Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1120170
1120171
2157101
1122460
1122858
ATC
A
A01
A01A
A01AA
A01AA01
natrijum fluorid
A01AA01
natrijum fluorid
A01AA01
INN
natrijum fluorid
mikonazol
A01AB09
mikonazol
FLUOROGAL
DAKTANOL
omeprazol
A02BC01
omeprazol
tableta
plastiþna fiola,100 po
1mg
oralni gel
omeprazol
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
ZEPROM®
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
Galenika a.d.
Republika
Srbija
113,20
1,10 mg
1,99
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
102,70
1,10 mg
1,13
50,00
tuba,1 po 40g 2%
199,40
0,2 g
49,85
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
kontejner za tablete,
15 po 20 mg
blister, 14 po 20mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
439,80
20 mg
29,32
50,00
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
410,40
20 mg
29,31
50,00
Nycomed GmbH
Nemaþka
311,40
40 mg
44,49
50,00
1. Zollinger-Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja gastroenterologa ili interniste.
pantoprazol
A02BC02
pantoprazol
CONTROLOC
1122750
A02BC02
pantoprazol
CONTROLOC
A02BC02
plastiþna fiola, 250 po
0,25 mg
OMEPROL
1122752
1122915
tableta
LEKOVI ZA POREMEûAJE ACIDITETA
Lekovi za leþenje peptiþkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Inhibitori protonske pumpe
A02
A02B
A02BC
A02BC01
A02BC01
FLUOROGAL
Participacija
osiguranog
lica
Antiinfektivi i antiseptici za lokalno –– oralnu primenu
A01AB
A01AB09
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC02
Cena leka
Držžava
na veliko
Cena leka
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
na veliko
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEýENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
STOMATOLOŠŠKI PREPARATI
Stomatološški preparati
Sredstva za profilaksu karijesa
pantoprazol
NOLPAZA
film tableta
14 po 20 mg
film tableta
14 po 40 mg
Nycomed GmbH
Nemaþka
518,60
40 mg
37,04
50,00
blister, 14 po 20mg
Krka, Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
311,40
40 mg
44,49
50,00
gastrorezistentna
tableta
Strana 1
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1122916
1122920
1122921
1122851
ATC
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC03
1122160
1122161
1122910
1122911
A02BC03
A02BC03
A02BC03
A02BC03
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC05
INN
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
Zašštiüeno ime leka
FO
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
PULCET
gastrorezistentna
tableta
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
622,90
40 mg
44,49
50,00
Slovenija
518,60
40 mg
37,04
50,00
Slovenija
1.037,70
40 mg
37,06
50,00
Turska
518,60
40 mg
37,04
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
518,80
30 mg
37,06
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
622,90
30 mg
44,49
50,00
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
622,90
30 mg
44,49
50,00
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.037,50
30 mg
37,05
50,00
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
blister, 28 po 20mg
Krka, Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
blister, 14 po 40mg
Krka, Tovarna Zdravil
d.d.
blister, 28 po 40mg
Krka, Tovarna Zdravil
d.d.
14 po 40 mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja gastroenterologa ili interniste.
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
LANSOBEL®
gastrorezistentna
kapsula,tvrda
LANSOBEL®
gastrorezistentna
kapsula,tvrda
blister, 14 po 30mg
blister, 28 po 15mg
boþica, 28 po 15mg
boþica, 28 po 30mg
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja gastroenterologa ili interniste.
esomeprazol
1122810
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
tableta
7 po 20 mg
AstraZeneca AB
ŠŠvedska
364,60
30 mg
78,13
50,00
1122811
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
tableta
7 po 40 mg
AstraZeneca AB
ŠŠvedska
579,30
30 mg
62,07
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
A03
A03F
A03FA
A03FA01
1124301
3124300
A03FA01
A03FA01
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja gastroenterologa ili interniste.
LEKOVI KOJI REGULIŠŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEûAJE
Propulzivi
Propulzivi
metoklopramid
metoklopramid
metoklopramid
KLOMETOL
KLOMETOL
tableta
30 po 10 mg
oralni rastvor
1 po 100 ml (5 mg/5
ml)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
81,00
30 mg
8,10
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
69,90
30 mg
20,97
50,00
Strana 2
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1124303
1124174
1124175
ATC
A03FA01
metoklopramid
A03FA02
cisaprid
A03FA02
cisaprid
A03FA02
INDIKACIJE
NAPOMENA
A04
A04A
A04AA
A04AA01
1124532
1124534
A04AA01
A04AA01
NAPOMENA
A05
A05A
A05AA
A05AA02
1127500
1127501
INN
cisaprid
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Republika
Makedonija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
108,00
30 mg
8,10
50,00
REGLAN®
tableta
blister,40 po 10 mg
Alkaloid
AD,Makedonija u
saradnji sa SanofiAventis,Francuska
CISAP
tableta
blister, 30 po 5 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
130,20
30 mg
26,04
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
284,70
30 mg
28,47
50,00
CISAP
tableta
blister, 30 po 10 mg
1. Samo za dijabetsku gastroparezu ( E10-E14 ),
2. Gastroezofagusnu refluksnu bolest ( K21 ).
Za indikaciju pod taþkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste, a pod taþkom 2. na osnovu miššljenja gastroenterologa ili
interniste.
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
Antagonisti serotonina (5HT3)
ondansetron
ondansetron
ondansetron
ONDASAN
ONDASAN
film tableta
film tableta
10 po 4 mg
10 po 8 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
1.851,20
16 mg
740,48
50,00
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
3.290,20
16 mg
658,04
50,00
Samo za suzbijanje muþnine i povraüanja uz radio i hemioterapiju.
TERAPIJA BOLESTI ŽŽUýNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
Terapija bolesti žžuþnih puteva
Preparati žžuþnih kiselina
ursodeoksiholna kiselina
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
INDIKACIJE
NAPOMENA
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
URSOSAN
URSOSAN
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
blister, 50 po 250 mg
Pro.Med.CS Praha
A.S.
ýešška
1.190,40
0,75 g
71,42
50,00
blister, 100 po 250 mg
Pro.Med.CS Praha
A.S.
ýešška
2.380,80
0,75 g
71,42
50,00
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74.3 ),
2. Primarni sklerozirajuüi holangitis( K83.0 ).
Za indikaciju pod taþkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Strana 3
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3127050
3127441
3127425
ATC
A06
A06A
A06AD
A06AD11
laktuloza
A06AD11
laktuloza
A06AD11
A06AD11
INDIKACIJE
NAPOMENA
A07
A07A
A07AA
A07AA02
1327260
2327262
1126401
1126412
1129930
A07AA02
A07AA02
INN
laktuloza
laktuloza
nistatin
nistatin
loperamid
A07DA03
loperamid
LACTULOSE-MIP
DUPHALAC®
DDD
Participacija
osiguranog
lica
sirup
1 po 500 ml
(66,7g/100ml)96%
Belupo Lijekovi i
Kozmetika d.d.
Hrvatska
515,70
6,7 g
10,36
50,00
sirup
1 po 500 ml
(650mg/ml)
Chephasaar
Chem.Pharm.
Nemaþka
515,70
6,7 g
10,63
50,00
oralni rastvor
boca plastiþna, 1 po
500ml (667g/l)
Solvay Biologicals
B.V.
Holandija
515,70
6,7 g
10,36
50,00
NYSTATIN
obložžena tableta
blister, 10 po 500000
i.j.
NYSTATIN
prasak za oralnu
suspenziju
1 po 24 ml
(100000i.j./1ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
52,80
1,5 Mi.j.
15,84
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
72,40
1,5 Mi.j.
45,25
50,00
Antipropulzivi
Antipropulzivi
loperamid
LOPERAMID
LOPEDIUM AKUT®
tableta
kapsula,tvrda
20 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
99,00
10 mg
24,75
50,00
blister, 10 po 2mg
Salutas pharma
GMBH,Nemacka
Nemacka
49,50
10 mg
24,75
50,00
Nemaþka
8.512,50
9 mg
255,38
50,00
Intestinalni antiinflamatorni lekovi
Kortikosteroidi koji deluju lokalno
A07E
A07EA
A07EA06
budesonid
A07EA06
budesonid
INDIKACIJE
NAPOMENA
PORTALAK
FO
Cena leka
na veliko
po DDD
1. Portosistemske encefalopatije ( K72 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
Intestinalni antiinfektivi
Antibiotici
nistatin
A07D
A07DA
A07DA03
A07DA03
Zašštiüeno ime leka
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
LAKSATIVI
Laksativi
Osmotski laksativi
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
BUDOSAN
gastrorezistentna
kapsula
blister,100 po 3 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
1.Crohnova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona ( K50 ).
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca godiššnje na osnovu miššljenja gastroenterologa ili interniste.
Strana 4
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1129490
1129300
5129303
ATC
A07EC
A07EC01
sulfasalazin
A07EC01
sulfasalazin
A07EC02
mesalazin
A07EC02
mesalazin
A07EC02
INDIKACIJE
NAPOMENA
A10
A10A
A10AB
A10AB01
0041413
0041414
0041425
0041533
A10AB01
INN
mesalazin
Zašštiüeno ime leka
SALAZOPYRIN-EN
5-ASA
5-ASA
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Aminosalicilna kiselina i sliþni preparati
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tableta
100 po 500 mg
Pfizer Health AB
ŠŠvedska
952,60
2g
38,10
50,00
obložžena tableta
100 po 250 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
991,50
1,5 g
59,49
50,00
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
800,60
1,5 g
160,12
50,00
supozitorija
blister,30 po 250 mg
1. Crohnova bolesti ( K50 ),
2. Ulcerozni kolitis ( K51 ).
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod taþkom 1. i 2. na osnovu miššljenja gastroenterologa ili interniste u sluþaju neuspeššnosti leþenja sulfasalazinskim
preparatima.
LEKOVI KOJI SE UPOTRBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI )
Insulini I analozi
Insulini I analozi, kratkog dejstva
insulini kratkog dejstva, humani
insulin humani
ACTRAPID PENFILL
rastvor za injekciju u
uloššku
uložžak,5 po 3ml
(100ij/1ml)
Novo Nordisk
Production S.A.S
Francuska
Danska
2.326,30
40 i.j.
62,03
50,00
injekcija,karpula sa
dozerom u pen
aplikatoru
5 po 3ml (100ij/1ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
2.473,30
40 i.j.
65,95
50,00
A10AB01
insulini kratkog
dejstva, humani
ACTRAPID Novo Let
A10AB01
insulin
humani,kristalni
HUMULIN R
injekcija,karpula
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.
Francuska
2.326,30
40 i.j.
62,03
50,00
INSUMAN RAPID
OPTISET
rastvor za
injekciju,pen sa
uloskom
5 po 3ml (100ij/1ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemaþka
2.473,30
40 i.j.
65,95
50,00
Francuska
3.361,40
40 i.j.
89,64
50,00
A10AB01
insulin kratkog
dejstva, humani
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
A10AB04
0041507
A10AB04
NAPOMENA
insulin lispro
insulin lispro
HUMALOG
rastvor za injekciju
uložžak, 5 po 3ml
(100i.j./1ml)
Lilly France S.A.S.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajuüom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i višše doza dnevno),
kod kojih je utvrÿena vrednost glikoliziranog hemoglobina veüa od 7% (HbA1c>7%), koji imaju višše od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom ššest
meseci verifikovane laboratorijski.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Strana 5
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0041532
ATC
A10AB05
INN
Zašštiüeno ime leka
insulin aspart (analog humanom)
A10AB05
insulin aspart
NAPOMENA
A10AB05
0041527
A10AB05
NOVO RAPID
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za injekciju
boþica,1 po 10ml
(100ij/1ml )
Novo Nordisk A/S
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Danska
2.076,10
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
40 i.j.
83,04
50,00
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoüu insulinske pumpe, na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin aspart (analog humanom)
insulin aspart
NOVORAPID
FLEXPEN
rastvor za injekciju
pen sa uloskom, 5 po
3ml (100ij/1ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
3.444,00
40 i.j.
91,84
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajuüom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i višše doza
dnevno), kod kojih je utvrÿena vrednost glikoziliranog hemoglobina veüa od 7% (HbA1c>7%), koji imaju višše od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri
tokom ššest meseci verifikovane laboratorijski.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
A10AB06
0041549
A10AB06
NAPOMENA
0041548
0041556
A10AB06
A10AB06
insulin glulizin
insulin glulizin
APIDRA
rastvor za injekciju
boþica, 1 po 10 ml
(100i.j./ml)
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemaþka
2.076,10
40 i.j.
83,04
50,00
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoüu insulinske pumpe, na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin glulizin
insulin glulizin
APIDRA
APIDRA SOLOSTAR
rastvor za injekciju
karpula, 5 po 3 ml
(100 i.j./ml)
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemaþka
3.106,40
40 i.j.
82,84
50,00
rastvor za
injekciju
pen sa ulošškom, 5 po
3 ml (100 i.j./ml)
Sanofi Aventis
Deutschland GmbH
Nemaþka
3.106,40
40 i.j.
82,84
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajuüom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i višše doza
dnevno), kod kojih je utvrÿena vrednost glikoziliranog hemoglobina veüa od 7% (HbA1c>7%), koji imaju višše od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri
tokom ššest meseci verifikovane laboratorijski.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
A10AC
A10AC01
0041400
0041557
Insulini i analozi,parenteralni, srednje dugog dejstva
insulin srednje dugog dejstva, humani
A10AC01
insulin srednje dugog INSULATARD
dejstva, humani
NOVOLET
A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva, humani
INSULATARD
(izofan)
PENFILL
suspenzija za injekciju
u penu sa ulošškom
5 po 3ml (100ij/1ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
2.517,40
40 i.j.
67,13
50,00
suspenzija za injekciju (za Novopen) 5 po 3
u uloššku
ml(100i.j./ml)
Novo Nordisk
Production S.A.S
Francuska
Danska
2.326,30
40 i.j.
62,03
50,00
Strana 6
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0041428
0041515
0041534
ATC
A10AC01
A10AC01
A10AC01
INN
insulin humani izofan
insulin humani izofan
Zašštiüeno ime leka
HUMULIN NPH
HUMULIN PEN NPH
rekombinantni humani INSUMAN BAZAL
insulin
OPTISET
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.326,30
40 i.j.
62,03
50,00
Francuska
2.517,40
40 i.j.
67,13
50,00
Nemaþka
2.517,40
40 i.j.
67,13
50,00
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
injekcija,karpula
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.
Francuska
injekcija,karpula sa
dozerom u pen
aplikatoru
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.
injekcija,karpula sa
dozerom u pen
aplikatoru
5 po 3ml (100ij/1ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
A10AD
A10AD01
0041558
0041402
0041535
0041427
0041514
Insulini i analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva
insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani
MIXTARD 30
PENFILL
A10AD01
insulin humani
A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji
sa insulinom kratkog MIXTARD 30
dejstva, humani
NOVOLET
suspenzija za injekciju (za Novopen) 5 po 3
u uloššku
ml (100i.j./ml)
Novo Nordisk
Production S.A.S
Francuska
Danska
2.340,10
40 i.j.
62,40
50,00
injekcija,karpula sa
dozerom u pen
aplikatoru
5 po 3ml (100ij/1ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
2.535,00
40 i.j.
67,60
50,00
A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji
sa insulinom kratkog INSUMAN COMB 25
dejstva, humani
OPTI SET
suspenzija za
injekciju,pen sa
uloskom
5 po 3ml (100ij/1ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemaþka
2.535,00
40 i.j.
67,60
50,00
A10AD01
insulin humani
protamin izofan 70%,
insulin humani
kristalni 30%
HUMULIN M3
injekcija,karpula
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.
Francuska
2.340,10
40 i.j.
62,40
50,00
A10AD01
insulin humani
protamin izofan 70%,
insulin humani
kristalni 30%
HUMULIN PEN M3
injekcija,karpula sa
dozerom u pen
aplikatoru
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.
Francuska
2.535,00
40 i.j.
67,60
50,00
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Strana 7
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0041528
ATC
A10AD05
INN
Zašštiüeno ime leka
insulin aspart ( analog humanom)
A10AD05
insulin aspart
NAPOMENA
A10AE
A10AE04
0041530
0041531
0041555
A10AE04
A10AE04
A10AE04
NAPOMENA
A10AE05
0041550
A10AE05
NAPOMENA
A10B
A10BA
A10BA02
1043060
1043070
A10BA02
A10BA02
NOVOMIX 30
FLEXPEN
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
suspenzija za injekciju
pen sa uloskom, 5 po
3ml (100ij/1ml )
Novo Nordisk A/S
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Danska
3.444,00
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
40 i.j.
91,84
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajuüom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrÿena vrednost
glikoliziranog hemoglobina veüa od 7% (HbA1c>7%).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Insulini I analozi, dugog dejstva
insulin glargin
insulin glargin
insulin glargin
insulin glargin
LANTUS OPTI PEN
LANTUS Opti Set
LANTUS SOLOSTAR
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
5 po 3ml (100ij/1ml )
pen sa ulošškom, 5 po
3ml (100ij/1ml )
rastvor za injekciju
pen sa ulošškom, 5 po
3ml (100 i.j./1ml)
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemaþka
5.101,80
40 i.j.
136,05
50,00
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemaþka
5.101,80
40 i.j.
136,05
50,00
Sanofi Aventis
Deutschland GmbH
Nemaþka
5.101,80
40 i.j.
136,05
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajuüom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih ššest meseci, kod kojih je utvrÿena vrednost
glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom ššest meseci verifikovane laboratorijski a
kod kojih su iscrpljene sve terapijske moguünosti leþenja drugim vrstama insulina.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin detemir
insulin detemir
LEVEMIR FLEXPEN
rastvor za injekciju
pen sa ulošškom, 5 po
3ml (100ij/1ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
5.275,60
40 i.j.
140,68
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajuüom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih ššest meseci, kod kojih je utvrÿena vrednost
glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom ššest meseci verifikovane laboratorijski a
kod kojih su iscrpljene sve terapijske moguünosti leþenja drugim vrstama insulina.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Oralni antidijabetici (Lekovi koji snižžavaju glukozu u krvi)
Bigvanidini
metformin
metformin
metformin
GLUFORMIN
TEFOR
film tableta
tableta
blister, 30 po 500mg
30 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
76,30
2g
10,17
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
76,30
2g
10,17
50,00
Strana 8
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1043200
ATC
A10BA02
INN
metformin
Zašštiüeno ime leka
METFORMIN
FO
film tableta
Pakovanje i jaþina
leka
30 po 500 mg
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
76,30
2g
10,17
50,00
129,70
2g
10,17
50,00
1043201
A10BA02
metformin
METFORMIN
film tableta
30 po 850 mg
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
1043107
A10BA02
metformin
GLUCOPHAGE
film tableta
30 po 1000 mg
Merck Sante
Francuska
152,60
2g
10,17
50,00
Hemofarm AD
Republika
Srbija
152,60
2g
10,17
50,00
1043062
1042090
1042332
1042076
1042070
1042065
A10BA02
metformin
A10BB
A10BB01
glibenklamid
A10BB01
glibenklamid
film tableta
blister, 30 po 1000 mg
Sulfonamidi, derivati sulfonilureje
A10BB01
glibenklamid
A10BB09
gliklazid
A10BB09
gliklazid
A10BB09
GLUFORMIN
gliklazid
A10BB09
gliklazid
A10BB12
glimepirid
DAONIL
tableta
30 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
80,00
10 mg
5,33
50,00
Nemaþka
80,00
7 mg
5,33
50,00
MANINIL® 3,5
tableta
blister, 30 po 3,5mg
Berlin-Chemie
(Menarini group)
GLIKOSAN ®
tableta
blister, 30 po 80 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
193,20
0,16 g
12,88
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
193,20
0,16 g
12,88
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
193,20
0,16 g
12,88
50,00
GLIORAL
DIPRIAN
tableta
tableta
30 po 80 mg
blister, 30 po 80 mg
Strana 9
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1042310
A10BB12
glimepirid
AMARYL
tableta
blister, 30 po 1 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
130,40
2 mg
8,69
50,00
1042311
A10BB12
glimepirid
AMARYL
tableta
blister, 30 po 2 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
246,10
2 mg
8,20
50,00
1042312
A10BB12
glimepirid
AMARYL
tableta
blister, 30 po 3 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
365,80
2 mg
8,13
50,00
1042313
A10BB12
glimepirid
AMARYL
tableta
blister, 30 po 4 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
503,10
2 mg
8,39
50,00
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
130,40
2 mg
8,69
50,00
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
246,10
2 mg
8,20
50,00
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
365,80
2 mg
8,13
50,00
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
503,10
2 mg
8,39
50,00
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
752,60
2 mg
8,36
50,00
1042830
1042831
1042832
1042833
1042834
1050100
1050102
1050101
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
A11
A11C
A11CC
A11CC03
alfakalcidol
A11CC03
alfakalcidol
A11CC03
A11CC03
LIMERAL®
LIMERAL®
LIMERAL®
LIMERAL®
LIMERAL®
tableta
blister, 30 po 1mg
tableta
blister, 30 po 2mg
tableta
blister, 30 po 3mg
tableta
blister, 30 po 4mg
tableta
blister, 30 po 6mg
VITAMINI
Vitamini A i D, ukljuþujuüi njihove kombinacije
Vitamin D i analozi
alfakalcidol
alfakalcidol
ALPHA D3
ALPHA D3
ALPHA D3
boþica, 50 po
0,25mcg
kapsula, meka
kapsula, meka
boþica, 30 po 0,5 mcg
kapsula, meka
boþica, 30 po 1 mcg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
459,50
1 mcg
36,76
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
585,70
1 mcg
39,05
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
972,20
1 mcg
32,41
50,00
INDIKACIJE
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ),
2. Osteorenalna distrofija ( N25.0 ),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa ( E83.3).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod taþkom 1. i 3. na osnovu miššljenja endokrinologa, a pod taþkom 2. na osnovu miššljenja nefrologa ili endokrinologa.
