JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
OBJEKAT: MULTIFUNKCIONALA
HALA (Pr+1) NA SENTANDREJSKOM
PUTU U NOVOM SADU
MESTO: Sentandrejski put, k.p. 73/3,
K.O. Novi Sad, Novi Sad
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI
DEO
I ZEMLJANI RADOVI
Mašinsko čišćenje terena i skidanje
površinskog sloja zemlje debljine do
20cm. Upotrebljiv humus, za završnu
1. obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što
ulazi u cenu. Višak zemlje utovariti na
kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m² terena.
m²
2.771,40
0,00
m²
2.771,40
0,00
m³
m³
m³
m³
536,44
242,90
3,40
21,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Razupiranje iskopanog rova temeljnih
traka fosnama. Razupiranje rova izvršiti
4. građom odgovarajućeg preseka i daskama
debljine 2", a po propisima za ovu vrstu
radova. Obračun po m² oplate.
m²
742,25
0,00
Nasipanje iskopa zemljom. Zemlju
nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti
vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za
5.
nasipanje koristiti zemlju, deponovanu
prilikom iskopa. Obračun po m³ zemlje,
mereno uraslo.
m³
44,36
0,00
m³
m³
m³
59,60
26,98
2,76
0,00
0,00
0,00
m³
402,50
0,00
0,00
Obeležavanje i iskolčavanje objekta.
2. Postavljanje horizontalnih i vertikalnih
tačaka. Obračun po m².
Masinski iskop zemlje III kategorije za
temelje objekta. Iskop izvesti prema
projektu i datim kotama. Bočne strane
pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu
3. zemlju prevesti , nasuti i nivelisati teren ili
utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju. Obračun po m3 zemlje.
*trakasti temelj tt d=135cm
*temeljne grede TG d=135cm
*temelj stepeništa Tst d=135cm
*temelj lift okna Tlt d=135cm
Nabavka i razastiranje šljunka ispod
temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u
6. slojevima, nabiti i fino isplanirati sa
tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po
m³ nabijenog šljunka.
*ispod trakastih temelja d=15cm
*ispod temeljnih traka d=15cm
*ispod stepenista I liftova d=15cm
Nabavka i razastiranje šljunka podne
ploče. Tamponski sloj šljunka nasuti u
7. slojevima, nabiti i fino isplanirati sa
tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po
m³ nabijenog šljunka.
*ispod podova d=15cm
II
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI
RADOVI
Strana 32 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
jed. mere
Kol.
1
Izrada temelja objekta od armiranog
betona marke MB 20 i 30. Betoniranje
raditi preko prethodno razastrtog šljunka
1.
debljine sloja 15 cm. Beton ugraditi i
negovati po propisima. Obračun po m³
temelja.
2
3
*trakasti temelji tt d=100cm
*temeljne grede tg d=100cm
*temelji stepenista i lifta d=100cm
Izrada tampon sloj betona kao podloga
podne ploce objekta d=6.0cm. Beton MB
2.
20 ugraditi i negovati po
propisima.Obračun po m² betona.
Izrada podne a.b. ploce prizemlja d=20
cm, betonom MB 30. Beton ugraditi i
3.
negovati po propisima.Obračun po m³
betona.
m³
m³
m³
372,52
215,90
10,53
0,00
0,00
0,00
m²
2.710,00
0,00
m³
540,00
0,00
m³
64,02
0,00
m³
686,00
0,00
Izrada armirano betonskih stubova i platna
na spratu objekta betonom MB 30. Izraditi
oplatu i armirati po projektu, detaljima i
statičkom proračunu. Beton ugraditi i
6.
negovati po propisima. U cenu ulazi oplata
bez armature koja je obuhvaćena
armiračkim radovima. Obračun po m³
betona.
m³
64,67
0,00
Izrada armirano betonskih kosih krovnih
greda betonom MB 30. Izraditi oplatu i
armirati po projektu, detaljima i statičkom
7. proračunu. Beton ugraditi i negovati po
propisima. U cenu ulazi oplata bez
armature koja je obuhvaćena armiračkim
radovima. Obračun po m³ betona.
m³
76,77
0,00
Izrada armirano betonskih horizontalnih
greda na spratu objekta, betonom MB 30.
Izraditi oplatu i armirati po projektu,
detaljima i statičkom proračunu. Beton
3
ugraditi i negovati po propisima. U cenu
ulazi oplata bez armature koja je
obuhvaćena armiračkim radovima.
Obračun po m³ betona.
m³
38,56
0,00
Izrada armirano betonskih platna liftovai
stepenisnih ploca na spratu betonom MB
30. Izraditi oplatu i armirati po projektu,
detaljima i statičkom proračunu. Beton
8.
ugraditi i negovati po propisima. U cenu
ulazi oplata bez armature koja je
obuhvaćena armiračkim radovima.
Obračun po m³ betona.
m³
17,20
0,00
Izrada armirano betonskih stubova i platna
na prizemlju betonom MB 30. Izraditi
oplatu i armirati po projektu, detaljima i
statičkom proračunu. Beton ugraditi i
4.
negovati po propisima. U cenu ulazi oplata
bez armature koja je obuhvaćena
armiračkim radovima. Obračun po m³
betona.
Izrada armirano betonske ploče sa
hor.gredama iznad prizemlja,betonom MB
30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče
armirati po projektu, detaljima i statičkom
5. proračunu. Beton ugraditi i negovati po
propisima. U cenu ulaze i oplata,
podupirači i pomoćna skela. Obračun po
m³ betona.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Strana 33 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
jed. mere
Kol.
1
Izrada armirano betonskih nadvratnika i
nadprozornika marke MB 25. Izraditi
oplatu i nadvratnike armirati po detaljima
i statičkom proračunu. Beton ugraditi i
negovati po propisima. U cenu ulaze i
oplata, podupirači, armatura i pomoćna
9. skela. Oplatu izraditi od jelovih dasaka
debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg
poprečnog preseka, po tačno označenim
merama i premazati je starim uljem ili
oplatolom.Obračun po m3 nadvratnika i
nadprozornika.
2
3
*prizemlje
*sprat
Izrada betonske podne ploce d-6 cm na
10 podu sprata ,armiranu "fibrinom ".
Obračun po m2
m³
m³
2,40
3,78
0,00
0,00
m²
2.917,00
0,00
0,00
m³
m³
237,40
216,20
0,00
0,00
m³
m³
183,60
252,20
0,00
0,00
m²
m²
294,45
294,45
0,00
0,00
m²
2.920,40
0,00
*sprat d=6cm
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
III ZIDARSKI RADOVI
Zidanje spoljašnjih fasadnih zidova
supljim, termo blokovima u produžnom
malteru razmere 1:2:6. Blokove pre
1. ugradnje kvasiti vodom. Po završenom
zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.
U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po
m3 zida, otvori se odbijaju.
* prizemlje d=30cm
* sprat d=30cm
Zidanje unutrašnjih nosećih zidova
"Ytong" blokovima Blokove pre ugradnje
kvasiti vodom.Po završenom zidanju
2.
spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu
ulazi i pomoćna skela. Obračun po m³
zida, otvori se odbijaju.
* prizemlje d=20cm
* sprat d=20cm
Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm
punom opekom u produžnom malteru
razmere 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke,
a vezu sa zidovima od giter bloka izradom
3. vertikalnih serklaža. Po završenom
zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i
pomoćna skela. Obračun po m2 zida,
otvori se odbijaju.
*prizemlje
*sprat
Malterisanje pune a.b.ploca produžnim
malterom. Preko podloge nabaciti
cementni špric. Prvi sloj, grunt, raditi
produžnim malterom od prosejanog
šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti,
4. naneti prvi sloj maltera i narezati ga.
Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim
peskom, bez primesa mulja i organskih
materija i naneti preko prvog sloja. U cenu
ulazi i pomoćna skela. Obračun po m²
plafona.
Strana 34 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Malterisanje unutrašnjih zidova
produžnim malterom. Preko podloge
nabaciti cementni špric. Prvi sloj, grunt,
raditi produžnim malterom od prosejanog
peska. Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj
5.
maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa
sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i
organskih materija i naneti preko prvog
sloja. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m² zida.
m²
5.270,56
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,00
0,00
IV ČELIČNI I ARMIRACKI RADOVI
Nabavka, izrada i ugradnja celicne
armature i profila u svemu prema projektu
1. i detaljima konstrukcije.Pre ugradnje
armaturu ocistiti i odmastiti.Obracun po
kg.
Glatka armatura
Rebrasta armatura
Mrezasta armaturta
Cel. Roznjace HOP 140/80/5
Izrada i montaža dvovodne krovne
konstrukcije nagiba 8,0° od čeličnih
pocinkovanih krovnih termo panela d= 20
cm svemu prema statičkom proračunu,
detaljima projekta i važećim propisima.
2. Paneli ispunjeni tvrdo presovanom
min.vunom. Količinom se ne obuhvataju i
čelični nosači- rožnjače . U cenu uračunati
sav materijal, pričvrsni pribor i potrebne
okove. Obračun po m2 krovnog panela.
kg
kg
kg
kg
6.926,96
69.515,97
87.195,56
27.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
m²
2.985,60
0,00
0,00
V BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI
Izrada i postavljanje zastakljenih PVC
prozora portala. Prozore izraditi od
visokootpornog tvrdog PVC-a sa
višekomornim sistemom profila, sa
ojačanim čeličnim nerđajućim profilima,
po šemi stolarije i detaljima. Prozore
dihtovati trajno elastičnom EPDM
gumom, vulkanizovanom na uglovima.
Okov i boja prozora, po izboru
projektanta. Krila prozora zastakliti termo
Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati
1. EPDM gumom. Obračun po
komadu.Dubina ugradnje: 86 mm /
naležuci dihtung
broj komora: 6 komora
toplotna izolacija: Uf do 1,1 W/m²K
zvucna izolacija: do Rw,P = 46 dB
protivprovalna zaštita: do klase otpornosti
3
propusnost vazduha: 4 (EN 12207)
otpornost na udare kiše: 9A (EN 12208)
*pos W1 470/60 cm
*pos W220/60 cm
*pos W3 90/60 cm
*pos W4 i W 4* 470/370 cm
*pos W6 65/300 cm
*pos W7 W8 65/480 cm
*pos W9 480/180 cm
*pos P1 480/240 cm
*pos P2 460/240 cm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4,00
4,00
4,00
4,00
19,00
4,00
1,00
8,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 35 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
Jedinična cena
bez PDV-a
4
1,00
1,00
2,00
2,00
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4,00
4,00
8,00
4,00
20,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*pos I 200/300 cm
*pos I* 200/240 cm
*pos VIII 180/220 cm
*pos IX 100/205 cm
*pos 3d 2x60/200 cm
kom
kom
kom
kom
kom
24,00
5,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opšivanje krovnih ivica plastificiranim
limom, razvijene širine (RŠ) 33 cm,
debljine 0,055 mm. Obračun po m1
krovne ivice.
m1
432,20
0,00
Izrada i montaža visećih pravougaonih
oluka od plastificiranog lima 0.055,
razvijene širine (RŠ) 40 cm. Oluke spajati
pop nitnama, jednoredno sa maksimalnim
5. razmakom 3 cm i zalepiti silikonom.
