Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
Participacija
osiguranog
lica
ATC
A
A02
A02B
A02BA
A02BA02
ranitidin
1128680
A02BA02
ranitidin
RANSANA
tableta
20 po 150 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
191,90
300 mg
19,19
25%
1128430
A02BA02
ranitidin
RANISAN
film tableta
blister, 20 po 150 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
191,90
300 mg
19,19
25%
1128621
A02BA02
ranitidin
RANITIDIN
film tableta
strip, 20 po 150 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
191,90
300 mg
19,19
25%
1128642
A02BA02
ranitidin
RANITIDIN
film tableta
blister, 20 po 150 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
191,90
300 mg
19,19
25%
1128641
A02BA02
ranitidin
RANITIDIN
film tableta
blister, 30 po 300 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
575,60
300 mg
19,19
25%
1128705
A02BA02
ranitidin
RANITAL
film tableta
blister, 20 po 150 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
191,90
300 mg
19,19
25%
1128706
A02BA02
ranitidin
RANITAL
film tableta
blister, 20 po 300 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
383,70
300 mg
19,19
25%
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
Država
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K27; K28 ),
2. Dispepsija - terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci ( K30 ).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
A02BA03
famotidin
1128630
A02BA03
famotidin
FAMOTIDIN
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
234,50
40 mg
15,63
25%
1128631
A02BA03
famotidin
FAMOTIDIN
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
468,80
40 mg
15,63
25%
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K27; K28 ),
2. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci ( K30 ).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Strana 1
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Inhibitori protonske pumpe
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
A02BC
A02BC01
omeprazol
1122460
A02BC01
omeprazol
OMEPROL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner za tablete, 15
po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
431,60
20 mg
28,77
25%
1122858
A02BC01
omeprazol
ZEPROM
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
402,80
20 mg
28,77
25%
14 po 20 mg
Ufar d.o.o.
Republika Srbija
402,80
20 mg
28,77
25%
28 po 20 mg
Ufar d.o.o.
Republika Srbija
805,60
20 mg
28,77
25%
1122934
A02BC01
omeprazol
OMEX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
1122933
A02BC01
omeprazol
OMEX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
INDIKACIJE
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ),
5. Dispepsija - terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).
NAPOMENA
A02BC02
Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog ( 8 nedelja ) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste još 8
nedelja terapije.
pantoprazol
1122752
1122750
1122915
1122916
A02BC02
A02BC02
A02BC02
A02BC02
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
CONTROLOC
gastrorezistentna
tableta
CONTROLOC
gastrorezistentna
tableta
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister,14 po 20 mg
Nycomed GmbH
Nemačka
327,50
40 mg
46,79
50%
blister, 14 po 40 mg
Nycomed Oranienburg
GmbH
Nemačka
531,10
40 mg
37,94
50%
blister, 14 po 20 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
327,50
40 mg
46,79
50%
blister, 28 po 20 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
654,90
40 mg
46,78
50%
Strana 2
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1122920
ATC
A02BC02
INN
pantoprazol
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
blister, 14 po 40 mg
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 40 mg
14 po 40 mg
1122921
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
1122851
A02BC02
pantoprazol
PULCET
gastrorezistentna
tableta
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
531,10
40 mg
37,94
50%
Slovenija
1.062,30
40 mg
37,94
50%
Turska
531,10
40 mg
37,94
50%
INDIKACIJE
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ),
5. Dispepsija - terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).
NAPOMENA
A02BC03
Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog ( 8 nedelja ) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste još 8
nedelja terapije.
lansoprazol
1122160
A02BC03
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 30 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
458,10
30 mg
32,72
50%
blister, 28 po 15 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
568,50
30 mg
40,61
50%
1122161
A02BC03
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
1122910
A02BC03
lansoprazol
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
bočica, 28 po 15 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
568,50
30 mg
40,61
50%
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
bočica, 28 po 30 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
916,20
30 mg
32,72
50%
1122911
A02BC03
lansoprazol
INDIKACIJE
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ),
5. Dispepsija - terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog ( 8 nedelja ) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste još 8
nedelja terapije.
