OVLAŠĆENJE
Ovim ovlašćujem:
Aleksandra Buhu iz Beograda, ul. Danila Lekića Španca 55, JMBG 2105979710228, LK.br.
003751610
da za motorno vozilo sa podacima:
Reg. oznaka:
(E) Broj šasije:
(D.1) Marka:
(P.1) Zap.motora ccm
(D.2) Model:
(P.2) Snaga motora kw
može u moje ime i za moj račun, a bez moje dalje saglasnosti, odobrenja i prisustva, vršiti
sve pravne radnje u vezi ovog vozila, i to:
- izvšiti tehnički pregled vozila
- produženje registracije vozila
- promenu tehničkih podataka o vozilu
- promenu registarskih tablica
- promenu prebivališta-adrese
- preuzeti saobraćajnu dozvolu, tablice i registracionu nalepnicu u SUP-u.
Ovlašćenje važi do opoziva.
OVLAŠĆENJE DAO:
Ime i prezime:
Adresa:
L.K. br.:
JMBG:
______________________________
potpis
Download

OVLAŠĆENJE Ovim ovlašćujem: Aleksandra Buhu