LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I
IZDAJU NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
2157101
1122460
1122858
1122846
ATC
A
A01
A01A
A01AB
A01AB09
INN
mikonazol
A01AB09
mikonazol
omeprazol
A02BC01
omeprazol
A02BC01
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC02
DAKTANOL
oralni gel
tuba, 1 po 40 g 2%
Galenika a.d.
Republika Srbija
200,60
Participacija
osiguranog
lica
0,2 g
50,15
50,00
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Inhibitori protonske pumpe
A02
A02B
A02BC
A02BC01
A02BC01
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
STOMATOLOŠKI PREPARATI
Stomatološki preparati
Antiinfektivi i antiseptici za lokalno – oralnu primenu
omeprazol
omeprazol
OMEPROL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner za tablete, 15
po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
404,30
20 mg
26,95
50,00
ZEPROM
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
377,30
20 mg
26,95
50,00
blister, 14 po 20 mg
Ufar d.o.o. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
d.d.
Republika Srbija
377,30
20 mg
26,95
50,00
ORTANOL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
pantoprazol
1122915
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
225,40
40 mg
32,20
50,00
1122916
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 20 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
450,80
40 mg
32,20
50,00
1122920
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
271,60
40 mg
19,40
50,00
1122921
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 40 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
543,20
40 mg
19,40
50,00
1122860
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
225,40
40 mg
32,20
50,00
Strana 2
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Zaštićeno ime
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
INN
1122861
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 20 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
450,80
40 mg
32,20
50,00
1122862
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
271,60
40 mg
19,40
50,00
1122863
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 40 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
543,10
40 mg
19,40
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC03
1122160
1122161
1122910
1122911
A02BC03
A02BC03
A02BC03
A02BC03
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC05
1122810
1122811
1122815
1122814
A02BC05
A02BC05
A02BC05
A02BC05
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 30 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
392,70
30 mg
28,05
50,00
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 28 po 15 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
465,70
30 mg
33,26
50,00
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
bočica, 28 po 15 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
465,70
30 mg
33,26
50,00
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
bočica, 28 po 30 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
785,40
30 mg
28,05
50,00
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
7 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
222,50
30 mg
47,68
50,00
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
7 po 40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
279,40
30 mg
29,94
50,00
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
445,00
30 mg
47,68
50,00
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
558,80
30 mg
29,94
50,00
INDIKACIJE
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
Strana 3
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1124301
3124300
1124303
ATC
A03
A03F
A03FA
A03FA01
metoklopramid
A03FA01
metoklopramid
A03FA01
A03FA01
INN
metoklopramid
metoklopramid
Zaštićeno ime
leka
KLOMETOL
KLOMETOL
REGLAN
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
FO
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
Propulzivi
Propulzivi
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tableta
blister, 30 po 10 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
87,00
30 mg
8,70
50,00
oralni rastvor
bočica od tamnog
stakla, 1 po 100 ml (5
mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
70,30
30 mg
21,09
50,00
blister, 40 po 10 mg
Alkaloid a.d. u
saradnji sa SanofiAventis, Francuska
Republika
Makedonija
116,00
30 mg
8,70
50,00
tableta
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
Antagonisti serotonina (5HT3)
A04
A04A
A04AA
A04AA01
ondansetron
1124532
A04AA01
ondansetron
ONDASAN
film tableta
10 po 4 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
1.383,10
16 mg
553,24
50,00
1124534
A04AA01
ondansetron
ONDASAN
film tableta
10 po 8 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
2.766,30
16 mg
553,26
50,00
Actavis Ltd.
Malta
2.766,30
2 mg
553,26
50,00
INDIKACIJE
A04AA02
Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
granisetron
1124100
A04AA02
granisetron
RASETRON
film tableta
blister, 10 po 1 mg
1124104
A04AA02
granisetron
RASETRON
film tableta
blister, 5 po 2 mg
Actavis Ltd.
Malta
2.766,30
2 mg
553,26
50,00
10 po 1 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
2.766,30
2 mg
553,26
50,00
1124586
A04AA02
INDIKACIJE
granisetron
KYTRIL
film tableta
Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Strana 4
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
A05
A05A
A05AA
A05AA02
ursodeoksiholna kiselina
1127500
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
URSOSAN
kapsula, tvrda
blister, 50 po 250 mg
Pro. Med. CS Praha
A.S.
Češka
1.190,50
0,75 g
71,43
50,00
1127501
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
URSOSAN
kapsula, tvrda
blister, 100 po 250 mg
Pro. Med. CS Praha
A.S.
Češka
2.381,00
0,75 g
71,43
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
A06
A06A
A06AD
A06AD11
3127050
3127441
3127425
A06AD11
A06AD11
A06AD11
INN
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
FO
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
Terapija bolesti žučnih puteva
Preparati žučnih kiselina
Zaštićeno ime
leka
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3);
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
LAKSATIVI
Laksativi
Osmotski laksativi
laktuloza
laktuloza
laktuloza
laktuloza
sirup
1 po 500 ml (66,7g/100
ml) 96%
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
417,00
6,7 g
8,38
50,00
sirup
boca plastična, 1 po
500 ml (650 mg/ml)
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
417,00
6,7 g
8,38
50,00
oralni rastvor
boca plastična, 1 po
500 ml (667g/l)
Abbott Biologicals
B.V.
Holandija
417,00
6,7 g
8,38
50,00
PORTALAK
LACTULOSE-MIP
DUPHALAC
INDIKACIJE
1. Portosistemske encefalopatije ( K72 ).
NAPOMENA
A07
A07A
A07AA
A07AA02
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
Intestinalni antiinfektivi
Antibiotici
nistatin
1327260
2327262
A07AA02
A07AA02
nistatin
nistatin
NYSTATIN
obložena tableta
blister, 10 po 500000 i.j.
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
53,10
1,5 Mi.j.
15,93
50,00
NYSTATIN
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 24 ml
(100000 i.j./ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
72,90
1,5 Mi.j.
45,56
50,00
Strana 5
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3126303
ATC
A07AX
A07AX03
nifuroksazid
A07AX03
nifuroksazid
INDIKACIJE
NAPOMENA
A07D
A07DA
A07DA03
1126401
1126412
1129930
A07DA03
A07DA03
oralna suspenzija
bočica, 1 po 90 ml (200
mg/5 ml)
Bosnalijek d.d.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Bosna i
Hercegovina
227,30
600 mg
37,88
50,00
Samo za decu do 7 godina starosti.
Antipropulzivi
Antipropulzivi
loperamid
loperamid
loperamid
budesonid
A07EA06
budesonid
NAPOMENA
A07EC
A07EC01
ENTEROFURYL
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
Ostali intestinalni antiinfektivi
1. Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.
A07E
A07EA
A07EA06
INDIKACIJE
1129490
INN
Zaštićeno ime
leka
LOPERAMID
LOPEDIUM AKUT
tableta
kapsula, tvrda
blister, 20 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
99,70
10 mg
24,93
50,00
blister, 10 po 2 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
49,80
10 mg
24,90
50,00
8.164,40
9 mg
244,93
50,00
Intestinalni antiinflamatorni lekovi
Kortikosteroidi koji deluju lokalno
BUDOSAN
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 100 po 3 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona ( K50 ).
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na
osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Aminosalicilna kiselina i slični lekovi
sulfasalazin
SALAZOPYRIN-EN
gastrorezistentna
tableta
boca plastična, 100 po
500 mg
mesalazin
5-ASA
gastrorezistentna
tableta
blister, 100 po 250 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
997,80
mesalazin
5-ASA
supozitorija
blister, 30 po 250 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
805,70
A07EC01
sulfasalazin
A07EC02
mesalazin
1129300
A07EC02
5129303
A07EC02
Pfizer Health AB
Švedska
885,70
2g
35,43
50,00
1,5 g
59,87
50,00
1,5 g
161,14
50,00
INDIKACIJE
1. Crohnova bolest ( K50 ),
2. Ulcerozni kolitis ( K51 ).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim lekovima.
Strana 6
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
Digestivi, uključujući enzime
Digestivi, uključujući enzime
Enzimski preparati
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
A09
A09A
A09AA
A09AA02
pankreatin
1121153
A09AA02
pankreatin
KREON 25 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner plastični, 20
po 300 mg
Abbott Products
GMBH
Nemačka
543,20
4 kapsule
108,64
50,00
1121154
A09AA02
pankreatin
KREON 25 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner plastični, 50
po 300 mg
Abbott Products
GMBH
Nemačka
1.358,10
4 kapsule
108,65
50,00
1121155
A09AA02
pankreatin
KREON 25 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner plastični, 100
po 300 mg
Abbott Products
GMBH
Nemačka
2.716,20
4 kapsule
108,65
50,00
INDIKACIJE
1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatoreja, dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, uzrokovana stanjem nakon totalna pankreatektomije, totalne gastrektomije ili teških oblika
poremećaja egzokrine funkcije pankreasa (K90.3).
NAPOMENA
A10
A10A
A10AB
A10AB01
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod taškom 2, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI )
Insulini I analozi
Insulini I analozi, kratkog dejstva
insulini kratkog dejstva, humani
uložak, 5 po 3 ml (100
i.j./ml)
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S Danska; Francuska
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
Novo Nordisk A/S
Danska
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
0041413
A10AB01
insulin humani
rastvor za injekciju u
ACTRAPID PENFILL
ulošku
0041414
A10AB01
insulin humani
ACTRAPID Novo Let
rastvor za injekciju u pen sa uloškom, 5 po 3
penu sa uloškom
ml (100 i.j./ml )
0041425
A10AB01
insulin humani
HUMULIN R
rastvor za injekciju u
ulošku
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.;
Eli Lilly Italia S.P.A.
Francuska; Italija
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
0041533
A10AB01
insulin humani
INSUMAN RAPID
OPTISET
rastvor za injekciju,
pen sa uloškom
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
Strana 7
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
0041563
A10AB01
NAPOMENA
A10AB04
0041507
A10AB04
INN
insulin humani
Zaštićeno ime
leka
INSUMAN RAPID
SOLOSTAR
FO
rastvor za injekciju,
pen sa uloškom
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Nemačka
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
Francuska; Italija
2.974,90
40 i.j.
79,33
50,00
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin lispro
insulin lispro
HUMALOG
rastvor za injekciju
uložak, 5 po 3 ml (100
i.j./ml)
Lilly France S.A.S.;
Eli Lilly Italia S.P.A.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani
hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i
dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim,
odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije( glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka)
i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i
verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno
specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje
ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
NAPOMENA
A10AB05
0041532
A10AB05
NAPOMENA
insulin aspart (analog humanom)
insulin aspart
NOVO RAPID
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 10 ml (100
i.j./ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
2.195,30
40 i.j.
87,81
50,00
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Strana 8
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0041527
ATC
A10AB05
Zaštićeno ime
INN
leka
insulin aspart (analog humanom)
A10AB05
insulin aspart
NAPOMENA
A10AB06
0041549
A10AB06
NAPOMENA
0041548
A10AB06
NOVORAPID
FLEXPEN
FO
rastvor za injekciju
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
3.291,10
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
40 i.j.
87,76
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani
hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i
dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim,
odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije( glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka)
i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i
verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno
specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje
ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
insulin glulizin
insulin glulizin
APIDRA
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 10 ml (100
Sanofi-Aventis
i.j./ml)
Deutschland GmbH
Nemačka
2.046,00
40 i.j.
81,84
50,00
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin glulizin
APIDRA
rastvor za injekciju u
ulošku
uložak, 5 po 3 ml (100
Sanofi-Aventis
i.j./ml)
Deutschland GmbH
Nemačka
3.032,10
40 i.j.
80,86
50,00
Strana 9
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
0041556
A10AB06
NAPOMENA
A10AC
A10AC01
INN
insulin glulizin
Zaštićeno ime
leka
FO
APIDRA SOLOSTAR
rastvor za injekciju
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
pen sa uloškom, 5 po 3
Sanofi-Aventis
ml (100 i.j./ml)
Deutschland GmbH
80,86
50,00
Insulini i analozi, parenteralni, srednje dugog dejstva
A10AC01
suspenzija za
injekciju u penu sa
uloškom
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
0041557
A10AC01
insulin srednje
dugog dejstva,
humani (izofan)
INSULATARD
PENFILL
suspenzija za
injekciju u ulošku
(za Novopen) 5 po 3 ml
(100 i.j./ml)
0041428
A10AC01
insulin humani
HUMULIN NPH
suspenzija za
injekciju u ulošku
0041534
40 i.j.
insulin srednje dugog dejstva, humani
INSULATARD
NOVOLET
0041515
3.032,10
Participacija
osiguranog
lica
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani
hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i
dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim,
odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije( glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka)
i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i
verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno
specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje
ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
insulin srednje
dugog dejstva,
humani
0041400
Nemačka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
A10AC01
insulin humani
HUMULIN NPH
KwikPen
suspenzija za
injekciju u penu sa
uloškom
A10AC01
rekombinantni
humani insulin
INSUMAN BAZAL
OPTISET
injekcija, karpula sa
dozerom u pen
aplikatoru
Novo Nordisk A/S
Danska
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S Danska; Francuska
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.;
Eli Lilly Italia S.P.A.
Francuska; Italija
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.
Francuska
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
Strana 10
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0041564
ATC
A10AC01
NAPOMENA
A10AD
A10AD01
0041558
0041402
0041535
INN
humani insulin
Zaštićeno ime
leka
INSUMAN BAZAL
SOLOSTAR
FO
suspenzija za
injekciju, pen sa
uloškom
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.100,60
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
40 i.j.
56,02
50,00
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Insulini i analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva
insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani
suspenzija za
injekciju u ulošku
(za Novopen) 5 po 3 ml
(100 i.j./ml)
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S Danska; Francuska
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
Novo Nordisk A/S
Danska
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
A10AD01
insulin humani
MIXTARD 30
PENFILL
A10AD01
insulin srednje
dugog dejstva u
kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
MIXTARD 30
NOVOLET
A10AD01
insulin srednje
dugog dejstva u
kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
INSUMAN COMB 25
OPTI SET
suspenzija za
injekciju, pen sa
uloškom
5 po 3 ml (100i.j./ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
suspenzija za
injekciju, pen sa
uloškom
5 po 3 ml (100i.j./ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
injekcija, karpula sa
dozerom u pen
pen sa uloškom, 5 po 3
aplikatoru
ml (100 i.j./ml )
0041565
A10AD01
insulin humani
INSUMAN COMB 25
SOLOSTAR
0041427
A10AD01
insulin humani
HUMULIN M3
suspenzija za
injekciju u ulošku
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.;
Eli Lilly Italia S.P.A.
Francuska; Italija
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
HUMULIN M3
KwikPen
suspenzija za
injekciju u penu sa
uloškom
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.
Francuska
2.100,60
40 i.j.
56,02
50,00
0041514
A10AD01
NAPOMENA
insulin humani
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Strana 11
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
A10AD04 insulin lispro
Zaštićeno ime
leka
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0041502
A10AD04
insulin lispro
HUMALOG MIX 25
suspenzija za
injekciju u ulošku
uložak, 5 po 3 ml (100
i.j/1 ml)
Lilly France S.A.S.;
Eli Lilly Italia S.P.A.
Francuska; Italija
3.012,70
40 i.j.
80,34
50,00
0041503
A10AD04
insulin lispro
HUMALOG MIX 50
suspenzija za
injekciju u ulošku
uložak, 5 po 3 ml (100
i.j/1 ml)
Lilly France S.A.S.;
Eli Lilly Italia S.P.A.
Francuska; Italija
3.012,70
40 i.j.
80,34
50,00
HUMALOG MIX 25
KwikPen
suspenzija za
injekciju u penu sa
uloškom
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100 i.j./1 ml)
Lilly France S.A.S.
Francuska
3.012,70
40 i.j.
80,34
50,00
HUMALOG MIX 50
KwikPen
suspenzija za
injekciju u penu sa
uloškom
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100 i.j./1 ml)
Lilly France S.A.S.
Francuska
3.012,70
40 i.j.
80,34
50,00
0041504
0041505
A10AD04
A10AD04
insulin lispro
insulin lispro
1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći
od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veca od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (
glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije
(memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se
prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u
kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje
ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
2. Za lečenje dece uzrasta do 7 godina sa dijabetesom tip I, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwikPen mogu se koristiti i kao alternativa humanim
insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
NAPOMENA
Strana 12
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0041528
ATC
A10AD05
A10AD05
Zaštićeno ime
INN
leka
insulin aspart ( analog humanom)
insulin aspart
NOVOMIX 30
FLEXPEN
FO
suspenzija za
injekciju
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
pen sa uloskom, 5 po 3
ml (100 i.j./1 ml )
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S Danska; Francuska
3.291,10
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
40 i.j.
87,76
50,00
1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći
od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veca od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (
glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije
(memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se
prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u
kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje
ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
2. Za lečenje dece uzrasta do 7 godina sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu
mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
NAPOMENA
A10AE
A10AE04
Insulini i analozi, dugog dejstva
insulin glargin
0041530
A10AE04
insulin glargin
LANTUS OPTIPEN
rastvor za injekciju
uložak, 5 po 3 ml (100
Sanofi-Aventis
i.j./ml)
Deutschland GmbH
Nemačka
4.688,90
40 i.j.
125,04
50,00
0041531
A10AE04
insulin glargin
LANTUS OPTISET
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 5 po 3
Sanofi-Aventis
ml (100 i.j./ml )
Deutschland GmbH
Nemačka
4.688,90
40 i.j.
125,04
50,00
Strana 13
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
0041555
A10AE04
NAPOMENA
A10AE05
0041550
A10AE05
NAPOMENA
INN
insulin glargin
Zaštićeno ime
leka
FO
LANTUS SOLOSTAR
rastvor za injekciju
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
pen sa uloškom, 5 po 3
Sanofi-Aventis
ml (100 i.j./ml)
Deutschland GmbH
Nemačka
4.688,90
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
40 i.j.