Strana 10
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1050121
1050122
ATC
A11CC04
INN
kalcitriol
Zašštiüeno ime leka
A11CC04
kalcitriol
ROCALTROL
A11CC04
INDIKACIJE
NAPOMENA
A11CC05
2050087
A11CC05
A12
A12A
A12AA
A12AA04
1053075
1053260
1053240
A12AA04
kalcitriol
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
kapsula
100 po 0,25 mcg
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
100 po 0,5 mcg
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
kapsula
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
861,90
1 mcg
34,48
50,00
1.941,90
1 mcg
38,84
50,00
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ),
2. Osteorenalna distrofija ( N25.0 ),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa ( E83.3).
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod taþkom 1. i 3. na osnovu miššljenja endokrinologa, a pod taþkom 2. na osnovu miššljenja nefrologa ili endokrinologa.
holekalciferol
holekalciferol
VIGANTOL ulje
oralne kapi
boþica, 1 po 10ml
(20000i.j./ml)
Merck KGaA
Nemaþka
147,30
-
-
50,00
Republika
Makedonija
250,90
3g
15,05
50,00
Sigmapharm
Republika
Srbija
127,70
3g
9,58
50,00
Farmakos
Republika
Srbija
127,70
3g
9,58
50,00
MINERALI
Kalcijum
Kalcijum
kalcijum karbonat
kalcijum karbonat
KALCIUM
KARBONAT
ALKALOID
tableta
boþica, 50 po 1g
Alkaloid a.d.
Kalijum
Kalijum
A12B
A12BA
A12BA01
kalijum hlorid
A12BA01
kalijum hlorid
A12BA01
ROCALTROL
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
kalijum hlorid
KALIJUM HLORID
REKAFARM
tableta
tableta
40 po 1g
40 po 1g
Strana 11
Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1063115
1068200
ATC
B
B01
B01A
B01AA
B01AA03
varfarin
B01AA03
varfarin
B01AC
B01AC05
tiklopidin
B01AC05
tiklopidin
NAPOMENA
1060140
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEýENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIýKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotiþka sredstva (antikoagulansi)
Antagonisti vitamina K
FARIN
tableta
30 po 5 mg
Republika
Srbija
Galenika a.d.
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
118,30
7,5 mg
5,92
50,00
472,30
0,5 g
31,49
50,00
Inhibitori agregacije trombocita, iskljuþujuüi heparin
TICLODIX
film tableta
30 po 250 mg
Republika
Srbija
Hemofarm a.d.
1. Kod pacijenata posle neposredno ugraÿenog grafta i stenta do 12 meseci na osnovu miššljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na
tercijarnom nivou.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu a na osnovu miššljenja kardiologa
ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
B03
B03A
B03AA
B03AA02
ferofumarat
B03AA02
gvožžÿe II fumarat
ANTIANEMICI
Preparati gvožžÿa
Dvovalentno gvožžÿe, oralni preparati
HEFEROL
kapsula,tvrda
30 po 350mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
184,70
0,2 g
3,52
50,00
Strana 12
Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
B03AA07
1060090
B03AA07
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
tableta
30 po 105 mg (u
obliku gvožžÿe (II)
sulfata)
Galenika a.d.
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
gvožžÿe II sulfat
gvožžÿe II sulfat
FERRO-GRADUMET
Republika
Srbija
117,90
0,2 g
7,49
50,00
B03AB
B03AB05
gvožžÿe III hidroksid polimaltozni kompleks
3060073
B03AB05
gvožžÿe III hidroksid
polimaltozni kompleks FERRUM LEK
sirup
1 po 100 ml (50
mg/5ml)
Lek Farmaceutska
Družžba d.d.
Slovenija
219,30
90 mg
19,74
50,00
1060072
B03AC05
gvožžÿe III-hidroksid
polimaltozni kompleks FERRUM LEK
tableta za žžvakanje
30 po 100 mg
Lek Farmaceutska
Družžba d.d.
Slovenija
342,00
90 mg
10,26
50,00
B03AB09
gvožžÿe protein sukcinilat
1 po 150ml (800
mg/15ml)
Alkaloid
a.d.,Makedonija u
saradnji sa
Italfarmaco
S.P.A.,Italija
Republika
Makedonija
305,30
-
-
50,00
Republika
Srbija
138,00
0,4 mg
0,55
50,00
3060050
1061040
B03AB09
Trovalentno gvožžÿe, oralni preparati
gvožžÿe (III)proteinsukcinilat
oralni rastvor
Vitamin B12 i folna kiselina
B03B
B03BB
B03BB01
folna kiselina
B03BB01
folna kiselina
NAPOMENA
LEGOFER
Folna kiselina i derivati
FOLNAK®
tableta
fiola, 20 po 5 mg
M.D.Nini d.o.o.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja interniste ili ginekologa.
Strana 13
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1100260
1100252
ATC
C
C01
C01A
C01AA
C01AA05
digoksin
C01AA05
digoksin
C01AA05
INN
digoksin
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
DDD
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srþani glikozidi
Glikozidi digitalisa
DIGOXIN
DILACOR
tableta
tableta
blister, 20 po 0,25mg
blister, 20 po 0,25 mg
Republika
Srbija
55,50
0,25 mg
2,78
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
55,50
0,25 mg
2,78
50,00
320,00
0,3 g
12,80
50,00
576,00
0,3 g
11,52
50,00
320,00
0,3 g
12,80
50,00
576,00
0,3 g
11,52
50,00
Republika
Srbija
737,80
0,2 g
12,30
50,00
Austrija
614,60
0,2 g
12,29
50,00
Francuska
368,80
0,2 g
12,29
50,00
propafenon
1101421
C01BC03
propafenon
PROFENAN ®
film tableta
blister, 50 po 150 mg
Slaviamed d.o.o.
1101420
C01BC03
propafenon
PROFENAN ®
film tableta
blister, 50 po 300 mg
1101130
C01BC03
propafenon
PROPAFEN
film tableta
blister, 50 po 150 mg
1101131
C01BC03
propafenon
PROPAFEN
film tableta
blister, 50 po 300 mg
Slaviamed d.o.o.
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Antiaritmici, grupa I i III
Antiaritmici, grupa IC
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja kardiologa ili interniste.
Antiaritmici, grupa III
amjodaron
1101402
C01BD01
amjodaron
AMIODARON
tableta
60 po 200 mg
1101440
C01BD01
amjodaron
SEDACORON
tableta
50 po 200 mg
1101354
C01BD01
amjodaron
CORDARONE
tableta
blister, 30 po 200mg
NAPOMENA
Participacija
osiguranog
lica
Jugoremedija a.d.
C01B
C01BC
C01BC03
NAPOMENA
C01BD
C01BD01
Cena leka
na veliko
po DDD
Zdravlje a.d.
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Sanofi Winthrop
Industrie
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja kardiologa ili interniste.
Strana 14
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1102100
1102071
1102060
ATC
C01D
C01DA
C01DA02
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
C01DA08
izosorbid-dinitrat
C01DA08
izosorbid-dinitrat
C01DA08
INN
izosorbid-dinitrat
Zašštiüeno ime leka
NITROGLICERIN
DIFUTRAT
ISOSORB RETARD
2,5 mg
8,33
50,00
kapsula
60 po 20 mg
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
223,80
60 mg
11,19
50,00
kapsula sa
produžženim
oslobaÿanjem, tvrda
blister, 60 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
223,80
60 mg
11,19
50,00
73,90
60 mg
11,09
50,00
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
94,60
40 mg
6,31
50,00
izosorbidmononitrat
MONIZOL
tableta
30 po 40 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
154,40
40 mg
5,15
50,00
izosorbidmononitrat
MONOSAN ®
tableta
blister, 30 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
94,60
40 mg
6,31
50,00
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
154,40
40 mg
5,15
50,00
1102452
C01DA14
1102302
C01DA14
C01DX12
66,60
30 po 20 mg
izosorbidmononitrat
1102522
Republika
Srbija
tableta
C01DA14
C01DX12
Srbolek a.d.
MONIZOL
1102450
1102520
40 po 0,5 mg
Galenika a.d.
izosorbid-5-mononitrat
C01DX
C01DX12
sublingvalna tableta
20 po 20 mg
C01DA14
C01DA14
Participacija
osiguranog
lica
tableta
izosorbid-dinitrat
1102300
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Republika
Srbija
C01DA08
1102082
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
izosorbidmononitrat
CORNILAT
MONOSAN ®
tableta
blister,30 po 40 mg
Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca
molsidomin
molsidomin
molsidomin
LOPION
LOPION FORTE
tableta
tableta
30 po 2 mg
30 po 4 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
139,50
-
-
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
154,00
-
-
50,00
201,10
-
-
50,00
139,50
-
-
50,00
1102521
C01DX12
molsidomin
LOPION RETARD
tableta
20 po 8 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1102295
C01DX12
molsidomin
MOLICOR
tableta
30 po 2 mg
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
Strana 15
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1103740
1103432
ATC
CO2
C02A
C02AB
C02AB02
C02AB02
C02AB02
C02C
C02CA
C02CA04
1103765
1103766
C02CA04
C02CA04
NAPOMENA
C03
C03A
C03AA
C03AA03
1400410
C03AA03
C03C
C03CA
C03CA01
1400144
1400143
C03CA01
C03CA01
C03CA02
1400041
C03CA02
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
ANTIHIPERTENZIVI
Antiadrenergici centralnog delovanja
Metildopa
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
metildopa (racemat)
metildopa
metildopa (racemat)
METILDOPA
METHYLDOPA
tableta
film tableta
20 po 250 mg
20 po 250 mg
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
98,70
2g
39,48
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
98,70
2g
39,48
50,00
Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
Antagonisti alfa-adrenergiþkih receptora
doksazosin
doksazosin
doksazosin
ALPHAPRES
ALPHAPRES
tableta
tableta
blister, 30 po 1 mg
blister, 30 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
140,50
4 mg
18,73
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
238,80
4 mg
15,92
50,00
Republika
Srbija
53,20
25 mg
2,66
50,00
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja interniste ili urologa.
DIURETICI
Slabi diuretici, tiazidi
Tiazidi, monokomponentni
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
DIUNORM®
tableta
blister, 20 po 25 mg
Slaviamed d.o.o.
Snažžni diuretici (Henleove petlje)
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
furosemid
furosemid
furosemid
LASIX
tableta
10 po 40 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
29,50
40 mg
2,95
50,00
143,90
40 mg
2,88
50,00
123,50
1 mg
6,18
50,00
LASIX
tableta
50 po 40 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
YURINEX
tableta
blister, 20 po 1mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
bumetanid
bumetanid
Strana 16
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
1400441
1401290
C03DA01
C03DA01
1400400
1107496
1107750
1107751
1107170
1107520
spironolakton
spironolakton
SPIRONOLAKTON
SPIRONOLAKTON
amilorid, metiklotiazid
C03EA..
amilorid, metiklotiazid LOMETAZID
C03EA01
C07
C07A
C07AA
C07AA05
1107183
spironolakton
C03EA
C03EA..
C03EA01
C07AA05
tableta
blister, 40 po 25 mg
blister, 30 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
181,50
75 mg
13,61
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
472,00
75 mg
11,80
50,00
tableta
30 po 10 mg + 5 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
121,80
1 tableta
4,06
50,00
tableta
40 po (50mg + 5mg)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
143,90
1 tableta
3,60
50,00
94,80
0,16 g
7,58
50,00
hidrohlortiazid, amilorid
hidrohlortiazid,
amilorid
HEMOPRES
BLOKATORI BETA ADRENERGIýKIH RECEPTORA
Beta adrenergiþki blokatori
Beta adrenergiþki blokatori, neselektivni
propranolol
propranolol
PROPRANOLOL
tableta
50 po 40 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
Beta adrenergiþki blokatori, selektivni
metoprolol
C07AB02
metoprolol
metoprolol
C07AB02
metoprolol
C07AB03
atenolol
C07AB03
atenolol
C07AB03
tableta
Tiazidni diuretici i diuretici koji šštede kalijum
C07AB
C07AB02
C07AB02
DDD
Participacija
osiguranog
lica
Antagonisti aldosterona
C03DA
1400440
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
na veliko
po DDD
Diuretici koji šštede kalijum
C03D
C03DA01
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
atenolol
PRESOLOL
PRESOLOL
PRESOLOL
PRINORM
PANAPRES
film tableta
film tableta
blister, 30 po 100mg
28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
209,10
0,15 g
10,46
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
79,90
0,15 g
8,56
50,00
158,60
0,15 g
8,50
50,00
film tableta
56 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
tableta
14 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
90,60
75 mg
4,85
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
90,60
75 mg
4,85
50,00
tableta
blister, 14 po 100 mg
Strana 17
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1107550
ATC
C07AB03
INN
atenolol
Zašštiüeno ime leka
ATENOLOL
FO
tableta
Pakovanje i jaþina
leka
14 po 100 mg
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
90,60
75 mg
4,85
50,00
90,60
75 mg
4,85
50,00
1107500
C07AB03
atenolol
ATENOLOL
tableta
14 po 100 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
1107350
C07AB03
atenolol
ATENOLOL
tableta
14 po 100 mg
Farmakos
Republika
Srbija
90,60
75 mg
4,85
50,00
Remevita d.o.o.
Republika
Srbija
48,50
75 mg
4,85
50,00
64,70
75 mg
4,85
50,00
1107551
1107552
1107020
1107021
1107027
C07AB03
atenolol
C07AB03
atenolol
C07AB07
bisoprolol
C07AB07
bisoprolol
C07AB07
C07AB07
bisoprolol
bisoprolol
ATENOLOL
tableta
30 po 25 mg
ATENOLOL
tableta
blister, 20 po 50mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
BISOPROLOL
tableta
30 po 5 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika
Srbija
164,30
10 mg
10,95
50,00
30 po 10 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika
Srbija
313,20
10 mg
10,44
50,00
30 po 5 mg
Lek farmacevtska
Druzba D.D.
Slovenija
164,30
10 mg
10,95
50,00
Slovenija
313,20
10 mg
10,44
50,00
BISOPROLOL
BYOL
tableta
film tableta
1107025
C07AB07
bisoprolol
BYOL
film tableta
30 po 10 mg
Lek farmacevtska
Druzba D.D.
1107023
C07AB07
bisoprolol
TENSEC
film tableta
blister, 30 po 5mg
Hemofarm AD
Republika
Srbija
164,30
10 mg
10,95
50,00
Hemofarm AD
Republika
Srbija
313,20
10 mg
10,44
50,00
1107022
C07AB07
bisoprolol
TENSEC
film tableta
C07AG
C07AG02 karvedilol
1107625
1107660
1107661
C07AG02
C07AG02
C07AG02
karvedilol
karvedilol
karvedilol
blister, 30 po 10mg
Blokatori alfa i beta adrenergiþkih receptora
KARVILEKS
MILENOL
MILENOL
tableta
tableta
tableta
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
319,30
37,5 mg
31,93
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
298,00
37,5 mg
31,93
50,00
28 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
415,50
37,5 mg
22,26
50,00
ŠŠvajcarska
246,50
37,5 mg
52,82
50,00
blister, 30 po 12.5 mg
28 po 12.5 mg
1107620
C07AG02
karvedilol
DILATREND
tableta
28 po 6.25 mg
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
1107621
C07AG02
karvedilol
DILATREND
tableta
28 po 12.5 mg
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
298,00
37,5 mg
31,93
50,00
ŠŠvajcarska
415,50
37,5 mg
22,26
50,00
Republika
Srbija
246,50
37,5 mg
52,82
1107622
1107673
C07AG02
karvedilol
DILATREND
tableta
28 po 25 mg
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
C07AG02
karvedilol
CORYOL
tableta
blister, 28 po 6,25 mg
Slaviamed d.o.o.
50,00
Strana 18
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1107676
ATC
C07AG02
INDIKACIJE
NAPOMENA
C08
C08C
C08CA
C08CA01
INN
karvedilol
Zašštiüeno ime leka
CORYOL
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
tableta
blister, 28 po 12,5 mg
Slaviamed d.o.o.
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Republika
Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
37,5 mg
31,93
50,00
237,50
5 mg
11,88
50,00
359,80
5 mg
9,00
50,00
237,50
5 mg
11,88
50,00
359,80
5 mg
9,00
50,00
298,00
1.Srþana insuficijencija ( I 50 ).
Za indikaciju pod taþkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja kardiologa.
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežžno vaskularnim delovanjem
Derivati dihidropiridina
amlodipin
1402860
C08CA01
amlodipin
MONODIPIN
tableta
20 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
1402861
C08CA01
amlodipin
MONODIPIN
tableta
20 po 10 mg
PharmaSwiss d.o.o.
1402830
C08CA01
amlodipin
ALOPRES
tableta
blister, 20 po 5 mg
Zdravlje a.d.
1402831
C08CA01
amlodipin
ALOPRES
tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
1402865
C08CA01
amlodipin
VAZOTAL
tableta
blister, 20 po 5 mg
Hemofarm a.d.
1402866
C08CA01
amlodipin
VAZOTAL
tableta
blister, 20 po 10 mg
1402735
C08CA01
amlodipin
NORVASC
tableta
30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Heinrich Mack
Nachf.GMBH
1402736
C08CA01
amlodipin
NORVASC
tableta
30 po 10 mg
Pfizer
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
237,50
5 mg
11,88
50,00
359,80
5 mg
9,00
50,00
Nemaþka
356,30
5 mg
11,88
50,00
SAD
539,60
5 mg
8,99
50,00
Strana 19
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1402140
C08CA01
amlodipin
AMLOGAL
tableta
blister, 20 po 5mg
Galenika AD
1402141
C08CA01
amlodipin
AMLOGAL
tableta
blister, 20 po 10mg
Galenika AD
Republika
Srbija
Republika
Srbija
1402803
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN
tableta
blister, 20 po 5mg
Habit pharm a.d.
Republika
Srbija
237,50
5 mg
11,88
50,00
blister, 20 po 10mg
Habit pharm a.d.
Republika
Srbija
359,80
5 mg
9,00
50,00
blister, 30 po 20mg
Zdravlje a.d.
138,60
30 mg
6,93
50,00
blister, 30 po 20mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
138,60
30 mg
6,93
50,00
138,60
30 mg
6,93
50,00
1402802
C08CA01
INDIKACIJE
amlodipin
AMLODIPIN
nifedipin
1402481
C08CA05
nifedipin
NIFELAT
1402762
C08CA05
nifedipin
NIPIDIN
1402710
1402711
C08CA05
nifedipin
C08CA07
nizoldipin
C08CA07
nizoldipin
C08CA07
nizoldipin
NIFEDIPIN retard
NIZOLDIN
NIZOLDIN
C08D
C08DA
1402703
1402704
11,88
50,00
359,80
5 mg
9,00
50,00
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
produžženim
oslobaÿanjem, tvrda
modifikovanim
oslobaÿanjem
blister, 30 po 20mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
tableta
20 po 5 mg
Slaviamed
Republika
Srbija
128,90
5 mg
6,45
50,00
Slaviamed
Republika
Srbija
262,90
5 mg
6,57
50,00
tableta
20 po 10 mg
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce
Derivati fenilalkilamina
C08DA01
verapamil
C08DA01
verapamil
C08DA01
5 mg
1. Angina pektoris ( I 20 ),
2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 ).
C08CA05
1402761
tableta
237,50
verapamil
VERAPAMIL
VERAPAMIL
film tableta
film tableta
blister, 30 po 40 mg
blister, 50 po 80 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
59,40
0,24 g
11,88
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
161,00
0,24 g
9,66
50,00
161,00
0,24 g
9,66
50,00
161,00
0,24 g
9,66
50,00
1402243
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
obložžena tableta
50 po 80 mg
Srbolek a.d.
1402176
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
obložžena tableta
blister, 50 po 80 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Strana 20
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1402721
1402791
1402250
ATC
C08DA01
1103630
1103631
verapamil
Zašštiüeno ime leka
IZOPAMIL
C08DB
C08DB01
diltiazem
C08DB01
diltiazem
DILTIAZEM
diltiazem
CORTIAZEM
RETARD
C08DB01
C09
C09A
C09AA
C09AA01
1103632
INN
C09AA01
C09AA01
C09AA01
FO
film tableta
Pakovanje i jaþina
leka
blister,45 po 80 mg
Proizvoÿaþ leka
Galenika a.d.
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Republika
Srbija
144,90
0,24 g
9,66
50,00
Derivati benzotiazepina
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
blister, 30 po 90 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
210,00
0,24 g
18,67
50,00
film tableta sa
modifikovanim
oslobaÿanjem
blister, 30 po 90mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
210,00
0,24 g
18,67
50,00
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
Inhibitori angiotenzin konvertujuüeg enzima (ACE), monokomponentni
Inhibitori ACE, monokomponentni
kaptopril
kaptopril
kaptopril
kaptopril
ZORKAPTIL
ZORKAPTIL
ZORKAPTIL
boþica plastiþna, 40
po 12.5 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d. u
saradnji sa BristolMayers Squibb
company,Portoriko
Republika
Srbija
122,30
50 mg
12,23
50,00
tableta
blister, 40 po 25mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d. u
saradnji sa BristolMayers Squibb
company,Portoriko
Republika
Srbija
232,70
50 mg
11,64
50,00
tableta
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d. u
saradnji sa Bristolboþica plastiþna, 40
Mayers Squibb
po 50 mg
company,Portoriko
Republika
Srbija
404,40
50 mg
10,11
50,00
tableta
Strana 21
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1103220
C09AA01
kaptopril
KATOPIL
tableta
40 po 25 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
1103222
C09AA01
kaptopril
KATOPIL
tableta
40 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
404,40
50 mg
10,11
50,00
C09AA02
enalapril
C09AA02
enalapril
PRILENAP
tableta
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
150,80
10 mg
7,54
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
298,50
10 mg
7,46
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
82,50
10 mg
8,25
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
150,80
10 mg
7,54
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
298,50
10 mg
7,46
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
150,80
10 mg
7,54
50,00
298,50
10 mg
7,46
50,00
1103571
1103572
1103870
1103871
1103872
1103177
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril
PRILENAP
ENALAPRIL
ENALAPRIL
ENALAPRIL
ENALAPRIL
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
blister, 20 po 20 mg
20 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 20 mg
blister, 20 po 10 mg
232,70
50 mg
11,64
50,00
1103175
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
tableta
blister, 20 po 20 mg
Zdravlje a.d.
1103887
C09AA02
enalapril
ENATENS
tableta
blister, 20 po 10mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
150,80
10 mg
7,54
50,00
298,50
10 mg
7,46
50,00
1103888
1103560
1103562
1103561
C09AA02
enalapril
C09AA03
lizinopril
C09AA03
lizinopril
C09AA03
C09AA03
lizinopril
lizinopril
ENATENS
tableta
blister, 20 po 20mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
LORIL
tableta
20 po 5 mg
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
100,70
10 mg
10,07
50,00
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
152,60
10 mg
7,63
50,00
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
227,90
10 mg
5,70
50,00
LORIL
LORIL
tableta
tableta
20 po 10 mg
20 po 20 mg
Strana 22
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1103875
1103876
1103877
1103565
ATC
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09AA03
INN
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril
Zašštiüeno ime leka
LIZINOPRIL
LIZINOPRIL
LIZINOPRIL
SKOPRYL®
FO
tableta
tableta
tableta
tableta
Pakovanje i jaþina
leka
20 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 20 mg
blister,20 po 10mg
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
100,70
10 mg
10,07
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
152,60
10 mg
7,63
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
227,90
10 mg
5,70
50,00
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
152,60
10 mg
7,63
50,00
227,90
10 mg
5,70
50,00
1103566
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL®
tableta
blister,20 po 20mg
Alkaloid d.o.o.
1103567
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL®
tableta
blister,30 po 10mg
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
227,60
10 mg
7,59
50,00
338,70
10 mg
5,65
50,00
1103568
SKOPRYL®
tableta
blister,30 po 20mg
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
ramipril
PRILINDA
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
287,90
2,5 mg
10,28
50,00
ramipril
PRILINDA
tableta
blister, 28 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
411,30
2,5 mg
7,34
50,00
287,90
2,5 mg
10,28
50,00
C09AA03
lizinopril
C09AA05
ramipril
1103071
C09AA05
1103072
C09AA05
1103080
C09AA05
ramipril
RAMIPRIL
tableta
28 po 2,5 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika
Srbija
1103081
C09AA05
ramipril
RAMIPRIL
tableta
28 po 5 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika
Srbija
411,30
2,5 mg
7,34
50,00
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
287,90
2,5 mg
10,28
50,00
411,30
2,5 mg
7,34
50,00
1103011
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
28 po 2,5 mg
1103010
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
28 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
1103722
C09AA05
ramipril
TRITACE
tableta
28 po 2, 5 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
287,90
2,5 mg
10,28
50,00
1103723
C09AA05
ramipril
TRITACE
tableta
28 po 5 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
411,30
2,5 mg
7,34
50,00
1103724
C09AA05
ramipril
TRITACE
tableta
28 po 10 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
530,60
2,5 mg
4,74
50,00
Strana 23
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1103012
1103013
1103083
1103082
1103251
ATC
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
INN
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
Zašštiüeno ime leka
VIVACE
VIVACE
VIVACE
VIVACE
AMPRIL
FO
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
Pakovanje i jaþina
leka
blister, 28 po 1,25mg
blister, 28 po 2,5mg
blister, 28 po 5mg
blister, 28 po 10mg
blister, 28 po 1,25 mg
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Zdravlje AD
Republika
Srbija
119,80
2,5 mg
8,56
50,00
Zdravlje AD
Republika
Srbija
287,90
2,5 mg
10,28
50,00
Zdravlje AD
Republika
Srbija
411,30
2,5 mg
7,34
50,00
Zdravlje AD
Republika
Srbija
530,60
2,5 mg
4,74
50,00
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
119,80
2,5 mg
8,56
50,00
287,90
2,5 mg
10,28
50,00
1103255
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
1103259
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 5 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
411,30
2,5 mg
7,34
50,00
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
530,60
2,5 mg
4,74
50,00
film tableta
blister,30 po 2,5 mg
Galenika a.d.u
saradnji sa
F.Hoffmann-La Roche
LTD,ŠŠvajcarska
Republika
Srbija
499,60
2,5 mg
16,65
50,00
Galenika a.d.u
saradnji sa
kontejner za tablete, F.Hoffmann-La Roche
30 po 5 mg
LTD,ŠŠvajcarska
Republika
Srbija
765,50
2,5 mg
12,76
50,00
1103263
1103702
C09AA05
ramipril
C09AA08
cilazapril
C09AA08
cilazapril
AMPRIL
PRILAZID
tableta
1103704
C09AA08
cilazapril
PRILAZID
film tableta
1103881
C09AA08
cilazapril
CILAZAPRIL
film tableta
30 po 5 mg
Habit Pharm a.d.
1103880
C09AA08
cilazapril
CILAZAPRIL
film tableta
30 po 2,5 mg
1103883
1103882
1103811
C09AA08
cilazapril
C09AA08
cilazapril
C09AA09
fosinopril
C09AA09
fosinopril
ZOBOX
ZOBOX
MONOPRIL
film tableta
blister, 30 po 5mg
765,50
2,5 mg
12,76
50,00
Habit Pharm a.d.
Republika
Srbija
Republika
Srbija
499,60
2,5 mg
16,65
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
765,50
2,5 mg
12,76
50,00
499,60
2,5 mg
16,65
50,00
621,70
15 mg
16,65
50,00
film tableta
blister, 30 po 2,5mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
tableta
28 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
Strana 24
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
C09B
C09BA
C09BA02
enalapril, hidrohlortiazid
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
C09BA03
lizinopril, hidrohlortiazid
1401171
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
1401172
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
1401182
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
1401922
C09BA03
lizinopril,hidrohlortiazi
d
IRUZID®
C09BA03
lizinopril,hidrohlortiazi
d
IRUZID®
1401502
1401500
1401080
1401081
1401923
1401130
1401131
Proizvoÿaþ leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Inhibitori ACE, kombinacije
Inhibitori ACE i diuretici
tableta
blister, 1 po 20 (10mg
+ 25mg)
tableta
blister, 1 po 20 (10mg
+ 12.5mg)
tableta
blister, 20 po (20 mg +
6 mg)
tableta
blister, 20 po (20 mg +
12,5 mg)
LIZOPRIL H
tableta
LIZOPRIL H
PRILENAP H
PRILENAP HL
ENALAPRIL HCT
ENALAPRIL HCT
SKOPRYL plus®
C09BA05
ramipril, hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
204,10
1 tableta
10,21
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
177,40
1 tableta
8,87
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
292,80
1 tableta
14,64
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
302,50
1 tableta
15,13
50,00
blister, 20 po
(10mg+12,5mg)
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
145,80
1 tableta
7,29
50,00
tableta
blister, 20 po
(20mg+12,5mg)
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
254,40
1 tableta
12,72
50,00
tableta
blister,30 po (20mg +
12,5mg)
Alkaloid AD
Makedonija
381,60
1 tableta
12,72
50,00
tableta
blister, 30 po
(10mg+12,5mg)
Belupo,Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
218,40
1 tableta
7,28
50,00
tableta
blister, 30 po
(20mg+25mg)
Belupo,Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
381,60
1 tableta
12,72
50,00
tableta
blister, 28 po (2,5mg + Krka, Tovarna Zdravil,
12.5mg)
d.d.
Slovenija
269,10
1 tableta
9,61
50,00
AMPRIL HD
tableta
Krka, Tovarna Zdravil,
28 po (5mg + 25mg)
d.d.
Slovenija
244,40
1 tableta
8,73
50,00
TRITACE comp
tableta
Italija
244,40
1 tableta
8,73
50,00
TRITACE COMP LS
tablete
Italija
269,10
1 tableta
9,61
50,00
Republika
Srbija
417,90
1 tableta
20,90
50,00
AMPRIL HL
1401013
C09BA05
1401012
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
ramipril,
hidrohlortiazid
C09BA06
kvinapril, hidrohlortiazid
C09BA06
kvinapril,
hidrohlortiazid
1401030
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
HEMOKVIN plus
film tableta
28 po (5 mg + 25 mg) Sanofi-Aventis S.P.A.
blister, 28 po (2,5mg +
12,5mg)
Sanofi-Aventis S.P.A.
blister, 20 po
(20mg+12,5mg)
Hemofarm a.d.
Strana 25
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
C09BA08
cilazapril, hidrohlortiazid
1401400
C09BA08
cilazapril,
hidrohlortiazid
PRILAZID plus
film tableta
30 po (5mg+12,5mg)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
751,40
1 tableta
25,05
50,00
1401402
C09BA08
cilazapril,
hidrohlortiazid
CILAZAPRIL 5 plus
film tableta
30 po (5mg+12,5mg)
Habit Pharm a.d.
Republika
Srbija
751,40
1 tableta
25,05
50,00
tableta
28 po (20 mg+12,5
mg)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
706,60
1 tableta
25,24
50,00
1401236
C09BA09
fosinopril, hidrohlortiazid
C09BA09
fosinopril,
hidrohlortiazid
MONOPRIL PLUS
C10
SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI )
C10A
Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
C10AA
1104510
1104511
1104440
1104441
Inhibitori HMG CoA reduktaze
C10AA01
simvastatin
C10AA01
simvastatin
C10AA01
C10AA01
C10AA01
simvastatin
simvastatin
simvastatin
CHOLIPAM
CHOLIPAM
ZOCOR
ZOCOR
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
176,40
30 mg
26,46
50,00
20 po 20mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
334,60
30 mg
25,10
50,00
28 po 10 mg
Merck Sharp and
Dohme
Holandija
247,00
30 mg
26,46
50,00
28 po 20 mg
Merck Sharp and
Dohme
Holandija
468,50
30 mg
25,10
50,00
Holandija
895,70
30 mg
23,99
50,00
20 po 10mg
1104445
C10AA01
simvastatin
ZOCOR
film tableta
28 po 40 mg
Merck Sharp and
Dohme
1104710
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL®
film tableta
blister, 28 po 10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
247,00
30 mg
26,46
50,00
468,50
30 mg
25,10
50,00
895,70
30 mg
23,99
50,00
247,00
30 mg
26,46
50,00
468,50
30 mg
25,10
50,00
895,70
30 mg
23,99
50,00
1104711
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL®
film tableta
blister, 28 po 20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1104712
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL®
film tableta
blister, 28 po 40mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1104490
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
1104491
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
1104492
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Slaviamed d.o.o.
INDIKACIJE
NAPOMENA
Republika
Srbija
Republika
Srbija
Republika
Srbija
1. Porodiþna forma hiperlipidemije ( E 78.4 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliniþkog centra Srbije.
Strana 26
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1104482
1104485
1104486
ATC
INN
C10ȺȺ03
pravastatin
C10ȺȺ03
pravastatin
C10AA03
C10AA03
pravastatin
pravastatin
Zašštiüeno ime leka
PravaCor®
PRALIP®
PRALIP®
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
457,60
30 mg
22,88
50,00
Slovenija
457,60
30 mg
22,88
50,00
Slovenija
882,50
30 mg
22,06
50,00
882,50
30 mg
22,06
50,00
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
tableta
30 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
blister, 30 po 20mg
Lek Farmacevtska
Druzba d.d.
blister, 30 po 40mg
Lek Farmacevtska
Druzba d.d.
tableta
tableta
1104483
C10AA03
pravastatin
PravaCor®
tableta
blister, 30 po 40mg
PharmaSwiss D.o.o.
Republika
Srbija
1104453
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES®
tableta
blister, 30 po 10mg
Sopharma PLC
Bugarska
318,00
30 mg
31,80
50,00
1104454
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES®
tableta
blister, 30 po 20mg
Sopharma PLC
Bugarska
457,60
30 mg
22,88
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA05
1. Porodiþna forma hiperlipidemije ( E 78.4 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliniþkog centra Srbije.
atorvastatin
1104460
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
30 po 10mg
Goedecke GmbH
Nemaþka
624,30
20 mg
41,62
50,00
1104462
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
30 po 20mg
Goedecke GmbH
Nemaþka
1.015,50
20 mg
33,85
50,00
1104464
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 40mg
Goedecke GmbH
Nemaþka
1.541,20
20 mg
25,69
50,00
1104465
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 80mg
Goedecke GmbH
2.787,80
20 mg
23,23
50,00
1104601
C10AA05
atorvastatin
TULIP
film tableta
blister, 30 po 10mg
Hemofarm a.d.
Nemaþka
Republika
Srbija
624,30
20 mg
41,62
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
1.015,50
20 mg
33,85
50,00
1104600
C10AA05
atorvastatin
TULIP
film tableta
blister, 30 po 20mg
Strana 27
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1104125
1104126
1104127
1104520
1104522
ATC
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AB
C10AB04
1104200
C10AB04
NAPOMENA
C10AB08
1104470
C10AB08
NAPOMENA
INN
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
Zašštiüeno ime leka
ATACOR
ATACOR
ATACOR
ATORIS
ATORIS
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje i jaþina
leka
blister, 30 po 10 mg
blister, 30 po 20 mg
blister, 30 po 40 mg
blister, 30 po 10 mg
blister, 30 po 20 mg
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
624,30
20 mg
41,62
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
1.015,50
20 mg
33,85
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
1.541,20
20 mg
25,69
50,00
Slaviamed d.o.o
Republika
Srbija
624,30
20 mg
41,62
50,00
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
1.015,50
20 mg
33,85
50.00
12,92
50,00
12,81
50,00
1. Porodiþna forma hiperlipidemije ( E 78.4 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliniþkog centra Srbije.
Fibrati
gemfibrozil
gemfibrozil
SINELIP
film tableta
blister, 30 po 450mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
145,40
1,2 g
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja interniste ako nakon tromeseþne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
ciprofibrat
ciprofibrat
LIPANOR
kapsula
30 po 100 mg
Sanofi - Sinthelabo
Group
Francuska
384,30
0,1 g
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja interniste ako nakon tromeseþne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
Strana 28
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
D
D01
D01A
D01AA
D01AA01
nistatin
4157201
D01AA01
nistatin
NYSTATIN
mast
tuba, 1 po 5 g
(100.000 i.j./1 g)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
39,90
-
-
50,00
4157202
D01AA01
nistatin
NYSTATIN
mast
1 po 20 g (100.000
i.j./1 g)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
139,60
-
-
50,00
D01AC
D01AC02
mikonazol
D01AC02
mikonazol
D01AC08
ketokonazol
D01AC08
ketokonazol
4157100
4157581
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
DDD
KOŽŽA I POTKOŽŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEýENJE BOLESTI KOŽŽE I POTKOŽŽNOG TKIVA(DERMATICI)
ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠŠKU PRIMENU
Antimikotici za lokalnu primenu
Antibiotici
Derivati imidazola i triazola
DAKTANOL
krema
tuba,1 po 30 g 2%
Galenika a.d.
Republika
Srbija
175,00
-
-
50,00
MYCOSEB
ššampon
100ml (2%)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
316,90
-
-
50,00
LEKOVI ZA LEýENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)
Antipsorijatici za sistemsku primenu
Retinoidi za terapiju psorijaze
D05
D05B
D05BB
D05BB02
acitretin
1155512
D05BB02
acitretin
NEOTIGASON
kapsula, tvrda
30 po 25 mg
Cenexi SAS
Francuska
3.388,90
35 mg
158,15
50,00
1155511
D05BB02
acitretin
NEOTIGASON
kapsula, tvrda
100 po 10 mg
Cenexi SAS
Francuska
5.281,10
35 mg
184,84
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9 ). Nije indikovan za leþenje psoriasis guttata.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja dermatologa i kao nastavak bolnickog leþenja.
Strana 29
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4150250
4150400
4151050
ATC
D06
D06A
D06AX
D06AX05
INN
bacitracin, neomicin
S01AA30
bacitracin, neomicin
D06AX07
gentamicin
D06AX07
gentamicin
D06B
D06BA
D06BA01
sulfadiazin srebro
D06BA01
sulfadiazin srebro
Zašštiüeno ime leka
ENBECIN
GENTAMICIN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠŠKU PRIMENU
Antibiotici za lokalnu primenu
Ostali antibiotici za lokalnu primenu
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
mast (za oþi i kožžu)
1 po 5 g (500 + 3300
i.j.)/1 g
Galenika a.d.
Republika
Srbija
61,70
-
-
50,00
mast
1 po 15gr 0,1%
(1mg/1gr)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
100,90
-
-
50,00
Republika
Srbija
174,40
-
-
50,00
Hemioterapeutici za lokalnu primenu
Sulfonamidi
SANADERM
krem
1 po 50 g 1%
Zdravlje a.d.
D06BB
D06BB03
aciklovir
4139180
D06BB03
aciklovir
ACIKLOVIR
mast
tuba, 1 po 5g
(50mg/g) 5 %
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
221,90
-
-
50,00
4139160
D06BB03
aciklovir
ACIKLOVIR
krem
tuba, 1 po 5g 5 %
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
221,90
-
-
50,00
58,30
-
-
50,00
4152075
Antivirusni lekovi
D07
D07A
D07AA
D07AA02
hidrokortizon (kortizol)
D07AA02
hidrkortizon (kortizol)
KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠŠKI PREPARATI
Kortikosteroidi, monokomponentni
kortikosteroidi, slabog delovanja (grupa I)
HYDROCORTISON
mast
1 po 5 g 2,5%
Galenika a.d.
Republika
Srbija
Strana 30
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4152255
4152254
ATC
D07AC
D07AC03
dezoksimetazon
D07AC03
dezoksimetazon
D07AC03
INN
dezoksimetazon
Zašštiüeno ime leka
ESPERSON mite
ESPERSON
fluocinolonacetonid
Jugoremedija a.d.
380,90
-
-
50,00
380,90
-
-
50,00
Republika
Srbija
105,90
-
-
50,00
SINODERM
krem
1 po 15 g (0.25mg/g)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
68,90
-
-
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
68,90
-
-
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
68,90
-
-
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
68,90
-
-
50,00
fluocinolonacetonid
D07AC04
50,00
Galenika a.d.
D07AC04
4152411
-
1 po 30 g (0,25mg/g)
4152190
fluocinolonacetonid
-
gel
fluocinolonacetonid
D07AC04
102,10
Republika
Srbija
SINODERM
D07AC04
4152410
Republika
Srbija
Jugoremedija a.d.
4152192
fluocinolonacetonid
1 po 30 g 0,25% (M)
Jugoremedija a.d.
1 po 30 g 0,25% (M)
fluocinolonacetonid
D07AC04
krema
1 po 30 g 0,05%
Participacija
osiguranog
lica
mast
dezoksimetazon
D07AC04
4152191
krema
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Republika
Srbija
D07AC03
4152253
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III)
ESPERSON M
SINODERM
PANOLON
PANOLON
D07C
D07CC
mast
1 po 15 g (0.25mg/g)
krem
tuba, 1 po 15 g
(0,25mg/g)
mast
tuba, 1 po 15 g
(0,25mg/g)
Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima
Kortikosteroidi jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima
D07CC02
fluocinolonacetonid, neomicin
4153220
D07CC02
fluocinolonacetonid,
neomicin
SINODERM N
krema
1 po 15 g (0,25mg/g +
3,3mg/g)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
94,10
-
-
50,00
4153221
D07CC02
fluocinolonacetonid,
neomicin
SINODERM N
mast
1 po 15 g (0,25mg/g +
3,3mg/g)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
94,10
-
-
50,00
Strana 31
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
D08
D08A
D08AG
D08AG02 povidon jod
Zašštiüeno ime leka
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
Antiseptici i dezinficijensi
Proizvodi sa jodom
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
4156155
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
mast
tuba, 1 po 40g (10%)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
186,60
-
-
50,00
4156153
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
rastvor za kožžu
kontejner plastiþni, 1
po 100ml (10%)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
121,20
-
-
50,00
ŠŠvajcarska
1.139,00
30 mg
113,90
50,00
Nemaþka
1.420,20
-
-
50,00
1155442
D10
D10B
D10BA
D10BA01
izotretinoin
D10BA01
izotretinoin
INDIKACIJE
NAPOMENA
PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU
Preparati protiv akni za sistemsku primenu
Retinoidi za leþenje akni
ROACCUTANE
kapsula
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
1. Akne conglobata ( L70.1).
Samo za osobe starosti od 12 do 35 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja dermatologa.
D11
D11A
D11AX
4159350
30 po 10 mg
OSTALI DERMATOLOŠŠKI PREPAARATI
Ostali dermatolšški preparati
Ostali dermatolšški preparati
D11AX15
pimekrolimus
D11AX15
pimekrolimus
ELIDEL
krema
1 po 15 g (1%)
Novartis Pharma
Services
INDIKACIJE
1. Atopijski dermatitis ( L20 ).
NAPOMENA
Samo za decu do 18 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 32
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
G
6137082
metronidazol
G01AF01
metronidazol
NAPOMENA
G01AF04
6137225
G01AF04
FO
G02AB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
DDD
Participacija
osiguranog
lica
GINEKOLOŠŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
Antiinfektivi i antiseptici, iskljuþujuüi kombinacija sa kortikosteroidima
Derivati imidazola
ORVAGIL
vagitorija
10 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
140,90
0,5 g
14,09
50,00
7 po 200 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
249,90
0,1 g
17,85
50,00
Republika
Srbija
82,50
0,2 mg
6,60
50,00
1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja ginekologa.
mikonazol
mikonazol
GINO DAKTANOL
vagitorija
INDIKACIJE
1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja ginekologa.
G02
G02A
G02AB
G02AB01 metilergometrin
2141136
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
na veliko
po DDD
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEýENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
G01
G01A
G01AF
G01AF01
INDIKACIJE
Zašštiüeno ime leka
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN
kapi
OSTALI GINEKOLOŠŠKI LEKOVI
Preparati za kontrakciju uterusa
Ergot alkaloidi
1 po 10 ml (0,25 mg/1
ml)
Hemofarm a.d.
1. Neoznaþen pobaþaj ( O 06 ),
2. Krvarenje posle poroÿaja ( O 72 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja ginekologa.
Strana 33
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
G02C..
1142200
G02C..
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
220,80
-
-
50,00
532,00
-
-
50,00
Republika
Srbija
141,90
0,75 tabl.
5,07
50,00
Holandija
618,70
0,12 g
61,87
50,00
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
boþica, 20 po 0,5mg
Alkaloid a.d. u
saradnji sa Nycomed
Austria GMBH
Republika
Makedonija
Boehringer Ingelheim
Ellas A.E.
Grþka
heksoprenalin
heksoprenalin
GYNIPRAL
tableta
INDIKACIJE
1. Prevencija preteüeg pobaþaja i prevremenog poroÿaja ( O 20 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja ginekologa.
G02CA03 fenoterol
1142100
G02CA03
fenoterol
PARTUSISTEN
tableta
blister,50 po 5 mg
INDIKACIJE
1. Prevencija preteüeg pobaþaja i prevremenog poroÿaja ( O 20 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja ginekologa.
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03
G03A
Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu
G03AA
Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije
G03AA07 etinilestradiol, levonorgestrel
1135240
G03AA07
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03B
G03BA
etinilestradiol,
levonorgestrel
LEGRAVAN
tableta
1 po 21 (0,03
mg+0,15 mg)
Galenika a.d.
1. Hormonska kontracepcija ( Z 30 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja ginekologa ili endokrinologa.
Androgeni
Derivati 3-androst-4ona
G03BA03 testosteron undekanoat
1048111
G03BA03
INDIKACIJE
NAPOMENA
testosteron
undekanoat
ANDRIOL TESTOCAPS
kapsula
30 po 40 mg
N.V.Organon
1. Mušški sterilitet ( N 46 ),
2. Organska polna nemoü - impotencija ( N 48.4 ),
3. Druge bolesti mušških polnih organa ( N 50 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja urologa ili endokrinologa.
Strana 34
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1048781
ATC
G03F
INN
Zašštiüeno ime leka
G03FB
G03FB01
norgestrel, estradiol
G03FB01
estradiol valeat,
norgestrel
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Progesteroni i Estrogeni u kombinaciji
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
415,30
0,75 tabl.
14,83
50,00
Hrvatska
194,50
9 mg
3,50
50,00
Gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati
CYCLO-PROGYNOVA
obložžena tableta
1 po 21 (11belih + 10 Schering GMBH&CO.
smeÿih)
Produktions KG
Nemaþka
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja ginekologa ili endokrinologa.
G03G
Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije
G03GB
Stimulatori ovulacije, sintetski
G03GB02 klomifen
1048871
G03GB02
INDIKACIJE
klomifen
KLOMIFEN
tableta
10 po 50 mg
Belupo Lijekovi i
Kozmetika d.d.
1. ŽŽenski sterilitet ( N 97 ),
2. Mušški sterilitet ( N 46 ),
3. Primarno smanjena funkcija jajnika ( E 28.3 ),
4. Drugi poremeüaji funkcija jajnika ( E 28.8 ),
5. Smanjena funkcija mušških polnih žžlezda ( E 29.1 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja ginekologa ili urolog ili endokrinologa.
G03H
Antiandrogeni
G03HA
Antiandrogeni, monokomponentni
G03HA01 ciproteron
1048331
G03HA01
ciproteron
ANDROCUR
tableta
50 po 50 mg
Schering A.G.
Nemaþka
2.403,60
0,1 g
96,14
50,00
1048333
G03HA01
ciproteron
CYPROCUR®
tableta
blister,90 po 50mg
Pharmaswiss d.o.o.
Srbija
4.326,40
0,1 g
96,14
50,00
INDIKACIJE
1. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam ( N 91.4 i L 68.0 ),
2. Maligni tumor prostate ( C61 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju pod taþkom 1. na osnovu miššljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa a pod taþkom 2. na osnovu miššljenja tri lekara ( endokrinolog
, onkolog i urolog ) zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Strana 35
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
H
H01
HO1A
H01AC
H01AC01
somatropin
0044308
H01AC01
somatropin
NORDITROPIN
NordiLet
rastvor za injekciju
pen sa ulošškom, 1 po
30 i.j. (10 mg/1,5 ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
30.330,70
2 i.j.
2.022,05
50,00
0044309
H01AC01
somatropin
NORDITROPIN
NordiLet
rastvor za injekciju
pen sa ulošškom, 1 po
45 i.j. (15mg/1,5 ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
45.496,20
2 i.j.
2.022,05
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUýUJUûI POLNE HORMONE I INSULINE
HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
Hormoni prednjeg režžnja hipofize i analozi
Somatropin i analozi
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim luþenjem ili izostankom luþenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom ( Q 96 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
3 . Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa uroÿenim ili steþenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.0 ),
4. Deca roÿena mala za gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P 05.1 )
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa.
0044242
H01AC01
somatropin
GENOTROPIN
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
1 po 1 ml (5,3mg/ml)
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
14.485,00
2 i.j.
1.822,01
50,00
0044241
H01AC01
somatropin
GENOTROPIN
injekcija,karpula
5 po 1ml (5,3 mg/1
ml)
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
72.425,20
2 i.j.
1.822,02
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim luþenjem ili izostankom luþenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom ( Q 96 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
3 . Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa uroÿenim ili steþenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.0 ),
4. Deca roÿena mala za gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P 05.1 ),
5. Prader - Willi sindrom ( Q 87.1 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja endokrinologa.
Strana 36
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7045080
1045081
ATC
H01B
H01BA
H01BA02
H01BA02
H01BA02
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
1047177
1047180
1047632
1047555
dezmopresin
dezmopresin
1047556
1047551
deksametazon
H02AB02
deksametazon
H02AB04
metilprednizolon
H02AB04
metilprednizolon
MINIRIN
MINIRIN
sprej za nos
tableta
metilprednizolon
H02AB07
prednizon
H02AB07
prednizon
H02AB07
50doza/5ml(10mcg/do
za )
Ferring
ARZNEIMITTEL
GmbH
Austrija
3.244,10
25 mcg
162,21
50,00
30 po 0,2mg
Ferring
ARZNEIMITTEL
GmbH
Austrija
3.421,40
0,4 mg
228,09
50,00
Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
Glukokortikoidi
H02AB04
H02AB07
Participacija
osiguranog
lica
KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
H02A
H02AB
H02AB02
H02AB07
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
dezmopresin
H02
1047143
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Hormoni zadnjeg režžnja hipofize
Vazopresin i analozi
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
prednizon
prednizon
prednizon
DEXASON
tableta
50 po 0,5 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
147,70
1,5 mg
8,86
50,00
NIRYPAN
tableta
20 po 4 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
174,30
7,5 mg
16,34
50,00
348,50
7,5 mg
16,34
50,00
NIRYPAN
tableta
blister, 20 po 8mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
PRONISON
tableta
20 po 20 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
185,20
10 mg
4,63
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
67,20
10 mg
6,72
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
185,20
10 mg
4,63
50,00
Farmakos
Republika
Srbija
67,20
10 mg
6,72
50,00
PREDNIZON
PREDNIZON
PREDNISON
tableta
tableta
tableta
20 po 5 mg
20 po 20 mg
20 po 5 mg
Strana 37
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
H03
H03A
H03AA
H03AA01
levotiroksin natrijum
1040050
H03AA01
levotiroksin natrijum
TIVORAL
tableta
50 po 100 mcg
1040230
H03AA01
levotiroksin natrijum
EUTHYROX
tableta
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE
Preparati tireoidee
Tireoidni hormoni
Galenika a.d.
Republika
Srbija
90,40
150 mcg
2,71
50,00
50 po 25 mcg
Merck KGaA
Nemaþka
96,70
150 mcg
11,60
50,00
Nemaþka
49,70
150 mcg
2,98
50,00
1040080
H03AA01
levotiroksin natrijum
LETROX ®50
tableta
50 po 50 mcg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
1040081
H03AA01
levotiroksin natrijum
LETROX ®100
tableta
50 po 100 mcg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemaþka
90,50
150 mcg
2,72
50,00
1040082
H03AA01
levotiroksin natrijum
LETROX ®150
tableta
50 po 150 mcg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemaþka
135,70
150 mcg
2,71
50,00
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
143,10
0,1 g
14,31
50,00
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
613,70
0,1 g
13,64
50,00
NAPOMENA
H03B
H03BA
H03BA02
1040190
1040192
H03BA02
H03BA02
Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.
Antitireoidni preparati
Tiouracili
propiltiouracil
propiltiouracil
propiltiouracil
PTU
PTU
H03BB
H03BB02
tiamazol
1040120
H03BB02
tiamazol
TIASTAT
1040252
H03BB02
tiamazol
1040250
H03BB02
1040251
H03BB02
tableta
tableta
20 po 50 mg
45 po 100 mg
Derivati imidazola sa sumporom
tableta
20 po 20 mg
Bosnalijek
BiH
180,60
10 mg
4,52
50,00
THYROZOL®
film tableta
blister, 20 po 5mg
Merck KGaA
Nemaþka
61,60
10 mg
6,16
50,00
tiamazol
THYROZOL®
film tableta
blister, 20 po 10mg
Merck KGaA
Nemaþka
125,20
10 mg
6,26
50,00
tiamazol
THYROZOL®
film tableta
blister, 20 po 20mg
Merck KGaA
Nemaþka
180,60
10 mg
4,52
50,00
Strana 38
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0341340
0040240
ATC
H04
H04A
H04AA
H04AA01
INN
glukagon
H04AA01
glukagon
H05
H05A
H05AA
H05AA02
teriparatid
H05AA02
teriparatid
Zašštiüeno ime leka
GLUCAGEN
HYPOKIT
FO
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
PANKREASNI HORMONI
Glikogenolitiþki hormoni
Glikogenolitiþki hormoni
napunjen injekcioni
ššpric, 1 po 1 mg/1ml
Novo Nordisk A/S
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Danska
1.606,20
1 mg
1.606,20
50,00
Francuska
38.814,30
20 mcg
1.386,23
50,00
Homeostaza kalcijuma
Paratireoidni hormoni i analozi
Paratireoidni hormoni i analozi
FORTEO
rastvor za injekciju,
pen sa ulošškom
1 po 3ml (28 doza po
20mcg/80mcl)
Lilly France S.A.S.
INDIKACIJE
1. Za leþenje osteoporoze kod žžena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i starije sa verfikovanom osteoporozom DEXA T vrednost ” -4 SD.
2. Za leþenje osteoporoze kod žžena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i starije sa verifikovanom osteoporozom DEXA T vrednost ” -3.5 SD i
viššestrukim frakturama(višše od dve),
3. Za lecenje osteoporoze kod zena u postmenopauzi starosne dobi 55 do 64 godina sa verifikovanom osteoporozom DEXA T vrednost”-4 SD i
viššestrukim frakturama (višše od dve).
4. Za leþenje osteoporotiþnih fraktura kod žžena u postmenopauzi sa verifikovanom frakturom starosne dobi 55 godina i starije kod kojih je nakon upotrebe
bisfosfonata tokom godine dana leþenja doššlo do pogorššanja bolesti ( ukoliko je doššlo do nove frakture i pada vrednosti DEXA T - skora u odnosu na vrednost
pre poþetka terapije ).
NAPOMENA
Za indikaciju pod taþkom 1., 2., 3. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja
obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Strana 39
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1022510
1022515
1022500
2021147
1021145
1021148
3021146
1021961
1021965
ATC
J
J01
J01A
J01AA
J01AA02
doksiciklin
J01AA02
doksiciklin
J01AA02
J01AA02
INN
doksiciklin
doksiciklin
amoksicilin
J01CA04
amoksicilin
J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04
DOVICIN
DOKSICIKLIN
DOKSICIKLIN
FO
kapsula
kapsula, tvrda
tableta
5 po 100 mg
blister, 5 po 100mg
5 po 100 mg
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Galenika a.d.
Republika
Srbija
49,30
0,1 g
9,86
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
49,30
0,1 g
9,86
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
49,30
0,1 g
9,86
50,00
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Pencilini šširokog spektra dejstva
J01C
J01CA
J01CA04
J01CA04
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Tetraciklini
Tetraciklini
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
SINACILIN
SINACILIN
kapi
kapsula
20 ml (100 mg/1 ml)
16 po 250 mg
SINACILIN
kapsula
16 po 500 mg
SINACILIN
praššak za oralnu
suspenziju
1 po 100 ml (250 mg/5
ml)
AMOKSICILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
177,80
1g
88,90
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
79,50
1g
19,88
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
122,10
1g
15,26
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
91,10
1g
18,22
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
79,50
1g
19,88
50,00
AMOKSICILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
122,10
1g
15,26
50,00
boþica, 1 po 100ml
(250mg/5ml)
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
91,10
1g
18,22
50,00
boþica, 1 po 100ml
(250 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
91,10
1g
18,22
50,00
3021779
J01CA04
amoksicilin
AMOKSICILIN
granule za oralnu
suspenziju
3021969
J01CA04
amoksicilin
AMOKSICILIN
granule za oralnu
suspenziju
Strana 40
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3020185
1020183
1020184
3021602
3021606
3021608
3021609
3021568
ATC
J01CE
J01CE02
fenoksimetilpenicilin
J01CE02
fenoksimetilpenicilin
J01CE02
J01CE02
INN
fenoksimetilpenicilin
fenoksimetilpenicilin
Zašštiüeno ime leka
CLIACIL
CLIACIL
CLIACIL
J01CR
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
INDIKACIJE
NAPOMENA
praššak za oralnu
suspenziju
tableta
tableta
1 po 150 ml (60000
i.j./ml)
20 po 600000 i.j
20 po 1200000 i.j.
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
234,70
3000000 i.j.
78,23
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
144,90
3000000 i.j.
36,23
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
350,30
3000000 i.j.
43,79
50,00
Kombinacije penicilina, ukljuþujuüi i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
J01CR02
J01CR02
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV
praššak za oralnu
suspenziju
boþica staklena, 1 po
100ml (125mg/5ml +
31,25mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
238,70
1g
95,48
50,00
PANKLAV forte
praššak za oralnu
suspenziju
boþica staklena, 1 po
100ml (250mg/5ml +
62,5mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
504,60
1g
100,92
50,00
PANKLAV 2X
granule za oralnu
suspenziju
boþica od tamnog
stakla, 1 po 70ml
(400mg/5ml +
57mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
368,60
1g
65,82
50,00
PANKLAV 2X
granule za oralnu
suspenziju
boþica staklena, 1 po
140 ml (400mg/5ml +
57mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
742,80
1g
66,32
50,00
praššak za oralnu
suspenziju
boþica od tamnog
stakla, 1 po 70ml
(400mg/5ml +
57mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
368,60
1g
65,82
50,00
AMOKSIKLAV LEK
2X
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremeüenim aktom gutanja ššto je potrebno naznaþiti na poleÿini recepta.
Strana 41
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3321875
1321870
ATC
J01D
J01DB
J01DB01
J01DB01
J01DB01
INN
Zašštiüeno ime leka
cefaleksin
cefaleksin
PALITREX
PALITREX
J01DB01
cefaleksin
PALITREX
3321719
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
1321711
1321770
1321774
J01DB01
J01DB01
J01DB01
J01DB01
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
CEFALEKSIN
CEFALEKSIN
CEFALEKSIN
CEFALEKSIN
praššak za oralnu
suspenziju
kapsula
1 po 100 ml (250 mg/5
ml)
16 po 250 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
154,00
2g
61,60
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
120,70
2g
60,35
50,00
223,90
2g
55,98
50,00
kapsula
16 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
granule za oralnu
suspenziju
boca staklena, 1 po
100ml (250 mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
154,00
2g
61,60
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
120,70
2g
60,35
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
223,90
2g
55,98
50,00
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
120,70
2g
60,35
50,00
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
223,90
2g
55,98
50,00
207,90
2g
138,60
50,00
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula
kapsula
blister, 16 po 250mg
blister, 16 po 500mg
16 po 250 mg
16 po 500 mg
INDIKACIJE
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urinarnog takta ( N30; N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72; K73 ),
4. Infekcije uzrokovane uzroþnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline ( E. Coli, H.influenze,proteus ).
NAPOMENA
J01DB05
Za indikaciju pod taþkom 4. potrebno je naznaþiti na poleÿini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremeüenim aktom gutanja ššto je potrebno naznaþiti na poleÿini recepta.
cefadroksil
3321906
J01DB05
INDIKACIJE
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
cefaleksin
1321872
1321710
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
Cefalosporini, I generacija
cefadroksil
GALADROX
praššak za oralnu
suspenziju
boþica,1 po 60ml
(250mg/5ml)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 )
2. Infekcije urinarnog takta ( N30; N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72; K73 )
4. Infekcije uzrokovane uzroþnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline ( E. Coli, H.influenze,proteus ).
Strana 42
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
NAPOMENA
J01DC
J01DC10
3321951
J01DC10
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01DD
J01DD08
3321621
J01DD08
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01E
J01EE
J01EE01
INN
cefprozil monohidrat
Proizvoÿaþ leka
DDD
CEFZIL
granule za oralnu
suspenziju
boþica, 1 po 60 ml
(250 mg/5 ml)
Bristol Myers - Squibb
Italija
698,10
1g
232,70
50,00
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42; ),
2. Infekcije kožže i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraüne beššike i mokraünih puteva ( N30; N34 ),
4. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremeüenim aktom gutanja ( osim indikacije pod taþkom 4. ) ššto je potrebno naznaþiti na poleÿini recepta.
Cefalosporini, III generacija
cefiksim
cefiksim
PANCEF
praššak za oralnu
suspenziju
1 po 100 ml (100 mg/5
ml)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.071,20
0,4 g
214,24
50,00
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15 ),
2. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ),
3. Urinarne infekcije ( N00; N10; N30; N34 ),
4. Infekcija gonokokom ( A54.0 ).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremeüenim aktom gutanja ššto je potrebno naznaþiti na poleÿini recepta.
Sulfonamidi i trimetoprim
Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, ukljuþujuüi derivate
sulfametoksazol, trimetoprim
sulfametoksazol,
trimetoprim
1026211
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
1026130
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
1026300
FO
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Za indikaciju pod taþkom 4. potrebno je naznaþiti na poleÿini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremeüenim aktom gutanja ššto je potrebno naznaþiti na poleÿini recepta.
Cefalosporini, II generacija
cefprozil monohidrat
J01EE01
3026210
Zašštiüeno ime leka
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
sirup
1 po 100 ml (200 + 40
mg)/5 ml
BACTRIM
TRIMOSUL
BACTRIM
BAKTIMOL
Galenika a.d.
Republika
Srbija
82,50
1,92 g
33,00
50,00
tableta
20 po 480mg (400 +
80 mg)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
83,70
1,92 g
16,74
50,00
tableta
blister, 20 po 480mg
(400mg + 80mg)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
83,70
1,92 g
16,74
50,00
tableta
20 po 480 mg(400 mg
+ 80 mg)
Habit Pharm a.d.
Republika
Srbija
83,70
1,92 g
16,74
50,00
Strana 43
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
eritromicin
1325152
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
film tableta
blister, 20 po 250mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
200,40
1g
40,08
50,00
1325153
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
tableta
20 po 500 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
331,00
1g
33,10
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
160,40
1g
40,10
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
264,80
1g
33,10
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
335,40
1g
134,16
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
561,60
1g
112,32
50,00
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
264,80
1g
33,10
50,00
Slovenija
198,60
1g
31,03
50,00
1325551
3325552
3325553
1325554
J01FA01
J01FA01
J01FA01
J01FA01
J01FA01
eritromicin
eritromicin
eritromicin
eritromicin
eritromicin
Zašštiüeno ime leka
ERITROMICIN
ERITROMICIN
ERITROMICIN
ERITROMICIN
ERITROMICIN
FO
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
ATC
J01F
J01FA
J01FA01
1325550
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
Makrolidi
film tableta
16 po 250 mg
tableta
16 po 500 mg
sirup
1 po 100 ml (125 mg/5
ml)
sirup
1 po 100 ml (250 mg/5
ml)
tableta
16 po 500 mg
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzroþnikom Campylobacter ( A04.5 ),
3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ),
4. Infekcije kožže i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije mokraünih puteva ( N34 ),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzroþnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
NAPOMENA
J01FA03
Za indikaciju pod taþkom 6. potrebno je naznaþiti na poleÿini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremeüenim aktom gutanja ššto je potrebno naznaþiti na poleÿini recepta.
midekamicin
1325095
J01FA03
midekamicin
MACROPEN®
film tableta
blister,16 po 400mg
Krka,Tovarna Zdravil
d.d.
DDD
Strana 44
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3325096
ATC
J01FA03
INN
midekamicin
Zašštiüeno ime leka
MACROPEN®
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
granule za oralnu
suspenziju
boþica,115ml po
175mg/5ml
Krka,Tovarna Zdravil
d.d.
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzroþnikom Campylobacter ( A04.5 ),
3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ),
4. Infekcije kožže i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije mokraünih puteva ( N34 ),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzroþnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
NAPOMENA
J01FA09
Za indikaciju pod taþkom 6. potrebno je naznaþiti na poleÿini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremeüenim aktom gutanja ššto je potrebno naznaþiti na poleÿini recepta.
klaritromicin
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Slovenija
350,90
1g
87,18
50,00
boþica od tamnog
stakla,1 po 100 ml
(125 mg/5 ml)
Aegis Ltd.
Kipar
413,80
0,5 g
82,76
50,00
3325662
J01FA09
klaritromicin
KLEROMICIN
praššak za oralnu
suspenziju
3325057
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
granule za oralnu
suspenziju
boþica plastiþna,1 po
100 ml (125mg/5ml)
Hemofarm AD
Republika
Srbija
413,80
0,5 g
82,76
50,00
3325058
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
granule za oralnu
suspenziju
boþica plastiþna, 1 po
100 ml (250mg/5ml)
Hemofarm AD
Republika
Srbija
941,70
0,5 g
94,17
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
202,10
0,3 g
151,58
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
381,10
0,3 g
142,91
50,00
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kožže i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije žželuca i dvanaestopalaþnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ).
NAPOMENA
J01FA10
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremeüenim aktom gutanja.
azitromicin
3325483
3325481
J01FA10
J01FA10
azitromicin
azitromicin
HEMOMYCIN
granule za oralnu
suspenziju
boþica, 1 po 20ml
(100mg/5 ml)
HEMOMYCIN
granule za oralnu
suspenziju
boþica, 1 po 20ml
(200mg/5ml)
Strana 45
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3325100
ATC
J01FA10
INN
azitromicin
Zašštiüeno ime leka
ZMAX®
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
granule sa
produžženim
oslobaÿanjem za
oralnu suspenziju
boþica, 1 po 60ml
(2g/60ml )
Pfizer
Pharmaceuticals LLC
764,30
0,3 g
114,65
50,00
Republika
Srbija
728,10
0,4 g
145,62
50,00
Habit Pharm a.d.
Republika
Srbija
582,40
1g
116,48
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
304,60
1g
121,84
50,00
582,40
1g
116,48
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
Sirup samo za decu a lek Zmax za decu od 16 do 18 godina.
Sirup samo za osobe sa poremeüenim aktom gutanja.
1329350
ofloksacin
J01MA01
ofloksacin
NAPOMENA
J01MA02
1329431
1329450
J01MA02
J01MA02
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Portoriko
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ),
2. Veliki kaššalj ( A37 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65, H66 ),
4. Infekcije kožže i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije izazvane Clamydia-ma ( A55; A56 ),
6. Negonokokni uretritis ( N34.1 ),
7. Cervicitis ( N72 ).
J01M
J01MA
J01MA01
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Hinolinski antibakterijski lekovi
Fluorohinoloni
VISIREN
tableta
10 po 200 mg
Jugoremedija a.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma ššto je potrebno naznaþiti na poleÿini recepta.
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
CIPROFLOKSACIN
tableta
tableta
10 po 500 mg
10 po 250 mg
1329452
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
10 po 500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1329451
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
20 po 250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
608,40
1g
121,68
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1.163,90
1g
116,39
50,00
304,60
1g
121,84
50,00
582,40
1g
116,48
50,00
1329453
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
20 po 500 mg
1329190
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROCINAL
film tableta
blister, 10 po 250 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
1329192
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROCINAL
film tableta
blister, 10 po 500 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
Strana 46
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1329410
1329411
ATC
J01MA02
J01MA02
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01MA06
1132310
1132350
1132320
1132300
1327130
J01MA06
J01MA06
INN
ciprofloksacin
ciprofloksacin
Zašštiüeno ime leka
MAROCEN
MAROCEN
tableta
film tableta
10 po 250 mg
10 po 500 mg
Proizvoÿaþ leka
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
304,60
1g
121,84
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
582,40
1g
116,48
50,00
1. Zarazne bolesti creva izazvane uzroþnokom Typhus abdominali i Paratiphus ( A01 ), Salmonellosa ( A02 ), Shigellae ( A03 ),
2. Infekcije izazvane uzroþnikom Mycobacterium tuberculosis groznica ( A15-A19 ),
3. Polne infekcije izazvane Chlamydia uzroþnikom ( A56 ),
4. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzroþnikom Mycoplasma pneumoniae ( J15.7 ),
5. Infekcije respiratornog trakta izazvane Chlamydia uzroþnikom ( J16.0 ),
6. Infekcija urogenitalnog trakta ( N30 ;N34; N36; N37; N39; N72 ).
7. Zapaljenje srednjeg uha ( H 66 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma ššto je potrebno naznaþiti na poleÿini recepta.
norfloksacin
norfloksacin
norfloksacin
NOFOCIN
URICIN®
J01MB
J01MB04
pipemidinska kiselina
J01MB04
pipemidinska kiselina PIPEM
J01MB04
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
tableta
blister, 20 po 400mg
Srbolek a.d.
Srbija
406,60
0,8 g
40,66
50,00
film tableta
boþica plastiþna, 20
po 400mg
Slaviamed d.o.o.
Srbija
406,60
0,8 g
40,66
50,00
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
245,00
0,8 g
49,00
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
245,00
0,8 g
49,00
50,00
426,20
0,2 g
21,31
50,00
Ostali hinoloni
pipemidinska kiselina PIPEGAL
kapsula
kapsula
20 po 200 mg
20 po 200 mg
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Derivati imidazola
J02
J02A
J02AB
J02AB02
ketokonazol
J02AB02
ketokonazol
MYCOSEB
tableta
20 po 200 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
Strana 47
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1025859
1328230
ATC
J04
J04A
J04AB
J04AB02
J04AB02
rifampicin
aciklovir
J05AB01
aciklovir
NAPOMENA
J05AE
J05AE01
J05AE01
Zašštiüeno ime leka
FO
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
rifampicin
J05
J05A
J05AB
J05AB01
INDIKACIJE
1328372
INN
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
ANTITUBERKULOTICI
Lekovi za terapiju tuberkuloze
Antibiotici
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
RIFAMOR
kapsula
16 po 300 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
226,10
0,6 g
28,26
50,00
620,20
4g
496,16
50,00
ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
Nukleozidi i nukleotidi, iskljiþujuüi inhibitore reverzne transkriptaze
ACIKLOVIR
tableta
blister, 25 po 200mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster ( B02.3 ),
2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa ( Z94 ).
Lek se uvodi u terapiju pod taþkom 1. na osnovu miššljenja dermatologa i oftalmologa, a pod taþkom 2. na osnovu miššljenja zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Inhibitori HIV-proteinaze (inhibitori proteaze)
sakvinavir
sakvinavir
INVIRASE
film tableta
120 po 500 mg
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
28.542,20
1,8 g
856,27
50,00
Strana 48
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328621
ATC
J05AE..
INN
Zašštiüeno ime leka
lopinavir + ritonavir
J05AE..
lopinavir, ritonavir
ALUVIA
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
film tableta
boþica, 120 po
(200mg + 50mg)
Abbott Laboratories
Velika Britanija
10.057,70
-
Merck Sharp and
Dohme
ŠŠvajcarska
27.110,60
2,4 g
903,69
50,00
Abbott Laboratories
S.A.
ŠŠvajcarska
25.819,90
1,2 g
922,14
50,00
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
J05AE02
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
indinavir
1328441
J05AE02
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AE03
1328615
J05AE03
indinavir
CRIXIVAN
kapsula
180 po 400 mg
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
ritonavir
ritonavir
NORVIR
kapsula
336 po 100 mg
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
Strana 49
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328120
ATC
J05AE07
INN
fosamprenavir
Zašštiüeno ime leka
J05AE07
fosamprenavir
TELZIR
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
film tableta
boþica plastiþna,60 po
700 mg
Glaxo Wellcome
Operations
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Velika Britanija
28.911,60
1,4 g
963,72
50,00
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
J05AF
J05AF01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze
zidovudin
1328411
J05AF01
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AF02
zidovudin
ZIDOSAN
kapsula,tvrda
boþica plastiþna, 100
po 100 mg
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Slaviamed
Republika
Srbija
5.170,00
0,6 g
310,20
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
didanozin
1328506
J05AF02
didanozin
VIDEX EC
kapsula
30 po 250 mg
Bristol Myers - Squibb
Francuska
9.800,10
0,4 g
522,67
50,00
1328505
J05AF02
didanozin
VIDEX EC
kapsula
30 po 400 mg
Bristol Myers - Squibb
Francuska
15.763,90
0,4 g
525,46
50,00
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
Strana 50
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
J05AF04
INN
stavudin
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1328512
J05AF04
stavudin
ZERIT
kapsula
56 po 30 mg
Bristol Myers - Squibb
ŠŠvajcarska
14.123,50
80 mg
672,55
50,00
1328513
J05AF04
stavudin
ZERIT
kapsula
56 po 40 mg
Bristol Myers - Squibb
ŠŠvajcarska
14.573,40
80 mg
520,48
50,00
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
5.518,10
0,3 g
591,23
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AF05
1328376
J05AF05
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
lamivudin
lamivudin
ZEFFIX
film tableta
28 po 100 mg
1. Hepatitis acuta B ( B16.2; B16.9 ), tešške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).
2. Hepatitis viralis chronica B ( B18.1 ),hroniþni hepatitis, kompenzovana ( K74.6 ) i dekompenzovana ciroza jetre ( K74.6 )
3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima
- svi oblici hroniþnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i
HBeAg- : hroniþni hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroze jetre, prevenciji HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+
Hroniþna HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski poviššena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix
e) Doza i trajanje leþenja: deca starija od 12 godina i odrasli 100 mg dnevno 52 nedelje (možže se primeniti i do 5 godina), deca mlaÿa od 12 godina 3 mg/kg
telesne mase najkraüe 52 nedelje.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
Strana 51
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328375
ATC
J05AF05
J05AF05
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AF06
1328530
J05AF06
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AG
J05AG01
INN
lamivudin
lamivudin
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
film tableta
60 po 150 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
13.031,20
0,3 g
434,37
50,00
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
22.681,40
0,6 g
756,05
50,00
Zašštiüeno ime leka
EPIVIR
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
abakavir
abakavir
ZIAGEN
film tableta
blister,60 po 300 mg
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze
nevirapin
3328381
J05AG01
nevirapin
VIRAMUNE
oralna suspenzija
boþica,1 po 240 ml
(50 mg/5 ml)
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemaþka
1.426,70
0,4 g
237,78
50,00
1328380
J05AG01
nevirapin
VIRAMUNE
tableta
blister, 60 po 200mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemaþka
2.911,30
0,4 g
97,04
50,00
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
Strana 52
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328393
ATC
J05AG03
INN
efavirenz
Zašštiüeno ime leka
J05AG03
efavirenz
STOCRIN
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
film tableta
30 po 600mg
Merck Sharp and
Dohme
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Holandija
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
J05AR
J05AR01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije
zidovudin + lamivudin
1328640
J05AR01
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AR02
1328601
J05AR02
zidovudin + lamivudin COMBIVIR
film tableta
60 po (300 mg +
150mg)
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
27.807,50
600 mg
926,92
50,00
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
21.873,50
2 tablete
729,12
50,00
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
35.790,50
1 tableta
1.193,02
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
abakavir, lamivudin
abakavir, lamivudin
KIVEXA
film tableta
blister, 30 po (600mg
+ 300mg)
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliniþkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Nišš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliniþkog centra Kragujevac.
Strana 53
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1034330
1030031
1030223
1030222
1030221
3048912
1048911
ATC
L
L01
L01B
L01BA
L01BA01
INN
metotreksat
L04AX03
metotreksat
etopozid
L01CB01
etopozid
L01CB01
L01CB01
etopozid
etopozid
etopozid
L02
L02A
L02AB
L02AB01
megestrol
L02AB01
megestrol
L02AB01
METHOTREXAT
"Ebewe"
FO
tableta
kontejner za
tablete,50 po 2,5mg
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
668,20
2,5 mg
13,36
50,00
Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
Derivati podofilotoksina
L01C
L01CB
L01CB01
L01CB01
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ANTINEOPLASTICI
Antimetaboliti
Analozi folne kiseline
VEPESID
LASTET CAP.25
LASTET CAP.50
LASTET CAP.100
kapsula
kapsula
kapsula
kapsula
20 po 50 mg
Bristol Myers - Squibb
S.R.L.
Italija
15.729,70
-
-
50,00
blister, 40 po 25 mg
Nippon Kayaku
Co.Ltd.
Japan
14.325,20
-
-
50,00
blister, 20 po 50 mg
Nippon Kayaku
Co.Ltd.
Japan
14.501,60
-
-
50,00
blister, 10 po 100 mg
Nippon Kayaku
Co.Ltd.
Japan
14.369,40
-
-
50,00
ENDOKRINOLOŠŠKA TERAPIJA
Hormoni I srodni lekovi
Gestageni
megestrol
MEGACE
MEGACE
suspenzija
1 po 240 ml (40
mg/ml)
Bristol Myers - Squibb
ŠŠvajcarska
9.406,40
160 mg
156,77
50,00
tableta
boþica, 100 po 160
mg
Bristol Myers - Squibb
ŠŠvajcarska
14.965,80
160 mg
149,66
50,00
Strana 54
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
1048913
L02AB01
megestrol
MEGACE
tableta
3048814
L02AB01
megestrol
O' Tentika
oralna suspenzija
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
boþica, 30 po 160mg Bristol-Mayers Squibb
boca plastiþna 1 po
240ml (40mg/ml)
VIPHARM
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Francuska
4.489,80
160 mg
149,66
50,00
Poljska
9.406,40
160 mg
156,77
50,00
INDIKACIJE
Terapija nevoljnog znaþajnog gubitka telesne težžine kod pacijenata sa nehematološškim malignitetima (solidnim tumorima ).
Pacijenti moraju imati‚‚odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi,oþekivano prežživljavanje preko
2 meseca, PS 0-2, kao i znaþajan gubitak apetita i/ili znaþajan nevoljni gubitak telesne mase, veüi od 10%za poslednjih 6 meseci.
NAPOMENA
L02B
L02BA
L02BA01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Hormonski antagonisti i srodni lekovi
Anti-estrogeni
tamoksifen
1039010
L02BA01
tamoksifen
NOLVADEX
tableta
30 po 10 mg
1039011
L02BA01
tamoksifen
NOLVADEX
tableta
30 po 20 mg
AstraZeneca UK
Limited
AstraZeneca UK
Limited
1039395
L02BA01
tamoksifen
TAMOXIFEN
tableta
30 po 10 mg
1039396
L02BA01
tamoksifen
TAMOXIFEN
tableta
30 po 20 mg
1037200
1037201
1037081
L02BB
L02BB01
flutamid
L02BB01
flutamid
L02BB01
L02BB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
Velika Britanija
343,50
20 mg
22,90
50,00
Velika Britanija
554,10
20 mg
18,47
50,00
Remedica LTD
Kipar
343,50
20 mg
22,90
50,00
Remedica LTD
Kipar
554,10
20 mg
18,47
50,00
Antiandrogeni
flutamid
flutamid
FLUTASIN
FLUTASIN
FLUCINOM
tableta
tableta
tableta
90 po 250 mg
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
3.593,40
0,75 g
119,78
50,00
30 po 250 mg
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.197,70
0,75 g
119,77
50,00
100 po 250 mg
Schering Plough Labo
N.V.