Strana 3
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1122810
ATC
A02BC05
INN
esomeprazol
A02BC05
esomeprazol
Zaštićeno ime
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
7 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
7 po 40 mg
AstraZeneca AB
FO
Pakovanje i jačina
leka
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
400,90
30 mg
85,91
75%
Švedska
612,50
30 mg
65,63
75%
1122811
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
1122815
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
801,80
30 mg
85,91
75%
1122814
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
1.224,90
30 mg
65,62
75%
INDIKACIJE
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ),
5. Dispepsija - terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).
NAPOMENA
A02BX
A02BX05
Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog ( 8 nedelja ) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste još 8
nedelja terapije.
Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
bizmut subcitrat
1122805
A02BX05
INDIKACIJE
NAPOMENA
A05
A05A
A05AA
A05AA02
1127177
1127176
bizmut subcitrat
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
INDIKACIJE
NAPOMENA
BICIT HP
film tableta
blister, 40 po 300 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
678,20
480 mg
27,13
25%
Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike ( K22.1; K25; K26; K28 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
Terapija bolesti žučnih puteva
Preparati žučnih kiselina
ursodeoksiholna kiselina
URSOFALK
URSOFALK
kapsula
kapsula
100 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
3.007,30
0,75 g
90,22
25%
50 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.503,70
0,75 g
90,22
25%
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74.3 ),
2. Primarni sklerozirajući holangitis( K83.0 ).
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Strana 4
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
5129472
1129470
1129471
1129474
1129475
ATC
A07
A07E
A07EC
A07EC02
mesalazin
A07EC02
mesalazin
A07EC02
A07EC02
A07EC02
A07EC02
INN
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
Zaštićeno ime
leka
SALOFALK
628,00
1,5 g
188,40
50%
blister, 50 po 250 mg
Nemačka
833,70
1,5 g
100,04
50%
blister, 100 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.667,30
1,5 g
100,04
50%
Nemačka
1.390,00
1,5 g
83,40
50%
Nemačka
2.781,00
1,5 g
83,43
50%
Slovenija
2.224,50
1,5 g
83,42
50%
Ferring International
Center SA
Švajcarska
2.780,30
1,5 g
83,41
50%
Ferring International
Center SA
Švajcarska
3.524,30
1,5 g
188,80
50%
SALOFALK 500
gastrorezistentna
tableta
blister, 50 po 500 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
SALOFALK 500
gastrorezistentna
tableta
blister, 100 po 500 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
gastrorezistentna
tableta
Lek farmacevtska
družba d.d. u saradnji
sa Tillots Pharma AG,
blister, 100 po 400 mg
Švajcarska
1129130
A07EC02
mesalazin
PENTASA
mesalazin
Nemačka
Dr Falk Pharma
GmbH
SALOFALK 250
ASACOL
PENTASA
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 100 po 500 mg
supozitorija
Participacija
osiguranog
lica
Dr Falk Pharma
GmbH
gastrorezistentna
tableta
mesalazin
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
strip, 10 po 500 mg
SALOFALK 250
A07EC02
A07EC02
supozitorija
gastrorezistentna
tableta
1129110
5129131
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
Intestinalni antiinflamatorni lekovi
Aminosalicilna kiselina i slični preparati
blister, 28 po 1 g
INDIKACIJE
1. Crohnova bolesti ( K50 ),
2. Ulcerozni kolitis ( K51 ).
NAPOMENA
A10
A10B
A10BB
A10BB09
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim
preparatima.
LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI )
Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)
Sulfonamidi, derivati sulfoniluree
gliklazid
1042062
A10BB09
gliklazid
DIAPREL MR
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 60 po 30 mg
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
617,30
60 mg
20,58
75%
Strana 5
Lista A1 - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1063220
1068220
ATC
B
B01
B01A
B01AA
B01AA07
INN
acenokumarol
B01AA07
acenokumarol
B01AC
B01AC04
klopidogrel
B01AC04
klopidogrel
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
Antagonisti vitamina K
SINKUM 4
tableta
blister, 20 po 4 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
109,00
5 mg
6,81
45%
Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
PLAVIX
film tableta
28 po 75 mg
Sanofi-Synthelabo
Group
Francuska
1.652,40
75 mg
59,01
20%
Republika Srbija
1.652,40
75 mg
59,01
20%
1068502
B01AC04
klopidogrel
ZYLLT
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
1068221
B01AC04
klopidogrel
ANTIAGREX
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.652,40
75 mg
59,01
20%
1068222
B01AC04
klopidogrel
ROŽAK
film tableta
blister, 30 po 75 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
1.770,40
75 mg
59,01
20%
1068239
B01AC04
klopidogrel
CLOPIGAL
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.652,40
75 mg
59,01
20%
1068238
B01AC04
klopidogrel
CLOPIGAL
film tableta
blister, 56 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
3.304,80
75 mg
59,01
20%
1068240
B01AC04
klopidogrel
KLOGREL
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
1.652,40
75 mg
59,01
20%
1068241
B01AC04
klopidogrel
KLOGREL
film tableta
blister, 56 po 75 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
3.304,80
75 mg
59,01
20%
NAPOMENA
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više
vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
Strana 6
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7102621
ATC
C
C01
C01D
C01DA
C01DA02
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
C03
C03B
C03BA
C03BA11
INN
Zaštićeno ime
leka
NITROLINGUAL
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
sublingvalni sprej
boca sa pumpom za
doziranje, 12,2 ml/ 200
doza (0,4mg/doza)
G. Pohl-Boskamp
GmbH & Co. KG
Nemačka
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
558,50
2,5 mg
17,45
75%
DIURETICI
Slabi diuretici, isključujući tiazide
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
indapamid
1103046
C03BA11
Indapamid
INDAPRES SR
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 1,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
290,70
2,5 mg
16,15
75%
1103051
C03BA11
indapamid
RAWEL SR
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 1,5 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
290,70
2,5 mg
16,15
75%
411,00
0,16 g
16,44
50%
1107018
C07
C07A
C07AA
C07AA07
sotalol
C07AA07
sotalol
INDIKACIJE
BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
Beta adrenergički blokatori
Beta adrenergički blokatori, neselektivni
DAROB MITE
tableta
blister, 50 po 80 mg
Abbott GmbH & Co.
KG
Nemačka
1. Poremećaj ritma srca ( I47; I48; I49 )
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
C07AG
Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
C07AG02 karvedilol
1107625
C07AG02
karvedilol
KARVILEKS
tableta
blister, 30 po 12,5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
267,70
37,5 mg
26,77
50%
1107660
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
28 po 12,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
250,00
37,5 mg
26,79
50%
1107661
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
28 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
398,50
37,5 mg
21,35
50%
Strana 7
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1107621
ATC
C07AG02
INN
karvedilol
Zaštićeno ime
leka
DILATREND
FO
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
28 po 12,5 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
Pakovanje i jačina
leka
tableta
1107622
C07AG02
karvedilol
DILATREND
tableta
28 po 25 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
1107676
C07AG02
karvedilol
CORYOL
tableta
blister, 28 po 12,5 mg
Slaviamed d.o.o.
INDIKACIJE
NAPOMENA
C09
C09A
C09AA
C09AA04
1103860
1103861
1103916
1103915
1103900
1103901
1103906
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
INDIKACIJE
NAPOMENA
C09AA09
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
250,00
37,5 mg
26,79
50%
Švajcarska
398,50
37,5 mg
21,35
50%
Republika Srbija
250,00
37,5 mg
26,79
50%
1. Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste.