Držače visećih oluka raditi od
plastificiranog flaha 25x5 mm i nitovati sa
prednje strane oluka pop nitnama, na
razmaku do 80 cm. Obračun po m1 oluka.
m1
224,60
0,00
m1
109,20
0,00
m²
78,60
0,00
r.b.
Predmet JN
1
*pos P3 160/4050 cm
*pos P3* 160/4050 cm
*pos P4 200/605 cm
*pos 5 i 5* 475/240cm
jed. mere
Kol.
2
kom
kom
kom
kom
3
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC
vrata. Vrata izraditi od visokootpornog
tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom
profila i ojačanog čeličnim nerđajućim
2. profilima, ispunom i sistemom zaptivanja
EPDM gumom, po šemi stolarije i
detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri
šarke i boja vrata, po izboru projektanta.
Obračun po komadu vrata.
*pos II 100/210 cm
*pos III 100/210 cm
*pos IV 95/210 cm
*pos V 90/210 cm
*pos VI 80/210 cm
*pos VII 70/210 cm
Izrada i postavljanje dvokrilnih PVC vrata.
Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog
PVC-a sa višekomornim sistemom profila
i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima,
3. ispunom i sistemom zaptivanja EPDM
gumom, po šemi stolarije i detaljima.
Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja
vrata, po izboru projektanta. Obračun po
komadu vrata.
4.
Izrada i montaža olučnih cevi od
plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ)
50 cm. lim 0.055. Plastificirane obujmice
6. sa držačima postaviti na razmaku od 200
cm.Cevi moraju biti udaljene od zida
minimum 20 mm. Obračun po m1 olučne
cevi.
Izrada lakih montaznih pregrada od
celicnog lima d= 0,5 mm sa ispunom od
vodootpornog spera u sanitarijama
7. radnika, d = 3 cm.Lim bojati u dve ruke u
svemu prema detaljima iz projekta. U
cenu uracunati i okovi i bravice.Obracun
po m2.
Strana 36 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kg
360,40
Izrada i postavljanje ograde stepeništa od
čeličnih profila i flahova. Ogradu izraditi i
ugraditi po detaljima i uputstvu
projektanta. Spojeve i varove idealno
izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje
8. ogradu očistiti od korozije i prašine,
brusiti i opajati. Naneti impregnaciju,
osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon
ugradnje popraviti osnovnu boju,
predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.
Obračun po kg ograde.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,00
0,00
VI KERAMIČARSKI RADOVI
Postavljanje podnih keramičkih pločica,
dimenzija 30x30 cm. Pločice I klase lepiti
lepkom za podlogu, u slogu po izboru
projektanta. Podlogu prethodno pripremiti
1
i polaganje izvesti ravno. Postavljene
pločice fugovati i pod očistiti piljevinom.
U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun
po m² poda.
*PRIZEMLJE
2. Hol sa stepenišnim prostorom
2. Garderobe i sanitarije
*SPRAT
1. Hol sa stepenišnim prostorom
2. Garderobe i sanitarije
m²
m²
89,80
136,86
0,00
0,00
m²
m²
89,80
136,86
0,00
0,00
m²
322,40
0,00
m²
322,40
0,00
0,00
m²
5.240,00
0,00
m²
119,20
0,00
0,00
Postavljanje zidnih keramičkih pločica,
dimenzija 20x30 cm. Pločice I klase lepiti
lepkom u slogu fuga na fugu. Postavljene
2
pločice fugovati i očistiti piljevinom. U
cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po
m² zida .
*PRIZEMLJE
1. Garderobe i sanitarije
*SPRAT
1. garderobe i sanitarije
VII PODOPOLAGAČKI RADOVI
Nabavka i ugradnja industrijskog poda
"ferobeton", kao zavrsnog sloja.
1.
Nabavka i postavljanje podne obloge
laminat, klik, debljine 8 mm, za
SREDNJA opterećenja. Laminatna podna
obloga postavlja se kao plivajući
pod.Preko pripremljene podloge postaviti
filc i foliju. Pored zidova ostaviti
2. dilatacione spojnice širine 10 mm. Sistem
zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu
pažljivo postaviti i sastaviti na "klik".
Pored zidova postaviti lajsne i na svakih
80 cm lajsne pričvrstiti za zid.
Sučeljavanja gerovati. Obračun po m²
poda.
10. Kabinet i sala za sastanke
VIII
IZOLATERSKI I MONTAŽNI
RADOVI
Strana 37 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
1.
Nabavka i montaža spuštenog plafona od
vatrootpornih gips karton ploča debljine
1,25 cm, sa odgovarajućom
podkonstrukcijom, sa svim potrebnim
izrezima i zaključcima te bandažiranjem i
gletovanjem spojeva.
U cenu uračunati sve ugaone lajsne kao i
prosecanje otvora za montažu rasvete,
anemostata, zvučnika i dr.Obračun sve
komplet po m² površine obloženog
plafona.
m²
2.829,48
0,00
m²
2.960,00
0,00
m²
2.829,48
0,00
m²
3.958,52
0,00
m²
1.565,30
0,00
m²
522,40
0,00
Nabavka i ugradnja hidroizolacije "
kondor " sa varenim preklopima
napripremljenoj podloznoj ploci od
posnog betona.
Nabavka i ugradnja termoizolacije od
mineralne vune debljine d=8 cm
Nabavka i ugradnja termoizolacije od
mineralne vune debljine d=10 cm
Nabavka i ugradnja termoizolacije od
stiropora 22g, d=10 cm
Nabavka i ugradnja termoizolacije od
stiropora 22 g, d=5 cm
2.
3.
4.
5.
6.
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,00
IX MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
Gletovanje fino malterisanih zidova i
plafona, disperzivnim kitom u enterijeru
objekta. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti
1. neutralizovanje. Pregledati i kitovati
manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i
prevući disperzivni kit tri puta. Obračun
po m² gletovane površine.
m²
10.496,40
0,00
Bojenje zidova i plafona,
poludisperzivnim bojama. Sve površine
brusiti, impregnirati i kitovati manja
2. oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim
disperzionim kitom, a zatim bojiti
poludisperzivnom bojom prvi i drugi put.
Obračun po m² obojene površine.
m²
10.496,40
0,00
0,00
X RAZNI RADOVI
Nabavka i ugradnja "sunt"montaznih
1. ventilacionih krovnih kapa sa kompletnom
opremom. Obračun po komadu .
Nabavka i ugradnja svetlosnih kupola sa
kompletnom opremom i elektricnim
2. otvaracima. Naprimer poput -ESSMANN"
-comfort, Obračun po komadu .
3.
Nabavka i montaža cevne fasane skele.
Obračun po m² montaže.
kom
6,00
0,00
kom
6,00
0,00
1.778,00
0,00
m²
0,00
REKAPITULACIJA
I ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI
II
RADOVI
III ZIDARSKI RADOVI
IV ČELIČNI I ARMIRACKI RADOVI
V BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI
VI KERAMIČARSKI RADOVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 38 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
VII
VIII
IX
X
Predmet JN
1
PODOPOLAGAČKI RADOVI
IZOLATERSKI I MONTAŽNI RADOVI
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
RAZNI RADOVI
SVEGA:
PDV:
UKUPNO:
jed. mere
Kol.
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
OPŠTI DEO
Celokupna kanalizacija i vodovod
moraju biti izvedeni na osnovu odobrenog
projekta, prema važećim tehničkim
propisima
Izvođač je dužan, da o svom trošku,
blagovremeno izvrši prijavu o početku
radova nadležnom organu.
Izmene se mogu vršiti samo po
odobrenju nadzornog organa. Investitor
zadržava pravo izmene pojedinih radova,
kao i pravo povećanja, ili izostavljanja
dogovorenih pozicija.
U slučaju nepredviđenih naknadnih
radova, izvođač je dužan da predhodno
podnese analizu cena nadzornom organu.
Tek po dobijenoj ceni radovi se mogu
izvršiti. U protivnom, ne postoji pravo
reklamacije na cenu, koju odredi komisija
za prijem radova.
Obračun će se izvršiti prema stvarnom
obimu izvršenih radova, određenom na
licu mesta.
Dužina
svih
kanalizacionih
i
vodovodnih cevi meri se po osovini.
Svi fazonski delovi kanalizacionih cevi
(lukovi, račve), kao i fitinzi vodovodnih
cevi (kolena, lukovi, redukcioni T-komadi
itd.), obračunavaju se kao prave cevi.
Redukcioni delovi obračunavaju se prema
većem prečniku.
Sva potrebna produbljenja zidova i
tavanica, dubljenja žljebova za polaganje
cevi, rabiciranje, zazidavanje, krpljenje i
malterisanje koja se izvode po izvršenom
postavljanju cevi, ne plaćaju se posebno.
Svaki rad i materijal, koji su navedeni u
ovom predračunu, kao i ostale dažbine,
cenom
moraju
biti
obuhvaćeni
odgovarajuće pozicije.
Ovaj “Opšti deo” odnosi se na sve
pozicije predmera i predračuna, koje su
navedene u daljem tekstu.
1
I. ZEMLjANI RADOVI
Iskop ravova za polaganje vodovodnih i
kanalizacionih cevi.
Strana 39 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
2
3
1
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Kol.
1
2
3
Po izvršenom obeležavanju trase, izvršiti
iskop rovova u zemljištu III kategorije.
Dubinu iskopa izvesti prema projektu, a
širina rova treba da iznosi 1m. Pri iskopu
rova, otkopanu zemlju odbaciti na 1m od
ivice rova i to na jednu stranu, kako bi se
sa druge strane obavljalo polaganje i
spuštanje cevi u rov. op rova početi od
mesta priključka na dovršeni kanal.
Ukoliko se pri iskopu rovova naiđe na
podzemne instalacije izvođač je dužan da
izvrši obezbeđenje istih. Ukoliko se u
rovu, prilikom iskopa, pojave podzemne
ili atmosferske vode, iste treba odmah
odstraniti. U cenu iskopa uračunato je
proširenje rova radi montiranja cevovoda.
