010
01/06/2015
443 866
EUR
Jemstvo
Ilandža
komerc
10 538 756
88 495
ok
45 511 519
382 165
ok
Societe
generale
31.12.2013.
31.12.2015
.
1 000 000
EUR
Jemstvo
ZZ Uljarice
Negotin
68 022 321
571 190
ok
Societe
generale
10.01.2014.
10.01.2016
.
500 000
EUR
Jemstvo
ZZ Uljarice
Negotin
59 544 400
500 000
ok
127 566 721
1 071 190
Banca
Intesa
Sojaprotein ad
05/07/2010
01-Sep-10
Komercijal
na banka
Hypo
banka
15.10.2014.
03-Aug-17
EUR
1.100.000
EUR
par:
3035688
Uljarice ZZ
Negotin
65 498 830
550 000
ok
06/09/2014
EUR
400.000
EUR
par:
100203972
7
B92
22 229 916
186 667
ok
30.04.2015
.
250 000 000
RSD
Jemstvo
Albatros
MM Šid
250 000 000
2 099 274
ok
2
29. decembar 2014.
Ukupno
3
337 728 746
2 835 940
626 807 119
5 263 359
29. decembar 2014.
DODATAK 13
OBRAZAC POTVRDE O PRENOSU
Za:
[
] kao Agent i [
] kao Agent Obezbeđenja
Od:
[Postojeći Zajmodavac] ("Postojeći Zajmodavac") i [Novi Zajmodavac] ("Novi
Zajmodavac")
Datum:
[Zajmoprimac] – [
dana [
] Ugovor o dugoročnimkreditma
] ("Ugovor o Kreditima")
1.
Pozivamo se na Ugovor o kreditima. Ovaj Ugovor ("Ugovor") važiće kao Potvrda o
Prenosu za potrebe Ugovora o Kreditima. Pojmovi definisani u Ugovoru o Kreditima
imaće isto značenje u ovom Ugovoru, izuzev ako im je u ovom Ugovoru dato drugačije
značenje.
2.
Pozivamo se na Klauzulu 24.5 (Procedure za prenos ili ustupanje) Ugovora o Kreditima:
3.
Postojeći Zajmodavac i Novi Zajmodavac su se saglasili da Postojeći Zajmodavac
prenese Novom Zajmodavcu u skladu sa Klauzulom 24.5 (Postupak prenosa ili
ustupanja) sva prava Postojećeg Zajmodavca iz Ugovora o Krediitma i ostalim
Finansijskim Dokumentima koji se odnose na taj deo Obaveze(a) Postojećeg Zajmodavca
i učešća u Korišćenjima na osnovu Ugovora o Kreditima kako je navedeno u Dodatku.
4.
Predloženi Dan Prenosa je [
5.
Adresa Kreditne Kancelarije, broj faksa i detalji o primaocu obaveštenja za Novog
Zajmodavca za potrebe Klauzule 29.2 (Adrese) su utvrđeni u Dodatku.
6.
Novi Zajmodavac izričito priznaje ograničenje obaveza Postojećih Zajmodavaca
navedenim u stavu (c) Klauzule 24.4 (Ograničenja odgovornosti Postojećih
Zajmodavaca).
[7].
Novi Zajmodavac potvrðuje, u korist Agenta i bez obaveza prema Zajmoprimcu, da je on:
].
(a)
[Ugovorni Zajmodavac;]
(b)
[nije Kvalifikovani Zajmodavac].
[Izbrisati relevantne stavove od (a) do (b) kako bude primenljivo –svaki Novi
Zajmodavac je obavezan da potvrdi kojoj od ove dve kategorije on pripada.]
[8].
Ovaj Ugovor može biti potpisan u bilo kom broju primeraka i ima isto dejstvo kao da su
potpisi ugovornih strana stavljeni na jedan primerak ovog Ugovora.
[9].
Ovaj Ugovor je regulisan Srpskim pravom.
[10].
Ovaj Ugovor je zaključen na dan naveden na početku ovog Ugovora.
1
29. decembar 2014.
DODATAK
Obaveze /prava i obaveze koje se prenose
[uneti relevantne podatke]
[Adresa kreditne kancelarije, broj faksa i detalji o primaocu obaveštenja i podaci o računu za
plaćanje]
[Postojeći Zajmodavac]
[Novi Zajmodavac]
Od strane:
Od strane:
Ovaj Ugovor je prihvaćen kao Potvrda o Prenosu za potrebe Ugovora o Kreditima od strane
Agenta i kao Datum Prenosa je potvrđen [
].
[Agent]
Od strane:
[Agenta Obezbeđenja]
Od strane:
[Potvrda o prenosu se overava]
2
29. decembar 2014.
DODATAK 14
OBRAZAC UGOVORA O USTUPANJU
Za:
[
] kao Agent i [
Zajmoprimac
], [
] kao Agent Obezbeđenja, [
] kao
Od:
[Postojeći Zajmodavac] ("Postojeći Zajmodavac ") i [Novi Zajmodavac] ("Novi
Zajmodavac ")
Datum:
[Zajmoprimac] - [ ] Ugovor o oročenom kreditu
dana [
] ("Ugovor o Kreditima")
1.
Pozivamo se na Ugovor o kreditima. Ovo je Ugovor o Ustupanju. Ovaj Ugovor
("Ugovor") važiće kao Ugovor o Ustupanju za potrebe Ugovora o Kreditima. Pojmovi
definisani u Ugovoru o Kreditima imaće isto značenje u ovom Ugovoru, izuzev ako im
je u ovom Ugovoru dato drugačije značenje.
2.
Pozivamo se na Klauzulu 24.5 (Procedure za prenos i ustupanje) Ugovora o Kreditima:
3.
Postojeći Zajmodavac ustupa Novom Zajmodavcu apsolutno sva prava Postojećeg
Zajmodavca iz Ugovora o Kreditima, ostalim Finansijskim dokumentima i u pogledu
Sredstava Obezbeđenja Transakcije koji odgovaraju delu Obaveze(a) Postojećeg
Zajmodavca i učešća u Korišćenjima na osnovu Ugovora o Kreditima kako je navedeno
u Dodatku.
4.
Postojeći Zajmodavac je oslobođen svih obaveza Postojećeg Zajmodavca koje
odgovaraju delu Obaveze(a) Postojećeg Zajmodavca i učešću u Korišćenjima na osnovu
Ugovora o Kreditima kako je navedeno u Dodatku.
5.
Novi Zajmodavac postaje ugovorna Strana kao Zajmodavac i obavezan je obavezama
jednakim onim kojih je Postojeći Zajmodavac oslobođen prema stavu (b) gore.
6.
Predloženi Dan Ustupanja je [
7.
Novi Zajmodavac potvrđuje u korist Agenta i bez obaveza prema Zajmoprimcu, da je
on:
].
(a)
[Ugovorni Zajmodavac;]
(b)
[nije Kvalifikovani Zajmodavac].
[Izbrisati relevantne stavove od (a) do (b) kako bude primenljivo –svaki Novi
Zajmodavac je obavezan da potvrdi kojoj od ove dve kategorije on pripada.]
8.
Na Dan Ustupanja Novi Zajmodavac postaje ugovorna Strana relevantnih Finansijskih
dokumenata kao Zajmodavac. Adresa Kreditne Kancelarije, broj faksa i detalji o
primaocu obaveštenja za Novog Zajmodavca za potrebe Klauzule 29.2 (Adrese) su
utvrđeni u Dodatku.
3
29. decembar 2014.
9.
9.
Novi Zajmodavac izričito priznaje ograničenje obaveza Postojećih Zajmodavaca
navedenim u stavu (c) Klauzule 24.4 (Ograničenja odgovornosti Postojećih Zajmodavaca).
10.
Ovaj Ugovor deluje kao obaveštenje Agentu (u ime svakog Finansijera) i, po
dostavljanju u skladu sa Klauzulom 24.7 (Kopija Potvrde o Prenosu ili Ugovora o
Ustupanju), Zajmoprimcu ustupanja uređenog ovim Ugovorom.
11.
Ovaj Ugovor može biti potpisan u bilo kom broju primeraka i ima isto dejstvo kao da su
potpisi ugovornih strana stavljeni na jedan primerak ovog Ugovora.
12.
Ovaj Ugovor je regulisan Srpskim pravom.
13.
Ovaj Ugovor je zaključen na dan naveden na početku ovog Ugovora.
.
[Ugovor o ustupanju se overava]
4
29. decembar 2014.
DODATAK
Obaveze/prava i obaveze koje se prenose ustupanjem, oslobađanje i pristupanje
[uneti relevantne podatke]
[Adresa kreditne kancelarije, broj faksa i detalji o primaocu obaveštenja i podaci o računu za
plaćanje]
[Postojeći Zajmodavac]
[Novi Zajmodavac]
Od strane:
Od strane:
Ovaj Ugovor je prihvaćen kao Ugovor o Ustupanju potraživanja za potrebe Ugovora o
Kreditima od strane Agenta i kao Datum Ustupanja je potvrđen [ ].
Potpisivanje ovog Ugovora od strane Agenta predstavlja potvrdu Agenta o prijemu obaveštenja
o ustupanju iz ovog Ugovora, i to obaveštenje Agent prima u ime svake od Finansijera..
[Agent]
Od strane:
[Agent Obezbeđenja]
Od strane:
5
29. decembar 2014.
Download

Nacrt Ugovora o dugoročnim kreditima sa Zajmodavcima