PRISTUPNICA ZA NOVOMOB
Podaci o fizičkom(pravnom) licu – vlasniku računa
Ime i prezime:
JMBG
Adresa:
Telefon:
Broj lične karte:
Datum rođenja:
E-mail adresa:
Broj tekućeg računa:
Broj mobilnog telefona:
Ako već imate identifikaciju korisnika za NovoNet (korisničko ime i lozinku) napištite Vaše
korisničko ime: ________________________________________________________________
Potpisivanjem ove Pristupnice saglasan sam da Erste bank a.d. Novi Sad obrađuje, upotrebljava i
trajno čuva podatke iz ove Pristupnice, za namenu elektronskog poslovanja. Izjavljujem, pod
materijalnom i krivičnom odgovornošću, da su podaci navedeni u ovoj Pristupnici tačni. Isto tako se
obavezujem, da ću odmah saopštiti svaku promenu podataka.
Ovim neopozivo ovlašćujem Erste bank a.d. Novi Sad da moj račun zaduži za transakcije i troškove
nastale korišćenjem usluga NovoMob-a, prema Aktima poslovne politike Erste bank a.d. Novi Sad i
svim izmenama akata poslovne politike Banke. Saglasan sam da se sve izmene akata poslovne politike
Banke primenjuju bez moje prethodne saglasnosti, odnosno odobrenja.
VRSTE OBAVEŠTENJA
OBAVEŠTENJA NA ZAHTEV KORISNIKA
AUTOMATSKA OBAVEŠTENJA
Tabela za definisanje automatskih obaveštenja1
Obaveštenja o stanju u određeno vreme
Čas ____________________
Čas ____________________
Obaveštenja o stanju iznad
Iznos ____________________
Obaveštenja o stanju ispod
Iznos ____________________
Obaveštenja o prilivu iznad
Iznos ____________________
Obaveštenja o odlivu iznad
Iznos ____________________
Mesto i datum
Potpis ovlašćenog lica
_________________________
____________________________
Potpis vlasnika tekućeg računa
_____________________________
1
Ukoliko korisnik želi automatska obaveštenja treba popuniti tabelu
Download

VRSTE OBAVEŠTENJA OBAVEŠTENJA NA ZAHTEV