Belgija
3.992,00
0,75 g
119,76
50,00
1. Lek se primenjuje kao monoterapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate ( C61 ),
2. Lek se primenjuje kod recidiva bolesti nakon uþinjene radikalne prostatektomije ( C61 ),
3. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada ( CAP ) sa LH-RH agonistima ( C61 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom
nivou.
Strana 55
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1014081
1014083
ATC
L04
L04A
L04AA
L04AA06
mikofenolna kiselina
L04AA06
mikofenolna kiselina
L04AA06
INDIKACIJE
NAPOMENA
L04AA06
1014260
1014261
L04AA06
L04AA06
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
mikofenolna kiselina
Zašštiüeno ime leka
CELLCEPT
CELLCEPT
FO
kapsula
film tableta
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
Imunosupresivi
Selektivni imunosupresivi
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
34.472,50
2g
919,27
50,00
F.Hoffmann-La Roche
blister, 150 po 500mg
Ltd
ŠŠvajcarska
30.582,80
2g
815,54
50,00
300 po 250 mg
1. Tešške forme sistemskog vaskulitisa ( M30; M31;).
2. Tešške forme lupusnog nefritisa ( M32.1 ), koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida.
3. Imunološški riziþne transplatacije ( Z94 ), retransplatacija, starijih donora i starijih pacijenata, te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
mikofenolat natrijum
mikofenolat natrijum
mikofenolat natrijum
MYFORTIC
gastrorezistentna
tableta
blister,120 po 180 mg
Novartis Pharma Stein
AG
ŠŠvajcarska
12.575,50
2g
1.164,40
50,00
MYFORTIC
gastrorezistentna
tableta
Novartis Pharma Stein
blister,120 po 360 mg
AG
ŠŠvajcarska
25.151,70
2g
1.164,43
50,00
1. Tešške forme sistemskog vaskulitisa ( M30; M31;).
2. Tešške forme lupusnog nefritisa ( M32.1 ), koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida.
3. Imunološški riziþne transplatacije ( Z94 ), retransplatacija, starijih donora i starijih pacijenata, te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 56
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1014270
ATC
L04AA10
INN
sirolimus
Zašštiüeno ime leka
L04AA10
sirolimus
RAPAMUNE
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
film tableta
30 po 1 mg
Wyeth Lederle
Pharma
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Austrija
11.645,60
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3 mg
1.164,56
50,00
INDIKACIJE
Kod bolesnika sa pogorššanom bubrežžnom funkcijom kalema, kod pojave izražžene fibroze dokazane na bioptiþkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem
usporenja progresije hroniþne alograft nefropatije ( Z 94.0 )
NAPOMENA
L04AD
L04AD01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuüe grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene
zašštite.
Inhibitori kalcineurina
ciklosporin
1014990
1014992
1014991
3014999
L04AD01
L04AD01
L04AD01
L04AD01
INDIKACIJE
NAPOMENA
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
kapsula
kapsula
kapsula
oralni rastvor
50 po 25 mg
P.P.Scherer GMBH
Nemaþka za Novartis
pharma Stein AG
ŠŠvajcarska
3.491,10
0,25 g
698,22
50,00
50 po 50 mg
P.P.Scherer GMBH
Nemaþka za Novartis
pharma Stein AG
ŠŠvajcarska
6.974,40
0,25 g
697,44
50,00
50 po 100 mg
P.P.Scherer GMBH
Nemaþka za Novartis
pharma Stein AG
ŠŠvajcarska
12.653,50
0,25 g
632,68
50,00
P.P.Scherer GMBH
1 po 50 ml (100 mg/1 Nemaþka za Novartis
ml)
pharma Stein AG
ŠŠvajcarska
12.212,60
0,25 g
610,63
50,00
1. Samo za bolesnike nakon transplatacije pojedinih organa ( Z94 ),
2. Iskljuþivo za najtežže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove .
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 57
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
L04AD02
INN
takrolimus
Zašštiüeno ime leka
1014250
L04AD02
takrolimus
PROGRAF
kapsula
60 po 1 mg
Astellas
Irska
12.375,30
5 mg
1.031,28
50,00
1014251
L04AD02
takrolimus
PROGRAF
kapsula
30 po 5 mg
Astellas
Irska
29.252,00
5 mg
975,07
50,00
1014252
L04AD02
takrolimus
PROGRAF
kapsula
30 po 0,5 mg
Astellas
Irska
2.812,80
5 mg
937,60
50,00
INDIKACIJE
1. Stanje presaÿenog organa ili tkiva - transplantacija ( Z 94) .
Lek se primenjuje kod bolesnika sa poviššenim imunološškim rizikom, transplantacije organa, kod starijih donora i starijih recipijenata, te kod bolesnika sa
poremeüenim metabolizmom lipida, neregulisanom hipertenzijom i ponovljene transplantacije organa.
NAPOMENA
L04AX
L04AX01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Ostali imunosupresivi
azatioprin
1014020
L04AX01
azatioprin
IMURAN
film tableta
100 po 50 mg
Heumann Pharna
GmbH
Nemaþka
1.629,90
0,15 g
48,90
50,00
Strana 58
Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3162033
3162482
3162533
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AE
M01AE01 ibuprofen
M01AE01
M01AE01
M01AE01
NAPOMENA
M03
M03B
M03BX
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
MIŠŠIûNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠŠIûNO-KOSTNOG SISTEMA)
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
Derivati propionske kiseline
BRUFEN
IBUPROFEN
IBUPROFEN
sirup
plastiþna boþica, 1 po
100 ml (100 mg/5 ml)
oralna suspenzija
boþica, 1 po 100ml
(100mg/5ml)
sirup
boþica, 1 po 100ml
(100mg/5ml)
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GMBH&CO.KG
Republika
Srbija
152,10
1,2 g
91,26
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
152,10
1,2 g
91,26
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
152,10
1,2 g
91,26
50,00
Sirup samo kod dece i osoba sa poremeüenim aktom gutanja.
MIŠŠIûNI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI )
Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX02 tizanidin
1165122
M03BX02
tizanidin
SIRDALUD
tableta
30 po 4 mg
Novartis Urunleri
Turska
941,70
12 mg
94,17
50,00
film tableta
20 po 50 mg
Sanofi - Sinthelabo
Group
Francuska
266,80
50 mg
13,34
50,00
blister, 20 po 50 mg
Chephasaar
Chem.Pharm.
Nemaþka
266,80
50 mg
13,34
50,00
M03BX07 tetrazepam
1071810
1082121
M03BX07
M03BX07
tetrazepam
tetrazepam
MYOLASTAN
TETRAZEPAM-MIP
tableta
Strana 59
Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
M04AA01
alopurinol
Proizvoÿaþ leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
94,60
0,4 g
9,46
50,00
PREPARATI ZA LEýENJE GIHTA
Preparati za leþenje gihta
Inhibitori sinteze mokraüne kiseline
M04
M04A
M04AA
M04AA01 alopurinol
1168089
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
ALOPURINOL
tableta
M05
M05B
M05BA
blister, 40 po 100mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
Bifosfonati
M05BA04 alendronat
1059075
M05BA04
alendronat
ALENDRONAT
tableta
blister, 20 po 10mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
427,90
10 mg
21,40
50,00
599,30
10 mg
21,40
50,00
599,30
10 mg
21,40
50,00
1059079
M05BA04
alendronska kiselina
BONAP
tableta
blister, 4 po 70mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1059908
M05BA04
alendronska kiselina
ALEFOSS
tableta
blister,4 po 70mg
Pharmanova d.o.o.
Republika
Srbija
INDIKACIJE
1. Za leþenje osteoporoze kod žžena posle menopauze radi spreþavanja fraktura (M80; M81);
2. Za leþenje osteoporoze kod mušškaraca radi spreþavanja fraktura (M80; M81);
3. Za leþenje osteoporoze izazvane glukokortikoidima (M80.4; M81.4).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja specijɚliste (internista ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4
” -3.0 ili ” -3.0 u Total/Neck.
Strana 60
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4081225
3087306
3087302
3087303
3087301
3087304
ATC
N
N01
N01B
N01BB
N01BB02
INN
lidokain
N01BB02
lidokain
morfin
N02AA01
morfin-hidrohlorid
N02AA01
N02AA01
N02AA01
INDIKACIJE
FO
LIDOKAIN-HLORID
gel
30 g (2%)
Galenika a.d.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Republika
Srbija
145,00
-
-
50,00
Nemaþka
ANALGETICI
Opioidi
Prirodni alkaloidi opijuma
N02
N02A
N02AA
N02AA01
N02AA01
Zašštiüeno ime leka
Držžava
Cena leka na
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
veliko za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)
ANESTETICI
Anestetici, lokalni
Amidi
morfin-sulfat
morfin-sulfat
morfin-sulfat
morfin-sulfat
MORPHIN MERCK
2%
ORAMORPH
ORAMORPH
ORAMORPH
ORAMORPH
oralne kapi, rastvor
boþica sa kapaljkom,
1 po 50 ml (2%)
Merck KGaA
1.298,40
0,1 g
129,84
50,00
oralni rastvor
Boehringer Ingelheim
Limited za L.Molteni &
C.Dei F.LLI Alitti
kontejner jednodozni, Societa Di Esercizio
20 po 5 ml (10mg/5ml)
S.P.A.
Velika Britanija
1.150,90
0,1 g
575,45
50,00
oralni rastvor
Boehringer Ingelheim
Limited za L.Molteni &
C.Dei F.LLI Alitti
kontejner jednodozni, Societa Di Esercizio
20 po 5 ml (30mg/5ml)
S.P.A.
Velika Britanija
1.150,90
0,1 g
191,82
50,00
oralne kapi, rastvor
sirup
L.Molteni & C.Dei
boþica sa kapaljkom, F.LLI Alitti Societa Di
1 po 20 ml (20mg/ml)
Esercizio S.P.A.
Italija
519,40
0,1 g
129,85
50,00
Istituto De Angeli
S.R.L.za L.Molteni &
C.Dei F.LLI Alitti
Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
305,00
0,1 g
152,50
50,00
boþica staklena,1 po
100ml (10mg/5ml)
Za leþenje umereno jakog do jakog hroniþnog bola ( • 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.
Strana 61
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N02ȺȺ03
INN
hidromorfon
Zašštiüeno ime leka
1087711
N02ȺȺ03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
14 po 8 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.508,90
20 mg
448,02
50,00
1087710
N02ȺȺ03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
14 po 16 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.270,80
20 mg
381,32
50,00
1087713
N02ȺȺ03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
14 po 32 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
8.269,20
20 mg
369,16
50,00
1087714
N02ȺȺ03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
14 po 64 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
16.538,30
20 mg
369,16
50,00
1087715
N02ȺȺ03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
28 po 32 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
16.476,60
20 mg
367,78
50,00
1087712
N02ȺȺ03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
28 po 64 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
33.076,70
20 mg
369,16
50,00
INDIKACIJE
N02AB
N02AB03
9087565
9087566
9087567
9087568
9087569
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
Za leþenje umereno jakog do jakog hroniþnog bola ( • 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.
Derivafi fenilpiperidina
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
transdermalni flaster
5 po 25mcg/h ( 5 po
4,2mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.453,90
1,2 mg
83,08
50,00
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 50mcg/h ( 5 po
8,4mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.658,40
1,2 mg
75,95
50,00
DUROGESIC
5 po 100mcg / h ( 5 po
Janssen
transdermalni flaster
16,8 mg )
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.616,30
1,2 mg
65,95
50,00
DUROGESIC
5 po 75mcg/h (5 po
12,6mg)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.013,20
1,2 mg
76,44
50,00
Belgija
1.058,60
1,2 mg
120,98
50,00
DUROGESIC
transdermalni flaster
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster 5 po 1 kom (12mcg/h)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
kesica, 5 po 25mcg/h
(5 po
transedermalni flaster
5,78mg/10,5cm²)
Hexal AG
Nemacka
1.453,90
1,2 mg
60,37
50,00
kesica, 5 po 50mcg/h
transedermalni flaster (5 po 11,56mg/21cm²)
Hexal AG
Nemacka
2.658,40
1,2 mg
55,19
50,00
9087805
N02AB03
fentanil
FENTANYL
SANDOZ® MAT
9087808
N02AB03
fentanil
FENTANYL
SANDOZ® MAT
Strana 62
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
9087802
ATC
N02AB03
INN
fentanil
Zašštiüeno ime leka
FENTANYL
SANDOZ® MAT
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
kesica, 5 po 100mcg/h
transedermalni flaster (5 po 23,12mg/42cm²)
Hexal AG
Nemacka
4.616,30
1,2 mg
47,92
50,00
Acino AG
Nemaþka
1.453,90
1,2 mg
84,59
50,00
9087201
N02AB03
fentanil
VICTANYL®
transdermalni flaster
kesica, 5 po 25mcg/h
(5 po
4,125mg/7,5cm²)
9087202
N02AB03
fentanil
VICTANYL®
transdermalni flaster
kesica, 5 po 50mcg/h
(5 po 8,25mg/15cm²)
Acino AG
Nemaþka
2.658,40
1,2 mg
77,34
50,00
transdermalni flaster
kesica, 5 po 75mcg/h
(5 po
12,375mg/22,5cm²)
Acino AG
Nemaþka
4.013,20
1,2 mg
77,83
50,00
kesica, 5 po 100mcg/h
(5 po 16,5mg/30cm²)
Acino AG
Nemaþka
4.616,30
1,2 mg
67,15
50,00
9087203
N02AB03
fentanil
VICTANYL®
9087200
N02AB03
fentanil
VICTANYL®
INDIKACIJE
N02AX
N02AX02
transdermalni flaster
1. Za leþenje hroniþnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. treüoj analgetiþkoj stepenici ( C00-C97 )
(ne sme se koristiti u akutnim pogorššanjima hroniþnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku leþenja oralnim morfinom razvila nežželjena dejstva koja se tešško kontroloiššu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemoguüavaju oralnu primenu morfina
(þesto povraüanje, kompletna mehaniþka opstrukcija creva, disfagija);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje spreþavaju primenu morfina
i otežžavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( muþnina, povraüanje, opstipacija,nekompletna mehaniþka opstrukcija creva);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oššteüenjem bubrežžne funkcije.
Ostali opioidi
tramadol
kapsula, tvrda
blister, 20 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
187,00
0,3 g
56,10
50,00
TRODON
oralne kapi, rastvor
boþica, 1 po 10ml
(100mg/1ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
199,10
0,3 g
59,73
50,00
tramadol
TRODON
kapsula, tvrda
blister, 20 po 50 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
187,00
0,3 g
56,10
50,00
tramadol
TRODON
supozitorija
strip, 5 po 100 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
97,60
0,3 g
58,56
50,00
1087530
N02AX02
tramadol
TRAMADOL
2087406
N02AX02
tramadol
1087405
N02AX02
5087407
N02AX02
Strana 63
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1087451
N02AX02
tramadol
TRODON
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
blister, 10 po 100mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
192,60
0,3 g
57,78
50,00
1087650
N02AX02
tramadol
TRAMAFORT®
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
blister, 20 po 100mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
385,20
0,3 g
57,78
50,00
1087651
N02AX02
tramadol
TRAMAFORT®
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
blister, 20 po 150mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
579,60
0,3 g
57,96
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
76,00
3g
95,00
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
76,00
3g
95,00
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
76,00
3g
95,00
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
87,60
3g
262,80
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
137,80
0,1 g
4,59
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
58,10
0,1 g
12,91
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
137,80
0,1 g
4,59
50,00
3086695
3086106
3086523
5086107
N02B
N02BE
N02BE01
paracetamol
N02BE01
paracetamol
N02BE01
N02BE01
N02BE01
NAPOMENA
N03
N03A
N03AA
N03AA02
1084600
1084210
1084521
Ostali analgetici i antipiretici
Anilidi
paracetamol
paracetamol
paracetamol
PARACETAMOL
FEBRICET
PARACETAMOL
FEBRICET
sirup
1 po 100 ml (120
mg/5 ml)
sirup
1 po 100 ml (120
mg/5 ml)
sirup
1 po 100 (
120mg/5ml)
supozitorija
strip, 5 po 200mg
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremeüenim aktom gutanja.
ANTIEPILEPTICI
Antiepileptici
Barbiturati i derivati
fenobarbital (fenobarbiton)
N03AA02
fenobarbital
(fenobarbiton)
N03AA02
fenobarbital
(fenobarbiton)
N03AA02
fenobarbital
(fenobarbiton)
FENOBARBITON
PHENOBARBITON
PHENOBARBITON
tableta
tableta
tableta
30 po 100 mg
blister, 30 po 15 mg
30 po 100 mg
Strana 64
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3084513
ATC
N03AD
N03AD01
etosuksimid
N03AD01
etosuksimid
INDIKACIJE
NAPOMENA
N03AE
N03AE01
1084402
1084403
1084404
1084070
1084060
3084532
N03AE01
N03AE01
N03AE01
INN
klonazepam
klonazepam
klonazepam
N03AF01
karbamazepin
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
karbamazepin
karbamazepin
GALEPSIN
KARBAPIN
TEGRETOL
1084530
N03AF01
karbamazepin
TEGRETOL CR
1084351
N03AF01
karbamazepin
CARBAMAZEPINERetard
NAPOMENA
sirup
1 po 200 ml
(250mg/5ml)
Pfizer PMG
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Francuska
350,50
1,25 g
43,81
50,00
Republika
Srbija
151,80
8 mg
20,24
50,00
tableta
F.Hoffmann-La Roche
boþica, 50 po 0,5mg
LTD
ŠŠvajcarska
172,70
8 mg
55,26
50,00
tableta
F.Hoffmann-La Roche
LTD
ŠŠvajcarska
151,80
8 mg
20,24
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
179,40
1g
17,94
50,00
179,40
1g
17,94
50,00
tableta
30 po 2 mg
boþica, 30 po 2mg
Galenika a.d.
Derivati karboksamida
karbamazepin
N03AF01
SUXINUTIN
FO
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
1. Epilepsija ( G40-G41 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja neurologa/neuropsihijatra.
Derivati benzodiazepina
klonazepam
N03AF
N03AF01
N03AF01
Zašštiüeno ime leka
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Derivati sukcinimida
tableta
50 po 200 mg
tableta
blister, 50 po 200mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
sirup
1 po 250 ml
(2g/100ml)
Novartis Pharma AG
ŠŠvajcarska
382,00
1g
76,40
50,00
30 po 400 mg
Novartis Pharma Stein
AG
ŠŠvajcarska
342,00
1g
28,50
50,00
blister, 30 po 400mg
Remedica LTD
Kipar
342,00
1g
28,50
50,00
film tableta sa
modifikovanim
oslobaÿanjem
tableta sa
modifikovanim
oslobaÿanjem
Sirup samo za decu do 18 godina.
Strana 65
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3084501
1084500
1084235
1084236
1084237
1084780
1084781
1084782
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
N03AG
N03AG01 valproinska kiselina (natrijum valproat)
N03AG01
N03AG01
natrijum valproat
natrijum valproat,
valproinska kiselina
N03AX
N03AX09
lamotrigin
N03AX09
lamotrigin
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
EFTIL
EFTIL
FO
sirup
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Derivati masnih kiselina
boþica, 1 po 150ml
(50mg/ml)
tableta sa produžženim fiola, 30 po (333mg +
oslobaÿanjem
145mg)
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska
Republika
Srbija
437,40
1,5 g
87,48
50,00
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska
Republika
Srbija
466,80
1,5 g
48,83
50,00
Ni Medic d.o.o.
Republika
Srbija
348,70
0,3 g
149,44
50,00
Ni Medic d.o.o.
Republika
Srbija
595,70
0,3 g
127,65
50,00
Ni Medic d.o.o.
