Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
1 34.01.05.019
Aluma Flash podloga za “Alumination 301 FT “-nabavka I ugradnja sa
pripremom podloge
Duži opis
4
Priprema podloge za izradu vodonepropusne i antikorozivne zaštite metala
.Pozicija podrazumeva uklanjanje masnoda, ulja, nečistoda, rđe i sl. Mesta
koja su jako korodirala očistiti četkom i tretirati ih Rustop Metal Primer.
Pukotine i oštedenja na metalnim površinama tretirati Aluma Flash ili
Poliyflash trakom.
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
5
6
Kvadratni metar
700
50
2 35.01.04.030 Atika-opšiv-demontaža-pocinkovani lim
Demontaža limenog opšiva atike.
Metar
3 34.01.04.031 Atika-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm
Opšivanje atike novim pocinkovanim limom, debljine 0,55 mm. Okapnicu
prepustiti za 3 cm.
Kvadratni metar
1300
4 34.01.04.027 Atika-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 25 cm
Opšivanje atike novim pocinkovanim limom, RŠ 25 cm, debljine 0,55 mm.
Okapnicu prepustiti za 3 cm.
Metar
550
5 34.01.04.028 Atika-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 33 cm
Opšivanje atike novim pocinkovanim limom, RŠ 33 cm, debljine 0,55 mm.
Okapnicu prepustiti za 3 cm.
Metar
650
6 34.01.04.029 Atika-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 40 cm
Opšivanje atike novim pocinkovanim limom, RŠ 40 cm, debljine 0,55 mm.
Okapnicu prepustiti za 3 cm.
Metar
700
7 34.01.04.030 Atika-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 50 cm
Opšivanje atike novim pocinkovanim limom, RŠ 50 cm, debljine 0,55 mm.
Okapnicu prepustiti za 3 cm.
Metar
750
8 35.01.04.035 Atika-opšivanje postojedim pocinkovanim limom
Opšivanje atike postojedim limom.
Kvadratni metar
180
9 35.01.04.031 Atika-opšivanje postojedim pocinkovanim limom -RŠ 25cm
Opšivanje atike postojedim limom, RŠ 25 cm.
Metar
75
10 35.01.04.032 Atika-opšivanje postojedim pocinkovanim limom -RŠ 33cm
Opšivanje atike postojedim limom, RŠ 33 cm.
Metar
80
11 35.01.04.033 Atika-opšivanje postojedim pocinkovanim limom -RŠ 40cm
Opšivanje atike postojedim limom, RŠ 40 cm.
Metar
85
12 35.01.04.034 Atika-opšivanje postojedim pocinkovanim limom -RŠ 50cm
Opšivanje atike postojedim limom, RŠ 50 cm.
Metar
90
13 34.01.13.002 Betonska ploča-izrada-beton MB 30-prosečna debljina 8cm
Izrada armirano betonskih ploča, debljine 10 cm, MB 30. Izraditi oplatu sa
podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom propračunu. Kvadratni metar
Beton ugraditi i negovati po propisu.
Strana 1 od 66
1600
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
14 35.01.15.033 Betonske ploče-demontaža postavljenih u cementnom malteru
Skidanje postojedih betonskih ploča postavljenih u cementnom malteru.
Kvadratni metar
250
15 35.01.15.034 Betonske ploče-demontaža postavljenih u sloju peska
Skidanje postojedih betonskih ploča postavljenih u sloju peska.
Kvadratni metar
110
16 34.01.15.025 Betonske ploče-nabavka I posatvljanje u sloju cementnog maltera
Nabavka, transport i postavljanje novih betonskih ploča 40x40 cm u sloju
cementnog maltera sa zalivanjem fuga cementnim malterom
Kvadratni metar
1800
17 34.01.15.024 Betonske ploče-nabavka I posatvljanje u sloju suvog prosejanog peska
Nabavka, transport i postavljanje novih betonskih ploča 40x40 cm u sloju
suvog prosejanog peska sa zalivanjem fuga cementnim malterom
Kvadratni metar
1800
18 35.01.15.035 Betonske ploče-postavljanje u sloju peska
Postavljanje postojedih betonskih ploča u sloju suvog prosejanog peska sa
zalivanjem fuga cementnim malterom.
Kvadratni metar
600
19 35.01.15.036 Betonske ploče-postavljenje u sloju cementnog maltera
Postavljanje postojedih betonskih ploča u sloju cementnog maltera sa
zalivanjem fuga cementnim malterom.
Kvadratni metar
600
20 35.01.15.025 Betonski crep-demontaža-nagib krova do 40°.
Skidanje krovnog pokrivača betonskog crepa sa krova nagiba do 40°
Kvadratni metar
150
21 35.01.15.026 Betonski crep-demontaža-nagib krova preko 40°.
Skidanje krovnog pokrivača betonskog crepa sa krova nagiba preko 40°
Kvadratni metar
160
22 35.01.15.027 Betonski crep-postavljanje-nagib krova do 40°
Postavljanje krovnog pokrivača od postojedeg betonskog crepa na krovu
nagiba do 40°.
Kvadratni metar
220
23 35.01.15.028 Betonski crep-postavljanje-nagib krova prko 40°
Postavljanje krovnog pokrivača od postojedeg betonskog crepa na krovu
nagiba preko 40°.
Kvadratni metar
250
24 34.01.13.003 Betonski zidovi-izrada-beton MB 30-debljina 20cm
Izrada armirano betonskih zidova MB 30 debljine 20cm. Izraditi oplatu zidova
Kvadratni metar
i armirati po projektu, detaljima i statičkom propračunu. Beton ugraditi i
negovati po propisu.
4800
25 34.01.15.011
Biber crep ravni-nabavka I postavljanje-dvostruko krunsko posatvljanje na
krovu nagiba do 40°
Nabavka, transport i dvostruko krunsko postavljanje ravnog biber crepa na
krov nagiba do 40°.
Kvadratni metar
1700
26 34.01.15.012
Biber crep ravni-nabavka I postavljanje-dvostruko krunsko posatvljanje na
krovu nagiba preko 40°
Nabavka, transport i dvostruko krunsko postavljanje ravnog biber crepa na
krov nagiba preko 40°.
Kvadratni metar
1850
Strana 2 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
Biber crep ravni-nabavka I postavljanje-gusto posatvljanje na krovu nagiba do Nabavka, transport i gusto postavljanje ravnog biber crepa na krov nagiba do
27 34.01.15.009
Kvadratni metar
40°
40°.
1450
28 34.01.15.010
Biber crep ravni-nabavka I postavljanje-gusto posatvljanje na krovu nagiba
preko 40°
Nabavka, transport i gusto postavljanje ravnog biber crepa na krov nagiba
preko 40°.
Kvadratni metar
1600
29 34.01.15.007
Biber crep ravni-nabavka I postavljanje-jednostruko posatvljanje na krovu
nagiba do 40°
Nabavka, transport i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa na
Kvadratni metar
krov nagiba do 40°.
1250
30 34.01.15.008
Biber crep ravni-nabavka I postavljanje-jednostruko posatvljanje na krovu
nagiba preko 40°
Nabavka, transport i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa na
Kvadratni metar
krov nagiba preko 40°.
1390
31 35.01.15.019 Biber crep, dvostruko postavljanje-nagib krova do 40°
Dvostruko krunsko postavljanje postojedeg ravnog biber crepa na krov nagiba
Kvadratni metar
do 40°.
220
32 35.01.15.020 Biber crep, dvostruko postavljanje-nagib krova preko 40°
Dvostruko krunsko postavljanje postojedeg ravnog biber crepa na krov nagiba
Kvadratni metar
preko 40°.
250
33 35.01.15.013 Biber crep, dvostruko postavljen-demontaža-nagib krova do 40°
Skidanje krovnog pokrivača od dvostruko postavljenog biber crepa sa krova
nagiba do 40°
Kvadratni metar
150
34 35.01.15.014 Biber crep, dvostruko postavljen-demontaža-nagib krova preko 40°
Skidanje krovnog pokrivača od dvostruko postavljenog biber crepa sa krova
nagiba preko 40°
Kvadratni metar
160
35 35.01.15.017 Biber crep, gusto postavljanje-nagib krova do 40°
Gusto postavljanje postojedeg ravnog biber crepa na krov nagiba do 40°.
Kvadratni metar
220
36 35.01.15.018 Biber crep, gusto postavljanje-nagib krova preko 40°
Gusto postavljanje postojedeg ravnog biber crepa na krov nagiba preko 40°.
Kvadratni metar
250
37 35.01.15.011 Biber crep, gusto postavljen-demontaža-nagib krova do 40°
Skidanje krovnog pokrivača od gusto postavljenog biber crepa sa krova nagiba
Kvadratni metar
do 40°
150
38 35.01.15.012 Biber crep, gusto postavljen-demontaža-nagib krova preko 40°
Skidanje krovnog pokrivača od gusto postavljenog biber crepa sa krova nagiba
Kvadratni metar
preko 40°
160
39 35.01.15.016 Biber crep, jednostruko postavljanje nagib krova preko 40°
Jednostruko (prosto) postavljanje postojedeg ravnog biber crepa na krov
nagiba preko 40°.
250
Strana 3 od 66
Kvadratni metar
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
40 35.01.15.015 Biber crep, jednostruko postavljanje-nagib krova do 40°
Jednostruko (prosto) postavljanje postojedeg ravnog biber crepa na krov
nagiba do 40°.
Kvadratni metar
220
41 35.01.15.009 Biber crep, jednostruko postavljen-demontaža-nagib krova do 40°
Skidanje krovnog pokrivača od jednostruko postavljenog biber crepa sa krova
Kvadratni metar
nagiba do 40°
150
42 35.01.15.010 Biber crep, jednostruko postavljen-demontaža-nagib krova preko 40°
Skidanje krovnog pokrivača od jednostruko postavljenog biber crepa sa krova
Kvadratni metar
nagiba preko 40°
160
43 34.01.15.013 Biber crep-nabavka I postavljanje po komadu do 40 kom
Nabavka, transport i postavljanje pojedinačnih biber crepova (do 40 komada) Komad
350
44 34.01.05.021 Bitumenska hidroizolacija tipa PB2K-nabavka I ugradnja
Izrada polimer bitumenske hidroizolacije tipa PB2K od slededih slojeva: nanošenje epoksidnog prajmera tipa AKVADUR za neporozne podloge preko
teraco pločica, betonskog simsa, sa potrošnjom 100-300 gr/m2 -postavljanje
Kvadratni metar
polieserskog filca (armaturne mrežice 70gr/m2) po celokupnoj površini sa
posebnom obradom oko prodora, slivnika, holkera i sl. -nanošewe poliuretan
izolacije tipa PB2K u dva sloja potrošnje 3,5kg/m2 Obračun po m2 razvijene
površine.
3300
45 34.01.11.004 Bojenje gletovanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama
Bojenje gletovanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama po izboru
investitora u dva sloja.
Kvadratni metar
130
46 34.01.11.014 Bojenje nove zidne lamperije, lazurnim bojama
Bojenje nove zidne lamperije, lazurnim bojama. Pre bojenja sve površine predi
Kvadratni metar
finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom za
sušenje oa 24 časa, predi najfifnijom šmirglom i bojiti po tredi put.
300
47 34.01.11.006 Bojenje novih drvenih prozora i vrata
Bojenje novih drvenih prozora i vrata. Pre bojenja drvo očistiti od maltera ii
prašine, natopitit ratređenim firnisom i minizirati gvozdeni okov. Izvršiti
brušenje i predkitovanje uljanim kitom a potom brusiti i ponovo kitovati.
Bojiti uljanom bojom prvi put, po sušenju brusiti i kitovati uljanom bojom.
Fino brusiti i bojiti emjl lakom.
Kvadratni metar
550
48 34.01.11.010 Bojenje novih metalnih prozora, bojom za metal
Bojenje novih metalnih prozora, bojom za metal. Pre bojenja sa metala skinuti
koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistit.
Na prozore naneti impregnaciju i osnovnui boju, a zatim predkitovati i brusiti. Kvadratni metar
Pre nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati i brusiti. Obojiti drugi put
bojom za metal.
500
Strana 4 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
Bojenje novih metalnih vrata, bojom za metal.Pre bojenja sa metala skinuti
koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistit.
Na vrata naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti.
Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati i brusiti. Oobjiti drugi put
bojom za metal.
Bojenje osnovnom bojom metalne kapije ili ograde, sa prethodnim čišdenjem
od korozije i preašine hemijskim i fizičkim sredstvima. Naneti impregnaciju i
obojiti osnovnom bojom.
Bojenje starih drvenih prozora i vrata, sa kojih je skinuta stara boja. Naneti
podlogu od firinisa sa dodatkom uljane boje. Izvršiti predkitovanje i
prevlačenje uljanim kitom, brušenje i nadkitovanje. Bojiti uljanom bojom prvi
put, po sušenju brusiti i kitovati uljanom bojom. Fino brusiti i bojiti emjl
lakom.
Bojenje starih metalnih prozora, bojom za metal, sa prethodnim skidanjem
stare boje. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim
sredstvima, brusiti i očistiti. Na prozore naneti impregnaciju i osnovnu boju, a
zatim predkitovati i brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati
i brusiti.
Bojenje starih metalnih vrata, bojom za metal, sa prethodnim skidanjem
stare boje. Pre bojenja skinuti staru biju i koroziju hemijskim i fizičkim
sredstvima, brusiti i očistiti. Na vrata naneti impregnaciju i osnovnu boju, a
zatim predkitovati i brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati
i brusiti.
5
6
49 34.01.11.011 Bojenje novih metalnih vrata, bojom za metal
Kvadratni metar
500
Kvadratni metar
600
Kvadratni metar
330
Kvadratni metar
550
Kvadratni metar
550
54 34.01.11.008 Bojenje starih prozora i vrata lazurnim bojama, sa lakiranjem
Bojenje starih prozora i vrata lazurnim bojama, sa lakiranjem. Pre bojenja sve
površine predi finom šmirglom. Bojiti dva puta sa razmakom za sušenje od 24 Kvadratni metar
časa, predi najfinijom šmirglom, pa bojiti tredi put i lakirati lakom.
300
55 34.01.11.005 Bojenje zidova uljanom bojom u dva sloja
Bojenje zidova uljanom bojom u dva sloja sa prethodnim natapanjem
firnisom.
Kvadratni metar
280
56 34.01.12.012 Cementna košuljica-izrada-cementni malter R1:3-debljina 3cm
Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3cm. Podlogu pre nanošenja
košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spravljati u razmeri 1:3 sa
prosejanim šljunkom (jedinicom).
Kvadratni metar
730
57 35.01.12.019 Cemntna košuljica-rušenje-d=3cm
Rušenje cementne košuljice d=3cm
Kvadratni metar
180
58 34.01.14.014 Daščana podloga-nabavka I postavljanje-jelova daska-24mm
Nabavka i postavljanje daščane podloge debljine 24mm preko krovne
konstrukcije. Prave i kvalitetne jelove daske optimalne dužine postaviti na
dodir i zakovati.
Kvadratni metar
820
50 34.01.11.009 Bojenje osnovnom bojom metalne kapije ili ograde,
51 34.01.11.007 Bojenje starih drvenih prozora i vrata
52 34.01.11.012 Bojenje starih metalnih prozora, bojom za metal
53 34.01.11.013 Bojenje starih metalnih vrata, bojom za metal
Strana 5 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
59 35.01.10.001 Demontaža oštedenog (polomljenog) glatkog stakla
Demontaža oštedenog ( polomljenog ) glatkog stakla.
Kvadratni metar
60 34.02.07.004 Demontaža postojedeg umanjivača pritiska, reparacija i montaža od 2”
Demontaža postojedeg umanjivača pritiska, reparacija i montaža od 2”
Komad
14500
61 34.02.07.003 Demontaža postojedeg umanjivača pritiska, reparacija i montaža od 6/4”
Demontaža postojedeg umanjivača pritiska, reparacija i montaža od 6/4”
Komad
14500
62 34.02.07.002
Demontaža postojedeg, nabavka i montaža novog umanjivača pritiska sa
navojnim priključkom od 2”
Demontaža postojedeg, nabavka i montaža novog umanjivača pritiska sa
navojnim priključkom od 2”
Komad
25520
63 34.02.07.001
Demontaža postojedeg, nabavka i montaža novog umanjivača pritiska sa
navojnim priključkom od 6/4”
Demontaža postojedeg, nabavka i montaža novog umanjivača pritiska sa
navojnim priključkom od 6/4”
Komad
25520
64 35.01.02.011 Detekcija kvara-odlazak-dolazak
Odlazak i dolazak sa detekcijom kvara - oštedenja.
Komad
500
65 35.01.04.074 Dilatacija vertikalna-montaža postojede
Montaža postojede vertikalne dilatacije, u svemu prema postojedem stanju.
Kvadratni metar
150
66 35.01.04.072 Dilatacija vertikalna-montaža postojede-RŠ 50cm
Montaža postojede vertikalne dilatacije RŠ 50 cm, u svemu prema postojedem
Metar
stanju.
150
67 35.01.04.073 Dilatacija vertikalna-montaža postojede-RŠ 60cm
Montaža postojede vertikalne dilatacije RŠ 60 cm, u svemu prema postojedem
Metar
stanju.
150
68 35.01.04.067 Dilatacija-demontaža
Demontaža postojede dilatacije.
Metar
100
69 35.01.04.071 Dilatacija-montaža postojede horizontalne
Montaža postojede horizontalne dilatacije.
Kvadratni metar
200
70 35.01.04.068 Dilatacija-montaža postojede horizontalne-RŠ 40cm
Montaža postojede horizontalne dilatacije RŠ 40 cm.
Metar
150
71 35.01.04.069 Dilatacija-montaža postojede horizontalne-RŠ 50cm
Montaža postojede horizontalne dilatacije RŠ 50 cm.
Metar
150
Strana 6 od 66
500
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
72 35.01.04.070 Dilatacija-montaža postojede horizontalne-RŠ 60cm
Montaža postojede horizontalne dilatacije RŠ 60 cm.
Metar
150
73 34.01.04.076 Dimnjak, fleksibilne cevi-prohrom-fi 120
Šlicovanje dimnjaka sa ubacivanjem prohromskih fleksibilnih cevi fi 120
debljine (sa atestom o tehničkoj i termičkoj kontroli) u dimne kanale sa svim
potrebnim građevinskim radovima (štemovanje, ubacivanje elemenata,
zidanje i malterisanje).
Metar
10000
74 35.01.04.041 Dimnjak-demontaža-limeni
Demontaža limenih opšiva dimnjaka.
Metar
80
75 34.01.12.011 Dimnjak-dersovanje-produžni malter R 1:2:6
Dersovanje zidova dimnjaka produžnim malterom 1:2:6.
Kvadratni metar
200
76 34.01.12.010 Dimnjak-malterisanje-produžni malter R 1:3:9
Malterisanje dimnjaka produžnim malterom R 1:3:9.
Kvadratni metar
730
77 35.01.12.002 Dimnjak-obijanje oštedenog maltera
Obijanje dotrajalog, oštedenog maltera sa dimnjaka.
Kvadratni metar
210
78 34.01.04.040 Dimnjak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm
Opšivanje dimnjaka novim pocinkovanim limom debljine 0,55 mm. Lim uz zid
Kvadratni metar
dimnjaka podidi najmanje za 20cm. Rub lima - ivicu ubaciti u spojnicu opeka.
1800
79 34.01.04.036 Dimnjak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 35 cm
80 34.01.04.037 Dimnjak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 40 cm
81 34.01.04.038 Dimnjak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 50 cm
82 34.01.04.039 Dimnjak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 66 cm
Dimnjak-preziđivanje starom opekom uz dodatak nove do 20% na kosom
83 34.01.12.005
krovu nagiba do 40° -produžni malter R1:3:9
Opšivanje dimnjaka novim pocinkovanim limom, RŠ 35 cm, debljine 0,55 mm.