Između šahtova rov mora biti pravolinijski
sa vertikalnim ivicama, a dno u
prajektovanom nagibu. Mesto gde rov seče
unutrašnje saobraćajnice i staze treba
propisno obezbediti. Ako je teren rastresit
i nestabilan, izvođač je dužan da izvrši
razupiranje i na dubini manjoj od 1,m.
m³
1.045,00
0,00
m³
320,00
0,00
m³
725,00
0,00
m³
348,00
0,00
Planiranje dna rova za polaganje
vodovodnih i kanalizacionih cevi.
U cenu uračunati nabavku i transport i
ugradnju peska, kao i razastiranje i
izravnanje peska u rovu. Ispod cevi
debljina sloja peska iznosi 10 cm, a iznad
cevi 10 cm. Pesak mora biti suv, čist i bez
čvrstih predmeta (komadi šljunka, opeke,
kamena i sl.).
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa.
Odvoz preostale zemlje
Po završenom zatrpavanju rova,
preostalu zemlju deponovati na mesto
koje odredi nadzorni organ udaljenosti do
500 m. Ukoliko se ukaže potreba za
nasipanjem terena, za tu svrhu upotrebiti
materijal sa deponije.
UKUPNO POD I.
II. GRAĐEVINSKI RADOVI
Betoniranje septičke jame unutrašnjih
dimenzija 4,0×4,0×3,0m betonom MB
30.
Septička jama je armirana mrežom Q335,
sa ojačanjima u uglovima od RØ10/10cm.
Debljina zidova i ploča su 25cm.Postavlja
se na tampon sloju šljunka 10cm. U uglu
gornje ploče postavlja se poklopac za
težak saobraćaj 400KN. Zidovi se
premazuju sa hidrolit 10. U gornjoj ploči
ostaviti ovazdušenje prema detalju od cevi
Ø110.3.2mm.
2
Jedinična cena
sa PDV-om
5
jed. mere
Po završenom montiranju cevi, izvršiti
zatrpavanje rovova zemljom u slojevima
od 30 cm sa nabijanjem ručnim
nabijačima. Ako je trasa cevovoda u
trotoaru ili kolovozu, zbijenost materijala
mora biti maksimalna radi obezbeđenja
cevovoda od saobraćajnog opterećenja. U
cenu ulazi ugrađivanje materijala.
4
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Predmet JN
0,00
kom
1,00
0,00
Šaht za vodomer sa poklopem
unutrašnjih dimenzija 200×150×150cm
od betonskih blokova d=20cm,
Strana 40 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
3
4
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Zidove ozidati opekom u cementnom
malteru
( R = 1 : 3 ), dersovati, pod
uraditi od betona MB 15 sa cementnom
košuljicom, a gornju ploču od armiranog
betona d=20cm sa otvorom za poklopac za
težak saobraćaj 400KN. Penjalice za šaht
su tipske. U cenu uračunati nabavku,
transport
i
ugradnju
materijala.Obračunava se kompletan šaht
sa poklopcem.
kom
1,00
0,00
Šahtove izvesti od gotovih AB elemenata
prečnika 1.00m, sa donjom pločom,
prosečne dubine 2,00m, završnim
konusnim elementom Ø1000/600/600mm.
Na konusni element ugraditi poklopac sa
armirano betonskim prstenom za težak
saobraćaj 400KN.
kom
21,00
0,00
Izrada slivnika sa sifonom i taložnikom
upotrebom PP ili PVC cevi Ø400mm sa
liveno gvozdenim poklopacem sa ramom
za slivnike nosivosti 250kN dimenzija
50/40cm, sa svim potebnim elementima i
armirano-betonskim prstenom 20/20cm,
za postavljanje rešetke na "tačkasti"
slivnik. Armirano betonski prsten armira
se armaturom 4Ø10 i uzengijama
Ø6/20cm. U cenu je uracunata montaža
sa svim potrebnim materijalom za
ugradnju i radnom snagom. Placa se po
kom komplet postavljenog slivnika.
kom.
11,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Revizioni kanalizacioni šahtovi fekalne i
atmosferske kanalizacije.
UKUPNO POD II.
III. KANALIZACIJA
Kanalizacione cevi od tvrdog PVC-a.
0,00
0,00
Nabavka, transport i ugradnja
kanalizacionih cevi i svih fazonskih
komada. Cevi i fazonski komadi spajaju se
utičnim
naglavkom
sa
gumenim
dihtungom – prstenom. Cev se, iza svake
grupe fazonskih komada, pričvršćuje
cevnom obujmicom (neposredno posle
cevnog naglavka), a između slobodnom
obujmicom. Vešanje cevi o tavanicu
izvesti postavljanjem uzengija od pljošteg
gvožđa 3/40 mm oko svakog mufa. Pre
zaziđivanja i zatvaranja tavanice obavezna
je provera cele mreže u prisustvu
nadzornog organa. Obračun je po m'
zavisno od prečnika:
F 50mm
F 75mm
F 110mm
F 160mm
F 200mm
m'
m'
m'
m'
m'
22,00
105,00
178,00
135,00
128,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 41 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
2
1
2
3
m'
324,75
0,00
kom
13,00
0,00
m'
587,75
0,00
kom.
16,00
0,00
6
Izvršiti nabavku, transport i montažu
KGF uloška za šaht sa zaptivnom gumom.
Za priključenje cevi na šaht koristiti KGf
uložak za
šaht koji omogućava
ispravljanje uvučene cevi do 5ø, i čini
vodonepropustivu
vezu.
Prilikom
montaže, izvođač radova mora se
pridržavati nacrta iz projekta i uputstava
proizvođača. Obračun izvedenih radova
vrši se po ugrađenom komadu za sav rad i
materijal.
kom.
1,00
0,00
Nabavka i ugradnja PVC pravih račvi
Ø250/160mm klase čvtstoće SN4KN/m².
U cenu je uračunat sav rad i materijal
potreban za postavljanje olučnjaka.
Placa se po kom komplet postavljenog
olučnjaka.
6
kom.
16,00
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Nabavka,
transport
i
montaža
kanalizacionih cevi od tvrdog pvc-a sa
zaptivnim prstenovima SN-4KN/m² za
atmosfersku kanalizaciju.
Izvršiti nabavku, transport i montažu
kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a sa
gumenim
zaptivnim
odgovarajćim
prstenovima. Montažu cevovoda vršiti
na način i postupkom kako je
predvideo
proizvođač
cevi.
Pri
polaganju cevi i montaži kontrolisati da
cevi budu položene u projektovanom
padu bez horizontalnih i vertikalnih
lomova.
Kontrolu
pada
vršiti
geodetskim instrumentom uz prisustvo
nadzornog organa. Klasa cevi određuje
se u statičkom proračunu u projektu.
Obračun se vrši po metru dužnom
postavljene cevi za sav rad i materjal,
prema tipu cevi.
Ventilacione glave od lima Ø75 i Ø110.
Ispitivanje mreže na vodoizdržljivost.
Ispitivanje vršiti sa pritiskom 0,5bara.
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Kol.
Nabavka, transport i ugradnja
ventilacione glave od pocinkovanog lima
debljine 0.80 mm, dužine 1.50 m
postavljaju se tako da do 0.50 m budu
ugrađene u tavanskom prostoru, a 1.00 m
iznad krova. Po krovu opšiti limom za
naleganje
krovnog
pokrivača
F100mmplastificirane.
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
jed. mere
F 250mm
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Predmet JN
Nabavka i ugradnja PVC olučnjaka na
mestima kišnih vertikala sa odvodom
Ø150m. U cenu je uračunat sav rad i
materijal potreban za postavljanje
olučnjaka. Placa se po kom komplet
postavljenog olučnjaka.
Nabavka transport i montaža PVC
uloška za šaht (KGF) Ø250mm.
UKUPNO POD III.
IV. VODOVOD
0,00
Strana 42 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
Vodovodne polipropilenske cevi cevi
urađene
po
DIN
i
evropskim
standardima. Nabavka, transport i
montaža cevi i fitinga, koji će se
upotrebiti za izradu unutrašnjih
instalacija vodovoda.
2
3
m'
m'
m'
m'
m'
m'
422,00
111,00
58,00
58,00
23,00
118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
270,00
22,00
4,00
4,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
kom
kom
kom
8,00
0,00
4,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
44,00
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Vodovodne vertikale i razvod biće
ukopane u zemlju, ili ugrađeni u šliceve,
instalacione kanale i spuštene plafone
međuspratnih konstrukcija. Svi otvori na
mreži moraju biti propisno zatvoreni
čepovima pre ugrađivanja armatura.
Horizontalni delovi mreža učvršćuju se
obavezno ispod plafona pomoću obujmica
sa elastičnim podmetačima. Vodovodne
vertikale
fiksirati
odgovarajućim
obujmicama na svakom spratu, tako da se
spreči vibriranje mreže. Na prolazu
vodovodne instalacije kroz zid ona se ne
sme fiksirati (uzidati), već se mora ostaviti
slobodan prostor oko cevi minimum 2 cm.
Da bi se sprečila buka i vibriranje cevi
potrebno je postaviti elastične podmetače
ispod svake kuke i obujmice.Svaka
vertikala mora na najnižem mestu imati
ventil sa ispusnom slavinom, izuzev
požarnih koje ne smeju imati nikakve
ventile. Ispred svakog točećeg mesta
predvideti propusni ventil.Horizontalne
razvode položiti sa padom prema
propusnom ventilu sa ispustom. Ispustni
ventili moraju biti postavljeni na
pristupačnom mestu.
2
3
4
- F15
- F20
- F25
- F32
- F40
- F50
Propusni ventil
Nabavka, transport i montaža
mesinganih
propusnih
ventila
sa
hromiranom kapom:
- F15mm
- F20mm
- F25mm
- F32mm
- F40mm
- F50mm
Propusni ventil sa ispustom
Nabavka, transport i montiranje
mesinganih ventila sa ispustom:
- F20mm
- F25mm
- F32mm
- F50mm
Propusni ugaoni ventili ( ek – ventili )
Nabavka, transport i montaža
mesinganih, propusnih ugaonih ventila od
1/2", sa mesinganom kapom (F15/3/8''')
5
Ispitivanje
dezinfekcija
vodovodne
mreže
i
Strana 43 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
6
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
Izvršiti ispitivanje mreže na probni
pritisak, pres pumpom. Koristi se pritisak
koji je 1.5 puta veći od radnog pritiska (
max do 10.00 bara ). Potom mrežu isprati
i dezinfikovati.