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni
Inhibitori ACE, monokomponentni
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
PREXANIL
PREXANIL
PREXANIL
PREXANIL
PRENESSA
PRENESSA
PRENESSA
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
30 po 4 mg
Les Laboratoires
Servier
Francuska
350,50
4 mg
11,68
50%
30 po 8 mg
Les Laboratoires
Servier
Francuska
632,00
4 mg
10,53
50%
30 po 5 mg
Les Laboratoires
Servier
Francuska
438,00
4 mg
11,68
50%
30 po 10 mg
Les Laboratoires
Servier
Francuska
794,00
4 mg
10,59
50%
blister, 30 po 2 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
302,90
4 mg
20,19
50%
blister, 30 po 4 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
350,50
4 mg
11,68
50%
blister, 30 po 8 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
632,00
4 mg
10,53
50%
1. Angina pektoris ( I20 ),
2. Bolest srca uzrokovana hipertenzijom ( I11 ),
3. Srčana insuficijencija ( I50 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste.
fosinopril
1103811
C09AA09
fosinopril
MONOPRIL
tableta
blister, 28 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
616,10
15 mg
16,50
25%
1103810
C09AA09
fosinopril
MONOPRIL
tableta
blister, 28 po 10 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
413,70
15 mg
22,16
25%
Strana 8
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
losartan
1103150
C09CA01
losartan
ERYNORM
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
385,60
50 mg
13,77
50%
1103151
C09CA01
losartan
ERYNORM
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
624,70
50 mg
11,16
50%
1103899
C09CA01
losartan
LOSARTAN
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
385,60
50 mg
13,77
50%
1103594
C09CA01
losartan
LOSAR
film tableta
blister, 30 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
413,20
50 mg
13,77
50%
1103000
C09CA01
losartan
LOTAR
film tableta
blister, 30 po 50 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
413,20
50 mg
13,77
50%
1103001
C09CA01
losartan
LOTAR
film tableta
blister, 30 po 100 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
669,30
50 mg
11,16
50%
1103909
C09CA01
losartan
RASOLTAN
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
385,60
50 mg
13,77
50%
28 po 80 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
476,00
80 mg
17,00
50%
28 po 160 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
856,70
80 mg
15,30
50%
blister, 28 po 80 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
476,00
80 mg
17,00
50%
blister, 28 po 160 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
856,70
80 mg
15,30
50%
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG; Delpharm Reims
Nemačka;
Francuska
952,00
40 mg
17,00
50%
1103446
1103445
1103798
1103799
C09CA03
C09CA03
C09CA03
C09CA03
NAPOMENA
C09CA07
1103891
C09CA07
NAPOMENA
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
ATC
C09C
C09CA
C09CA01
NAPOMENA
C09CA03
INN
Zaštićeno ime
leka
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
VALSACOR
VALSACOR
DIOVAN
DIOVAN
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
telmisartan
telmisartan
MICARDIS
tableta
28 po 80 mg
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
Strana 9
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1401914
1401120
1401121
1401040
1401041
1401042
1401924
1401926
1401925
1401053
ATC
C09D
C09DA
C09DA01
losartan, hidrohlortiazid
C09DA01
losartan,
hidrohlortiazid
C09DA01
losartan,
hidrohlortiazid
C09DA01
losartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan, hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
INN
Zaštićeno ime
leka
valsartan,
hidrohlortiazid
LOSAR plus
LORISTA H
LORISTA HD
CO-DIOVAN
CO-DIOVAN
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA07
telmisartan, hidrohlortiazid
C09DA07
telmisartan,
hidrohlortiazid
CO-DIOVAN
VALSACOMBI
VALSACOMBI
VALSACOMBI
MICARDIS PLUS
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Antagonisti receptora angiotenzina II, kombinacije
Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
film tableta
blister, 30 po (50 mg +
12,5 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
456,00
1 tableta
15,20
50%
film tableta
blister, 28 po (50 mg +
12.5 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
425,60
1 tableta
15,20
50%
film tableta
blister, 28 po (100 mg + Krka Tovarna Zdravil
25 mg)
d.d.