Lim uz zid dimnjaka podidi najmanje za 20cm. Rub lima - ivicu ubaciti u
spojnicu opeka.
Opšivanje dimnjaka novim pocinkovanim limom, RŠ 40 cm, debljine 0,55 mm.
Lim uz zid dimnjaka podidi najmanje za 20cm. Rub lima - ivicu ubaciti u
spojnicu opeka.
Opšivanje dimnjaka novim pocinkovanim limom, RŠ 50 cm, debljine 0,55 mm.
Lim uz zid dimnjaka podidi najmanje za 20cm. Rub lima - ivicu ubaciti u
spojnicu opeka.
Opšivanje dimnjaka novim pocinkovanim limom, RŠ 66 cm, debljine 0,55 mm.
Lim uz zid dimnjaka podidi najmanje za 20cm. Rub lima - ivicu ubaciti u
spojnicu opeka.
Metar
760
Metar
860
Metar
960
Metar
1150
Preziđivanje postojedih dimnjaka na kosom krovu nagiba do 40° postojedom
opekom sa dodatkom nove do 20% u produžnom malteru R 1:3:9. Spojnice sa
Kubni metar
spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine do 2cm. Unutrašnju
stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.
Strana 7 od 66
10300
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
84 34.01.12.006
Dimnjak-preziđivanje starom opekom uz dodatak nove do 20% na kosom
krovu nagiba preko 40° -produžni malter R1:3:9
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Preziđivanje postojedih dimnjaka na kosom krovu nagiba preko 40°
postojedom opekom sa dodatkom nove do 20% u produžnom malteru R
1:3:9. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine do
2cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.
Kubni metar
11350
Dimnjak-preziđivanje starom opekom uz dodatak nove do 20%-produžni
85 34.01.12.004
malter R1:3:9
Preziđivanje postojedih dimnjaka na ravnom i limenom krovu postojedom
opekom sa dodatkom nove do 20% u produžnom malteru R 1:3:9. Spojnice sa
Kubni metar
spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine do 2cm. Unutrašnju
stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.
9300
Dimnjak-zidanje novom opekom na kosom krovu nagiba do 40° sa rušenjem
86 34.01.12.008
starog-produžni malter R1:3:9
Zidanje dimnjaka na kosom krovu nagiba do 40° novom opekom u
produžnom malteru R 1:3:9 sa prethodnim rušenjem dotrajalog postojedeg
dimnjaka.Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine
do 2cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.
Kubni metar
14500
Zidanje dimnjaka na kosom krovu nagiba preko 40° novom opekom u
produžnom malteru R 1:3:9 sa prethodnim rušenjem dotrajalog postojedeg
dimnjaka.Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine
do 2cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.
Kubni metar
16000
Zidanje dimnjaka na ravnom i limenom krovu novom opekom u produžnom
Dimnjak-zidanje novom opekom na ravno limenom krovu sa rušenjem starog- malteru R 1:3:9 sa prethodnim rušenjem dotrajalog postojedeg
88 34.01.12.007
produžni malter R1:3:9
dimnjaka.Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine
do 2cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.
Kubni metar
13100
87 34.01.12.009
Dimnjak-zidanje novom opekom na kosom krovu nagiba preko 40° sa
rušenjem starog-produžni malter R1:3:9
89 35.01.12.017 Dimnjačke kape-demontaža I montaža istih -7 kanala
Pažljiva demontaža postojedih AB dimnjačkih kapa sa 7 kanalom i montaža
istih posle izvršene popravke dimnjaka.
Komad
2475
90 35.01.12.018 Dimnjačke kape-demontaža I montaža istih -8 kanala
Pažljiva demontaža postojedih AB dimnjačkih kapa sa 8 kanalom i montaža
istih posle izvršene popravke dimnjaka.
Komad
2750
91 35.01.12.012 Dimnjačke kape-demontaža I montaža istih- 2 kanala
Pažljiva demontaža postojedih AB dimnjačkih kapa sa 2 kanalom i montaža
istih posle izvršene popravke dimnjaka.
Komad
1100
92 35.01.12.013 Dimnjačke kape-demontaža I montaža istih- 3 kanala
Pažljiva demontaža postojedih AB dimnjačkih kapa sa 3 kanalom i montaža
istih posle izvršene popravke dimnjaka.
Komad
1375
93 35.01.12.014 Dimnjačke kape-demontaža I montaža istih- 4 kanala
Pažljiva demontaža postojedih AB dimnjačkih kapa sa 4 kanalom i montaža
istih posle izvršene popravke dimnjaka.
Komad
1650
Strana 8 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
94 35.01.12.015 Dimnjačke kape-demontaža I montaža istih- 5 kanala
Pažljiva demontaža postojedih AB dimnjačkih kapa sa 5 kanalom i montaža
istih posle izvršene popravke dimnjaka.
Komad
1925
95 35.01.12.016 Dimnjačke kape-demontaža I montaža istih- 6 kanala
Pažljiva demontaža postojedih AB dimnjačkih kapa sa 6 kanalom i montaža
istih posle izvršene popravke dimnjaka.
Komad
2200
96 35.01.12.011 Dimnjačke kape-demontaža I montaža istih-1 kanal
Pažljiva demontaža postojedih AB dimnjačkih kapa sa 1 kanalom i montaža
istih posle izvršene popravke dimnjaka.
Komad
825
97 35.01.12.008 Dimnjačke kape-rušenje I izrada novih-armirani beton 6 kanala
Rušenje postojedih betonskih dimnjačkih kapa sa 6 kanala i izrada novih A.B.
kapa sa potrebnom armaturom i oplatom.
Komad
3850
98 35.01.12.003 Dimnjačke kape-rušenje I izrada novih-armirani beton-1 kanal
Rušenje postojedih betonskih dimnjačkih kapa sa 1 kanalom i izrada novih A.B
Komad
kapa sa potrebnom armaturom i oplatom.
1650
99 35.01.12.004 Dimnjačke kape-rušenje I izrada novih-armirani beton-2 kanala
Rušenje postojedih betonskih dimnjačkih kapa sa 2 kanala i izrada novih A.B.
kapa sa potrebnom armaturom i oplatom.
Komad
2200
100 35.01.12.005 Dimnjačke kape-rušenje I izrada novih-armirani beton-3 kanala
Rušenje postojedih betonskih dimnjačkih kapa sa 3 kanala i izrada novih A.B.
kapa sa potrebnom armaturom i oplatom.
Komad
2750
101 35.01.12.006 Dimnjačke kape-rušenje I izrada novih-armirani beton-4 kanala
Rušenje postojedih betonskih dimnjačkih kapa sa 4 kanala i izrada novih A.B.
kapa sa potrebnom armaturom i oplatom.
Komad
3000
102 35.01.12.007 Dimnjačke kape-rušenje I izrada novih-armirani beton-5 kanala
Rušenje postojedih betonskih dimnjačkih kapa sa 5 kanala i izrada novih A.B.
kapa sa potrebnom armaturom i oplatom.
Komad
3300
103 35.01.12.009 Dimnjačke kape-rušenje I izrada novih-armirani beton-7 kanala
Rušenje postojedih betonskih dimnjačkih kapa sa 7 kanala i izrada novih A.B.
kapa sa potrebnom armaturom i oplatom.
Komad
4400
104 35.01.12.010 Dimnjačke kape-rušenje I izrada novih-armirani beton-8 kanala
Rušenje postojedih betonskih dimnjačkih kapa sa 8 kanala i izrada novih A.B.
kapa sa potrebnom armaturom i oplatom.
Komad
5000
105 35.01.02.001 Dizalica-montaža
Montaža dizalice radi vertikalnog transporta materijala.
Komad
3000
106 35.01.15.004 Eternit ploče-demontaža - dim.40x40cm
Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča dim. 40 x 40 cm
Kvadratni metar
120
Strana 9 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
107 35.01.15.003 Eternit ploče-demontaža- dim.30x30cm
Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča dim. 30 x 30 cm
Kvadratni metar
120
108 35.01.15.005 Eternit ploče-montaža postojedih- dim.30x30cm
Pokrivanje krova postojedim eternit pločama veličine 30x30 cm.
Kvadratni metar
220
109 35.01.15.006 Eternit ploče-montaža postojedih- dim.40x40cm
Pokrivanje krova postojedim eternit pločama veličine 40x40 cm.
Kvadratni metar
220
110 35.01.15.021 Falcovani crep-demontaža-nagib krova do 40°
Skidanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa sa krova nagiba do 40°
Kvadratni metar
150
111 35.01.15.022 Falcovani crep-demontaža-nagib krova preko 40°
Skidanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa sa krova nagiba preko 40°
Kvadratni metar
160
112 34.01.15.014 Falcovani crep-nabavka I postavljanje na krovu nagiba do 40°
Nabavka, transport i postavljanje falcovanog crepa na krovu nagiba do 40°
Kvadratni metar
1250
113 34.01.15.015 Falcovani crep-nabavka I postavljanje na krovu nagiba preko 40°
Nabavka, transport i postavljanje falcovanog crepa na krovu nagiba preko 40° Kvadratni metar
1400
114 34.01.15.016 Falcovani crep-nabavka I ugradnja po komadu do 20 kom
Nabavka, transport i postavljanje pojedinačnih falcovanih crepova (do 20
komada)
Komad
300
115 35.01.15.023 Falcovani crep-postavljanje-nagib krova do 40°
Postavljanje krovnog pokrivača od postojedeg falcovanog crepa na krovu
nagiba do 40°.
Kvadratni metar
220
116 35.01.15.024 Falcovani crep-postavljanje-nagib krova preko 40°
Postavljanje krovnog pokrivača od postojedeg falcovanog crepa na krovu
nagiba preko 40°.
Kvadratni metar
250
117 34.01.16.002 Fasada, reparaturni malter-popravka armirano-betonskih elemenata
118 35.01.16.008 Fasada-klima-demontaža I montaža
Popravka armirano-betonskih elemenata na fasadnoj površini primenom
reparaturnih maltera pogodnih za ugradnju na vertikalne i horizontalne
Kvadratni metar
betonske površine. Površina betona mora biti čista, čvrsta, bez cementne
korice, prašine, ulja, masnih fleka, slabo vezanih delova i drugih sličnih
nečistoda. Obračun po m2.
Demontaža i montaža postojedih SPLIT jedinica klima uređaja, antena, držača
jarbola i drugih elemenata sa fasade objekta. Demontirane elemente predati
Komad
uz odgovarajudi zapisnik korisnicima objekta dok traju radovi na restauraciji
fasade.
Strana 10 od 66
1000
2000
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
Fasada-malterisanje dekorativnim silikatno-silikonskim plastificiranim
malteromdebljini sloja 1,5mm
Malterisanje fasadnih površina završno-zaštitnim jednokomponentnim
dekorativnim silikatno-silikonskim plastificiranim malterom za zaglađenu
strukturu, vodoodbojnim, UV-otpornim i paropropusnim na bazi sintetičkih
veziva, mineralnih agregata i aditiva. Malter nanositi u debljini sloja 1,5mm i
na način preporučen od strane proizvađača materijala.Tonirati u boji prema
zahtevu investitora, a u skladu sa RAL kartom proizvođača. Obračun po m².
Kvadratni metar
480
Fasada-malterisanje dekorativnim silikatno-silikonskim plastificiranim
malteromdebljini sloja 2mm
Malterisanje fasadnih površina završno-zaštitnim jednokomponentnim
dekorativnim silikatno-silikonskim plastificiranim malterom za zaribanu
strukturu, vodoodbojnim, UV-otpornim i paropropusnim na bazi sintetičkih
Kvadratni metar
veziva, mineralnih agregata i aditiva. Malter nanositi u debljini sloja 2mm i na
način preporučen od strane proizvađača materijala.Tonirati u boji prema
zahtevu investitora, a u skladu sa RAL kartom proizvođača. Obračun po m².
490
Fasada-malterisanje dekorativnim silikonskim malterom za debljini sloja
1,5mm
Malterisanje fasadnih površina završno-zaštitnim jednokomponentnim
dekorativnim silikonskim malterom za zaglađenu strukturu, vodoodbojnim,
UV-otpornim i paropropusnim na bazi sintetičkih veziva, mineralnih agregata i
Kvadratni metar
aditiva. Malter nanositi u debljini sloja 1,5mm i na način preporučen od
strane proizvađača materijala.Tonirati u boji prema zahtevu investitora, a u
skladu sa RAL kartom proizvođača. Obračun po m².
480
Malterisanje fasadnih površina završno-zaštitnim jednokomponentnim
dekorativnim silikonskim malterom za zaribanu strukturu, vodoodbojnim, UVotpornim i paropropusnim na bazi sintetičkih veziva, mineralnih agregata i
122 34.01.16.024 Fasada-malterisanje dekorativnim silikonskim malterom za debljini sloja 2mm
Kvadratni metar
aditiva. Malter nanositi u debljinu sloja 2mm i na način preporučen od strane
proizvađača materijala.Tonirati u boji prema zahtevu investitora, a u skladu sa
RAL kartom proizvođača. Obračun po m².
490
Malterisanje fasadnih površina produžnim malterom u dva sloja. Pre
malterisanja fasadne površine očistiti i podlogu isprskati cementnim mlekom,
spravljanim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5mm. Voditi računa da se
spojnice ne ispune. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog
šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga.
Kvadratni metar
Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih
materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim
perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a
ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i
"pregorevanja"."
600
119 34.01.16.023
120 34.01.16.022
121 34.01.16.025
123 34.01.16.007 Fasada-malterisanje produžnim malterom
Strana 11 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Malterisanje fasadnih površina završno-zaštitnim dekorativnim akrilnim
malterom, otpornim na vlagu, UV-otpornim i paropropusnim na bazi
Kvadratni metar
sintetičkih veziva, mineralnih agregata i aditiva. Malter nanositi u debljini
sloja 1,5mm i na način preporučen od strane proizvađača materijala.Tonirati u
boji prema zahtevu investitora, a u skladu sa RAL kartom proizvođača
480
Malterisanje fasadnih površina završno-zaštitnim dekorativnim akrilnim
malterom, otpornim na vlagu, UV-otpornim i paropropusnim na bazi
sintetičkih veziva, mineralnih agregata i aditiva. Malter nanositi u debljini
sloja 2mm i na način preporučen od strane proizvađača materijala.Tonirati u
boji prema zahtevu investitora, a u skladu sa RAL kartom proizvođača
Kvadratni metar
490
Izrada zaštite reljefne fasade i fasadnih elemenata sklonih padu specijalnom
čeličnom pocinkovanom mrežom sa potrebnim učvršdivanjem odgovarajudim
tiplovima i šrafovima, odnosno ankerima, čeličnim sajlama Ø4mm i ostalim
potrebnim materijalom. Zaštita polukružnih i ravnih venaca sa svom
pripadajudom ukrasnom ornamentikom i plastikom, zaštita stubova i osltalih
Fasada-nabavka I montaža zaštitne mreže preko reljefnih delova-pocinkovana
126 34.01.03.002
Kvadratni metar
figura, zaštita kapitela stubova, zaštita konzolnih ploča ravnih i polukružnih
mreža
balkona i terasa sa svom pripadajudom ukrasnom ornamentikom i plastikom
ispod ploče, zaštite solbanaka i nadprozornika. Radove izvesti uz pomod
atestirane alpinističko-speleološke opreme, i obučenih radnika za rad na visini
i sa ovom opremom. Obračun po m2 ortogonalne projekcije bez odbijanja
otvora.
800
Izrada zaštite fasade sklone padu specijalnom čeličnom pocinkovanom
mrežom sa potrebnim učvršdivanjem odgovarajudim tiplovima i šrafovima,
odnosno ankerima, čeličnim sajlama Ø4mm i ostalim potrebnim materijalom.
Kvadratni metar
Obračun po m2 ortogonalne projekcije bez odbijanja otvora. Radove izvesti uz
pomod atestirane alpinističko-speleološke opreme i obučenih-licenciranih
radnika za rad na visini i sa ovom opremom.
600
124 34.01.16.026
Fasada-malterisanje završno-zaštitnim dekorativnim akrilnim malterom,
1,5mm
Fasada-malterisanje završno-zaštitnim dekorativnim akrilnim malterom,
125 34.01.16.027
2mm
127 34.01.03.001 Fasada-nabavka I montaža zaštitne mreže-pocinkovama mreža
Obijanje armirano betonskih delova fasade skolonog padu, čišdenje armature
Fasada-obijanje delova sklonih padu sa obradom I ispitivanjem podloge POLLi obrada površina polimer cementnim zaštitnim impregnacijama. Po izvedenoj Kvadratni metar
OFF metodom
poziciji izvršitit ispitivsnje podloge po POLL-OFF testu.
Obijanje potklobučenog maltera sa fasade, D= 3 cm. Radove izvesti uz pomod
129 35.01.03.002 Fasada-obijanje maltera d=3cm
atestirane alpinističko-speleološke opreme i obučenih-licenciranih radnika za Kvadratni metar
rad na visini i sa ovom opremom.
128 35.01.16.017
Strana 12 od 66
1300
410
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
130 35.01.03.003 Fasada-obijanje maltera d=5cm
Obijanje-skidanje potklobučenih delova fasade betonskih elemenata, debljine
do 5 cm, sa transportom-spuštanjem od mesta skidanja do tla. Radove izvesti
Kvadratni metar
uz pomod atestirane alpinističko-speleološke opreme i obučenih-licenciranih
radnika za rad na visini i sa ovom opremom.
700
131 35.01.16.011 Fasada-obijanje maltera sa čišdenjem spojnica do 2cm dubine
Obijanje maltera sa fasadnih zidova. Po obijanju maltera klamfama očistiti
spojnice do dubine 2cm. Površine očistiti čeličnim četkama i oprati vodom.
Kvadratni metar
360
132 35.01.16.015 Fasada-obijanje veštačkog kamena I podloge sa čišdenjem spojnica
Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. Po obijanju
veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm i oprati zidove
vodom.
Kvadratni metar
450
133 34.01.03.003 Fasada-obrada polimer cementnim malterom
Obrada i popunjavanje pukotina polimer-cementnim malterima debljine do 1
Kvadratni metar
cm, nakon obijanja uz pomod atestirane alpinističko-speleološke opreme i
obučenih - licenciranih radnika za rad na visini i sa ovom opremom.
900
134 34.01.03.005 Fasada-padiranje visedih I ležedih oluka-RŠ do 50cm
Padiranje visedih i ležedih oluka, r.š. do 50 cm sa ispravljanjem kuka i
letovanjem spojeva uz pomod atestirane alpinističko-speleološke opreme i
obučenih - licenciranih radnika za rad na visini i sa ovom opremom.
Metar
450
135 35.01.03.001 Fasada-pregled
Pregled fasade uz pomod alpinističko speleoške opreme. Obračun po m2
ortogonalne projekcije bez odbijanja otvora.
Kvadratni metar
85
136 35.01.16.009 Fasada-pregled sa izradom foto dokumentacije
Ispitivanje i pregled fasadnih površina sa izradom detaljne - foto
dokumentacije.
Kvadratni metar
120
137 34.01.03.004 Fasada-premaz HIDROFOBOM
Premaz poroznih delova fasade 2 puta paropropusnim silikonskim
Kvadratni metar
premazima tipa HIDROFOB uz pomod atestirane alpinističko-speleološke
opreme i obučenih - licenciranih radnika za rad na visini i sa ovom opremom.