2
3
m'
302,00
0,00
kom
1,00
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Kombinovani vodomer 4“
Pre ugrađivanja vodomer mora biti
ispitan i baždaren od strane nadležnog
organa. Vodomer se ugrađuje u
vodomerno okno. Posle montaže, izvođač
prijavljuje i registruje vodomer (na
investitora) kod nadležne komunalne
organizacije.
UKUPNO POD IV.
V. SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR
0,00
Izvođač je obavezan da nabavku svih
sanitarnih objekata izvrši tek na osnovu
odobrenja nadzornog organa. Nadzorni
organ odobrava nabavku prema predhodno
donetim uglednim primercima. Svi objekti
moraju biti domaće proizvodnje “ A”
klase.
Spojevi
sa
vodovodnom
i
kanalizacionom mrežom moraju biti
izvedeni pažljivo i bez oštećenja, u
potpunosti prema uputstvima i detaljima
projektanta, ili nadzornog organa.
Cenom objekta obuhvaćena su sva
potrebna štemovanja i uziđivanja borovih
paknica i bituminiziranih tiplova, sa
potrebnim krpljenjima i malterisanjem.
Svi zavrtnji upotrebljeni kod sanitarnih
objekata moraju biti mesingani.
1
Nabavka, transport i ugrađivanje
komplet engleskog klozeta, šolje od
fajansa klase
“Standard” sa
vodokotlićem.
Ispirač je visoki ili niski komplet. Gornja
daska je plastična. WC šolje fiksirati
mesinganim
zavrtnjima
za
pod,
odgovarajućim tiplovima. Ispod WC šolje
ugraditi gumeni podmetač. Spoj WC šolje
sa kanalizacionim odvodom izvršiti
odgovarajućom gumenom manžetnom.
Čep za reviziju učvrstiti i zadihtovati
plastičnim kitom. Vezu WC šolje i
ispirača izvesti od belog PVC-a 28/32.
Ispirnu cev fiksirati pomoću najmanje dve
obujmice od kojih je jedna sa odbojnom
(pufer) gumom. Ispod obujmice staviti
plastičan podmetač. Ispirnu cev spojiti sa
WC šoljom preko gumi-manžetne, koja se
pričvršćuje mesinganom žicom, ili
hromiranom obujmicom. Spoj vodokotlića
i dovoda vode izvršiti EK-ventilom i
hromiranom cevi ¯ 3/8.
2
a) WC šolja
Tuš-kada 90/90
kom
28,00
0,00
Strana 44 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
3
5
6
7
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
jed. mere
Kol.
1
2
3
Nabavka, transport i montaža komplet
tuš-kade sa uziđivanjem. Pri dnu, na
čep
odlivu,
montirati
poniklovani
pričvršćen na lančić.Sa gornje strane, kada
ima preliv koji je u vezi sa donjom
odvijenom armaturom-rešetkom. Veza
preliva je sa ¯ 5/4 ( cev je olovna ili
mesingano-pocinklovana ).Iznad tuš-kade
montirati zidnu bateriju koja je spojena sa
hladnom i toplom vodom,prebacivač i
ručni tuš sa crevom i sifon na izlivu.
kom
32,00
0,00
kom
0,00
0,00
kom
8,00
0,00
kom
49,00
0,00
kom
8,00
0,00
kom
28,00
0,00
kom
49,00
0,00
kom
49,00
0,00
kom
8,00
0,00
kom
57,00
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Holender slavina ¯ 1/2"
Nabavka, transport i ugrađivanje
hromiranih slavina
¯
1/2" sa
holenderom ¯ 3/4" i rozetnom veš mašine.
4
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Predmet JN
Nabavka, transport i montiranje
keramičkog balova za 4 osobe.
Nabavka, transport i montiranje
porculanske ili plastične police.
Iznad umivaonika montirati policu
veličine 42/35 cm. Policu pričvrstiti
pomoću mesinganih zavrtnjeva.
Nabavka, transport i montiranje
porculanske ili plastične police.
Iznad balova montirati policu veličine
150/35 cm. Policu pričvrstiti pomoću
mesinganih zavrtnjeva.
Kutija za toalet papir
Nabavka, transport i montaža kutija od
plastične mase, za toalet papir (u rolni).
Kutiju pričvrstiti za zidni pano
hromiranim
zavrtnjima
preko
odgovarajućih tiplova.
8 Umivaonik
Nabavka, transport i montaža
umivaonika. Sa gornje strane, kada ima
preliv koji je u vezi sa donjom odvijenom
armaturom-rešetkom. Veza preliva je sa ¯
5/4 ( cev je olovna ili mesinganopocinklovana
).Iznad
umivaonika
montirati zidnu bateriju koja je spojena sa
hladnom i toplom vodom, i sifon na izlivu.
9
Ogledalo
Nabavka, transport i montaža ogledala
dimenzija 40/36 cm. Ogledalo pričvrstiti
a
iznad umivaonika, mesinganim zavrtnjima
sa hromiranim kapama.
10
11
Nabavka, transport i montaža ogledala
dimenzija 150/36 cm. Ogledalo pričvrstiti
b
iznad balova, mesinganim zavrtnjima sa
hromiranim kapama.
Držač za peškire
Nabavka, transport i montaža držača za
peškire, od dve mesingane, hromirane,
pokretne cevi postavljene na hromirano
ležište na zidu. Ležište pričvrstiti na zid
pomoću zavrtnjeva i bituminiziranih
tiplova.
Nabavka, transport i ugradnja plastične
podne rešetke, sa odvodom ¯ 50 mm
Strana 45 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
12
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
jed. mere
Kol.
1
Rešetka se mora odmah fiksirati
cementnim malterom i zatvoriti da se ne
zapuši. Oko rešetke i priključka izvršiti
saniranje podne površine i uraditi
hidroizolaciju.
2
3
kom
32,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
kom
8,00
17,00
0,00
0,00
kom
16,00
0,00
kom
16,00
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Nabavka, transport i ugradnja plastične
podne rešetke, sa odvodom ¯ 75 mm
Rešetka se mora odmah fiksirati
cementnim malterom i zatvoriti da se ne
zapuši. Oko rešetke i priključka izvršiti
saniranje podne površine i uraditi
hidroizolaciju.
13
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Predmet JN
Nabavka,
transport
bojlera
električnih
termometrom,
isigurnosnim ventilom
i
ugradnja
komplet
sa
termostatom
Bojler se kači na kuke u zidnom panou,
koje su fiksirane odgovarajućim tiplovima.
Ako su zidovi tanji od 10 cm, na anker
šrafove, koji nose bojler, moraju se
učvrstiti specijalni podmetači (pločice).
Podmetači se ugrađuju u zid prilikom
zidanja.Spoj bojlera sa vodovodnim
instalacijama izvodi se hromiranim
cevima sa rozetnama, koje mogu da izdrže
pritisak u mreži. U objektima gde je
hidrostatički pritisak veći od 6 atm.
(prema projektu) treba uraditi bojlere sa
sigurnosnim ventilima, koji su atestirani
za veći pritisak.
14
15
1
a) bojler V=80l
b) bojler V=10l
Pisoar
Nabavka, transport i montaža komplet
pisoara.
Nabavka
i
montaža
jednodelne
sudopere.
UKUPNO POD V.
VI. HIDRANTSKA MREŽA
Vodovodne PE cevi cevi urađene po
DIN i evropskim standardima. Nabavka,
transport i montaža cevi i fitinga, koji će
se upotrebiti za izradu hidrantske mreže.
- DN 110mm
- DN 80mm
2
3
4
5
0,00
Vodovodne LG cevi cevi urađene po
DIN i evropskim standardima. Nabavka,
transport i montaža cevi i fitinga, koji će
se upotrebiti za izradu unutrašnje
hidrantske mreže.
- F50mm
- F75mm
Propusni ventil
- F50mm
- F75mm
- F110mm
Nabavka i montaža na zid protiv
požarnih hidranata F50 mm
Nabavka i montaža spoljnih požarnih
hidranata F80 mm sa stopama
UKUPNO POD VI.
m'
m'
290,00
10,00
0,00
0,00
m'
m'
158,65
193,80
0,00
0,00
kom
kom
kom
23,00
4,00
1,00
0,00
0,00
0,00
kom
23,00
0,00
kom
4,00
0,00
0,00
1 ZEMLJANI RADOVI
2 GRAĐEVINSKI RADOVI
3 KANALIZACIJA
Strana 46 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
1
4 VODOVOD
5 SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR
6 HIDRANTSKA MREŽA
UKUPNO
jed. mere
Kol.
2
3
kom.
18
kom.
3
kom.
51
komplet
1
kom.
1
kom.
1
kom.
3
kom.
5
kom.
24
kom.
25
kom.
9
kom.
3
kom.
1
kom.
1
kom.
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
RAZVODNI ORMANI
1
Izrada, isporuka i montaža u zid u
hodniku u prizemlju glavnog razvodnog
ormana GRO.
Orman izraditi od dva puta dekapiranog
čeličnog lima, debljine 1,2 mm, zaštićenog
od korozije i obojenog osnovnim
premazom i završnim efekt lakom. Orman
je dimenzija 1600x1900x220mm. Na
vrata ormana postaviti tipsku bravicu.
Uvod napojnog kabela je od dole. Orman
opremiti opremom prema jednopolnoj
šemi.
- Brojilo utrošene aktivne električne
energije, 3x230V/400V, 5-100A, klase 2.
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 63 A
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 40 A
Sve komplet, sa potrebnim sitnim
instalacionim materijalom, povezivanjem,
obeležavanjem i potrebnim ispitivanjima,
pre stavljanja razvodnog ormana pod
napon.
2
Izrada, isporuka i montaža u zid u
hodniku u prizemlju razvodnog ormana
zajedničke potrošnje RO-ZP1.
Orman izraditi od dva puta dekapiranog
čeličnog lima, debljine 1,2 mm, zaštićenog
od korozije i obojenog osnovnim
premazom i završnim efekt lakom. Orman
je dimenzija 600x600x220mm. Na vrata
ormana postaviti tipsku bravicu. Orman
opremiti opremom prema jednopolnoj
šemi.
- Glavni tropolni kompaktni prekidač sa
termomagnetnom zaštitom
( 0-1 ) sa
zadnjom montažom i špulnom za daljinsko
isključenje , 63 A.
-Crveni gljivasti taster za nužno
isključenje STOP za montažu na vrata
ormara.
- Signalna sijalica, zelena.