125,04
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikozilirani hemoglobin veći
od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije ( glikemija manja od 3,5 mmola /l ) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i
komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom
u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se
prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom
izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje
ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
insulin detemir
insulin detemir
LEVEMIR FLEXPEN
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100 i.j./1ml )
Novo Nordisk A/S;
Novo Nordisk
Production S.A.S Danska; Francuska
5.015,60
40 i.j.
133,75
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikozilirani hemoglobin veći
od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije ( glikemija manja od 3,5 mmola /l ) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i
komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom
u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se
prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom
izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje
ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
Strana 14
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1043060
ATC
A10B
A10BA
A10BA02
INN
metformin
A10BA02
metformin
Zaštićeno ime
leka
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)
Bigvanidini
GLUFORMIN
film tableta
blister, 30 po 500 mg
Hemofarm a.d.
film tableta
blister, 30 po 1000 mg
tableta
30 po 500 mg
1043062
A10BA02
metformin
GLUFORMIN
1043070
A10BA02
metformin
TEFOR
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2g
9,91
50,00
Republika Srbija
74,30
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
128,00
2g
8,53
50,00
Galenika a.d.
Republika Srbija
74,30
2g
9,91
50,00
1043071
A10BA02
metformin
TEFOR
film tableta
tegla, 30 po 850 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
115,00
2g
9,02
50,00
1043200
A10BA02
metformin
METFORMIN
film tableta
30 po 500 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
74,30
2g
9,91
50,00
1043201
A10BA02
metformin
METFORMIN
film tableta
30 po 850 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
115,00
2g
9,02
50,00
1043107
A10BA02
metformin
GLUCOPHAGE
film tableta
30 po 1000 mg
Merck Sante
Francuska
128,00
2g
8,53
50,00
1042090
1042332
A10BB
A10BB01
glibenklamid
A10BB01
glibenklamid
Sulfonamidi, derivati sulfoniluree
A10BB01
glibenklamid
A10BB09
gliklazid
DAONIL
MANINIL 3,5
tableta
tableta
blister, 30 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
80,50
10 mg
5,37
50,00
blister, 30 po 3,5 mg
Berlin-Chemie
(Menarini group)
Nemačka
80,50
7 mg
5,37
50,00
1042076
A10BB09
gliklazid
GLIKOSAN
tableta
blister, 30 po 80 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
165,80
0,16 g
11,05
50,00
1042070
A10BB09
gliklazid
GLIORAL
tableta
blister, 30 po 80 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
165,80
0,16 g
11,05
50,00
DIPRIAN
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 80 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
165,80
0,16 g
11,05
50,00
blister, 30 po 2 mg
Sanofi Winthrop
Industrie; SanofiAventis S.P.A.
Francuska; Italija
146,50
2 mg
4,88
50,00
blister, 30 po 3 mg
Sanofi Winthrop
Industrie; SanofiAventis S.P.A.
Francuska; Italija
246,40
2 mg
5,48
50,00
Italija
246,40
2 mg
4,11
50,00
Republika Srbija
118,20
2 mg
7,88
50,00
1042065
1042311
1042312
A10BB09
gliklazid
A10BB12
glimepirid
A10BB12
A10BB12
glimepirid
glimepirid
AMARYL
AMARYL
tableta
tableta
1042313
A10BB12
glimepirid
AMARYL
tableta
blister, 30 po 4 mg
Sanofi-Aventis
S.P.A.
1042830
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 1 mg
Zdravlje a.d.
1042831
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
146,50
2 mg
4,88
50,00
1042832
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 3 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
246,40
2 mg
5,48
50,00
1042833
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 4 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
246,40
2 mg
4,11
50,00
1042834
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 6 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
385,30
2 mg
4,28
50,00
Strana 15
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Zaštićeno ime
leka
DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
1042100
A10BB12
glimepirid
AGLIMEX
tableta
blister, 30 po 2 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
146,50
2 mg
4,88
50,00
1042101
A10BB12
glimepirid
AGLIMEX
tableta
blister, 30 po 3 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
246,40
2 mg
5,48
50,00
1042102
A10BB12
glimepirid
AGLIMEX
tableta
blister, 30 po 4 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
246,40
2 mg
4,11
50,00
1042103
A10BB12
glimepirid
AGLIMEX
tableta
blister, 30 po 6 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
385,30
2 mg
4,28
50,00
Nemačka
148,30
-
-
50,00
Republika
Makedonija
252,40
3g
15,14
50,00
1053075
VITAMINI
Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije
Vitamin D i analozi
A11
A11C
A11CC
A11CC05
holekalciferol
A11CC05
holekalciferol
A12
A12A
A12AA
A12AA04
A12AA04
FO
Cena leka
na veliko
po DDD
JKL
2050087
INN
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
VIGANTOL ULJE
oralne kapi
bočica, 1 po 10 ml
(20000 i.j./ml)
Merck KGaA
MINERALI
Kalcijum
Kalcijum
kalcijum karbonat
kalcijum karbonat
KALCIJUM
KARBONAT
ALKALOID
tableta
bočica, 50 po 1 g
Alkaloid a.d.
Strana 16
Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1063115
1068200
ATC
B
B01
B01A
B01AA
B01AA03
varfarin
B01AA03
varfarin
B01AC
B01AC05
tiklopidin
B01AC05
tiklopidin
NAPOMENA
B03
B03A
B03AB
B03AB05
3060073
3060050
INN
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
Antagonisti vitamina K
FARIN
blister, 30 po 5 mg
TICLODIX
Republika Srbija
119,10
7,5 mg
5,96
50,00
film tableta
blister, 30 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
205,50
0.5 g
13,70
50,00
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu, a na osnovu mišljenja
kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
ANTIANEMICI
Preparati gvožđa
Trovalentno gvožđe, oralni preparati
gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks
B03AB05
B03AB09
gvožđe protein sukcinilat
gvožđe (III)proteinsukcinilat
LEGOFER
sirup
oralni rastvor
1 po 100 ml (50
mg/5ml)
Lek farmacevtska
družba d.d. u
saradnji sa Vifor Inc,
Švajcarska
Slovenija
220,70
90 mg
19,86
50,00
bočica, 1 po 150 ml (40
mg/15 ml)
Alkaloid a.d. u
saradnji sa
Italfarmaco S.P.A,
Italija
Republika
Makedonija
237,70
-
-
50,00
Republika Srbija
138,90
0,4 mg
0,56
50,00
Hrvatska
138,90
0,4 mg
0,56
50,00
B03B
B03BB
B03BB01
folna kiselina
1061040
B03BB01
folna kiselina
FOLNAK
tableta
fiola, 20 po 5 mg
1061050
B03BB01
folna kiselina
FOLACIN
tableta
fiola, 20 po 5 mg
NAPOMENA
Galenika a.d.
Participacija
osiguranog
lica
Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
gvožđe III hidroksid
polimaltozni
kompleks
FERRUM SANDOZ
B03AB09
tableta
Cena leka
na veliko
po DDD
Vitamin B12 i folna kiselina
Folna kiselina i derivati
M.D. Nini d.o.o.
Jadran Galenski
Laboratorij d.d.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
Strana 17
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1100252
ATC
C
C01
C01A
C01AA
C01AA05
INN
digoksin
C01AA05
digoksin
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
Zaštićeno ime leka
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srčani glikozidi
Glikozidi digitalisa
DILACOR
tableta
blister, 20 po 0,25 mg
55,90
0,25 mg
2,80
50,00
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
322,00
0,3 g
12,88
50,00
blister, 50 po 300 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
579,70
0,3 g
11,59
50,00
film tableta
blister, 50 po 150 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
322,00
0,3 g
12,88
50,00
film tableta
blister, 50 po 300 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
579,70
0,3 g
11,59
50,00
propafenon
1101421
C01BC03
propafenon
PROFENAN
film tableta
blister, 50 po 150 mg
1101420
C01BC03
propafenon
PROFENAN
film tableta
1101130
C01BC03
propafenon
PROPAFEN
1101131
C01BC03
propafenon
PROPAFEN
NAPOMENA
C01BD
C01BD01
Participacija
osiguranog
lica
Republika Srbija
C01B
C01BC
C01BC03
Zdravlje a.d.
Cena leka
na veliko
po DDD
Antiaritmici, grupa I i III
Antiaritmici, grupa Ic
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
Antiaritmici, grupa III
amjodaron
1101402
C01BD01
amjodaron
AMIODARON
tableta
blister, 60 po 200 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
745,90
0,2 g
12,43
50,00
1101440
C01BD01
amjodaron
SEDACORON
tableta
blister, 50 po 200 mg
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
621,50
0,2 g
12,43
50,00
blister, 30 po 200 mg
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
372,90
0,2 g
12,43
50,00
1101354
C01BD01
NAPOMENA
C01D
C01DA
C01DA02
1102100
1102071
amjodaron
CORDARONE
tableta
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
C01DA08
izosorbid dinitrat
C01DA08
izosorbid dinitrat
NITROGLICERIN
DIFUTRAT
sublingvalna tableta
bočica, 40 po 0,5 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
67,00
2,5 mg
8,38
50,00
kapsula
60 po 20 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
223,20
60 mg
11,16
50,00
Strana 18
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
kapsula sa
produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 60 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
223,20
60 mg
11,16
50,00
tableta
blister, 20 po 20 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
74,40
60 mg
11,16
50,00
1102060
C01DA08
izosorbid dinitrat
ISOSORB RETARD
1102082
C01DA08
izosorbid dinitrat
CORNILAT
C01DA14
izosorbid mononitrat
1102450
C01DA14
izosorbid mononitrat
MONIZOL
tableta
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
95,20
40 mg
6,35
50,00
1102452
C01DA14
izosorbid mononitrat
MONIZOL
tableta
blister, 30 po 40 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
155,40
40 mg
5,18
50,00
1102302
C01DA14
izosorbid mononitrat
MONOSAN
tableta
blister, 30 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
95,20
40 mg
6,35
50,00
1102300
C01DA14
izosorbid mononitrat
MONOSAN
tableta
blister, 30 po 40 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
155,40
40 mg
5,18
50,00
C01DX
C01DX12
Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca
molsidomin
1102520
C01DX12
molsidomin
LOPION
tableta
30 po 2 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
140,40
-
-
50,00
1102522
C01DX12
molsidomin
LOPION FORTE
tableta
30 po 4 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
155,00
-
-
50,00
1102521
C01DX12
molsidomin
LOPION RETARD
tableta
20 po 8 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
216,00
-
-
50,00
1102295
C01DX12
molsidomin
MOLICOR
tableta
blister, 30 po 2 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
140,40
-
-
50,00
C02
C02A
C02AB
C02AB02
ANTIHIPERTENZIVI
Antiadrenergici centralnog delovanja
Metildopa
metildopa (racemat)
1103740
C02AB02
metildopa
METILDOPA
1103432
C02AB02
metildopa (racemat)
METHYLDOPA
tableta
20 po 250 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
106,10
2g
42,44
50,00
film tableta
20 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
141,00
2g
56,40
50,00
INDIKACIJE
Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.
Strana 19
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
C02C
C02CA
C02CA04
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
doksazosin
1103765
C02CA04
doksazosin
ALPHAPRES
tableta
blister, 30 po 1 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
150,90
4 mg
20,12
50,00
1103766
C02CA04
doksazosin
ALPHAPRES
tableta
blister, 30 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
256,60
4 mg
17,11
50,00
Republika Srbija
53,50
25 mg
2,68
50,00
NAPOMENA
C03
C03A
C03AA
C03AA03
1400410
C03AA03
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
DIURETICI
Slabi diuretici, tiazidi
Tiazidi, monokomponentni
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
DIUNORM
tableta
blister, 20 po 25 mg
Slaviamed d.o.o.
Slabi diuretici, isključujući tiazide
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
Snažni diuretici (Henleove petlje)
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
C03B
C03BA
C03C
C03CA
C03CA01
furosemid
1400144
C03CA01
furosemid
LASIX
tableta
blister, 10 po 40 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
29,70
40 mg
2,97
50,00
1400143
C03CA01
furosemid
LASIX
tableta
blister, 50 po 40 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
144,90
40 mg
2,90
50,00
C03CA02
bumetanid
C03CA02
bumetanid
YURINEX
tableta
blister, 20 po 1 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
124,20
1 mg
6,21
50,00
1400041
C03D
C03DA
C03DA01
spironolakton
1400440
C03DA01
spironolakton
SPIRONOLAKTON
tableta
blister, 40 po 25 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
182,70
75 mg
13,70
50,00
1400441
C03DA01
spironolakton
SPIRONOLAKTON
tableta
blister, 30 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
475,00
75 mg
11,88
50,00
Diuretici koji štede kalijum
Antagonisti aldosterona
Strana 20
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1401290
ATC
C03E
C03EA
C03EA..
amilorid, metiklotiazid
C03EA..
amilorid, metiklotiazid LOMETAZID
C03EA01
1400400
C03EA01
C07
C07A
C07AA
C07AA05
1107183
C07AA05
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Diuretici i diuretici koji štede kalijum u kombinaciji
Tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tableta
30 po (10 mg + 5 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
122,50
1 tableta
4,08
50,00
tableta
blister, 40 po (50 mg +
5 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
144,90
1 tableta
3,62
50,00
95,40
0,16 g
7,63
50,00
hidrohlortiazid, amilorid
hidrohlortiazid,
amilorid
HEMOPRES
BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
Beta adrenergički blokatori
Beta adrenergički blokatori, neselektivni
propranolol
propranolol
PROPRANOLOL
tableta
50 po 40 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
C07AB
C07AB02
metoprolol
1107496
C07AB02
metoprolol
PRESOLOL
film tableta
blister, 30 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
144,00
0,15 g
7,20
50,00
1107750
C07AB02
metoprolol
PRESOLOL
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
69,50
0,15 g
7,45
50,00
1107751
C07AB02
metoprolol
PRESOLOL
film tableta
blister, 56 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
139,00
0,15 g
7,45
50,00
bočica staklena, 60 po
25 mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
85,30
0,15 g
8,53
50,00
bočica staklena, 60 po
50 mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
148,90
0,15 g
7,45
50,00
Mađarska
288,10
0,15 g
7,20
50,00
1107884
1107886
C07AB02
C07AB02
Beta adrenergički blokatori, selektivni
metoprolol
metoprolol
EGILOK
EGILOK
tableta
tableta
1107885
C07AB02
metoprolol
EGILOK
tableta
bočica staklena, 60 po
100 mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
1107580
C07AB02
metoprolol
CORVITOL
tableta
blister, 30 po 50 mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
74,50
0,15 g
7,45
50,00
1107582
C07AB02
metoprolol
CORVITOL
tableta
blister, 30 po 100 mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
144,00
0,15 g
7,20
50,00
Strana 21
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
C07AB03
INN
atenolol
1107170
C07AB03
atenolol
PRINORM
tableta
14 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
91,10
75 mg
4,88
50,00
1107550
C07AB03
atenolol
ATENOLOL
tableta
14 po 100 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
91,10
75 mg
4,88
50,00
1107552
C07AB03
atenolol
ATENOLOL
tableta
blister, 20 po 50 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
65,10
75 mg
4,88
50,00
1107500
C07AB03
atenolol
ATENOLOL
tableta
14 po 100 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
91,10
75 mg
4,88
50,00
C07AB07
bisoprolol
1107042
C07AB07
bisoprolol
BISOPROLOL
tableta
blister, 30 po 2,5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
116,30
10 mg
15,51
50,00
1107020
C07AB07
bisoprolol
BISOPROLOL
tableta
blister, 30 po 5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
148,90
10 mg
9,93
50,00
1107021
C07AB07
bisoprolol
BISOPROLOL
tableta
blister, 30 po 10 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
270,30
10 mg
9,01
50,00
1107023
C07AB07
bisoprolol
TENSEC
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
148,90
10 mg
9,93
50,00
1107022
C07AB07
bisoprolol
TENSEC
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
270,30
10 mg
9,01
50,00
C07AB12
nebivolol
1107635
C07AB12
nebivolol
NEBISPES
tableta
blister, 28 po 5 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
326,20
5 mg
11,65
50,00
1107633
C07AB12
nebivolol
BINEVOL
tableta
blister, 30 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
349,50
5 mg
11,65
50,00
C07AG
C07AG02 karvedilol
Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
1107625
C07AG02
karvedilol
KARVILEKS
tableta
blister, 30 po 12,5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
254,10
37,5 mg
25,41
50,00
1107660
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
blister, 28 po 12,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
237,20
37,5 mg
25,41
50,00
1107661
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
28 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
352,40
37,5 mg
18,88
50,00
blister, 28 po 6,25 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
216,60
37,5 mg
46,41
50,00
blister, 28 po 12,5 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
237,20
37,5 mg
25,41
50,00
1107620
1107621
C07AG02
C07AG02
karvedilol
karvedilol
DILATREND
DILATREND
tableta
tableta
Strana 22
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1107622
1107673
1107676
ATC
C07AG02
C07AG02
C07AG02
INN
karvedilol
karvedilol
karvedilol
Zaštićeno ime leka
DILATREND
CORYOL
CORYOL
FO
tableta
tableta
tableta
INDIKACIJE
Srčana insuficijencija ( I50 ).
NAPOMENA
C07B
C07BB
C07BB07
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107024
C07BB07
INDIKACIJE
C08
C08C
C08CA
C08CA01
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 28 po 25 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
blister, 28 po 6,25 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
blister, 28 po 12,5 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
352,40
37,5 mg
18,88
50,00
Republika Srbija
216,60
37,5 mg
46,41
50,00
Republika Srbija
237,20
37,5 mg
25,41
50,00
189,00
1 tableta
6,30
50,00
Beta adrenergički blokatori i tiazidi
Beta adrenergički blokatori, selektivni i tiazidi
bisoprolol, hidrohlortiazid
bisoprolol,
hidrohlortiazid
TENSEC plus
film tableta
blister, 30 po (5 mg
+12,5 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje
sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem
Derivati dihidropiridina
amlodipin
1402860
C08CA01
amlodipin
MONODIPIN
tableta
blister, 20 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
167,90
5 mg
8,40
50,00
1402861
C08CA01
amlodipin
MONODIPIN
tableta
blister, 20 po 10 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
215,80
5 mg
5,40
50,00
1402830
C08CA01
amlodipin
ALOPRES
tableta
blister, 20 po 5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
167,90
5 mg
8,40
50,00
1402831
C08CA01
amlodipin
ALOPRES
tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
215,80
5 mg
5,40
50,00
1402865
C08CA01
amlodipin
VAZOTAL
tableta
blister, 20 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
167,90
5 mg
8,40
50,00
1402866
C08CA01
amlodipin
VAZOTAL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
215,80
5 mg
5,40
50,00
Strana 23
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1402735
C08CA01
amlodipin
NORVASC
tableta
blister, 30 po 5 mg
Heinrich Mack Nachf.
