______________________
Full name/puni naziv
_______________________
ID/MB:
_______________________
Adress/Adresa:
_______________________
Date/Datum:
CENTRALNI REGISTAR A.D.
Banja Luka
PREDMET: OVLAŠTENJE
Kojom ovlašćujem odgovorno lice UniCredit bank a.d. Banja Luka – UniCredit
Broker, da može u moje ime da preduzme sve pravne radnje u vezi otvaranja vlasničkog
računa u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
___________________________
Signuture/ potpis davaoca punomoći
Download

Full name/puni naziv ID/MB: Adress/Adresa: