ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' АРИЉЕ
Ариље, Светог Ахилија број 53
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 07/14
Изградња магистралног цевовода и резервоара за снабдевање пијаћом водом
насељеног места Миросаљци, општина Ариље из Регионалног система ''Рзав''
ПРЕДМЕТ: Појашњење тендерске документације.
У вези најчешћих питања понуђача и захтева за разјашњење тендерске
документације, Наручилац даје следеће одговоре који се односе на све понуђаче:
1. Понуђач мора имати једног стално запосленог инжењера, са лиценцом 314, 414
или 413, а инжењер који ће вршити послове одговорног извођача мора имати лиценцу 414 и
може бити ангажован или као стално запослени или по уговору о привременим и
повременим пословима.
2. Када се ради о извршеним радовима у претходном периоду, понуђач треба да
докаже да је у 2011, 2012. и 2013. години остварио укупан промет од 40.000.000,00 динара и
да докаже да је у 2013, години успешно извео радове на објектима спољњег водовода и
канализације у вредности посла од 25.000.000,00 динара. Вредност посла се узима без ПДВ-а.
3. У тендерској документацији се поткрала грешка у вези датума, тако да треба
узимати да је меродаван датум 25. август 2014.године.
4. За доказивање испуњености услова из члана 75.став 1. тачке 1-4 Закона о јавним
набавкама потребно је доставити копије докумената, а не само изјаву дату под кривичном и
мтеријалном одговорношћу.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Download

odgovori na pitanja