GmbH
Nemačka
251,90
5 mg
8,40
50,00
1402736
C08CA01
amlodipin
NORVASC
tableta
blister, 30 po 10 mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
323,70
5 mg
5,40
50,00
1402140
C08CA01
amlodipin
AMLOGAL
tableta
blister, 20 po 5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
167,90
5 mg
8,40
50,00
1402141
C08CA01
amlodipin
AMLOGAL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
215,80
5 mg
5,40
50,00
1402146
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN
tableta
blister, 20 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
167,90
5 mg
8,40
50,00
1402147
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN
tableta
blister, 20 po 10 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
215,80
5 mg
5,40
50,00
1402142
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN
tableta
blister, 20 po 5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
167,90
5 mg
8,40
50,00
1402143
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN
tableta
blister, 20 po 10 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
215,80
5 mg
5,40
50,00
1402857
C08CA01
amlodipin
AMLOPIN
tableta
blister, 20 po 5 mg
Ufar d.o.o.
Republika Srbija
167,90
5 mg
8,40
50,00
1402858
C08CA01
amlodipin
AMLOPIN
tableta
blister, 20 po 10 mg
Ufar d.o.o.
Republika Srbija
215,80
5 mg
5,40
50,00
1402850
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN
tableta
blister, 20 po 5 mg
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
167,90
5 mg
8,40
50,00
1402851
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN
tableta
blister, 20 po 10 mg
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
215,80
5 mg
5,40
50,00
bočica plastična, 30 po
5 mg
AstraZeneca AB
Švedska
288,50
5 mg
9,62
50,00
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
139,50
30 mg
6,98
50,00
C08CA02
INDIKACIJE
C08CA05
1402481
C08CA05
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
1402821
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
JKL
INDIKACIJE
C08CA02
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
1. Angina pektoris ( I20 ),
2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 ).
felodipin
felodipin
PLENDIL
tableta sa
produženim
oslobađanjem
1. Angina pektoris ( I20 ),
2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 ).
nifedipin
nifedipin
NIFELAT
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Strana 24
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1402761
ATC
C08CA05
INN
nifedipin
Zaštićeno ime leka
NIFEDIPIN retard
FO
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
139,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
30 mg
6,98
50,00
C08D
C08DA
C08DA01
verapamil
1402703
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
63,80
0,24 g
12,76
50,00
1402704
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
film tableta
blister, 50 po 80 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
160,40
0,24 g
9,62
50,00
1402243
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
obložena tableta
50 po 80 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
160,40
0,24 g
9,62
50,00
1402176
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
obložena tableta
blister, 50 po 80 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
160,40
0,24 g
9,62
50,00
1402721
C08DA01
verapamil
IZOPAMIL
film tableta
blister, 45 po 80 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
144,30
0,24 g
9,62
50,00
C08DB
C08DB01
1402250
1402203
C08DB01
C08DB01
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce
Derivati fenilalkilamina
Derivati benzotiazepina
diltiazem
diltiazem
diltiazem
CORTIAZEM RETARD
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 90 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
202,40
0,24 g
17,99
50,00
DILTIAZEM ALKALOID
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 90 mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
202,40
0,24 g
17,99
50,00
C09
C09A
C09AA
C09AA02
enalapril
1103571
C09AA02
enalapril
PRILENAP
tableta
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
145,00
10 mg
7,25
50,00
1103572
C09AA02
enalapril
PRILENAP
tableta
blister, 20 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
286,10
10 mg
7,15
50,00
1103870
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
tableta
blister, 20 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
83,00
10 mg
8,30
50,00
1103871
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
145,00
10 mg
7,25
50,00
1103872
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
tableta
blister, 20 po 20 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
286,10
10 mg
7,15
50,00
1103177
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
ZDRAVLJE ACTAVIS
tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
145,00
10 mg
7,25
50,00
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni
Inhibitori ACE, monokomponentni
Strana 25
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1103175
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
ZDRAVLJE ACTAVIS
1103887
C09AA02
enalapril
ENATENS
tableta
blister, 20 po 10 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
145,00
10 mg
7,25
50,00
1103888
C09AA02
enalapril
ENATENS
tableta
blister, 20 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
286,10
10 mg
7,15
50,00
C09AA03
lizinopril
1103560
C09AA03
lizinopril
LORIL
tableta
blister, 20 po 5 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
100,10
10 mg
10,01
50,00
1103561
C09AA03
lizinopril
LORIL
tableta
blister, 20 po 20 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
226,00
10 mg
5,65
50,00
1103875
C09AA03
lizinopril
LIZINOPRIL
tableta
20 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
100,10
10 mg
10,01
50,00
1103876
C09AA03
lizinopril
LIZINOPRIL
tableta
20 po 10 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
130,40
10 mg
6,52
50,00
1103877
C09AA03
lizinopril
LIZINOPRIL
tableta
20 po 20 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
226,00
10 mg
5,65
50,00
1103565
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
130,40
10 mg
6,52
50,00
1103566
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL
tableta
blister, 20 po 20 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
226,00
10 mg
5,65
50,00
1103567
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL
tableta
blister, 30 po 10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
195,60
10 mg
6,52
50,00
1103568
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL
tableta
blister, 30 po 20 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
339,00
10 mg
5,65
50,00
C09AA05
ramipril
1103071
C09AA05
ramipril
PRILINDA
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
179,10
2,5 mg
6,40
50,00
1103072
C09AA05
ramipril
PRILINDA
tableta
blister, 28 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
311,80
2,5 mg
5,57
50,00
1103080
C09AA05
ramipril
RAMIPRIL
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
179,10
2,5 mg
6,40
50,00
1103081
C09AA05
ramipril
RAMIPRIL
tableta
blister, 28 po 5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
311,80
2,5 mg
5,57
50,00
1103011
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
179,10
2,5 mg
6,40
50,00
tableta
blister, 20 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
286,10
10 mg
7,15
50,00
Strana 26
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1103010
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
blister, 28 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
311,80
2,5 mg
5,57
50,00
1103024
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
blister, 30 po 2,5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
191,90
2,5 mg
6,40
50,00
1103018
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
blister, 30 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
334,00
2,5 mg
5,57
50,00
1103722
C09AA05
ramipril
TRITACE
tableta
28 po 2, 5 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
179,10
2,5 mg
6,40
50,00
1103723
C09AA05
ramipril
TRITACE
tableta
28 po 5 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
311,80
2,5 mg
5,57
50,00
1103724
C09AA05
ramipril
TRITACE
tableta
28 po 10 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
402,30
2,5 mg
3,59
50,00
1103012
C09AA05
ramipril
VIVACE
tableta
blister, 28 po 1,25 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
106,40
2,5 mg
7,60
50,00
1103013
C09AA05
ramipril
VIVACE
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
179,10
2,5 mg
6,40
50,00
1103083
C09AA05
ramipril
VIVACE
tableta
blister, 28 po 5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
311,80
2,5 mg
5,57
50,00
1103082
C09AA05
ramipril
VIVACE
tableta
blister, 28 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
402,30
2,5 mg
3,59
50,00
1103251
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 1,25 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
106,40
2,5 mg
7,60
50,00
1103255
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
179,10
2,5 mg
6,40
50,00
1103259
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 5 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
311,80
2,5 mg
5,57
50,00
1103263
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
402,30
2,5 mg
3,59
50,00
C09AA06
kvinapril
blister, 20 po 20 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Pfizer
H.C.P Corporation,
USA
Republika Srbija
198,40
15 mg
7,44
50,00
kvinapril
HEMOKVIN
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
C09AA06
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
JKL
1103732
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
film tableta
Strana 27
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1401502
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
PRILENAP H
tableta
blister, 20 po (10 mg +
25 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
172,80
1 tableta
8,64
50,00
1401500
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
PRILENAP HL
tableta
blister, 20 po (10 mg +
12.5 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
171,80
1 tableta
8,59
50,00
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
tableta
blister, 20 po (20 mg +
6 mg)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
294,60
1 tableta
14,73
50,00
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
tableta
blister, 20 po (20 mg +
12,5 mg)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
304,40
1 tableta
15,22
50,00
INDIKACIJE
C09BA03
ENALAPRIL HCT
ENALAPRIL HCT
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
enalapril, hidrohlortiazid
1401081
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
ATC
C09B
C09BA
C09BA02
1401080
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Inhibitori ACE, kombinacije
Inhibitori ACE i diuretici
Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa
više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
lizinopril, hidrohlortiazid
1401171
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
LIZOPRIL H
tableta
blister, 20 po (10 mg +
12,5 mg)
Bosnalijek d.d.
Bosna i
Hercegovina
157,20
1 tableta
7,86
50,00
1401172
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
LIZOPRIL H
tableta
blister, 20 po (20 mg +
12,5 mg)
Bosnalijek d.d.
Bosna i
Hercegovina
252,80
1 tableta
12,64
50,00
1401182
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
SKOPRYL PLUS
tableta
blister, 30 po (20 mg +
12,5 mg)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
379,10
1 tableta
12,64
50,00
1401922
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
IRUZID
tableta
blister, 30 po (10 mg +
12,5 mg)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
235,80
1 tableta
7,86
50,00
1401923
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
IRUZID
tableta
blister, 30 po (20 mg +
25 mg)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
419,30
1 tableta
13,98
50,00
INDIKACIJE
C09BA05
1401130
1401131
1401013
Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa
više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
ramipril, hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
tableta
blister, 28 po (2,5 mg + Krka Tovarna Zdravil
12.5mg)
d.d.
Slovenija
216,60
1 tableta
7,74
50,00
AMPRIL HD
tableta
28 po (5 mg + 25 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
292,90
1 tableta
10,46
50,00
TRITACE COMP
tableta
28 po (5 mg + 25 mg) Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
292,90
1 tableta
10,46
50,00
AMPRIL HL
Strana 28
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1401012
ATC
C09BA05
INDIKACIJE
C10
C10A
C10AA
C10AA01
INN
ramipril,
hidrohlortiazid
Zaštićeno ime leka
TRITACE COMP LS
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
tableta
blister, 28 po (2,5 mg +
12,5 mg)
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
216,60
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1 tableta
7,74
50,00
Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa
više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI )
Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
Inhibitori HMG CoA reduktaze
simvastatin
1104510
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
147,40
30 mg
22,11
50,00
1104511
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
20 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
253,20
30 mg
18,99
50,00
1104440
C10AA01
simvastatin
ZOCOR
film tableta
28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
206,40
30 mg
22,11
50,00
28 po 20 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
354,50
30 mg
18,99
50,00
Holandija
527,30
30 mg
14,12
50,00
1104441
C10AA01
simvastatin
ZOCOR
film tableta
1104445
C10AA01
simvastatin
ZOCOR
film tableta
28 po 40 mg
Merck Sharp &
Dohme
1104710
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
206,40
30 mg
22,11
50,00
1104711
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
354,50
30 mg
18,99
50,00
1104712
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
527,30
30 mg
14,12
50,00
1104490
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
206,40
30 mg
22,11
50,00
1104491
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
354,50
30 mg
18,99
50,00
1104492
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
527,30
30 mg
14,12
50,00
1104610
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
221,10
30 mg
22,11
50,00
1104611
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
379,80
30 mg
18,99
50,00
Strana 29
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Zaštićeno ime leka
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
1104612
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
565,00
30 mg
14,13
50,00
1104613
C10AA01
simvastatin
SIMVASTATIN
film tableta
blister 28 po 10 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
206,40
30 mg
22,11
50,00
1104614
C10AA01
simvastatin
SIMVASTATIN
film tableta
blister 28 po 20 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
354,50
30 mg
18,99
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA03
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
1. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
pravastatin
1104482
C10AA03
pravastatin
PRAVACOR
tableta
blister, 30 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
377,10
30 mg
18,86
50,00
1104483
C10AA03
pravastatin
PRAVACOR
tableta
blister, 30 po 40 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
879,30
30 mg
21,98
50,00
1104485
C10AA03
pravastatin
PRALIP
tableta
blister, 30 po 20 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
377,10
30 mg
18,86
50,00
1104486
C10AA03
pravastatin
PRALIP
tableta
blister, 30 po 40 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
879,30
30 mg
21,98
50,00
1104453
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 10 mg
Sopharma PLC
Bugarska
316,80
30 mg
31,68
50,00
1104454
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 20 mg
Sopharma PLC
Bugarska
377,10
30 mg
18,86
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA05
1. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
atorvastatin
1104460
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
437,80
20 mg
29,19
50,00
1104462
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
773,30
20 mg
25,78
50,00
1104464
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
1.149,80
20 mg
19,16
50,00
1104465
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 80 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
2.899,30
20 mg
24,16
50,00
1104125
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
437,80
20 mg
29,19
50,00
Strana 30
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1104126
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
773,30
20 mg
25,78
50,00
1104127
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.149,80
20 mg
19,16
50,00
1104520
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
437,80
20 mg
29,19
50,00
1104522
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
773,30
20 mg
25,78
50,00
1104759
C10AA05
atorvastatin
DISLIPAT
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
437,80
20 mg
29,19
50,00
1104760
C10AA05
atorvastatin
DISLIPAT
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
773,30
20 mg
25,78
50,00
12,89
50,00
C10AB08
NAPOMENA
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
1104470
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
JKL
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AB
C10AB08
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
1. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
Fibrati
ciprofibrat
ciprofibrat
LIPANOR
kapsula, tvrda
blister, 30 po 100 mg
Sanofi-Synthelabo
Group
Francuska
386,70
0,1 g
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
Strana 31
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4157201
4157202
4157100
4150400
4151050
4152075
4152192
4152190
ATC
D
D01
D01A
D01AA
D01AA01
nistatin
D01AA01
nistatin
D01AA01
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)
ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
Antimikotici za lokalnu primenu
Antibiotici
INN
nistatin
D01AC
D01AC02
mikonazol
D01AC02
mikonazol
NYSTATIN
NYSTATIN
Participacija
osiguranog
lica
mast
tuba, 1 po 5 g (100.000
i.j./1 g)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
40,20
-
-
50,00
mast
tuba, 1 po 20 g
(100.000 i.j./1 g)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
140,50
-
-
50,00
Republika Srbija
176,20
-
-
50,00
108,40
-
-
50,00
175,40
-
-
50,00
58,70
-
-
50,00
Derivati imidazola i triazola
DAKTANOL
krem
tuba,1 po 30 g 2%
Galenika a.d.
ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
Antibiotici za lokalnu primenu
Ostali antibiotici za lokalnu primenu
D06
D06A
D06AX
D06AX07
gentamicin
D06AX07
gentamicin
GENTAMICIN
mast
tuba,1 po 15 g 0,1%
(1mg/1g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
Hemioterapeutici za lokalnu primenu
Sulfonamidi
D06B
D06BA
D06BA01
sulfadiazin srebro
D06BA01
sulfadiazin srebro
SANADERM
krem
tuba, 1 po 50 g 1%
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
Antivirusni lekovi
KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
Kortikosteroidi, monokomponentni
Kortikosteroidi, slabog delovanja (grupa I)
D06BB
D07
D07A
D07AA
D07AA02
hidrokortizon (kortizol)
D07AA02
hidrkortizon (kortizol) HYDROCORTISON
mast
tuba,1 po 5 g 2,5%
Galenika a.d.
Republika Srbija
Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III)
D07AC
D07AC04
fluocinolonacetonid
D07AC04
fluocinolonacetonid
D07AC04
Cena leka
na veliko
po DDD
fluocinolonacetonid
SINODERM
SINODERM
gel
tuba, 1 po 30 g
(0,25mg/g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
106,60
-
-
50,00
krem
tuba, 1 po 15 g (0.25
mg/g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
69,30
-
-
50,00
Strana 32
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4152191
4152410
4152411
ATC
D07AC04
D07AC04
D07AC04
INN
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid
fluocinolonacetonid
Zaštićeno ime
leka
SINODERM
PANOLON
PANOLON
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
mast
tuba,1 po 15 g
(0.25mg/g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
69,30
-
-
50,00
krem
tuba, 1 po 15 g
(0,25mg/g)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
69,30
-
-
50,00
mast
tuba, 1 po 15 g
(0,25mg/g)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
69,30
-
-
50,00
D07C
D07CC
D07CC02
fluocinolonacetonid, neomicin
4153220
D07CC02
fluocinolonacetonid,
neomicin
SINODERM N
krem
tuba,1 po 15 g (0,25
mg/g + 3,3 mg/g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
94,80
-
-
50,00
4153221
D07CC02
fluocinolonacetonid,
neomicin
SINODERM N
mast
tuba,1 po 15 g (0,25
mg/g + 3,3 mg/g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
94,80
-
-
50,00
1.466,20
-
-
50,00
4159350
Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima
Kortikosteroidi jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima
D11
D11A
D11AH
D11AH02
pimekrolimus
D11AH02
pimekrolimus
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI
Ostali dermatološki preparati
Ostali dermatološki preparati isključujući kortikosteroide
ELIDEL
krem
tuba,1 po 15 g (1%)
Novartis Pharma
Produktions GmbH
Nemačka
INDIKACIJE
1. Atopijski dermatitis ( L20 ).
NAPOMENA
Samo za decu do 12 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 33
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
6137082
ATC
G
G01
G01A
G01AF
G01AF01
metronidazol
G01AF01
metronidazol
INDIKACIJE
NAPOMENA
G01AF04
6137225
G01AF04
INN
Država
Cena leka
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
na veliko
Zaštićeno ime leka
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima
Derivati imidazola
ORVAGIL
vagitorija
10 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
180,30
0,5 g
18,03
50,00
7 po 200 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
251,50
0,1 g
17,96
50,00
83,00
0,2 mg
6,64
50,00
535,30
-
-
50,00
1. Vaginalna infekcija (N76).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
mikonazol
mikonazol
GINO DAKTANOL
vagitorija
INDIKACIJE
1. Vaginalna infekcija (N76).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
G02
G02A
G02AB
G02AB01 metilergometrin
2141136
G02AB01
Participacija
osiguranog
lica
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN
oralne kapi, rastvor
OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI
Preparati za kontrakciju uterusa
Ergot alkaloidi
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,25 mg/1 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1. Neoznačen pobačaj (O06);
INDIKACIJE
2. Krvarenje posle porođaja (O72).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
G02C
Ostali ginekološki lekovi
G02CA
Simpatikomimetici kod preveremenog porođaja
G02CA03 fenoterol
1142100
G02CA03
INDIKACIJE
NAPOMENA
fenoterol
PARTUSISTEN
tableta
blister, 50 po 5 mg
Boehringer
Ingelheim Ellas A.E.
Grčka
1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja (O20).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
Strana 34
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
G02C..
1142200
G02C..
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
222,20
-
-
50,00
Republika Srbija
230,60
0,75 tabl.
8,24
50,00
Holandija
600,60
0,12 g
60,06
50,00
418,00
0,75 tabl.
14,93
50,00
heksoprenalin
heksoprenalin
GYNIPRAL
tableta
bočica, 20 po 0,5 mg
Alkaloid a.d. u
saradnji sa
Nycomed Austria
GmbH
Republika
Makedonija
INDIKACIJE
1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja (O20).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03
Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu
G03A
Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije
G03AA
G03AA07 levonorgestrel, etinilestradiol
1135240
G03AA07
INDIKACIJE
levonorgestrel,
etinilestradiol
LEGRAVAN
film tableta
blister, 1 po 21 (0,15
mg + 0,03 mg)
Galenika a.d.
1. Hormonska kontracepcija (Z30).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Androgeni
G03B
Derivati 3-androst-4ona
G03BA
G03BA03 testosteron
1048111
G03BA03
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03F
G03FB
G03FB01
1048781
G03FB01
testosteron
ANDRIOL TESTOCAPS
kapsula, meka
blister, 30 po 40 mg
N.V. Organon
1. Muški sterilitet (N46);
2. Organska polna nemoć - impotencija (N48.4);
3. Druge bolesti muških polnih organa (N50).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili endokrinologa.
Progestogeni i estrogeni u kombinaciji
Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati
norgestrel, estradiol
norgestrel,
estradiol
CYCLO-PROGYNOVA
obložena tableta
1 po 21 (11 belih + 10
smeđih)
INDIKACIJE
1. Primarna amenoreja (N91.0);
2. Sekundarna amenoreja (N91.1).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Schering GmbH &
Co. Produktions KG
Nemačka
Strana 35
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
G03H
G03HA
G03HA01 ciproteron
Zaštićeno ime leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Antiandrogeni
Antiandrogeni, monokomponentni
1048331
G03HA01
ciproteron
ANDROCUR
tableta
50 po 50 mg
1048333
G03HA01
ciproteron
CYPROCUR
tableta
blister, 90 po 50 mg
Schering AG
Nemačka
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.214,60
0,1 g
88,58
50,00
3.986,20
0,1 g
88,58
50,00
INDIKACIJE
1. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0);
2. Maligni tumor prostate (C61).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom nivou, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 36
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi
Somatropin i analozi
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
H
H01
H01A
H01AC
H01AC01
somatropin
0044308
H01AC01
somatropin
NORDITROPIN
NORDILET
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 1 po
30 i.j. (10 mg/1,5 ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
25.517,50
2 i.j.
1.701,17
50,00
0044309
H01AC01
somatropin
NORDITROPIN
NORDILET
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 1 po
45 i.j. (15mg/1,5 ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
38.276,30
2 i.j.
1.701,17
50,00
INDIKACIJE
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.0 ),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P05.1 ).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044242
0044241
0044243
0044244
H01AC01
H01AC01
H01AC01
H01AC01
INDIKACIJE
NAPOMENA
somatropin
somatropin
somatropin
somatropin
GENOTROPIN
GENOTROPIN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
uložak, 1 po 1 ml (5,3
mg/ml)
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
7.950,20
2 i.j.
1.000,03
50,00
uložak, 5 po 1 ml (5,3
mg/ml)
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
39.751,20
2 i.j.
1.000,03
50,00
Belgija
18.000,60
2 i.j.
1.000,03
50,00
Belgija
90.002,80
2 i.j.
1.000,03
50,00
GENOTROPIN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
uložak,1 po 1 ml (12
mg/ml)
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
GENOTROPIN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
uložak, 5 po 1 ml (12
mg/ml)
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.0 ),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P05.1 ),
5. Prader - Willi sindrom ( Q87.1 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
Strana 37
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7045080
1045081
ATC
H01B
H01BA
H01BA02
H01BA02
H01BA02
Zaštićeno ime
leka
INN
dezmopresin
dezmopresin
Švedska;
Švajcarska
3.264,70
25 mcg
163,24
50,00
MINIRIN
Ferring AB; Ferring
bočica plastična, 30 po International Center
SA
0,2 mg
Švedska;
Švajcarska
3.204,90
0,4 mg
213,66
50,00
deksametazon
H02AB04
metilprednizolon
1047177
H02AB04
metilprednizolon
1047180
H02AB04
metilprednizolon
H02AB07
prednizon
H02AB07
prednizon
1040050
1040230
H02AB07
Participacija
osiguranog
lica
MINIRIN
H02AB02
1047511
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Ferring AB; Ferring
bočica sa sprej
pumpom, 1 po 5ml (100 International Center
SA
mcg/ml)
sprej za nos, rastvor
deksametazon
1047632
Cena leka
na veliko za
pakovanje
dezmopresin
H02
H02A
H02AB
H02AB02
1047143
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Hormoni zadnjeg režnja hipofize
Vazopresin i analozi
tableta
KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
Glukokortikoidi
prednizon
DEXASON
tableta
blister, 50 po 0,5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
203,70
1,5 mg
12,22
50,00
NIRYPAN
tableta
blister, 20 po 4 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
170,00
7,5 mg
15,94
50,00
NIRYPAN
tableta
blister, 20 po 8 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
350,70
7,5 mg
16,44
50,00
PRONISON
tableta
20 po 20 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
186,30
10 mg
4,66
50,00
Bosnalijek d.d.
Bosna i
Hercegovina
50,00
10 mg
10,00
50,00
PREDNIZON
tableta
blister, 10 po 5 mg
H03
H03A
H03AA
H03AA01
levotiroksin natrijum
H03AA01
levotiroksin
natrijum
TIVORAL
tableta
blister, 50 po 100 mcg
Galenika a.d.
Republika Srbija
91,00
150 mcg
2,73
50,00
H03AA01
levotiroksin
natrijum
EUTHYROX
tableta
50 po 25 mcg
Merck KGaA
Nemačka
97,20
150 mcg
11,66
50,00
NAPOMENA
TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE
Preparati tireoidee
Tireoidni hormoni
Euthyrox tbl. 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.
Strana 38
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1040190
1040192
ATC
H03B
H03BA
H03BA02
propiltiouracil
H03BA02
propiltiouracil
H03BA02
INN
propiltiouracil
Zaštićeno ime
leka
PTU
PTU
tableta
tableta
Cena leka
na veliko za
pakovanje
20 po 50 mg
45 po 100 mg
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
123,30
0,1 g
12,33
50,00
582,80
0,1 g
12,95
50,00
Derivati imidazola sa sumporom
H03BB
H03BB02
tiamazol
1040120
H03BB02
tiamazol
TIASTAT
1040252
H03BB02
tiamazol
1040250
H03BB02
tiamazol
0341340
FO
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Antitireoidni preparati
Tiouracili
tableta
20 po 20 mg
Bosnalijek d.d.
Bosna i
Hercegovina
181,70
10 mg
4,54
50,00
THYROZOL
film tableta
blister, 20 po 5 mg
Merck KGaA
Nemačka
62,00
10 mg
6,20
50,00
THYROZOL
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Merck KGaA
Nemačka
125,50
10 mg
6,28
50,00
Danska
1.492,60
1 mg
1.492,60
50,00
PANKREASNI HORMONI
Glikogenolitički hormoni
Glikogenolitički hormoni
H04
H04A
H04AA
H04AA01
glukagon
H04AA01
glukagon
GLUCAGEN
HYPOKIT
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 1 mg/1ml
Novo Nordisk A/S
Strana 39
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Tetraciklini
Tetraciklini
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
J
J01
J01A
J01AA
J01AA02
doksiciklin
1022510
J01AA02
doksiciklin
DOVICIN
kapsula
5 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
49,60
0,1 g
9,92
50,00
1022515
J01AA02
doksiciklin
DOKSICIKLIN
kapsula, tvrda
blister, 5 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
49,60
0,1 g
9,92
50,00
1022500
J01AA02
doksiciklin
DOKSICIKLIN
tableta
5 po 100 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
49,60
0,1 g
9,92
50,00
J01C
J01CA
J01CA04
amoksicilin
J01CA04
amoksicilin
SINACILIN
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 20 ml (100
mg/1 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
190,90
1g
95,45
50,00
1021145
J01CA04
amoksicilin
SINACILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
85,40
1g
21,35
50,00
1021148
J01CA04
amoksicilin
SINACILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
122,90
1g
15,36
50,00
prašak za oralnu
suspenziju
bočica od tamnog
stakla, 1 po 100 ml (250
mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
91,70
1g
18,34
50,00
2021147
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Penicilini širokog spektra dejstva
3021146
J01CA04
amoksicilin
SINACILIN
1021961
J01CA04
amoksicilin
AMOKSICILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
85,40
1g
21,35
50,00
1021965
J01CA04
amoksicilin
AMOKSICILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
122,90
1g
15,36
50,00
1021007
J01CA04
amoksicilin
OSPAMOX DT
tableta za oralnu
suspenziju
14 po 1000 mg
Sandoz GmbH
Austrija
215,10
1g
15,36
50,00
3021001
J01CA04
amoksicilin
OSPAMOX
prašak za oralnu
suspenziju
1 po 60 ml (500mg/5ml)
Sandoz GmbH
Austrija
108,90
1g
18,15
50,00
1021008
J01CA04
amoksicilin
OSPAMOX DT
tableta za oralnu
suspenziju
14 po 500 mg
Sandoz GmbH
Austrija
107,50
1g
15,36
50,00
1021004
J01CA04
amoksicilin
OSPAMOX DT
tableta za oralnu
suspenziju
14 po 750 mg
Sandoz GmbH
Austrija
161,30
1g
15,36
50,00
Strana 40
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
fenoksimetilpenicilin
3020185
J01CE02
fenoksimetilpenicilin
CLIACIL
prašak za sirup
bočica, 1 po 150 ml
(60000 i.j./ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
236,10
3000000 i.j.
78,70
50,00
1020183
J01CE02
fenoksimetilpenicilin
CLIACIL
tableta
blister, 20 po 600000 i.j
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
145,80
3000000 i.j.
36,45
50,00
1020184
J01CE02
fenoksimetilpenicilin
CLIACIL
tableta
blister, 20 po 1200000
i.j.
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
352,50
3000000 i.j.
44,06
50,00
3021606
3021608
3021609
3021568
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
J01CE
J01CE02
3021602
INN
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina
Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
J01CR
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV
prašak za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (125 mg/5 ml +
31,25 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
240,30
1g
96,12
50,00
PANKLAV FORTE
prašak za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
100ml (250 mg/5 ml +
62,5 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
401,50
1g
80,30
50,00
PANKLAV 2X
prašak za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
70 ml (400 mg/5 ml +
57 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
297,10
1g
53,05
50,00
PANKLAV 2X
prašak za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
140 ml (400 mg/5 ml +
57 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
594,20
1g
53,05
50,00
AMOKSIKLAV 2X
prašak za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
70 ml (400 mg+57
mg)/5 ml
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
297,10
1g
53,05
50,00
INDIKACIJE
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Strana 41
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
J01D
J01DB
J01DB01
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
Cefalosporini, I generacija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
cefaleksin
3321875
J01DB01
cefaleksin
PALITREX
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 100 ml
(250 mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
155,00
2g
62,00
50,00
1321870
J01DB01
cefaleksin
PALITREX
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
121,50
2g
60,75
50,00
1321872
J01DB01
cefaleksin
PALITREX
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
225,30
2g
56,33
50,00
boca staklena, 1 po
100ml (250 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
155,00
2g
62,00
50,00
3321719
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
granule za oralnu
suspenziju
1321710
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
121,50
2g
60,75
50,00
1321711
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
225,30
2g
56,33
50,00
1321770
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula
16 po 250 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
121,50
2g
60,75
50,00
1321774
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula
16 po 500 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
225,30
2g
56,33
50,00
1321081
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
225,30
2g
56,33
50,00
1321080
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
121,50
2g
60,75
50,00
CEFALEKSIN
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 65 g (250
mg/5 ml)
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
155,00
2g
62,00
50,00
3321084
J01DB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
cefaleksin
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).
Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Strana 42
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3321644
ATC
J01DC
J01DC02
J01DC02
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01DC10
3321951
J01DC10
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01DD
J01DD08
3321621
3321623
J01DD08
J01DD08
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Cefalosporini, II generacija
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Austrija
310,60
0,5 g
88,74
50,00
698,30
1g
232,77
50,00
cefuroksim
cefuroksim
XORIMAX
prašak za oralnu
suspenziju
boca staklena, 1 po 70
ml (125 mg/5 ml),
32,90 g
Sandoz GmbH
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ),
4. Lajmska bolest (A69.2).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
cefprozil monohidrat
cefprozil monohidrat
CEFZIL
granule za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 60 ml (250
mg/5 ml)
Bristol Myers-Squibb
Italija
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ),
4. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja ( osim indikacije pod tačkom 4. ) što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Cefalosporini, III generacija
cefiksim
cefiksim
cefiksim
PANCEF
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 100 ml
(100 mg/5 ml)
PANCEF
granule za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 60 ml (100
mg/5 ml)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
833,70
0,4 g
166,74
50,00
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
500,20
0,4 g
166,73
50,00
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).
Sirup samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Strana 43
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3026210
1026211
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
J01E
J01EE
J01EE01
sulfametoksazol, trimetoprim
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
BACTRIM
BACTRIM
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
Sulfonamidi i trimetoprim
Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
sirup
bočica, 1 po 100 ml
(200 mg + 40 mg)/5 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
88,60
1,92 g
35,44
50,00
tableta
20 po 480mg (400 mg
+ 80 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
144,40
1,92 g
28,88
50,00
J01F
J01FA
J01FA01
eritromicin
1325152
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
film tableta
blister, 20 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
201,80
1g
40,36
50,00
1325153
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
tableta
20 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
333,10
1g
33,31
50,00
1325550
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
film tableta
blister, 16 po 250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
161,40
1g
40,35
50,00
1325551
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
film tableta
blister, 16 po 500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
266,50
1g
33,31
50,00
3325552
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
granule za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 100 ml
(125 mg/5 ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
337,50
1g
135,00
50,00
bočica, 1 po 100 ml
(250 mg/5 ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
565,10
1g
113,02
50,00
blister, 16 po 500 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
266,50
1g
33,31
50,00
Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
Makrolidi
3325553
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
granule za oralnu
suspenziju
1325554
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
film tableta
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ),
3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.0 ).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Strana 44
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1325095
3325096
ATC
J01FA03
INN
midekamicin
J01FA03
midekamicin
J01FA03
midekamicin
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
MACROPEN
film tableta
blister, 16 po 400 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
215,40
1g
33,66
50,00
MACROPEN
granule za oralnu
suspenziju
bočica,115 ml po 175
mg/5 ml
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
350,30
1g
87,03
50,00
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ),
3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.0 ).
NAPOMENA
J01FA09
Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
klaritromicin
3325057
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
granule za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
100 ml (125 mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
398,40
0,5 g
79,68
50,00
3325058
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
granule za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
100 ml (250 mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
814,50
0,5 g
81,45
50,00
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).
NAPOMENA
J01FA10
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
azitromicin
3325483
J01FA10
azitromicin
HEMOMYCIN
prašak za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
20 ml (100 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
178,50
0,3 g
133,88
50,00
3325481
J01FA10
azitromicin
HEMOMYCIN
prašak za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
20 ml (200 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
237,30
0,3 g
88,99
50,00
3325572
J01FA10
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
30 ml (200 mg/5 ml)
Sandoz S.R.L.
Rumunija
356,00
0,3 g
89,00
50,00
Strana 45
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
3325571
J01FA10
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
20 ml (200 mg/5 ml)
Sandoz S.R.L.
Rumunija
237,30
0,3 g
88,99
50,00
3325570
J01FA10
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
20 ml (100 mg/5 ml)
Sandoz S.R.L.
Rumunija
178,50
0,3 g
133,88
50,00
3325473
J01FA10
azitromicin
SUMAMED SIRUP
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
20 ml ( 100 mg/5 ml) Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
178,50
0,3 g
133,88
50,00
3325474
J01FA10
azitromicin
SUMAMED FORTE
SIRUP
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
15 ml ( 200 mg/5 ml) Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
178,00
0,3 g
89,00
50,00
3325475
J01FA10
azitromicin
SUMAMED SIRUP
1200
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
30 ml ( 200 mg/5 ml) Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
356,00
0,3 g
89,00
50,00
3325477
J01FA10
azitromicin
SUMAMED SIRUP
1200 XL
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
37,5 ml ( 200 mg/5 ml) Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
445,00
0,3 g
89,00
50,00
azitromicin
SUMAMED
TABLETE 125
Hrvatska
329,00
0,3 g
131,60
50,00
J01FA10
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01M
J01MA
J01MA02
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
JKL
1325471
INN
Zaštićeno ime
leka
film tableta
blister, 6 po 125 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).
Sirup i tablete samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Hinolonski antibakterijski lekovi
Fluorohinoloni
ciprofloksacin
1329431
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
10 po 500 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
315,60
1g
63,12
50,00
1329450
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
10 po 250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
174,10
1g
69,64
50,00
1329452
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
10 po 500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
315,60
1g
63,12
50,00
1329451
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
20 po 250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
348,20
1g
69,64
50,00
1329453
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
20 po 500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
631,20
1g
63,12
50,00
1329190
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROCINAL
film tableta
blister, 10 po 250 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
174,10
1g
69,64
50,00
Strana 46
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
1329192
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROCINAL
film tableta
blister, 10 po 500 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
315,60
1g
63,12
50,00
1329410
J01MA02
ciprofloksacin
MAROCEN
film tableta
blister, 10 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
174,10
1g
69,64
50,00
1329411
J01MA02
ciprofloksacin
MAROCEN
film tableta
blister, 10 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
315,60
1g
63,12
50,00
1329808
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
film tableta
blister, 10 po 250 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
174,10
1g
69,64
50,00
1329809
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
film tableta
blister, 10 po 500 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
315,60
1g
63,12
50,00
1329400
J01MA02
ciprofloksacin
CITERAL
film tableta
blister, 10 po 250 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
174,10
1g
69,64
50,00
1329401
J01MA02
ciprofloksacin
CITERAL
film tableta
blister, 10 po 500 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
315,60
1g
63,12
50,00
INDIKACIJE
J01MA06
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Participacija
osiguranog
lica
1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis groznica (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).
norfloksacin
1132310
J01MA06
norfloksacin
NOFOCIN
1132350
J01MA06
norfloksacin
URICIN
tableta
blister, 20 po 400 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
392,40
0,8 g
39,24
50,00
film tableta
bočica plastična, 20 po
400 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
392,40
0,8 g
39,24
50,00
Ostali hinoloni
J01MB
J01MB04
pipemidinska kiselina
1132320
J01MB04
pipemidinska kiselina
PIPEM
kapsula
1132300
J01MB04
pipemidinska kiselina
PIPEGAL
kapsula
1327130
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
J02
J02A
J02AB
J02AB02
ketokonazol
J02AB02
ketokonazol
20 po 200 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
252,10
0,8 g
50,42
50,00
20 po 200 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
252,10
0,8 g
50,42
50,00
457,90
0,2 g
22,90
50,00
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Derivati imidazola
MYCOSEB
tableta
20 po 200 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Strana 47
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1025859
1328230
ATC
J04
J04A
J04AB
J04AB02
rifampicin
J04AB02
rifampicin
J05
J05A
J05AB
J05AB01
aciklovir
J05AB01
aciklovir
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AE
J05AE01
1328372
INN
J05AE01
Zaštićeno ime
leka
RIFAMOR
FO
kapsula, tvrda
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
ANTITUBERKULOTICI
Lekovi za terapiju tuberkuloze
Antibiotici
blister, 16 po 300 mg
ACIKLOVIR
tableta
blister, 25 po 200 mg
242,90
Participacija
osiguranog
lica
0,6 g
30,36
50,00
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
500,20
4g
400,16
50,00
1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster ( B02.3 ),
2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa ( Z94 ).
3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).
Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja dermatologa i oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa.
Inhibitori proteaze
sakvinavir
sakvinavir
INVIRASE
film tableta
120 po 500 mg
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
J05AE..
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
lopinavir, ritonavir
J05AE..
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
Nukleozidi i nukleotidi, iskljičujući inhibitore reverzne transkriptaze
INDIKACIJE
1328621
Galenika a.d.
Cena leka
na veliko za
pakovanje
lopinavir, ritonavir
ALUVIA
film tableta
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
bočica, 120 po (200 mg Abbott GmbH & Co.
KG
+ 50 mg)
Švajcarska
27.527,40
1,8 g
825,82
50,00
Nemačka
6.550,00
-
-
50,00
Strana 48
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328622
ATC
J05AE..
INN
lopinavir, ritonavir
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
film tableta
bočica, 60 po (100 mg Abbott GmbH & Co.
KG
+ 25 mg)
Nemačka
Aesica
Queenborough Ltd
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome S.A.
Zaštićeno ime
leka
ALUVIA
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
J05AE03
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
ritonavir
1328615
J05AE03
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AE07
1328120
J05AE07
ritonavir
NORVIR
kapsula
336 po 100 mg
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.300,00
-
-
50,00
Švajcarska
25.983,40
1,2 g
927,98
50,00
Velika Britanija;
Španija
28.806,90
1,4 g
960,23
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
fosamprenavir
fosamprenavir
TELZIR
film tableta
bočica plastična, 60 po
700 mg
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Strana 49
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328411
ATC
J05AF
J05AF01
J05AF01
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AF02
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
zidovudin
zidovudin
ZIDOSAN
kapsula, tvrda
bočica plastična, 100
po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
5.202,70
0,6 g
312,16
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
didanozin
1328506
J05AF02
didanozin
VIDEX EC
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 30 po 250 mg
Bristol Myers-Squibb
Francuska
9.240,30
0,4 g
492,82
50,00
1328505
J05AF02
didanozin
VIDEX EC
kapsula
30 po 400 mg
Bristol Myers-Squibb
Francuska
14.784,80
0,4 g
492,83
50,00
Bristol Myers-Squibb
Švajcarska
11.525,80
80 mg
548,85
50,00
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
J05AF04
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
stavudin
1328512
J05AF04
INDIKACIJE
NAPOMENA
stavudin
ZERIT
kapsula
56 po 30 mg
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Strana 50
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328376
ATC
J05AF05
J05AF05
INN
lamivudin
lamivudin
Zaštićeno ime
leka
ZEFFIX
FO
film tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
28 po 100 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A; Glaxo
Wellcome
Operations
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Poljska; Velika
Britanija
5.348,40
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,3 g
573,04
50,00
INDIKACIJE
1. Hepatitis acuta B ( B16.2; B16.9 ), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).
2. Hepatitis viralis chronica B ( B18.1 ),hronični hepatitis, kompenzovana ( K74.6 ) i dekompenzovana ciroza jetre ( K74.6 )
3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima
- svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i
HBsAg¯ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+
Hronična HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix
NAPOMENA
J05AF05
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
lamivudin
1328375
J05AF05
INDIKACIJE
NAPOMENA
lamivudin
EPIVIR
film tableta
bočica plastična, 60 po
150 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A; Glaxo
Wellcome
Operations
Poljska; Velika
Britanija
9.359,20
0,3 g
311,97
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Strana 51
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328530
ATC
J05AF06
J05AF06
INDIKACIJE
INN
abakavir
abakavir
Zaštićeno ime
leka
ZIAGEN
FO
film tableta
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
Gilead Sciences Ltd.
Irska
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
blister, 60 po 300 mg
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
21.179,10
0,6 g
705,97
50,00
28.663,80
0,245 g
955,46
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
NAPOMENA
J05AF07 tenofovir
1328500
J05AF07
tenofovir
VIREAD
film tableta
boca, 30 po 245 mg
INDIKACIJE
1. Hronični hepatitis B ( B16.2; B16.9; B18.1 ).
NAPOMENA
J05AG
J05AG01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze
nevirapin
3328381
1328380
J05AG01
J05AG01
nevirapin
nevirapin
VIRAMUNE
oralna suspenzija
VIRAMUNE
tableta
bočica, 1 po 240 ml (50
mg/5 ml)
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
Nemačka
1.517,60
0,4 g
252,93
50,00
blister, 60 po 200 mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
Nemačka
3.096,80
0,4 g
103,23
50,00
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Strana 52
lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328393
ATC
J05AG03
INN
efavirenz
J05AG03
efavirenz
Zaštićeno ime
leka
STOCRIN
FO
film tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
bočica plastična, 30 po
600 mg
Merck Sharp &
Dohme
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Holandija
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
J05AR
J05AR01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije
zidovudin, lamivudin
1328640
J05AR01
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AR02
1328601
J05AR02
zidovudin, lamivudin
COMBIVIR
film tableta
blister, 60 po (300 mg +
150 mg)
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
27.198,10
600 mg
906,60
50,00
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
18.724,10
2 tablete
624,14
50,00
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija/
Španija
30.538,30
1 tableta
1.017,94
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
abakavir, lamivudin
abakavir, lamivudin
KIVEXA
film tableta
blister, 30 po (600 mg +
300 mg)
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Strana 53
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1030223
1030222
1030221
1039285
ATC
L
L01
L01C
L01CB
L01CB01
etopozid
L01CB01
etopozid
L01CB01
L01CB01
1048911
1048913
etopozid
etopozid
LASTET CAP.25
LASTET CAP.50
LASTET CAP.100
hidroksikarbamid
L01XX05
hidroksikarbamid
L01XX11
INDIKACIJE
L02
L02A
L02AB
L02AB01
3048912
INN
L01X
L01XX
L01XX05
INDIKACIJE
L01XX11
1031043
Zaštićeno ime
leka
L02AB01
L02AB01
L02AB01
FO
kapsula
kapsula
kapsula
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ANTINEOPLASTICI
Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
Derivati podofilotoksina
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 40 po 25 mg
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
10.163,70
-
-
50,00
blister, 20 po 50 mg
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
10.163,70
-
-
50,00
blister, 10 po 100 mg
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
10.163,70
-
-
50,00
Italija
3.791,50
-
-
50,00
Ostali antineoplastici
Ostali antineoplastici
LITALIR
kapsula
bočica, 100 po 500 mg
Corden Pharma
Latina S.P.A
Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija), prema
Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
estramustin
estramustin
ESTRACYT
kapsula
100 po 140 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
10.375,80
-
-
50,00
Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
Hormoni I srodni lekovi
Progestogeni
megestrol
megestrol
megestrol
megestrol
MEGACE
MEGACE
MEGACE
oralna suspenzija
tableta
tableta
boca plastična, 1 po
240 ml (40 mg/ml)
Bristol MyersSquibb
Francuska
7.929,90
160 mg
132,17
50,00
bočica, 100 po 160 mg
Bristol MyersSquibb
Francuska
12.931,20
160 mg
129,31
50,00
bočica, 30 po 160 mg
Bristol MyersSquibb
Francuska
3.879,40
160 mg
129,31
50,00
Strana 54
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
3048814
L02AB01
megestrol
O' TENTIKA
oralna suspenzija
boca plastična, 1 po
240ml (40 mg/ml)
3048951
L02AB01
megestrol
MEGOXI
oralna suspenzija
boca plastična, 1 po
240 ml (40 mg/ml)
Vipharm S.A.
Poljska
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
7.929,90
160 mg
132,17
50,00
7.929,90
160 mg
132,17
50,00
INDIKACIJE
Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti
moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca
PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.
NAPOMENA
L02B
L02BA
L02BA01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Hormonski antagonisti i srodni lekovi
Anti-estrogeni
tamoksifen
1039010
L02BA01
tamoksifen
NOLVADEX
film tableta
blister, 30 po 10 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
297,20
20 mg
19,81
50,00
1039395
L02BA01
tamoksifen
TAMOXIFEN
tableta
30 po 10 mg
Alvogen d.o.o.
Republika Srbija
297,20
20 mg
19,81
50,00
1039396
L02BA01
tamoksifen
TAMOXIFEN
tableta
30 po 20 mg
Alvogen d.o.o.
Republika Srbija
431,80
20 mg
14,39
50,00
1037200
1037201
1037081
L02BB
L02BB01
flutamid
L02BB01
flutamid
L02BB01
L02BB01
Antiandrogeni
flutamid
flutamid
FLUTASIN
FLUTASIN
FLUCINOM
tableta
tableta
tableta
90 po 250 mg
S.C. SindanPharma S.R.L.
Rumunija
2.527,30
0,75 g
84,24
50,00
30 po 250 mg
S.C. SindanPharma S.R.L.
Rumunija
842,40
0,75 g
84,24
50,00
100 po 250 mg
Schering Plough
Labo N.V.
Belgija
2.808,10
0,75 g
84,24
50,00
INDIKACIJE
Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).
NAPOMENA
L02BG
L02BG03
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Inhibitori enzima aromataze
anastrozol
1039325
L02BG03
anastrozol
ARIMIDEX
film tableta
28 po 1 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
2.500,40
1 mg
89,30
50,00
Strana 55
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
JKL
ATC
1039326
L02BG03
anastrozol
TRASOLETTE
film tableta
blister, 28 po 1 mg
1039720
L02BG03
anastrozol
AREMED
film tableta
blister, 28 po 1 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
Alvogen d.o.o.
Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.500,40
1 mg
89,30
50,00
2.500,40
1 mg
89,30
50,00
Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske
terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija
tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu
podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog
hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
INDIKACIJE
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski
primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI
ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani
histopatološki, ponavaljanje metroragije.
NAPOMENA
L02BG04
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
letrozol
1039331
L02BG04
letrozol
FEMOZOL
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
2.475,00
2,5 mg
82,50
50,00
Strana 56
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1039333
ATC
L02BG04
INN
letrozol
Zaštićeno ime
leka
LETROZOLE
MEDICO UNO
FO
film tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
blister, 28 po 2,5 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
2.310,00
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2,5 mg
82,50
50,00
Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske
terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija
tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu
podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog
hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
INDIKACIJE
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski
primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI
ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani
histopatološki, ponavaljanje metroragije.
NAPOMENA
L02BG06
eksemestan
1039390
L02BG06
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
eksemestan
AROMASIN
tableta
30 po 25 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
3.093,60
25 mg
103,12
50,00
Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske
terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija
tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu
podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog
hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
INDIKACIJE
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski
primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI
ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani
histopatološki, ponavaljanje metroragije.
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 57
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1014081
1014083
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
L04
L04A
L04AA
L04AA06
mikofenolna kiselina
L04AA06
mikofenolna
kiselina
L04AA06
mikofenolna
kiselina
CELLCEPT
CELLCEPT
FO
kapsula
film tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
Imunosupresivi
Selektivni imunosupresivi
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 300 po 250 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
24.592,50
2g
655,80
50,00
blister, 150 po 500 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
22.298,80
2g
594,63
50,00
INDIKACIJE
Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).
NAPOMENA
L04AA06
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
mikofenolat natrijum
1014260
1014261
L04AA06
mikofenolat
natrijum
L04AA06
mikofenolat
natrijum
MYFORTIC
gastrorezistentna
tableta
MYFORTIC
gastrorezistentna
tableta
blister, 120 po 180 mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
12.455,00
2g
830,33
50,00
blister, 120 po 360 mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
24.910,00
2g
830,33
50,00
INDIKACIJE
Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).
NAPOMENA
L04AA10
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
sirolimus
1014270
L04AA10
sirolimus
RAPAMUNE
obložena tableta
blister, 30 po 1 mg
Wyeth
Pharmaceuticals;
Wyeth Medica
Ireland
Velika Britanija;
Irska
11.013,10
3 mg
1.101,31
50,00
INDIKACIJE
Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema, kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem
usporenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).
NAPOMENA
L04AD
L04AD01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene
zaštite.
Inhibitori kalcineurina
ciklosporin
1014990
L04AD01
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
kapsula, meka
blister, 50 po 25 mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
3.346,70
0,25 g
669,34
50,00
Strana 58
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1014992
1014991
3014999
ATC
L04AD01
L04AD01
L04AD01
INDIKACIJE
NAPOMENA
L04AD02
INN
Zaštićeno ime
leka
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 50 po 50 mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
6.442,40
0,25 g
644,24
50,00
kapsula, meka
blister, 50 po 100 mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
12.333,70
0,25 g
616,69
50,00
oralni rastvor
bočica, 1 po 50 ml (100
mg/1 ml)
Novartis Pharma
GMBH
Nemačka
11.967,60
0,25 g
598,38
50,00
kapsula, meka
1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
takrolimus
1014255
L04AD02
takrolimus
PANALIMUS
kapsula, tvrda
blister, 60 po 0,5 mg
Panacea Biotec Ltd.
Indija
4.115,70
5 mg
685,95
50,00
1014256
L04AD02
takrolimus
PANALIMUS
kapsula, tvrda
blister, 60 po 1 mg
Panacea Biotec Ltd.
Indija
8.753,50
5 mg
729,46
50,00
1014257
L04AD02
takrolimus
PANALIMUS
kapsula, tvrda
blister, 100 po 5 mg
Panacea Biotec Ltd.
Indija
66.989,80
5 mg
669,90
50,00
1014250
L04AD02
takrolimus
PROGRAF
kapsula
60 po 1 mg
Astellas
Irska
8.753,50
5 mg
729,46
50,00
1014251
L04AD02
takrolimus
PROGRAF
kapsula
30 po 5 mg
Astellas
Irska
20.096,90
5 mg
669,90
50,00
L04AD02
takrolimus
PROGRAF
kapsula
30 po 0,5 mg
Astellas
Irska
2.057,90
5 mg
685,97
50,00
1014252
INDIKACIJE
Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih
imunosupresivnih lekova (Z94).
NAPOMENA
L04AX
L04AX01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Ostali imunosupresivi
azatioprin
1014020
1034330
1034331
L04AX01
azatioprin
L04AX03
metotreksat
L04AX03
L04AX03
metotreksat
metotreksat
IMURAN
METHOTREXAT
"EBEWE"
METHOTREXAT
"EBEWE"
film tableta
100 po 50 mg
Excella GmbH
Nemačka
1.767,70
0,15 g
53,03
50,00
tableta
kontejner za tablete, 50
po 2,5 mg
Ebewe Pharma
Ges. M.B.H NFG.
KG
Austrija
627,30
2,5 mg
12,55
50,00
kontejner za tablete, 50
po 5 mg
Ebewe Pharma
Ges. M.B.H NFG.
KG
Austrija
1.118,30
2,5 mg
11,18
50,00
tableta
Strana 59
Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3162033
3162533
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AE
M01AE01 ibuprofen
M01AE01
M01AE01
ibuprofen
ibuprofen
Zaštićeno ime
leka
BRUFEN
IBUPROFEN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
Derivati propionske kiseline
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
sirup
plastična bočica, 1 po
100 ml (100 mg/5 ml)
Abbott S.R.L.
Italija
153,10
1,2 g
91,86
50,00
sirup
bočica, 1 po 100 ml
(100 mg/5 ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
153,10
1,2 g
91,86
50,00
527,30
12 mg
52,73
50,00
NAPOMENA
Sirup samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
M03
MIŠIĆNI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI )
M03B
Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX
Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX02 tizanidin
1165122
M03BX02
INDIKACIJE
tizanidin
SIRDALUD
tableta
blister, 30 po 4 mg
Novartis Urunleri
Turska
Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza,
cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)
NAPOMENA
Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
M04
PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA
Preparati za lečenje gihta
M04A
Inhibitori sinteze mokraćne kiseline
M04AA
M04AA01 alopurinol
1168089
M04AA01
alopurinol
ALOPURINOL
tableta
blister, 40 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
95,20
0,4 g
9,52
50,00
Strana 60
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3087306
3087302
3087303
3087301
3087304
ATC
N
N02
N02A
N02AA
N02AA01
morfin
N02AA01
morfin-hidrohlorid
N02AA01
N02AA01
N02AA01
N02AA01
INDIKACIJE
N02AA03
1087711
1087710
1087713
1087714
N02AA03
N02AA03
N02AA03
N02AA03
INN
morfin-sulfat
morfin-sulfat
morfin-sulfat
morfin-sulfat
Zaštićeno ime leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)
ANALGETICI
Opioidi
Prirodni alkaloidi opijuma
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
MORPHIN MERCK 2% oralne kapi, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 50 ml (2%)
Nemačka
1.259,80
0,1 g
125,98
50,00
ORAMORPH
oralni rastvor
L. Molteni & C. Dei
kontejner jednodozni, F. LLI Alitti Societa
20 po 5 ml (10 mg/5 ml) Di Esercizio S.P.A.
Italija
1.117,20
0,1 g
558,60
50,00
oralni rastvor
L. Molteni & C. Dei
kontejner jednodozni, F. LLI Alitti Societa
20 po 5 ml (30 mg/5 ml) Di Esercizio S.P.A.
Italija
1.117,20
0,1 g
186,20
50,00
bočica sa kapaljkom, 1
po 20 ml (20 mg/ml)
L. Molteni & C. Dei
F. LLI Alitti Societa
Di Esercizio S.P.A.
Italija
503,90
0,1 g
125,98
50,00
bočica staklena,1 po
100 ml (10 mg/5ml)
Istituto De Angeli
S.R.L. za L.Molteni &
C. Dei F. LLI Alitti
Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
283,60
0,1 g
141,80
50,00
ORAMORPH
ORAMORPH
ORAMORPH
oralne kapi, rastvor
sirup
Merck KGaA
Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.
hidromorfon
hidromorfon
hidromorfon
hidromorfon
hidromorfon
JURNISTA
produženim
oslobađanjem
blister, 14 po 8 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.312,80
20 mg
413,00
50,00
JURNISTA
tableta sa
produženim
oslobađanjem
14 po 16 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.072,90
20 mg
363,65
50,00
JURNISTA
tableta sa
produženim
oslobađanjem
14 po 32 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
7.710,00
20 mg
344,20
50,00
JURNISTA
tableta sa
produženim
oslobađanjem
14 po 64 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
20.035,30
20 mg
447,22
50,00
Strana 61
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1087715
1087712
ATC
N02AA03
N02AA03
INDIKACIJE
N02AB
N02AB03
INN
hidromorfon
hidromorfon
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JURNISTA
tableta sa
produženim
oslobađanjem
28 po 32 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
15.420,00
20 mg
344,20
50,00
JURNISTA
tableta sa
produženim
oslobađanjem
28 po 64 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
40.070,60
20 mg
447,22
50,00
Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.
Derivafi fenilpiperidina
fentanil
9087565
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
5 po 25 mcg/h ( 5 po
4,2 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.306,20
1,2 mg
74,64
50,00
9087566
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
5 po 50 mcg/h ( 5 po
8,4 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.396,50
1,2 mg
68,47
50,00
5 po 75 mcg/h (5 po
12,6 mg)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.326,90
1,2 mg
63,37
50,00
9087568
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
9087567
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
5 po 100 mcg/h ( 5 po
16,8 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.145,80
1,2 mg
59,23
50,00
9087569
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni
flaster
Janssen
5 po 1 kom (12 mcg/h) Pharmaceutica N.V.
Belgija
853,80
1,2 mg
97,58
50,00
9087805
N02AB03
fentanil
FENTANYL SANDOZ
MAT
transedermalni
flaster
kesica, 5 po 25 mcg/h
(5 po 5,78 mg/10,5 cm²)
Hexal AG
Nemačka
1.306,20
1,2 mg
54,24
50,00
9087808
N02AB03
fentanil
FENTANYL SANDOZ
MAT
transedermalni
flaster
kesica, 5 po 50 mcg/h
(5 po 11,56 mg/21 cm²)
Hexal AG
Nemačka
2.396,50
1,2 mg
49,75
50,00
9087802
N02AB03
fentanil
FENTANYL SANDOZ
MAT
transedermalni
flaster
kesica, 5 po 100 mcg/h
(5 po 23,12 mg/42 cm²)
Hexal AG
Nemačka
4.145,80
1,2 mg
43,04
50,00
9087201
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 25 mcg/h
(5 po 4,125 mg/7,5 cm²)
Acino AG
Nemačka
1.306,20
1,2 mg
76,00
50,00
9087202
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 50 mcg/h
(5 po 8,25 mg/15 cm²)
Acino AG
Nemačka
2.396,50
1,2 mg
69,72
50,00
Strana 62
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
9087203
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 75 mcg/h
(5 po 12,375 mg/22,5
cm²)
9087200
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni
flaster
kesica, 5 po 100 mcg/h
(5 po 16,5 mg/30 cm²)
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Acino AG
Nemačka
3.326,90
1,2 mg
64,52
50,00
Acino AG
Nemačka
4.145,80
1,2 mg
60,30
50,00
INDIKACIJE
1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 )
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.
NAPOMENA
N02AX
N02AX02
Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo
Ostali opioidi
tramadol
1087530
N02AX02
tramadol
TRODON
kapsula, tvrda
blister, 20 po 50 mg
1087405
N02AX02
tramadol
TRODON
kapsula, tvrda
1087451
1087650
N02AX02
N02AX02
tramadol
tramadol
Republika Srbija
153,90
0,3 g
46,17
50,00
blister, 20 po 50 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija
153,90
0,3 g
46,17
50,00
TRODON
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 10 po 100 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija
152,60
0,3 g
45,78
50,00
TRAMAFORT
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 20 po 100 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
305,20
0,3 g
45,78
50,00
blister, 20 po 150 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
456,80
0,3 g
45,68
50,00
blister, 20 po 50 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
153,90
0,3 g
46,17
50,00
1087651
N02AX02
tramadol
TRAMAFORT
tableta sa
produženim
oslobađanjem
1087700
N02AX02
tramadol
TRAMAFLASH
oralna disperzibilna
tableta
Hemofarm a.d.
Strana 63
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime leka
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N02B
N02BE
N02BE01
paracetamol
3086695
N02BE01
paracetamol
PARACETAMOL
sirup
bočica, 1 po 100 ml
(120 mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
150,00
3g
187,50
50,00
3086742
N02BE01
paracetamol
PANATERM
sirup
bočica plastična, 1 po
125 ml (120 mg/5 ml)
Sopharma PLC
Bugarska
187,50
3g
187,50
50,00
NAPOMENA
N03
N03A
N03AA
N03AA02
INN
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Ostali analgetici i antipiretici
Anilidi
Sirup samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
ANTIEPILEPTICI
Antiepileptici
Barbiturati i derivati
fenobarbital (fenobarbiton)
1084600
N03AA02
fenobarbital
(fenobarbiton)
1084210
N03AA02
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON
tableta
blister, 30 po 15 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
62,40
0,1 g
13,87
50,00
N03AA02
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON
tableta
blister, 30 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
148,10
0,1 g
4,94
50,00
Francuska
326,00
1,25 g
40,75
50,00
1084521
N03AD
N03AD01
3084513
N03AD01
INDIKACIJE
NAPOMENA
N03AE
N03AE01
1084402
N03AE01
FENOBARBITON
tableta
blister, 30 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
148,10
0,1 g
4,94
50,00
Derivati sukcinimida
etosuksimid
etosuksimid
SUXINUTIN
sirup
bočica od tamnog
stakla, 1 po 200 ml (250
mg/5 ml)
Pfizer PGM
1. Epilepsija ( G40-G41 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Derivati benzodiazepina
klonazepam
klonazepam
RIVOTRIL
tableta
fiola, 30 po 2 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
152,80
8 mg
20,37
50,00
Švajcarska
168,90
8 mg
54,05
50,00
Švajcarska
152,80
8 mg
20,37
50,00
1084403
N03AE01
klonazepam
RIVOTRIL
tableta
bočica, 50 po 0,5 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
1084404
N03AE01
klonazepam
RIVOTRIL
tableta
bočica, 30 po 2 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Strana 64
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
DDD
Participacija
osiguranog
lica
Galenika a.d.
Republika Srbija
192,60
1g
19,26
50,00
1084070
N03AF01
karbamazepin
GALEPSIN
tableta
blister, 50 po 200 mg
1084060
N03AF01
karbamazepin
KARBAPIN
tableta
blister, 50 po 200 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
192,60
1g
19,26
50,00
oralna suspenzija
1 po 250 ml (2 g/100
ml)
Novartis Pharma
S.A.S.
Francuska
355,30
1g
71,06
50,00
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 400 mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
406,70
1g
33,89
50,00
bočica, 1 po 150 ml (50
mg/ml)
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska
Republika Srbija
336,60
1,5 g
67,32
50,00
fiola, 30 po (333 mg +
145 mg)
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska
Republika Srbija
469,80
1,5 g
49,14
50,00
1084530
N03AF01
karbamazepin
karbamazepin
TEGRETOL
TEGRETOL CR
FO
Cena leka
na veliko
po DDD
karbamazepin
N03AF01
Zaštićeno ime leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
N03AF
N03AF01
3084532
INN
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Derivati karboksamida
NAPOMENA
Sirup samo za decu do 12 godina starosti.
N03AG
N03AG01 valproinska kiselina (natrijum valproat)
3084501
1084500
N03AG01
N03AG01
natrijum valproat
EFTIL
natrijum valproat,
valproinska kiselina EFTIL
sirup
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Derivati masnih kiselina
Ostali antiepileptici
N03AX
N03AX09
lamotrigin
1084780
N03AX09
lamotrigin
LAMECT
tableta
blister, 30 po 25 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
258,20
0,3 g
103,28
50,00
1084781
N03AX09
lamotrigin
LAMECT
tableta
blister, 30 po 50 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
506,40
0,3 g
101,28
50,00
1084782
N03AX09
lamotrigin
LAMECT
tableta
blister, 30 po 100 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
973,10
0,3 g
97,31
50,00
1084550
1084551
N03AX09
N03AX09
lamotrigin
lamotrigin
LAMICTAL
LAMICTAL
tableta
tableta
blister, 30 po 25 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
258,20
0,3 g
103,28
50,00
blister, 30 po 50 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
506,40
0,3 g
101,28
50,00
Strana 65
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1084552
1084786
1084788
ATC
N03AX09
N03AX09
N03AX09
INN
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Poljska
973,10
0,3 g
97,31
50,00
LAMICTAL
tableta
blister, 30 po 100 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
SOLABAN
tableta za oralnu
suspenziju
blister, 30 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
258,20
0,3 g
103,28
50,00
SOLABAN
tableta za oralnu
suspenziju
blister, 30 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
506,40
0,3 g
101,28
50,00
tableta za oralnu
suspenziju
blister, 30 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
973,10
0,3 g
97,31
50,00
1084785
N03AX09
lamotrigin
SOLABAN
1084827
N03AX09
lamotrigin
LAMOTRAL
tableta
blister, 30 po 25 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
258,20
0,3 g
103,28
50,00
1084826
N03AX09
lamotrigin
LAMOTRAL
tableta
blister, 30 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
506,40
0,3 g
101,28
50,00
1084825
N03AX09
lamotrigin
LAMOTRAL
tableta
blister, 30 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
973,10
0,3 g
97,31
50,00
1084080
N03AX09
lamotrigin
LAMAL
tableta
blister, 30 po 25 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
258,20
0,3 g
103,28
50,00
1084081
N03AX09
lamotrigin
LAMAL
tableta
blister, 30 po 50 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
506,40
0,3 g
101,28
50,00
1084082
N03AX09
lamotrigin
LAMAL
tableta
blister, 30 po 100 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
973,10
0,3 g
97,31
50,00
1084083
N03AX09
lamotrigin
LAMAL
tableta
blister, 30 po 200 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
1.642,40
0,3 g
82,12
50,00
1084126
N03AX09
lamotrigin
EPITRIGINE
tableta
30 po 25 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
258,20
0,3 g
103,28
50,00
1084127
N03AX09
lamotrigin
EPITRIGINE
tableta
30 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
506,40
0,3 g
101,28
50,00
1084125
N03AX09
lamotrigin
EPITRIGINE
tableta
30 po 100 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
973,10
0,3 g
97,31
50,00
1084121
N03AX09
lamotrigin
EPITRIGINE
oralna disperzibilna
tableta
30 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
92,30
0,3 g
461,50
50,00
1084123
N03AX09
lamotrigin
EPITRIGINE
oralna disperzibilna
tableta
30 po 5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
77,90
0,3 g
155,80
50,00
1084122
N03AX09
lamotrigin
EPITRIGINE
oralna disperzibilna
tableta
30 po 25 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
258,20
0,3 g
103,28
50,00
Strana 66
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
1084124
N03AX09
lamotrigin
EPITRIGINE
oralna disperzibilna
tableta
30 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
506,40
0,3 g
101,28
50,00
1084120
N03AX09
lamotrigin
EPITRIGINE
oralna disperzibilna
tableta
30 po 100 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
973,10
0,3 g
97,31
50,00
NAPOMENA
N03AX11
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
JKL
INDIKACIJE
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
1. Epilepsija ( G40-G41 ).
2. Bipolarni poremećaj ( F31.7).
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa ili
neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
topiramat
1084700
N03AX11
topiramat
TOPAMAX
film tableta
blister, 28 po 25 mg
Cilag AG
Švajcarska
241,00
0,3 g
103,29
50,00
1084701
N03AX11
topiramat
TOPAMAX
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Cilag AG
Švajcarska
632,50
0,3 g
135,54
50,00
1084702
N03AX11
topiramat
TOPAMAX
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Cilag AG
Švajcarska
1.250,00
0,3 g
133,93
50,00
1084802
N03AX11
topiramat
TOPACTAL
film tableta
30 po 25 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
258,20
0,3 g
103,28
50,00
1084803
N03AX11
topiramat
TOPACTAL
film tableta
30 po 50 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
677,70
0,3 g
135,54
50,00
1084800
N03AX11
topiramat
TOPACTAL
film tableta
30 po 100 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
1.339,30
0,3 g
133,93
50,00
1084716
1084717
1084715
N03AX11
N03AX11
N03AX11
INDIKACIJE
NAPOMENA
N03AX12
topiramat
topiramat
topiramat
TIRAMAT
TIRAMAT
TIRAMAT
film tableta
film tableta
film tableta
blister, 60 po 25 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
516,40
0,3 g
103,28
50,00
blister, 60 po 50 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
1.355,40
0,3 g
135,54
50,00
blister, 60 po 100 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
2.678,60
0,3 g
133,93
50,00
1. Epilepsija ( G40-G41 ).
Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
gabapentin
1084750
N03AX12
gabapentin
KATENA
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
965,60
1,8 g
115,87
50,00
1084010
N03AX12
gabapentin
GABANEURAL
kapsula, tvrda
blister, 20 po 100 mg
Kern Pharma S.L.
Španija
114,70
1,8 g
103,23
50,00
Strana 67
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
1084011
N03AX12
gabapentin
GABANEURAL
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
Kern Pharma S.L.
Španija
965,60
1,8 g
115,87
50,00
1084012
N03AX12
gabapentin
GABANEURAL
kapsula, tvrda
blister, 50 po 400 mg
Kern Pharma S.L.
Španija
1.141,00
1,8 g
102,69
50,00
1084612
N03AX12
gabapentin
NEURONTIN
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
965,60
1,8 g
115,87
50,00
NAPOMENA
N03AX14
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
JKL
INDIKACIJE
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
1. Epilepsija ( G40).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
levetiracetam
1084821
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA
film tableta
blister, 60 po 250 mg
UCB Pharma SA
Belgija
3.017,70
1,5 g
301,77
50,00
1084820
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA
film tableta
blister, 60 po 500 mg
UCB Pharma SA
Belgija
5.539,40
1,5 g
276,97
50,00
1084822
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA
film tableta
blister, 60 po 1000 mg
UCB Pharma SA
Belgija
10.633,80
1,5 g
265,85
50,00
oralni rastvor
bočica staklena, 1 po
300 ml (100 mg/ml)
Nextpharma SAS
Francuska
5.583,40
1,5 g
279,17
50,00
3084823
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA
INDIKACIJE
1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa
juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad
12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).
NAPOMENA
N03AX16
Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu
delatnost na tercijarnom nivou.
pregabalin
1084736
1084738
N03AX16
N03AX16
pregabalin
pregabalin
LYRICA
LYRICA
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
56 po 75 mg
Pfizer GmbH,
Arzeneimittelwerk
Goedecke
Nemačka
1.874,50
0,3 g
133,89
50,00
56 po 150 mg
Pfizer GmbH,
Arzeneimittelwerk
Goedecke
Nemačka
2.891,60
0,3 g
103,27
50,00
Strana 68
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1084745
ATC
N03AX16
INN
pregabalin
Zaštićeno ime leka
LYRICA
FO
kapsula, tvrda
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
56 po 300 mg
Pfizer GmbH,
Arzeneimittelwerk
Goedecke
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Nemačka
5.783,20
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,3 g
103,27
50,00
INDIKACIJE
1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.
NAPOMENA
N04
N04A
N04AA
N04AA01
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja
psihijatra/neuropsihijatra
ANTIPARKINSONICI
Antiholinergički lekovi
Tercijarni amini
triheksifenidil
1085070
N04AA01
triheksifenidil
ARTANE
tableta
100 po 2 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
144,90
10 mg
7,25
50,00
1085072
N04AA01
triheksifenidil
ARTANE
tableta
100 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
204,20
10 mg
4,08
50,00
Republika
Makedonija
155,90
10 mg
15,59
50,00
NAPOMENA
N04AA02
1085320
N04AA02
NAPOMENA
N04B
N04BA
N04BA02
1085212
1085307
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra.
biperiden
biperiden
MENDILEX
tableta
blister, 50 po 2 mg
Alkaloid a.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra.
Dopaminergički lekovi
Dopa I derivati dope
levodopa, benzerazid
N04BA02
levodopa,
benzerazid
N04BA02
levodopa,
benzerazid
MADOPAR
MADOPAR ROCHE
tableta
boca staklena,100 po
250 mg (200 mg + 50
mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.881,50
0,6 g
56,45
50,00
tableta
bočica,100 po 250 mg
(200 mg + 50 mg)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
1.881,50
0,6 g
56,45
50,00
INDIKACIJE
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 69
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1085350
ATC
N04BB
N04BB01
N04BB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
N04BC
N04BC01
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Derivati amantadina
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Nemačka
491,60
0,2 g
32,77
50,00
amantadin sulfat
amantadin sulfat
PK MERZ
tableta
30 po 100 mg
Merz
Pharmaceuticals
GmbH
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Agonisti dopamina
bromokriptin
1149040
N04BC01
bromokriptin
BROMOKRIPTIN
tableta
blister, 30 po 2,5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
245,80
40 mg
131,09
50,00
1149041
N04BC01
bromokriptin
BROMOKRIPTIN
tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
803,60
40 mg
107,15
50,00
101,10
300 mg
24,26
50,00
NAPOMENA
N05
N05A
N05AA
N05AA01
1070056
N05AA01
NAPOMENA
N05AB
N05AB02
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili endokrinologa.
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Fenotiazini sa alifatičnim bočnim lancem
hlorpromazin
hlorpromazin
LARGACTIL
film tableta
plastična fiola, 50 po 25
mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
flufenazin
1070850
N05AB02
flufenazin
METOTEN
obložena tableta
25 po 1 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
99,60
10 mg
39,84
50,00
1070851
N05AB02
flufenazin
METOTEN
obložena tableta
25 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
310,30
10 mg
24,82
50,00
221,00
0,3 g
53,04
50,00
NAPOMENA
N05AC
N05AC02
1070860
N05AC02
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Fenotiazini sa piperidinskom strukturom
tioridazin
tioridazin
TRIXIFEN
obložena tableta
blister, 50 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 70
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1070841
ATC
N05AD
N05AD01
INN
haloperidol
N05AD01
haloperidol
Zaštićeno ime leka
HALOPERIDOL
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Derivati butirofenona
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
446,40
8 mg
11,90
50,00
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
204,20
8 mg
32,67
50,00
1070840
N05AD01
haloperidol
HALOPERIDOL
tableta
plastična bočica, 25 po
2 mg
1070800
N05AD01
haloperidol
HALOPERIDOL
tableta
blister, 25 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
204,20
8 mg
32,67
50,00
1070801
N05AD01
haloperidol
HALOPERIDOL
tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
446,40
8 mg
11,90
50,00
Republika Srbija
355,60
1800 mg
21,34
50,00
NAPOMENA
N05AF
N05AH
N05AN
N05AN01
1070885
N05AN01
NAPOMENA
N05AX
N05AX08
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Derivati tioksantena
Diazepini, oksazepini I tiazepini
Litijum
litijum (karbonat)
litijum karbonat
LITIJUM KARBONAT
kapsula
100 po 300 mg
Srbolek a.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Ostali antipsihotici
risperidon
1070920
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
blister, 20 po 1 mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
327,50
5 mg
81,88
50,00
1070921
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
blister, 20 po 2 mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
590,40
5 mg
73,80
50,00
1070922
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
blister, 20 po 3 mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
824,90
5 mg
68,74
50,00
Italija
1.213,30
5 mg
75,83
50,00
1070923
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
blister, 20 po 4 mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
1070034
N05AX08
risperidon
RISPERIDON
film tableta
blister, 20 po 1 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
327,50
5 mg
81,88
50,00
1070035
N05AX08
risperidon
RISPERIDON
film tableta
blister, 20 po 2 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
590,40
5 mg
73,80
50,00
1070036
N05AX08
risperidon
RISPERIDON
film tableta
blister, 20 po 3 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
824,90
5 mg
68,74
50,00
Strana 71
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1070037
N05AX08
1070063
N05AX08
INN
risperidon
risperidon
Zaštićeno ime leka
RISPERIDON
TORENDO
FO
film tableta
film tableta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.213,30
5 mg
75,83
50,00
blister, 20 po 2 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
590,40
5 mg
73,80
50,00
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
824,90
5 mg
68,74
50,00
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
blister, 20 po 4 mg
Hemofarm a.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
1070066
N05AX08
risperidon
TORENDO
film tableta
blister, 20 po 3 mg
1070935
N05AX08
risperidon
RISSAR
film tableta
blister, 20 po 1 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
327,50
5 mg
81,88
50,00
1070928
N05AX08
risperidon
RISSAR
film tableta
blister, 20 po 2 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
590,40
5 mg
73,80
50,00
1070929
N05AX08
risperidon
RISSAR
film tableta
blister, 20 po 3 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
824,90
5 mg
68,74
50,00
1070004
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
blister, 20 po 1 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
327,50
5 mg
81,88
50,00
1070001
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
blister, 20 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
590,40
5 mg
73,80
50,00
1070002
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
blister, 20 po 3 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
824,90
5 mg
68,74
50,00
1070003
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
blister, 20 po 4 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.213,30
5 mg
75,83
50,00
Belgija
3.851,40
5 mg
192,57
50,00
INDIKACIJE
1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F00.0, F06.0; F06.2; F06.9 ).
NAPOMENA
N05AX08
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
risperidon
2070924
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
rastvor za oralnu
upotrebu
Janssen
bočica,100 ml, 1 mg/ml Pharmaceutica N.V.
Strana 72
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
2070936
N05AX08
INN
risperidon
Zaštićeno ime leka
RISPOLEPT
FO
oralni rastvor
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
bočica staklena, 1 po
30 ml (1 mg/ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Belgija
1.619,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
5 mg
269,92
50,00
INDIKACIJE
1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F00.0, F06.0; F06.2; F06.9 ).
4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79),
5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1),
6. Poremećaji ponašanja (F91).
NAPOMENA
N05B
N05BA
N05BA01
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6. samo za decu od 5-19 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza" posle
odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Anksiolitici
Derivati benzodiazepina
diazepam
N002592
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
rastvor za rektalnu
primenu
5 po 5 mg/2,5 ml
Apoteka-galenska
laboratorija
Republika Srbija
404,80
10 mg
161,92
50,00
1071121
N05BA01
diazepam
BENSEDIN
tableta
30 po 5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
66,30
10 mg
4,42
50,00
1071122
N05BA01
diazepam
BENSEDIN
tableta
30 po 10 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
88,60
10 mg
2,95
50,00
1071701
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
66,30
10 mg
4,42
50,00
1071702
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
88,60
10 mg
2,95
50,00
1071786
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
tableta
blister, 30 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
66,30
10 mg
4,42
50,00
NAPOMENA
N05BA06
1071710
N05BA06
Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara
specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).
lorazepam
lorazepam
LORAZEPAM
tableta
30 po 1 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
75,30
2,5 mg
6,28
50,00
Strana 73
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1071711
N05BA06
NAPOMENA
N05BA08
INN
lorazepam
Zaštićeno ime leka
LORAZEPAM
FO
tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
20 po 2,5 mg
Hemofarm a.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
83,70
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2,5 mg
4,19
50,00
Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara
specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).
bromazepam
1071720
N05BA08
bromazepam
BROMAZEPAM
tableta
blister, 30 po 1,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
66,30
10 mg
14,73
50,00
1071721
N05BA08
bromazepam
BROMAZEPAM
tableta
blister, 30 po 3 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
88,60
10 mg
9,84
50,00
1071722
N05BA08
bromazepam
BROMAZEPAM
tableta
blister, 20 po 6 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
73,20
10 mg
6,10
50,00
blister, 30 po 1,5 mg
Alkaloid a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd.
Republika
Makedonija
66,30
10 mg
14,73
50,00
Republika
Makedonija
88,60
10 mg
9,84
50,00
1071624
N05BA08
bromazepam
LEXILIUM
tableta
1071626
N05BA08
bromazepam
LEXILIUM
tableta
blister, 30 po 3 mg
Alkaloid a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd.
1071320
N05BA08
bromazepam
LEXAURIN
tableta
blister, 30 po 1,5 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
66,30
10 mg
14,73
50,00
1071322
N05BA08
bromazepam
LEXAURIN
tableta
blister, 30 po 3 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
88,60
10 mg
9,84
50,00
1071324
N05BA08
bromazepam
LEXAURIN
tableta
blister, 30 po 6 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
109,80
10 mg
6,10
50,00
NAPOMENA
N05BA12
1071750
N05BA12
Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara
specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).
alprazolam
alprazolam
KSALOL
tableta
blister, 30 po 0,25 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
74,20
1 mg
9,89
50,00
Strana 74
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1071751
N05BA12
alprazolam
KSALOL
tableta
blister, 30 po 0,50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
121,10
1 mg
8,07
50,00
1071752
N05BA12
alprazolam
KSALOL
tableta
blister, 30 po 1 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
172,40
1 mg
5,75
50,00
1071330
N05BA12
alprazolam
XANAX
tableta
blister, 30 po 0,25 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
74,20
1 mg
9,89
50,00
1071331
N05BA12
alprazolam
XANAX
tableta
blister, 30 po 0,5 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
121,10
1 mg
8,07
50,00
1077196
N05CD02
N05CD02
NAPOMENA
N05CF
N05CF02
1077151
1077301
N05CF02
N05CF02
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
1077260
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
JKL
NAPOMENA
N05C
N05CD
N05CD02
INN
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara
specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
nitrazepam
nitrazepam
nitrazepam
NIPAM
CERSON
tableta
tableta
blister, 10 po 5 mg
Bosnalijek d.d.
Bosna i
Hercegovina
54,60
5 mg
5,46
50,00
blister, 10 po 5 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
54,60
5 mg
5,46
50,00
Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara
specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).
Lekovi srodni benzodiazepinima
zolpidem
zolpidem
zolpidem
STILNOX
SANVAL
film tableta
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
177,00
10 mg
8,85
50,00
blister, 20 po 5 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
98,30
10 mg
9,83
50,00
Slovenija
177,00
10 mg
8,85
50,00
Republika Srbija
177,00
10 mg
8,85
50,00
1077300
N05CF02
zolpidem
SANVAL
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
1077302
N05CF02
zolpidem
BELBIEN
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Strana 75
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime leka
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N06
N06A
N06AA
N06AA09
amitriptilin
1072762
N06AA09
amitriptilin
AMITRIPTYLINE
film tableta
blister, 100 po 10 mg
Remedica Ltd.
Kipar
173,90
75 mg
13,04
50,00
1072763
N06AA09
amitriptilin
AMITRIPTYLINE
film tableta
blister, 30 po 25 mg
Remedica Ltd.
Kipar
82,80
75 mg
8,28
50,00
NAPOMENA
N06AA21
INN
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
maprotilin
1072730
N06AA21
maprotilin
MAPROTILIN
film tableta
blister, 30 po 25 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
100,70
0,1 g
13,43
50,00
1072731
N06AA21
maprotilin
MAPROTILIN
film tableta
blister, 30 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
242,90
0,1 g
16,19
50,00
NAPOMENA
N06AB
N06AB03
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
fluoksetin
1072700
N06AB03
fluoksetin
FLUNIRIN
kapsula, tvrda
blister, 30 po 20 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
355,50
20 mg
11,85
50,00
1072930
N06AB03
fluoksetin
FLUNISAN
tableta
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
355,50
20 mg
11,85
50,00
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).
NAPOMENA
N06AB04
Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
citalopram
1072062
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
118,50
20 mg
11,85
50,00
1072061
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 20 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
237,00
20 mg
11,85
50,00
Strana 76
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
1072065
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 20 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
444,40
20 mg
11,11
50,00
1072067
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 50 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
296,30
20 mg
11,85
50,00
1072060
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 50 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
592,60
20 mg
11,85
50,00
1072066
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 50 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.111,00
20 mg
11,11
50,00
1072063
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 100 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
592,50
20 mg
11,85
50,00
1072064
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 100 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.185,20
20 mg
11,85
50,00
1072068
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 100 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
2.222,00
20 mg
11,11
50,00
1072706
N06AB04
citalopram
TIMOPRAM
film tableta
blister, 30 po 20 mg
355,50
20 mg
11,85
50,00
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).
NAPOMENA
N06AB05
Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
paroksetin
1072910
N06AB05
paroksetin
SEROXAT
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Glaxo Wellcome
Production; S.C.
Europharm S.A.
1072915
N06AB05
paroksetin
ACTAPAX
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
355,40
20 mg
11,85
50,00
1072916
N06AB05
paroksetin
ACTAPAX
film tableta
blister, 30 po 30 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
533,10
20 mg
11,85
50,00
Francuska;
Rumunija
355,40
20 mg
11,85
50,00
Strana 77
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
1072908
N06AB05
INN
paroksetin
Zaštićeno ime leka
FO
PAROXETIN SANDOZ
film tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
blister, 30 po 20 mg
Salutas Pharma
GmbH
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).
NAPOMENA
N06AB06
Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
sertralin
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Nemačka
355,40
20 mg
11,85
50,00
1072790
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
331,70
50 mg
11,85
50,00
1072791
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
622,10
50 mg
11,11
50,00
1072851
N06AB06
sertralin
SETALOFT
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
331,70
50 mg
11,85
50,00
1072850
N06AB06
sertralin
SETALOFT
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
622,10
50 mg
11,11
50,00
1072724
N06AB06
sertralin
SIDATA
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
331,70
50 mg
11,85
50,00
1072723
N06AB06
sertralin
SIDATA
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
622,10
50 mg
11,11
50,00
1072644
N06AB06
sertralin
TRAGAL
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
331,70
50 mg
11,85
50,00
1072643
N06AB06
sertralin
TRAGAL
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
622,10
50 mg
11,11
50,00
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
331,70
50 mg
11,85
50,00
1072635
N06AB06
sertralin
ASENTRA
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Strana 78
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1072636
ATC
N06AB06
INN
sertralin
Zaštićeno ime leka
ASENTRA
FO
film tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
blister, 28 po 100 mg
Država
proizvodnje
leka
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).
NAPOMENA
N06AB10
Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
escitalopram
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
622,10
50 mg
11,11
50,00
1072627
N06AB10
escitalopram
ELICEA
film tableta
blister, 28 po 5 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
165,90
10 mg
11,85
50,00
1072628
N06AB10
escitalopram
ELICEA
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
331,70
10 mg
11,85
50,00
3.600,30
30 mg
200,02
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06B
N06BA
N06BA04
1073190
N06BA04
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).
Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Psihostimulansi i nootropni lekovi
Simpatikomimetici centralnog delovanja
metilfenidat
metilfenidat
CONCERTA
tableta sa
produženim
oslobađanjem
bočica, 30 po 18 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
Strana 79
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1073191
ATC
N06BA04
INN
metilfenidat
Zaštićeno ime leka
CONCERTA
FO
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
bočica, 30 po 36 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Belgija
4.243,70
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
30 mg
117,88
50,00
INDIKACIJE
1. Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje
NAPOMENA
N07
N07A
N07AA
N07AA02
Samo za decu do 18 godina starosti.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa
edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:
1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd,
2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,
3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. dr. C.Brajović" - Beograd,
4. Klinički centar Vojvodine,
5. Klinički centar Niš,
6. Klinički centar Kragujevac.
OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
Parasimpatomimetici
Antiholinergici
piridostigmin
1088055
N07AA02
N07B
N07BB
N07BB01
1075091
N07BB01
NAPOMENA
piridostigmin
MESTINON
obložena tableta
bočica, 150 po 60 mg
ICN Polfa Rzeszow
S.A; Legacy
Pharmaceuticals
Switzerland GmbH
Poljska;
Švajcarska
2.859,50
0,18 g
57,19
50,00
138,60
0,2 g
2,77
50,00
Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti
Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
disulfiram
disulfiram
ESPERAL
tableta
20 po 500 mg
Sofarimex-Industria
Quimica E
Farmaceutica;
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works Co.
Ltd.
Portugalija;
Mađarska
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 80
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
N07BC
N07BC02
INN
Zaštićeno ime leka
FO
metadon
2087310
N07BC02
metadon
METADON
kapi
2087505
N07BC02
metadon
METADON ALKALOID oralne kapi, rastvor
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
bočica, 1 po 10 ml
(10mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
129,10
25 mg
32,28
50,00
bočica, 1 po 10 ml
(10mg/ml)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
129,10
25 mg
32,28
50,00
INDIKACIJE
1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili
tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu
delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Strana 81
Lista A - Grupa P. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
Država
na veliko za
FO
leka
proizvođača leka proizvodnje leka pakovanje
ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA
ANTIPROTOZOICI
Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama
Derivati nitroimidazola
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
P
P01
P01A
P01AB
P01AB01
metronidazol
1029080
P01AB01
metronidazol
ORVAGIL
tableta
20 po 250 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
109,70
2g
43,88
50,00
1029082
P01AB01
metronidazol
ORVAGIL
tableta
20 po 400 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
185,10
2g
46,28
50,00
1029083
P01AB01
metronidazol
ORVAGIL D
tableta
20 po 400 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
185,10
2g
46,28
50,00
Republika Srbija
132,10
0,2 g
44,03
50,00
INDIKACIJE
P02
P02C
P02CA
P02CA01
3028300
P02CA01
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Infekcije trihomonasom ( A59 ),
2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi -K12.2, gingivitis-K05 ),
3. Amebiaza ( A06 ),
4. Helicobacter pylori infekcija ( K25; K26; K27; K28; K29 ).
ANTIHELMINTICI
Lekovi protiv nematoda
Derivati benzimidazola
mebendazol
mebendazol
SOLTRIK
oralna suspenzija
bočica,1 po 30 ml (100
mg/5 ml)
Galenika a.d.
