Na osnovu clana 40. Statuta "Sojaprotein"
Akcionarskog Drustva za preradu soje Весеј od
29.06.2012.g0dine, а u vezi sa clanom 471. Zakona о privrednim drustvima ("SI. glasnik RS", Ьг.
36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor
"Sojaprotein" A.D. Весеј, па svojoj sednic) оогйапо] dana
30.12.2014. godine usvaja predlog i predlaze da Skupstina akcionara
Skupstine, koja је zakazana za 22.01.2015. godine donese sledecu
па va'nrednQj
-с _
Z\ г
""6=- '-'
8ROJ
о raspolaganju imovinom
ODLUKU
velike vrednosti i zakljucenju
ODOBRAVA SE Orustvu Sojaprotein ad Весеј zakljucenje
sledecim bankama, kao Zajmodavcima:
1.
UNICREDIT BANK SERBIAJSC BELGRAOE
2.
3.
4.
SOCIEТEGENERALE BANKA SRBIJAA.D. BEOGRAO
ERSTEGCIB FINANCE 1 B.V.
BANCA INTESA A.D. BEOGRAO
5.
6.
7.
EVROBANK A.D. BEOGRAO
KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAO
CREDITAGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAO
ugovora о dugorocnim
Ugovora
о dugorocnim
sedl'lici
vo
г:
'-'ЈЕ
р
I
Ј
I_ - ~ '~f2?~-Y_..-
З 1 - ---2.0.1'---
kreditima
kreditima
sa
pod sledecim uslovima:
а)
Korisnici kredita:
•
VICTORIA GRUPA A.D. BEOGRAO
•
VICTORIA LOGISТlC 0.0.0. BEOGRAD
•
VICTORIAOIL А.О.
•
SOJAPROTEIN A.D. ВЕСЕЈ
SID
•
FERТlL 0.0.0. ВАСКА PALANKA
•
VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D. SUBOТlCA
Korisnici kredita su solidarni saduznici za iznos kredita iz tacke Ь) ovog odeljka 1. Svaki
Korisnik kredita (u odnosu па obaveze svih drugih Korisnika kredita ргета ovom Ugovoru) је
solidarno odgovoran u smislu Clana 414. Zakona о оЫigасiопim odnosima RерuЫikе Srblje za
obaveze svih ostalih Korisnika kredita koje proisticu iz ovog Ugovora.
Ь) Ukupan iznos kredita:
Ukupno kreditno
225.668.905
879.160.300
zaduzenje Sojaprotein-a
Sojaprotein
EUR
RSD
ad:
(svi iznosi su dati u evrima)
Banka
Kredit А
Transa В
Ukupan iznos
UniCredit
42.184.297,76
17.815.702.24
60.000.000,00
Erste
2.352.618,28
993.581,72
3.346.200,00
SocGen
5.097.269,32
2.152.730,68
7.250.000,00
Eurobank
173.063,19
73.089,81
246.153,00
Credit
Agricole
3.515.358,14
1.484.641,86
5.000.000,00
Ukupno
53.322.606,69
22.519.746,31
75.842.353,00
Sojaprotein
Banka
Eurobank
Ukupno
(svi iznosi su dati u dinarima)
Тгапза А
Тгапва В
Iznos (u RSD)
43.265.896,63
18.272.494,12
61.538.390,75
43.265.896,63
18.272.494,12
61.538.390,75
с) Ostali saduznici za iznos kredita iz tacke Ь):
•
SP LABORATORIJA a.d. Весеј,sa гпапбппп Ьгојет 20074795
•
ШКА - ВАСКА PALANKA d.o.o. Васка Palanka, sa гпапсгшп Ьгојет 08760233
•
VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, sa гпапбгпгп Ьгојет 20429275
•
VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, sa гпаџспип brojem
•
RIBOTEKSd.o.o. Ljubovija, sa гпапёппп brojem
d) Kamatna stopa:
Grejs period: do 31. jula 2015
f)
Rok мгасап]а kredita: 30 septembar 2018
g)
Namena finansiranja:
refinansiranje
Odgovarajuci
istice
period koji
розтојесйз kredita
Тгапза А
Sojaprotein
#
07645970
za kredite u eur i sa valutnom klauzulom 1М Euribor + 5% р.а.
za kredite u rsd 1М Belibor + 2% р.а.
