22 /
"INTERKLIMA D.O.O."
Vrnjačka Banja
Ul. Kneza Miloša 161
ZAHTEV ZA PUŠTANJE PRIRODNOG GASA
1.Podnosilac zahteva :
Ime i prezime :
Adresa :
(grad, poštanski broj, ulica i br.)
Telefon :
2. Podaci o objektu čije se priključenje zahteva :
Ime i prezime vlasnika objekta :
Adresa objekta :
(grad, opština, ulica i br., katastarska parcela i broj i KO)
3. Ugovor o prodaji prirodnog gasa br.
od datuma
god.
4. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev :
a) Jedan primerak projekta UGI sa potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli (prema Zakonu o planiranju
i izgradnji)
b) Potvrda o dozvoli za rad ili probni rad izdata od strane nadležnog opštinskog organa
Datum
PODNOSILAC ZAHTEVA
Download

ZAHTEV ZA PUŠTANJE PRIRODNOG GASA