JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
A. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKOZANATSKI RADOVI
OBJEKAT KULTURE, Su+P+1 i
P+1+Pk FUTOG, SIME ŠOLAJE 52.
A.
1
1.01.
GRAÐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
Pre početka zemljanih radova treba izvesti
visinsko snimanje terena i kolčenje objekta,
koji se rad neće posebno naplatiti.
Pokose iskopa treba izvesti pravilno prema
projektu a dno poravnati i isplanirati .
Iskopanu zemlju treba odvesti kamionom na
mesto određeno po predstavniku investitora
(nadzorni organ). Obračun izvršenih radova
izvršit će se na bazi snimljenih profila iskopa
pre i posle iskopavanja.
1.01.01.
1.01.02.
1.01.03.
1.01.04.
1.01.05.
1.01.06.
1.01.07.
1.01.08.
Kolčenje objekta.
Obračun po m2.
m2
325,53
0,00
Raščišćavanje terena i otkopavanje humusa
buldožerom u sloju deb.20 cm sa
transportom na deponiju udaljenu 2 km.
Obračun po m2.
Obračun po m2.
m2
882,32
0,00
Mašinski iskop zemlje u širokom iskopu III
kat.sa odbacivanjem zemlje 1m od ruba
iskopa. Kopanje stranica izvesti ručno I po
projektovanim kotama.
Obračun po m3.
m3
470,81
0,00
Ručni iskop zemlje III ktg za trakaste
temelje objekta sa odbacivanjem zemlje 1m'
od ruba
Obračun po m3.
m3
83,50
0,00
Ručno planiranje dna iskopa sa tačnošću do
3 cm i otkopom do 0,03m3/m2.Obračun po
m2.
a) ispod temeljnih traka
b) izmedju temeljnih traka
c) dvorište
m2
m2
m2
130,74
215,52
536,06
0,00
0,00
0,00
a) ispod temeljnih traka i podova, deb.10cm
m2
346,26
0,00
c) za trotoar,deb.10cm
d) dvorište, deb.20cm
m2
m2
116,51
440,28
0,00
0,00
Nasipanje zemlje oko trakastih temelja sa
nabijanjem u slojevima deb. 20cm I
polivanjem do potpune zbijenosti.
Obračun po m3.
m3
10,93
0,00
m3
699,82
0,00
Nabavka i razastiranje tamponskog sloja
šljunka uz lagano nabijanje do modula
zbijenosti 40 N/mm2. Obračun po m2.
Odvoz zemlje kamionom na udaljenosti do 2
km. Odvoz zemlje u sabijenom stanju.
Obračun po m3.
UKUPNO:
1.02.
0,00
BETONSKI I ARM. BET. RADOVI
Strana 32 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Radovi se moraju izvoditi prema podatcima
iz projektne dokumentacije i " Pravilnika o
tehničkim merama i normativima za beton i
armirani beton ".
Ugrađivanje materijala i sami materijali
moraju kvalitetom odgovarati važećim
tehničkim propisima i posebno sledećim
standardima :
a)betonsko gvožđe Č 0200 JUS C.K6.020
b)cement JUS B.C1.010; B.C1.011;
B.C1.012
c)drvena građa za oplatu JUS D.05.042.
1.02.01.
1.02.02.
1.02.03.
1.02.04.
1.02.06.
1.02.07.
Betoniranje podložnog betona kao
tamponskog sloja ispod temeljnih traka
betonom MB-30 .
d=5cm obračun po m2.
d=8cm obračun po m2.
m2
m2
346,26
346,26
0,00
0,00
Betoniranje ab trakastih temelja betonom
MB-30 u iskopu, u svemu prema statičkom
računu i detaljima.
Obračun po m3.
m3
52,29
0,00
Betoniranje ab nadtemeljnih zidova betonom
MB-30 u odgovarajućoj oplati, u svemu
prema statičkom računu i detaljima.Obračun
po m3.
a) beton MB-30
b) oplata
m3
m2
6,77
54,18
0,00
0,00
Betoniranje zidova suterena armiranim
betonom MB-30 u odgov. Oplati u svemu
prema statičkom računu I detaljima.
a) beton MB-30
b) oplata
m3
m2
41,42
332,48
0,00
0,00
Betoniranje ab ploče deb.18cm, betonom
MB-30, u odgovarajućoj oplati.
a) beton MB-30
b) oplata
m3
m2
36,60
173,50
0,00
0,00
m2
188,02
0,00
a) beton MB-30
m2
215,52
0,00
Betoniranje ab stuba kružnog preseka
Ø42cm, betonom MB-30 u odgovarajućoj
oplati u svemu prema statičkom
računu.Obračun po m3.
a) beton MB-30
b) oplata
m3
m2
0,38
3,59
0,00
0,00
Betoniranje ab horizontalnih serklaža
betonom MB-30 u odgovarajućoj oplati, u
svemu prema statičkom računu.Obračun po
m3.
a) beton MB-30
b) oplata
m3
m2
10,70
85,56
0,00
0,00
Izrada polumontažne mežuspratne
konstrukcije od "fert" gredica i ispune od
TM blokova ukupne debljine 16cm preko
koje se postavlja potrebna dodatna armatura
i betonira ploča deb.4cm betonom MB-30 u
svemu prema statičkom proračunu sa svim
potrebnim predradnjama, oplatom, skelom i
podupiranjem
Obračun po m2.
1.02.08.
1.02.09.
1.02.10.
Betoniranje podova u prizemlju objekta
deb.10cm, betonom MB-30, sa perdašenjem
gornje površine i armiranjem odgovarajućom
armaturom. Obračun po m2.
Strana 33 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
1.02.11.
1.02.12.
1.02.13.
1.02.14.
1.02.15.
1.02.16.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
1.02.18.
1.02.19.
1.02.20.
1.02.21.
1.02.22.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Betoniranje ab greda betonom MB-30 u
odgovarajućoj oplati, u svemu prema
statičkom računu.Obračun po m3.
a) beton MB-30
b) oplata
m3
m2
14,39
87,10
0,00
0,00
Betoniranje a.b.nadvoja preseka 25/20
betonom MB-30 u trostranoj oplati.Obračun
po m3.
a) beton MB-30
b) oplata
m3
m2
10,43
107,93
0,00
0,00
Betoniranje a.b. montažnih nadvoja dim.
12/20cm.
Obračun po m
m
8,40
0,00
Betoniranje a.b.vertikalnih serklaža I
stubova betonom MB-30 u odgovarajućoj
oplati, u svemu prema statičkom
računu.Obračun po m3.
a) beton MB-30
b) oplata
m3
m2
13,20
159,56
0,00
0,00
Betoniranje ab međuspratne ploče deb.15 cm
betonom MB-30 u odgovarajućoj oplati sa
podupiranjem u svemu prema statičkom
računu. Obračun po m3.
a) beton MB-30
b) oplata sa podupiranjem
m3
m2
38,59
204,80
0,00
0,00
m3
m2
13,95
129,40
0,00
0,00
a) beton MB-30
b) oplata
m3
m2
0,49
7,00
0,00
0,00
Betoniranje ab dvokrakog međuspratnog
stepeništa, betonom MB-30 u odgov. oplati u
svemu prema statičkom računu i detaljima.
Obračun po m3.
a) beton MB-30
b) oplata obična sa podupiranjem
m3
m2
8,80
68,20
0,00
0,00
Obračun po m2.
m2
128,16
0,00
Betoniranje dvorišta oko objekta u sloju deb.
20cm na već pripremljenoj podlozi betonom
MB-30 komplet sa svim potrebnim
predradnjama.
Obračun po m2.
m2
484,30
0,00
Betoniranje ab montažne pergole komplet sa
svim potrebnim predradnjama. Obračun po
m.
a) preseka 12/25 cm
b) preseka 12/12 cm
m
m
7,20
10,80
0,00
0,00
m3
1,63
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Betoniranje ab atika betonom MB-30 u
odgovarajućoj oplati, u svemu prema
statičkom računu i detaljima.Obračun po m3.
a) beton MB-30
b) oplata
1.02.17.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Betoniranje ab kanala za oluk betonom MB30 u odgovarajućoj oplati, u svemu prema
statičkom računu i detaljima.Obračun po m3.
Betoniranje trotoara oko objekta deb.10cm
na već pripremljenoj podlozi betonom MB30 sa istovremenom izradom “češke
glazure” i dilatacijom na svakih 1m. Pad
staze izvesti od objekta prema terenu.
Betoniranje konzolne ploče betonom MB-30
u odgovarajućoj oplati, u svemu prema
statičkom računu i detaljima.Obračun po m3.
a) beton MB-30
Strana 34 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
b) oplata
1.02.23.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
m2
14,93
kg
27795
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,00
Dobava, ispravljanje, sečenje, i vezivanje i
montaža armature. Za armiranje konstrukcija
u svemu se pridržavati pravilnika o
tehničkim merama za beton i armirani beton.
Obračun po kg.
