1/ 49
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), и члана 16. Закона о отклањању последица
поплава у Републици Србији чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 2/П деловодни бр. 180-12/56 од 18.12.2014.године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 2/П делoводни бр. 18012/56-2 од 18.12.2014.године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - услуга
ЈН бр. 2/П Услуге грађевинског надзора над грађевинским и грађевинскозанатским радовима на објекту Градског центра за социјални рад у
Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по систему „КЉУЧ У РУКЕ“
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структура цене
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Прилог –предмер радова
2/ 49
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градски центар за социјални рад у Беогрду
Адреса: .Руска бр.4, Београд
Интернет страница: www.gcsrbg.org
Радно време: понедељак – петак од 07,30 до 15,30 часова
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке,
Законом о планирању и и изградњи и Правилником о начину и поступку
вршења стручног надзора у току грађења објекта (Сл. Гласник РС, бр.72/09,
81/09, 64/10 и 24/11).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности Ј.н.бр.2/П су услуге: Услуге
грађевинског надзора над грађевинским и грађевинско-занатским
радовима на објекту Градског центра за социјални рад у Београду
Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по систему „КЉУЧ У РУКЕ“
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Славица Новаковић
Е - mail адреса: [email protected] faks 011/2650 - 329
3/ 49
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности услуге Ј.н.бр. 2/П су Услуге
грађевинског надзора над грађевинским и грађевинско-занатским
радовима на објекту Градског центра за социјални рад у Београду
Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по систему „КЉУЧ У РУКЕ“
Услуга вршења стручног надзора - лиценца Инжењерске коморе Србије бр.410,
лиценаца 430 и лиценца 450.
.
Ова услуга се односи на вршење стручног надзора над извођењем радова на
објекту у Градског центра за социјални рад у Београду
Одељење
«ОБРЕНОВАЦ». према предмеру радова у прилогу.
Наручилац спроводи поступак јавне набавке за предметне радове. Почетак
реализације услуга грађевинског надзора, директно је везан за окончање
поступка јавне набавке за предметни објекат. У случају да не дође до
реализације предметног уговора, наручилац ће обуставити поступак набавке
услуга надзора односно уговор о надзору неће мати правно дејство.
Пружалац услуге је у обавези да услугу врши у складу са: Законом о пла нирању
и изградњи и Правилником о начину и поступку вршења стручног надзора у
току грађења објекта (Сл. Гласник РС, бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).
Назив и ознака из општег речника набавке: 71521000 услуге надзора на
градилишту
4/ 49
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА
Техничка документација за радове над којима се врши услуга надзора, који
је предмет ове јавне набавке, дата је у Прилогу Конкурсне документације и
садржи предмер радова.
Динамика радова ће бити одређена са изабраним извођачем с тим што је
планиран рок за извођење радова 90 радних дана.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) да располаже неопходним финансијским капацитетом
-ако у последњих 6 месеци није био у блокади
2) да располаже неопходним кадровским капацитетом
- Да има минимум 3 (три) запослена лица (неодређено време, одређено
време или ангажовано по уговору) са лиценцом за вршење стручног
5/ 49
надзора – лиценца Инжењерске коморе Србије број 410, број 430 и број
450
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
6/ 49
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуга – Услуге грађевинског надзора над
грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског
центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по
систему „КЉУЧ У РУКЕ“ испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
Понуђач испуњава додатне услове и то:
6) да располаже неопходним финансијским капацитетом
- у последњих 6 месеци није био у блокади
7) да располаже неопходним кадровским капацитетом
- има 3(три) запослена лице (неодређено време, одређено време или
ангажовано по уговору) са лиценцом за вршење стручног надзора – лиценца
Инжењерске коморе Србије број 410, број 430 и број 450
Место:_____________
Датум:_____________
Понуђач:
М.П.
_____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
7/ 49
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке услуга- Услуге грађевинског надзора
над грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског
центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по
систему „КЉУЧ У РУКЕ“ испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).
Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује
да је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________
Подизвођач:
М.П.
_____________________
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
8/ 49
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане Законом о јавним набавкама и
конкурсном документацијом.
Понуда се доставља у оригиналу, печатирана и заведена код понуђача и
потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење
да потпише понуду у име понуђача или групе понуђача. Понуда се попуњава
хемијском оловком (не црвеном, нити графитном оловком или мастилом) или
машински (електронским) уносом (у случају да је документација преузета
електронским путем).
Понуда мора бити поднета на обрасцима који чине саставни део ове конкурсне
документације и попуњена свим траженим подацима по рубрикама.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом, како би
се могло утврдити садржина понуде .
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градски центар за социјални рад у Београду,
ул. Руска бр.4 , Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Услуге
грађевинског надзора над грађевинским и грађевинско-занатским
радовима на објекту Градског центра за социјални рад у Београду
Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по систему „КЉУЧ У РУКЕ“број 2/П - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
9/ 49
Понуда мора да садржи:
- Образац изјаве о испуњавању услова из чл.75 и 76. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности.
- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 Закона у поступку
јавне набавке мале вредности (уколико наступа са подизвођачем)
- Образац понуде
- Образац структуре цене
- Модел уговора
- Образац изјаве о независној понуди
- Меницу за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем, копијом
картона депонованих потписа и доказом о регистрацији (према условима
из конкурсне документације),
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења однос но која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Градски центар
за социјални рад у Београду, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – Услуге грађевинског надзора над
грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског
центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по
систему „КЉУЧ У РУКЕ“ број 2/П - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – Услуге грађевинског надзора над
грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског
центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по
систему „КЉУЧ У РУКЕ“ број 2/П - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Услуге грађевинског надзора над
грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског
центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по
систему „КЉУЧ У РУКЕ“ број 2/П - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - Услуге грађевинског
надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту
Градског центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ»
по систему „КЉУЧ У РУКЕ“ број 2/П - НЕ ОТВАРАТИ”
.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
10/ 49
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак
3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
11/ 49
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је минимум 15 (петнаест), од дана достављања исправног рачуна
за извршену услугу, након примопредаје, односно по отклањању евентуалних
примедби.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је минимум 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од Понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати
захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8.3. Подаци о месту извршења: : локација : општина Обреновац
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
12/ 49
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству рударства и енергетике.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средства финансијског обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је
предвиђено у конкурсној документацији.
Средства финансијског обезбеђења достављају се у ОРИГИНАЛУ.
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре
истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која
је обезбеђена.
Поднета средства обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату,
краће рокове и мањи износ од оних које одреди наручилац.
I Понуђач је у обавези да уз понуду достави:
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије (доставити доказ о регистрацији - извод са
Интернет странице НБС-резултати претраге регистра меница и рег истра
овлашћења или потврду пословне банке). Меница мора бити оверена печатом
и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 3% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 10 дана дуже од истека рока важности понуде.