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 6 A
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 10 A
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 16 A
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 20 A
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 40 A
- Izborna sklopka 1-0-2, 10 A
- Kontaktor, 1p, 9A, sa “špulnom” za 220
V
- Foto rele sa foto sondom
Strana 47 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
3
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
Sve komplet, sa potrebnim sitnim
instalacionim materijalom, povezivanjem,
obeležavanjem i potrebnim ispitivanjima,
pre stavljanja razvodnog ormana pod
napon.
2
3
komplet
1
kom.
1
kom.
1
kom.
3
kom.
4
kom.
22
kom.
22
komplet
1
kom.
1
kom.
1
kom.
3
kom.
4
kom.
7
kom.
32
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Izrada, isporuka i montaža u zid u
hodniku na spratu razvodnog ormana
zajedničke potrošnje RO-ZP2.
Orman izraditi od dva puta dekapiranog
čeličnog lima, debljine 1,2 mm, zaštićenog
od korozije i obojenog osnovnim
premazom i završnim efekt lakom. Orman
je dimenzija 600x600x220mm. Na vrata
ormana postaviti tipsku bravicu. Orman
opremiti opremom prema jednopolnoj
šemi.
- Glavni tropolni kompaktni prekidač sa
termomagnetnom zaštitom
( 0-1 ) sa
zadnjom montažom i špulnom za daljinsko
isključenje , 40 A.
-Crveni gljivasti taster za nužno
isključenje STOP za montažu na vrata
ormara.
- Signalna sijalica, zelena.
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 6 A
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 10 A
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 16 A
Sve komplet, sa potrebnim sitnim
instalacionim materijalom, povezivanjem,
obeležavanjem i potrebnim ispitivanjima,
pre stavljanja razvodnog ormana pod
napon.
4
Izrada, isporuka i montaža u zid u
radionicama u prizemlju i na spratu
razvodnog ormana radionice RO-R
(1÷17).
Orman izraditi od dva puta dekapiranog
čeličnog lima, debljine 1,2 mm, zaštićenog
od korozije i obojenog osnovnim
premazom i završnim efekt lakom. Orman
je dimenzija 600x600x220mm. Na vrata
ormana postaviti tipsku bravicu. Orman
opremiti opremom prema jednopolnoj
šemi.
- Glavni tropolni kompaktni prekidač sa
termomagnetnom zaštitom
( 0-1 ) sa
zadnjom montažom i špulnom za daljinsko
isključenje , 40 A.
-Crveni gljivasti taster za nužno
isključenje STOP za montažu na vrata
ormara.
- Signalna sijalica, zelena.
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 6 A
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 10 A
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 16 A
Strana 48 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
5
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
- Grebenasta sklopka, 1p, 10A
Sve komplet, sa potrebnim sitnim
instalacionim materijalom, povezivanjem,
obeležavanjem i potrebnim ispitivanjima,
pre stavljanja razvodnog ormana pod
napon.
2
kom.
3
4
komplet
1
kom.
1
kom.
1
kom.
3
kom.
4
komplet
1
kom.
1
kom.
2
kom.
5
kom.
4
kom.
kom.
1
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Izrada, isporuka i montaža u zid na fasadi
ispred kotlarnice glavnog razvodnog
ormana kotlarnice GRO-K
Orman izraditi od dva puta dekapiranog
čeličnog lima, debljine 1,2 mm, zaštićenog
od korozije i obojenog osnovnim
premazom i završnim efekt lakom. Orman
je dimenzija 400x400x220mm. Na vrata
ormana postaviti tipsku bravicu. Orman
opremiti opremom prema jednopolnoj
šemi.
- Glavni tropolni kompaktni prekidač sa
termomagnetnom zaštitom
( 0-1 ) sa
zadnjom montažom i špulnom za daljinsko
isključenje , 25 A.
-Crveni gljivasti taster za nužno
isključenje STOP za montažu na vrata
ormara.
- Signalna sijalica, zelena.
- Automatski osigurač prekidne moći 10
kA, klase C, 6 A
Sve komplet, sa potrebnim sitnim
instalacionim materijalom, povezivanjem,
obeležavanjem i potrebnim ispitivanjima,
pre stavljanja razvodnog ormana pod
napon.
6
Izrada, isporuka i montaža u zid u
kotlarnici razvodnog ormana kotlarnice
RO-K.
Orman izraditi od dva puta dekapiranog
čeličnog lima, debljine 1,2 mm, zaštićenog
od korozije i obojenog osnovnim
premazom i završnim efekt lakom. Orman
je dimenzija 400x400x220mm. Na vrata
ormana postaviti tipsku bravicu.Orman
opremiti opremom prema jednopolnoj
šemi.
- Transformator 220/24 V, 150 VA
- Automatski osigurač prekidne moći
kA, klase C, 6 A
- Automatski osigurač prekidne moći
kA, klase C, 10 A
- Automatski osigurač prekidne moći
kA, klase C, 16 A
- Grebenasta sklopka, 3p, 16A
- Grebenasta sklopka, 1p, 10A
- Siluminska OG trofazna utičnica
poklopcem , 380V, 16 A
- Siluminska OG monofazna utičnica
poklopcem , 220V, 16 A
- Utičnica 24V
10
10
10
sa
sa
Sve komplet, sa potrebnim sitnim
instalacionim materijalom, povezivanjem,
obeležavanjem i potrebnim ispitivanjima,
pre stavljanja razvodnog ormana pod
napon.
Strana 49 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
komplet
3
1
m
m
m
m
m
m
m
m
m
60
2
20
900
110
2850
3200
5600
150
kom.
14
kom.
9
kom.
206
kom.
136
kom.
2
kom.
4
kom.
kom.
kom.
kom.
60
20
14
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Ukupno:
INSTALACIJA UTIČNICA, FIKSNIH
IZVODA I RASVETE
1
2
3
4
5
6
7
8
Isporika i postavljanje delom po zidu
ispod maltera, delom u PNK kanale iznad
spuštenog plafona, a delom i kroz zaštitne
cevi u podu, i povezivanje na oba kraja
instalacionih kablova :
- N2XH 1x240
- N2XH 1x120
- N2XH-Y 1x16
- N2XH-Y 5x10
- N2XH-Y 5x4
- N2XH-Y 5x2,5
- N2XH-Y 3x2,5
- N2XH-Y 3x1,5
- N2XH 2x1,5
Isporuka i ugradnja u zid monofazne
utičnice sa zaštitnim kontaktom, 16 A,
250 V. Komplet sa doznom, nosačem i
maskom.
Isporuka i ugradnja u zid duple
monofazne
utičnice
sa
zaštitnim
kontaktom, 16 A, 250 V. Komplet sa
doznom, nosačem i maskom.
Isporuka i ugradnja u zid monofazne
utičnice sa zaštitnim kontaktom i
poklopcem, 16 A, 250 V. Komplet sa
doznom, nosačem i maskom.
Isporuka i ugradnja u zid, trofazne
utičnice sa zaštitnim kontaktom i
poklopcem, 16 A, 380 V. Komplet.
Isporuka i postavljanje u pod komplet
podne instalacione kutije sa poklopcem i
dva nosača modula veličine 4M.
Isporuka i ugradnja u podnu kutiju
monofazne
utičnice
sa
zaštitnim
kontaktom, 16 A, 250 V.
Isporuka i montaža na zid, na visini 1,5 m
od poda komplet instalacionih sklopki za
uključenje rasvete:
- jednopolna
- serijska
- naizmenična
- unakrsna
Strana 50 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
9
10
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kom.
12
kom.
423
kom.
8
kom.
87
kom.
88
kom.
2
kom.
49
kom.
4
paušalno
1
kom.
1
kom.
1
m
m
m
m
100
40
40
30
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Isporuka i ugradnja na zid petostepenog
regulatora
broja
obrtaja
kanalskih
ventilatora, sličnog tipu RE 1.5 Systemair.
Isporuka i ugradnja na plafon/zid
označenim mestima svetiljke kompletne sa
ugrađenim sijalicama i ovesnim i
predspojnim priborom:
- Nadgradna svetiljka sa dve fluorescentne
sijalice snage 36 W, IP54.
- Nadgradna svetiljka sa jednom
fluorescentnom sijalicom snage 36 W,
IP65.
četiri
Nadgradna
svetiljka
sa
gluorescentne sijalice snage 18 W, sa
sjajnim rasterom, u kompenzovanom
spoju.
- Nadgradna kompakt fluorescentna
svetiljka sa mat staklom i dve sijalice
snage 23 W.
- Nadgradna (zidna) svetiljka sa jednom
kompakt fluorescentnom sijalicom snage
23 W.
- Nadgradna antipanik svetiljka sa jednom
fluorescentnom sijalicom snage 8 W i
sopstvenom akumulatorskom baterijom
autonomije rada 2h.
- Metal halogeni reflektor snage 250 W,
IP65.
11
Sitan nespecificiran materijal i rad.
Ukupno :
INSTALACIJA
RAČUNARA
1
2
3
TELEFONA
I
Isporuka i ugradnja izvodnog telefonskog
ormana ITO u prizemlju objekta. Orman
je tipski, metalni, ugradni, sa 3 reglete
10x2
Isporuka i ugradnja razvodnog telefonskog
ormana RO-T na spratu objekta. Orman je
tipski, metalni, ugradni, sa 2 reglete 10x2
Isporuka i postavljanje u zid pod malter I
u prostoru iznad spuštenog plafona
rebrastih halogen fri PVC cevi. Obračun
kompletno sa sitnim materijalom:
- PVC cev & 16
- PVC cev & 23
- PVC cev & 29
- PVC cev & 36
Strana 51 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
4
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Isporuka i polaganje delom u PNK regale,
a delom u prethodno postavljena creva
telefonskih kablova:
JH(St)H 20x2x0,6
JH(St)H 2x2x0,6
m
m
15
750
kom.
23
Paušalno
1
kom.
1
kom.
140
kom.
18
kom.
4
kom.
1
kom.
4
5
Isporuka i ugradnja u u podnu kutiju i u
odgovarajuću doznu u zidu telefonske
utičnice RJ45 CAT6. Komplet.
6
Sitan nespecificiran materijal i rad.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Ukupno:
INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA
Isporuka, ugradnja na zid u prizemlju
objekta i povezivanje centralne jedinice
MCU 304, sa mogućnošću priključenja do
4 adresabilne petlje i izlazima za daljinski
1 prenos signala alarma (telefonskim putem)
i PC računar, proizvođača "FITTICH"
Subotica, ili slične, sa jedinicom za
napajanje i pripadajućim akumulatorima
12 V, 18 Ah.
Isporuka, ugradnja na plafon prostorija i
povezivanje optičkih javljača dima SSD
633 (adresabilni javljač sa procenom
2 trenda i ugrađenim razdvajačem za
izolovanje dela linije u
kvaru ) sa
podnožjem USB 633-1, proizvođača
"FITTICH" Subotica, ili sličnih.