Strana 82
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7110310
7110311
ATC
R
R01
R01A
R01AD
R01AD09
R01AD09
R01AD09
NAPOMENA
R01AD12
7110033
R01AD12
NAPOMENA
R03
R03A
R03AC
R03AC02
7114462
7114550
7114685
R03AC02
R03AC02
R03AC02
INDIKACIJE
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
NAZALNI PREPARATI
Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu
Kortikosteroidi
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
mometazon
mometazon
mometazon
NASONEX
NASONEX
sprej za nos,
suspenzija
bočica sa
raspršivačem, 1 po 120
doza (0,05%)
Schering Plough
Labo N.V.
Belgija
659,40
200 mcg
21,98
50,00
sprej za nos,
suspenzija
bočica sa
raspršivačem, 1 po 140
doza (0,05%)
Schering Plough
Labo N.V.
Belgija
769,30
200 mcg
21,98
50,00
Samo za decu do 19 godina starosti na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
flutikazonfuroat
flutikazonfuroat
AVAMYS
sprej za nos,
suspenzija
bočica sa pumpom za
doziranje, 1 po 120
doza (27,5 mcg/doza)
Glaxo Operations
UK Limited
Velika Britanija
659,30
110 mcg
21,98
50,00
Samo za decu do 19 godina starosti na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
Adrenergici, inhalacioni
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salbutamol
salbutamol
salbutamol
salbutamol
rastvor za
raspršivanje
bočica,1 po 10 ml (5
mg/ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
169,30
10 mg
33,86
50,00
VENTOLIN
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 10 ml
(200 doza po 0,1 mg)
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
257,10
0,8 mg
10,28
50,00
ECOSAL
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
kontejner pod pritiskom
sa ventilom za
doziranje,1 po 200 doza
(100 mcg/doza)
Ivax
Pharmaceuticals
Češka
257,10
0,8 mg
10,28
50,00
SPALMOTIL
1. Bronhijalna astma (J45).
Strana 83
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114591
ATC
R03AC12
R03AC12
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03AC13
7114162
7114163
R03AC13
R03AC13
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03AK
R03AK03
7114725
7114129
INN
salmeterol
salmeterol
Zaštićeno ime
leka
SEREVENT Inhaler
CFC-Free
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 120
doza (25 mcg/doza)
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
Cena leka
na veliko za
pakovanje
1.880,60
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
100 mcg
62,69
50,00
1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).
Samo za decu do 19 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
formoterol
formoterol
formoterol
OXIS TURBOHALER prašak za inhalaciju
kontejner višedozni, 1
po 60 doza (4,5
mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
940,30
24 mcg
62,69
50,00
OXIS TURBOHALER prašak za inhalaciju
kontejner višedozni, 1
po 60 doza (9
mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.880,60
24 mcg
62,69
50,00
1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).
Samo za decu do 19 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji
fenoterol, ipratropijum bromid
R03AK03
fenoterol,
ipratropijum bromid BERODUAL N
R03AK03
fenoterol,
ipratropijum bromid BERODUAL
INDIKACIJE
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom,1 po 200
doza (0,05 mg + 0,021
mg)/ doza
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH
Nemačka
703,70
6 inh.
21,11
50,00
rastvor za
raspršivanje
bočica od tamnog
stakla,1 po 20 ml ( 0,5
mg/ml + 0,25 mg/ml )
Istituto De Angeli
S.R.L.
Italija
344,40
-
-
50,00
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum ) oblike bolesti (J44).
Strana 84
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114670
7114671
7114672
ATC
R03AK06
Zaštićeno ime
INN
leka
flutikazon propionat, salmeterol
R03AK06
flutikazon,
salmeterol
R03AK06
flutikazon,
salmeterol
R03AK06
flutikazon,
salmeterol
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03AK07
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(100 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.146,10
2 inh.
71,54
50,00
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(250 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.783,50
2 inh.
92,78
50,00
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(500 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
3.662,90
2 inh.
122,10
50,00
SERETIDE DISCUS
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu do 19 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
budesonid, formoterol
7114710
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
inhaler,1 po 60 doza
(80 mcg + 4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
1.585,40
4 inh.
105,69
50,00
7114711
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
inhaler,1 po 60 doza
(160 mcg + 4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
1.943,60
4 inh.
129,57
50,00
7114712
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (320 mcg
+ 9 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
3.662,70
2 inh.
122,09
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu do 19 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
Strana 85
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114562
7114680
7114681
ATC
R03B
R03BA
R03BA01
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni
Glukokortikoidi
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
beklometazon
R03BA01
beklometazon
inhalator pod pritiskom
BECLOFORTE CFC- rastvor za inhalaciju sa dozerom, 1 po 200
doza (250 mcg/1 doza)
FREE INHALER
pod pritiskom
R03BA01
beklometazon
dipropionat
aerosol
kontejner pod pritiskom,
1 po 200 doza (100
mcg/1 doza)
Ivax
Pharmaceuticals
Češka
660,90
800 mcg
26,44
50,00
R03BA01
beklometazon
dipropionat
aerosol
kontejner pod pritiskom,
1 po 200 doza (250
mcg/1 doza)
Ivax
Pharmaceuticals
Češka
652,80
800 mcg
10,44
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BA02
ECOBEC
ECOBEC
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
652,80
800 mcg
10,44
50,00
1. Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
budesonid
7114572
R03BA02
budesonid
PULMICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(200 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
828,00
800 mcg
33,12
50,00
7114574
R03BA02
budesonid
PULMICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(400 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.655,90
800 mcg
33,12
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BA02
7114722
R03BA02
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu do 19 godina i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
budesonid
budesonid
BUDELIN
NOVOLIZER
prašak za inhalaciju
uložak, 1 po 200 doza
(200 mcg/doza)
Meda Pharma
GmbH & Co. KG
Nemačka
1.255,60
800 mcg
25,11
50,00
Strana 86
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114721
ATC
R03BA02
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BA02
7114576
7114577
R03BA02
R03BA02
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BA05
7114597
7114595
7114596
R03BA05
R03BA05
R03BA05
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BA08
7114744
R03BA08
INN
budesonid
Zaštićeno ime
leka
BUDELIN
NOVOLIZER
FO
prašak za inhalaciju
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
inhalator i uložak, 1 po
200 doza (200
mcg/doza)
Meda Pharma
GmbH & Co. KG
Nemačka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
1.329,10
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
800 mcg
26,58
50,00
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu do 19 godina i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
budesonid
budesonid
budesonid
PULMICORT
suspenzija za
raspršivanje
ampula, 20 po 2 ml
(0,25 mg/ml)
AstraZeneca AB
Švedska
1.006,40
800 mcg
80,51
50,00
PULMICORT
suspenzija za
raspršivanje
ampula, 20 po 2 ml (0,5
mg/ml)
AstraZeneca AB
Švedska
1.487,80
800 mcg
59,51
50,00
FLIXOTIDE
aerosol
1 po 120 doza (50
mcg/1 doza)
GlaxoSmithKline
Velika Britanija
832,60
0,6 mg
83,26
50,00
FLIXOTIDE
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
kontejner pod pritiskom,
1 po 60 doza (125
mcg/1doza)
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
721,20
0,6 mg
57,70
50,00
FLIXOTIDE
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
kontejner pod pritiskom,
1 po 60 doza (250
mcg/1doza)
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
1.425,90
0,6 mg
57,04
50,00
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu do 4 godine starosti.
flutikazon propionate
flutikazon
propionate
flutikazon
flutikazon
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu od 4 do 19 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
ciklesonid
ciklesonid
ALVESCO 160
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
sprej bočica sa
dozerom,1 po 60 doza
(160 mcg/doza)
Nycomed GmbH
Nemačka
1.558,00
0,16 mg
25,97
50,00
Strana 87
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114741
ATC
R03BA08
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03C
R03CC
R03CC02
INN
ciklesonid
Zaštićeno ime
leka
ALVESCO 80
FO
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
sprej-boca sa dozerom,
1 po 10 ml (120 doza
po 80 mcg)
Nycomed GmbH
Nemačka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
2.762,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,16 mg
46,04
50,00
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu od 12 do 19 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
Adrenergici za sistemsku primenu
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salbutamol
3114460
R03CC02
salbutamol
SPALMOTIL
oralni rastvor
boca,1 po 200 ml (2
mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
176,20
12 mg
26,43
50,00
1114461
R03CC02
salbutamol
SPALMOTIL
tableta
blister, 60 po 2 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
155,40
12 mg
15,54
50,00
R03D
R03DA
R03DA04
teofilin
1114220
R03DA04
teofilin
DUROFILIN
kapsula retard
blister, 40 po 125 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
118,80
0,4 g
9,50
50,00
1114221
R03DA04
teofilin
DUROFILIN
kapsula retard
blister, 40 po 250 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
228,60
0,4 g
9,14
50,00
R03DA05
aminofilin
AMINOFILIN
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 20 po 350 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
185,00
0,6 g
15,86
50,00
AMINOFILIN Retard
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 20 po 350 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
185,00
0,6 g
15,86
50,00
1114292
1114503
1114640
1114643
3114644
R03DA05
R03DA05
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
Ksantini
aminofilin
aminofilin
R03DC
R03DC03
montelukast
R03DC03
montelukast
R03DC03
R03DC03
Antagonisti receptora leukotriena
montelukast
montelukast
SINGULAIR
SINGULAIR
SINGULAIR
tableta za žvakanje
film tableta
granule
blister, 28 po 5 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
2.093,20
10 mg
149,51
50,00
blister, 28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
2.093,20
10 mg
74,76
50,00
kesica, 28 po 4 mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
2.093,20
10 mg
186,89
50,00
Strana 88
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1114646
1114752
1114750
1114753
ATC
R03DC03
R03DC03
R03DC03
R03DC03
INDIKACIJE
NAPOMENA
R05
R05C
R05CB
R05CB13
7112250
R05CB13
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
montelukast
montelukast
montelukast
montelukast
Zaštićeno ime
leka
SINGULAIR
MONKASTA
MONKASTA
MONKASTA
FO
tableta za žvakanje
tableta za žvakanje
tableta za žvakanje
film tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 28 po 4 mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
2.093,20
10 mg
186,89
50,00
blister, 28 po 4 mg
Krka Polska Spolka
z.o.o.
Poljska
2.093,20
10 mg
186,89
50,00
blister, 28 po 5 mg
Krka Polska Spolka
z.o.o.
Poljska
2.093,20
10 mg
149,51
50,00
blister, 28 po 10 mg
Krka Polska Spolka
z.o.o.
Poljska
2.093,20
10 mg
74,76
50,00
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu do 19 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću
kontrolu bolesti.
Tablete i granule od 4 mg se mogu koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
Ekspektoransi, isključujući kombinacije sa antitusicima
Mukolitici
dornaza alfa
dornaza alfa
PULMOZYME
rastvor za inhalaciju
6 po 2,5 ml (2,5 mg
(2500 i.j.)/2,5 ml)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
10.763,40
2,5 mg
1.793,90
50,00
1. Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).
Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.
Strana 89
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
DDD
4090121
S01AA01
hloramfenikol
CHLORAMPHENICOL
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (1%)
Galenika a.d.
Republika Srbija
76,50
-
-
50,00
4090815
S01AA01
hloramfenikol
HLORAMKOL
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (1%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
76,50
-
-
50,00
4090816
S01AA01
hloramfenikol
HLORAMFENIKOL
ALKALOID
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (1%)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
76,50
-
-
50,00
S01AA11
gentamicin
S01AA11
gentamicin
kapi za oči, rastvor
bočica, 1 po 10 ml
(0,3%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
144,80
-
-
50,00
S01AA30
bacitracin, neomicin
S01AA30
bacitracin,
neomicin
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (500 +
3300 i.j.)/1 g
Galenika a.d.
Republika Srbija
62,10
-
-
50,00
GENTOKULIN
ENBECIN
FO
Participacija
osiguranog
lica
hloramfenikol
4150250
Zaštićeno ime leka
Cena leka
na veliko
po DDD
ATC
S
S01
S01A
S01AA
S01AA01
7090801
INN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
Antiinfektivi
Antibiotici
Ostali antiinfektivi
S01AX
S01AX13
ciprofloksacin
7090010
S01AX13
ciprofloksacin
MAROCEN
kapi za oči, rastvor
bočica staklena, 1 po 5
ml 0,3%
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
172,20
-
-
50,00
7090911
S01AX13
ciprofloksacin
CITERAL
kapi za oči, rastvor
bočica staklena, 1 po 5
ml 0,3%
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
172,20
-
-
50,00
53,10
-
-
50,00
INDIKACIJE
S01B
S01BA
S01BA02
4090620
S01BA02
1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ),
3. Bakterijski blefaritis ( H01.0).
Antiinflamatorni lekovi
Kortikosteroidi, monokomponentni
hidrokortizon
hidrokortizon
HYDROCORTISON
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (1%)
Galenika a.d.
Republika Srbija
Strana 90
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7094033
ATC
S01E
S01EB
S01EB01
pilokarpin
S01EB01
pilokarpin
S01EC
S01EC03
7096050
S01EC03
INN
Zaštićeno ime leka
MIOKARPIN
FO
kapi za oči
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Lekovi u terapiji glaukoma i miotici
Parasimpatikomimetici
bočica, 1 po 10 ml 2%
Hemomont d.o.o.
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Republika Crna
Gora
127,50
0,4 ml
5,10
50,00
Francuska
495,30
0,3 ml
29,72
50,00
Inhibitori karboanhidraze
dorzolamid
dorzolamid
TRUSOPT
kapi za oči, rastvor
bočica plastična, 1 po 5
ml (2%)
Laboratories Merck
Sharp & DohmeChibret
INDIKACIJE
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu
mišljenja oftalmologa.
NAPOMENA
S01EC04
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
brinzolamid
7096060
S01EC04
INDIKACIJE
NAPOMENA
S01ED
S01ED01
7093071
7093020
S01ED01
S01ED01
INDIKACIJE
NAPOMENA
brinzolamid
AZOPT
kapi za oči
5 ml (10 mg/ml)
Alcon-Couvreur
Belgija
698,90
0,2 ml
27,96
50,00
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu
mišljenja oftalmologa.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Beta-adrenergički blokatori
timolol
timolol
timolol
GLAUMOL
UNITIMOLOL 0.5%
kapi za oči, rastvor
bočica staklena, 1 po 5
ml 0,5%
Galenika a.d.
Republika Srbija
124,40
0,2 ml
4,98
50,00
kapi za oči, rastvor
bočica, 1 po 10 ml
0,5%
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
Republika
248,90
0,2 ml
4,98
50,00
Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelilh kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Strana 91
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7099170
ATC
S01ED51
INN
Zaštićeno ime leka
timolol, latanoprost
S01ED51
timolol, latanoprost XALACOM
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
kapi za oči, rastvor
1 po 2.5 ml (5 mg/ml + Pfizer Manufacturing
50 mcg/ml)
Belgium NV
Belgija
1.137,10
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,1 ml
45,48
50,00
INDIKACIJE
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu
mišljenja oftalmologa.
NAPOMENA
S01ED51
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
dorzolamid, timolol
7099180
S01ED51
INDIKACIJE
NAPOMENA
S01EE
7099140
dorzolamid, timolol COSOPT
Francuska
619,70
0,2 ml
24,79
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Analozi prostaglandina
latanoprost
S01EE01
latanoprost
NAPOMENA
Laboratories Merck
Sharp & DohmeChibret
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu
mišljenja oftalmologa.
S01EE01
INDIKACIJE
kapi za oči, rastvor
bočica, 1 po 5 ml (2% +
0,5%)
XALATAN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1 Pfizer Manufacturing
po 2.5 ml 0,005%
Belgium NV
Belgija
1.074,90
0,1 ml
43,00
50,00
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu
mišljenja oftalmologa.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Strana 92
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7099190
ATC
S01EE04
INN
travoprost
S01EE04
travoprost
INDIKACIJE
NAPOMENA
S01F
S01FA
S01FA01
Zaštićeno ime leka
TRAVATAN
FO
kapi za oči, rastvor
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
bočica sa kapaljkom,
2,5 ml 40 mcg/ ml
Alcon-Couvreur N.V.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Belgija
1.074,90
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,1 ml
43,00
50,00
1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu
mišljenja oftalmologa.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Midrijatici I cikloplegici
Antiholinegici
atropin
7095071
S01FA01
atropin
ATROPIN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,5%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
150,00
-
-
50,00
7095073
S01FA01
atropin
ATROPIN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (1%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
180,00
-
-
50,00
Strana 93
Lista A - Grupa V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
ŠIFRA
ATC
V
V06
V06D
V06DX
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
OSTALO
OPŠTI NUTRIJENSI
Ostali nutrijensi
Ostali nutrijensi
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
N002832
V06DX..
bezglutensko brašno
WHITE FLOUR MIX
prašak
1 kg
Hammermuhle
GmbH
Nemačka
440,00
-
-
50,00
N002840
V06DX..
bezglutensko brašno
DARK FLOUR MIX
prašak
1 kg
Hammermuhle
GmbH
Nemačka
440,00
-
-
50,00
INDIKACIJE
1. Celijačna bolest ( K90.0 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.
Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
Strana 94
Download

Lista A.pdf - Farmalogist