Slovenija
704,60
1 tableta
25,16
50%
blister, 28 po (80
mg+12,5 mg)
Novartis Pharma Stein
AG; Novartis Farma
S.P.A.
Švajcarska; Italija
516,00
1 tableta
18,43
50%
blister, 28 po (160
mg+12,5 mg)
Novartis Pharma Stein
AG; Novartis Farma
S.P.A.
Švajcarska; Italija
896,70
1 tableta
32,03
50%
film tableta
blister, 28 po (160
mg+25 mg)
Novartis Pharma Stein
AG; Novartis Farma
S.P.A.
Švajcarska; Italija
936,80
1 tableta
33,46
50%
film tableta
film tableta
film tableta
blister, 28 po (80 mg +
12,5 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
516,00
1 tableta
18,43
50%
film tableta
blister, 28 po (160 mg + Krka Tovarna Zdravil
12,5 mg)
d.d.
Slovenija
896,70
1 tableta
32,03
50%
film tableta
blister, 28 po (160 mg + Krka Tovarna Zdravil
25 mg)
d.d.
Slovenija
936,80
1 tableta
33,46
50%
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG
Nemačka
992,00
1 tableta
35,43
50%
tableta
28 po (80 mg + 12.5
mg)
C10
C10A
C10AA
C10AA01
simvastatin
1104510
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
175,10
30 mg
26,27
60%
1104511
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
20 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
355,90
30 mg
26,69
60%
SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI )
Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
Inhibitori HMG CoA reduktaze
Strana 10
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1104440
1104441
ATC
C10AA01
C10AA01
INN
simvastatin
simvastatin
Zaštićeno ime
leka
ZOCOR
ZOCOR
FO
film tableta
film tableta
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
28 po 20 mg
Merck Sharp &
Dohme
Pakovanje i jačina
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
245,10
30 mg
26,26
60%
Holandija
498,30
30 mg
26,69
60%
Holandija
884,90
30 mg
23,70
60%
1104445
C10AA01
simvastatin
ZOCOR
film tableta
28 po 40 mg
Merck Sharp &
Dohme
1104710
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
245,10
30 mg
26,26
60%
1104711
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
498,30
30 mg
26,69
60%
1104712
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
884,90
30 mg
23,70
60%
1104490
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
245,10
30 mg
26,26
60%
1104491
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
498,30
30 mg
26,69
60%
1104492
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
884,90
30 mg
23,70
60%
1104610
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
262,60
30 mg
26,26
60%
1104611
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
533,90
30 mg
26,70
60%
1104612
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
948,10
30 mg
23,70
60%
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA03
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
pravastatin
1104482
C10AA03
pravastatin
PravaCor
tableta
30 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
486,80
30 mg
24,34
60%
1104483
C10AA03
pravastatin
PravaCor
tableta
blister, 30 po 40 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
938,70
30 mg
23,47
60%
blister, 30 po 20 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
486,80
30 mg
24,34
60%
blister, 30 po 40 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
938,70
30 mg
23,47
60%
1104485
1104486
C10AA03
C10AA03
pravastatin
pravastatin
PRALIP
PRALIP
tableta
tableta
Strana 11
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
1104453
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 10 mg
Sopharma PLC
Bugarska
338,20
30 mg
33,82
60%
1104454
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 20 mg
Sopharma PLC
Bugarska
486,80
30 mg
24,34
60%
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA05
INN
Zaštićeno ime
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
atorvastatin
1104460
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
30 po 10 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
664,00
20 mg
44,27
60%
1104462
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
30 po 20 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
1.080,20
20 mg
36,01
60%
1104464
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
30 po 40 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
1.600,60
20 mg
26,68
60%
1104465
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
30 po 80 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