UKUPNO:
1.03.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
0,00
0,00
ZIDARSKI RADOVI
Kod izvođenja zidarskih radova izvođač se
mora pridržavati : " PTP za građenje u
seizmičkim područjima ",Sl. list SFRJ 39/64
;
" Pravilnik o tehničkim normativima za
izgradnju u seizmičkim područjima ", Sl. list
SFRJ 31/81 i 29/83 ; " Pravilnik o tehničkim
merama i uslovima za izvođenje zidova
zgrada " , Sl. list SFRJ 17 / 70 .
Također se treba pridržavati važećih
standarda koji se odnose na dotične radove
i materijale posebno :
a) cement JUS B.C1.011 ; B.C1.012.
b) kreč JUS B.C8.042 ; B.C1.021.
c) pesak JUS B.B8.035.,037-030
d) malter JUS U.M 2.010. ; U.M 2.012.
U.M6.002.
1.03.01.
1.03.02.
1.03.03.
1.03.04.
1.03.05.
1.03.06.
1.03.07.
1.03.08.
Zidanje spoljašnjih zidova od termo blokova,
deb 25 cm u odgovarajućem malteru.
Obračun po m3.
m3
88,00
0,00
Oblaganje zidova fasadnom opekom d.12cm
I slip fasadnom opekom d.2cm, komplet sa
fugovanjem I svim potrebnim predradnjama.
Obračun po m2.
a) fasadna opeka, deb.12cm
b) slip opeka, deb.2cm
m²
m2
284,72
42,58
0,00
0,00
Zidanje zidova od pune opeke NF deb. 12
cm u PCM M=25 kao zaštite hidroizolacije u
suterena.
Obračun po m2.
m2
119,46
0,00
Zidanje pregradnih zidova od pune opeke
NF deb. 12 cm u PCM M=25 .
Obračun po m2.
m2
98,18
0,00
Obziđivanje vent. kanala zidovima od pune
opeke NF deb. 7 cm u PCM M=25 .
Obračun po m2.
m2
11,00
0,00
Obračun po m2.
m2
2.197,54
0,00
Grubo i fino malterisanje plafona sa VM
M=10, u sloju deb.1cm, sa prskanjem retkim
cem. mlekom.
Obračun po m2.
m2
862,77
0,00
m2
35,50
0,00
Grubo i fino malterisanje unutrašnjih zidova
sa VM u sloju deb. 2 cm, sa predhodnim
prskanjem retkim cem. mlekom.
Grubo i fino malterisanje podgleda
stepeništa u sloju deb. 1 cm sa VM M=5 , sa
predhodnim prskanjem retkim cem. Mlekom.
Obračun po m2.
Strana 35 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
1.03.09.
1.03.10.
1.03.11.
1.03.12.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
1.04.01.
1.04.02.
1.04.03.
1.04.04.
1.04.05.
1.04.06.
1.04.07.
1.04.08.
1.04.09.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Grubo i fino malterisanje fasadnih podgleda
sa CM M=5,u sloju deb.1cm,sa predhodnim
prskanjem retkim cem. mlekom.
Obračun po m2.
m2
62,04
0,00
Grubo i fino malterisanje delova fasade sa
CM M=5,u sloju deb.1cm,sa predhodnim
prskanjem retkim cem. Mlekom.
Obračun po m2.
m2
112,54
0,00
Izrada "demit" izolacione fasade d=10cm od
kamene vune sa svim potrebnim
predradnjama i zavrsnim slojevima.
Obračun po m2.
m2
313,95
0,00
Zidanje unutrašnjih zidova od giter blokova,
deb 25 cm u PCM 25.
Obračun po m3.
m3
100,59
UKUPNO:
1.04.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
0,00
0,00
RAZNI ZIDARSKI RADOVI
Izrada horizontalne hidroizolacije podova
od PVC membrane sa varenjem preklopa, sa
svim potrebnim predradnjama.
Obračun po m2.
m2
346,26
0,00
Obračun po m2.
m2
69,61
0,00
Izrada vertikalne hidroizolacije zidova od
PVC membrane sa varenjem preklopa, sa
svim potrebnim predradnjama.
Obračun po m2.
m2
154,18
0,00
Izrada horizontalne hidroizolacije toaleta I
wc-a i to od sloja "KONDOR-3" traka sa
varenjem preklopa, sa svim potrebnim
predradnjama.
Obračun po m2.
m2
36,77
0,00
Nabavka i postavljanje termoizolacionih
podnih ploča d=8cm sa PVC folijom, koje
dolaze u podove prema tlu zajedno sa svim
potrebnim predradnjama.
Obračun po m2.
m2
275,40
0,00
Nabavka i postavljanje termoizolacionih
podnih ploča d.2cm sa PVC folijom, koje
dolaze na međuspratnu konstrukciju zajedno
sa svim potrebnim predradnjama.
Obračun po m2.
m2
295,41
0,00
d=10cm
d=25cm
m2
m2
87,00
271,00
0,00
0,00
Izrada armirane cementne košuljice od
frakcije (0-4 mm) kao podloge za podove, sa
perdašenjem I sa svim potrebnim
predradnjama u sloju deb. 4-5cm. Obračun
po m2
Obračun po m2.
m2
902,9
0,00
Nabavka i postavljanje kamene vune
deb.10cm kao termoizolacije na plafonima
ispod grejanih prostorija.
Obračun po m2.
m2
48,18
0,00
Izrada horizontalne hidroizolacije zidova i to
od sloja "KONDOR-3" traka sa varenjem
preklopa, sa svim potrebnim predradnjama.
Nabavka i postavljanje polutvrdih
termoizolacionih ploča od kamene vune koje
se postavljaju kao izolacija krova zajedno sa
PVC folijom i svim potrebnim predradnjama.
Strana 36 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
1.04.10.
1.04.11.
1.04.12.
1.04.13.
1.04.14.
1.04.15.
1.04.16.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Nabavka i postavljanje spuštenog plafona
koji se sastoji od gipskartonskih ploča
d=12,5mm na potkonstrikciji , zajedno sai
svim potrebnim predradnjama, spojnice
bandažirati.
Obračun po m2.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
m2
137,55
0,00
b) plafon
m2
12,97
0,00
Maskiranje unutrašnje jedinice split sistema
gipskartonskim pločama zajedno sa
potkonstrikcijom i svim potrebnim
predradnjama, spojnice bandažirati.
Obračun po m2.
m2
3,00
0,00
Krečenje na novom zidu, plafonu i podgledu
stepenište, krečnim mlekom 3x do potpunog
belila. Obračun po m2.
a) krečenje zidova
b) krečenje plafona
c) krečenje podgleda stepeništa
m2
m2
m2
2.159,54
759,79
39,05
0,00
0,00
0,00
Nabavka i ugradnja ventilacijske rešetke.
Obračun po kom.
kom
2,00
0,00
Nabavka, montaža i demontaža cevne
zidarske skele visine preko 10 m sa
zaštitnom ogradom visine 1 m.
Obračun po m2.
m2
804,20
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Oblaganje plafona vatrootpornim
gipskartonskim pločama 2x12,5mm zajedno
sa potkonstrikcijom i svim potrebnim
predradnjama, spojnice bandažirati
(vatrootpornost 60 minuta). Obračun po m2.
Zidarska pripomoć nakon izvedbe svih
instalaterskih radova te raznih usluga ostalim
izvođačima, 5% od zidarskih i
raznozidarskih radova.
UKUPNO:
1.05.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
0,00
TESARSKI RADOVI
Radovi se moraju izvoditi prema podatcima
iz projektne dokumentacije , da nacrtani
profil i svi detalji budu iz projekta , a sva
eventualna odstupanja samo uz saglasnost
nadzornog organa .
Ugrađivanje kvalitetne , suve i zdrave građe
koja mora odgovarati važećim tehničkim
propisima i normativima , kao i primena
svih mera i osiguranje tehničke zaštite ,
posebno kod radova na visini .
1.05.01.
1.05.02.
Izrada i montaža drvene krovne konstrukcije
od jelove rezane građe II klase na koju
dolazi trapezasti lim kao krovni pokrivač, u
svemu prema projektu i datom statičkom
računu .
Obračun po m2.
116,03
0,00
m3
m3
8,6
8,6
0,00
0,00
Nabavka i postavljane jelovih drvenih štafli
dim. 5/8cm II klase, zajedno sa izradom
oplate jelovom daskom II klase, deb.24 mm,
vlažnosti 15-16%, komplet sa svim
potrebnim predradnjama. Obračun po m2
a) drvene štafle
b) oplata
1.05.03.
m2
Izrada,dobava i montaža prozorske klupčice
od furnirane iverice sa bondexiranjem iste,
širine 25 cm .
Strana 37 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Obračun po m.
m
Jedinična cena
bez PDV-a
4
97,9
UKUPNO:
1.06.
1.06.01.
1.06.02.
1.06.03.
1.06.04.
Obračun po m2.
m2
243,2
0,00
Pokrivanje krovnih površina trapezastim
limom, komplet sa svim potrebnim
predradnjama.
Obračun po m2.
m2
114,94
0,00
Pokrivanje slemena slemenjacima, komplet
sa svim potrebnim predradnjama.