Republika
Srbija
983,50
0,3 g
105,38
50,00
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
373,70
0,3 g
149,48
50,00
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
638,30
0,3 g
127,66
50,00
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
1.053,60
0,3 g
105,36
50,00
2.093,80
0,3 g
104,69
50,00
Ostali antiepileptici
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
LAMOTRIGIN
LAMOTRIGIN
LAMOTRIGIN
LAMECT
LAMECT
LAMECT
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
28 po 25 mg
28 po 50 mg
28 po 100 mg
blister, 30 po 25mg
blister, 30 po 50mg
blister, 30 po 100mg
1084783
N03AX09
lamotrigin
LAMECT
tableta
blister, 30 po 200mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
1084550
N03AX09
lamotrigin
LAMICTAL
tableta
30 po 25 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
373,70
0,3 g
149,48
50,00
1084551
N03AX09
lamotrigin
LAMICTAL
tableta
30 po 50 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
638,30
0,3 g
127,66
50,00
1084552
N03AX09
lamotrigin
LAMICTAL
tableta
30 po 100 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
1.053,60
0,3 g
105,36
50,00
Strana 66
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1084787
1084786
1084788
1084785
1084827
1084826
1084825
ATC
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
INDIKACIJE
NAPOMENA
N03AX11
INN
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
Zašštiüeno ime leka
FO
SOLABAN
tableta za oralnu
suspenziju
SOLABAN
tableta za oralnu
suspenziju
SOLABAN
tableta za oralnu
suspenziju
SOLABAN
tableta za oralnu
suspenziju
LAMOTRAL®
LAMOTRAL®
LAMOTRAL®
tableta
tableta
tableta
Pakovanje i jaþina
leka
blister, 30 po 5mg
blister, 30 po 25mg
blister, 30 po 50mg
blister, 30 po 100mg
blister, 30 po 25mg
blister, 30 po 50mg
blister, 30 po 100mg
Proizvoÿaþ leka
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Hemofarm AD
Republika
Srbija
175,40
0,3 g
350,80
50,00
Hemofarm AD
Republika
Srbija
373,70
0,3 g
149,48
50,00
Hemofarm AD
Republika
Srbija
638,30
0,3 g
127,66
50,00
Hemofarm AD
Republika
Srbija
1.053,60
0,3 g
105,36
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
373,70
0,3 g
149,48
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
638,30
0,3 g
127,66
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
1.053,60
0,3 g
105,36
50,00
1. Epilepsija ( G40-G41 ).
2. Bipolarni poremeüaj TIP II ( F 31.8 ).
Za indikaciju pod taþkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu miššljenja neurologa/neuropsihijatra
ili pedijatra.
Za indikaciju pod taþkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
topiramat
1084700
N03AX11
topiramat
TOPAMAX
tableta
28 po 25 mg
Cilag AG
ŠŠvajcarska
429,30
0,3 g
183,99
50,00
1084701
N03AX11
topiramat
TOPAMAX
tableta
28 po 50 mg
Cilag AG
ŠŠvajcarska
744,10
0,3 g
159,45
50,00
1084702
N03AX11
topiramat
TOPAMAX
tableta
28 po 100 mg
Cilag AG
ŠŠvajcarska
1.351,50
0,3 g
144,80
50,00
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
459,90
0,3 g
183,96
50,00
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
797,30
0,3 g
159,46
50,00
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
1.448,00
0,3 g
144,80
50,00
1084802
1084803
1084800
N03AX11
N03AX11
N03AX11
INDIKACIJE
NAPOMENA
topiramat
topiramat
topiramat
TOPACTAL
TOPACTAL
TOPACTAL
film tableta
film tableta
film tableta
30 po 25 mg
30 po 50 mg
30 po 100 mg
1. Epilepsija ( G40-G41 ).
Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu miššljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
Strana 67
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N03AX14
INN
levetiracetam
Zašštiüeno ime leka
1084821
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA®
film tableta
blister,60 po 250mg
UCB Pharma SA
Belgija
3.266,20
1,5 g
326,62
50,00
1084820
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA®
film tableta
blister,60 po 500mg
UCB Pharma SA
Belgija
6.226,50
1,5 g
311,33
50,00
1084822
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA®
film tableta
blister,60 po 1000mg
UCB Pharma SA
Belgija
12.130,30
1,5 g
303,26
50,00
3084823
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA®
oralni rastvor
boþica staklena,1 po
300ml (100mg/ml)
Nextpharma SAS
Francuska
7.414,10
1,5 g
370,71
50,00
INDIKACIJE
1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije( G40 );
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti ( G40 );
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloniþnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom
miokloniþnom epilepsijom( G40 );
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnom generalizovanom rezistentnom toniþno - kloniþnih napada kod odraslih i adolescenata iznad 12
godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom( G40 ).
NAPOMENA
N04
N04A
N04AA
N04AA01
Za indikaciju pod taþkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost
na tercijarnom nivou.
ANTIPARKINSONICI
Antiholinergiþki lekovi
Tercijarni amini
triheksifenidil
1085070
1085072
N04AA01
N04AA01
NAPOMENA
N04B
N04BA
N04BA02
1085212
1085307
N04BA02
N04BA02
NAPOMENA
triheksifenidil
triheksifenidil
ARTANE
ARTANE
tableta
tableta
100 po 2 mg
100 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
143,90
10 mg
7,20
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
202,90
10 mg
4,06
50,00
Republika
Srbija
1.869,60
0,6 g
56,09
50,00
ŠŠvajcarska
1.889,70
0,6 g
56,69
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja neurologa/neuropsihijatra.
Dopaminergiþki lekovi
Dopa I derivati dope
levodopa, benzerazid
levodopa, benzerazid MADOPAR
levodopa, benzerazid MADOPAR Roche
tableta
100 po 250 mg (200
mg + 50 mg)
tableta
100 po 250 mg (200 F.Hoffmann-La Roche
mg + 50 mg)
Ltd
Galenika a.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 68
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1085350
ATC
N04BB
N04BB01
amantadin sulfat
N04BB01
amantadin sulfat
INDIKACIJE
NAPOMENA
N04BC
N04BC01
1149040
1149041
N04BC01
N04BC01
NAPOMENA
N05
N05A
N05AA
N05AA01
1070056
N05AA01
NAPOMENA
N05AB
N05AB02
1070850
1070851
N05AB02
N05AB02
NAPOMENA
N05AC
N05AC02
1070860
N05AC02
NAPOMENA
INN
Zašštiüeno ime leka
PK MERZ
FO
tableta
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Derivati amantadina
Merz Pharmaceuticals
GmbH
30 po 100 mg
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Nemaþka
680,00
0,2 g
45,33
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
244,20
40 mg
130,24
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
798,50
40 mg
106,47
50,00
108,70
300 mg
26,09
50,00
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja neurologa/neuropsihijatra.
Agonisti dopamina
bromokriptin
bromokriptin
bromokriptin
BROMOKRIPTIN
BROMOKRIPTIN
tableta
tableta
blister,30 po 2,5mg
blister,30 po 10mg
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja neurologa/neuropsihijatra.
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Fenotiazini sa alifatiþnim boþnim lancem
hlorpromazin
hlorpromazin
LARGACTIL
tableta
50 po 25 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
flufenazin
flufenazin
flufenazin
METOTEN
METOTEN
obložžena tableta
obložžena tableta
25 po 1 mg
25 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
98,90
10 mg
39,56
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
308,50
10 mg
24,68
50,00
219,60
0,3 g
52,70
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Fenotiazini sa piperidinskom strukturom
tioridazin
tioridazin
TRIXIFEN
obložžena tableta
blister, 50 po 25mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 69
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1070841
1070840
1070800
1070801
ATC
N05AD
N05AD01
haloperidol
N05AD01
haloperidol
N05AD01
N05AD01
N05AD01
NAPOMENA
N05AH
N05AH02
INN
haloperidol
haloperidol
haloperidol
Zašštiüeno ime leka
HALOPERIDOL
HALOPERIDOL
HALOPERIDOL
HALOPERIDOL
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Derivati butirofenona
tableta
blister, 30 po 10mg
tableta
plastiþna boþica, 25
po 2mg
tableta
tableta
25 po 2 mg
30 po 10 mg
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
462,50
8 mg
12,33
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
202,90
8 mg
32,46
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
202,90
8 mg
32,46
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
462,50
8 mg
12,33
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Diazepini, oksazepini I tiazepini
klozapin
1070965
N05AH02
klozapin
CLOZAPINE
tableta
50 po 100 mg
Remedica LTD
Kipar
1.432,00
0,3 g
85,92
50,00
1070022
N05AH02
klozapin
CLOZAPIN HEXAL
tableta
50 po 100 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemaþka
1.432,00
0,3 g
85,92
50,00
50 po 100 mg
Novartis
Pharmaceutical UK
LTD
Velika Britanija
1.432,00
0,3 g
85,92
50,00
1070606
N05AH02
NAPOMENA
N05AN
N05AN01
1070885
N05AN01
NAPOMENA
N05AX
N05AX08
klozapin
LEPONEX
tableta
Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Litijum
litijum (karbonat)
litijum karbonat
LITIJUM KARBONAT
kapsula
100 po 300 mg
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
353,40
1800 mg
21,20
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Ostali antipsihotici
risperidon
1070920
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
20 po 1 mg
Janssen - Cilag S.p.a.
Italija
334,50
5 mg
83,63
50,00
1070921
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
20 po 2 mg
Janssen - Cilag S.p.a.
Italija
625,70
5 mg
78,21
50,00
1070922
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
20 po 3 mg
Janssen - Cilag S.p.a.
Italija
926,50
5 mg
77,21
50,00
1070923
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
20 po 4 mg
Janssen - Cilag S.p.a.
Italija
1.209,50
5 mg
75,59
50,00
Strana 70
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1070034
1070035
1070036
1070037
1070063
1070066
1070935
1070928
ATC
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
INN
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
Zašštiüeno ime leka
RISPERIDON
RISPERIDON
RISPERIDON
RISPERIDON
TORENDO®
TORENDO®
RISSAR®
RISSAR®
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Hemofarm AD
Republika
Srbija
334,50
5 mg
83,63
50,00
Hemofarm AD
Republika
Srbija
625,70
5 mg
78,21
50,00
Hemofarm AD
Republika
Srbija
926,50
5 mg
77,21
50,00
blister, 20 po 4mg
Hemofarm AD
Republika
Srbija
1.209,50
5 mg
75,59
50,00
blister, 20 po 2mg
Slaviamed
d.o.o.,Srbija u saradnji
sa Krka,Tovarna
Zdravil,d.d.,Slovenija
Republika
Srbija
625,70
5 mg
78,21
50,00
blister, 20 po 3mg
Slaviamed
d.o.o.,Srbija u saradnji
sa Krka,Tovarna
Zdravil,d.d.,Slovenija
Republika
Srbija
926,50
5 mg
77,21
50,00
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
334,50
5 mg
83,63
50,00
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
625,70
5 mg
78,21
50,00
926,50
5 mg
77,21
50,00
blister, 20 po 1mg
blister, 20 po 2mg
blister, 20 po 3mg
blister,20 po 1mg
blister,20 po 2mg
1070929
N05AX08
risperidon
RISSAR®
film tableta
blister,20 po 3mg
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
1070004
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
20 po 1 mg
Actavis HF.
Island
334,50
5 mg
83,63
50,00
1070001
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
20 po 2 mg
Actavis HF.
Island
625,70
5 mg
78,21
50,00
1070002
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
20 po 3 mg
Actavis HF.
Island
926,50
5 mg
77,21
50,00
1070003
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
20 po 4 mg
Actavis HF.
Island
1.209,50
5 mg
75,59
50,00
INDIKACIJE
1. Pacijenti rezistentni na terapiju klasiþnim antipsihoticima na osnovu miššljenja neuropsihijatra/psihijatra (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na klasiþnim
antipsihoticima).
2. Kod osoba sa izražženim nežželjenim dejstvom na klasiþne antipsihotike na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 71
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
2070924
2070936
FO
Proizvoÿaþ leka
100 ml/1mg na ml
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
30 ml/1mg na ml
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
ATC
N05AX08
INN
risperidon
Zašštiüeno ime leka
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
rastvor za oralnu
upotrebu
RISPOLEPT
rastvor za oralnu
upotrebu
N05AX08
risperidon
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
Pakovanje i jaþina
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
4.268,40
5 mg
213,42
50,00
1.430,80
5 mg
238,47
50,00
INDIKACIJE
1. Pacijenti rezistentni na terapiju klasiþnim antipsihoticima na osnovu miššljenja neuropsihijatra/psihijatra (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na klasiþnim
antipsihoticima).
2. Kod osoba sa izražženim nežželjenim dejstvom na klasiþne antipsihotike na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
NAPOMENA
N05B
N05BA
N05BA01
- Samo za decu do 18 godina starosti;
- Samo za osobe sa poremeüenim aktom gutanja potvrÿenim od strane tri psihijatra / neuropsihijatra.
Anksiolitici
Derivati benzodiazepina
diazepam
N002592
1071121
1071122
1071790
1071791
1071701
1071702
1071786
1071710
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
N05BA01
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
diazepam
N05BA01
diazepam
N05BA06
lorazepam
N05BA06
lorazepam
DIAZEPAM
BENSEDIN
BENSEDIN
DIAZEPAM
DIAZEPAM
DIAZEPAM
DIAZEPAM
rastvor za rektalnu
primenu
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
5 po 5 mg/2,5ml
30 po 5 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
blister, 30 po 10mg
Apoteka-galenska
laboratorija
Republika
Srbija
380,50
10 mg
152,20
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
61,60
10 mg
4,11
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
82,50
10 mg
2,75
50,00
Habit Pharm a.d.
Republika
Srbija
61,60
10 mg
4,11
50,00
Habit Pharm a.d.
Republika
Srbija
82,50
10 mg
2,75
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
61,60
10 mg
4,11
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
82,50
10 mg
2,75
50,00
61,60
10 mg
4,11
50,00
70,10
2,5 mg
5,84
50,00
DIAZEPAM
tableta
blister, 30 po 5mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
LORAZEPAM
tableta
30 po 1 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
Strana 72
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
LORAZEPAM
tableta
20 po 2,5 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
Zašštiüeno ime leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
77,00
2,5 mg
3,85
50,00
N05BA06
lorazepam
N05BA08
bromazepam
1071720
N05BA08
bromazepam
BROMAZEPAM
tableta
blister, 30 po 1,5mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
61,70
10 mg
13,71
50,00
1071721
N05BA08
bromazepam
BROMAZEPAM
tableta
blister, 30 po 3mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
82,50
10 mg
9,17
50,00
1071722
N05BA08
bromazepam
BROMAZEPAM
tableta
blister, 20 po 6 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
68,20
10 mg
5,68
50,00
blister,30 po 1,5mg
Alkaloid AD u saradnji
sa F.Hoffmann-LA
Roche LTD
Makedonija
61,70
10 mg
13,71
50,00
Makedonija
82,50
10 mg
9,17
50,00
1071711
1071624
1071626
1071750
1071751
1071752
N05BA08
N05BA08
bromazepam
N05BA12
alprazolam
N05BA12
alprazolam
N05BA12
N05BA12
NAPOMENA
N05C
N05CD
N05CD02
1077260
1077196
1071461
bromazepam
N05CD02
alprazolam
alprazolam
tableta
LEXILIUM®
tableta
blister,30 po 3mg
Alkaloid AD u saradnji
sa F.Hoffmann-LA
Roche LTD
KSALOL
tableta
30 po 0,25 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
61,70
1 mg
8,23
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
82,50
1 mg
5,50
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
123,50
1 mg
4,12
50,00
KSALOL
KSALOL
tableta
tableta
30 po 0,50 mg
30 po 1 mg
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
nitrazepam
nitrazepam
N05CD02
nitrazepam
N05CD08
midazolam
N05CD08
midazolam
NAPOMENA
LEXILIUM®
NIPAM
tableta
10 po 5 mg
Bosnalijek
BiH
61,40
5 mg
6,14
50,00
Hrvatska
61,40
5 mg
6,14
50,00
Republika
Srbija
459,50
15 mg
15,32
50,00
CERSON
tableta
10 po 5 mg
Belupo Lijekovi i
Kozmetika d.d.
FLORMIDAL
tableta
30 po 15 mg
Galenika a.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 73
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1077151
1077301
1077300
1077302
ATC
N05CF
N05CF02
zolpidem
N05CF02
zolpidem
N05CF02
N05CF02
N05CF02
NAPOMENA
N06
N06A
N06AA
N06AA04
INN
zolpidem
zolpidem
zolpidem
amitriptilin
1072762
N06AA09
amitriptilin
1072763
N06AA09
amitriptilin
N06AA21
maprotilin
N06AA21
maprotilin
N06AA21
SANVAL
BELBIEN
film tableta
film tableta
film tableta
20 po 10 mg
Sanofi - Winthrop
Industrie
Francuska
221,90
10 mg
11,10
50,00
20 po 5 mg
Lek Farmaceutska
Družžba d.d.
Slovenija
113,40
10 mg
11,34
50,00
20 po 10 mg
Lek Farmaceutska
Družžba d.d.
Slovenija
221,90
10 mg
11,10
50,00
Hemofarm AD
Republika
Srbija
221,90
10 mg
11,10
50,00
blister, 20 po 10mg
klomipramin
klomipramin
1072731
SANVAL
film tableta
DDD
Participacija
osiguranog
lica
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
N06AA09
1072730
STILNOX
FO
Cena leka
na veliko
po DDD
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
N06AA04
1072740
Zašštiüeno ime leka
Držžava
Cena leka na
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
veliko za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Lekovi srodni benzodiazepinima
maprotilin
ANAFRANIL
obložžena tableta
30 po 25 mg
Novartis Pharma AG
ŠŠvajcarska
270,50
0,1 g
36,07
50,00
AMITRIPTYLINE
film tableta
blister, 100 po 10mg
Remedica LTD
Kipar
249,00
75 mg
18,68
50,00
AMITRIPTYLINE
film tableta
blister, 30 po 25mg
Remedica LTD
Kipar
83,50
75 mg
8,35
50,00
MAPROTILIN
film tableta
30 po 25 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
93,80
0,1 g
12,51
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
226,10
0,1 g
15,07
50,00
MAPROTILIN
film tableta
30 po 50 mg
Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
N06AB
N06AB06
sertralin
1072790
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
28 po 50 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
406,50
50 mg
14,52
50,00
1072791
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
28 po 100 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
813,00
50 mg
14,52
50,00
Strana 74
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1072851
1072850
1072724
1072723
1072644
1072643
ATC
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
N06AB06
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06B
N06BA
N06BA04
INN
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
sertralin
Zašštiüeno ime leka
SETALOFT
SETALOFT
SIDATA
SIDATA
TRAGAL®
TRAGAL®
FO
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Pakovanje i jaþina
leka
blister,28 po 50 mg
blister,28 po 100 mg
blister, 28 po 50mg
blister, 28 po 100mg
blister, 28 po 50mg
blister, 28 po 100mg
Proizvoÿaþ leka
Držžava
Cena leka na
proizvodnje
veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
406,50
50 mg
14,52
50,00
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
813,00
50 mg
14,52
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
406,50
50 mg
14,52
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
813,00
50 mg
14,52
50,00
Galenika AD
Republika
Srbija
406,50
50 mg
14,52
50,00
Galenika AD
Republika
Srbija
813,00
50 mg
14,52
50,00
1. Opsesivno-kompulzivni poremeüaj kod dece ( F42 ).
Samo kod dece do 18 godina starosti, na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Psihostimulansi i nootropni lekovi
Simpatikomimetici centralnog delovanja
metilfenidat
1073190
N06BA04
metilfenidat
CONCERTA
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
30 po 18 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.577,60
30 mg
198,76
50,00
1073191
N06BA04
metilfenidat
CONCERTA
tableta sa produžženim
oslobaÿanjem
30 po 36 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.217,00
30 mg
117,14
50,00
INDIKACIJE
1. Hiperkinetski sindrom sa poremeüajem pažžnje
NAPOMENA
Samo za decu do 18 godina starosti.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu miššljenja deþijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili deþijeg neurologa ili pedijatra sa
edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledeüih zdravstvenih ustanova:
1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd,
2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,
3. Zavod za psihofiziološške poremeüaje i govornu patologiju " Prof.dr.C.Brajoviü" - Beograd,
4. Kliniþki centar Vojvodine,
5. Kliniþki centar Nišš,
6. Kliniþki centar Kragujevac.
Strana 75
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1088055
ATC
N07
N07A
N07AA
N07AA02
N07AA02
N07B
N07BB
N07BB01
1075091
N07BB01
NAPOMENA
N07BC
N07BC02
2087310
2087505
N07BC02
N07BC02
NAPOMENA
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Držžava
Cena leka na
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
veliko za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
Parasimpatomimetici
Antiholinergici
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.927,10
0,18 g
58,54
50,00
137,80
0,2 g
2,76
50,00
piridostigmin
piridostigmin
MESTINON
obložžena tableta
150 po 60 mg
Valeant
Pharmaceuticals
GmbH i ICN Polfa
Rzeszow S.A.