380
Zaštita fasadnih površina od fasadne opeke sa pripadajudim betonskim
površinama silikonskim vodoodbojnim bezbojnim premazom. Premaz naneti
na očišdene i osušene površine četkom i valjkom ili kompresorom u dva sloja
sa vremenskim razmakom izmedju dva nanošenja jedan-dva časa. Tretirane
površine štiti 24 časa od atmosverskih padavina.
Kvadratni metar
350
Zaštita fasadnih površina od betona silikonskim vodoodbojnim bezbojnim
premazom. Premaz naneti na očišdene i osušene površine četkom i valjkom ili
Kvadratni metar
kompresorom u dva sloja sa vremenskim razmakom izmedju dva nanošenja
jedan-dva časa. Tretirane površine štiti 24 časa od atmosverskih padavina.
350
138 34.01.16.004
Fasada-zaštita fasadne opeke silikonskim vodoodbojnim bezbojnim
premazom
Fasada-zaštita fasadnih betonskih površina silikonskim vodoodbojnim
139 34.01.16.005
bezbojnim premazom
Strana 13 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
140 34.01.16.006
Fasada-zaštita fasadnih površina od kamena silikonskim vodoodbojnim
bezbojnim premazom
141 34.01.16.003 Fasada-čišdenje fuga
142 34.01.05.022 Folija paropropusna polipropilenska-nabavka I ugradnja
143 34.01.16.001 Folija-nabavka I ugradnja preko otvora na fasadi
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Zaštita fasadnih površina od kamena silikonskim vodoodbojnim bezbojnim
premazom.Premaz naneti na očišdene i osušene površine četkom i valjkom ili
Kvadratni metar
kompresorom u dva sloja sa vremenskim razmakom izmedju dva nanošenja
jedan-dva časa. Tretirane površine štiti 24 časa od atmosverskih padavina.
Čišdenje fuga na fasadnim površinama, između fasadnih opeka sa
zapunjavanjem istih cementnim malterom za fugovanje sa pojačanim
Metar
vezivanjem za podlogu i zahtevanom elastičnošdu i otpornošču na klimatske
uslove.
Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Foliju
postaviti i slojeve zalepiti obostrano lepljivom armirano akrilnom trakom po Kvadratni metar
uputstvu proizvođača.
Nabavka i postavljanje polietilenske folije preko otvora na fasadi, vrata i
prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodedi računa da se ne
Kvadratni metar
ošteti postojeda stolarija. Sva eventualna prljanja ili oštedenja padaju na teret
izvođača. Obračun po m2.
350
550
120
120
Izrada i ugradnja zaštitnog gelendera za lakše kretanje invalida od kutijastih
profila 40x40. Vertikalne stubove postaviti na razmaku 90-100cm a
Metar
horizontalne rukohvate na 70 i 100cm visine od gotovog poda. Sve bravarske
elemente završno obraditi bojenjem osnovnom i pokrivnom bojom.
2100
Nabavka materijala i oblaganje plafona gips kartonskim pločama GKB 12,5
mm, sa izradom drvene jednostruke podkonstrukcije sistem Knauf Dill.
Jednostruku podkonstrukciju izraditi od montažnih letvi preseka 50x30 mm
direktno pričvršdenih za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama.
Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama.
Kvadratni metar
600
Nabavka materijala i oblaganje plafona protivpožarnim gips kartonskim
pločama GKF 12,5 mm, sa izradom drvene jednostruke podkonstrukcije sistem
Gips kartonske protivpožarne ploče-nabavka I oblaganje plafona-sistem Knauf Knauf Dill. Razred vatrootporne zaštite F30 samo sa donje strane. Jednostruku
146 34.01.01.002
Kvadratni metar
Dill- ploče tipa GKB-d=12,5 mm
podkonstrukciju izraditi od montažnih letvi preseka 50x30 mm direktno
pričvršdenih za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama. Sastave
obraditi glet masom i bandaž trakama.
1000
Gilender za kretanje invalida-izrada I ugradnja-metalni kutijasti profili-dim.
144 34.01.09.002
40X40
145 34.01.01.001
147 34.01.05.025
Gips kartonske ploče-nabavka I oblaganje plafona-sistem Knauf Dill- ploče
tipa GKB-d=12,5 mm
Git-zaptivanje manjih pukotina i prslina do 0,5 cm trajnoelastičnim
dvokomponentnim gitom
148 34.01.05.024 Git-zaptivanje sastava limene opšivke i dimnjaka trajno elastičnim gitom
Zaptivanje manjih pukotina i prslina do 0,5 cm trajnoelastičnim
dvokomponentnim gitom
Metar
400
Zaptivanje sastava limene opšivke i dimnjaka trajno elastičnim gitom. Na suve
Metar
i očišdene površine sastava naneti trajno elastični git i obraditi ga
odgovarajudim alatkama
550
Strana 14 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
149 34.01.05.023 Git-zaptivanje spojnice oko prozora trajno elastičnim gitom.
Zaptivanje spojnice oko prozora trajno elastičnim gitom. Na suve i očišdene
spojnice naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajučim alatkama.
Metar
150
150 34.01.11.001 Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom. Površine
očistiti i izvršiti neutralizovanje. Impregnirati i prevudi disperzivni kit tri puta
Kvadratni metar
150
151 34.01.11.002 Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom
Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom. Površine
Kvadratni metar
očistiti i izvršiti neutralizovanje. Impregnirati i prevudi disperzivni kit tri puta
140
152 34.01.11.003 Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona.
Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona. Površine očistiti i gletovati
emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa gletovati
emulzionim kitom drugi put. Dva puta
Kvadratni metar
170
153 35.01.02.002 Gromobranska traka-demontaža
Demontaža postojede gromobranske instalacije sa betonskim pogačama i
nosačima trake.
Metar
60
154 35.01.02.003 Gromobranska traka-montaža
Montaža postojede gromobranske instalacije sa betonskim pogačama i
nosačima trake.
Metar
220
155 35.01.02.008 Gromobranska traka-postavljanje na fasadu
Postavljanje postojede gromobranske trake na fasadu ukivanjem
Metar
95
Izrada hidroizolacije preko kose betonske ploče nagiba preko 40° od dva sloja
oplemenjene bitumenske mase (poliazbitola, polifimbitola ""ili
Kvadratni metar
ekvivalentno"") i jedne staklene mrežice sa prethodnim čišdenjem i
premazom podloge bitulitom.
1500
157 34.01.05.001 Hidroizolacija horizontalna- bitumenska masa-2+1
Izrada horizontalne hidroizolacije od dva sloja oplemenjene bitumenske
mase (poliazbitola, polifimbitola ""ili ekvivalentno"") i jedne staklene mrežice Kvadratni metar
sa prethodnim čišdenjem i premazom podloge bitulitom.
1200
158 34.01.05.004 Hidroizolacija horizontalna- bitumenska masa-3+2
Izrada horizontalne hidroizolacije od tri sloja oplemenjene bitumenske mase
Kvadratni metar
(poliazbitola, polifimbitola ""ili ekvivalentno"") i dve staklene mrežice sa
prethodnim čišdenjem i premazom podloge bitulitom.
1650
159 34.01.05.015 Hidroizolacija polietilenska folija-jedan sloj
Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije sa preklopom od 30 cm Kvadratni metar
120
156 34.01.05.003
Hidroizolacija - bitumenska masa 2+1 preko kose betonske ploče nagiba
preko 40°-
Strana 15 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
160 34.01.05.013 Hidroizolacija prajmer-SikaLastic 450
Priprema, čišdenje, odmašdivanje i špahtlovanje vertikalnih zidova za
izvođenje nove hidroizolacije na bazi tečne poliuretanske membrane
"SikaLastic 450" "ili ekvivalentno" sa nanošenjem sloja dvokomponentnog
hidroizolacionog prajmera "SikaLastic 445" "ili ekvivalentno" u svemu
kompatibilnog sa primenjenom poliuretanskom tečnom membranom.
Napomena: Sve prelaze vertikalnih i horizontalnih površina armirati
dilatacijskom trakom u svemu prema uputstvu proizvodjača.
Kvadratni metar
250
161 34.01.05.002 Hidroizolacija vertikalna- bitumenska masa-2+1
Izrada vertikalne hidroizolacije od dva sloja oplemenjene bitumenske mase
(poliazbitola, polifimbitola ""ili ekvivalentno"") i jedne staklene mrežice sa
prethodnim čišdenjem i premazom podloge bitulitom.
Kvadratni metar
1300
162 34.01.05.014 Hidroizolacija vertikalna-SikaLastic 450
Izrada nove vertikalne hidroizolacije na nadzicima, ventilacionim kanalima i sl.
na bazi tečne poliuretanske membrane ""SikaLastic 450"" ""ili ekvivalentno"" Kvadratni metar
u tri sloja u svemu prema uputstvu proizvođača materijala.
1250
163 34.01.05.009 Hidroizolacija-SikaPlan SGMA za ravne neprohodne krovove bez opteredenja
Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije za ravne neprohodne krovove
bez opteredenja "SikaPlan G" "ili ekvivalentno", koja ne podržava gorenje i
samogasiva je, UV stabilna i otporna na prokorenjavanje, minimalne debljine
Kvadratni metar
1,5mm, sa svim potrebnim elementima za njeno pričvršdenje i obradu svih
potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni elementi, trajni zavšni kit
i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom izvođenja radova u svemu
se pridržavati uputstva proizvođača.
1300
164 34.01.05.008 Hidroizolacija-SikaPlan SGMA za ravne opteredene krovove
Nabavka i ugradnja hidroizolacione PVC folije za ravne krovove opteredene
betonskim pločama ili šljunkom "SikaPlan SGMA" "ili ekvivalentno", koja ne
podržava gorenje i samogasiva je, UV stabilna i otporna na prokorenjavanje,
Kvadratni metar
minimalne debljine 1,5mm, sa svim potrebnim elementima za njeno
pričvršdenje i obradu svih potrebnih detalja: obrada prodora, puc lajsne, vezni
elementi, trajni zavšni kit i dr. Foliju postaviti preko sloja geotekstila. Prilikom
izvođenja radova u svemu se pridržavati uputstva proizvođača.
1300
165 34.01.05.005 Hidroizolacija-bitumenske trake tipa “Kondor 3” ili “Kondor 4”
Izrada hidroizolacije od dva sloja plastomer bitumenskih traka sa uloškom od
staklenog voala obostrano zaštidenih PE folijom (tipa ""kondor 3"" i ""Kondor
4"" ""ili ekvivalentno"") varenjem sa preklopom 10cm. Hidroizolaciju izvesti u
Kvadratni metar
slededim slojevima; -na suvu i čistu podlogu naneti hladni premaz bitulita bitumenska traka '' Kondor 3'' ''ili ekvivalentno'' varena za podlogu bitumenska traka '' Kondor 4'' ''ili ekvivalentno'' varena za prethodni sloj i
pomerena za 50cm.
800
Strana 16 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
166 34.01.05.006 Hidroizolacija-bitumenske trake tipa “Kondor 4”
JM
Duži opis
5
4
Izrada hidroizolacije od dva sloja plastomer bitumenskih traka sa uloškom od
staklenog voala obostrano zaštidenih PE folijom (tipa ""Kondor 4"" ""ili
ekvivalentno"") varenjem sa preklopom 10cm. Hidroizolaciju izvesti u
Kvadratni metar
slededim slojevima; -na suvu i čistu podlogu naneti hladni premaz bitulita bitumenska traka '' Kondor 4'' ''ili ekvivalentno'' varena za podlogu bitumenska traka '' Kondor 4'' ''ili ekvivalentno'' varena za prethodni sloj i
pomerena za 50cm.
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
6
900
167 34.01.05.007 Hidroizolacija-bitumenske trake tipa “Kondor 4”
Izrada hidroizolacije od dva sloja plastomer bitumenskih traka sa uloškom od
staklenog voala obostrano zaštidenih PE folijom koja se prilikom rada skida
(""Kondor4"" ""ili ekvivalento"") toplim postupkom sa preklopima 15cm.
Hidroizolaciju izvesti u slededim slojevima; -na suvu i čistu podlogu naneti
Kvadratni metar
hladni premaz bitulita -vrud premaz bitumenom -bitumenska traka '' Kondor
4'' ''ili ekvivalentno'' zalepljena za podlogu -vrud premaz bitumenom bitumenska traka '' Kondor 4'' ''ili ekvivalentno'' zalepljena za prethodni sloj i
pomerena za 50cm.
1050
168 34.01.05.012 Hidroizolacija-geotekstil 300gr/m2 jedan
Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 300gr/m2 za odvajanje od
postojede stare hidroizolacije sa preklopima min.10cm.
Kvadratni metar
160
Kvadratni metar
160
Kvadratni metar
160
169 34.01.05.010 Hidroizolacija-geotekstil 300gr/m2 obostrano-betonske ploče
170 34.01.05.011 Hidroizolacija-geotekstil 300gr/m2 obostrano-šljunak
Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 300gr/m2 za obostrano
odvajanje od postojede (stare) hidroizolacije sa jedne i kao zaštita nove
hidroizolacione membrane od betonskih ploča sa druge strane sapreklopima
min.10cm.
Nabavka i postavljanje poliesterskog geotekstila 300gr/m2 za obostrano
odvajanje od postojede (stare) hidroizolacije sa jedne i kao zaštita nove
hidroizolacione membrane od granulisanog šljunka sa druge strane
sapreklopima min.10cm.
171 34.01.04.073 Hidroizolacija-postavljanje poliazbitola preko postavljenih šrafofa
Izrada hidroizolacije poluazbitolom preko postavljenih šrafova.
Komad
30
172 35.01.05.001 Hidroizolacija-skidanje stare
Skidanje stare hidroizolacije sa čišdenjem i obradom podloge
Kvadratni metar
90
173 34.01.05.018 Hipredesmo-saniranje oštedenih I potklobučenih delova
Saniranje oštedenih i potklobučenih delova hidroizolacije na bazi tečne
poliuretanske membrane „Hyperdesmo“ u prečniku 60-80cm oko prskotine.
Nakon sušenja zona površinu očistiti „xylenom“ pomodu suve pamučne krpe,
Kvadratni metar
naneti prvi sloj „Hyperdesmo“ razređenog sa 30% „xylena“, sloj
geotekstila/mrežice 80-100 gr/m2 ravno na postojedi sloj i drugi nerazređeni
sloj „Hyperdesmo“. Ukoliko dođe do ponovnog pojavljivanja prskotine
ponoviti gore navedeni postupak. Obračun po m2
Strana 17 od 66
1300
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
174 34.01.12.001 Holker-izrada-cementni malter 1:3-RŠ do 15cm
175 34.01.12.003 Holker-izrada-cementni malter 1:3-RŠ do 30-50cm
176 34.01.12.002 Holker-izrada-cementni malter 1:3-RŠ do 30cm
Izrada malih holkera (zalučenja) od cemntnog maltera R 1:3 RŠ do 15cm.
Metar
Izrada novih rabiciranih holkera RŠ 30-50 cm na prethodnoj očišdenoj i
opranoj podlozi. Hilker izvesti od cementnog maltera sa prosejanim šljunkom
Metar
(jedinicom) u R 1:3. N a svaka dva metra uraditi podeonu fugu i ispuniti kit
malterom.
Izrada novih rabiciranih holkera RŠ do 30 cm na prethodnoj očišdenoj i
opranoj podlozi. Holker izvesti od cementnog maltera sa prosejanim šljunkom
Metar
(jedinicom) u R 1:3. N a svaka dva metra uraditi podeonu fugu i ispuniti kit
malterom.
250
750
600
177 35.01.12.001 Holker-rušenje-cementni malter-RŠ 30-50cm
Rušenje rabiciranih holkera od cementnog maltera RŠ 30-50cm
Metar
250
178 34.01.04.064 Horizontalna dilatacija-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm
Izrada i montaža horizontalne dilatacije od pocinkovanog lima debljine 0,55
mm.
Kvadratni metar
1300
179 34.01.04.062 Horizontalna dilatacija-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 50cm
Izrada i montaža horizontalne dilatacije od pocinkovanog lima debljine 0,55
mm, RŠ 50 cm.
Metar
700
180 34.01.04.063 Horizontalna dilatacija-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 60cm
Izrada i montaža horizontalne dilatacije od pocinkovanog lima debljine 0,55
mm, RŠ 60 cm.
Metar
810
181 34.01.12.013 Kada-obziđivanje
Obziđivanje (ili delimično obziđivanje) kade opekom u cementnom malteru sa
Kvadratni metar
malterisanjem u 2 sloja produžnim malterom.
182 34.01.08.002
Keramičke pločice podne neglazirane-nabavka I ugradnja u cementnom
malteru-dim.20x20 cm
183 34.01.08.003
Keramičke pločice podne neglazirane-nabavka I ugradnja u cementnom
malteru-dim.30x30 cm
184 34.01.08.004 Keramičke pločice podne-nabavka I ugradnja lepkom za pločice-dim.20x20 cm
185 34.01.08.001
Keramičke pločice podne-nabavka I ugradnja u cementnom malterudim.20x20 cm
186 35.01.08.002 Keramičke pločice zidne I podne-demontaža postavljenih na lepak
Nabavka i postavljanje podnih neglaziranih keramičkih pločica dim. 20 x 20
cm. Protivklizne i otporne na hemikalije keramičke pločice I klase postaviti u
cementnom malteru.
Nabavka i postavljanje podnih neglaziranih keramičkih pločica dim. 30 x 30
cm. Protivklizne i otporne na hemikalije keramičke pločice I klase lepiti
lepkom za pločica.
1800
Kvadratni metar
1850
Kvadratni metar
1900
Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica dim. 20 x 20 cm. Keramičke
Kvadratni metar
pločice lepiti lepkom za pločice.
1750
Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica dim. 20 x 20 cm u
cementnom malteru. Postavljene pločice završno isfugovati.
Kvadratni metar
1650
Pažljiva demontaža zidnih i podnih keramičkih pločica postavljnih na lepak.
Pločice i podlogu skinuti od betonske podloge. Šut prikupiti i odneti na
gradilišnu deponiju. Obračun po komadu.
Komad
Strana 18 od 66
50
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Keramičke pločice zidne I podne-demontaža postavljenih u cementnom
187 35.01.08.001
malteru
Duži opis
4
Pažljiva demontaža zidnih i podnih keramičkih pločica postavljnih u
cementnom malteru. Pločice i podlogu skinuti od betonske podloge. Šut
prikupiti i odneti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2.
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
5
6
Kvadratni metar
300
188 34.01.08.007 Keramičke pločice-oblaganje zidova I podova-cementni malter-dim.10x10cm
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicima domade
proizvodnje dim. 10X10 cm u cementnom malteru.
Komad
100
189 34.01.08.009 Keramičke pločice-oblaganje zidova I podova-cementni malter-dim.10x20cm
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicima domade
proizvodnje dim. 10X20 cm u cementnom malteru.
Komad
150
190 34.01.08.008 Keramičke pločice-oblaganje zidova I podova-cementni malter-dim.15x15cm
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicima domade
proizvodnje dim. 15X15 cm u cementnom malteru.
Komad
130
191 34.01.08.010 Keramičke pločice-oblaganje zidova I podova-cementni malter-dim.20x20cm
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicima domade
proizvodnje dim. 20X20 cm u cementnom malteru.
Komad
180
192 34.01.08.011 Keramičke pločice-oblaganje zidova I podova-cementni malter-dim.30x20cm
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicima domade
proizvodnje dim. 30X20 cm u cementnom malteru.