2.965,40
20 mg
24,71
60%
1104601
C10AA05
atorvastatin
TULIP
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
664,00
20 mg
44,27
60%
1104600
C10AA05
atorvastatin
TULIP
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.080,20
20 mg
36,01
60%
1104125
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
664,00
20 mg
44,27
60%
1104126
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.080,20
20 mg
36,01
60%
1104127
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.600,60
20 mg
26,68
60%
1104520
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 10mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
664,00
20 mg
44,27
60%
1104522
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 20mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
1.080,20
20 mg
36,01
60%
21,70
25%
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AB
C10AB05
1104232
C10AB05
NAPOMENA
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
Fibrati
fenofibrat
fenofibrat
FENOLIP
kapsula
blister, 30 po 160 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
520,80
0,2 g
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
Strana 12
Lista A1 - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
4155571
4155570
ATC
D
D05
D05A
D05AX
D05AX05
D05AX05
D05AX05
INDIKACIJE
NAPOMENA
D06
D06A
D06AX
D06AX01
4150023
4152104
4152100
D06AX01
INN
Participacija
osiguranog
lica
tazaroten
tazaroten
tazaroten
ZORAC
ZORAC
gel
gel
15 g 0,05%
Pierre Fabre
Medicament
Production
Francuska
597,20
-
-
50%
15 g 0,1%
Pierre Fabre
Medicament
Production
Francuska
707,10
-
-
50%
236,00
-
-
50%
1. Psoriasis vulgaris ( L40.0)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
Antibiotici za lokalnu primenu
Ostali antibiotici za lokalnu primenu
fusidinska kiselina
fusidinska kiselina
D07
D07A
D07AB
D07AB10
alklometazon
D07AB10
alklometazon
D07AB10
Država
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)
LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)
Antipsorijatici za lokalnu primenu
Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu
STANICID
mast
tuba, 1 po 10 g (2%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
Kortikosteroidi, monokomponentni
Kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II)
alklometazon
AFLODERM
AFLODERM
krem
mast
tuba, 20 g (0.5 mg/1g)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
256,10
-
-
50%
tuba, 20 g (0.5 mg/1g)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
256,10
-
-
50%
Strana 13
Lista A1 - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
9150024
4159350
Zaštićeno ime
leka
ATC
D09
D09A
D09AA
D09AA02
INN
fusidinska kiselina
D09AA02
fusidinska kiselina
D11
D11A
D11AH
D11AH02
pimekrolimus
D11AH02
pimekrolimus
INDIKACIJE
NAPOMENA
STANICID
FO
Pakovanje i jačina
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
Proizvođač leka
LEKOVITI ZAVOJI
Lekoviti zavoji
Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima
impregnirana aluminijumska folija, 10
kompresa
po 30 mg
Hemofarm a.d.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
263,50
-
-
50%
1.466,20
-
-
50%
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI
Ostali dermatološki preparati
Ostali dermatološki preparati isključujući kortikosteroide
ELIDEL
krem
tuba,1 po 15 g (1%)
Novartis Pharma
Produktions GmbH
Nemačka
1. Atopijski dermatitis ( L20 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 14
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
G
GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01
Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima
G01A
Antibiotici
G01AA
G01AA51 nistatin, neomicin, polimiksin B
6137311
6137312
G01AA51
nistatin, neomicin,
polimiksin B
POLYGYNAX
vaginalna kapsula,
meka
blister, 1 po 6 (100000
i.j.+35000 i.j.+35000 i.j.)
Innothera Chouzy
Francuska
282,00
-
-
50%
G01AA51
nistatin, neomicin,
polimiksin B
POLYGYNAX
vaginalna kapsula,
meka
blister, 1 po 12 (100000
i.j. + 35000 i.j. + 35000
i.j.)
Innothera Chouzy
Francuska
564,00
-
-
50%
INDIKACIJE
NAPOMENA
G01AF
G01AF05
6137320
G01AF05
INDIKACIJE
NAPOMENA
G01AF12
6137510
G01AF12
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
Derivati imidazola
ekonazol
ekonazol
ECALIN
vagitorija
3 po 150 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
242,00
0,1 g
53,78
50%
1 po 600 mg
Catalent Italy S.P.A.
Italija
312,90
0,1 g
52,15
50%
1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
fentikonazol
fentikonazol
LOMEXIN
vaginalna kapsula
1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
Strana 15
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
Zaštićeno ime
leka
ATC
INN
G03
G03A
G03AA
G03AA09 dezogestrel, etinilestradiol
1135231
G03AA09
dezogestrel,
etinilestradiol
MERCILON
1135232
G03AA09
dezogestrel,
etinilestradiol
1135233
G03AA09
1135234
G03AA09
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu
Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tableta
blister, 1 po 21 (0,15
mg + 0,02 mg)
Organon Ireland Ltd.
Irska
337,10
0,75 tabl.
12,04
75%
NOVYNETTE
film tableta
blister, 1 po 21 (0,15
mg + 0,02 mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
337,10
0,75 tabl.
12,04
75%
dezogestrel,
etinilestradiol
REGULON
film tableta
blister, 1 po 21 (0,15
mg + 0,03 mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
337,10
0,75 tabl.
12,04
75%
dezogestrel,
etinilestradiol
REGULON
film tableta
blister, 3 po 21 (0,15
mg + 0,03 mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
1.011,40
0,75 tabl.
12,04
75%
Francuska
348,40
0,75 tabl.
12,44
75%
Mađarska
348,40
0,75 tabl.
12,44
75%
Mađarska
1.045,20
0,75 tabl.
12,44
75%
1. Hormonska kontracepcija ( Z30 ).
INDIKACIJE
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
NAPOMENA
G03AA10 gestoden, etinilestradiol
1135270
G03AA10
1135300
G03AA10
1135301
G03AA10
INDIKACIJE
NAPOMENA
gestoden,
etinilestradiol
gestoden,
etinilestradiol
gestoden,
etinilestradiol
LOGEST
obložena tableta
LINDYNETTE 20
obložena tableta
LINDYNETTE 20
obložena tableta
1 po 21 (75 mcg + 20
mcg)
Delpharm Lille SAS
blister, 1 po 21 (75 mcg
+ 20 mcg)
Gedeon Richter PLC
blister, 3 po 21 (75 mcg
+ 20 mcg)
Gedeon Richter PLC
1. Hormonska kontracepcija ( Z30 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Strana 16
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1135276
1135277
Zaštićeno ime
ATC
INN
leka
G03AA12 drospirenon, etinilestradiol
G03AA12
drospirenon,
etinilestradiol
G03AA12
drospirenon,
etinilestradiol
YASMIN
YAZ
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 21 po (3 mg +
0,03 mg)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
blister, 28 po (3 mg +
0,02 mg) (24 + 4
placebo)
Schering GmbH & Co.
Produktions KG
Nemačka
FO
Pakovanje i jačina
leka
film tableta
film tableta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
828,50
0,75 tabl.
29,59
75%
825,80
1 tableta
29,49
75%
Danska
800,40
25 mcg
53,36
10%
Holandija
1.482,00
2,5 mg
52,93
75%
Holandija
434,50
10 mg
21,73
25%
INDIKACIJE
1. Hormonska kontracepcija ( Z30 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Estrogeni
G03C
G03CA
Prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni
G03CA03 estradiol
6137205
G03CA03
NAPOMENA
G03CX
G03CX01
1049210
G03CX01
estradiol
VAGIFEM
vaginalna tableta
aplikator u blisteru, 15
po 25 mcg
Novo Nordisk A/S
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
Ostali estrogeni
tibolon
tibolon
LIVIAL
tableta
28 po 2,5 mg
N.V. Organon
INDIKACIJE
1. Menopauza ( N95 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Progestogeni
G03D
Derivati pregnadiena
G03DB
G03DB01 didrogesteron
1048293
G03DB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
didrogesteron
DUPHASTON
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Solvay Biologicals
B.V.