Isporuka, ugradnja na zid i povezivanje
ručnih javljača požara sa adresom MCP
3 633, proizvođača "FITTICH" Subotica, ili
sličnih. Javljaci se postavljaju u/na zid
prostorija na visini 1,5 m od poda.
Isporuka, ugradnja na zid/pafon, na visini
2,5 m od poda i povezivanje alarmne
4 sirene SIR 077 , 24 V, 98 dB, IP 54,
proizvođača "FITTICH" Subotica ili
slične.
Isporuka i ugradnja na zid kod PP centrale
automatskog
telefonskog
pozivnika
5
isprogramiranog da u slučaju alarma uputi
poziv na 4 telefonska broja.
6 Isporuka i montaža instalacione kutije.
Strana 52 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
m
1600
m
300
m
700
m
10
Paušalno
1
Paušalno
1
Paušalno
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Isporuka i polaganje kabela J-H(St)H
2x2x0,8
za
instalaciju
ručnih
i
automatskih javljača požara, kao i za vezu
PP centrale sa automatskim telefonskim
7 pozivnikom. Kablove postaviti kroz
rebrasta halogen – fri instalaciona creva Ø
16 delom u prostoru iznad spuštenog
plafona, a delom po zidovima i plafonima
ispod maltera.
Isporuka, polaganje i povezivanje kabela
JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 za
napajanje alarmnih sirena I za ostvarenje
izvršnih funkcija (spuštanje lifta i
8 otvaranje krovnih kupola). Kablove
postaviti kroz rebrasta halogen – fri
instalaciona creva Ø 16 delom u prostoru
iznad spuštenog plafona, a delom po
zidovima i plafonima ispod maltera.
9
Isporuka i polaganje rebrastog halogen –
fri instalacionog creva Ø 16 mm u
prostoru iznad spuštenog plafona po
zidovima i plafonima ispod maltera.
Isporuka i polaganje kabela JH(St)H
2x2x0,6 za vezu automatskog telefonskog
pozivnika sa ITO ormanom telefonske
10
instalacije. Kabel položiti kroz rebrasto
halogen – fri instalaciono crevo Ø 16 u
prostoru iznad spuštenog plafona.
11
Sitan nespecificiran instalacioni materijal i
nepredviđeni radovi.
Programiranje centrale, funkicionalna
12 proba sistema sa izradom korisničkog
uputstva i obukom korisnika
13
Završna merenja i ispitivanje instalacije
od strane ovlaštene ustanove.
Ukupno:
INSTALACIJA
ZA
DETEKCIJU
GASA U KOTLARNICI
Strana 53 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
1
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Isporuka, montaža i povezivanje gas
detektora za detekciju prirodnog gasa u
tipu
AB-454
kotlarnici
sličnog
(“HANKOOK GAS KIKI”, Korea), sa
kontinualnom svetlosnom signalizacijom
koncentracije 10-100% L.E.L i zvučnom i
vizuelnom signalizacijom alarmnog stanja,
komplet montirano, povezano i pušteno u
rad, zajedno sa AKU baterijom 12V, 7 Ah.
Uređaj postaviti na zid u ulaznom holu
objekta, na visinu od 1,6 m od tla.
U cenu ulazi i isporuka, montaža i
povezivanje senzora gasa (kalibrisan na
prirodni gas) u protiveksplozionoj izvedbi
komplet.
Ex d II BT4. Senzor postaviti na
odgovarajući nosač na plafonu iznad gasne
rampe kotla.
1
2
Isporuka, polaganje i povezivanje na oba
kraja kabela N2XH-Y 3x1,5: za napajanje
gas detektora i alarmne sirene iz RO-K, za
vezu gas detektora sa senzorom gasa, kao i
za upravljanje radom alarmne sirene preko
gas detektora. Kabel će biti položen
delom po PNK nosaču kablova, a delom
na odstojnim obujmicama.
m
60
3
Isporuka i povezivanje alarmne sirene 220
V, 50 Hz, u stepenu zaštite IP 55, 110
dB(A), koja će biti postavljena na fasadi
objekta na visini 2,5 m od tla.
kom
1
4
Isporuka
i
postavljanje
metalnog
plastificiranog gibljivog “sapa” creva f26
mm za zaštitu kabela do uvoda u senzor
gasa.
m
0,5
5
Sitan nespecificiran materijal i rad.
Paušalno
1
- PNK 100
- PNK 50
m
m
220
50
Isporuka i ugradnja u podu objekta
zaštitnih cevi za prolaz kablova:
- Ø 110
- Ø 70
- Ø 50
m.
m.
m.
15
10
10
Ukupno :
PERFORIRANI NOSAČI KABLOVA,
ZAŠTITNE CEVI
1
2
Isporuka i postavljanje iznad spuštenog
plafona pocinkovanih perforiranih nosača
kablova, komplet sa poklopcima, spojnim
elementima i odgovarajućim nosačima:
3
Zaptivanje protivpožarnom masom sve
prolaze kablova jake i slabe struje kroz paušalno
granice požarnih sektora.
1
4
Sitan nespecificiran materijal i rad.
1
paušalno
Ukupno :
Strana 54 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
1
Isporuka materijala i izrada temeljnog
uzemljivača objekta trakom FeZn 25x4
položenom nasatice u sloj betona. Traku
na svakih 150 cm zavariti za armaturnu
žicu, a spoj antikorozivno zaštititi.
m
280
2
Izrada veze merno rastavnog spoja
izvedenog ukrsnim komadom 60x60 mm ,
SRPS N.B4.936 u kutiji za merni spoj
SRPS N.B4.912-C, u betonskom stubu
objekta (čeona strana objekta) sa
temeljnim uzemljivačem. Ukrsni komad
postaviti na 1,5 m od tla. Zemljovod
izvesti trakom FeZn 25x4 prosečne dužine
3 m položenom kroz betonski stub. Traku
na svakih 50 cm zavariti za armaturnu
žicu, a spoj antikorozivno zaštititi. Spoj
zemljovoda i uzemljivača izvesti preko
ukrsnog komada 60x60 mm, SRPS
N.B4.936 u kutiji za ukrsni komad 90x90
mm zalivenoj bitumenom.
kom.
10
3
Isporuka i postavljanje kroz betonski stub
(čeona strana objekta) spusnog voda koji
se izvodi trakom FeZn 20x3, prosečne
dužine po odvodu 10 m , od merno
rastavnog spoja do krova. Traku na
svakih 150 cm zavariti za armaturnu žicu,
a spoj antikorozivno zaštititi.
kom.
10
4
Isporuka materijala i izrada veze spusnog
voda sa horizontalnim olukom. Spoj
izvesti pomoću standardne stezaljke za
oluk.
kom.
10
5
Isporuka materijala i izrada veze spusnog
voda sa metalnom krovnom konstrukcijom
objekta. Spoj izvesti varenjem, a spoj
antikorozivno zaštititi.
kom.
10
6
Isporuka materijala i izrada veze spusnog
voda sa metalnim krovnim pokrivačem
objekta. Spoj izvesti pomoću dva vijka
M8x25, sa navrtkama i zupčastim
podloškama.
kom.
10
7
Isporuka materijala i izrada izvoda trakom
FeZn 25x4 dužine 1m, od temeljnog
uzemljivača do metalnih okvira vrata na
objektu i do vođica lifta. Spoj izvesti
varenjem i antikorozivno ga zaštititi.
kom.
4
8
Isporuka materijala i izrada veze sisteme
uzemljenja
sa
metalnom
podkonstrukcijom
alubond
fasade
provodnikom P/F-Y 1x16 prosečne dužine
2m. Na oba kraja provodnika postaviti
kabel papučice. Spoj izvesti vijcima sa
zupčastim podloškama.
kom.
4
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Strana 55 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
9
Isporuka materijala i izrada izvoda trakom
FeZn 25x4, dužine 12 m, od temeljnog
uzemljivača objekta
do šine za
izjednačenje potencijala u kutiji za
izjednačenje potencijala smeštenoj kod
GRO. Ukrsni komad 60x60 za spoj trake u
temelju postaviti u kutiju za ukrsni komad
90x90 mm zalivenu bitumenom.
kom.
1
10
Isporuka materijala i izrada izvoda trakom
FeZn 25x4 sa temeljnog uzemljivača na
dimnjak kotlarnice i prsten za izjednačenje
potencijala u kotlarnici Traku zavariti za
postolje dimnjaka, a spoj antikorozivno
zaštititi.
m2
2
11
Izrada prstena za izjednačenje potencijala
u
kotlarnici trakom FeZn
20x3
postavljenom po zidu, na odgovarajuće
Komplet
nosače, na visini 1 m od poda. Na prsten
povezati provodnicima P/F-Y 1x16 sve
metalne mase u kotlarnici,
1
12
Sitan nespecificiran materijal i rad.
Paušalno
1
Paušalno
1
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Ukupno:
OSTALO
1
Pregled celokupne instalacije od strane
ovlašćene ustanove sa svim potrebnim
merenjima i izdavanjem odgovarajućeg
stručnog nalaza.
Ukupno :
LIFTOVI: L1 i L2
hidraulični lift
za prevoz tereta sa pratiocem
Q=1200 kg
v= 0,15 m/s
H= 5060 mm
2 (0, 1)
3 / 2+1 pod 900
Mikroprocesorska, jedinačna
Dodatno: - automatska nužna vožnja
prilikom nestanka napona
- protivpožarni režim rada lifta
Taster komande za vožnju iz kabine i
spolja sa svetlosnom potvrdom komande,
Ključ brava u kabini, STOP prekidač,
Taster Alarm-a, Svetlosni indikator
zauzetosti lifta, Strelice smera vožnje,
Nužno svetlo, Signal preopterećenja;
Hidraulični agregat sa vijčanom pumpom,
ventilskom grupom i cilindrom
Karakteristike pogona: Q=75 l/min,
V=200 l, P=6 kW, IN =14.5 A, IP=47 A
Strana 56 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
−
klip: Ø130 x 5 x 2660 mm,
cilindar: Ø177.8 x 5.6 mm
−
oslonac cilindra: □120x120x5,
H=3135 mm
−
uljovod: gumeno crevo 1” 1/4
Pogonski napon 3 x 380 / 220 V, 50Hz ,
na glavnom prekidaču sa topljivim
osiguračima 3x25A.