Komad
200
193 35.01.10.012 Klirit staklo-montaža postojedeg
Montaža postojedih ploča od polimetilmetakrilata (klirit - pleksiglas). Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
450
194 34.01.10.018 Klirit, pleksiglas-nabavka I ugradnja-debljina 5mm
Nabavka i postavljanje ploča od polimetilmetakrilata (klirit - pleksiglas),
debljine 5 mm. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
7300
195 34.01.10.019 Klirit, pleksiglas-nabavka I ugradnja-debljina 6mm
Nabavka i postavljanje ploča od polimetilmetakrilata (klirit - pleksiglas),
debljine 6 mm. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
7500
196 34.01.10.020 Klirit, pleksiglas-nabavka I ugradnja-debljina 8mm
Nabavka i postavljanje ploča od polimetilmetakrilata (klirit - pleksiglas),
debljine 8 mm. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
7800
197 34.01.04.074 Krov limeni-premaz bitulitom-dva sloja
Premaz limenog krovnog pokrivača bitulitom u dva sloja sa predhodnim
čišdenjem postojede limene podloge
Kvadratni metar
280
Izrada i montaža poklopca ležedeg krovnog prozora dimenzija 50x60 cm od
Krov poklopac krovnog prozora-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mmKomad
pocinkovanog lima d=0,55mm. Poklopac izraditi sa potrebnim šarkama i
dim. 50X60 cm
ručicom za otvaranje.
Izrada i montaža zastakljenog poklopca ležedeg krovnog prozora dimenzija
Krov poklopac krovnog prozora-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm199 34.01.04.069
Komad
50x60 cm od pocinkovanog lima d=0,55mm.Poklopac izraditi sa potrebnim
dim. 50X60 cm
šarkama i ručicom za otvaranje. U cenu ulazi i armirano staklo debljine 6mm.
198 34.01.04.068
Strana 19 od 66
2150
3300
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Krov ravan-pokrivanje novim pocinkovanim limom u trakama debljine
200 34.01.04.002
0,55mm
Duži opis
4
Pokrivanje ravnih krovnih površina pocinkovanim limom, debljine 0,55 mm.
Sve sastave nitovati i letovati u svim pravcima. Pokrivanje izvesti u svemu
prema propisima ya ovu vrstu radova.
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
5
6
Kvadratni metar
1850
40500
201 34.01.14.012 Krov, rogovi-montaža-suva četinarska građa
Nabavka i montaža rogova krova od nove, suve četinarske građe.
Kubni metar
202 35.01.14.013 Krov-daščana podloga-demontaža
Demontaža postojede daščane podloge sa krovne konstrukcije.
Kvadratni metar
80
203 34.01.03.006 Krov-gitovanje spoja limenih opšiva
Gitovanje spoja limenih opšiva (opšiv dimnjaka, vandiksne, puc lajsne, vetar
lajsne, vertikalne dilatacije i sl.) i ostalih prodora trajno elastičnim gitom uz
pomod atestirane alpinističko-speleološke opreme i obučenih - licenciranih
radnika za rad na visini i sa ovom opremom.
Metar
550
204 34.01.04.001 Krov-pokrivanje novim pocinkovanim limom u trakama debljine 0,55mm
Pokrivanje krovnih površina pocinkovanim limom, debljine 0,55 mm.
Pokrivanje izvesti u trakama međusobno spojenim duplim stojedim prevojem
Kvadratni metar
u pravcu pada krova i duplim ležedim u horizontalnom pravcu smaknutim na
pola.
1300
205 35.01.04.084 Krov-pričvršdivanje podignutih tabli-pocinkovani lim-nagib krova preko 50%
Pričvšdivanje podignutih tabli od pocinkovanog lima na krovu nagiba preko
50%.
Kvadratni metar
150
206 35.01.04.083
Krov-pričvršdivanje postojedeg limenog krovnog pokrivačaza drvenu
podkonstrukciju-pocinkovani lim
Pričvršdivanje postojedeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima za
Kvadratni metar
drvenu podkonstrukciju.
150
207 35.01.04.082
Krov-pričvršdivanje postojedeg limenog krovnog pokrivačaza ravnu betonsku
podlogu-pocinkovani lim
Pričvršdivanje postojedeg limenog krovnog pokrivača od pocinkovanog lima za
Kvadratni metar
ravnu betonsku podlogu.
150
208 35.01.14.011 Krov-rogovi -demontaža
Demontaža rogova krova
Metar
50
209 35.01.14.012 Krov-rogovi -montaža postojedih
Montaža rogova krova od postojede drvene građe
Metar
150
210 35.01.04.001 Krov-skidanje-lim
Skidanje krovnog pokrivača od lima.
Kvadratni metar
100
Strana 20 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
211 34.01.14.006 Krovna konstrukcija-izrada-čamova građa-dvovodni krov
Izrada krovne konstrukcije od čamove građe II klase. Krov izraditi u svemu
prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca postaviti sloj Kraberoida i
grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i
ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun po m2
horizontalne projekcije krova. Dvovodni krov.
Kvadratni metar
2100
212 34.01.14.008 Krovna konstrukcija-izrada-čamova građa-složeni krov
Izrada krovne konstrukcije od čamove građe II klase. Krov izraditi u svemu
prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca postaviti sloj Kraberoida i
grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i
ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun po m2
horizontalne projekcije krova. Složeni krov.
Kvadratni metar
2700
213 34.01.14.007 Krovna konstrukcija-izrada-čamova građa-četvorovodni krov
Izrada krovne konstrukcije od čamove građe II klase. Krov izraditi u svemu
prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca postaviti sloj Kraberoida i
grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i
ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun po m2
horizontalne projekcije krova. Četvorovodni krov.
Kvadratni metar
2300
214 35.01.04.076 Krovni prozor-demontaža dim.50x60cm
Demontaža krovnih prozora dim. 50x60 cm
Komad
700
215 35.01.04.075 Krovni prozor-demontaža opšivke dim.50x60cm
Demontaža opšivke krovnog prozora dim. 50x60 cm
Komad
200
216 34.01.05.031 Krovoplast-premaz hidroizolacije-dva premaza
Premaz hidroizolacije UV zaštitom kao reflektujudim slojem u dva premaza "krovoplast" "ili ekvivalentno".
Kvadratni metar
250
217 34.01.14.019 Lamperija profilisane ivične lajsne-izrada I postavljanje
Izrada i postavljanje jelovih lajsni na zidovima obloženim lamperijom Lajsne
izraditi i profilisati od prvoklasne i suve jelovine.
Metar
150
Kvadratni metar
1200
Kvadratni metar
4400
Kvadratni metar
3500
218 34.01.14.018 Lamperija zidna-nababvka I postavljanje-jelova građa-debljina 16 mm
219 34.01.10.023 Leksan providan-nabavka I ugradnja-debljina 10mm
220 34.01.10.021 Leksan providan-nabavka I ugradnja-debljina 6mm
Nabavka i postavljanje, na zidovima, jelove lamperije. Lamperiju izraditi od
prvoklasne i suve jelovine, debljine 16mm, a širine i dužine po izboru
investitora.
Nabavka i postavljanje providnih polikarbonatnih ploča (leksan), debljine 10
mm. Staklo pričvrstiti pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci, lajsne, zaptivne
gume ).
Nabavka i postavljanje providnih polikarbonatnih ploča (leksan), debljine 6
mm. Staklo pričvrstiti pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci, lajsne, zaptivne
gume ).
Strana 21 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
221 34.01.10.022 Leksan providan-nabavka I ugradnja-debljina 8mm
222 35.01.10.013 Leksan staklo-montaža postojedeg
223 34.01.10.026 Leksan u boji-nabavka I ugradnja-debljina 10mm
224 34.01.10.024 Leksan u boji-nabavka I ugradnja-debljina 6mm
225 34.01.10.025 Leksan u boji-nabavka I ugradnja-debljina 8mm
Duži opis
4
Nabavka i postavljanje providnih polikarbonatnih ploča (leksan), debljine 8
mm. Staklo pričvrstiti pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci, lajsne, zaptivne
gume ).
Montaža postojedih polikarbonatnih ploča (leksan). Staklo pričvrstiti
pričvrsnim sredstvima za leksan ( vijci, lajsne, dihtung gume ).
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
5
6
Kvadratni metar
3750
Kvadratni metar
450
Nabavka i postavljanje polikarbonatnih ploča (leksan) u boji, debljine 10 mm.
Staklo pričvrstiti pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci, lajsne, zaptivne gume Kvadratni metar
).
Nabavka i postavljanje polikarbonatnih ploča (leksan) u boji, debljine 6 mm.
Staklo pričvrstiti pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci, lajsne, zaptivne gume Kvadratni metar
).
Nabavka i postavljanje polikarbonatnih ploča (leksan) u boji, debljine 8 mm.
Staklo pričvrstiti pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci, lajsne, zaptivne gume Kvadratni metar
).
4600
3700
3950
226 35.01.14.003 Letve-demontaža-dvostruko krunsko postavljeni biber crep-dim.24/48
Demontaža dotrajalih letvi dim. 24/48 za krovni pokrivač od biber crepa
postavljenog dvostruko krunsko
Kvadratni metar
50
227 35.01.14.004 Letve-demontaža-falcovani crep-dim.24/48
Demontaža dotrajalih letvi dim. 24/48 za krovni pokrivač od falcovanog crepa. Kvadratni metar
50
228 35.01.14.002 Letve-demontaža-gusto postavljeni biber crep-dim.24/48
Demontaža dotrajalih letvi dim. 24/48 za krovni pokrivač od biber crepa gusto
Kvadratni metar
postavljenog
50
229 35.01.14.001 Letve-demontaža-jednostruko postavljeni biber crep-dim.24/48
Demontaža dotrajalih letvi dim. 24/48 za krovni pokrivač od jednostruko
postavljenog biber crepa.
Kvadratni metar
50
230 35.01.14.005 Letve-demontaža-salonit-dim.48/48
Demontaža dotrajalih letvi dim. 48/48 za krovni pokrivač od salonita.
Kvadratni metar
50
Letvisanje krova postojedim letvama 24/48 mm za dvostruko krunsko
pokrivanje biber crepom
Kvadratni metar
120
232 35.01.14.009 Letve-montaža postojedih-falcovani crep-dim.24/48
Letvisanje krova postojedim letvama 24/48 mm za pokrivanje falcovanim
crepom
Kvadratni metar
120
233 35.01.14.006 Letve-montaža postojedih-jednostruki biber crep-dim.24/48
Letvisanje krova postojedim letvama 24/48 mm za jednostruko pokrivanje
biber crepom
Kvadratni metar
120
231 35.01.14.007
Letve-montaža postojedih-dvostruko krunsko postavljeni biber crepdim.24/48
Strana 22 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Letve-montaža postojedih-jednostruko gusto postavljeni biber crep234 35.01.14.008
dim.24/48
Letvisanje krova postojedim letvama 24/48 mm za jednostruko gusto
pokrivanje biber crepom
Kvadratni metar
120
235 35.01.14.010 Letve-montaža postojedih-salonit-dim.48/48
Letvisanje krova postojedim letvama 48/48 mm za pokrivanje salonitom.
Kvadratni metar
100
Nabavka i letvisanje krova novim jelovim letvama 24/48 mm za dvostruko
krunsko pokrivanje biber crepom
Kvadratni metar
270
Nabavka i letvisanje krova novim jelovim letvama 24/48 mm za pokrivanje
falcovanim crepom
Kvadratni metar
220
Nabavka i letvisanje krova novim jelovim letvama 24/48 mm za jednostruko
gusto pokrivanje biber crepom
Kvadratni metar
350
239 34.01.14.001 Letve-nabavka I postavljanje-jednostruko pokrivanje biber crepom-24/48 mm-
Nabavka i letvisanje krova novim jelovim letvama 24/48 mm za jednostruko
pokrivanje biber crepom
Kvadratni metar
350
240 34.01.14.005 Letve-nabavka I postavljanje-salonit-24/48 mm-
Nabavka i letvisanje krova novim jelovim letvama 48/48 mm za pokrivanje
salonitom.
Kvadratni metar
220
241 35.01.12.024 Malter-obijanje oštedenog sa plafona
Obijanje dotrajalog, oštedenog maltera sa plafona.
Kvadratni metar
220
242 35.01.12.023 Malter-obijanje oštedenog sa zidova
Obijanje dotrajalog, oštedenog maltera sa zidova.
Kvadratni metar
190
243 35.01.12.025 Malter-obijanje sa čišdenjem spojnioca
Obijanje dotrajalog, oštedenog maltera sa čišdenjem spojnica.
Kvadratni metar
250
244 34.01.12.015 Malterisanje plafona-produžni malter R 1:2:6
Malterisanje plafona u dva sloja produžnim malterom R 1:2:6. Pre
malterisanja površine očistit i isprskati cementnim mlekom.
Kvadratni metar
830
245 34.01.12.016 Malterisanje preko rabic mreže-produžni malter R 1:2:6
Malterisanje preko rabic mreže u dva sloja produžnim malterom R 1:2:6. Pre
Kvadratni metar
malterisanja površine očistit i isprskati cementnim mlekom.
1080
246 34.01.12.014 Malterisanje zidova-produžni malter R 1:2:6
Malterisanje zidova u dva sloja produžnim malterom R 1:2:6. Pre malterisanja
Kvadratni metar
površine očistit i isprskati cementnim mlekom.
750
236 34.01.14.002
Letve-nabavka I postavljanje-dvostruko krunsko pokrivanje biber crepom24/48 mm-
237 34.01.14.004 Letve-nabavka I postavljanje-falcovani crep-24/48 mm-
238 34.01.14.003
Letve-nabavka I postavljanje-jednostruko gusto pokrivanje biber crepom24/48 mm-
Strana 23 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
247 34.01.15.017 Mediteran crep-nabavka I postavljanje na krovu nagiba do 40°
Nabavka, transport i postavljanje mediteran crepa na krovu nagiba do 40°
Kvadratni metar
1250
248 34.01.15.018 Mediteran crep-nabavka I postavljanje na krovu nagiba preko 40°
Nabavka, transport i postavljanje mediteran crepa na krovu nagiba preko 40° Kvadratni metar
1400
249 34.01.15.019 Mediteran crep-nabavka I postavljanje po komadu do 20 kom
Nabavka, transport i postavljanje pojedinačnih mediteran crepova (do 20
komada)
Komad
120
250 35.01.10.006 Montaža postojedeg armirano - žičanog stakla
Demontaža oštedenih ( polomljenih ) polikarbonatnih ploča (leksan).
Kvadratni metar
500
251 35.01.10.005 Montaža postojedeg glatkog stakla
Demontaža oštedenih ( polomljenih ) ploča od polimetilmetakrilata (kliritpleksiglas).
Kvadratni metar
500
252 35.01.10.008 Montaža postojedeg ornament stakla
Montaža postojedeg glatkog stakla. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim
kitom.
Kvadratni metar
450
253 35.01.10.007 Montaža postojedeg profilit stakla
Demontaža oštedenog ( polomljenog ) termoizolacionog sendvič stakla.
Kvadratni metar
500
254 35.01.10.009 Montaža postojedih ploča od polimetilmetakrilata (klirit - pleksiglas)
Montaža postojedeg armirano žičanog stakla. Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
450
255 35.01.08.003
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje
Kvadratni metar
1600
256 34.01.08.012
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje
Kvadratni metar
1600
257 34.01.08.013
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 10x10
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 10x10
Komad
30
258 35.01.08.004
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 10x10
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 10x10
Komad
30
259 34.01.08.015
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 10x20
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 10x20
Komad
64
Strana 24 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
260 34.01.08.014
proizvodnje dimenzija 15x15
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 15x15
Komad
60
261 35.01.08.005
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 15x15
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 15x15
Komad
60
262 35.01.08.006
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 10x20
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 10x20
Komad
64
263 34.01.08.016
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 20x20
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 20x20
Komad
108
264 35.01.08.007
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 20x20
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 20x20
Komad
108
265 34.01.08.017
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 30x30
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 30x30
Komad
160
266 35.01.08.008
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 30x30
Nabavka i oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama domade
proizvodnje dimenzija 30x30
Komad
160
267 34.01.02.001
Nabavka materijala i montaža nove gromobranske instalacije sa betonskim
pogačama i nosačima trake.
Nabavka materijala i montaža nove gromobranske instalacije sa betonskim
pogačama i nosačima trake.
Metar
350
268 35.01.16.002 Nadstrešnica uznad ulaza u okviru skele-montaža I demontaža
Izrada zaštitne nadstrešnice, ispuštene iz fasadne skele, iznad ulaza.
Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrudenjima.
Pokriti je daskama debljine 25mm i ter papirom koji se pričvršduje drvenim
Kvadratni metar
letvama. Nadstrešnicu prima nadzorni organ. Širina nadstrešnice je oko 2m sa
ulazima po potrebi. Nadstrešnicu postaviti na visinu od 2,50-2,80m i u padu 510 stepeni prema fasadi objekta.Koristi se za sve vreme trajanja radova.
650
269 35.01.04.029 Nadzidak-opšiv--montaža postojedeg- poc. lim
Opšivanje nadzidaka postojedim limom.
Kvadratni metar
180
270 35.01.04.028 Nadzidak-opšiv--montaža postojedeg- poc. lim-RŠ 50 cm
Opšivanje nadzidaka postojedim limom, RŠ 50 cm.
Metar
90
271 35.01.04.024 Nadzidak-opšiv-demontaža
Demontaža limenog opšiva nadzidaka.
Metar
60
Strana 25 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
272 35.01.04.026 Nadzidak-opšiv-montaža postojedeg- poc. Lim-RŠ 33 cm
Opšivanje nadzidaka postojedim limom, RŠ 33 cm.
Metar
80
273 35.01.04.025 Nadzidak-opšiv-montaža postojedeg- poc. lim-RŠ 25 cm
Opšivanje nadzidaka postojedim limom, RŠ 25 cm.
Metar
75
274 35.01.04.027 Nadzidak-opšiv-montaža postojedeg- poc. lim-RŠ 40 cm
Opšivanje nadzidaka postojedim limom, RŠ 40 cm.
Metar
85
275 34.01.04.026 Nadzidak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm
Nabavka i opšivanje nadzidaka pocinkovanim limom, debljine 0,55 mm.
Okapnicu prepustiti za 3 cm
Kvadratni metar
1300
276 34.01.04.023 Nadzidak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 25cm
Nabavka i opšivanje nadzidaka pocinkovanim limom, RŠ 25 cm, debljine 0,55
mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm
Metar
550
277 34.01.04.024 Nadzidak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 33cm
Nabavka i opšivanje nadzidaka pocinkovanim limom, RŠ 33 cm, debljine 0,55
mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm
Metar
650
278 34.01.04.025 Nadzidak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 40cm
Nabavka i opšivanje nadzidaka pocinkovanim limom, RŠ 40 cm, debljine 0,55
mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm
Metar
700
279 34.01.04.077 Nadzidak-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 50cm
Nabavka i opšivanje nadzidaka novim pocinkovanim limom, RŠ 50 cm,
debljine 0,55 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm
Metar
750
281 34.01.14.015 OSB ploče-nabavka I postavljanje-debljina 15mm
Nabavka i postavljanje OSB ploča debljine 15mm preko krovne konstrukcije.
Kvadratni metar
900
282 34.01.14.016 OSB ploče-nabavka I postavljanje-debljina 18mm
Nabavka i postavljanje OSB ploča debljine 18mm preko krovne konstrukcije.
Kvadratni metar
1080
283 35.01.16.005 Ograda gradilišta od PVC-a – montaža I demontaža-visina 1,5m
Nabavka i postavljanje zaštitne PVC ograde. Visina ograde mora biti minimum
1,5m. Na svakih 2m postaviti stubove. Na određenim vidnim mestima
Metar
postaviti upozorenje za prolaznike i tablu sa nazivom radne organizacije koja
izvodi radove.