Obračun po m2.
m
30,54
0,00
Pokrivanje krovnih površina velike sale
trapezastim limom koji služi kao nosač za
termo izolaciju, komplet sa svim potrebnim
predradnjama.
Obračun po m2.
m2
243,2
7
Izrada, transport i montaža čelične
konstrukcije. Cenom je obuhvaćena
antikorozivna zaštita i protivpožarni premaz
(vatrootpornost 60 min. Za stubove i 30 min.
Za krovnu konstrukciju).
Obračun po kg.
2.01.01.
2.01.02.
2.02.03.
0,00
0,00
Pokrivanje krovnih površina TPO
membranom d=1,5mm preko kamene vune,
komplet sa svim potrebnim predradnjama.
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
2.01.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
7
2
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
kg
UKUPNO:
0,00
0,00
UKUPNO:
0,00
0,00
6930
ZANATSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
Nabavka i ugradnja suvomontažnih,
drvenih, punih, jednokrilnih unutrašnjih vrata
bez nadsvetla. Krila vrata su duplošperovana
i bojana. Sve komplet sa potrebmim
predradnjama i okovom prema datoj šemi
stolarije. Obračun po kom.
POZ 01 dim 80x200
POZ 02 dim 70x200
POZ 03 dim 60x200
kom
kom
kom
16
8
3
0,00
0,00
0,00
Nabavka i ugradnja suvomontažnih,
drvenih, punih, dvokrilnih unutrašnjih vrata
bez nadsvetla. Krila vrata su duplošperovana
i bojana. Sve komplet sa potrebmim
predradnjama i okovom prema datoj šemi
stolarije. Obračun po kom.
POZ 04 dim 170x220
kom
5
0,00
kom
kom
kom
kom
kom
2
2
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nabavka i ugradnja fasadnih portala lokala i
ulaza u objekat izrađenih od visoko otpornih
tvrdih profilisanih PVC elemenata,
ustakljenih dvostrukim izolacionim staklom
deb.4+12+4, sa fiksnim ili krilima na
otvaranje, komplet sa svim potrebnim
predradnjama i u svemu prema šemi
stolarije.Obračun po kom.
POZ
POZ
POZ
POZ
POZ
05
06
07
08
09
dim.270/220+60
dim.300/220+40
dim.180/220
dim.300/260
dim.300/140
Strana 38 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
2.01.04.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Nabavka i ugradnja prozora izrađenih od
visoko otpornih tvrdih profilisanih PVC
elemenata, ustakljenih dvostrukim
izolacionim staklom deb.4+12+4, komplet sa
maskom,sa ili bez venecijanera, sa svim
potrebnim predradnjama a prema šemi
stolarije i uputstvu proizvođača. Obračun po
kom.
POZ 10 dim 100/140
POZ 11 dim 200/140
POZ 12 dim 200/70
POZ 12a dim 200/70
POZ 13 dim 300/140
POZ 14 dim 300/70
POZ 15 dim 100/70
POZ 16 dim 70/70
POZ 17 dim 180/80
POZ 18 dim 360/240
POZ 18a dim 480/240
POZ 18b dim 840/240
POZ 19 dim 400/100
POZ 20 dim ǿ80
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Jedinična cena
bez PDV-a
4
4
4
9
1
4
4
9
9
1
1
1
1
2
1
UKUPNO:
2.02.
2.02.01.
2.02.02.
2.02.03.
2.02.04.
2.02.06.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BRAVARSKI RADOVI
Nabavka i ugradnja unutrašnjh jednokrilnih
unutrašnjih vrata pomoćnih prostorija od
crne bravarije, komplet sa svim potrebnim
predradnjama i u svemu prema šemi
bravarije. Obračun po kom.
POZ 01 dim.80/200
kom
3
0,00
POZ 02 dim.80/200
kom
2
0,00
Izrada i montaža ulazne rampe koja se
izrađuje od metalnih profila različitih
dimenzija, gazište je rebrasti lim. Izvesti
prema šemi bravarije. Obračun po kom.
POZ 100
kom
1
0,00
m
11,5
0,00
POZ 102
m
2,05
0,00
Izrada,nabavka i montaža zaštitne metalne
ograde unutrašnjeg stepeništa visine 110 cm
od eloksiranog aluminijuma. Sve komplet sa
rukohvatima i bojanjem temeljnom i
završnom bojom a u tonu po izboru
projektanta, u svemu prema šemi bravarije.
Obračun po m.
POZ 103
m
16
0,00
Nabavka i ugradnja jednokrilnih
protivpožarnih vrata u suterenu objekta,
otpornih na pozar u trajanju od 90 minuta atestirana u skladu sa SRPS U.J1.160 sa
mehanizmom za samozatvaranje, komplet sa
svim potrebnim predradnjama i u svemu
prema šemi bravarije. Obračun po kom.
Izrada i montaža zaštitne metalne ograde
rampe u visini 110 cm koja se izrađuje od
čeličnih profila, Sve komplet sa rukohvatima
i bojanjem temeljnom i završnom bojom a u
tonu po izboru projektanta, u svemu prema
šemi bravarije. Obračun po m.
POZ 101
2.02.05.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Izrada,nabavka i montaža zaštitne metalne
ograde vanjskog stepeništa visine 110 cm od
čeličnih profila. Sve komplet sa rukohvatima
i bojanjem temeljnom i završnom bojom a u
tonu po izboru projektanta, u svemu prema
šemi bravarije. Obračun po m.
Strana 39 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
2.02.07.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
kom
1
0,00
kom
1
0,00
Izrada, nabavka i ugradnja okvira od plosnog
gvožđa 20/40/4 mm, koji se ugrađuje
prilikom betoniranja, a u koji dolazi kokosov
otirač. Komplet sa zaštitom protiv korozije.
Obarčan po kom.
dim. 30x60 cm
UKUPNO:
2.03.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Izrada, nabavka i ugradnja metalnog otirača
koji se postavlja na ulazu u objekat a sastoji
se od okvira i ispune, izrađuje se od
pljosnatog gvožđa 20/20/4 mm. Sve komplet
sa zaštitom protiv korozije. Obarčan po kom.
dim. 30x60 cm
2.02.08.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
0,00
KERAMIČARSKI RADOVI
Sav keramičarski materijal mora biti
prvoklasan u svakoj kategoriji . Sve radove
treba izvesti po važećim tehničkim propisima
i važećim standardima :
JUS B.D1.300 ;JUS B.D1.301 ;JUS
B.D1.303
JUS B.D1.320 ;JUS B.D8.46
2.03.01.
2.03.02.
2.03.03.
2.03.04.
2.03.05.
2.03.06.
2.03.07.
Oblaganje podova unutrašnjih prostorija
podnim glaziranim ker.pločicama vel. 30x30
cm, I klase u cem.malteru sa fugovanjem.
Sokl visine 10 cm. Obračun po m2.
a) pod,obračun po m2
b) sokl,obračun po m
m2
m
556,67
446
0,00
0,00
Oblaganje zidova zidnim glaziranim
ker.pločicama vel.30x30cm, I klase u cem.
malteru sa fugovanjem i visinom polaganja
visine do 160 cm.
Obračun po m2.
m2
14,4
0,00
Oblaganje zidova zidnim glaziranim
ker.pločicama vel. 30x30 cm, I klase u
cem.malteru sa fugovanjem, I lepljenjem na
nemalterisani zid, visina polaganja do
plafona.
Obračun po m2.
m2
184,13
0,00
Obračun po m
m
96,8
0,00
Izrada "holkel "sokla na glavnom stepeništu
ker. pločama visine 10 cm u cem. malteru sa
fugovanjem belim cementom.Komplet sa
svim pomoćnim materijalom i potrebnim
predradnjama.
Obračun po m
m
18,76
0,00
Oblaganje stepeništa lokala (gazišta i visina)
keramičkim pločama u cem. malteru sa
fugovanjem i postavljanjem metalnih lajsni
duž gazišta. Dimenzije ploča su
30x30cm,otporne na klizanje.
Obračun po m
m
24
0,00
Izrada "holkel "sokla na stepeništu lokala
ker. pločama visine 10 cm u cem. malteru sa
fugovanjem belim cementom.Komplet sa
svim pomoćnim materijalom i potrebnim
predradnjama.
Obračun po m
m
6,8
0,00
Oblaganje unutrašnjeg glavnog stepeništa
(gazišta i visina) keramičkim pločama u cem.
malteru sa fugovanjem i postavljanjem
metalnih lajsni duž gazišta. Dimenzije ploča
su 30x30cm,otporne na klizanje.
Strana 40 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
2.03.08.
2.03.09.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Oblaganje spoljašnjeg stepeništa (gazišta i
visina) keramičkim pločama u cem. malteru
sa fugovanjem i postavljanjem metalnih
lajsni duž gazišta. Dimenzije ploča su
30x30cm,otporne na klizanje.
Obračun po m.
m
53,95
0,00
Oblaganje ulaza glaziranim ker.pločicama
predviđenim za vanjske uslove, vel.30x30
cm, I klase u cem.malteru sa fugovanjem.