е)
11) Nacin otplata kredita:
20629274
UniCredit
(svi iznosi izrazeni u EUR)
Erste
SocGen
Eurobank
Credit Agricole
1
31. jula 2015
211.186,63
11.777,88
25.518,38
866,40
17.598,89
2
31 avgusta 2015
211.186,63
11.777,88
25.518,38
866,40
17.598,89
211.186.63
11.777,88
25.518,38
866,40
17.598,89
866,40
17.598,89
3
30.septembra
2015
4
31. oktobra 2015
211.186,63
11.777,88
25.518,38
5
30. novembra 2015
211.186,63
11.777,88
25.518,38
866,40
17,598.89
6
31. decembra 2015
211.186,63
11.77,.88
25.518,38
866,40
17.598,89
7
31. januara 2016
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,.02
36.664,56
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
36.664,56
8
29. februara
2016
9
31. marta 2016
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
36.664,56
10
30. aprila 2016
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
36.664,56
11
31. таја 2016
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
36.664,56
12
30. juna 2016
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
36.664,56
13
31. jula 2016
439.974,78
24.537,39
53.163,62
1.805,02
36.664,56
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
31 avgusta 2016
30. septembra 2016
31. oktobra 2016
30. novembra 2016
31. decembra 2016
31. januara 2017
28 February 2017
31. marta 2017
30. aprila 2017
31. таја 2017
30. juna 2017
31. jula 2017
31 avgusta 2017
30. septembra 2017
31. oktobra 2017
30. novembra 2017
31. decembra 2017
31. januara 2018
28 February 2018
31. marta 2018
30. aprila 2018
31. таја 2018
30. juna 2018
31. jula 2018
31 avgusta 2018
30. septembra 2018
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
439.974,78
26.837985,02
42.184.297,76
Ukupno
Sojaprotein
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Odgovarajuci
1805,02
24.537,39
53.163,62
1.805,02
53.163,62
24.537,39
1.805,02
53.163,62
24.537,39
.,805,02
24.537,39
53.163,62
1.805,02
53.163,62
24.537,39
53.163,62
1.805,02
24.537,39
1.805,02
24.537,39
53.163,62
1.805,02
53.163,62
24.537,39
1.805,02
53.163,62
24.537,39
1.805,02
24.537,39
53.163,62
53.163,62
1.805,02
24.537,39
1.805,02
53.163,62
24.537,39
1.805,02
24.537,39
53.163,62
1.80,.02
53.163,62
24.537,39
1.805,02
53.163,62
24.537,39
1.805,02
53.163,62
24.537,39
1.805,02
24.537,39
53.163,62
1.805,02
53.163,62
24.537,39
1.805,02
24.537,39
53.163,62
53.163,62
1.805,02
24.537,39
1.805,02
53.163,62
24.537,39
1.805,02
24.537,39
53.163,62
1805,02
53.163,62
24.537,39
1805,02
53.163,62
24,537.39
1.805,02
53.163,62
24.537,39
1.496.754,52 3.242.923,20 110.104,15
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36,664.56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
36.664,56
2.236.498,88
5.097.269,32 173.063,19
3.515.358,14
2.352.618.28
(svi iznosi izrazeni u RSD)
period koji istice
31. jula 2015
31 avgusta 2015
30. septembra 2015
31. oktobra 2015
30. novembra 2015
31. decembra 2015
31. januara 2016
29. februara 2016
З1. marta 2016
30. aprila 2016
З1. таја 2016
30. juna 2016
31. jula 2016
З1 avgusta 2016
зо. septembra 2016
31. oktobra 2016
зо. novembra 2016
Eurobank
216,601.42
216,601.42
216,601.42
216,601.42
216,601.42
216,601.42
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
18
19
20
21
22
2З
24
25
26
27
28
29
зо
З1
З2
ЗЗ
З4
З5
З6
З7
З8
З9
Ггапьа В otplatice se u potpunosti
З1. decembra 2016
З1. januara 2017
28 February 2017
З1. marta 2017
30. aprila 2017
З1. таја 2017
зо. juna 2017
З1. jula 2017
З1 avgusta 2017
зо. septembra 2017
З1. oktobra 2017
зо. novembra 2017
З1. decembra 2017
31. januara 2018
28 February 2018
З1. marta 2018
зо. aprila 2018
З1. таја 2018
30. juna 2018
31. jula 2018
З1 avgusta 2018
зо. septembra 2018
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
451,255.67
27,526,106.67
Ukupno
43.265.896,63
па dan 30.09.2018.
11
ODOBRAVA
SE Drustvu Sojaprotein
dugorocnom
kreditu
ad Весеј zakljucenje Ugovora о izmenama i dopunama
sa Medunarodnom
Finansijskom
Ugovora
Когрогапјогп (IFC), kao Zajmodavcem,
pod
sledecim uslovima:
а)
Korisnici kredita:
•
VICTORIA GRUPA A.D. BEOGRAD
•
VICTORIA LOGISTIC о.о.о BEOGRAD
•
VICTORIAOIL Ад
•
SOJAPROTEIN A.D. ВЕСЕЈ
•
FERTIL DOO ВАСКА PALANKA
зю
Korisnici kredita su solidarni јегпс! za iznos kredita iz tacke Ь) ovog odeljka 11.Svaki Korisnik
kredita (u odnosu па obaveze svih drugih Korisnika kredita ргета ovom Ugovoru) је
solidarno odgovoran u smislu Clana 414. Zakona о оЫigасiопim odnosima RерuЫikе Srbije za
obaveze svih ostalih Korisnika kredita koje proisticu iz ovog Ugovora.