Меница мора бити „без протеста“, на први позив и роком доспећа „по виђењу“.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу достави:
-у моменту закључења уговора, бланко потписану и оверену сопствену (соло)
меницу, без протеста, са овлашћењем за попуну исте од стране Наручиоца на
13/ 49
износ од 10 % вредности Уговора без ПДВ-а и копијом картона депонованих
потписа, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Рок
важности менице мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. Меница мора бити „без протеста“, на први позив и
роком доспећа „по виђењу“. Уз меницу и менично овлашћење обавезно
доставити доказ о регистрацији менице.
Наручилац ће наплатити меницу уколико Понуђач не изврши своје обавезе у
року и на начин предвиђен уговором.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на
e-mail .[email protected] тражити од наручиоца
додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде. Радно време понедељак-петак:07,30 15,30 h.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
2/П”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
14/ 49
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу бланко потписану и оверену сопствену (соло) меницу,
без протеста, са овлашћењем за попуну исте од стране Наручиоца на износ
од 15 % (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине
понуду) од укупне вредности Уговора без ПДВ-а и копијом картона
депонованих потписа, као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока
за коначно извршење посла..
Уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о регистрацији
менице.
Наручилац ће наплатити меницу уколико Понуђач не изврши своје обавезе у
року и на начин предвиђен уговором.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају две или више понуда са истом понуђеном ценом, предност ће имати
онај понуђач који је понудио дужи рок плаћања.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
15/ 49
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail [email protected], факсом на број
011/2650 329 или препорученом пошиљком са повратницом. Радно време
наручиоца понедељак-петак 07,30-15,30h.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
16/ 49
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге Услуге грађевинског надзора, ЈН број 2/П
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
број
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора
за
потписивање
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача;
17/ 49
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
18/ 49
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
19/ 49
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуге грађевинског надзора над
грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског
центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по
систему „КЉУЧ У РУКЕ“Јн.бр.2/П
Укупна цена за вршење услуга надзора:
Рок и начин плаћања
........................ дана
(мин. 15 дана)
Рок важења понуде
__________
(мин.90 дана од дана
отварања понуда
Рок завршетка услуге
Према динамици извођача
Датум
__________________________
М.П.
Потпис понуђача
____________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
20/ 49
VII С Т Р У К Т У Р А
ЦЕНЕ
Услуге грађевинског надзора над грађевинским и грађевинско-занатским
радовима на објекту Градског центра за социјални рад у Београду
Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по систему „КЉУЧ У РУКЕ“Јн.бр.2/П
ПОНУЂАЧ
ПОНУДА БРОЈ
Ред.
Бр.
па
Врста услуге
Цена без
Износ ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
Грађевински надзора над
грађевинским
и
грађевинско-занатским
радовима
на
објекту
Градског
центра
за
социјални рад у Београду
Одељење «ОБРЕНОВАЦ».
по систему „КЉУЧ У РУКЕ“
1.
Укупна површина
објекта
над којима се врши надзор
на
грађевинским
и
грађевинско-занатским
радовима
на
објекту
Градског
центра
за
социјални рад у Београду
Одељење «ОБРЕНОВАЦ».
По
систему „КЉУЧ У
РУКЕ“У РУКЕ“ износи нето
377,03 m2
Датум:
М.П
________________
Потпис понуђача
__________________
* У случају подношења заједничке понуде сви чланови групе понуђача заједно
попуњавају, а сам образац и потписује одговорно лице испред сваког члана
групе понуђача)
21/ 49
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Београду између:
Градски центар за социјални рад у Београду, Руска бр.4 (у даљем тексту:
Наручилац), кога заступа в.д,.директора Владимир Илић , дипл. правник .
и
«_________________________________________________»,_____________
(назив понуђача)
(место)
ул._________________________________________бр.______ (у даљем тексту:
Извршилац) кога заступа директор ______________________.
________________________________________ (члан групе Извршиоца).
________________________________________ (члан групе Извршиоца).
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Наручилац је, на основу члaна 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/2012), и члана 16. Закона о отклањању последица поплава у Републици
Србији (“Сл.гласник РС“ бр 75/2014) спровео поступак јавне набавке мале
вредности за набавку услуге - Услуге грађевинског надзора над
грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског
центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по
систему „КЉУЧ У РУКЕ“Јн.бр.2/П
Извршилац је на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу
јавних набавки и
на интернет страници наручиоца,
доставио понуду
број:______________ од __________ године.
Наручилац је, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда,
сачињеног у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама и Одлуке о
додели уговора број: ______од ____________ године (попуњава Наручилац),
донете у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, изабрао
Извршиоца за набавку предметних услуга .
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка услуге грађевинског надзора над
грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског
центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по
систему „КЉУЧ У РУКЕ“Јн.бр.2/П
, по прихваћеној понуди бр. __________ од __________године којa je саставни
део овог Уговора.
22/ 49
Услуге из става 1 овог члана Извршилац извршава са подизвођачем:
___________________________________________________________________
за послове:_________________________________________________________
Извршилац је у обавези да услугу врши у складу са: Законом о планирању и и
изградњи и Правилником о начину и поступку вршења стручног надзора у току
грађења објекта (Сл. Гласник РС, бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).
ВРЕДНОСТ УГОВОРА (ЦЕНА)
Члан 3.
Укупна уговорена цена за услугу грађевинског надзора из члана 1. овог уговора
износи __________________(словима:___________________________ динара)
без пдв-а,
односно _______________________ (словима:___________________________
динара) динара са пдв-ом.
Цена из става 1. овог члана уговора је фиксна и не подлеже променама.
Укупна уговорена цена из става 1 овог члана уговора обухвата све трошкове
које Извршилац има у реализацији овог уговора..
Члан 4.
Уговорена цена из члана 3. овог Уговора обухвата све обрачунате трошкове
предмета набавке.
Члан 5.
Јединичне цене из овог Уговора су фиксне.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Наручилац ће плаћање 95% уговорене цене из члана 3 овог уговора вршити
Извршиоцу на основу привремених ситуација, у року од ________ дана од дана
пријема испостављене ситуације.
Привремене ситуације морају бити сразмерне проценту реализације изведених
радова Извођача, на којима је Извршилац извршио надзор. Укупна вредност
привремених ситуација не може бити већа од 95 % уговорене вредности услуге
Извршиоца..
Преосталих 5 % укупне уговорене вредности из члана 3 овог уговора,
Наручилац ће исплатити Извршиоцу у року од 15 дана од дана добијања
позитивног Извештаја комисије за технички преглед објекта.
23/ 49
Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун Извршиоца бр.
_________________________ код _________________________ банке, у року из
става 1 овог члана уговора..
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ
Члан 7.
Рок за извршење услуге из чла на 2 овог уговора је датум добијања позитивног
Извештаја комисије за технички преглед објекта коју образује Наручилац.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Извршилац је дужан да наручиоцу приликом потписивања уговора, достави:
бланко потписану и оверену сопствену (соло) меницу, без протеста, са
овлашћењем за попуну исте од стране Наручиоца на износ од 10 % вредности
Уговора без ПДВ-а, коју ће Наручилац наплатити уколико Понуђач не изврши
своје обавезе у року и на начин предвиђен уговором. Рок важности менице за
добро извршење посла мора бити 10 (десет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла.
Меница мора бити „без протеста“, на први позив и роком доспећа „по виђењу“.
Уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити и копију картона
депонованих потписа доказ о регистрацији менице.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 9.
Извршилац се обавезује да ће извршити уговорену услугу из члана 2. овог
уговора у свему према техничким карактеристикама дефинисаним у делу
техничке спецификације конкурсне документације предметне јавне набавке из
овог Уговора .и у складу са техничком документацијом , прописима,
стандардима који регулишу област предмета уговора, а који је описан у делу
техничке спецификације конкурсне документације .
Извршилац се обавезује да:
на позив Наручиоца, у року од 3 дана од пријема истог, започне са
пружањем услуге и достави решење о именовању лица за вршење стручног
надзора;
контролише да ли се радови изводе према пројекту;
редовно и благовремено прати квалитет радова и проверава да ли се при
извођењу примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима,
стандардима и другим нормативима;
контролише и проверава квалитет радова који се према природи и
динамици извођења не могу проверити у каснијим фазама градње;
24/ 49
контролише квалитет материјала, инсталација, уређаја, постројења и
опреме који се уграђују и проверава да ли су исти снабдевени потребним
атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов
квалитет;
проверава примену услова и мера заштите животне средине и заштите
суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме;
путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са
техничком документацијом, понудом и потписаним уговором;
подноси Наручиоцу извештај на сваких 7 дана;
уз сваку привремену (или окончану) ситуацију коју контролише и оверава
извођачу, достави и своју привремену (или окончану) ситуацију која ће
садржати, поред рачуна за извршене услуге и извештај о динамици радова;
врши контролу припреме објекта, радова и документације за технички
преглед и учествује у раду комисије за технички преглед, као и у раду комисије
за примопредају радова..
Члан 10.
Извршилац је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 11.
Наручилац се обавезује да упути писани налог Извршиоцу за вршење надзора
над конкретним радовима који су предмет уговора са Извођачем, и да
Извршиоцу уз налог достави сву потребну документацију за вршење надзора,
као и да на све захтеве, примедбе или предлоге одговори Извршиоцу у року од
5 дана од дана пријема истих, како се не би угрозила уговорена динамика
радова са Извођачем радова.
Наручилац се обавезује да сва плаћања Извршиоцу врши под условима и на
начин ближе одређен чланом 6. уговора.
ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)
Члан 12.
Уколико Извршилац не изврши уговорене обавезе, које су предмет Уговора у
уговореном року, Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од
вредности предмета уговора, за сваки дан закашњења, а највише у износу од
10 % од вредности Уговора без ПДВ-а.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити умањењем износа за плаћање
за износ уговорне казне обрачунат на начин описан у ставу 1. овог члана.
25/ 49
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 13.
Примопредају извршиће овлашћени представници Наручиоца и Извршиоца
након чега је могућа доследна примена чла на 6. овог Уговора.
Извршилац је у обавези да отклони све евентуалне примедбе представника
Наручиоца, у року од 7 дана од достављања истих.
Члан 14.
Уколико Извршилац не изврши своје обавезе на начин и у року утврђеним овим
Уговором , Наручилац ће раскинути овај Уговор и реализовати сопствену (соло)
меницу на износ од 10% од вредности Уговора дату као гаранција за добро
извршење посла.
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 15.
Наручилац, у складу са својим интерним прописима именује
(попуњава Наручилац) за лице задужено за праћење
реализације Уговора.
Именовани је дужан да врши следеће послове:
● праћење степена и динамике реализације Уговора;
● праћење датума истека Уговора;
.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране и важи до
коначно извршене услуге из предмета овог Уговора ..
Саставни део уговора представља Понуда Извршиоца број
____________од_________.године ..
Члан 17.
За све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 18.
За евентуално настале спорове надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 19.
26/ 49
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној
страни припада по 2 (два) примерка.
За НАРУЧИОЦА
В.д. Директора
_________________________
Владимир Илић , дипл.правник
За ИЗВРШИОЦА
Директор
________________________
М.П.
________________________
(члан групе)
________________________
М.П.
(члан групе)
М.П.
27/ 49
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
28/ 49
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке услуге Услуге грађевинског надзора над грађевинским
и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског центра за соција лни рад
у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ» по систему „КЉУЧ У РУКЕ“Јн.бр.2/П
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
29/ 49
XI ПРИЛОГ: ПРЕДМЕР РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
PREDMER RADOVA
- građevinski i građevinsko zanatski radovi I ZEMLJANI RADOVI
Obeležavanje i iskolčenje objekta sa raščišćavanjem
terena.
Obračun po m2 iskolčenog objekta.
Skidanje humusa u sloju od 20 cm sa odvozom istog na
deponiju udaljenosti do 2,0 km.
Obračun po m3 .
Ručni iskop i produbljivanje zemlje III kategorije za trakaste temelje zidova dubine do 0,8m sa odbacivanjem 1,0 m
od ivice rova.
Obračun po m3 iskopane zemlje.
Nabavka,doprema i nasipanje tamponskog sloja
šljunka prirodne mešavine u sloju od 10cm ispod temelja,
podne ploče i trotoara. Zbijenost sloja MS 2500 N/cm2.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
Doprema, nasipanje i nabijanje sloja zemlje iz iskopa radi
podizanja nivoa podne konstrukcije objekta. Deo zemlje se
koristi od iskopa temelja.
Obračun po m3 nasute i nabijene zemlje.
Utovar i transport viška zemlje motornim vozilom na deponiju udaljenosti do 2,0 km.
Obračun po m3 .
II BETONSKI I ARM. BET.RADOVI
Nabavka materijala i betoniranje trakastih temelja i temeljnih stopa nabijenim betonom MB 20 sa potrebnom
oplatom, 6m2/m3. U gornjoj zoni temeljnog zida se izvodi
temeljna greda, prema detalju iz statičkog proračuna.
Utrošak armature je dat posebnom stavkom.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona u AB
stubove ivertikalne serklaže MB 25 u potrebnoj oplati,
8,0 m2/m3.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona u AB
horizontalne i kose serklaže MB 25 u potrebnoj oplati,
8,0 m2/m3 betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona u AB
Јединица
мере
Количина
m2
462,57
m3
127,00
m3
134,00
m3
75,80
m3
214,50
m3
46,50
m3
131,10
m3
11,70
m3
17,30
30/ 49
grede, nadprozorne i nadvratne grede, MB 25 u potrebnoj
oplatio 12,0 m2/m3 betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja nabijenog
betona
MB 20 u prozorske klupice d=8 cm, širine zida u potrebnoj
oplati.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
Nabavka materijala i izrada polumontažne međuspratne
konstrukcije od AB gredica sa ispunom od glinenih blokova
i monolitnom betonskom pločom d=5 cm.Gornju zonu
armirati mrežom Q 84, MA 500/560 MB 25. Cenom
obuhvaćeno
podupiranje kao i izrada grede za ukrućenje u sredini
raspona.
Obračun po m2.
Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja AB betona, MB
25
u spoljašnja stepeništa i rampe.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja nabijenog
betona
MB 20 u podove objekta, d=10 cm na podlogu od tampon
šljunka.
Obračun po m2.
Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja nabijenog
betona
MB 25 u trotoar oko objekta i plato ispred objekta.
d=12 cm. Prilikom betoniranja izvesti dilatacione fuge na
svakih 2,0 m. Cenom obuhvaćena potrebna oplata.
Obračun po m2.
III ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, čišćenje, ispravljanje,sečenje, savijanje, prenos ,
postavljanje i vezivanje armature GA 240/360 i RA
400/500.
Obračun po kg.
Nabavka, sečenje, prenos i ugradnja mrežaste armature
MA 500/560
Obračun po kg.
IV ZIDARSKI RADOVI
Nabavka materijala i zidanje spoljnih i unutrašnjih zidova
d=25 cm giter blokom u prod.malteru 1:3:9.
Obračun po m3 ozidanog zida.
Nabavka materijala i zidanje unutrašnjih pregradnih zidova
m3
8,80
m3
1,00
m2
390,10
m3
2,20
m2
390,10
m2
122,00
kg
10850
kg
3.460,00
m3
162,00
31/ 49
debljine d=12 cm, giter opekom zidanim u produžnom
malteru
1:2:6 sa izradom AB serklaža u visini nadvratnika 12/15
cm.
U cenu uračunati potrebnu oplatu i armaturu.
Obračun po m2 ozidanog zida.
Nabavka materijala i zaziđivanje prostora između rogova
giter
opekom d=12 cm, u prod.malteru 1:3:9.
Obračun po m2 ozidanog zida.
Nabavka materijala, spravljanje maltera, grubo i fino
malterisanje unutrašnjih zidova od giter blokova produžnim
malterom 1:3:9 sa prethodnim čišćenjem fuga od nečistoća
i prskanjem cem.mlekom.
Obračun po m2 omalterisanog zida.
Nabavka materijala, spravljanje maltera, grubo i fino
malterisanje plafona prod.malterom1:3:9 sa prethodnim
čokiranjem
retkim cementnim malterom.
Obračun po m2 omalterisanog plafona.
Nabavka materijala i izrada cementne košuljice od
cementnog
maltera 1:3, sa postavljanjem ''šulc'' mreže, debljine
d=5,0cm
kao podloge za finalne podove
Obračun po m2.
V TESARSKI RADOVI
Nabavka materijala i izrada krovne konstrukcije sistema
trostruke prava stolica, od zdrave čamove građe II klase
u svemu prema projektu i statičkomproračunu za krovnu
konstrukciju. Vidni delovi rogova se obrađuju.
Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.
Nabavka materijala i podaščavanje krova QSB pločama
D=15 mm.
Obračun po m2 kose površine krova.
Nabavka materijala i letvisanje krova letvama dim 3x5 cm
Obračun po m2 kose površine krova.
Nabavka maerijala i podaščavanje krova na vidnom delu
(streha) brodskim podom d=15 mm. Obračunom je obuhva
ćeno i potrebno farbanje.
Obračun po m2 kose površine krova.
VI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabavka materijala i izrada krovnog pokrivača od poci-
m2
63,00
m2
21,50
m2
1.260,00
m2
390,10
m2
390,10
m2
521,50
m2
517,10
m2
571,50
m2
54,40
32/ 49
nkovanog, bojenog, plastificiranog lima u obliku crepa.
U cenu uračunati sav potreban pričvrsni materijal i pribor.
Obračun po m2 kose površine krova.
Nabavka i postavljanje gotovih slemenjaka od pocinkovanog, bojenog, plastificiranog lima.
Obračun po m1.
VII IZOLATERSKI RADOVI
Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije
zidova suterena od ''kondora 4'' sa lepljenjem na preklop.
Obračun po m2.
Nabavka i postavljanje termoizolacije poda suterena od tvrdo
presovanog stiropora d=10 cm. Cenom je obuhvaćena i obostrana PVC folija.
Obračun po m2.
Nabaavka i postavljanje termoizolacije plafona u prizemlju
od stiropora d=10 cm. Cenom je obuhva ćena obostrana
PVC folija.
Obračun po m2.
Nabavka, transport i postavljanje paropropusne, vodonepropusne folije preko QSB ploča krovne konstrukcije.
Obračunom su obuhvaćene i kontra letve
Obračun po m2.
VIII KERAMIČARSKI RADOVI
Nabavka materijala i postavljanje zidnih pločica u lepku sa
fugovanjem, do pune visine zida u sanitarnim čvorovima,
I kuhinji, u boji i dezenu po izboru investitora.
Obračun po m2.
Nabavka materijla i postavljanje podnih, protivkliznih kera
mičkih pločica u cem malteru, sa fugovanjem, u boji i
dezenu po izboru investitora.
Obračun po m2.
Nabavka materijala i izrada sokle od keramičkih pločica u
cementnom malteru 1:3, sa fugovanjem, visine 10,0 cm.
Boja i vrsta kao i podne pločice.
Obračun po m1.
IX STOLARSKI RADOVI
Nabavka i ugradnja PVC prozora zastakljenih
termopan staklom d=4+12+4 mm.Obračunom je obuhva
ćen sav potreban radni materijal, kao i kompletan okov.
Obračun po komadu.
pos 6-dim. 60x60 cm
pos 9-dim. 120x180 cm
pos 2-dim. 140x180 cm
m2
571,50
m1
48,00
m2
93,50
m2
390,10
m2
462,60
m2
571,50
m2
178,00
m2
390,10
m1
374,00
kom
kom
kom
11,00
1,00
23,00
33/ 49
Nabavka i ugradnja dvokrilnih vrata od PVC profila, sa
nadsvetlom, zastakljenih termopan staklom d=4+12+4 mm.
Obračunom je obuhvaćen sav potreban radni materijal
kao i kompletan okov.
Obračun po komadu.
pos 7-dim. 155x(220+50) cm
pos 8-dim. 180x(220+50) cm
Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata od PVC profila
Obračunom je obuhvaćen sav potreban radni materijal,
dni materijal, kao i kompletan okov.
Obračun po komadu.
pos 5-dim. 70x205 cm
pos 4-dim. 80x(220+50) cm
pos 3-dim. 90x(220+50) cm
pos 1-dim. 100x(220+50) cm
Nabavka materijala i pokrivanje prozorskih banaka
sa unutrašnje strane PVC prozorskim klupicama
RŠ 20 cm.
Obračun po m1.
X BRAVARSKI RADOVI
Nabavka materijala i izrada ograde na ulaznim tremovima od hop profila sa ispunom od čeličnih profila.
Cenom obuhvaćen sav pomoćni i pričvrsni
materijal i pribor kao i zaštita temeljnom i završnom
bojom dva puta. Obračun po m2 izvedene ograde.
Nabavka materijala, izrada i postavljanje otirača za obuću od pljosnatog gvožđa u ramu od ''L'' profila.
Obračun po komadu.
dim. 40x100 cm
XI LIMARSKI RADOVI
Nabavka materijala, izrada i montaža polukružnih horizontalnih
visećih oluka od pocinkovanog, bojenog plastificiranog
lima u boji krovnog pokrivača, 12x12 cm, uključujući sav
potreban radni materijal i kuke za oluke.