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
−
Napojni kabl shodno elektro
projektu
−
Glavna razvodna tabla lifta 1
kom - komplet
−
Komandni orman 1 kom komplet
−
Upravljacka kutija 1 kom. komplet
−
Pozivne kutije 3 kom. - komplet
−
Elektro-instalacija 1 komplet
Rasveta voznog okna sa naizmeničnim
prekidačem u komandnom ormanu i jami
okna, sa prekidačem svetla kabine i šuko
priključnicom sa zaštitnim kontaktom.
Električna instalacija za suvi prostor.
Ostalo: krajni i predkrajnji prekidači u
voznom
oknu,
stanični
prekidači,
električni sigurnosni kontakti, prateći
kabel kabine, plastični kanali za polaganje
elektro provodnika.
Kom. 6, ∅10 - komplet sa pripadajućom
opremom.
D=450mm – komplet sa sa nosačem i
pripadajućim klizačima.
T – 127 x 89 x 16, L=9.82 m x 2, komplet
sa konzolama N=7+7
−
maksimalno rastojanje konzola 1500
mm.
T – 70 x 65 x 9, L=6.77 m x 1, komplet
sa konzolama N=4+4
−
maksimalno rastojanje konzola 1800
mm.
Sa trenutnim kočenjem postavljen na
donjem delu ramu ispod sokle kabine, sa
električnim sigurnosnim uređajem shodno
propisima.
Gumeni
buferi
(D165x80mm),
sa
maksimalnim hodom sabijanja 70 mm.
Odbojnik postavljeni na stubni oslonac
(□100x100x5, H=725 mm). Položaj i
visina odbojnika i stuba shodno Grafičkoj
dokumentaciji projekta.
Stanica 0,1 (unutar objekta) - Ručna,
dvokrilna – obrtna, 1500/H2000 mm,
završna obrada panela i ramova vrata –
plastifikacija;
Stanica 0 (spolja, na fasadi objekta) Ručna, jednokrilna – obrtna, 1100/H2000
mm, završna obrada panela i ramova vrata
– plastifikacija;
Metalna – sa dva ulaza pod 900, zidovi i
plafon kabine završno - poliuretanska
boja, pod – rebrasti lim, osvetljenje –
direktno, stranice kabine sa zaštitnim
odbojnicima;
Dimenzije kabine: 2800x1400xH2200
mm
Vrata kabine: Bez vrata - sa zaštitnom
fotoćelijom
Strana 57 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
Svetli otvor ulaza
1100/H2000 mm
2
3
kom
2
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Betonsko
−
osnova okna: 3350 x 1700 mm
−
dubina jame okna: 1310 mm
−
visina vrha okna: 3500 mm
Jama okna hidroizolovana. U nivou
najniže stanice penjalice, naizmenični
prekidač i STOP-prekidač. U vrhu okna
montažna kuka nosivosti 15 kN.
Ventilacija prirodna preko otvora D300
mm u vrhu okna sa kanalom koji vodi van
objekta. Na spoljnoj strani otvora - kanala
metalna žaluzina i mrežica protiv insekata.
Osvetljenje voznog okna brodskim
svetiljkama (kom. 3) – krajnje svetiljke na
0.5m od vrha i dna okna, a 1 svetiljka na
polovini okna.
Prostorija u prizemlju objekta (kota
+0.16), 4.4 m od voznog okna. Prostorija
suva, svetla i provetravana. Na ulazu u
prostoriju
vrata
metalne
izvedbe
(vatrootpornosti shodno PP zahtevima),
minimalne dim. 800/2000mm. Otvaranje
vrata van prostorije. Na vratima brava za
zaključavanje
sa
mogućnošću
otključavanja iz prostorije bez upotrebe
ključa (pr. - leptir brava). Prag vrata
izdignut 100 mm. Pod i zidovi do visine
100 mm izvedeni ili premazani sredstvom,
koje sprečava upijanje ulja.
Sadržaj: Pogonski agregat, napojno
komandni orman, metalna kanta, elektro
izolaciona prostirka, uputstva za rukovanje
i održavanje sa pripadajućim šemama, PPaparat.
Električno
osvetljenje
u
prostoriji
minimalno 200 lx (sa 2 fluo cevi 18 W).
Temperatura u prostoriji od +5 do +40 o C.
Ventilacija i odimljavanje prostorije
izvodi se ventilacionim kanalima van
objekta
Povezivanje metalnih masa u vrhu voznog
okna i priključenje na sistem za
izjednačavanje potencijala.
Povezivanje metalnih masa u jami i vrh
voznog okna i mašinskoj prostoriji i
priključenja na gromobransku instalaciju
objekta.
A3/. Dodatni radovi na ugradnji lifta
–
Videti III-3 USLOVI GRADNJE
tačka B. OBAVEZE INVESTITORA
A4/. Atestiranje postrojenja
Atestiranje liftovskog
strane akreditovane
imenovano telo.
1.
postrojenja od
organizacije -
Nabavka, isporuka i ugradnja lifta broj L1
i broj L2 sa svim pratećim radovima u
svemu prema projektnoj dokumentaciji.
ukupno liftovi:
0,00
0,00
0,00
0,00
RADIJATORSKO GREJANJE
Strana 58 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
A-grejna tela i pribor-nabavka i montaža
1
Aluminijumski radijator GLOBAL VOX
zajedno sa
setom za postavljanje na zid ili ekvivalent
Tip-Visina/broj članaka
vox-600/2
vox-600/4
vox-600/6
vox-600/7
vox-600/8
vox-600/9
vox-600/10
vox-600/11
vox-600/12
vox-600/15
vox-600/17
vox-600/18
vox-600/25
vox-600/26
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4
4
0
1
4
3
8
6
3
4
2
3
0
0
42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
42
0,00
3 Slavina za pražnjenje radijatora
DN15
kom
42
0,00
4 Radijatorski odzračni ventil
DN10
kom
42
0,00
kom
42
0,00
2 Radijatorski ventil za dvocevni sistem
DN15
5 Radijatorski čep
Ukupno A
0,00 Din.
B-Cevna mreža -nabavka i montaža
1 Čelične cevi
DN15
m
420
0,00
DN20
m
47
0,00
DN25
m
48
0,00
DN32
m
40
0,00
DN40
m
30
0,00
DN50
m
60
0,00
m2
10
0,00
2 Izolacija cevovoda DN50
kroz skladište (min vuna 50 mm
u al limu)
3 Izrada odzračnih lonaca Ø114,3x220
Strana 59 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
jed. mere
Kol.
2
3
kom
4
0,00
0,5
0,00
1
sa odzračnim cevima Ø 21,3 i slavinama
R 1/2" - lonce raditi kao proširenja
cevovoda
4 Pomoćni materijal
(50% stavke B.1)
Ukupno B
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,00
C- Ostali radovi
1
Probijanje otvora kroz međuspratnu
konstr.
i zidove za prolaz cevovoda bez dovođenja
u prethodno
stanje.Cevi se kroz prodore obavijaju
talasastom hartijom
10% vrednosti stavke B.1
0,1
2 Bojenje cevovoda dva puta osnovnom
i dva puta završnom bojom
m2
3 Hladna proba i regulacija instalacije
paušalno
4 Fina regulacija instalacije
paušalno
5 Pripremno završni radovi
paušalno
0,00
100
Ukupno C
0,00
0,00
Ukupno radijatorsko grejanje
0,00 Din.
KOTLARNICA
1 Isporuka i montaža
cirkulacione pumpe sa
elektropovezivanjem
sa regulatorom kotla
IMP GHN 32/70-180 DN32
2
kom
1
0,00
kom
kom
kom
4
1
3
0,00
0,00
0,00
kom
1
0,00
kom
1
0,00
Isporuka i montaža kuglastih navojnih
slavina
DN15-NP6
DN20-NP6
DN50-NP6
3 Isporuka i montaža ventila sigurnosti
DN25 PN6 Potv 2,5 bara
4
Isporuka i montaža navojnih hvatača
nečistoće
DN50 NP6
5
Isporuka i montaža navojnog nepovratnog
ventila
Strana 60 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
0,00
jed. mere
Kol.
2
kom
3
1
6 Isporuka i montaža
termometra sa mesing. čaurom 0-100 C
kom
2
0,00
7 Isporuka i montaža manometara
Ø 150 kompl sa slavinom
0-4 bara
kom
1
0,00
kom
1
kom
1
kom
1
0,00
kom
1
0,00
11 Isporuka i montaža ekspanzione posude
150 l
kom
1
0,00
12 Pomoćni materijal
fitinzi i ostali pomoćni materijal
paušalno
1
DN50 NP6
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
8 Isporuka i montaža elektronskog
regulatora Top tronic
9 Isporuka i montaža temp. senzora
za montažu na spoljni zid
10 Isporuka i montaža kondenzacionog
kotla
proizvodjača HOVAL
Toplotne snage 14,4-83,3 KW
Tip ULTRA GAS 90 ili ekvivalent
11 Isporuka i montaža pripreme vode
CVG maxi bos 2,5 m3/h ili ekvivalent
13 Termoizolacija cevi i opreme u kotlarnici
mineralnom vunom u al limu
m2
14 Hladna proba i regulacija instalacije
paušalno
15 Pripremno-završni radovi
paušalno
5
KOTLARNICA
0,00
UKUPNO
0,00
VENTILACIJA
1.
2
3.
Nabavka i montaža ventilatora
K 160 XL
proizvod "Systemair" ili ekvivalent
230 V, 108 W
kom.
8
0,00
kom.
4
0,00
Nabavka i montaža ventilatora
K 250 L
proizvod "Systemair" ili ekvivalent
230 V, 157 W
Nabavka i montaža plafonskih difuzora
Ø100 za izvlačenje vazduha
Strana 61 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
4.
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
0,00
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
kom.
3
48
kom.
48
0,00
Nabavka i montaža otvora sa ramom i
zaštitnom mrežicom Ø160
zaštitnom mrežicom Ø250
kom.
kom.
4
4
0,00
0,00
Nabavka i montaža u vrata prestrujnih
rešetki
dimenzija
25x20 cm
40x30 cm
kom.
kom.
8
4
0,00
0,00
kg
kg
kg
80
100
50
0,00
0,00
0,00
kompl.
1
0,00
kompl.
1
0,00
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Nabavka i montaža vazdušnih ventila
Ø100 postavljenih u spuštenom plafonu
5.
6.
7.
Nabavka i montaža kanala i fazonskih
komada od pocinkovanog
lima debljine 0,5 mm, okruglog preseka.
Ø100
Ø160
Ø250
8.
