PUNOMOĆJE
Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D.“BUDUĆNOST“BAČKA
PALANKA, sazvanoj za dan_27.06.2014.godine, u 12,00 časova, u Bačkoj Palanci.
Ja
_________________________________________________________________________,
(ime i prezime)
Iz__________________________________________________________________________
(mesto i adresa prebivališta)
_______________________________________
(JMBG (br.pasoša za strana fizička lica)
Kao imalac prava na lično učestvovanje u radu Skupštine akcionara A.D.“Budućnost“Bačka
Palanka, po osnovu vlasništva nad_________komada običnih akcija na dan
17.06.2014.godine, od ukupno 408.293 akcija koje daju pravo glasa izdavaoca
A.D.“Budućnost“Bačka Palanka, registrovanih u Centralnom registru depoa i kliringa hartija
od vrednosti sa oznakom ISIN RSBDBPE91404 , CFI kod ESVUFR,
OVLAŠĆUJEM
___________________________________________________________________________
(ime i prezime ili poslovno ime i sedište opunomoćenog)
__________________________________________________________________________________________
(adresa prebivališta /sedište društva)
__________________________________________________________________________________________
(JMBG/matični broj (za strana lica br.pasoša/br.registracije))
Da u moje ime učestvuje u radu, kao i da u moje ime vrši pravo glasa za ______akcija
izdavaoca A.D.“Budućnost“Bačka Palanka, registrovanih u Centralnom registru depoa i
kliringa hartija od vrednosti sa oznakom ISIN RSBDBPE91404 , CFI kod ESVUFR, na
sednici Skupštine akcionara A.D.“Budućnost“Bačka Palanka, koja će se održati dana
27.06.2014.godine, savesno i u mom najboljem interesu, bez posebnih uputstava i naloga za
ostvarivanje prava glasa.
Ovo punomoćje izdajem i za sve buduće sednice(vanredne i redovne) Skupštine akcionara
A.D.“Budućnost“Bačka Palanka i isto važi do opoziva.
_________________________
_________________________
(datum i mesto izdavanja punomoćja)
(potpis davaoca punomoćja)
NAPOMENA: Ukoliko je davalac punomoćja fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se
uređuje overa potpisa, kako bi isto bilo punovažno; ukoliko se punomoćje dostavlja elektronskim putem ono
mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski
potpis.
Download

formular punomoćja za glasanje