Obračun po m1.
Nabavka materijala, izrada i montaža kružnih olučnih
vertikala od pocinkovanog, bojenog plastificiranog
lima u boji krovnog pokrivača, 12x12 cm, uključujući sav
potreban radni materijal i kuke za oluke.
Obračun po m1.
Nabavka materijala i opšivanje pored kalkanskih zidova
i uvala od pocinkovanog, bojenog plastificiranog lima
RŠ 50 cm, uključujući sav potreban radni materijal.
Obračun po m1.
kom
kom
1,00
2,00
kom
kom
kom
kom
5,00
5,00
5,00
19,00
m1
44,60
m2
6,00
kom
2,00
m1
92,00
m1
28,00
m1
32,00
34/ 49
Nabavka materijala i opšivanje prozorskih klupica
pocinkovanim, bojenim plastificiranim limom RŠ 20 cm
uključujući sav potreban radni materijal.
Obračun po m1.
Nabavka materijala i izrada snegobrana od pocinkovanog
bojenog plastificiranog lima RŠ 25 cm.
Obračun po m1.
XII MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
Nabavka materijala i gletovanje zidova i plafona, uključujući sve potrebne predradnje.
Obračun po m2.
Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzionom bojom u dva sloja, boja po želji investitora .
Obračun po m2.
Nabavka materijala i izrada ''demit'' fasade sa polutvrdim
(17 gr) stiroporom, d=15 cm, lepljenim itiplovanim za
zid, sa mrežicom u lepku i obradom ''Bavalitom''.
Obračun po m2.
XIII OSTALI RADOVI
Obrada sokle ''Kulirom'' koji se postavlja preko cementnog maltera, d=3 cm, armiranog ''rabic'' mrežom,
na temeljnom zidu u visini od 50 cm.
Obračun po m2.
REKAP ITUL ACI JA
I.ZEMLJANI RADOVI
II.BETONSKI I ARM. BET.RADOVI
III.ARMIRAČKI RADOVI
IV.ZIDARSKI RADOVI
V.TESARSKI RADOVI
VI.KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
VII.IZOLATERSKI RADOVI
VIII.KERAMIČARSKI RADOVI
IX.STOLARSKI RADOVI
X.BRAVARSKI RADOVI
XI.LIMARSKI RADOVI
XII.MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
XIII. OSTALI RADOVI
m1
44,60
m1
94,00
m2
1.510,00
m2
1.510,00
m2
406,00
m2
55,60
35/ 49
PREDMER RADOVA
VODOVOD, KANALIZACIJA I HIDRANTSKA MREŽA
1. HIDRANTSKA MREŽA
1.I. PRIPREMNI RADOVI
Iskolčenje trase cevovoda prema projektu.
Iskolčenjem označiti mesta horizontalnih i vertikalnih
lomova trase, čvorove i mesta protivpožarnih hidranata.
Јединица
мере
количина
Obračun po m1.
1.II. ZEMLJANI RADOVI
Ručni iskop zemlje II i III kategorije za kanalske
rovove, širina rova do 0,6m i dubine 1,1m. Stranice rova
pravilno odsecati, a iskopanu zemlju odbacivati van rova do daljine 1,0 m.
m1
1,00
Obračun po m3 samoniklog materijala.
Nabavka, transport i ugradnja peska za za postavljanje ispod i iznad cevi d=10+D+10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog peska.
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa nakon ugradnje
i probe cevi u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem.
Obračun po m3 zatrpane zapremine rova.
1.III. MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja PE vodovodnih cevi za
radni pritisak do 10 bara. Spajanje cevi vršiti sučeonim
varenjem ili odgovarajućim fazonskim komadima (zu-.
pčaste spojnice) Cevi postaviti na sloj peska, a pre zatrpavanja izvršiti ispitivanje na probni pritisak, 1,5 puta
veći od radnog pritiska. Pre ugradnje izvršiti vizuelnu
kontrolu cevi i spojnog materijala.
Obračun po m1 ugrađenih cevi.
D 75 (Φ63) mm
Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih pocinkovanih
cevi za radni pritisak do 10 bara. Spajanje cevi se vrši
pomoću navoja i kudelje. Cevi fiksirati za konstrukciju
odgovarajućim šelnama.Pre ugradnje izvršiti vizuelnu kontrolu cevi. Pre puštanja u rad izvršitiprobu na pritisak
1,5 puta veći od radnog pritiska
Obračun po m1 ugrađenih cevi sa spojnim materijalom.
Φ 65mm
Φ 50mm
Nabavka, transport i ugradnja zidnog protivpožar-
m3
0,70
m3
0,15
m3
0,55
m1
1,50
m1
m1
17,00
22,00
36/ 49
metalni ormarić, kosi ventil, trevira crevo Φ 52 dužine
15 m, ručna mlaznica Φ 52 mm. Visina priključka je
1,5 m od kote poda.
Obračun po komplet ugrađenom hidrantu.
1.IV. OSTALI RADOVI
Hidraulička proba cevovoda na pritisak 1,5 puta
veći od radnog pritiska, u trajanju od 24 sata .
Ispitivanje vršiti pre zatrpavanja rovova.
Obračun po m1.
Prilikom izvođenja vodovodne mreže kod prodora cevokroz temeljne zidove postaviti zaštitne čelične cevi koje
su veće od osnovne za f 50 mm i ispunjene su peskom
i bitumenom. Voditi računa o hidroizolaciji oko otvora.
Obračun po komadu za gore navedeni opis.
2. VOD ZA SANITARNU VODU
2.I. PRIPREMNI RADOVI
Iskolčenje trase cevovoda prema projektu.
Iskolčenjem označiti mesta horizontalnih i vertikalnih
lomova trase, čvorove i mesta protivpožarnih hidranata.
Obračun po m1.
2.II. ZEMLJANI RADOVI
Ručni iskop zemlje II i III kategorije za kanalske
rovove, širina rova do 0,6m i dubine 1,1m. Stranice rova
pravilno odsecati, a iskopanu zemlju odbacivati van rova do daljine 1,0 m.
Obračun po m3 samoniklog materijala.
Nabavka, transport i ugradnja peska za za postavljanje ispod i iznad cevi d=10+D+10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog peska.
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa nakon ugradnje
i probe cevi u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem.
Obračun po m3 zatrpane zapremine rova.
2.III. MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja PE vodovodnih cevi za
radni pritisak do 10 bara. Spajanje cevi vršiti sučeonim
varenjem ili odgovarajućim fazonskim komadima (zu-.
pčaste spojnice) Cevi postaviti na sloj peska, a pre zatrpavanja izvršiti ispitivanje na probni pritisak, 1,5 puta
veći od radnog pritiska. Pre ugradnje izvršiti vizuelnu
kontrolu cevi i spojnog materijala.
Obračun po m1 ugrađenih cevi.
D 25 (Φ20) mm
Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih ''fluid-
kom.
m1
kom.
m1
2,00
40,50
1,00
1,00
m3
1,40
m3
4,40
m3
1,10
m1
1,50
37/ 49
term'' cevi za radni pritisak do 10 bara. Spajanje
cevi vršiti lepljenjem pomoću adekvatnih fazonskih
komada. Cevi postaviti u zid, a pre zatrpavanja izvršiti ispitivanje na probni pritisak, 1,5 puta veći od radnog
pritiska. Pre ugradnje izvršiti vizuelnu kontrolu cevi.