Sokl visine 10 cm.
a) pod,obračun po m2
b) sokl,obračun po m
m2
m
5,05
3,7
0,00
0,00
0,00
UKUPNO:
2.04.
2.04.01.
2.04.02.
2.04.03.
2.04.04.
2.04.05.
2.04.06.
2.04.07.
2.04.08.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
LIMARSKI RADOVI
Pre početka radova svi predhodni radovi
moraju biti završeni tako da bi se limarski
radovi odvijali u normalnim uslovima.
Upotrebljeni i ugrađeni materijal mora
odgovarati osobinama JUS-a za odgovarajuće materijale, JUS U.F 3.052. ; JUS
C.E4.020. Svi spojevi moraju biti nitani i
motani pravilima limarskog obrta.
Opšivanje ab "atike" na krovu bojanim
pocinkovanim limom deb.0.55mm, r.š.80cm.
Obračun po m.
m
75,30
0,00
Opšivanje uvala bojanim pocinkovanim
limom deb.0.55mm, r.š. 80cm.
Obračun po m.
m
5,40
0,00
Pokrivanje nadstrešnice bojanim
pocinkovanim limom deb.0.55mm na
drvenoj podkonstrukciji u nagibu od 6
stepeni.
Obračun po m2.
m2
8,6
0,00
Opšivanje raznih delova krova bojanim poc.
limom deb. 0,55 mm, različitih širina.r.š. 60
cm. Obračun po m.
a) r.š.120 cm
b) r.š. 80 cm
b) r.š. 40 cm
m
m
m
11,2
7,35
3,25
0,00
0,00
0,00
Opšivanje prozorskih klupčica bojanim poc.
limom deb. 0,55 mm, r.š. 25 cm.
Obračun po m.
m
97,9
0,00
Obračun po m.
m
4,00
0,00
Izrada i montaža horizontalnih ležećihi
visećih oluka od bojanog poc. lima deb. 0,55
mm komplet sa nosačima.
Obračun po m
a) ležeći r.š. 40 cm
b) viseći r.š. 40 cm
m
m
30,8
25,90
0,00
0,00
kom
7,00
0,00
m
m
6,12
42,00
0,00
0,00
Opšivanje dimovodnih i ventilacionih otvora
bojanim poc. limom deb 0,55 mm, r.š.66cm.
Izrada i montaža kutija za sakupljanje vode
od bojanog pocinkovanog lima deb.0.55mm.
Obračun po kom
2.04.09.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Izrada i montaža vertikalnih olučnih cevi od
bojanog poc. lima deb. 0,55 mm, r.š. 40 cm.
Obračun po m.
a) Ø 12
b) Ø 16
Strana 41 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
2.04.10.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
kom
7,00
UKUPNO:
2.05.01.
0,00
0,00
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Nabavka i postavljanje sportske podne
obloge-vinil, ispod kojeg dolaze OSB ploče
d.2cm, zatim štafle raspoređene u dva sloja
po x i y osi na razmaku od 40cm a sve to na
elastičnim jastučićima. Ispod njih se
postavlja PVC folija a između zvučna
izolacija d.5cm. Komplet sa lajsnama, svim
potrebnim materijalom.
a) pod,obračun po m2
m2
315,72
0,00
b) ugaone profilisane lajsne, obračun po m
m
91,22
0,00
UKUPNO:
2.06.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Nabavka i montaža tučanih cevi dužine 2m
Ø 16, komplet sa obujmicama, krivim
kolenom i labuđim vratom.Obračun po kom
Obračun po kom
2.05.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
0,00
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Bojanje opisano u ovim radovima mora se
obaviti u skladu s tehničkim uslovima i
standardima za molersko farbarske radove
JUS U.F 2.013. Boje moraju biti otporne na
pranje vodom.
2.06.01.
2.06.02.
2.06.03.
Bojanje poludisperzijom zidova i plafona ,
prskanjem aparatom 2x , sa predhodnim
gletovanjem i svim potrebnim predradnjama.
a) bojanje zidova
b) bojanje plafona
c) bojanje podgleda stepeništa
m2
m2
m2
1.963,14
748,34
35,50
0,00
0,00
0,00
Bojanje omalterisanih fasadnih površina
bojama "fasadex"-om sa svim potrebnim
predradnjama.
Obračun po m2.
m2
112,54
0,00
m2
62,04
0,00
m2
53,72
0,00
Bojanje omalterisanih fasadnih podgleda
bavalitom, sa svim potrebnim predradnjama.
Obračun po m2.
2.06.04.
Obrada podnožja objekta (sokla) "fasadex"om, komplet sa svim potrebnim predranjma.
Obračun po m2.
UKUPNO:
0,00
REKAPITULACIJA
1
1.01.
1.02.
1.03.
1.04.
1.05.
1.06.
1.07.
GRAÐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI I ARM. BET. RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
RAZNI ZIDARSKI RADOVI
TESARSKI RADOVI
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO
GRAĐEV
INSKI
RADOVI:
2
2.01.
2.02.
2.03.
2.04.
ZANATSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 42 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
2.05.
2.06.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
PODOPOLAGAČKI RADOVI
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
0,00
0,00
UKUPNO
ZANATS
KI
RADOVI:
0,00
UKUPNO:
B
VODOVOD I KANALIZACIJA
1.
INSTALACIJE VODOVODA
POS.
1,1
OPIS POZICIJE
1,3
1,4
1,5
1,7
KOL.
JED. CENA
IZNOS
m'
m'
m'
m'
m'
m'
12,0
14,5
9,5
0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
m'
m'
4,2
47,5
0,0
0,0
Nabavka i montaža čelično pocinkovanih
cevi, za protivpožarni vod,sa svim potrebnim
fazonskim komadima (fitinzima), na
protivpožarnoj cevnoj mreži. U cenu ulazi
razmeravanje, sečenje, narezivanje navoja,
montaža, dezinfekcija i ispiranje.
F 50mm
F 65mm
Ispitivanje cevovoda na pritisak. Ispitivanje
se vrši u trajanju od 2h.
Neispravne cevi i spojeve zameniti.
Paušalno
Nabavka i montaža propusnih ventila sa
unutrašnjim navojem i to:
- kugla ventil s ispustom
F 25mm
F 32mm
F 40mm
F 50mm
F 65mm
- telo ventila sa nadgradnjom
F 20mm
- EK ventil 1/2-3/8
F 15x10mm
Nabavka i montaža kombinovanog
postrojenja za povišenje pritiska vode.
Uređaj je snabdeven svim potrebnim
delovima za njegov automatski rad.
Obračun za komplet montiran uređaj sa
probnim puštanjem u rad.
kombinovani uređaj-PPHU 2CDX 200/12120/15(1FR+2), ''Hydro NS'',Novi Sad
1,6
JED.
MERE
0,00
Nabavka i montaža plastičnih "PEŠTAN"Aranđelovac ili slično, cevi tipa fluidterm,
horizontalnog razvoda, sa svim potrebnim
fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj
mreži. U cenu ulazi razmeravanje, sečenje,
montaža, dezinfekcija i ispiranje.
F 20mm
F 25mm
F 32mm
F 40mm
F 50mm
F 65mm
1,2
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Nabava, montaža i ugradnja muljne pumpe
tipa"grundfos"Komplet sa svim
predradnjama i pomoćnim
materijalom.Pumpa se postavlja u već
pripremljen šaht od vodonepropusnog
betona.Obračun po kom.
-pumpa "grundfos" ,drenažne, potopna
pumpa trofazna
Nabava ,mintaža i ugradnja hidrantskih
ormarića komplet.
1
0,0
kom
kom
kom
kom
kom
24
24
0
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
kom
75
0,0
kom
374
0,0
kom
1
0,0
kom
2
0,0
kom
4
0,0
Strana 43 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
1,8
2.
POS.
2,1
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Toplotna izolacija slobodno vođenih cevi i
instalacionim kanalima i po plafonu
prizemlja penastim izolatorom tipa
"armaflex", "plamaflex" i dr.
Obračunato po m.
F 20mm
F 25mm
F 32mm
F 65mm
VODOVOD UKUPNO:
m'
m'
m'
m'
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
12,0
14,5
9,5
4,5
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
INSTALACIJA KANALIZACIJE
OPIS POZICIJE
JED.
MERE
KOL.
JED. CENA
IZNOS
Nabavka i montaža PVC bezšumnih
kanalizacionih cevi zajedno sa
odgovarajućim fazonskim komadima
proizvođača "RAUPIANO Plus"REHAU.
Cevi se montiraju kačenjem o konstrukciju u
strogo projektovanom padu od 1.3%
minimum.
Pod ovom pozicijom podrazumeva se i
zaptivni materijal za spojeve cevi, i revizija.
Obračun po m' gotovog cevovoda.
F 50mm
F 110mm
F 160mm
F 200mm
2,2
3.
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4.
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
kom.
7
0,0
0,0
JED.
MERE
KOL.
kom
kom
9
4
0,0
0,0
kom
7
0,0
kom
kom
4
2
0,0
0,0
kom
kom
1
5
0,0
0,0
kom
1
0,0
0,0
JED.