Ь) Ukupan iznos kredita:
EUR57.000.000
с) Kreditno zaduzenje Sojaproteina ad: EUR 5.600.000
d)
Јегпс] za iznos kredita iz tacke Ь):
•
SP LABORATORIJA a.d. Весеј, sa гпапсппп Ьгојет
20074795
•
ШКА - ВАСКА PALANKA d.o.o. Васка Palanka, sa гпатјсппп Ьгојет
•
VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, sa гпапсппп Ьгојет
•
VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, sa maticnim Ьгојет
•
•
RIBOTEKSd.o.o. Ljubovija, sa гпапсппп Ьгојет 07645970
VETERINARSKI ZAVOO SUBOTICAad Subotica, sa гпапсппп Ьгојет 08048908
1М Euribor
е) Kamatna stopa:
08760233
20429275
20629274
+ 5% р.а.
f)
Rok угасапја kredita:
30. septembar 2018
g)
Namena finansiranja:
finansiranje obrtnog kapitala i refinasiranje postojecih kredita
do 31.jula 2015
11) Grejs period:
i)
Nacin otplata
kredita:
Ггапза А
Ilukupna гпевеёпа rata (EUR)I
Iperiod
131Jul2015 - 31 ОесетЬаг
20151119.711
1
131Januar 2016 - 31 Avgust 20181141.064
1
112.46з.830
130Septembar 2018
Тгапьа В u iznosu EUR 1.662.799 otplatiCe se u potpunosti
111
ODOBRAVA
SE Orustvu Sojaprotein
dugorocnom
а)
1
па dan 30.09.2018.
ad Весеј zakljucenje Ugovor о izmenama i dopunama Ugovora о
kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRO), pod sledecim uslovima:
Korisnici kredita (Zajmoprimci):
•
SOJAPROTEIN А.О. ВЕСЕЈ
Ь) Solidarni јетсј:
•
VICTORIA GROUP A.D. BEOGRAO
•
VICTORIA LOGISTIC 0.0.0. BEOGRAO
•
•
VICTORIAOIL А.О. SID
SP LABORATORIJA a.d. Весеј, sa maticnim Ьгојет
•
ШКА - ВАСКА PALANKA d.o.o. Backa Palanka, sa maticnim
•
VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, sa maticnim
•
VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, sa maticnim Ьгојет
•
•
RIBOTEKSd.o.o. Ljubovija, sa maticnim Ьгојет 07645970
VEТERINARSKI ZAVOO SUBOTICA ad Subotica, sa maticnim Ьгојет 08048908
20074795
Ьгојет
Ьгојет
08760233
20429275
20629274
EUR 1.785.713
с)
Ukupan iznos kredita:
d)
Kreditno zaduzenje Sojaproteina
е)
Kamatna stopa:
1М ЕшiЬог + 5% р.а.
f)
Rok vracanja kredita:
30.septembar 2018
g)
Namena finansiranja:
investicioni kredit
ad:
do 31.jula 2015
h) Grejs period:
ј)
Nacin otplata
EUR 1.785.713
Transa А
kredita:
Ilukupna гпевеспа rata (EUR)I
Iperiod
131Jul 2015 - 31 ОесетЬаг 2015116,285.32
1
131Januar 2016 - 31 Avgust 20181113,094.49
1
I
11798,749.25
130Septembar 2018
Тгапза В u iznosu EUR 530.229 отргапсе se u potpunosti
па dan 30.09.2018.