Obračun po m1 ugrađenih cevi sa spojnim materijalom.
D 32 (Φ25) mm
m1
D 25 (Φ20) mm
m1
D 20 (Φ15) mm
m1
Nabavka, transport i ugradnja ''MS'' propusnih
ventila odgovarajućeg prečnika.
Obračun po komadu.
Φ 25mm
kom.
Φ 20
kom.
Φ 15mm
kom.
Nabavka, transport i ugradnja ''MS'' prop usnih
ventila sa ispusnom slavinim odgovarajućeg
prečnika.
Obračun po komadu.
kom.
Nabavka, transport i ugradnja propusnih ventila
sa hromiranom kapom odgovarajućeg prečnika.
Obračun po komadu.
Φ
kom.
2.IV. SANITARNI OBJEKTI I UREĐAJI
Nabavka i ugradnja kompletnog wc-a sa šoljom od
fajansa I klase sa niskomontažnim kotlićem, svim
pomoćnim materijalom za zaptivanje i pričvršćivanje,
ugaonim EK ventilom, plastičnim poklopcem i
držačem rolo papira.
Obračun po komadu za gore navedeni opis.
kom.
Nabavka i ugradnja kompletnog umivaonika sa
šoljom od fajansa I klase, hromiranim sifonom,
peškira, držačem sapuna i ogledalom.
Obračun po komadu za gore navedeni opis.
Nabavka i ugradnja kompletnog stojećeg pisoara sa
šoljom od fajansa I klase, metalnim sifonom i
materijalom za zaptivanje i pričvršćivanje.
Obračun po komadu za gore navedeni opis.
Nabavka i ugradnja električnog bojlera zajedno sa
3,00
12,00
14,00
1,00
2,00
2,00
1,00
15,00
6,00
kom.
7,00
kom.
1,0
38/ 49
mm, sigurnosnim ventilom, kao i ostalim potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom
Obračun po komadu za gore navedeni opis.
TVG 10 l
kom.
2.V. OSTALI RADOVI
Prilikom izvođenja vodovodne mreže kod prodora cevokroz temeljne zidove postaviti zaštitne čelične cevi
koje
su veće od osnovne za f 50 mm i ispunjene su
peskom
i bitumenom. Voditi računa o hidroizolaciji oko otvora.
Obračun po komadu za gore navedeni opis.
kom.
Hidraulička proba cevovoda na pritisak 1,5 puta
veći od radnog pritiska, u trajanju od 24 sata.
Ispitivanje vršiti pre zatrpavanja rovova.
Obračun po m1.
m1
Ispiranje i dezinfekcija cevovoda nakon završetka
radova.
Obračun po m1.
m1
3. FEKALNA KANALIZACIJA
3.I. PRIPREMNI RADOVI
Iskolčenje trase cevovoda prema projektu.
Iskolčenjem označiti mesta horizontalnih i vertikalnih
lomova trase, čvorove i mesta protivpožarnih hidranata.
Obračun po m1.
m1
3.II. ZEMLJANI RADOVI
Ručni iskop zemlje II i III kategorije za kanalske
rovove, širina rova do 0,8m. Stranice rova pravilno
odsecati, a iskopanu zemlju odbacivati van rova do
daljine 1,0 m.
Obračun po m3 samoniklog materijala.
Nabavka, transport i ugradnja peska za postavlja-
1,0
1,00
30,50
30,50
2,00
m3
1,50
Obračun po m3 ugrađenog peska.
m3
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa nakon ugradnje
i probe cevi u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem.
Obračun po m3 zatrpane zapremine rova.
m3
3.III. MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih
cevi i fazonskih komada sa svim potrebnim spojnim materijalom. Cevi ugraditi u rov na sloj peska 10+f+10 cm.
0,50
1,00
39/ 49
U unutrašnjem razvodu cevi u vertikali pričvrstiti za
zid
obujmicama. Spajanje cevi vršiti sa odgovarajućim
gumicama pomoću kalijevog sapuna.
Cevi postavljati u projektovanom padu prema kolektoru
Pre ugradnje cevi izvršiti vizuelnu kontrolu istih.
Obračun po m1 ugrađenih cevi.
DN 50 mm
m1
DN 75 mm
m1
DN 110 mm
m1
DN 125 mm
m1
Nabavka i ugradnja podnih slivnika od PVC-a
zajedno
sa slivnom rešetkom.
Obračun po komadu postavljenog slivnika zajedno
sa popravkom hidro izolacije oko slivnika.
Φ 50 mm
kom.
Nabavka i ugradnja ventilacione glave od tvrdog
PVC-a. Obračun po komadu postavljene vent.
glave zajedno sa izradom hidro izolacoje na mestu
prodora kroz krovnu ravan.
Obračun po komadu.
Φ
kom.
3.IV. GRAĐEVINSKI RADOVI
Nabavka materijala i izrada revizionog kanalizacionog šahta od vodonepropusnog betona MB 25,
unutrašnjih dimenzija 0,8x0,8 m. Unutrašnju stranu
malterisati cementnim malterom do crnog sjaja. Gornju po-
12,00
7,00
18,00
13,00
4,00
2,00
ojačanjem oko liveno-gvozdenog poklopca, koji će se ugraditi
Obračunom je
obuhvaćen i prošireni iskop rova.
Obračun po komplet izvedenom šahtu.
3.V. OSTALI RADOVI
Prilikom izvođenja kanalizacije kod prodora
cevovoda
kroz temeljne zidove postaviti zaštitne čelične cevi
koje
kom.
2,00
peskom i
bitumenom na krajevima. Voditi računa o
40/ 49
hidroizolaciji
oko otvora.
Obračun po komadu za gore navedeni opis.
REKAPITULACIJA:
1. HIDRANTSKA MREŽA I DOVODNI CEVOVOD
1.I. PRIPREMNI RADOVI
1.II. ZEMLJANI RADOVI
1.III. MONTAŽNI RADOVI
2.IV. OSTALI RADOVI
2. VOD ZA SANITARNU VODU
2.I. PRIPREMNI RADOVI
2.II. ZEMLJANI RADOVI
2.III. MONTAŽNI RADOVI
2.IV. SANITARNI OBJEKTI I UREĐAJI
2.V. OSTALI RADOVI
3. FEKALNA KANALIZACIJA
3.I. PRIPREMNI RADOVI
3.II. ZEMLJANI RADOVI
3.III. MONTAŽNI RADOVI
3.IV. GRAĐEVINSKI RADOVI
3.V. OSTALI RADOVI
kom.
2,00
PREDMER RADOVA
Poz
Naziv i opis opreme
KOTLARNICA
1.
Nabavka i ugradnja gasnog zagre jača vode
(kotla)
T C3.2, snage 46kW,
ком.
komplet sa dimovodnom instalacijom,
bežičnim daljinskim upravljače m.
2.
Nabavka i ugradnja kuglaste gasne slavine
3/4".