ŠŠvajcarska,
Poljska
Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti
Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
disulfiram
disulfiram
ESPERAL
tableta
20 po 500 mg
Sofarimex-Industria
Quimica E
Farmaceutica
Portugalija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti
metadon
metadon
METADON
metadon
METADON
ALKALOID
kapi
boþica, 1 po 10 ml
(10mg / 1ml)
oralne kapi, rastvor
boþica, 1 po 10 ml
(10mg / 1ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
154,40
25 mg
38,60
50,00
Alkaloid AD
Republika
Makedonija
154,40
25 mg
38,60
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 76
Lista A - Grupa P. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1029080
1029082
1029083
ATC
P
P01
P01A
P01AB
P01AB01
metronidazol
P01AB01
metronidazol
P01AB01
P01AB01
INDIKACIJE
P02
P02C
P02CA
P02CA01
3028300
P02CA01
INN
metronidazol
metronidazol
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZAŠŠTITU OD INSEKATA
ANTIPROTOZOICI
Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama
Derivati nitroimidazola
ORVAGIL
ORVAGIL
ORVAGIL D
tableta
tableta
tableta
20 po 250 mg
20 po 400 mg
20 po 400 mg
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Galenika a.d.
Republika
Srbija
109,00
2g
43,60
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
151,20
2g
37,80
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
151,20
2g
37,80
50,00
Republika
Srbija
138,50
0,2 g
46,17
50,00
1. Infekcije trihomonasom ( A59 ),
2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi -K12.2, gingivitis-K05 ),
3. Amebiaza ( A06 ),
4. Helicobacter pylori infekcija ( K25; K26; K27; K28; K29 ).
ANTHELMINTICI
Lekovi protiv nematoda
Derivati benzimidazola
mebendazol
mebendazol
SOLTRIK
oralna suspenzija
1 po 30 ml (100 mg/5
ml)
Galenika a.d.
Strana 77
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7110310
7110311
ATC
R
R01
R01A
R01AD
R01AD09
R01AD09
R01AD09
NAPOMENA
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Nazalni preparati
Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu
Kortikosteroidi
7114152
mometazon furoat
mometazon
NASONEX
NASONEX®
7114550
7114685
R03AC02
salbutamol
R03AC02
Schering-Plough Labo
N.V.
Belgija
1.080,40
200 mcg
36,01
50,00
sprej za
nos,suspenzija
boþica sa
rasprššivaþem, 1 po
140doza (0,05%),
50mcg/doza
Schering-Plough Labo
N.V.
Belgija
1.207,20
200 mcg
34,49
50,00
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUûNOJ BOLESTI
salbutamol
R03AC02
sprej za nos,
suspenzija
boþica sa
rasprššivaþem, 1 po
120doza (0,05%),
50mcg/doza
Samo za decu do 18 godine na osnovu miššljenja deþjeg alergologa ili deþjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u služžbi pulmologije.
R03A
R03AC
R03AC02
R03AC02
Participacija
osiguranog
lica
mometazon furoat
R03
7114462
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Adrenergici, inhalacioni
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salbutamol
salbutamol
salbutamol
SPALMOTIL
ALOPROL
VENTOLIN
ECOSAL
rastvor za inhalaciju
1 po 10 ml (5 mg/ ml)
rastvor za
rasprššivanje
boþica staklena, 1 po
10ml (5 mg/1ml)
aerosol
aerosol
Galenika a.d.
Republika
Srbija
112,80
10 mg
22,56
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
112,80
10 mg
22,56
50,00
Poljska
242,80
0,8 mg
9,71
50,00
ýešška
242,80
0,8 mg
9,71
50,00
inhalator pod
pritiskom sa dozerom,
1 po 10ml (200 doza
GlaxoSmithKline
po 0,1 mg)
Pharmaceuticals S.A.
boþica sa
rasprššivaþem, 1 po
10ml (200doza po
0,1mg)
Ivax Pharmaceuticals
Strana 78
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114591
ATC
R03AC12
R03AC12
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03AK
R03AK03
7114725
7114129
7114670
7114671
7114672
INN
salmeterol
salmeterol
Zašštiüeno ime leka
SEREVENT Inhaler
CFC-Free
100 mcg
66,11
50,00
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemaþka
763,90
6 inh.
22,92
50,00
rastvor za
rasprššivanje
boþica od tamnog
stakla,1 po 20 ml (
0,5mg/ml+0,25mg/ml )
Istituto de angeli
S.R.L.
Italija
342,30
-
-
50,00
flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS
diskus, 1 po 60doza
praššak za inhalaciju, (100mcg/doza+50mcg
podeljen
/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.386,70
2 inh.
79,56
50,00
flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS
diskus, 1 po 60doza
praššak za inhalaciju, (250mcg/doza+50mcg
podeljen
/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.977,50
2 inh.
99,25
50,00
flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS
diskus, 1 po 60doza
praššak za inhalaciju, (500mcg/doza+50mcg
podeljen
/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
3.945,10
2 inh.
131,50
50,00
R03AK06
flutikazon propionat, salmeterol
NAPOMENA
1.983,30
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
R03AK03
INDIKACIJE
Poljska
inhalator pod
pritiskom sa
dozerom,1 po
200doza (0,05mg +
0,021mg)/ doza
fenoterol, ipratropijum
bromid
BERODUAL
R03AK06
inhalator pod
pritiskom sa dozerom,
1 po 120doza
GlaxoSmithKline
(25mcg/doza)
Pharmaceuticals S.A.
DDD
Participacija
osiguranog
lica
Samo za decu do 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u služžbi pulmologije.
Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne pluüne bolesti u kombinaciji
fenoterol, ipratropijum bromid
fenoterol, ipratropijum
bromid
BERODUAL N
R03AK06
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
na veliko
po DDD
1. Bronhijalna astma ( J45 ).
R03AK03
R03AK06
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
1. Bronhijalna astma ( J45 ).
Samo za decu do 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u služžbi pulmologije.
Strana 79
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114710
7114711
7114712
ATC
R03AK07
INN
Zašštiüeno ime leka
budesonid, formoterol
R03AK07
SYMBICORT
budesonid, formoterol turbuhaler
R03AK07
SYMBICORT
budesonid, formoterol turbuhaler
R03AK07
SYMBICORT
budesonid, formoterol turbuhaler
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03B
R03BA
R03BA01
7114562
7114680
7114681
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.694,40
4 inh.
112,96
50,00
ŠŠvedska
2.048,20
4 inh.
136,55
50,00
ŠŠvedska
3.945,10
2 inh.
131,50
50,00
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
praššak za inhalaciju
1 po 60 doza (80
mcg+4,5 mcg)
AstraZeneca AB
ŠŠvedska
praššak za inhalaciju
1 po 60 doza (160
mcg+4,5 mcg)
AstraZeneca AB
praššak za inhalaciju
1 po 60 doza (320
mcg+9 mcg)
AstraZeneca AB
1. U terapiji akutnog napada astme kao i hroniþnog leþenja astme ( J 45 ).
Samo za decu do 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u služžbi pulmologije.
Ostali lekovi za opstruktivne pluüne bolesti, inhalacioni
Glukokortikoidi
beklometazon
R03BA01
beklometazon
R03BA01
beklometazon
dipropionat
R03BA01
beklometazon
dipropionat
NAPOMENA
R03BA02
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
BECLOFORTE CFCFree Inhaler
ECOBEC
ECOBEC
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
inhalator pod
pritiskom sa dozerom,
1 po 200doza
(250mcg/1doza)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
607,60
800 mcg
9,72
50,00
aerosol
kontejner pod
pritiskom, 1 po 200
doza (100mcg/1doza)
Ivax
Pharmaceuticals
ýešška
615,10
800 mcg
24,60
50,00
aerosol
kontejner pod
pritiskom, 1 po 200
doza (250mcg/1doza)
Ivax
Pharmaceuticals
ýešška
607,60
800 mcg
9,72
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u služžbi pulmologije.
budesonid
7114572
R03BA02
budesonid
PULMICORT
turbuhaler
praššak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100doza
(200 mcg/doza)
AstraZeneca AB
ŠŠvedska
1.307,40
800 mcg
52,30
50,00
7114574
R03BA02
budesonid
PULMICORT
turbuhaler
praššak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100doza
(400mcg/doza)
AstraZeneca AB
ŠŠvedska
2.236,90
800 mcg
44,74
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Bronhijalna astma ( J45 ),( II, III i IV stepena ).
Samo za decu do 18 godina i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u služžbi pulmologije.
Strana 80
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114578
7114576
7114577
ATC
R03BA02
budesonid
R03BA02
budesonid
R03BA02
R03BA02
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BA05
7114597
7114595
7114596
R03BA05
R03BA05
R03BA05
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03C
R03CC
R03CC02
3114460
1114461
3114151
1114150
INN
R03CC02
R03CC02
R03CC02
R03CC02
budesonid
budesonid
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.121,80
800 mcg
179,49
50,00
ŠŠvedska
1.181,80
800 mcg
94,54
50,00
AstraZeneca AB
ŠŠvedska
1.774,70
800 mcg
70,99
50,00
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
PULMICORT®
suspenzija za
rasprššivanje
ampula, 20 po 2ml
(0,125mg/ml)
AstraZeneca AB
ŠŠvedska
PULMICORT®
suspenzija za
rasprššivanje
ampula, 20 po 2ml
(0,25mg/ml)
AstraZeneca AB
PULMICORT®
suspenzija za
rasprššivanje
ampula, 20 po 2ml
(0,5mg/ml)
Zašštiüeno ime leka
1. Bronhijalna astma ( J45 ),( II, III i IV stepena ).
Samo za decu do 3 godina starosti.
flutikazon propionate
flutikazon propionate
flutikazon
flutikazon
FLIXOTIDE
aerosol
1 po 120 doza (50
mcg/1 doza)
GlaxoSmithKline
Velika Britanija
873,50
0,6 mg
87,35
50,00
FLIXOTIDE
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
kontejner pod
pritiskom, 1 po
60doza
(125mcg/1doza)
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
755,80
0,6 mg
60,46
50,00
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
kontejner pod
pritiskom, 1 po
60doza
(250mcg/1doza)
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
1.433,10
0,6 mg
57,32
50,00
FLIXOTIDE
1. Bronhijalne astme ( J45 ),( III i IV stepena ).
Samo za decu do 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u služžbi pulmologije.
Adrenergici za sistemsku primenu
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salbutamol
salbutamol
salbutamol
salbutamol
salbutamol
SPALMOTIL
SPALMOTIL
ALOPROL
ALOPROL
oralni rastvor
boca,1 po 200 ml (2
mg/5 ml)
tableta
blister,60 po 2 mg
sirup
boþica, 1 po 100 ml
(2mg/5ml)
tableta
blister, 60 po 2 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
175,00
12 mg
26,25
50,00
Galenika a.d.
Republika
Srbija
154,40
12 mg
15,44
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
92,60
12 mg
27,78
50,00
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
154,40
12 mg
15,44
50,00
Strana 81
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1114220
1114221
1114292
1114503
1114640
1114643
3114644
1114646
ATC
R03D
R03DA
R03DA04
INN
teofilin
R03DA04
teofilin
R03DA04
teofilin
R03DA05
aminofilin
R03DA05
aminofilin
R03DA05
aminofilin
R03DC
R03DC03
montelukast
R03DC03
montelukast
R03DC03
R03DC03
R03DC03
INDIKACIJE
NAPOMENA
Zašštiüeno ime leka
DUROFILIN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim pluünim bolestima
Ksantini
kapsula retard
blister, 40 po 125 mg
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
108,90
0,4 g
8,71
50,00
179,10
0,4 g
7,16
50,00
DUROFILIN
kapsula retard
blister, 40 po 250 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
AMINOFILIN
tableta retard
20 po 350 mg
Srbolek a.d.
Republika
Srbija
185,70
0,6 g
15,92
50,00
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
185,70
0,6 g
15,92
50,00
AMINOFILIN Retard
tableta retard
20 po 350 mg
Antagonisti receptora leukotriena
montelukast
montelukast
montelukast
SINGULAIR
SINGULAIR
SINGULAIR
SINGULAIR
tableta za žžvakanje
film tableta
granule
tableta za žžvakanje
28 po 5 mg
Merck Sharp and
Dohme
Holandija
2.989,90
10 mg
213,56
50,00
28 po 10 mg
Merck Sharp and
Dohme
Holandija
2.722,70
10 mg
97,24
50,00
kesica, 28 po 4mg
Merck Sharp&Dohme
B.V.
Holandija
2.991,50
10 mg
267,10
50,00
blister, 28 po 4mg
Merck Sharp&Dohme
B.V.
Holandija
2.991,50
10 mg
267,10
50,00
1. Bronhijalna astma ( J45 ).
Samo za decu do 18 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida odnosno beta-2 - agonista ne obezbeÿuje odgovarajuüu kontrolu bolesti.
Izuzetno, granule od 4 mg, tablete za žžvakanje od 4 mg i tablete za žžvakanje od 5 mg mogu se koristiti kao alternativna opcija leþenja niskim dozama
inhalacionih kortikosteroida kod blage perzistentne astme.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u služžbi pulmologije.
Strana 82
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7112250
ATC
R05
R05C
R05CB
R05CB13
dornaza alfa
R05CB13
dornaza alfa
INDIKACIJE
NAPOMENA
R06
R06A
R06AX
R06AX17
3114450
R06AX17
INN
Zašštiüeno ime leka
PULMOZYME
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
LEKOVI PROTIV KAŠŠLJA I PREHLADE
Ekspektoransi, iskljuþujuüi kombinacije sa antitusicima
Mukolitici
rastvor za inhalaciju
6 po2,5ml(2500i.j.
(2,5 mg)/2,5 ml)
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
13.786,10
2,5 mg
2.297,68
50,00
105,90
2 mg
10,59
50,00
1. Cistiþna fibroza pluüa sa forsiranim vitalnim kapacitetom veüim od 40% ( E84.0 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja pulmologa u referentnom centru za cistiþnu fibrozu.
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu
ketotifen
ketotifen
GALITIFEN
sirup
1 po 100 ml (1mg/5ml)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
Strana 83
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
DDD
Participacija
osiguranog
lica
hloramfenikol
4090121
S01AA01
hloramfenikol
CHLORAMPHENICOL
mast za oþi
tuba, 1 po 5g (1%)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
82,50
-
-
50,00
4090815
S01AA01
hloramfenikol
HLORAMKOL
mast za oþi
tuba, 1 po 5g (1%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
89,90
-
-
50,00
4090816
S01AA01
hloramfenikol
HLORAMFENIKOL
Alkaloid
mast za oþi
tuba, 1 po 5g (1%)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
71,20
-
-
50,00
S01AA11
gentamicin
S01AA11
gentamicin
kapi za oþi, rastvor
boþica, 1 po 10ml
(0,3%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
134,70
-
-
50,00
Republika
Srbija
52,80
-
-
50,00
Republika Crna
Gora
82,50
0,4 ml
3,30
50,00
4090620
7094033
S01B
S01BA
S01BA02
hidrokortizon
S01BA02
hidrokortizon
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
na veliko
po DDD
ATC
S
S01
S01A
S01AA
S01AA01
7090801
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
Antiinfektivi
Antibiotici
GENTOKULIN
Antiinflamatorni lekovi
Kortikosteroidi, monokomponentni
S01E
S01EB
S01EB01
pilokarpin
S01EB01
pilokarpin
HYDROCORTISON
mast za oþi
1 po 5g (1%)
Galenika a.d.
Lekovi u terapiji glaukoma i miotici
Parasimpatikomimetici
MIOKARPIN
kapi za oþi
1 po 10 ml 2%
Hemomont d.o.o.
Strana 84
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7096060
ATC
S01EC
S01EC04
brinzolamid
S01EC04
brinzolamid
NAPOMENA
S01ED
S01ED01
7093071
7093031
7093020
7099170
S01ED01
S01ED01
INN
Zašštiüeno ime leka
AZOPT
kapi za oþi
5 ml (10mg/ml)
Alcon - Couvreur
Belgija
786,40
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,2 ml
31,46
50,00
Za leþenje glaukoma ( H40) kada primena timolola nije dovela do zadovoljavajuüeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana pa je pri propisivanju
leka, izabrani lekar u obavezi da na lekarskom receptu u delu „„dijagnoza" upišše posle ššifre MKB-10 slovo A (H40A) ššto ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja oftalmologa.
Beta-adrenergiþki blokatori
timolol
timolol
timolol
GLAUMOL
TIMADREN
S01ED01
timolol
S01ED51
timolol, latanoprost
S01ED51
timolol, latanoprost
NAPOMENA
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Inhibitori karboanhidraze
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
UNITIMOLOL 0.5%
XALACOM
kapi za oþi
1 po 5 ml 0,5%
Galenika a.d.
Republika
Srbija
185,20
0,1 ml
3,70
50,00
kapi za oþi, rastvor
boþica od tamnog
stakla, 1 po 5 ml
(5mg/1ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
185,20
0,1 ml
3,70
50,00
kapi za oþi, rastvor
boþica, 1 po 10 ml
0,5%
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovaþka
Republika
271,90
0,1 ml
2,72
50,00
Belgija
1.177,00
0,1 ml
47,08
50,00
kapi za oþi, rastvor
1 po 2.5 ml (5mg/ml + Pfizer Manufacturing
50mcg/ml)
Belgium NV
Za leþenje glaukoma ( H40) kada primena timolola i brinzolamida, ili timolola i dorzolamida nije dovela do zadovoljavajuüeg efekta pri þemu izabrani lekar je u
obavezi da na lekarskom recepta pri propisivanju leka u delu recepta „„dijagnoza" upišše posle ššifre MKB-10 slovo A (H40A) ššto ukazuje da se lek nalazi na Listi
A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja oftalmologa.
Strana 85
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7099140
ATC
S01EE
S01EE01
latanoprost
S01EE01
latanoprost
NAPOMENA
7099190
INN
XALATAN
FO
kapi za oþi
1 po 2.5 ml 0,005%
Pfizer
SAD
1.177,00
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,1 ml
47,08
50,00
Za leþenje glaukoma ( H40) kada primena timolola i brinzolamida, ili timolola i dorzolamida ili samo lekova iz grupe inhibitora karboanhidraze ( kada je primena
timolola kontraindikovana) nije dovela do zadovoljavajuüeg efekta pa je pri propisivanju leka, izabrani lekar u obavezi da na lekarskom recepta u delu
„„dijagnoza" upišše posle ššifre MKB-10 slovo A (H40A) ššto ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja oftalmologa.
S01EE04
travoprost
S01EE04
travoprost
NAPOMENA
S01F
S01FA
S01FA01
Zašštiüeno ime leka
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Analozi prostaglandina
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
TRAVATAN
kapi za oþi
2,5 ml 40 mcg/ ml
Alcon - Couvreur
Belgija
1.177,00
0,1 ml
47,08
50,00
Za leþenje glaukoma ( H40) kada primena timolola i brinzolamida, ili timolola i dorzolamida ili samo lekova iz grupe inhibitora karboanhidraze ( kada je primena
timolola kontraindikovna) nije dovela do zadovoljavajuüeg efekta pa je pri propisivanju leka, izabrani lekar u obavezi da na lekarskom recepta u delu
„„dijagnoza" upišše posle ššifre MKB-10 slovo A (H40A) ššto ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja oftalmologa.
Midrijatici I cikloplegici
Antiholinegici
atropin
7095071
S01FA01
atropin
ATROPIN
kapi za oþi, rastvor
boþica sa kapaljkom,
1 po 10ml (0,5%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
92,60
-
-
50,00
7095073
S01FA01
atropin
ATROPIN
kapi za oþi, rastvor
boþica sa kapaljkom,
1 po 10ml (1%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
109,00
-
-
50,00
Republika Crna
Gora
84,20
-
-
50,00
7097030
S01H
S01HA
S01HA03
tetrakain
S01HA03
tetrakain
Lokalni anestetici
Lokalni anestetici
TETRAKAIN
kapi za oþi, rastvor
boþica staklena, 1 po
10ml (0,5%)
Hemomont d.o.o.
Strana 86
Lista A - Grupa V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
ŠŠIFRA
N002303
ATC
V
V06
V06D
V06DX
V06DX..
bezglutensko braššno
V06DX..
bezglutensko braššno
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
Zašštiüeno ime leka
Mix B i Mix C braššno
FO
praššak
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
OSTALO
OPŠŠTI NUTRIJENSI
Ostali nutrijensi
Ostali nutrijensi
1 kg
Dr Schär GmbH
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Italija
556,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
50,00
1. Celijaþna bolest ( K90.0 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u služžbi gastroenterologije.
Lek se možže propisati u koliþini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
Strana 87
Download

2_Lista A .xls