IV
ODOBRAVAJU
dugorocnim
1)
SE Drustvu
ad Весеј sledeci instrumenti
Sojaprotein
Banca Intesa
i
Kredit, Evrobank Kredit, Credit
Kredit, Erste Kredit, SocGen Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562 evra) i
Komercijalna
registrovati
Banka
па јте
Kredit (do iznosa glavnice od 23.666.641,13
evra) koje
се
se
Agenta Obezbedenja;
zalozno pravo drugog reda nad zalihama koja su detaljno opisana u Ugovoru о zalozi
zaliha kojima raspolaze Sojaprotein, Victorioaoil
tacki (1) kojim se obezbeduje
јте
i Victoria Logistic,
UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje
koje se navodi u
се se registrovati
па
Agenta Obezbedenja;
zalozno
pravo
prvog
reda nad trgovinskim
detaljno
opisana u Ugovoru о zalozi potrazivanja
Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole
glavnice
od 23.523.562evra)
23.666.641,13
4)
о
zalozno pravo prvog reda nad zalihama koje su u vlasnistvu Sojaprotein, Victorioaoil
Agricole
3)
za Ugovore
kreditima iz Odeljka 1, 11 i 111 ove Odluke:
Victoria Logistic kojima se obezbeduje
2)
obezbedenja
zalozno
pravo
evra) koje
drugog
potrazivanjima
Sojaproteina
kojim se obezbeduje
Banca Intesa
Kredit, Erste Kredit, SocGen Kredit (do iznosa
i Komercijalna
Banka
Kredit (do iznosa glavnice od
се se registrovati па јте Agenta Obezbedenja;
reda nad trgovinskim
potrazivanjima
Sojaproteina
navedena u tacki (3) i koja su detaljno opisana u Ugovoru о zalozi potrazivanja
se obezbeduju
Obezbedenja;
UniCredit
koja su
Kredit i IFC Kredit, koje
се se registrovati па јте
koja su
kojima
Agenta
5)
zalozno pravo prvog reda nad гпайпагпа, оргетот,
sredsvima
imovine
50japroteina,
kojim
koja su detaljno
se obezbeduje
UniCredit
vozilima
opisana
Kredit,
i drugim osnovnim
u Ugovoru
о zalozi pokretne
koje се se registrovati
па ппе
UniCredit;
6)
zalozno pravo drugog reda nad гпайпагпа, оргетот,
sredsvima
50japroteina,
koja navedena
u tacki
vozilima
(5), koja su detaljno
Ugovoru о zalozi pokretne imovine kojim se obezbeduju
Zajmodavci
(osim UniCredit)
i drugim osnovnim
opisana
u
svi Krediti koje su odobrili
i IFC Kredit, koje се se registrovati
па ппе
Agenta
Obezbedenja;
7)
hipoteka
prvog
imovinom
reda kojom
50japrotein
se obezbeduje
UniCredit
upisanom u Listu nepokretnosti
Весеј, Vlasnicki list Ьг. 2714, Katastarska орзџпа
brojevi 8502 i 7634, Katastarska opstina
hipoteka
орёппа
Backa Palanka-Grad i List nepokretnosti
drugog reda kojom se obezbeduju
(osim UniCredit)
Ьг. 2835, Katastarska
Novi 5ad 1, Listovi nepokretnosti
13939, Katastarska opstina Весеј, koja се se registrovati
8)
Kredit nad nepokretnom
u korist UniCredit;
svi Krediti koje su odobrili
i IFC Kredit nad nepokretnom
imovinom
navedena u gornjoj tacki (7), koja се se registrovati
Ьг.
Zajmodavci
50japroteina
koja је
u korist svih Zajmodavaca (osim
UniCredit) i IFC;
9)
Menice
10)
Vinkulirane
Polise osiguranja па pokretnu i nepokretnu
Transakcija
Obezbedenja
i obezbedenja
imovinu, koja се blti predmet
u korist IFC, ргета
IFC Kreditu, u korist
Agenta Obezbedenja.
V
OVLASCUJE SE generalni
direktor
Drustva 50japrotein
ad Весеј 5inisa Kosutic da zakljuci Ugovor iz
odeljka 1,11i 111
ove Odluke i potpise svu pratecu dokumentaciju,
kredita, ukljucujuci i sve instrumente
neophodnu
za realizaciju navedenog
obezbedenja.
VI
Odluka stupa па snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika nadzornog odbora Drustva da
su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaceni za vrednost svojih akcija u skladu sa cl. 475. i 476.
Zakona о privrednim
drustvima
("51. Glasnik R5" 36/2011, 99/11).
OBRAZLOZENJE
Uzimajuci
likvidnost,
u obzir situaciju kako па domacem, tako i па stranim trbltima
i znacaJno smanjenu
kompanija је donela odluku о reprogramu ukupnog duga ргета bankama. U cilju
ispunjenja planova koje је kompanija
postavila za 2015. godinu kao i naredne godine, potrebno је sve
obaveze prema bankama prebaciti iz kratkorocnih
u dugorocne i obezbediti
optimalan
nivo отрјате, а
koji песе dodatno opteretiti
poslovanje ргеошеса. Reprogramom duga se obezbeduje kako
dugorocna росгйса banaka когпрагпјг, tako i гпоаџспозт za planiranje i projektovanje poslovanja
ргесџаеса u narednom periodu.
Download

Predlog odluke o raspolaganju imov.vel.vrednosti