3.
Nabavka i ugradnja hvatača nečistoće
5/4" za vodu (ugraditi u povratni vod ispred
kotla)
4.
Јединица Количин а
мере
Ком.
1.
kom
1
kom
1
kom
2
Nabavka i i ugradnja kuglastih slavina za vodu
5/4"
41/ 49
1.
2.
3.
4.
GREJNA TELA
Nabavka i ugradnja parapetnih dvocevni
sistemventilator konvektora,
tip: MKF2-150 snage 1.8 do 2.5kW ili drugi tip
istih karekteristika.
21
Nabavka i ugradnja cevnih gre jnih tela za
komada
ugradnju sanitarne prostorije
i ostavu LAVA ELEGANT, tip: ES 142408,
dime nzije 400x800mm, s nage 467W ili
drugog proizvođača komplet sa priborom za
vešanje
Nabavka i ugradnja čeličnih pločastih
komada
radijatora tip: 22K 600x1200
Nabavka i ugradnja ventila i radijatorskih navijaka 1/2"
ventila
navijaka
5.
kom
komada
kopmlet
11
3
35
35
Nabavka i ugradnja odzračnih slavina
3/8" za ugradnju u gre jna tela
komada
35
CEVNA MREŽA
1.
2.
3.
4.
Nabavka i ugradnja crnih čeličnih
cevi sledećih dime nzija:
Ø42.4x2.6
Ø33.7x2.6
Ø26.9x2.3
Ø21.3x2.0
m'
m'
m'
m'
54
70
134
150
komada
35
Izrada i montaža duplih veza grejnih tela
Nabavka i ugradnja automatskih odzračnih slavina
1/2" u najvišim tačkama cevne mreže.
komada
Čišćenje cevi od rđe, zaštita osnovnom bojom
i finalno boje nje toplootpornom lak bojom
m'
5.
8
408
Topla i hladna proba kao i regulacija sistema
42/ 49
paušalno
REKAPITULACIJA
1. Kotlarnica
2. Gre jna tela
3. Cevna mreža
PREDMER RADOVA
I.) ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Једин
ица
мере
1.
количина
Isporuka materijala i ugradnja u zid i zemljani rov PVC cevi
tipa PVC 110mm, za naknadno uvlačenje priključnog
kabla. Obračun kompletno sa zemljanim radovima.
m.
2.
8
Isporuka i montaža i povezivanje kablovskog priključnog
ormana KPO, tipa EV-1p, u koji ugraditi 3 kompleta
osigura~a NV250/125A. Sve komplet isporučeno, montirano
i povezano.
kom.
3.
Isporuka materijala izrada, montaža i povezivanje glavnog
razvodnog ormana GRO od dva puta dekapiranog lima sa
plastificiranim vratima i tipskom bravom i klju~em, stepena
zaštite IP54. RO je trodelni i postavlja se u zid. U RB
ugarditi i povezati oprmu prema jednopolnoj šemi i to:(svu
opremu ugraditi unutar ormana)
- Četvoropolni kompaktni prekidač snage,
MC1, In=125A, sa podnaponskim isklopnikom,
maksimalne podnosive struje kratkog spoja
25kA, sličan tipu MC112141 proizvođača
SCHRACK
- FID 63/054A
- automatski osigurač, tropolni, nazivne struje
50A, k-ke okidanja C, prekidne moći 10kA
- automatski osigurač, tropolni, nazivne struje
16A, k-ke okidanja C, prekidne moći 10kA
1
kom.
kom.
1
1
kom.
1
kom.
1
43/ 49
- automatski osigurač, jednopolni, nazivne
struje 16A, k-ke okidanja C, prekidne moći
6kA
- automatski osigurač, jednopolni, nazivne
struje 10A, k-ke okidanja C, prekidne moći
6kA
- automatski osigurač, jednopolni, nazivne
struje 6A, k-ke okidanja C, prekidne moći 6kA
- ostali sitan materijal, pertinaks, vodovi za {emiranje,
natpisne plo~ce
Sve komplet isporu~eno, povezano, montirano
i ispitano.
4.
5.
6.
7.
kom.
34
kom.
10
kom.
5
Kom.
1
kom.
1
kom.
kom.
1
1
kom.
6
kom.
26
Kom.
1
Isporuka materijala , montaž i povezivanje glavne sabirnice
izjedna~avanja potencijala u metalnom ormari}u,
neposredno pored GRO.
Isporuka materijala izrada, montaža i povezivanje razvodnog
ormana RB1 od dva puta dekapiranog lima sa plastificiranim
vratima i tipskom bravom i klju~em, stepena za{tite IP54.
RO je dvodelni i postavlja se u zid. U RB ugarditi i povezati
oprmu prema jednopolnoj šemi i to:(svu opremu ugraditi
unutar ormana)
- grbenasti prekida~ 4G 63-10-U
- FID 63/0.5A
- automatski osigurač, jednopolni, nazivne
struje 10A, k-ke okidanja C, prekidne moći
6kA
- automatski osigurač, jednopolni, nazivne
struje 16A, k-ke okidanja C, prekidne moći
6kA
- ostali sitan materijal, pertinaks, vodovi za {emiranje,
natpisne plo~ce
Sve komplet isporu~eno, povezano, montirano
i ispitano.
Isporuka i polaganje kablova na zid ispod maltera i to:
- PP-Y 3x1.5mm2
- PP-Y 3x2.5mm2
- PP-Y 5x2.5mm2
- PPOO 4x16mm2 + PPOO-Y 1x10mm2
- PPOO-Y 4x50mm2
- PPOO-Y 1x25mm2
Isporuka i ugradnja elektroinstalacionog materijala i to:
- mikroprekida~ obi~ni 10A, 220V
- mikroprekida~ serijski 10A, 220V, IP54
- IIp priklju~nica u zid 10A,220V
m.
m.
m.
m.
m.
m.
kom.
kom.
kom.
440
1200
10
32
10
10
31
2
82
44/ 49
8.
9.
10.
- IIp priklju~nica u zid 10A,220V, dupla
- IIIp priklju~nica u zid 16A,220/380V,
kom.
kom.
36
1
Isporuka, montiranje i povezivanje svetiljki sa izvorom
svetlosti i to:
- A - plafonjera 100W (izvor “{tedna” 25W)
- B - SA 60W(izvor “{tedna” 11W)
- C - BFN O 236 VS "BUCK"
- D - BFN O 236 OD "BUCK" IP54
- E - BPN P 8W "BUCK""
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
1
11
54
2
5
kom.
4
Isporuka i polaganje provodnika tipa P/F-Y 4mm2 (prose~no
16m) na zid ispod maltera, za izjedna~avanje potencijala
metalnih masa u sanitarnom ~voru. Kompletno sa
povezivanjem pomo}u obujmica za cevi, kutijom za
izjedna~avanje potencijala i povezivanjem preko sabirnog
voda na za{titnu sabirnicu u RB.
Ostali sitan ne predvidjen materijal i rad, ispitivanje
instalacije sa izdavanjem izve{taja o izvr{enim
merenjima od za to ovla{}ene organizacije.
Paušalno.