150
Doprema i postavljanje zaštitne ograde. Visina ograde mora biti 2m. Ogradu
napraviti stabilnu i sigurnu, od montažno demontažnih elemenata-tabli
dimenzija 1h2m i obojiti zaštitnom bojom. Na određenim vidnim mestima
postaviti upozorenje za prolaznike i tablu sa nazivom radne organizacije koja
izvodi radove kao i ulazne kapije za gradilište, koje se propisno zatvaraju i
zaključavaju. Ogradu propisno osvetliti na najmanje tri mesta.
700
284 35.01.16.003
Ograda gradilišta od montažno demontažnih elemenata-montaža I
demontaža-visina 2m
Strana 26 od 66
Metar
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
285 35.01.09.001 Ograda metalna stepenišna-isecanje
Isecanje postojedeg dela metalne ograde na podestu radi montaže rampe i
ankerisanje postojede ograde.
Metar
100
286 34.01.03.007 Ograda-nabavka I postavljanje PVC zaštitne ograde
Izrada PVC ZAŠTITNE OGRADE, visine do 1,80m, propisno zategnute sa
obaveštenjem o izvođenju radova.
Metar
150
Demontaža postojedeg i montaža novih olučnih reducira od pocinkovanog
lima d=0,55mm RŠ 33-66cm
Metar
1100
288 34.01.04.070 Oluk horizontalni-krpljenje-poliazbitol-2+1
Krpljenje horizontalnih oluka poliazbitolom u 2 sloja i jedne mrežice, sa
prethodnim premazom podloge bitulitom RŠ 33-66cm.
Metar
900
289 35.01.02.004 Oluk horizontalni-čišdenje
Čišdenje horizontalnih oluka
Metar
90
290 35.01.04.042 Oluk ležedi-demontaža
Demontaža postojedih limenih ležedih oluka.
Metar
50
291 34.01.04.046 Oluk ležedi-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm
Izrada i montaža ležedih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati
Kvadratni metar
kalajem od najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha
25h5 i nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80cm.
287 34.01.04.007
Olok-reducir-demontaža I montaža novih-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 3366 cm
292 34.01.04.041 Oluk ležedi-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do 33 cm
293 34.01.04.042 Oluk ležedi-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do 40 cm
294 34.01.04.043 Oluk ležedi-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do 50 cm
Izrada i montaža ležedih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, RŠ do
33 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i
Metar
letovati kalajem od najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do
80cm.
Izrada i montaža ležedih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, RŠ do
40 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i
Metar
letovati kalajem od najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do
80cm.
Izrada i montaža ležedih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, RŠ do
50 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i
Metar
letovati kalajem od najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do
80cm.
Strana 27 od 66
1800
750
850
1000
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
295 34.01.04.044 Oluk ležedi-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do 66 cm
296 34.01.04.045 Oluk ležedi-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do 80 cm
Duži opis
4
Izrada i montaža ležedih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, RŠ do
66 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i
Metar
letovati kalajem od najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do
80cm.
Izrada i montaža ležedih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, RŠ do
80 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i
Metar
letovati kalajem od najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do
80cm.
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
5
6
1200
1400
297 34.01.04.057 Oluk vertikalni-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 33 cm
Izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, RŠ
do 33 cm. Delovi olučnih vertikala moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50
Metar
mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa
držačima postaviti na razmaku od 200cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu
traku.Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm.
700
298 34.01.04.058 Oluk vertikalni-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 40 cm
Izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, RŠ
do 40 cm. Delovi olučnih vertikala moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50
Metar
mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa
držačima postaviti na razmaku od 200cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu
traku.Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm.
850
299 34.01.04.059 Oluk vertikalni-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 50 cm
Izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, RŠ
do 50 cm. Delovi olučnih vertikala moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50
Metar
mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa
držačima postaviti na razmaku od 200cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu
traku.Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm.
960
300 34.01.04.060 Oluk vertikalni-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 66 cm
Izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, RŠ
do 66 cm. Delovi olučnih vertikala moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50
Metar
mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa
držačima postaviti na razmaku od 200cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu
traku.Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm.
1150
301 35.01.02.005 Oluk vertikalni-čišdenje
Čišdenje olučne vertikale
Strana 28 od 66
Metar
30
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
302 34.01.04.047 Oluk visedi polukružni-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 25 cm
Duži opis
4
Izrada i montaža visedih polukružnih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 25cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visedih polukružnih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 33cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visedih polukružnih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 40cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visedih polukružnih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 50cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visedih polukružnih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 66cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
5
6
Metar
580
Metar
670
Metar
770
Metar
970
Metar
1200
307 35.01.04.050 Oluk visedi polukružni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 25cm
Montaža postojedih visedih polukružnih oluka, RŠ 25 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
308 35.01.04.051 Oluk visedi polukružni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 33cm
Montaža postojedih visedih polukružnih oluka, RŠ 33 cm .Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
309 35.01.04.052 Oluk visedi polukružni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 40cm
Montaža postojedih visedih polukružnih oluka, RŠ 40 cm.Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
303 34.01.04.048 Oluk visedi polukružni-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 33 cm
304 34.01.04.049 Oluk visedi polukružni-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 40 cm
305 34.01.04.050 Oluk visedi polukružni-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 50 cm
306 34.01.04.051 Oluk visedi polukružni-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 66 cm
Strana 29 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
310 35.01.04.053 Oluk visedi polukružni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 50cm
Montaža postojedih visedih polukružnih oluka, RŠ 50 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
311 35.01.04.054 Oluk visedi polukružni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 66cm
Montaža postojedih visedih polukružnih oluka, RŠ 66 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
312 35.01.04.055 Oluk visedi pravougaoni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 25cm
Montaža postojedih visedih pravougaonih oluka, RŠ 25 cm.Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
313 35.01.04.056 Oluk visedi pravougaoni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 33cm
Montaža postojedih visedih pravougaonih oluka, RŠ 33 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
314 35.01.04.057 Oluk visedi pravougaoni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 40cm
Montaža postojedih visedih pravougaonih oluka, RŠ 40 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
315 35.01.04.058 Oluk visedi pravougaoni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 50cm
Montaža postojedih visedih pravougaonih oluka, RŠ 50 cm.Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
316 35.01.04.059 Oluk visedi pravougaoni-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 66cm
Montaža postojedih visedih pravougaonih oluka, RŠ 66 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
Metar
najmanje 40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
Izrada i montaža visedih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 25 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
650
317 34.01.04.052
Oluk visedi pravougoani-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 25
cm
Strana 30 od 66
Metar
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
318 34.01.04.053
Oluk visedi pravougoani-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 33
cm
319 34.01.04.054
Oluk visedi pravougoani-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 40
cm
320 34.01.04.055
Oluk visedi pravougoani-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 50
cm
321 34.01.04.056
Oluk visedi pravougoani-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 66
cm
Duži opis
4
Izrada i montaža visedih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 33 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visedih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 40 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visedih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 50 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visedih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 66 cm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visedih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
5
6
Metar
720
Metar
820
Metar
1020
Metar
1250
322 35.01.04.049 Oluk visedi-demontaža-pocinkovani lim
Demontaža postojedih limenih visedih oluka.
Metar
100
323 35.01.04.078 Oluk-ležedi-prepadiranje
Prepadiranje (učvršdivanje) postojedih ležedih oluka.
Metar
380
324 35.01.04.048 Oluk-montaža postojedih ležedih-RŠ
Montaža postojedih ležedih oluka. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače
ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje
strane oluka na razmaku do 80 cm.
Kvadratni metar
450
325 35.01.04.043 Oluk-montaža postojedih ležedih-RŠ do 33cm
Montaža postojedih ležedih oluka, RŠ do 33 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje
Metar
40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa
prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
180
326 35.01.04.044 Oluk-montaža postojedih ležedih-RŠ do 40cm
Montaža postojedih ležedih oluka, RŠ do 40 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje
Metar
40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa
prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
200
Strana 31 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
327 35.01.04.045 Oluk-montaža postojedih ležedih-RŠ do 50cm
Montaža postojedih ležedih oluka, RŠ do 50 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje
Metar
40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa
prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
230
328 35.01.04.046 Oluk-montaža postojedih ležedih-RŠ do 66cm
Montaža postojedih ležedih oluka, RŠ do 66 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje
Metar
40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa
prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
250
329 35.01.04.047 Oluk-montaža postojedih ležedih-RŠ do 80cm
Montaža postojedih ležedih oluka, RŠ do 80 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje
Metar
40%. Držače ležedih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa
prednje strane oluka na razmaku do 80 cm.
380
330 35.01.04.077 Oluk-visedi-prepadiranje
Prepadiranje (učvršdivanje) postojedih visedih oluka.
Metar
380
331 35.01.04.060 Olučna vertikala-demontaža
Demontaža postojedih vertikalnih oluka.
Metar
100
Metar
380
Metar
380
Metar
380
Metar
380
332 35.01.04.061 Olučna vertikala-montaža postojede-pocinkovani lim-RŠ do 33cm
333 35.01.04.062 Olučna vertikala-montaža postojede-pocinkovani lim-RŠ do 40cm
334 35.01.04.063 Olučna vertikala-montaža postojede-pocinkovani lim-RŠ do 50cm
335 35.01.04.064 Olučna vertikala-montaža postojede-pocinkovani lim-RŠ do 60cm
Montaža postojedih vertikalnih oluka, RŠ do 33 cm. Delovi olučnih cevi moraju
da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje
40 %. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm.
Preko obujmice postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida
minimum 20 mm.
Montaža postojedih vertikalnih oluka, RŠ do 40 cm. Delovi olučnih cevi
moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od
najmanje 40 %. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na n+razmaku od
200 cm. Preko obujmice postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od
zida minimum 20 mm.
Montaža postojedih vertikalnih oluka, RŠ do 50 cm. Delovi olučnih cevi
moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od
najmanje 40 %. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na n+razmaku od
200 cm. Preko obujmice postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od
zida minimum 20 mm.
Montaža postojedih vertikalnih oluka, RŠ do 60 cm. Delovi olučnih cevi
moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od
najmanje 40 %. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na n+razmaku od
200 cm. Preko obujmice postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od
zida minimum 20 mm.
Strana 32 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
336 35.01.04.079 Olučna vertikala-prepadiranje
Prepadiranje (učvršdivanje) postojedih olučnih vertikala.
Metar
380
337 35.01.02.006 Olučne vertikale-čišdenje
Ispitivanje olučnih vertikala sipanjem vode
Metar
90
338 34.01.07.001 Parket hrastov-skidanje postojedeg I postavljanje novog-površina do 2m2
Skidanje postojedeg parketa sa pripremom podloge za postavljanje novog.
Nabavka i postavljanje novog hrastovog parketa II klase za površine do 2m2,
lepljenjem, hoblovanjem i lakiranjem lakom domade proizvidnje u dva sloja.
Kvadratni metar
3800
339 34.01.07.002 Parket hrastov-skidanje postojedeg I postavljanje novog-površina preko 2m2
Skidanje postojedeg parketa sa pripremom podloge za postavljanje novog.
Nabavka postavljanje novog hrastovog parketa II klase za površine preko
2m2, lepljenjem, hoblovanjem i lakiranjem lakom domade proizvidnje u dva
sloja.
Kvadratni metar
3000
340 34.01.07.003 Parket lamelni-skidanje postojedeg I postavljanje novog-površina do 2m2
Skidanje postojedeg parketa sa pripremom podloge za postavljanje novog.
Nabavka i postavqanje novog lamelnog parketa II klase za površine do 2m2,
lepljanjem, hoblovanjem i lakiranjem lakom domade proizvidnje u dva sloja.
Kvadratni metar
2400
341 34.01.07.004 Parket lamelni-skidanje postojedeg I postavljanje novog-površina preko 2m2
Skidanje postojedeg parketa sa pripremom podloge za postavljanje novog.
Nabavka i postavljanje novog lamelnog parketa II klase za površine preko
2m2, lepljenjem, hoblovanjem i lakiranjem lakom domade proizvidnje u dva
sloja.
Kvadratni metar
2000
342 34.01.05.017 Paroisparivači-bakarni
Nabavka i ugradnja novih bakarnih paroisparivača za oslobađanje termičke
izolacije od postojede zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa
primenjenom PVC membranom.Isparivače postaviti u termičku izolaciju
najmanje 5-8 cm i oko njih napraviti zatvoreni prsten.
Komad
6500
Paroisparivači-nabavka I ugradnja u potpunosti usklađenih sa primenjenom
343 34.01.05.016
PVC membranom
Nabavka i ugradnja novih paroisparivača za oslobađanje termičke izolacije od
postojede zarobljene vlage u potpunosti usklađenih sa primenjenom PVC
Komad
membranom. Isparivače postaviti u termičku izolaciju najmanje 5-8cm i oko
njih napraviti zaptivni prsten. Obračun po komadu.
3500
344 34.01.15.027
Pesak-nabavka i razastiranje peska kao podloge za postavljanje betonskih
ploča d=4-6cm.
Nabavka i razastiranje sloja peska kao podloge za postavljanje betonskih
ploča d=4-6cm.
Kvadratni metar
170
345 34.01.14.009
Plafon, roštilj-demontaža I ponovno postavljanje novog-čamova građa-letve
24x24 mm
Skidanje, demontaža i ponovno postavljanje novog roštilja od čamovih letava
24x24 mm na plafonske grede, radi popravke propalog plafona u zajedničkim Kvadratni metar
prostorijama i lift kudice.
1050
Skidanje, demontaža i postavljanje nove dvoslojne trske na novoformirani
roštilj od letvi na plafonu zajedničkih prostorija i lift kudice.
560
346 34.01.14.011 Plafon, trska dvoslojna-demontaža I postavljanje nove-trska
Strana 33 od 66
Kvadratni metar
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
347 34.01.14.010 Plafon, trska jednoslojna-demontaža I postavljanje nove-trska
Skidanje, demontaža i postavljanje nove jednoslojne trske na novoformirani
roštilj od letvi na plafonu zajedničkih prostorija i lift kudice.
348 34.01.05.028 Poliazbitol-izrada hidroizolacije na spoju lima I zida-RŠ 10-15cm
Izrada hidroizolacije od poliazbitola na spoju lima i zida oko dimnjaka RŠ 10Metar
15 cm.
450
349 34.01.05.029 Poliazbitol-izrada hidroizolacije na spoju lima I zida-RŠ 15-30cm
Izrada hidroizolacije od poliazbitola na spoju lima i zida oko dimnjaka RŠ 15Metar
30 cm.
500
350 34.01.05.030 Poliazbitol-izrada hidroizolacije na spoju lima I zida-RŠ 30-60cm
Izrada hidroizolacije od poliazbitola na spoju lima i zida oko dimnjaka RŠ 30Metar
60 cm.
550
351 34.01.13.011 Potporni zid-izrada sa potrebnom oplatom I armaturom
Izrada armirano-betonskog poptpornog zida MB 30 sa izradom temelja i
prethodnim posrtavljanjem oplate i potrebne armature u svemu prema
standardima i propisima.
Kubni metar
352 35.01.04.080 Poštanski sandučidi-demontaža-drveni-dim.0,07x0,22x0,12 m
Demontaža postojedih drvenih sandučida za poštu dim.0,07x0,22x0,12 m
Komad
50
353 35.01.04.081 Poštanski sandučidi-demontaža-metalni-dim.0,08x0,37x0,20 m
Demontaža postojedih metalnih sandučida za poštu dim.0,08x0,37x0,20 m
Komad
50
354 34.01.04.071 Poštanski sandučidi-nabavka I ugradnja-čejilni, aluminijumski lim
Nabavka i ugradnja novih vertikalnih metalnih sandučida od čvrstog materijala
(nerđajudi čelični lim, aluminijumski lim) za poštu. Najmanje unutrašnje
dimenzije jednog grupnog sandučida 75x190x390mm, a najmanje dimenzije Komad
otovora za ubacivanje pošiljki 230x25mm. Okvir za označavanje vlasnika je
50x10mm.
1300
355 34.01.14.013 Prozor, krovni ležedi-izrada konstrukcije
Izrada konstrukcije krovnih ležedih prozora od suve četinarske građe.
Komad
2500
356 35.01.06.003 Prozor-ampasovanje
Ampasovanje prozora.
Komad
1200
Metar
350
Metar
350
357 34.01.05.026 Pur pena-zaptivanje sastava drvenog prozora i zida
358 34.01.05.027 Pur pena-zaptivanje sastava metalnog prozora i zida
Zaptivanje sastava drvenog prozora i zida pur-penom. Na suve i očišdene
površine sastava naneti pur-penu i nakon sušenja obraditi ga odgovarajudim
alaltkama.
Zaptivanje sastava metalnog prozora i zida pur-penom. Na suve i očišdene
površine sastava naneti pur-penu i nakon sušenja obraditi ga odgovarajudim
alaltkama.
Strana 34 od 66
Kvadratni metar
360
24000
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
359 34.01.09.001 Rampa za invalide-izrada I ugradnja-metalni kutijasti profili
Izrada i montaža rampe za kretanje invalida od metalnih "brodskih" ploča
d=3/4 mm sa metalnom podkonstrukcijom od kutijastih profila 60x40 i 40x40 i Kvadratni metar
flahova 30x30, sve sa bojenjem osnovnom i pokrivnom bojom.
8500
360 34.01.12.017 Reparaturni malter-popravka omalterisanih površina-reparaturni malter
Popravka malterisanih elemenata (nadzidaka, zidova ventilacionih kanala,
zidova lift kudice i dr.) primenom reparaturnih maltera pogodnih za ugradnju
Kvadratni metar
na vertikalne betonske površine. Površina mora biti čista, čvrsta, bez
cementne korice, prašine, ulja, masnih fleka, slabo vezanih delova i dr.
900
Izarada i montiranje rešetke za brisanje obude dim.40x60cm. Ram rešetke
Rešetka za brisanje obude-izrada I ugradnja-metalni kutijasti profili-dim.40x60 izraditi od ugaonih profila 40x40 i propisno ih ankerisati. Rešetke izraditi od
361 34.01.09.003
Komad
cm
pljošteg gvožđa 30/3 sa mogužnošdu vađenja. Sve bravarske elmente završno
obraditi bojenjem osnovnom bojom i pokrivnom bojom.
4900
Rešetka za brisanje obude-izrada I ugradnja-metalni kutijasti profili362 34.01.09.005
dim.60x120 cm
Izarada i montiranje rešetke za brisanje obude dim.60x100cm. Ram rešetke
izraditi od ugaonih profila 40x40 i propisno ih ankerisati. Rešetke izraditi od
Komad
pljošteg gvožđa 30/3 sa mogužnošdu vađenja. Sve bravarske elmente završno
obraditi bojenjem osnovnom bojom i pokrivnom bojom.
12000
Rešetka za brisanje obude-izrada I ugradnja-metalni kutijasti profili363 34.01.09.006
dim.60x120 cm
Izarada i montiranje rešetke za brisanje obude dim.60x120cm. Ram rešetke
izraditi od ugaonih profila 40x40 i propisno ih ankerisati. Rešetke izraditi od
Komad
pljošteg gvožđa 30/3 sa mogužnošdu vađenja. Sve bravarske elmente završno
obraditi bojenjem osnovnom bojom i pokrivnom bojom.
14400
Izarada i montiranje rešetke za brisanje obude dim.60x80cm. Ram rešetke
Rešetka za brisanje obude-izrada I ugradnja-metalni kutijasti profili-dim.60x80 izraditi od ugaonih profila 40x40 i propisno ih ankerisati. Rešetke izraditi od
364 34.01.09.004
Komad
cm
pljošteg gvožđa 30/3 sa mogužnošdu vađenja. Sve bravarske elmente završno
obraditi bojenjem osnovnom bojom i pokrivnom bojom.
