OVLAŠĆENJE
Ovlašćujem _____________________ iz ______________, ulica ___________________
JMBG ____________________ da u moje ime i za moj račun može raspolagati akcijama
Izdavaoca TELEKOMA SRBIJA a.d. preko ovlašćenog brokera RAZVOJNE BANKE
VOJVODINE a.d. Novi Sad:
otvoriti vlasnički račun hartija od vrednosti u Centralnom registri hartija od
vrednosti
upisati akcije u Centralni registar hartija od vrednosti
zaključivati Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, Ugovor o otvaranju i vođenju
vlasničkog računa hartija od vredonosti, kao i Ugovor o posredovanju u procesu
deponovanja hartija od vrednosti,
potpisivati izjave prilikom zaključivanja ugovora sa ovlašćenim brokerom
ispostaviti naloge kupovine i prodaje akcija i naloge deponovanja akcija
da može u odgovarajućoj banci, RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi
Sad, otvoriti namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti i da može
raspolagati sredstvima sa datog računa.
Ova punomoć važi do njenog opoziva.
Mesto i datum
DAVALAC OVLAŠĆENJA
Ime i prezime ____________________
JMBG __________________________
_________________________
(potpis)
Download

OVLAŠĆENJE