MERE
KOL.
kom
1
SANITARNI UREĐAJI
OPIS POZICIJE
Nabavka i montaža umivaonika sa maskom.
Umivaonik ja domaće proizvodnje
"Keramika" Mladenovac , ili slično.Pod
ovom pozicijom podrazumeva se umivaonik
i odvodna armatura. Obračun za komplet
montiran umivaonik.
- KM -1
pikolo
JED. CENA
IZNOS
Nabavka i montaža i ugradnja kompet WCa. Pod ovom pozicijom podrazumeva se WC
šolja sa vertikalnim izlivom, vodokotlić,
spojne i ispirne cevi i poklopac od WC šolje.
WC šolja je domaće proizvodnje ili
slično.Obračun za komplet montiran WC.
- WC šolja (tip "GEBERIT" ili slično)
Nabavka i montaža pisoara. Pod ovom
pozicijom podrazumeva se sve komplet sa
potrbnim pomoćnim materijalom .
-pisoar kljunasti, kom
-kom
Nabavka i montaža električnog bojlera.
10L-niskomontažni
10L-visokomontažni
Ishodovanje saglasnosti , izrada projekta i
izvođenje radova na spoljnjem
kanalizacionom priključku prečnika Ø200.
Obračun za komplet izveden priključak.
paušalno
SANITARNI UREĐAJI UKUPNO
POS.
33,8
37,9
8,5
19,0
Nabavka i montaža podnih slivnika s
plastičnim kućištem i hromiranom rešetkom.
Obračun za komplet montiran slivnik.
F 75 mm horizontalni
KANALIZACIJA UKUPNO
POS.
m'
m'
m'
m'
SANITARNA ARMATURA
OPIS POZICIJE
Nabavka i montaža stojeće jednoručne
baterije za toplu i hladnu vodu za sudoper za
niskomontažni el. bojler 10 L .
JED. CENA
IZNOS
0,0
Strana 44 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
4,2
4,3
5.
POS.
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
6.
POS.
6,1
6,2
6,3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Nabavka i montaža stojeće jednoručne
baterije za toplu i hladnu vodu za umivaonik
sa niskomontažnim el. bojlerom, 10L.
kom
9
0,0
kom
3
0,0
Nabavka i montaža zidnog ispusnog ventiladonji izliv.
SANITARNA ARMATURA UKUPNO
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,0
SANITARNA GALANTERIJA
OPIS POZICIJE
Nabavka i montaža ogledala sa metalnim
okvirom.
a) dim. 400x500 mm
Nabavka i montaža police za toaletni pribor
kod ogledala - etažer širine 600 -100 mm.
Etažer je od peskarenog stakla sa metalnim
držačima. Obračun za komplet montiran
etažer.
Nabavka i montaža držača peškira od
prohroma.
Nabavka i montaža držača WC rolo papira
od metala.
Nabavka i montaža držača za sapun od
metala.
SANITARNA GALANTERIJA
UKUPNO
JED.
MERE
KOL.
kom
5
0,0
kom
10
0,0
kom
10
0,0
kom
7
0,0
kom
10
0,0
JED. CENA
IZNOS
0,0
OSTALI RADOVI
OPIS POZICIJE
Nabavka i montaža liveno gvozdenog
poklopca F 600 težine 30 kg.
Nabavka i montaža aparata za suvo gašenje
požara, sve komplet sa svim potrebnim
predradnjama. Obračun po kom.
Nabavka i montaža vertikalnih impulsnih
vodomera F 2 1/2''sa setom za očitavanje.
OSTALI RADOVI UKUPNO
JED.
MERE
KOL.
kom
2
0,0
kom
4
0,0
kom
2
0,0
JED. CENA
IZNOS
0,0
REKAPITULACIJA:
1. Instalacije vodovoda:
2. Instalacije kanalizacije:
3. Sanitarni uređaji:
4. Sanitarna armatura:
5. Sanitarna galanterija:
6. Ostali radovi:
C
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
din
MAŠINSKE INSTALACIJE
br.
6.1
Opis opreme i radova
RADIJATORSKO GREJANJE
A
GREJNA TELA I PRIBOR
1
2
Isporuka i montaža livenih radijatora
proizvod FKiR Zrenjanin tip TERMIK-2,
ispitani u fabrici na pritisak od 7 bar za radni
pritisak od 4 bar
Te-2 500/110
Te-2 600/110
Te-2 800/160
veličina
količina
čl
čl
čl
145
381
80
jed.cena-din.
ukupno-din.
0
0
0
Isporuka i montaža konzola ili nogu za
radijatore
Strana 45 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
3
4
5
6
7
1
2
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
jed. mere
Kol.
1
2
3
deo NUT (držač)
deo KUD (zidni)
kom
kom
125
125
0
0
Isporuka i montaža držača za radijatore
deo PUT-v
kom
55
0
komp.
55
0
Isporuka i montaža redukcija za radijatore
DN 8 - DN 32
DN 15 - DN 32
kom
kom
55
110
0
0
Isporuka i montaža odzračnih slavina za
radijatore
DN 8
kom
55
0
Isporuka i montaža čepova za radijatore
DN 32
kom
55
0
Isporuka i montaža radijatorskih ventila za
jednocevni
sistem
sa
hromiranom
usponskom cevi za montažu na radijatore,
adapterom, navijkom i dve spojnice, sa
termostarskom glavom
DN 15 (1/2")
UKUPNO A:
B.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Predmet JN
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0
CEVNA MREŽA I PRIBOR
Isporuka
i
montaža
plastificiranih
aluminijumskih cevi sa priloženim atestom.
Cevi se polažu u plastične bužire
Materijal za montažu cevi kao što su:
mufovi, spojnice, rozetne
f16x2
f18x2
m
m
310
380
0
0
Isporuka i montaža crnih atestiranih šavnih
cevi za grejanje
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 65
m
m
m
m
m
m
12
24
18
24
24
3
0
0
0
0
0
0
0,5
0
kompl
kompl
kompl
2
1
2
0
0
0
kom
5
0
kom
kom
kom
4
2
4
0
0
0
3
Materijal za montažu cevi kao što su:
konzole, vešalice, obujmice, rozetne za cevi,
fazonski elementi, skela za montažu i td.
(50% od vrednosti cevi).
4
Isporuka i montaža razdelnika i sabirnika za
jednocevni sistem grejanja, proizvodu Herz
kompletu
- razdelnika sa zaustavnim gornjim delovima
- sabirnika sa gornjim delovima termostata
- dva nosača razdelnika i sabirnika
- sa završnom glavom razdelnika i sabirnika
sa slavinom za ispust i sa automatskim
odzračnim ventilom
R1" - sa 2 priključka
R1" - sa 4 priključaka
R1" - sa 6 priključaka
5
Isporuka i montaža ormarića napravljeni od
pocinkovanog lima, prednja vrata i okvir
lakirani u belo (RAL 9003). Podesiv po
dubini (80-110 mm), visina ormarića (705775 mm), vrata ormarića sa zatvaračem,
širine 600
6
Isporuka i montaža kuglaste slavine - leptir
DN 15
DN 20
DN 25
Strana 46 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
UKUPNO B:
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
0
C.
OSTALI RADOVI
1
Čišćenje cevi i premazivanje zaštitnom
bojom dva puta
m2
12,2
0
2
Bojenje vidnih cevi lak bojom otpornom na
toplotu dva puta
m2
8,4
0
3
Probijanje zida i međuspratne konstrukcije
za prodor cevi sa popravkom, obavijanje
dela cevi kroz prodor zidova i sprata
talasastom hartijom
kom
10
0
m
m
m
m
2
2
22
3
0
0
0
0
4
5
6
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Izolacija horizontalnog razvoda i vertikale
do razdelnika i sabirnika od crnih šavnih cevi
standardnim izolacionim plaštom, debljine 9
mm, Plamaflex
DN 20
DN 32
DN 40
DN 65
Pripremno završni radovi, ispitivanje i
regulacija instalacije.
paušalno
0,02
Transportni troškovi
paušalno
UKUPNO C:
0,02
0
REKAPITULACIJA
RADIJATORSKOG GREJANJA
A.
GREJNA TELA I PRIBOR
0
B.
CEVNA MREŽA I PRIBOR
0
C.