9600
365 34.01.13.009 Rigola armirano-betonska-izrada armirano betonske-MB 30
366 34.01.13.010 Rigola betonska-izrada armirano betonske-MB 30
367 34.01.13.008
Rigola prfabrikovana betonska-nabavka I postavljanje u sloju cementnog
maltera
368 35.01.13.002 Rigole-demontaža prefabrikovanih betonskih rigola
Izrada armirano betonskih rigola od betona MB 30. Izraditi oplatu rigola i
armirati. Rigolu betonirati preko sloja šljunka. Izvesti razdelnice, i zaliti ih
cementnim malterom. Beton negovati.
Izrada betonskih rigola od betona MB 30. Izraditi oplatu rigola i betonirati
preko sloja šljunka. Izvesti razdelnice, i zaliti ih cementnim malterom. Beton
negovati.
Metar
1050
Metar
900
Metar
850
Demontaža ugrađenih prefabrikovanih betonskih rigola. Rigole očistiti i složiti
Metar
na gradilišnu deponiju.
400
Nabavka i postavljanje prefabrikovanih betonskih rigola u sloju cementnog
maltera sa zalivanjem fuga cementnim malterom.
Strana 35 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
369 35.01.13.003 Rigole-postavljanje prefabrikovanih betonskih rigola
Postavljanje postojedih prefabrikovanih betonskih rigola u sloju cementnog
maltera sa zalivanjem fuga cementnim malterom.
Metar
500
370 35.01.13.001 Rigole-rušenje-betonskih
Rušenje postojedih betonskih rigola.
Metar
200
371 35.01.17.122
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
250
372 35.01.17.128
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
350
373 35.01.17.134
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
580
374 35.01.17.140
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
670
375 35.01.17.123
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
280
376 35.01.17.129
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
420
377 35.01.17.135
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
670
378 35.01.17.141
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
800
379 35.01.17.124
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
320
380 35.01.17.130
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
500
381 35.01.17.136
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
720
Strana 36 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine
382 35.01.17.142
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
880
383 35.01.17.125
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
410
384 35.01.17.131
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
580
385 35.01.17.137
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
850
386 35.01.17.143
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
930
387 35.01.17.126
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
460
388 35.01.17.132
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
650
389 35.01.17.144
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
1060
390 35.01.17.127
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
500
391 35.01.17.133
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
720
392 35.01.17.139
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
1000
393 35.01.17.145
Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine Ručno probijanje otvora u podu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
1120
394 35.01.17.098 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 10/10 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 10/10 cm, debljine 10 cm.
Strana 37 od 66
Komad
160
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
395 35.01.17.104 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 10/10 cm, debljine 15 cm. .
Komad
260
396 35.01.17.110 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 10/10 cm, debljine 15-25 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 10/10 cm, debljine 15-25 cm. Komad
450
397 35.01.17.116 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 10/10 cm, debljine 25-40 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 10/10 cm, debljine 25-40 cm. Komad
520
398 35.01.17.099 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 15/15 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 15/15 cm, debljine 10 cm.
Komad
220
399 35.01.17.105 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 15/15 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 15/15 cm, debljine 15 cm.
Komad
350
400 35.01.17.111 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 15/15 cm, debljine 15-25 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 15/15 cm, debljine 15-25 cm. Komad
520
401 35.01.17.117 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 15/15 cm, debljine 25-40 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 15/15 cm, debljine 25-40 cm. Komad
600
402 35.01.17.100 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 20/20 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 20/20 cm, debljine 10 cm.
Komad
260
403 35.01.17.106 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 20/20 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 20/20 cm, debljine 15 cm.
Komad
390
404 35.01.17.118 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 20/20 cm, debljine 25-40 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 20/20 cm, debljine 25-40 cm. Komad
650
405 35.01.17.101 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 30/30 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 30/30 cm, debljine 10 cm.
Komad
320
406 35.01.17.107 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 30/30 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 30/30 cm, debljine 15 cm.
Komad
460
407 35.01.17.113 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 30/30 cm, debljine 15-25 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 30/30 cm, debljine 15-25 cm. Komad
670
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 10/10 cm, debljine 15 cm. .
Strana 38 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
408 35.01.17.119 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 30/30 cm, debljine 25-40 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 30/30 cm, debljine 25-40 cm. Komad
750
409 35.01.17.102 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 40/40 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 40/40 cm, debljine 10 cm.
Komad
350
410 35.01.17.108 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 40/40 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 40/40 cm, debljine 15 cm.
Komad
500
411 35.01.17.114 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 40/40 cm, debljine 15-25 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 40/40 cm, debljine 15-25 cm. Komad
740
412 35.01.17.120 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 40/40 cm, debljine 25-40 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 40/40 cm, debljine 25-40 cm. Komad
820
413 35.01.17.103 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 50/50 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 50/50 cm, debljine 10 cm.
Komad
390
414 35.01.17.109 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 50/50 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 50/50 cm, debljine 15 cm.
Komad
560
415 35.01.17.115 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 50/50 cm, debljine 15-25 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 50/50 cm, debljine 15-25 cm. Komad
800
416 35.01.17.121 Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 50/50 cm, debljine 25-40 cm. Ručno probijanje otvora u podu od betona dim. 50/50 cm, debljine 25-40 cm. Komad
880
417 35.01.17.080 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 12 cm.
Komad
200
418 35.01.17.086 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 25 cm.
Komad
350
419 35.01.17.092 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 38 cm.
Komad
400
420 35.01.17.074 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 7 cm.
Komad
120
Strana 39 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
421 35.01.17.081 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 12 cm.
Komad
220
422 35.01.17.087 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 25 cm.
Komad
400
423 35.01.17.093 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 38 cm.
Komad
460
424 35.01.17.075 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 7 cm.
Komad
160
425 35.01.17.082 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 12 cm.
Komad
300
426 35.01.17.088 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 25 cm.
Komad
460
427 35.01.17.094 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 38 cm.
Komad
500
428 35.01.17.076 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 7 cm.
Komad
200
429 35.01.17.083 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 12 cm.
Komad
350
430 35.01.17.089 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 25 cm.
Komad
520
431 35.01.17.095 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 38 cm.
Komad
580
432 35.01.17.077 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 7 cm.
Komad
245
433 35.01.17.084 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 12 cm.
Komad
390
Strana 40 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
434 35.01.17.090 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 25 cm.
Komad
580
435 35.01.17.096 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 38 cm.
Komad
630
436 35.01.17.078 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 7 cm.
Komad
270
437 35.01.17.085 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 12 cm.
Komad
430
438 35.01.17.091 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 25 cm.
Komad
620
439 35.01.17.097 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 38 cm.
Komad
680
440 35.01.17.079 Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 7 cm.
Komad
300
441 35.01.17.049
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
250
442 35.01.17.055
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
350
443 35.01.17.062
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
580
444 35.01.17.068
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 10/10 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
670
445 35.01.17.050
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
280
446 35.01.17.057
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
420
Strana 41 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine
447 35.01.17.063
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
670
448 35.01.17.069
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 15/15 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
800
449 35.01.17.051
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
320
450 35.01.17.058
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
500
451 35.01.17.064
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
720
452 35.01.17.070
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 20/20 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
880
453 35.01.17.052
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
410
454 35.01.17.059
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
580
455 35.01.17.065
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
850
456 35.01.17.071
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 30/30 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
930
457 35.01.17.053
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
460
458 35.01.17.060
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
650
459 35.01.17.066
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
960
Strana 42 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine
460 35.01.17.138
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
960
461 35.01.17.072
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 40/40 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
1060
462 35.01.17.054
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine
Komad
10 cm.
10 cm.
500
463 35.01.17.061
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine
Komad
15 cm.
15 cm.
720
464 35.01.17.067
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine
Komad
15-25 cm.
15-25 cm.
1000
465 35.01.17.073
Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine Ručno probijanje otvora u zidu od armiranog betona dim. 50/50 cm, debljine
Komad
25-40 cm.
25-40 cm.
1120
466 35.01.17.025 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 10/10 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 10/10 cm, debljine 10 cm.
Komad
160
467 35.01.17.031 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 10/10 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 10/10 cm, debljine 15 cm.
Komad
260
468 35.01.17.037 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 10/10 cm, debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 10/10 cm, debljine 15-25 cm.
Komad
450
469 35.01.17.043 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 10/10 cm, debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 10/10 cm, debljine 25-40 cm.
Komad
520
470 35.01.17.026 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 15/15 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 15/15 cm, debljine 10 cm.
Komad
220
471 35.01.17.032 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 15/15 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 15/15 cm, debljine 15 cm.
Komad
350
472 35.01.17.038 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 15/15 cm, debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 15/15 cm, debljine 15-25 cm.
Komad
520
Strana 43 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
473 35.01.17.044 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 15/15 cm, debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 15/15 cm, debljine 25-40 cm.
Komad
600
474 35.01.17.027 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 10 cm.
Komad
260
475 35.01.17.033 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 15 cm..
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 15 cm..
Komad
390
476 35.01.17.039 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 15-25 cm.
Komad
600
477 35.01.17.045 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 25-40 cm.
Komad
650
478 35.01.17.028 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 30/30 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 30/30 cm, debljine 10 cm.
Komad
320
479 35.01.17.034 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 30/30 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 30/30 cm, debljine 15 cm.
Komad
460
480 35.01.17.040 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 30/30 cm, debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 30/30 cm, debljine 15-25 cm.
Komad
670
481 35.01.17.046 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 30/30 cm, debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 30/30 cm, debljine 25-40 cm.
Komad
750
482 35.01.17.029 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 40/40 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 40/40 cm, debljine 10 cm.
Komad
350
483 35.01.17.035 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 40/40 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 40/40 cm, debljine 15 cm.
Komad
500
484 35.01.17.041 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 40/40 cm, debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 40/40 cm, debljine 15-25 cm.
Komad
740
485 35.01.17.047 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 40/40 cm, debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 40/40 cm, debljine 25-40 cm.
Komad
820
Strana 44 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
486 35.01.17.030 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 50/50 cm, debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 50/50 cm, debljine 10 cm.
Komad
390
487 35.01.17.036 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 50/50 cm, debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 50/50 cm, debljine 15 cm.
Komad
560
488 35.01.17.042 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 50/50 cm, debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 50/50 cm, debljine 15-25 cm.
Komad
800
489 35.01.17.048 Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 50/50 cm, debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od betona dim. 50/50 cm, debljine 25-40 cm.
Komad
880
490 35.01.17.007 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 12 cm.
Komad
200
491 35.01.17.013 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 25 cm.
Komad
350
492 35.01.17.019 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 38 cm.
Komad
400
493 35.01.17.001 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 10/10 cm, debljine 7 cm.
Komad
120
494 35.01.17.008 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 12 cm.
Komad
220
495 35.01.17.014 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 25 cm.
Komad
400
496 35.01.17.020 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 38 cm.
Komad
460
497 35.01.17.002 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 7 cm..
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 15/15 cm, debljine 7 cm..
Komad
160
498 35.01.17.009 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 12 cm.
Komad
300
Strana 45 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
499 35.01.17.015 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 25 cm.
Komad
460
500 35.01.17.021 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 38 cm.
Komad
500
501 35.01.17.003 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 20/20 cm, debljine 7 cm.
Komad
200
502 35.01.17.010 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 12 cm.
Komad
350
503 35.01.17.016 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 25 cm.
Komad
520
504 35.01.17.022 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 38 cm.
Komad
580
505 35.01.17.004 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 30/30 cm, debljine 7 cm.
Komad
245
506 35.01.17.011 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 12 cm.
Komad
390
507 35.01.17.017 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 25 cm.
Komad
580
508 35.01.17.023 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 38 cm.
Komad
630
509 35.01.17.005 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 40/40 cm, debljine 7 cm.
Komad
270
510 35.01.17.012 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 12 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 12 cm.
Komad
430
511 35.01.17.018 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 25 cm.
Komad
620
Strana 46 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
512 35.01.17.024 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 38 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 38 cm.
Komad
680
513 35.01.17.006 Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 7 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od opeke dim. 50/50 cm, debljine 7 cm.
Komad
300
514 35.01.17.112 Ručno probijanje otvora upoidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 15-25 cm. Ručno probijanje otvora upoidu od betona dim. 20/20 cm, debljine 15-25 cm. Komad
600
515 35.01.15.007 Salonit ploče-demontaža
Demontaža krovnog pokrivača od salonit ploča
Kvadratni metar
80
516 35.01.15.008 Salonit ploče-montaža postojedih
Postavljanje krovnog pokrivača od postojedih salonit ploča.
Kvadratni metar
150
517 35.01.04.008 Sampleh-demontaža-pocinkovani lim
Demontaža sampleha od pocinkovanog lima.
Metar
50
518 34.01.04.014 Sampleh-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm
Izrada i montaža sampleha od pocinkovanog lima, debljine 0,55 mm.
Kvadratni metar
1360
519 34.01.04.009 Sampleh-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 25cm
Izrada i montaža sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 25 cm, debljine 0,55
mm.
Metar
450
520 34.01.04.010 Sampleh-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 33cm
Izrada i montaža sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 33 cm, debljine 0,55
mm.
Metar
590
521 34.01.04.011 Sampleh-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 40cm
Izrada i montaža sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 40 cm, debljine 0,55
mm.
Metar
610
522 34.01.04.012 Sampleh-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 50cm
Izrada i montaža sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 50 cm, debljine 0,55
mm.
Metar
830
523 34.01.04.013 Sampleh-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 66cm
Izrada i montaža sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 66 cm, debljine 0,55
mm.
Metar
900
524 35.01.04.011 Sampleh-montaža postojedeg -pocinkovani lim-RŠ 40cm
Montaža postojedeg sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 40 cm.
Metar
85
Strana 47 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
525 35.01.04.014 Sampleh-montaža postojedeg-pocinkovani lim
Montaža postojedeg sampleha od pocinkovanog lima.
Kvadratni metar
140
526 35.01.04.009 Sampleh-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 25cm
Montaža postojedeg sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 25 cm.
Metar
75
527 35.01.04.010 Sampleh-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 33cm
Montaža postojedeg sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 33 cm.
Metar
80
528 35.01.04.012 Sampleh-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 50cm
Montaža postojedeg sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 50 cm.
Metar
90
529 35.01.04.013 Sampleh-montaža postojedeg-pocinkovani lim-RŠ 60cm
Montaža postojedeg sampleha od pocinkovanog lima, RŠ 66 cm.
Metar
95
530 35.01.02.012 Skela-montaža I demontaža do 3m
Montaža i demontaža pomodne skele visine do 3m.
Kvadratni metar
200
531 35.01.02.013 Skela-montaža I demontaža preko 3m
Montaža i demontaža pomodne skele visine preko 3m.
Kvadratni metar
300
Kvadratni metar
500
Kvadratni metar
350
Kvadratni metar
300
532 35.01.16.001 Skela-montaža i demontaža
533 35.01.11.004 Skidanje boje sa drvenih vrata i prozora hemijskim putem
534 35.01.11.003 Skidanje postojede uljane boje sa zidova, paljenjem.
Dovoz, montaža i demotaža skele za rad na fasadi u svemu prema važedim
propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za
objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne platforme
od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu
površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Koristi se za sve vreme
trajanja radova.
Skidanje boje sa drvenih vrata i prozora hemijskim putem, upotrebom
specijalnog fena ili paljenjem. Postupak ponavljati dok se ne skinu svi slojevi
boje i ne dođe do zdravog drveta. Posle izvršenog skidanja drvo prebrusiti
finom šmirglom.
Skidanje postojede uljane boje sa zidova, paljenjem. Površine obojene
uljanom bojom pomodu plina i brenera zagrejati i špahtlama i drugim
prigodnim alatkama skinuti.
535 34.01.04.008 Sleme krova-pokrivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 50cm
Pokrivanje slemena i grbina novim pocinkovanim limom d=0,55mm RŠ 50cm
Metar
800
536 34.01.15.020 Sleme-nabavka I postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od crepa
Nabavka, transport i postavljanje slemenjaka i grbina krovnog pokrivača od
crepa.
Metar
450
Strana 48 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
537 35.01.15.031 Sleme-postavljanje grbina I slemena za krovni pokrivač od crepa
Postavljanje postojedih slemena i grbina krovnog pokrivača od crepa.
Metar
50
538 35.01.15.032 Sleme-postavljanje grbina I slemena za krovni pokrivač od salonita
Postavljanje postojedih slemena i grbina krovnog pokrivača od salonita.
Metar
50
539 35.01.15.029 Sleme-skidanje grbina I slemena za krovni pokrivač od crepa
Skidanje grbina i slemena od slemenjaka za krovni pokrivač od crepa.
Metar
30
540 35.01.15.030 Sleme-skidanje grbina I slemena za krovni pokrivač od salonita
Skidanje grbina i slemena od slemenjaka za krovni pokrivač od salonita.
Metar
30
541 34.01.15.022
Slemenjaci-nabavka i ugradnja odgovarajudih slemenjaka usklađenih sa
valovitim vlaknocementnim pločama-pričvršdenih krovnom kukom 12,5 cm
542 34.01.15.023
Slemenjaci-nabavka i ugradnja odgovarajudih slemenjaka usklađenih sa
valovitim vlaknocementnim pločama-pričvršdenih krovnom kukom 13 cm
543 34.01.15.021
Slemenjaci-nabavka i ugradnja odgovarajudih slemenjaka usklađenih sa
valovitim vlaknocementnim pločama-pričvršdenih toplocinkovanim vijcima
Nabavka i ugradnja odgovarajudih slemnjaka u potpunosti usklađenih sa
primenjenim ravnim vlaknocementnim pločama. Pričvršduivanje slemenjaka
Metar
izvršiti krovnom kukom 12,5 cm sa dva eksera u svemu prema uputstvu
proizvođača.
Pokrivanje slemena i grbina novim valovitim slemenskim pločama bez azbesta
u potpunosti usklađenim sa primenjenim valovitim vlaknocementnim
Metar
pločama. Pričvršdivanje izvršiti krovnom kukom dužine 13 cm i sa dva eksera,
u svemu prema uputstvu proizvođača.
720
720
Nabavka i ugradnja odgovarajudih slemenjaka u potpunosti usklađenih sa
primenjenim valovitim vlaknocementnim pločama. Pričvršdivanje izvesti
toplocinkovanim vijcima, sa nerđajudom podloškom i EPDM gumom.
Metar
720
544 35.01.02.007 Slivnik-ispitivanje
Ispitivanje slivnika
Komad
800
545 34.01.13.001 Sloj za pad-izrada-beton MB 10-prosečne debljine 10 cm
Izrada sloja za pad od betona MB 20 prosečne debljine 8cm
Kvadratni metar
730
546 34.01.04.075 Snegobrani-izrada I montaža-flah gvožđe
Izrada i montaža snegobrana od flah gvožđa po projektu i detaljima. Držači su
flahovima ankerovani za podlogu. Snegobrane očistiti, premazati minijumom i Metar
dva puta bojom za metal.
630
547 34.01.16.028 Sokla kulir-nanošenje mozaik maltera granilacije 0,8-1,2mm
Nanošenje mozaik maltera – kulir na delu sokle, granulacije 0,8-1,2mm,
vodoodbojnog, UV-otpornog i paropropusnog na bazi sintetičkih veziva,
mineralnih agregata i aditiva. Malter nanositi u debljini sloja i na način
preporučen od strane proizvađača materijala.Tonirati u boji prema zahtevu
investitora, a u skladu sa RAL kartom proizvođača. Obračun po m².
4000
Strana 49 od 66
Kvadratni metar
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
548 34.01.16.029 Sokla kulir-nanošenje mozaik maltera granilacije 1,4-2mm
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Nanošenje mozaik maltera – kulir na delu sokle, granulacije 1,4-2mm,
vodoodbojnog, UV-otpornog i paropropusnog na bazi sintetičkih veziva,
mineralnih agregata i aditiva. Malter nanositi u debljini sloja i na način
preporučen od strane proizvađača materijala.Tonirati u boji prema zahtevu
investitora, a u skladu sa RAL kartom proizvođača. Obračun po m².
