Obrazac br. 1 – Formular za davanje punomoćja
PUNOMOĆJE
Za u
estvovanje u radu i glasanje na redovnoj sednici skupštine Metalaca-Metalurgija a.d. iz Novog Sada, koja se
održava dana 24.04.2014. godine u sedištu društva u Novom Sadu, Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u
13,00 časova.
(Ako je akcionar fizičko lice- domaće, strano)
Ime i prezime akcionara______________________________________________________
Adresa prebivališta _________________________________________________________
Jedinstveni matični broj/ broj pasoša (za strano fiz. lice) _______________________________
koji poseduje _______ akcija “ Metalac-Metalurgije” a.d. Novi Sad oznake CFI ESVUFR, ISIN
RSEGMEE68798, na dan 14. aprila 2014. godine
(Ako je akcionar pravno lice- domaće, strano)
Poslovno ime________________________________________________________________
Sedište ____________________________________________
Matični broj/ broj registracije ili drugi identifikacioni broj (za stranoprav.lice) _____________
koje poseduje _______ akcija “ Metalac-Metalurgije” a.d. Novi Sad oznake CFI ESVUFR, ISIN
RSEGMEE68798, na dan 14. aprila 2014. godine
Kao ovlašćeni zastupnik pravnog lica ___________________________________
OVLAŠĆUJEM:
Ime i prezime zastupnika ______________________________________________________
Adresa prebivališta _________________________________________________________
Jedinstveni matični broj/ broj pasoša (za strano fiz. lice) _______________________________
da u moje ime učestvuje u radu sednice Skupštine Metalac- Metalurgija a.d. Novi Sad i vrši pravo
glasa sadržano u ukupno _________običnih akcija izdavaoca Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad,
odnosno isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda
1. Donošenje odluka o:
a) usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2013. godini;
ZA PROTIV UZDRŽAN
b) usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa Izveštajem i mišljenjem
revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
ZA PROTIV UZDRŽAN
c) pokriću gubitaka u 2013. godini.
ZA PROTIV UZDRŽAN
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini.
ZA PROTIV UZDRŽAN
Potpis akcionara koji daje punomoćje _______________________
Datum davanja punomoćja__________________
Mesto _________________
Obrazac br. 2 – Formular za glasanje u odsustvu
OBRAZAC ZA GLASANJE U ODSUSTVU
Na redovnoj sednici skupštine Metalac-Metalurgija .d. iz Novog Sada, koja se održava dana
24.04.2014. godine u Novom Sadu , Ul.Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u 13,00 časova.
(Ako je akcionar fizičko lice- domaće, strano)
Ime i prezime akcionara______________________________________________________
Adresa prebivališta _________________________________________________________
Jedinstveni matični broj/ broj pasoša (za strano fiz. lice) _______________________________
koji poseduje _______ akcija “ Metalac-Metalurgije” a.d. Novi Sad oznake CFI ESVUFR, ISIN
RSEGMEE68798, na dan 14. 04. 2014. godine
(Ako je akcionar pravno lice- domaće, strano)
Poslovno ime________________________________________________________________
Sedište ____________________________________________
Matični broj/ broj registracije ili drugi identifikacioni broj (za strano prav.lice) _____________
koje poseduje _______ akcija “ Metalac-Metalurgije” a.d. Novi Sad oznake CFI ESVUFR, ISIN
RSEGMEE68798, na dan 14. 04. 2014. godine
Kao ovlašćeni zastupnik pravnog lica ___________________________________
Na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara po predloženim tačkama dnevnog reda glasam na sledeći
način:
1. Donošenje odluka o:
a) usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2013. godini;
ZA PROTIV UZDRŽAN
b) usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa Izveštajem i mišljenjem
revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
ZA PROTIV UZDRŽAN
c) o pokriću gubitka u 2013. godini.
ZA PROTIV UZDRŽAN
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini.
ZA PROTIV UZDRŽAN
Potpis akcionara koji glasa _____________________
Datum _____________
Mesto______________
Download

Punomoćje i obrazac za glasnje 2014