OSTALI RADOVI
0
UKUPNO 6.1:
0
6.2
1
GASNA KOTLARNICA
Isporuka i montaža gasnog zidnog
kondenzacionog kotla (tip "C") za grejanje
tip Vaillant ecoTEC plus VU INT 376-5
Vaillant, tehničkih karakteristika:
o
- stepen iskorišćenja kod 75/60 C je 107%,
o
kod 40/30 C je 110%
- područje nazivnog toplotnog kapaciteta pri
o
sistemu 80/60 C – 12.0-37.0 kW
- najveće toplotno opterećenje kod grejanja
37.8 kW
- područje podešavanja max. temperature
polaznog voda 30-85oC
- dozvoljeni radni pritisak 3.0 bar
- količina kondenzata pH-vrednost 3.5-4.0
o
kod 50/30 C 3.8 l/h
- sa cirkulacionom pumpom - preostali
eksterni napor 165 mbar
- min/max temperatura dimnih gasova 40/70
o
C
- min/max maseni protok dimnih gasova
5.7/17.2 g/s
- potrošnja zemnog gasa Hi=9.5 kWh/m3 –
4.0 m3/h
- priključni pritisak gasa 20 mbar
- električni priključak min/max
Strana 47 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kom
2
0
- senzor temperature vode tip VR10
ugrađenog u hidraulučnu skretnicu
kom
1
0
Isporuka i montaža regulatora vođenog
spoljašnjom temperaturom tip Vaillant VRC
630, za regulaciju jednog kruga grejanja i
kaskadno povezivanje dva kotla sa
daljinskim upravljačem - sobni korektor VR
90, sa spoljašnjim senzorom temperature
VRC-693
kom
1
0
kom
1
0
kom
1
0
Isporuka i montaža sigurnosnog ventila,
pritisak otvaranja 3 bar
DN25
kom
1
0
Isporuka i montaža ručnog regulacionog
ventila LENO™ MSV-B - kombinovani
ventil sa predpodešavanjem i zatvaranjem
firme Danfoss
- za ugradnju u povratni vod
DN15
DN32
DN40
kom
kom
kom
1
2
1
0
0
0
Isporuka i montaža kuglaste slavine
DN15
DN32
DN40
kom
kom
kom
3
2
5
0
0
0
Isporuka i montaža nepovratnog ventila sa
navojem
DN32
kom
2
0
kom
2
0
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
N=155 W
U=1f/230V/50Hz
- vrsta zaštite IPx4D
- priključak polaznog i povratnog voda f22
- priključak gasa f15
- priključak dovodnog vazduha/odvodnih
produkata
sagorevanja
(koncentrični
dimnjak) f80/125 mm – dužine 2 m, sa
kolenom i izduvnom kapom
- dimenzija uređaja V=720mm, Š=440mm,
D=403mm
- težina cca 38 kg
- sa temperaturnim senzorom ugrađenim u
kotao
- sve u kompletu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Isporuka i montaža hidrauličke skretnica tip
WH 40, Vaillant, dimenzije V=500 mm,
Š=155 mm, toplotno izolovane, priključci na
polaznom i povratnom vodu su 1 1/4“,
priključak za pražnjenje je 3/8“ sa kuglastom
slavinom, priključak sa odzračivanje 3/8“ sa
odzračnim ventilom. Sa bočne strane se
nalazi priključak za temperaturni senzor ½“.
Isporuka i montaža cirkulacione pumpe tip
Wilo TOP-S 40/4
3
V= 2.4 m /h
H= 17.5 kPa
N= 0.09/0.197 kW
I= 0.45 A
U= 3f/400V/50Hz
IP 44, F
Isporuka
i
montaža
ekspanzione
membranske posude sa predpritiskom
ZILMET V= 25 lit, dimenzije f300x417 mm,
max pritisak 3 bar
Isporuka i montaža automatskog odzračnog
ventila
Strana 48 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
jed. mere
Kol.
1
2
3
kom
2
0
0-100 oC
kom
1
0
Isporuka i montaža termomanometra f80
priključka 1/2", opsega:
0-3 bar i 0-120oC
kom
1
0
kom
1
0
11
Isporuka i montaža
DN125x230mm
12
Isporuka i montaža živinog termometra sa
skalom
u
celzijusovim
stepenima,
postavljenog u zaštitnu čauru, sa mufom
1/2", opsega:
13
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Predmet JN
odzračnog
lonca
14
Isporuka i montaža kućnog detektora gasa
tip KD-1 MINAL sa zvučnom i svetlosnom
signalizacijom
15
Hladna proba se vrši probnim pritiskom od 6
bar mereno u kotlarnici u trajanju od 24 h.
Dopušteni pad pritiska max 0.15 bar.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
paušalno
16
Pripremno završni radovi, puštanje u rad,
regulacija i obuka investitora da rukuje
instalacijom
paušalno
0,02
UKUPNO 6.2:
2
6,3
1
0
2
LOKALNO HLAĐENJE SPLIT
SISTEMA
Isporuka i montaža klima uređaja - inverter
split sistema - sa kasetnom unutrašnjom
jedinicom proizvod FUJITSU
- jedinice se montiraju u veliku salu na
spratu
unutrašnja jedinica tip AUYA24LB
spoljna jedinica tip AOYA24LB
rashladni kapacitet QH= 7.1 kW
toplotni kapacitet QG= 8.0 kW
el. napon 230V/1f/50Hz
ulazna snaga NH= 2.21 kW, NG= 2.21 kW
struja IH= 9.7 A, IG= 9.7 A
dimenzija unutrašnje jedinice 570x570 mm,
H= 245 mm, Q=37 kg
sa ukrasnom maskom - ploča sa žaluzinom
za izlaz vazduha tip UTR-YDZB
dimenzije 700x700 mm, h= 50 mm, Q=6 kg
dimenzija spoljašnje jedinice tip H= 650
mm, W= 830 mm, D= 320 mm, Q= 54 kg
freon R410A, cevovod f6.35/15,88 mm,
dužine cevi cca 3x10 m, sa izolacijom,
ukupno za sve sisteme ovog tipa
max rastojanje spoljnje i unutrašnje jedinice
30 m, max visinska razlika 20m
- unutrašnja jedinica se veša o krovnu
konstrukciju
- montaža spoljašnje jedinice na čelično
postolje, antikorozivno zaštićeno dvoslojnim
premazom i obojene u boju po izboru
investitora
- probijanje zida radi prolaza cevovoda
rashladnog fluida sa popravkom
- unutrašnja jedinica je snabdevena pumpom
za kondenzat
- sa žičanim daljinskim upravljačem tip UTBYUD
- ožičenje između spoljašnje i unutrašnje
jedinice
Strana 49 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kompl.
3
0
m
30
0
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
- provera sistema, puštanje u rad, regulacija
instalacije, probni pogon, obuka radnika
investitora da rade sa ugrađenim uređajima
- transportni troškovi
2
Isporuka i montaža polipropilenskih cevi
(PP) za kondenzne vodove
Materijal za montažu cevi kao što su:
fazonski komadi (kolena, T-komadi, mufovi,
redukcije, vešalice, obujmice, rozetne za
cevi, i td.)
- cev za kondenzat se izoluje celom dužinom
f25
UKUPNO 6.3:
6.4
1
0
VENTILACIJA
Isporuka i montaža ventilatora serije
DECOR - 100C sa nepovratnom leptir
klapnom S&P
N=13 W
U= 220-240 V
kom
2
0
UKUPNO 6.4:
0
REKAPITULACIJA
6,1
RADIJATORSKO GREJANJE
0
6.2
GASNA KOTLARNICA
0
6,3
LOKALNO HLAĐENJE SPLIT
SISTEMA
0
6.4
VENTILACIJA
0
SVEGA MAŠINSKE INSTALACIJE
0
D
ELEKTROINSTALACIJE
NAPOMENA:
Donjim stavkama obuhvaćena je nabavka
odnosno izrada, isporuka
i montaža i nenavedeni sitan montažni i
potrošni materijal
6.1.
1
EL.ENERGETSKE INSTALACIJE
Izrada i montaža metalnog GRT sastavljenog
od tipske ćelije KB 2/4W proizvodnje
EVRO
TEHNA visine 650mm,širine 550mm,dubine
210mm komplet sa bočnim
stranicama.Ormar
je izrađen u m.z.IP65 i tipskom bravom.
U ormar se montira sledeća oprema:
_ bakarne sabirnice
5xCu 25x3mm
_ komplet NV rastavljač za osigurač
tropolni veličine 00 sa ulošcima
35A
25A
kompl.
1
kompl.
kompl.
2
2
u ormaru ostaviti rezerve sa dva kompleta
Strana 50 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
rastavljača sa tropolnim osiguračima tip
00.
_ povezni instalacioni materijal
pauš.
1
kompl.
1
Sve komplet ispitano, povezano i označeno
trajnim oznakama.
1
2
UKUPNO:
0,00
Izrada i montaža metalnog RT-SU
sastavljenog
od tipske ćelije KB 1/3 proizvodnje EVRO
TEHNA visine 500mm,širine 300mm,dubine
210mm komplet sa bočnim
stranicama.Ormar
je izrađen u m.z.IP65 i tipskom bravom.
U ormar se montira sledeća oprema:
_ bakarne sabirnice
5xCu 15x3mm
_ glavni prekidač sličan tipu
LAS 25 A
_ komplet automatskih osigurača sa
karakteristikom okidanja B ETI
6A
10A
16A
_ ugradne priključnice
monofazna 230V,16A,50Hz
trofazna 400V,16A,50Hz
_ povezni instalacioni materijal
Sve komplet ispitano, povezano i označeno
kompl.
1
kom
1
kom
kom
kom
1
5
13
kom
kom
pauš.
1
1
kompl.
1
trajnim oznakama.
2
3
UKUPNO:
0,00
Izrada i montaža metalnog RT-PR
sastavljenog
od tipske ćelije KB 2/4 proizvodnje EVRO
TEHNA visine 650mm,širine 550mm,dubine
210mm komplet sa bočnim
stranicama.Ormar
je izrađen u m.z.IP65 i tipskom bravom.