Kvadratni metar
4500
Metar
600
Metar
500
Kvadratni metar
220
552 35.01.16.013 Sokla-obijanje veštačkog kamena I podloge
Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Po obijanju veštačkog kamena
Kvadratni metar
klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm i oprati soklu vodom.
420
553 34.01.05.032 Solarfleks-premaz hidroizolacije-dva premaza
Premaz hidroizolacije UV zaštitom kao reflektujudim slojem u dva premaza "refleksfim", "solarfleks", "ili ekvivalentno".
Kvadratni metar
250
554 35.01.10.004 Staklo ornament-demontaža polomljenog
Demontaža oštedenog (polomljenog) ornament stakla.
Kvadratni metar
500
555 35.01.10.002 Staklo armirano-demontaža polomljenog
Demontaža oštedenog (polomljenog) armirano - žičanog stakla.
Kvadratni metar
500
556 35.01.10.003 Staklo profilit-demontaža polomljenog
Demontaža oštedenog (polomljenog) profilit stakla.
Kvadratni metar
500
557 34.01.10.012 Staklo-nabavka I ugradnja-dvostruko Profilit staklo K-26-debljina 6mm
Nabavka i postavljanje dvostrukog profilit stakla K-26, debljine 6 mm. Staklo
zalepiti i zaliti silikonom.
Kvadratni metar
4700
Nabavka i postavljanje dvostrukog armiranog profilit stakla K-26, debljine 6
mm. Staklo zalepiti i zaliti silikonom.
Kvadratni metar
5700
Nabavka i postavljanje glatkog mat stakla, debljine 3 mm. Staklo pričvrstiti i
zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
4200
549 34.01.08.006 Sokla od podnih keramičkih pločica lepkom za pločice-h=15cm
550 34.01.08.005 Sokla od podnih keramičkih pločica u cementnom malteru-h=15cm
551 35.01.16.010 Sokla-obijanje maltera
558 34.01.10.013
Staklo-nabavka I ugradnja-dvostruko armirano Profilit staklo K-26-debljina
6mm
559 34.01.10.006 Staklo-nabavka I ugradnja-glatko mat staklo-debljina 3mm
Nabavka i postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica visine do 15 cm.
Pločice lepiti lepkom za pločice. Podloga mora biti ravna i pripremljena a
postavljene pločice završno isfugovati.
Nabavka i postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica visine do 15 cm u
cementnom malteru. Podloga mora biti ravna i pripremljena a postavljene
pločice završno isfugovati.
Obijanje maltera sklonog padu sa sokle. Obiti malter i klamfama očistiti
malter do dubine 2cm. Površine očistiti čeličnim četkama i oprati zidove
vodom.
Strana 50 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
560 34.01.10.007 Staklo-nabavka I ugradnja-glatko mat staklo-debljina 4mm
Nabavka i postavljanje glatkog mat stakla, debljine 4 mm. Staklo pričvrstiti i
zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
4200
561 34.01.10.008 Staklo-nabavka I ugradnja-glatko mat staklo-debljina 6mm
Nabavka i postavljanje glatkog mat stakla, debljine 6 mm.Staklo pričvrstiti i
zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
5000
562 34.01.10.005 Staklo-nabavka I ugradnja-glatko providno staklo-debljina 10mm
Nabavka i postavljanje glatkog providnog stakla, debljine 10 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
3300
563 34.01.10.001 Staklo-nabavka I ugradnja-glatko providno staklo-debljina 3mm
Nabavka i postavljanje glatkog providnog stakla, debljine 3 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
1500
564 34.01.10.002 Staklo-nabavka I ugradnja-glatko providno staklo-debljina 4/5mm
Nabavka i postavljanje glatkog providnog stakla, debljine 4/5 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
1500
565 34.01.10.003 Staklo-nabavka I ugradnja-glatko providno staklo-debljina 5/6mm
Nabavka i postavljanje glatkog providnog stakla, debljine 5/6 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
2500
566 34.01.10.004 Staklo-nabavka I ugradnja-glatko providno staklo-debljina 8mm
Nabavka i postavljanje glatkog providnog stakla, debljine 8 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
3200
567 34.01.10.010 Staklo-nabavka I ugradnja-jednostruko Profilit staklo K-26-debljina 6mm
Nabavka i postavljanje jednostrukog Profilit stakla K-26, debljine 6 mm. Staklo
Kvadratni metar
zalepiti i zaliti silikonom.
4500
Nabavka i postavljanje jednostrukog armiranog profilit stakla K-26, debljine 6
Kvadratni metar
mm. Staklo zalepiti i zaliti silikonom.
4700
569 34.01.10.014 Staklo-nabavka I ugradnja-ornament bezbojno staklo-debljina 4/5mm
Nabavka i postavljanje ornament bezbojnog stakla, debljine 4/5 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
1500
570 34.01.10.016 Staklo-nabavka I ugradnja-ornament bezbojno staklo-debljina 5/6mm
Nabavka i postavljanje ornament bezbojnog stakla, debljine 5/6 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
8000
571 34.01.10.015 Staklo-nabavka I ugradnja-ornament staklo u boji-debljina 4/5mm
Nabavka i postavljanje ornament stakla u boji, debljine 4/5 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
8000
572 34.01.10.017 Staklo-nabavka I ugradnja-ornament staklo u boji-debljina 5/6mm
Nabavka i postavljanje ornament stakla u boji, debljine 5/6 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim kitom.
Kvadratni metar
8000
568 34.01.10.011
Staklo-nabavka I ugradnja-jednostruko armirano Profilit staklo K-26-debljina
6mm
Strana 51 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
573 34.01.10.009 Staklo-nabavka I ugradnja-žičano staklo
Nabavka i postavljanje armirano - žičanog stakla. Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajudim kitom.
574 34.01.16.019 Stiropor- ugradnja dilatacionog profila sa staklenom mrežicom
Ugradnja dilatacionog profila sa staklenom mrežicom za zatvaranje dilatacija.
Metar
Lepiti fleksibilnim mikroarmiranim građevinskim lepkom. Obračun po m'
110
575 34.01.16.018 Stiropor- ugradnja ugaonih PVC profila sa staklenom mrežicom
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG POCINKOVANOG PROFILA sa okapnicom,
širine: 8cm u sloju fleksibilnog lepka mikroarmiranog vlaknima. Pozicija
Metar
podrazumeva primenu odgovarajudih distancera i elemenata za spajanje
početnog profila u cilju obezbeđenja njegove linearnosti. Obračun po m'
110
576 34.01.16.020 Stiropor-nanošenje fleksibilnog mikroarmiranog građevinskog lepka
Nanošenje fleksibilnog mikroarmiranog građevinskog lepka ojačanog
staklenom mrežicom na fasadne površine, u dva sloja debljine 2x2mm i na
način preporučen od strane proizvađača materijala. U prvi sloj utisnuti alkalno
– postojanu staklenu mrežicu sa preklopima min. 10cm i dimenzijama otvora
Kvadratni metar
4 mm x 4mm odozgo prema dole. Najmanje 24 časa pre nanošenja drugog
sloja građevinskog lepka, dijagonalno oko uglova otvora prozora i vrata, u
sloju lepka postaviti trake mrežice dimenzija 45 x 25 cm, kao dodatno
ojačanje. Zagladiti metalnom gladilicom i naneti drugi sloja fleksibilnog
mikroarmiranog lepka i izravnati površine. Obračun po m².
510
577 34.01.16.021 Stiropor-nanošenje osnovnog impregnacionog premaza na fasadne površin
Nanošenje osnovnog impregnacionog premaza na fasadne površine kao
ppiprema podloge za malterisanje završno-zaštitnim malterima,
Kvadratni metar
vodoodbojnog, UV-otpornog i paropropusnog. Impregnaciju nanositi u skladu
sa tehničkim uputstvom od strane proizvađača materijala. Obračun po m².
90
578 34.01.16.015 Stiropor-postavljanje osnovnog početnog profila d=3cm
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG POCINKOVANOG PROFILA sa okapnicom,
širine: 3cm u sloju fleksibilnog lepka mikroarmiranog vlaknima. Pozicija
Metar
podrazumeva primenu odgovarajudih distancera i elemenata za spajanje
početnog profila u cilju obezbeđenja njegove linearnosti. Obračun po m'
80
579 34.01.16.016 Stiropor-postavljanje osnovnog početnog profila d=5cm
580 34.01.16.017 Stiropor-postavljanje osnovnog početnog profila d=8cm
581 34.01.16.014 Stiropor-postavljanje stiropora bez falca d=2cm na fasadu
Kvadratni metar
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG POCINKOVANOG PROFILA sa okapnicom,
Metar
širine: 5cm u sloju fleksibilnog lepka mikroarmiranog vlaknima. Pozicija
podrazumeva primenu odgovarajudih distancera i elemenata za spajanje
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG POCINKOVANOG PROFILA sa okapnicom,
Metar
širine: 8cm u sloju fleksibilnog lepka mikroarmiranog vlaknima. Pozicija
podrazumeva primenu odgovarajudih distancera i elemenata za spajanje
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG PVC PROFILA sa okapnicom, širine: 2cm
u sloju fleksibilnog lepka mikroarmiranog vlaknima. Obračun po m'
Strana 52 od 66
Metar
4000
85
90
75
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
582 34.01.16.008 Stiropor-postavljanje stiropora bez falca d=2cm na fasadu
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i paropropusnih, bez falca, ukupne debljine d=2cm.
Ploče lepiti fleksibilnim građevinskim lepkom mikroarmiranim vlaknima po
obodu table i na par pogača i dodatno mehanički pričvrstiti na podlogu
Kvadratni metar
odgovarajudim polipropilenskim pričvrsnim sredstvima za termoizolaciju
ojačanim staklenim vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim pojasevima (širine
2m) min. 10 kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati propisane standarde i
pravilnike o protiv-požarnoj otpornosti materijala. Obračun po m².
300
583 34.01.16.009 Stiropor-postavljanje stiropora bez falca d=3cm na fasadu
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i paropropusnih, bez falca, ukupne debljine d=3cm.
Ploče lepiti fleksibilnim građevinskim lepkom mikroarmiranim vlaknima po
obodu table i na par pogača i dodatno mehanički pričvrstiti na podlogu
Kvadratni metar
odgovarajudim polipropilenskim pričvrsnim sredstvima za termoizolaciju
ojačanim staklenim vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim pojasevima (širine
2m) min. 10 kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati propisane standarde i
pravilnike o protiv-požarnoj otpornosti materijala. Obračun po m².
450
584 34.01.16.010 Stiropor-postavljanje stiropora bez falca d=5cm na fasadu
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i paropropusnih, bez falca, ukupne debljine d=5cm.
Ploče lepiti fleksibilnim građevinskim lepkom mikroarmiranim vlaknima po
Kvadratni metar
570
585 34.01.16.011 Stiropor-postavljanje stiropora bez falca d=8cm na fasadu
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i paropropusnih, bez falca, ukupne debljine d=8cm.
Ploče lepiti fleksibilnim građevinskim lepkom mikroarmiranim vlaknima po
obodu table i na par pogača i dodatno mehanički pričvrstiti na podlogu
Kvadratni metar
odgovarajudim polipropilenskim pričvrsnim sredstvima za termoizolaciju
ojačanim staklenim vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim pojasevima (širine
2m) min. 10 kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati propisane standarde i
pravilnike o protiv-požarnoj otpornosti materijala.
890
Strana 53 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
586 34.01.16.012 Stiropor-postavljanje stiropora sa falcom d=5cm na fasadu
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i paropropusnih, sa falcom, ukupne debljine d=5cm.
Ploče lepiti fleksibilnim građevinskim lepkom mikroarmiranim vlaknima po
obodu table i na par pogača i dodatno mehanički pričvrstiti na podlogu
Kvadratni metar
odgovarajudim polipropilenskim pričvrsnim sredstvima za termoizolaciju
ojačanim staklenim vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim pojasevima (širine
2m) min. 10 kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati propisane standarde i
pravilnike o protiv-požarnoj otpornosti materijala. Obračun po m².
630
587 34.01.16.013 Stiropor-postavljanje stiropora sa falcom d=8cm na fasadu
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i paropropusnih, sa falcom, ukupne debljine d=8cm.
Ploče lepiti fleksibilnim građevinskim lepkom mikroarmiranim vlaknima po
Kvadratni metar
940
588 35.01.11.001 Struganje stare poludisperzivne i disperzivne boje sa zidova i plafona
Struganje stare poludisperzivne i disperzivne boje sa zidova i plafona.
Kvadratni metar
100
589 35.01.11.002 Struganje uljane boje sa zidova
Struganje uljane boje sa zidova.
Kvadratni metar
200
590 34.01.15.002 Tegola šindra-nabavka I posatvlljanje
Nabavka i postavljanje bitumenske šindre - tegole. Šindru pričvrstit za
postojedu daščanu podlogu nerđajudim ekserima sa širokom glavom ili
nerđajudim spojkama po uputstvu proizvođača. Pozicija podrazumeva i
Kvadratni metar
1290
591 34.01.15.001 Ter papir-skidanje postojedeg I nabavka I postavljanje novog
Skidanje postojedeg, i postavljanje novog ter papira.
Kvadratni metar
170
592 34.01.17.002 Teraco liveni-izrada poda na podlozi od betona debljine 3cm
Izrada poda od livenog teraca. Podlogu izraditi od betona MB 15, debljine 3
cm. Preko podloge naneti teraco smesumin. debljine 2cm, uvaljati i gletovati.
Kvadratni metar
Nakon tri dana izvršiti brušenje i glačanje dok se ne dobije ujednačeni sjaj.
Izvršiti pranje i premazivanje lanenim uljem ili rastvorom voska u benzinu i
uglačati krpama.
2800
593 34.01.17.003 Teraco liveni-obrada stepenika
Oblaganje stepenika livenim teracom. Podlogu izraditi od betona MB 15,
debljine 3 cm. Preko podloge naneti teraco smesumin. debljine 2cm, uvaljati i
Kvadratni metar
gletovati. Nakon tri dana izvršiti brušenje i glačanje dok se ne dobije
ujednačeni sjaj. Izvršiti pranje i premazivanje lanenim uljem ili rastvorom
voska u benzinu i uglačati krpama.
4500
594 35.01.18.001 Teraco ploče-demontaža pstavljenih u cementnom malteru
Rušenje poda od teraco ploča postavljenih u cementnom malteru sa
čišdenjem podloge i odlaganjem šuta na gradilišnu deponiju.
400
Strana 54 od 66
Kvadratni metar
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
595 34.01.17.001 Teraco ploče-nabavka I izrada poda od ploča dimenzija 25x25x3
596 35.01.18.002 Teraco ploče-postavljanje u cementnom malteru
597 35.01.10.014 Termopan staklo-montaža postojedeg
Duži opis
JM
5
4
Nabavka i izrada poda od teraco ploča, dimenzija 25x25x3 cm, u cementnom
malteru. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere 1:3
Kvadratni metar
i zaliti cementnim mlekom. Spojnice fugovati, a ploče očistiti. U cenu ulazi i
nabavka teraco ploča
Postavljanje postojedih teraco ploča u cementnom malteru. Ploče postaviti u
sloju cementnog maltera debljine 3cm razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom- Kvadratni metar
Spojnice fugovati, ploče očistit.
Montaža postojedeg termoizolacionog sendvič stakla. Termo staklo postaviti
na podmetače od nerđajudeg materijala ( olovo, drvo, plastični mterijal,
Kvadratni metar
EPDM ). Kitovati odgovarajudim plastičnim kitom tako da se metalni okvir
termo stakla ne vidi.
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
6
2000
600
450
598 34.01.10.027 Termopan staklo-nabavka I ugradnja-debljine 4+12+4
Nabavka i postavljanje termoizolacionog sendvič stakla, debljine 4+12+4mm.
Termo staklo postaviti na podmetače od nerđajudeg materijala ( olovo, drvo,
Kvadratni metar
plastični materijal, EPDL ) kitovati odgovarajudim plastičnim kitom tako da se
metalni okvir termo stakla ne vidi.
2500
599 34.01.10.028 Termopan staklo-nabavka I ugradnja-debljine 4+16+4
Nabavka i postavljanje termoizolacionog sendvič stakla, debljine 4+16+4 mm.
Termo staklo postaviti na podmetače od nerđajudeg materijala ( olovo, drvo,
Kvadratni metar
plastični materijal, EPDL ) kitovati odgovarajudim plastičnim kitom tako da se
metalni okvir termo stakla ne vidi.
2500
600 34.01.10.029 Termopan staklo-nabavka I ugradnja-debljine 6+12+6
Nabavka i postavljanje termoizolacionog sendvič stakla, debljine 6+12+6 mm.
Termo staklo postaviti na podmetače od nerđajudeg materijala ( olovo, drvo,
Kvadratni metar
plastični materijal, EPDL ) kitovati odgovarajudim plastičnim kitom tako da se
metalni okvir termo stakla ne vidi.
3500
Izrada i montaža montaža trihtera sa šajbnom od pocinkovanog lima, debljine
Komad
0,55 mm, na mestu prodora antene , konzole i slično. Trihter dimenzija
Ø50/120mm i šajbnom 400x400 mm.
Izrada armirano betonskog trotoara D=10cm, MB 20 Stazu armirati
Kvadratni metar
armaturnom mrežom Q92. Trotoar raditi u padu od zgrade 1,5-2%, u
lamelama dužine 1.5m sa ankreovanjem za objekat na rastojanju 0,5m
601 34.01.04.072
Trihter-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-dim. O50/120mm i
šajbnom 400x400 mm
602 34.01.13.007
Trotoar armiran-betoniranje sa izradom cementne košuljice-beton MB 10
armaturna mreža Q92 -debljina 10 cm
603 34.01.13.005
Trotoar-betoniranje sa izradom cementne košuljice-beton MB 10-debljina 10- Betoniranje trotoara betonom MB 20 debljine 10–15 cm sa istovremenom
15cm
izradom cementne košuljice i zalivanjem fuga cementnim malterom
Kvadratni metar
1500
604 34.01.13.004
Trotoar-betoniranje sa izradom cementne košuljice-beton MB 10-debljina
10cm
Betoniranje trotoara betonom MB 20 debljine do 10 cm sa istovremenom
izradom cementne košuljice i zalivanjem fuga cementnim malterom.
Kvadratni metar
1100
605 34.01.13.006
Trotoar-betoniranje sa izradom cementne košuljice-beton MB 10-debljina 15- Betoniranje trotoara betonom MB 20 debljine 15-20cm sa istovremenom
20cm
izradom cementne košuljice i zalivanjem fuga cementnim malterom.
Kvadratni metar
1800
Strana 55 od 66
700
1250
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
606 35.01.12.021 Trotoar-rušenje-betonski-debljina 10-15cm
Rušenje betonskih trotoara debljine 10 do 15 cm
Kvadratni metar
350
607 35.01.12.022 Trotoar-rušenje-betonski-debljina 15-20cm
Rušenje betonskih trotoara debljine 15 do 20 cm
Kvadratni metar
420
608 35.01.12.020 Trotoar-rušenje-betonski-debljina do 10cm
Rušenje betonskih trotoara debljine do 10 cm
Kvadratni metar
250
609 35.01.04.036 Uvala iksna-demontaža-pocinkovani lim
Demontaža limenih opšiva uvala, iksni.
Metar
70
610 35.01.04.040 Uvala iksna-opšivanje postojedim-pocinkovani lim
Opšivanje uvale, iksne, postojedim limom.