II.) GROMOBRANASKA INSTALACIJA
1.
Isporuka materijala i polaganje FeZn 25x4mm trake u donju
zonu temelja pre betoniranja.
m. 120
2.
Isporuka materijala i izrada zemnih uvoda FeZn 25x4mm
trakom. Prosečna dužina po uvodu 3m.
kom. 14
3.
4.
Isporuka, montaža i izrada spojeva sledećim instalacionim
priborom.
- merni spoj - razdelnik JUS N.B4.925-P
- kutija za merni spoj
- Stezaljka za oluk
- obujmica za slivnik
- ukrsni komad
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
8
8
8
8
18
m.
40
Isporuka materijala i polaganje FeZn 20x3mm trake, u
stubove prilikom betoniranja.
45/ 49
5.
Isporuka materijala i izrada spoja FeZn 20x3mm trake i
metalnog pokriva~ sa po dva vijka M6 i zvezdastom
podlološkom i premazivanjem antikorozivnim sredstvom
mesto spoja.
kom. 8
6.
Isporuka materijala i izrada spoja FeZn 20x3mm trake i
metalnog op{ava za po dva vijka M6 i zvezdastom podloškom
i premazivanjem antikorozivnim sredstvom mesto spoja.
kom. 2
7.
Ostali sitan ne predvidjen materijal i rad, manipulativno
transportni tro{kovi, merenje otpora uzemljenja, provera
ekvipotencijalizacije metalnih masa sa izdavanjem izve{taja o
izvr{enim merenjima od za to ovla{}ene organizacije.
Paušalno.
III
STRUKTURNA KABLOVS KA MREŽA
Poz
1
2
3
4
5
Opis
Oprema je slična tipu SCHRACK
Samostojeći rack orman, osnovice
800x800mm, visine 42HU, sa bravom i
ključem. Orman je opremljen sa:
- ventilatorskom jedinicom {irine 800mm
- napojnom {inom sa 7 utičnih mesta i
prekidačem,
- jedinicom za osvetljenje ormana
- opremom za obeležavanje i uzemljenje
- termostatom iprekidačem on/off
- pratećom opremom (ploča za uvod
kablova, držačii, nosači, to~ki}i, {šrafovi,
četke...)
Nabavka, isporuka, montaža.
19" patch panel sa utičnicama 48 x RJ45cat
6, za povezivanje FTP kabla, visine 1HU.
Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na
kablovsku instalaciju.
Patch guid za nošenje kablova, visine 1HU
Nabavka, isporuka, montaža.
19" voice panel sa 25xRJ45 utičnica, visine
1HU
Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na
kablovsku instalaciju.
Modularna telekomunikaciona utičnica
2xRJ45 kategorije 6 za montažu u zid, sa
prostorom za obele`avanje i poklopcem.
Jed. mere
Količina
kom
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
kpl
1
1
kom
2
kom
3
kom
2
46/ 49
Nabavka, isporuka, monta`a, povezivanje na
kablovsku instalaciju.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV
1
kom
39
m'
2000
m'
50
m'
50
m'
120
kpl
1
m
2
Kabl FTP 4x2x0,5mm kategorije 6, sa
omota~em bez halogenih elemenata.
Nabavka, isporuka i polaganje.
Gibljive PVC cevi za polaganje kablova pod
malter prečnika 16mm.
Nabavka, isporuka i polaganje.
Gibljive PVC cevi za polaganje kablova pod
malter prečnika 23mm.
Nabavka, isporuka i polaganje.
Telekomunikacioni kabl
-JH(St)H 20x2x0.6mm
Nabavka, isporuka i polaganje.
Izvodni/razvodni limeni telefonski orman
sa bravicom i klju~em opremljen sa
ran`irnim regletama 6x10x2 i mestom za
rastavne reglete.
Nabavka, isporuka i postavljenje.
Plastične cevi za uvod kabla u objekat
prečnika 100/110mm
Nabavka, isporuka i postavljenje.
Sitan montažni materijal i nepredvi|eni
troškovi.
Završna električna merenja za ovu vrstu
instalacija, sa izradom mernih lista za svuku
uticnicu, izdavanje atesta.
Izrada tehničke dokumentacije izvedenog
objekta i puštanje u rad.
paušal
paušal
paušal
AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA
CI1115 "SIEMENS",Adresabilna,
mikroprocesorski kontrolisana, programabilna
centrala za automatsku signalizaciju požara.
Centrala je opremljena master modulom,
linijskim modulom sa 2 petlje sa po 128 javljača,
ima 16 programabilnih izlaza, akumulatorske
baterije za neprekidan rad u trajanju od 72 časa u
normalnom režimu i 30 minuta u alarmu.
Eprom set CS1115, CISJ11
Ispis za centralu CS1115, Z3I545
Akumulatorske baterije AX1212, 12V 12Ah, 2
komada
47/ 49
2
3
4
5
6
7
Matrični protokol printer, sa serijskim i
paralelnim interfejsom i traktorom za beskonačni
papir
set potrebnih kablova, klema i držača za
montiranje opreme unutar kući{ta
Nabavka, isporuka, monta`a i povezivanje
Telefonski automat za daljinsku dojavu, sli~an
tipu PUNTO+
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
Adresabilni optički detektor dima sa
pode{ljivom osetljivo{}u , sli~an tipu SIEMENS
DO 1131A .
Nabavka, isporuka, monta`a, povezivanje na
kablovsku instalaciju.
Podno`je detektora požara, Analog PLUS , sli~na
tipu SIEMENS DB 1131A
Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na
kablovsku instalaciju.
Ručni javljač, sličan tipu SIEMENS DM 1131
sa ku}i{tem DMZ 1191
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
Parelelni indikator za skrivene detektore sličan
tipu SIEMENS DJ 1192
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
Alarmna sirena, sli~na tipu
CERBERUS AGN24,6/105dB
1
kom
25
kom
25
kom
2
kom
20
kom
1
kom
3
Instalacioni kabl sa omotačem bez halogenih
elemanata
Nabavka, isporuka, plaganje i povezivanje
J-H(St)H 2x2x0,8mm
J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180/E30
NHXHX 2x1,5mm2 FE180/E30
10
kpl
Pločica za markiranje detektora (komplet 10
kom)
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
9
1
SIEMENS
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
8
kpl
m'
m'
m'
650
25
25
Telekomunikacioni, instalacioni kabl
48/ 49
Nabavka, isporuka, plaganje i povezivanje
TK39P 3x4x0,8mm
m'
25
- Ø16mm
Završna električna merenja i ispitivanja kablova
m'
paušal
300
1
13
Programiranje centrale, pu{tanje sistema u rad i
izdavanje atesta
paušal
1
14
Sitan i nespecificiran potro{ni materijal
paušal
1
15
Nepredvidjeni troškovi
paušal
1
16
Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka
paušal
1
11
PVC cevi
Nabavka, isporuka i montaža
12
REKAPITULACIJA
I. ELEKTRI^NA INSTALACIJA
II. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
III. INSTALACIJA SLABE STRUJE
IV. AUTOMATSKA DOJAVA [email protected]
Комисија за јавну набавку
49/ 49
Download

Преузми