U ormar se montira sledeća oprema:
_ bakarne sabirnice
5xCu 15x3mm
_ glavni prekidač sličan tipu
LAS 40A
_ komplet automatskih osigurača sa
karakteristikom okidanja B ETI
6A
10A
16A
_ kontaktor
R25-40 230V
R20-20 230V
_ grebenasti prekidač
4G16-51PK
_ ugradne priključnice
monofazna 230V,16A,50Hz
trofazna 400V,16A,50Hz
_ povezni instalacioni materijal
Sve komplet ispitano, povezano i označeno
kompl.
1
kom
1
kom
kom
kom
1
11
17
kom
kom
1
1
kom
kom
pauš.
1
1
1
kompl.
1
trajnim oznakama.
3
4
UKUPNO:
0,00
Izrada i montaža metalnog RT-S
sastavljenog
od tipske ćelije KB 1/3 proizvodnje EVRO
Strana 51 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
TEHNA visine 500mm,širine 300mm,dubine
210mm komplet sa bočnim
stranicama.Ormar
je izrađen u m.z.IP65 i tipskom bravom.
U ormar se montira sledeća oprema:
_ bakarne sabirnice
5xCu 15x3mm
_ glavni prekidač sličan tipu
LAS 40A
_ komplet automatskih osigurača sa
karakteristikom okidanja B ETI
6A
10A
16A
_ ugradne priključnice
monofazna 230V,16A,50Hz
trofazna 400V,16A,50Hz
_ povezni instalacioni materijal
Sve komplet ispitano, povezano i označeno
kompl.
1
kom
1
kom
kom
kom
1
7
13
kom
kom
pauš.
1
1
1
kompl.
1
trajnim oznakama.
4
5
UKUPNO:
0,00
Izrada i montaža metalnog RT-P
sastavljenog
od tipske ćelije KB 2/3 proizvodnje EVRO
TEHNA visine 500mm,širine 550mm,dubine
210mm komplet sa bočnim
stranicama.Ormar
je izrađen u m.z.IP65 i tipskom bravom.
U ormar se montira sledeća oprema:
_ bakarne sabirnice
5xCu 15x3mm
5xCu 12x2mm
_ glavni prekidač sličan tipu
LAS 25 A
_ komplet automatskih osigurača sa
karakteristikom okidanja B ETI
6A
10A
16A
_ bimetal RE17D-0,63 (0.4-0,63)A
_ motorni kontaktor
CEM 9.10 400V,50Hz
_ ugradne priključnice
monofazna 230V,16A,50Hz
trofazna 400V,16A,50Hz
Na vratima ormara ugrađuje se:
_ grebenasti prekidač 4G10-90U
_ lampice
- crvena kvar
- zelena rad
_ povezni instalacioni materijal
Sve komplet ispitano, povezano i označeno
kompl.
kompl.
1
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
7
3
11
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
kom
pauš.
1
1
kompl.
1
trajnim oznakama.
5
6
UKUPNO:
0,00
Postavljanje na zid iznad spuštenog plafona
ili
pri plafonu pod gipsanom maskom
pocinkovanog
čeličnog regala sa poklopcem komplet sa
račvama, završnim elementom i priborom za
postavljanje na zid.Regale međusobno
povezivati spojnim elementima preko kojih
se
ostvaruje premošćenje regala kao i poklopca.
_ PNK 160
m
76
0,00
Strana 52 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
7
8
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Ormarić sa šinom za izjednačavanje
potencijala
kog GRT
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
kompl.
1
0,00
kom
20
0,00
kom
2
0,00
kom
30
0,00
kom
38
0,00
kom
kom
kom
kom
kom
7
24
11
24
36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
23
0,00
MODULARNE :
_ bela
_ sa poklopcem
kom
kom
138
10
0,00
0,00
Polaganje u zid mikroprekidača kvaliteta
MODULarnog
_ jednopolni sa belom tipkom 10A
kom
53
0,00
Montaža komplet svetiljki:
_ fluo nagradna sa sjajnim V rasterom
2x36W
IP 20
_ fluo nagradna sa sjajnim V rasterom
1x36W
IP 20
_ fluo nagradna sa sjajnim V rasterom
4x18W
IP 20
_ fluo ugradna sa sjajnim V rasterom
4x18W
IP 20
_ DOWINLGHT ugradna okrugla IP44
1x26W sa mat staklom
_ fluo vodotesna nagradna IP65 2x36W
_ fluo vodotesna nagradna IP65 2x18W
_ nagradna tračna sa zaštitnom
mrežom IP40 2x36W
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
_ montaža komplet ugradne svetiljke protiv
paničnog osvetlenja sa lokalnim izvorom
napajanja mehaničke zaštite IP44 za
na zid 2x8W
9
10
Ugradnja šuko priključnica meh.zaštite IP 20
_ jed.sa belom tipkom sa indikatorom 16A
kom
5
0,00
_ naizmenični sa belom tipkom 10A
_ modularni taster sa indikatorom
kom
kom
6
8
0,00
0,00
_ dozna fi 68
_ dozna za 3 modularna elementa
_ dozna za 4 modularna elementa
_ dozna za 6 modularnih elemenata
kom
kom
kom
kom
70
2
2
39
0,00
0,00
0,00
0,00
element za pričvršćivanje:
_ nosač jednog elementa
_ nosač dva elementa
_ nosač četiri elementa
_ nosač šest elementa
kom
kom
kom
kom
18
44
2
39
0,00
0,00
0,00
0,00
beli dekorativni okvir za spajanje
_ 1 kombinacija
_ 2 kombinacija
_ 4 kombinacija
_ 6 kombinacija
kom
kom
kom
kom
18
44
2
39
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Montaža na zid priključnica OG 250V,16A
kom
8
0,00
13
Montaža na zid priključ. trofazna 400V,16A
kom
1
0,00
14
Montaža na zid OG prekidača
_ serijski
_ naizmenični
kom
kom
2
2
0,00
0,00
15
Montaža stepenišnog automata
kom
1
0,00
16
Polaganje kablova u nosačima kablova,
ispod završne obrade plafona i zida i
slobodno preko spuštenog plafona
11
Montaža sledećeg pribora MODULarnog:
Strana 53 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
N2HX 2x1,5
N2HX 3x1,5
N2HX 3x2,5
N2HX 5x2,5
N2HX 5x6
N2HX 1x6
NHXHX FE180/E90 5x6
NHXHX FE180/E90 1x6
N2HX 5x10
N2HX 4x35
17
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
90
1180
860
15
40
14
10
12
40
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
4
0,00
kom
15
0,00
paušal.
1
0,00
paušal.
1
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Ekvipotencijalizacija sanitarnih čvorova
sa kutijom za izjednačavanje potencijala,
obujmicama za cevi sa zvezdastim podloška
i kablom P/F 1x6 prosečne dužine 20m
po sanitarnom čvoru.
18
Premošćavanje metalnih masa opreme
kotlarnice, vodovoda, grejanja, PTT,
antenske instalacije. Po mestu premošćenja
19
20
Sitan instalacioni i montažni materijal
Merenje i ispitivanje instalacije i izdavanje
atesta.
6.1.
6.2.
1
UKUPNO:
0,00
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Postavljanje potpora za krov pokriven
trapezastim sendvič limom debljine 0,75mm.
kom
88
0,00
m
90
0,00
kom
6
0,00
dužinne 7m kroz betonske stubove pri
izlivanju
stubova.
kom
4
0,00
Postavljanje olučne obujmice
kom
6
0,00
Izrada mernog rastavnog spoja MRS
komplet
sa kutijom za MRS
kom
4
0,00
7
Izrada obujmica za ram metalnih vrata
kom
3
0,00
8
Izrada obujmice za metalnu ogradu
kom
3
0,00
9
Izrada zemnog uvoda trakom FeZn 25x4mm
_dužine 5m po uvodu
_dužine 4,0m po uvodu
_dužine 6,0m po uvodu
kom
kom
kom
4
12
12
0,00
0,00
0,00
Postavljnje ukrsnog komada po krovu i
beton.
stubove
kom
38
0,00
Postavljnje ukrsnog komada sa zalivanjem
kom
14
0,00
2
Postavljanje trake FeZn 20x3mm po
potporama
postavljenim po krovu
3
Postavljenj olučnih hvataljki
4
Izrada odvodnog voda trakom FeZn20x3mm
5
6
10
11
Strana 54 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
12
13
14
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Polaganje trake FeZn 25x4mm u sloj
mršavog
betona pre postavljanja hidroizolacije
1
2
92
0,00
montažni materijal
pauš.
1
0,00
Potrebna merenje i izdavanje atesta za
gromobransku instalaciju
pauš.
1
0,00
4
5
6
7
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Predmerom neobuhvaćen sitan instalacioni i
UKUPNO:
0,00
TELEFONSKA I RAČUNARSKA
INSTALACIJA
Polaganje krute cevi VINIDURIT dužine
10m
za uvod TF kabla u objekat sa
poluprečnikom
savijanja 400mm.
kom
1
0,00
kom
1
0,00
Montaža na zid uvodnog tel.ormara ITO L-I
komplet sa povezivanjem.