Metar
200
611 35.01.04.037 Uvala iksna-opšivanje postojedim-pocinkovani lim-RŠ 40
Opšivanje uvale, iksne, postojedim limom, RŠ 40 cm.
Metar
90
612 35.01.04.038 Uvala iksna-opšivanje postojedim-pocinkovani lim-RŠ 50
Opšivanje uvale, iksne, postojedim limom, RŠ 50 cm.
Metar
95
613 35.01.04.039 Uvala iksna-opšivanje postojedim-pocinkovani lim-RŠ 66
Opšivanje uvale, iksne, postojedim limom, RŠ 66 cm.
Metar
100
614 34.01.04.035 Uvala, iksna-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm
Opšivanje uvale, iksne, novim pocinkovanim limom debljine 0,55 mm.
Kvadratni metar
1300
615 34.01.04.032 Uvala, iksna-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 40 cm
Opšivanje uvale, iksne, novim pocinkovanim limom, RŠ 40 cm, debljine 0,55
mm.
Metar
770
616 34.01.04.033 Uvala, iksna-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 50 cm
Opšivanje uvale, iksne, novim pocinkovanim limom, RŠ 50 cm, debljine 0,55
mm.
Metar
880
617 34.01.04.034 Uvala, iksna-opšivanje novim pocinkovanim limom d=0,55 mm-RŠ 66 cm
Opšivanje uvale, iksne, novim pocinkovanim limom, RŠ 66 cm, debljine 0,55
mm.
Metar
1070
618 35.01.04.020 Ventilaciona glava-demontaža-pocinkovani lim
Demontaža ventilacionih glava od pocinkovanog lima.
Komad
120
Strana 56 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
619 34.01.04.020 Ventilaciona glava-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55mm-fi 100 mm
620 34.01.04.021 Ventilaciona glava-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55mm-fi 120 mm
621 34.01.04.022 Ventilaciona glava-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55mm-fi 150 mm
JM
Duži opis
5
4
Izrada i montaža ventilacionih glava, Ø 100 mm, od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, po detaljima i uputstvu projektanta . Ventilacione glave
postaviti na cevi.Deo cevi glave mora da uđe u ventilacionu cev minimum 50 Komad
cm i da se zaletuje kalajem od najmanje 40%.U cenu ulazi i obrada prodora sa
izradom podmetača.
Izrada i montaža ventilacionih glava, Ø 120 mm, od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, po detaljima i uputstvu projektanta . Ventilacione glave
postaviti na cevi.Deo cevi glave mora da uđe u ventilacionu cev minimum 50 Komad
cm i da se zaletuje kalajem od najmanje 40%.U cenu ulazi i obrada prodora sa
izradom podmetača.
Izrada i montaža ventilacionih glava, Ø 150 mm, od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, po detaljima i uputstvu projektanta . Ventilacione glave
postaviti na cevi.Deo cevi glave mora da uđe u ventilacionu cev minimum 50 Komad
cm i da se zaletuje kalajem od najmanje 40%.U cenu ulazi i obrada prodora sa
izraom podmetača.
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
6
2000
2200
3300
622 35.01.04.021 Ventilaciona glava-montaža postojedih-pocinkovani lim-fi 100mm
Montaža postojedih ventilacionih glava, Ø 100 mm, od pocinkovanog lima.
Ventilacione glave postaviti na cevi. Deo cevi mora da uđe u ventilacionu cev
Komad
minimum 50mm i da se zaletuje kalajem od najmanje 40%. U cenu ulazi i
obrada prodora sa izradom podmetača.
150
623 35.01.04.022 Ventilaciona glava-montaža postojedih-pocinkovani lim-fi 120mm
Montaža postojedih ventilacionih glava, Ø 120 mm, od pocinkovanog lima.
Ventilacione glave postaviti na cevi. Deo cevi mora da uđe u ventilacionu cev
Komad
minimum 50mm i da se zaletuje kalajem od najmanje 40%. U cenu ulazi i
obrada prodora sa izradom podmetača.
150
624 35.01.04.023 Ventilaciona glava-montaža postojedih-pocinkovani lim-fi 150mm
Montaža postojedih ventilacionih glava, Ø 150 mm, od pocinkovanog lima.
Ventilacione glave postaviti na cevi. Deo cevi mora da uđe u ventilacionu cev
Komad
minimum 50mm i da se zaletuje kalajem od najmanje 40%. U cenu ulazi i
obrada prodora sa izradom podmetača.
150
625 34.01.04.004 Ventilacione cevi-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55mm-fi 100 mm
Izrada i montaža ventilacionih cevi, Ø 100 mm, od pocinkovanog lima debljine
Metar
0,55 mm. Pojedini delovi ventilacionih cevi moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%..
580
626 34.01.04.003 Ventilacione cevi-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55mm-fi 75 mm
Izrada i montaža ventilacionih cevi, Ø 75 mm, od pocinkovanog lima debljine
Metar
0,55 mm. Pojedini delovi ventilacionih cevi moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%..
550
627 35.01.04.002 Ventilacione kružne cevi-demontaža-poc. Lim
Demontaža ventilacionih kružnih cevi od pocinkovanog lima.
Metar
70
Strana 57 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
628 35.01.04.004 Ventilacione kružne cevi-montaža postojedih-poc. Lim-fi 100mm
629 35.01.04.003 Ventilacione kružne cevi-montaža postojedih-poc. Lim-fi 75mm
Duži opis
4
Montaža postojedih ventilacionih cevi, prečnika 100 mm. Pojedini delovi
ventilacionih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50mm i d se
zaletuju kalajem od najmanje 40%.
Montaža postojedih ventilacionih cevi, prečnika 75 mm. Pojedini delovi
ventilacionih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50mm i d se
zaletuju kalajem od najmanje 40%.
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
5
6
Metar
100
Metar
100
630 34.01.04.067 Vertikalna dilatacija-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm
Izrada i montaža vertikalne dilatacije iz dva dela od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm..
Kvadratni metar
1300
631 34.01.04.065 Vertikalna dilatacija-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 50cm
Izrada i montaža vertikalne dilatacije iz dva dela od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, RŠ 50 cm.
Metar
700
632 34.01.04.066 Vertikalna dilatacija-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 60cm
Izrada i montaža vertikalne dilatacije iz dva dela od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, RŠ 60 cm.
Metar
810
633 35.01.04.015 Vetar lajsna-demontaža-pocinkovani lim
Demontaža opšivke krovne ivice, veterlajsne od pocinkovanog lima.
Metar
50
634 34.01.04.015 Vetar lajsna-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 25cm
Izrada i montaža vetar lajsni od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ do
25cm
Metar
480
635 34.01.04.016 Vetar lajsna-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 33cm
Izrada i montaža vetar lajsni od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ do
33cm
Metar
580
636 34.01.04.017 Vetar lajsna-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 40cm
Izrada i montaža veterlajsni od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ do
40cm
Metar
680
637 34.01.04.018 Vetar lajsna-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 50cm
Izrada i montaža veterlajsni od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ do
50cm
Metar
780
638 34.01.04.019 Vetar lajsna-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 66cm
Izrada i montaža veterlajsni od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ do
66cm
Metar
880
639 35.01.04.085 Vetar lajsna-montaža postojede-pocinkovani lim-RŠ do 66cm
Montaža postojedih veterlajsni od pocinkovanog lima RŠ do 66cm
Metar
95
640 35.01.04.016 Vetar lajsne-montaža postojede-pocinkovani lim-RŠ do 25cm
Montaža postojedih vetar lajsni od pocinkovanog lima RŠ do 25cm
Metar
75
Strana 58 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
641 35.01.04.017 Vetar lajsne-montaža postojede-pocinkovani lim-RŠ do 33cm
Montaža postojedih vear lajsni od pocinkovanog lima RŠ do 33cm
Metar
80
642 35.01.04.018 Vetar lajsne-montaža postojede-pocinkovani lim-RŠ do 40cm
Montaža postojedih vetar lajsni od pocinkovanog lima RŠ do 40cm
Metar
85
643 35.01.04.019 Vetar lajsne-montaža postojede-pocinkovani lim-RŠ do 50cm
Montaža postojedih vetar lajsni od pocinkovanog lima RŠ do 50cm
Metar
90
644 34.01.15.005
645 34.01.15.006
646 34.01.15.004
647 34.01.15.003
Vlaknocementne ploče ravne bez azbesta-dvostruko pričvršdene krovnim
kukama-nabavka I pokrivanje-dimenzija 72x40 cm
Dvostruko pokrivanje krova novim ravnim vlaknocementnim pločama bez
azbesta, dimenzija 72x40 cm, armiranim vlaknima paropropusnim, negorivim,
Kvadratni metar
visokoelastišnim i biološki otpornim u svemu prema uputstvu prizvođača.
Ploče pričvrstiti krovnim pocinkovanim kukama, a na uglovima krova i na
izloženim mestima dodatno pričvrstiti sa dva eksera.
2200
Vlaknocementne ploče ravne bez azbesta-dvostruko pričvršdene
toplocinkovanim vijcima-nabavka I pokrivanje-dimenzija 40x40 cm
Pokrivanje krova novim vlaknocementnim valovitim pločama bez azbesta,
armiranim vlaknima, paropropusnim, negorivim, visokoelastičnim i bioločki
otpornim u svemu prema uputstvu proizvođača. Ploče pričvrstiti za
potkonstrukciju toplocinkovanim vijcima, sa nerđajudom podločkom i EPDM
zaptivkom.
Kvadratni metar
1200
Vlaknocementne ploče ravne bez azbesta-dvostrukopričvršdene krovnim
kukama-nabavka I pokrivanje-dimenzija 40x40 cm
Dvostruko pokrivanje krova novim ravnim vlaknocementnim pločama bez
azbesta, dimenzija 40x40 cm, armiranim vlaknima paropropusnim, negorivim,
Kvadratni metar
visokoelastišnim i biološki otpornim u svemu prema uputstvu prizvođača.
Ploče pričvrstiti krovnim pocinkovanim kukama, a na uglovima krova i na
izloženim mestima dodatno pričvrstiti sa dva eksera.
2200
Vlaknocementne ploče ravne bez azbesta-jednostruko pričvršdene krovnim
kukama-nabavka I pokrivanje-dimenzija 40x40 cm
Jednostruko pokrivanje krova novim ravnim vlaknocementnim pločama bez
azbesta, dimenzija 40x40 cm, armiranim vlaknima paropropusnim, negorivim,
Kvadratni metar
visokoelastišnim i biološki otpornim u svemu prema uputstvu prizvođača.
Ploče pričvrstiti krovnim pocinkovanim kukama, a na uglovima krova i na
izloženim mestima dodatno pričvrstiti sa dva eksera.
1200
648 35.01.04.065 Vodoskupljač-demomntaža
Demontaža postojedih vodoskupljača.
Komad
350
649 34.01.04.078 Vodoskupljač-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm
Izrada i montaža vodoskupljača od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm.
Komad
3600
650 35.01.04.066 Vodoskupljač-momntaža postojedeg
Montaža postojedeg vodoskupljača.
Komad
450
Strana 59 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
651 34.01.06.001 Vrata dvokrilna-nabavka I ugradnja-eloksirani aluminijum-dim 3.25x2,85m.
Nabavka i montaža novih ulaznih dvokrilnih aluminijumskih vrata zastakljenih
prema šemi dim. 3.25x2,85m. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma,
zastakliti termopan FLOT staklom "4+16+4"mm i dihtovati trajno elastičnom
Komad
gumom EPDM kvaliteta.Na vrata ugraditi automat za zatvaranje vrata kao i
interfonski prihvatnik i bravu sa cilindar uloškom i povezati je na postojedu
interfonsku instalaciju. Na fiksno krilo ugraditi riglu za vrata sa mogudnošdu
otvranja krila.
652 35.01.06.001 Vrata ulazna dvokrilna-demontaža-gvozdena-3,25x2,85m
Demontaža postojedih gvozdenih ulaznih dvokrilnih vrata dimenzija
3,25x2,85m.
Komad
5000
653 35.01.06.002 Vrata-ampasovanje
Ampasovanje vrata.
Komad
2000
204000
654 35.01.12.040
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
120
655 35.01.12.041
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
181
656 35.01.12.042
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
241
657 35.01.12.043
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
362
658 35.01.12.044
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjemdu.
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjemdu.
Komad
483
659 35.01.12.045
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
604
660 35.01.07.015
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
120
661 35.01.07.016
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
181
662 35.01.07.017
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
241
Strana 60 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 30/30cm sa
663 35.01.07.018
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
362
664 35.01.07.019
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
483
665 35.01.07.020
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 12cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
604
666 35.01.12.046
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
180
667 35.01.12.047
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
200
668 35.01.12.048
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
280
669 35.01.12.049
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
450
670 35.01.12.050
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
550
671 35.01.12.051
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
715
672 35.01.07.021
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
180
673 35.01.07.022
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 15/15cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 15/15cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
200
674 35.01.07.028
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 15/15cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 15/15cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
250
675 35.01.07.023
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
280
Strana 61 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 20/20cm sa
676 35.01.07.029
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
330
677 35.01.07.024
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
450
678 35.01.07.030
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
500
679 35.01.07.025
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
550
680 35.01.07.031
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
600
681 35.01.07.026
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
715
682 35.01.07.032
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 25cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
800
683 35.01.12.034
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
113
684 35.01.12.035
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
170
685 35.01.12.036
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
227
686 35.01.12.037
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
341
687 35.01.12.038
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
455
688 35.01.12.039
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
569
Strana 62 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 10/10cm sa
689 35.01.07.009
malterisanjem sa perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem sa perdašenjem
Komad
113
690 35.01.07.010
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 15/15cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 15/15cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
170
691 35.01.07.011
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
227
692 35.01.07.012
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
341
693 35.01.07.013
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
455
694 35.01.07.014
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine 7cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
569
695 35.01.12.052
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
200
696 35.01.12.053
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
250
697 35.01.12.054
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
330
698 35.01.12.055
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
500
699 35.01.12.056
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
600
700 35.01.12.057
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
800
701 35.01.07.027
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Zaziđivanje otvora u zidu od opeke debljine preko 25cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Komad
200
Strana 63 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12cm, širine do 25cm sa
702 35.01.07.007
malterisanjem u cementnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Metar
280
703 35.01.07.003
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Metar
250
704 35.01.07.008
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Metar
480
705 35.01.07.004
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Metar
400
706 35.01.07.005
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Metar
300
707 35.01.07.001
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Metar
200
708 35.01.07.006
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Metar
400
709 35.01.07.002
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Metar
350
710 35.01.12.032
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Metar
280
711 35.01.12.028
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Metar
250
712 35.01.12.033
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Metar
480
713 35.01.12.029
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 12 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Metar
400
714 35.01.12.030
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Metar
300
Strana 64 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
1
2
3
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
4
5
6
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7 cm, širine do 25 cm sa
715 35.01.12.026
malterisanjem u produžnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Metar
200
716 35.01.12.031
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u cementnom malteru
Metar
400
717 35.01.12.027
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Zaziđivanje šlica u zidu od opeke debljine 7 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u produžnom malteru
Metar
350
718 35.01.10.010 montaža postojedih polikarbonatnih ploča (leksan)
Montaža postojedeg profilit stakla. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajudim
kitom.
Kvadratni metar
450
719 35.01.15.001 Šindra-demontaža
Demontaža krovnog pokrivača od bitumenske šindre - tegole.
Kvadratni metar
120
720 35.01.15.002 Šindra-montaža postojede
Postavljanje krovnog pokrivača od postojede šindre
Kvadratni metar
180
721 34.01.15.026 Šljunak-nabavka I razastiranje novog granulisanog šljunka d=4-6cm
Nabavka, transport i razastiranje novog granulisanog šljunka d=4-6cm po
završetku izrade hidroizolacije.
Kvadratni metar
150
722 35.01.15.037 Šljunak-skidanje sa horizontalne hidroizolacije-d=4-6cm I pranjem vodom
Skidanje postojedeg granulisanog šljunka sa horizontalne hidroizolacije d=46cm,čišdenje i pranje vodom sa deponovanjem za ponovnu upotrebu i
razastiranje po završetku izrade hidroizolacije.
Kvadratni metar
110
Šljunak-skidanje sa horizontalne hidroizolacije-d=4-6cm sa deponovanjem na Skidanje postojedeg granulisanog šljunka sa horizontalne hidroizolacije d=4gradilišnu deponiju
6cm sa deponovanjem na gradilišnu deponiju.
Kvadratni metar
100
723 35.01.15.038
724 34.01.04.005 Šoder lajsna-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 25+12,5 cm
Izrada i montaža šoder lajsni RŠ 25+12,5 cm od pocinkovanog lima debljine
0,55mm.
Metar
750
725 34.01.04.006 Šoder lajsna-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 33+12,5 cm
Izrada i montaža šoder lajsni RŠ 33+12,5 cm od pocinkovanog lima debljine
0,55mm.
Metar
800
726 35.01.04.005 Šoder lajsne-demontaža
Demontaža šoder lajsni
Metar
50
727 35.01.04.007 Šoder lajsne-montaža postojedih-pocinkovani lim- RŠ 33+12,5 cm
Montaža postojedih šoder lajsni RŠ 33+12,5 cm od pocinkovanog lima.
Metar
90
Strana 65 od 66
Cenovnik JPGS - GZR
Cenovnik JPGS - GZR
Broj
Artikal
Opis
Duži opis
JM
Cenovnik JPGS
Građevinskozanatski radovi
1
2
3
4
5
6
728 35.01.04.006 Šoder lajsne-montaža postojedih-pocinkovani lim-RŠ 25+12,5 cm
Montaža postojedih šoder lajsni RŠ 25+12,5 cm od pocinkovanog lima.
Metar
85
729 34.01.06.002 Špaletne-ugradnja ugaonih lajsni-eloksirani aluminijum
Obrada špaletni oko novih ulaznih vrata i ugradnja ugaonih lajsni od
eloksiranog aluminijuma.
Metar
650
730 34.01.14.017 Štafle-nabavka I postavljanje-četinarska građa-48/78 mm
Nabavka i postavljanje štafli 48/78 mm od suve četinarske građe radi
postavljanja lamperije.
Kvadratni metar
400
731 34.01.04.061 Štucna-izrada I montaža-pocinkovani lim d=0,60 mm
Demontaža, izrada i montaža štucne, čaure, u vencu od pocinkovanog lima
debljine 0,60 mm. Štucna mora biti šira od vertikale za najmanje 10mm.
Štucnu zaštitit od korozije sa spoljne i unutrašnje strane.
Komad
550
732 35.01.02.010 Šut-odvoz-po m3
Prikupljanje, utovar i odvoz građevinskog šuta na Gradsku deponiju
Kubni metar
1000
733 35.01.02.009 Šut-odvoz-tura
Odvoz šuta sa gradilišta.
Komad
3000
734 34.01.05.020 “Alumination 301 FT “- nabavka I postavljanje preko podloge
Izrada vodonepropusne i antikorozivne zaštite limenih površina “Alumination
301 FT “ na bazi asfaltnih rastvora, smola i sintetičkih vlakana i
aluminijumskog pigmenta preko podloge. Vlažan sloj treba da bude
Kvadratni metar
preporučene debljine od 800μm. Pri izvođenju radova pridržavati se
tehničkog uputstva proizvođača i preporučenih alata. Utrošak materijala min.
0,8 l/m2. Obračun po m2 tretirane površine.
1200
735 35.01.10.011 Staklo ornament-montaža postojedeg
Montaža postojedeg ornament stakla. Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajudim kitom.
450
736 40.05.03.003 Nespecificirane usluge i radovi po radnom nalogu P&S*
Kvadratni metar
RSD
Strana 66 od 66
Download

Cenovnik JPGS