Pripremno završni radovi, regulisanje
opreme i uredjaja, ispitivanje instalacije
i njeno dovodjenje u stanje projektne
funkcionalnosti. Obeležavanje uredjaja
cevovoda i ostalih elemenata, kao i
izrada i postavljanje nadpisnih tablica.
9.
Izrada uputstava za rukovanje i
održavanje instalacije sa potrebnim
šemama.
Dokumentaciju isporučuje izvođač radova.
SVEGA VENTILACIJA:
0,00
KLIMA
1.
Nabavka i montaža
Multisplit klima uređaja
jedna spoljašnje Qg/Qh=7 kW i dve
unutrašnje kasetne jedinice
Qg/Qh=3,4kW
kom.
2
0,00
SVEGA KLIMA:
0,00
UKUPNO:
0,00
1 Nabavka i ugradnja kosog filtera R3/4“
kom
1
Nabavka i ugradnja izolacionih komada
R3/4“
kom
19
2
Strana 62 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Nabavka i ugradnja stabilaizatora pritiska
3 R3/4“ 100/22 mbara sa integisanim
kom
filterom
Jedinična cena
bez PDV-a
4
kom
1
5 Nabavka i ugradnja Kućica G4
kom
18
Nabavka i ugradnja Regulatora UNIS
6 1853B Pul=1-4 bara Pizl=100mbar Q=20 kom
Sm3 ili ekvivalent
1
7
Nabavka i ugradnja manometarskog
sklopa 0-40 mbara
kom
18
8
Nabavka i ugradnja manometarskog
sklopa 0-160 mbara
kom
1
9
Nabavka i ugradnja manometarskog
sklopa 0-6 bara
kom
1
10
Nabavka i ugradnja navojne slavine
R1/2“NP4
kom
36
11
Nabavka i ugradnja navojne slavine
R3/4“NP6
kom
20
12
Nabavka i ugradnja navojne slavine
R1“NP4
kom
1
m
m
m
m
6
10
38
120
Nabavka i ugradnja kolena 90° po DIN
2605
42,4/e 2.65 mm
33,7/e 2.65 mm
15 Nabavka i ugradnja polietilenske cevi
PEd25 Pe100 SDR11
Ped25 Pe80 SDR17,5
Ped40 Pe80 SDR17,5
16
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Nabavka i ugradnja bešavnih čeličnih
cevi,dimenzija i kvaliteta prema
SRPS C.B5.025 od Č1212
Ø42.4x2,65
Ø33.7x2,65
Ø26.9x2,65
Ø21.3x2,65
14
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
18
4 Nabavka i ugradnja kućice G10
13
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Nabavka i ugradnja prelaznog komada
Pe/če
PEd25/če26,9
kom
kom
m
m
m
kom
2
4
45
80
120
19
Strana 63 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
2
3
1
Ped40/če42,4
Jedinična cena
bez PDV-a
4
kom
1
kom
kom
45
5
18 Nabavka i ugradnja PE redukcija
40/25
kom
2
19 Nabavka i ugradnja PE T komada
redukovani 40/25/40
25/25/25
kom
kom
8
3
kom
kom
12
5
kom
18
Nabavka i ugradnja automatike za vođenje
22 gasnih kalorifera Roberts Gordon NRG ili kom
ekvivalent
18
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
17 Nabavka i ugradnja polietilenskih spojnica
PEd25
PEd40
20
Nabavka i ugradnja Kotla Hoval Ultra gas
90 ili ekvivalent
21
Nabavka i ugradnja fasadnih kalorifera
Roberts Gordon tip CTCUA ili ekvivalent
7kW
11kW
22 Izrada nosača kalorifera
23
Nabavka i ugradnja merila G10 sa
termokompenzacijom-baždareno
kom
1
24
Nabavka i ugradnja merila G2,5sa
termokompenzacijom-baždareno
kom
18
kom
kom
18
1
kg
50
m
138
25
Nabavka i ugradnja metalnih flksibilnih
creva L=800 mm
R1/2“
R3/4“
26 Držači cevovoda
27
28
11010
11010
11020
12000
12010
12050
12061
12062
Iskop i zatrpavanje rova širine 0,4 m i
dubine 0,8-1 m
Ispitivanje ,antikorozivana zaštita,
puštanje u pogon i predaja korisniku
UKUPNO
PRETHODNI RADOVI
Iskolčavanje i obeležavanje trase - osovine
saobraćajnice
Izrada projekta izvedenog stanja
(napomena: Pozicija će se izvoditi ukoliko
se ukaže potreba, a u slučaju značajnih
odstupanja izvedenih radova u odnosu na
projektnu dokumentaciju)
UKUPNO (11000)
ZEMLJANI RADOVI
Iskop humusa, d=40cm
Uređenje temeljnog tla (podtla)
Izrada sloja peska
Izrada nasipa od zemljanog materijala
Pauš
km
0,19
0,00
0,00
pauš.
0,00
m³
m²
m³
m³
4.040,39
4.040,89
4.414,30
290,63
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 64 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
12070
12080
12100
13000
13020
13030
13041
13042
13050
13120
13121
14000
14100
14110
14120
14130
14140
14150
14200
14210
14220
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
0,00
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
Humuziranje i zatravljivanje, d=20cm
Transport viška humusa do deponije 0-5
km
Uređenje planuma puta
UKUPNO (12000)
IZRADA KOLOVOZNE
KONSTRUKCIJE
Izrada sloja od drobljenog kamenog
agregata 0/31.5, d=20cm
Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS
22, d=8cm na kolovozu
debljine d=8cm na kolovozu
debljine d=5cm na trotoaru
Izrada habajućeg sloja asfalt betona AB
11s, d=4cm na kolovozu
Izrada habajućeg sloja asfalt betona AB 8,
d=3cm na trotoaru
Izrada parkinaga od prefabrikvanih
betonskih elemenata d=6cm na sloju peska
d=6cm
Postavljanje betonskih elemenata
beli betonski ivičnjak 18/24
beli betonski ivičnjak 12/18
Postavljanje gumenih ivičnjaka
UKUPNO (13000)
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I
OPREMA
Saobraćajni znakovi
Znakovi opasnosti
I-23 (trougaoni stranice 60cm), klasa 1
Znakovi izričitih naredbi
II-1 (trougaoni stranice 90cm), klasa 2
II-4 (prečnik kruga 40cm), klasa 1
II-30 (30km/h) (prečnik kruga 40cm),
klasa 1
II-34 (prečnik kruga 60cm), klasa 1
II-34 (prečnik kruga 40cm), klasa 1
II-43.1 (prečnik kruga 40cm), klasa 1
Znakovi obaveštenja
III-32 (kvadratni 40x40cm), klasa 1
2
m²
3
670,00
m³
4.040,39
0,00
m²
3.595,74
0,00
0,00
m³
703,35
0,00
m²
m²
1.664,30
1.098,34
0,00
0,00
m²
1.664,30
0,00
m²
1.098,34
0,00
m²
471,40
0,00
m¹
m¹
kom
311,00
418,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
1
0,00
kom
kom
1
2
0,00
0,00
kom
1
0,00
kom
kom
kom
2
2
1
0,00
0,00
0,00
kom
1
0,00
III-32(1) (pravougaoni 40x60cm), klasa 1 upravno parkiranje desno
kom
1
0,00
III-32(1) (pravougaoni 40x60cm), klasa 1 upravno parkiranje levo
kom
2
0,00
kom
2
0,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2
2
3
5
1
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
m²
14,00
0,00
m²
1,00
0,00
m²
1,00
0,00
Dopunske table
IV-5 (I na trotoaru) (pravougaoni
60x15cm), klasa 1
Nosači saobraćajnih znakova
Jednostubni cevni nosači dužine 2.60m
Jednostubni cevni nosači dužine 2.80m
Jednostubni cevni nosači dužine 3.00m
Jednostubni cevni nosači dužine 3.60m
Jednostubni cevni nosači dužine 3.80m
Betonske stope
Oznake na kolovozu
Uzdužne oznake na kolovozu SRPS
U.S4.222 i SRPS U.S4.223
Neisprekidana linija, bele boje, širine
d=12cm
Obična isprekidana linija (3+3m), bele
boje, širine d=12cm
Kratka isprekidana linija (1+1m), bele
boje, širine d=12cm
Poprečne oznake na kolovozu SRPS
U.S4.225
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
Strana 65 od 66
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 25-14-O- Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo potez „Rimski Šančevi“ (nova hala - I faza)
r.b.
14230
Jedinična cena
bez PDV-a
4
Jedinična cena
sa PDV-om
5
Ukupna cena
bez PDV-a
6 (3x4)
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Isprekidana linija zaustavljanja V-13.2,
polja bele boje,
Trouglovi rastera (0.50+0.50m), h=0.60m
m²
0,90
0,00
m²
2,89
0,00
m²
16,00
0,00
m²
1,50
0,00
m²
32,00
0,00
m²
16,50
0,00
m²
2,00
0,00
Ostale oznake SRPS U.S4.229, SRPS
U.S4.230, SRPS U.S4.233 i SRPS
U.S4.234
Strelice za označavanje smera kretanja
dužine 1.6m, linije bele boje- pravo
10kom, levo 2kom i pravo-desno 1kom
Polja za usmeravanje saobraćaja, linije
bele boje
Zabrana parkiranja na trotoaru, širine
d=10cm, linije žute boje
Obeležavanje mesta za parkiranje
automobila, širine d=10cm, linije bele
boje
Obeležavanje mesta za parkiranje vozila
lica sa invaliditetom, linije žute boje,
širine d=10cm
Natpis "simbol invalida", žute boje
(simbol 3 komada )
UKUPNO (14000)
Ukupna cena sa
PDV-om
7 (3x5)
0,00
REKAPITULACIJA
rb
VRSTA RADOVA
1
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
VODOVOD, KANALIZACIJA I
HIDRANTSKA MREŽA
ELEKTRO RADOVI
LIFTOVI
MAŠINSKE INSTALACIJE
RADOVI NA SPOLJNOM UREĐENJU
UKUPNO
2
3
4
5
6
Ukupna cena sa
PDV-om
Ukupna cena sa
PDV-om
0,00
0,00
Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:
Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:
u koloni 4. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaki traženi predmet javne nabavke;
u koloni 5. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za svaki traženi predmet javne nabavke;
u koloni 6. upisati ukupna cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a
(navedenu u koloni 4.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 3.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a.
u koloni 7. upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om
(navedenu u koloni 5.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 3.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om.
Dana ______________
M.P.
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
______________________________________
Strana 66 od 66
Download

овде