3
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
m
6,2
6.3.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Polaganje samogasivih plastičnih creva za
kablove
_ Fi 16
_ Fi 23
_ Fi 36
_ Fi 50
m
m
m
m
182
62
20
22
0,00
0,00
0,00
0,00
Polaganje kroz cevi tel. kabla
JY(St)Y 10x2x0,6
JY(St)Y 2x2x0,6
m
m
12
44
0,00
0,00
m
885
0,00
kom
2
0,00
kom
20
0,00
kom
1
0,00
_ mini-com TX-6 PLUS Shielded RJ45
Module
CJS688TGY Mni-Com TX-6 PLUS
kom
41
0,00
_ Patch panel 24 porta 19"
CP24BLY Patch panel 24 port
kom
2
0,00
_ 1U Horizontalni razvodnik za kablove sa
prednje strane panela
WMPFSE 1U Horizontalni ranžer
kom
2
0,00
Polaganje kroz creva računarskog kabla
STP cat6 DRAKA tip UC 400 S 23 4p
FRNC
Montaža ugradne telefonska priključnica
RJ 11 sa doznom
Montaža u zid komplet dozne za ugradnju
dve modularne računarske priključnice RJ 45
komplet sa nosačem, okvirom i
priključnicom.
8
Montaža u zid komplet dozne za ugradnju
jedne modularne računar. priključnice RJ 45
komplet sa nosačem, okvirom i
priključnicom.
9
Panduit oprema u SHIELDED varijanti
(oprema
koja sigurno zadovoljava sve norme,
standarde i kvalitete) CAT 6
_ RACK 12U/19" dubine 600mm
Rek ormar 12U/19" Toten W6612 nazidni po
Strana 55 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
dva otvora za montažu ventilatora na krovu i
na
dnu (ventilatori se kupuju posebno ),
fleksibilna
konstrukcija, sve strane se mogu skinuti radi
10
jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata
kom
1
0,00
_noseće police
Polica za rek 19" fiksna haevy duty-za rek
dubine 435mm
kom
1
0,00
kom
1
0,00
paušal.
1
0,00
paušal.
1
0,00
Uređaj za besprekidno napajanje 700VA
LINE interaktivan
Series 5(Line-inteactive)EATON UPS
PW5110
700VA
_ sertifikacija instalacije cat6 za 94 linije
Testiranje izvedene instalacije na CAT6 i
izrada dokumentacije u elektronskom obliku
Montaža modula cat6, ranžiranje ormara,
obeležavanje linija i montaža pasivne
opreme
u komunikacionom čvorištu
11
Sitan instalacioni i montažni materijal
6.3.
ZBIRNA
ITULACIJA
UKUPNO:
0,00
REKAP
6.1.
EL.ENERGETSKE INSTALACIJE
0,00
6.2.
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
0,00
6.3.
TELEFONSKA I RAČUNARSKA
INSTALACIJA
0,00
U K U P N O ELEKTROINSTALACIJE:
0,00
E
AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA
r.br.
OPIS
1.
Isporuka, ugradnja na zid u prizemlju
objekta i povezivanje centralne jedinice
MCU 304, sa mogućnošću priključenja do
dve adresabilne petlje i izlazima za daljinski
prenos signala alarma (telefonskim putem) i
PC računar,
proizvođača "FITTICH"
Subotica, ili slične, sa jedinicom za
napajanje i pripadajućom akumulatorskom
baterijom kapaciteta 26 Ah.
kom
1
0
2.
Isporuka, ugradnja na plafon prostorija i
povezivanje optičkih javljača dima SSD 633
(adresabilni javljač sa procenom trenda i
ugrađenim razdvajačem za izolovanje dela
linije u
kvaru ) sa univerzalnim
podnožjem USB 633-1, proizvođača
"FITTICH" Subotica, ili sličnih.
kom.
39
0
količina
jed. cena
cena
Strana 56 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
3.
Isporuka, ugradnja na plafon prostorija i
povezivanje termičkih javljača požara UTD
633 (adresabilni javljač sa procenom trenda i
ugrađenim razdvajačem za izolovanje dela
linije u
kvaru ) sa univerzalnim
podnožjem USB 633-1, proizvođača
"FITTICH" Subotica, ili sličnih.
kom
1
0
4.
Isporuka, ugradnja na zid i povezivanje
ručnih javljača požara sa adresom MCP
633, proizvođača "FITTICH" Subotica, ili
sličnih. Javljaci se postavljaju u/na zid
prostorija na visini 1,5 m od poda.
kom
7
0
5.
Isporuka, ugradnja na zid/plafon, na visini
2,5 m od poda i povezivanje alarmne sirene
SIR 077 , 24 V, 98 dB, IP 54, proizvođača
"FITTICH" Subotica ili slične.
kom
3
0
6.
Isporuka i ugradnja na zid kod PP centrale
automatskog
telefonskog
pozivnika
isprogramiranog da u slučaju alarma uputi
poziv na 4 telefonska broja.
kom
1
0
7.
Isporuka i montaža instalacione razvodne
kutije.
kom.
1
0
8.
Isporuka i polaganje kabela J-H(St)H
2x2x0,8 za instalaciju ručnih i automatskih
javljača požara, kao i za vezu PP centrale sa
automatskim
telefonskim
pozivnikom.
Kablove postaviti delom kroz rebrasta
halogen – fri instalaciona creva Ø 16 delom
u prostoru iznad spuštenog plafona, i po
zidovima i plafonima ispod maltera, a delom
kroz halogen – fri Quick cevi Ø 16 po
zidovima I plafonima.
m
470
0
9.
Isporuka, polaganje i povezivanje kabela
N2XH-J 3x1,5 za napajanje PPC iz najbližeg
energetskog razvodnog ormana. Kabel
položiti po zidu ispod maltera.
m
15
0
10.
Isporuka, polaganje i povezivanje kabela JEH(St)H FE180/E30 2x2x0,8 za napajanje
alarmnih sirena. Kablove postaviti kroz
rebrasta halogen – fri instalaciona creva Ø
16.
m
15
0
11.
Isporuka i polaganje rebrastog halogen – fri
instalacionog creva Ø 16 mm u prostoru
iznad spuštenog plafona po zidovima i
plafonima ispod maltera.
m
300
0
12.
Isporuka i polaganje na odgovarajućim
nosačima po zidovima i plafonima halogen –
fri QUICK cevi Ø16 mm.
m
150
0
13.
Nabavka materijala i zaptivanje prodora
kablova kroz protivpožarne zidove i
međuspratne konstrukcije protivpožarnom
masom .
Paušal.
14.
Sitan nespecificiran instalacioni materijal i
nepredviđeni radovi.
Paušal.
15.
Programiranje centrale, funkicionalna proba
sistema sa izradom korisničkog uputstva i
obukom korisnika
Paušal.
16.
Završna merenja i ispitivanje instalacije od
strane ovlaštene ustanove.
Paušal.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Strana 57 od 58
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 27-14-O - Izgradnja doma kulture u Futogu
____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
UKUPNO AUTOMATSKA
POŽARA:
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena sa Ukupna cena bez
PDV-om
PDV-a
5
6 (3x4)
DOJAVA
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0
OPREMANJE PROTIVPOŽARNOM
OPREMOM
F
Predmerom i predračunom su obuhvaćene
projektovane količine protivpožarnih aparata
bez transporta, ugradnje i ostalih radova:
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opis
Nabavka ručnog prenosnog aparata tipa "S9"
Nabavka ručnog prenosnog aparata tipa
"CO2-5"
Nabavka table i oznake "PRAVAC
EVAKUACIJE"
Nabavka table i oznake "IZLAZ"
Nabavka table i oznake "ULAZ"
Nabavka table i oznake "ZABRANJENO
PUŠENJE"
Jed. mere
Količina
Jed. cene
Iznos u dinarima
kom
6
0
kom
2
0
kom
15
0
kom
kom
8
4
0
0
kom
10
0
UKUPNO:
0
•
sistem za dojavu požara dat je u
Glavnom projektu instalacija dojave požara
•
sistem za "panik" osvetljenja dat je u
Glavnom projektu elektroinstalacija jake i
slabe struje
hidrantske instalacije dat je u Glavnom
projektu vodovoda i kanalizacije
REKAPITULACIJA
A
B
C
D
E
F
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
VODOVOD I KANALIZACIJA
MAŠINSKE INSTALACIJE
ELEKTROINSTALACIJE
AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA
OPREMANJE PROTIVPOŽARNOM
OPREMOM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO:
0,00
Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:
Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:
§ u koloni 4. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaki traženi predmet javne nabavke;
§ u koloni 5. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za svaki traženi predmet javne nabavke;
§ u koloni 6. upisati ukupna cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a
(navedenu u koloni 4.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 3.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a.
§ u koloni 7. upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om
(navedenu u koloni 5.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 3.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om.
Dana ______________
M.P.
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
______________________________________
Strana 58 od 58
Download

овде