1. Menopauza ( N95 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Strana 17
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
noretisteron, estradiol
1048146
G03FA01
noretisteron,
estradiol
ACTIVELLE
film tableta
kontejner za tablete 28
po (0,5 mg+1 mg)
Novo Nordisk A/S
Danska
620,30
1 tableta
22,15
10%
1048145
G03FA01
noretisteron,
estradiol
KLIOGEST
film tableta
kontejner za tablete 28
po (1 mg+2 mg)
Novo Nordisk A/S
Danska
691,20
1 tableta
24,69
10%
Schering AG
Nemačka
1.266,80
1 tableta
45,24
50%
Danska
599,10
1 tableta
21,40
10%
Nemačka
379,20
0,75 tabl.
13,54
15%
1048790
G03FA17
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03FB
G03FB05
1048140
G03FB05
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Progestogeni i estrogeni u kombinaciji
Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije
ATC
G03F
G03FA
G03FA01
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03FA17
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Menopauza ( N95 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
drospirenon, estradiol
drospirenon,
estradiol
ANGELIQ
film tableta
28 po (2 mg +1 mg)
1. Menopauza ( N95 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati
noretisteron, estradiol
noretisteron,
estradiol
TRISEQUENS
film tableta
kontejner za tablete, 28
po (1 mg+2 mg+2 mg+1
mg)
Novo Nordisk A/S
INDIKACIJE
1. Menopauza ( N95 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
NAPOMENA
G03H
Antiandrogeni
G03HB
Antiandrogeni i estrogeni
G03HB01 ciproteron, etinilestradiol
1048176
G03HB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
ciproteron,
etinilestradiol
DIANE–35
obložena tableta
blister,1 po 21 (2 mg + Schering GmbH & Co.
0.035 mg)
Produktions KG
1. Idiopatski hirzutizam ( L68 ). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju,
2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju ( L70 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Strana 18
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1048720
Zaštićeno ime
ATC
INN
leka
G03HB01 ciproteron, estradiol
G03HB01
ciproteron,
estradiol
CLIMEN
FO
Pakovanje i jačina
leka
obložena tableta
blister, 1 po 21 (1 mg +
2 mg)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Schering S.A.
Francuska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
589,20
0,75 tabl.
21,04
10%
1. Menopauza ( N95 ).
INDIKACIJE
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
NAPOMENA
G04
UROLOŠKI LEKOVI
G04C
Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate
G04CA
Antagonisti alfa adrenoreceptora
G04CA02 tamsulosin
1134230
1134240
G04CA02
G04CA02
tamsulosin
tamsulosin
TAMSOL
kapsula sa
produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 0,4 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
657,80
0,4 mg
21,93
10%
BETAMSAL
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 0,4 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
657,80
0,4 mg
21,93
10%
1. Benigna hiperplazija prostate ( N40 ).
INDIKACIJE
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
G04CB
G04CB01 finasterid
1134205
G04CB01
finasterid
PROSCAR
1134220
G04CB01
finasterid
ZERLON
finasterid
FINASTERID
SANDOZ
1134225
G04CB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze
tableta
28 po 5 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
819,20
5 mg
29,26
30%
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
877,70
5 mg
29,26
30%
blister, 30 po 5 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
877,70
5 mg
29,26
30%
film tableta
1. Benigna hiperplazija prostate ( N40 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
Strana 19
lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1021600
1021601
1021607
1021566
1021567
1021632
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
J
J01
J01C
J01CR
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
film tableta
bočica staklena, 15 po
375 mg (250 mg + 125
mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
424,90
1g
113,31
25%
PANKLAV
film tableta
bočica staklena, 20 po
625 mg (500 mg + 125
mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
772,60
1g
77,26
25%
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
PANKLAV 2X
film tableta
teglica, 14 po 1000 mg
(875 mg + 125 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
630,50
1g
51,47
25%
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
AMOKSIKLAV LEK
2X 625 mg film
tablete
film tableta
blister, 10 po
(500 mg+125 mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
386,30
1g
77,26
25%
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
AMOKSIKLAV LEK
2X 1000 mg film
tablete
film tableta
blister, 10 po
(875 mg+125 mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
450,30
1g
51,46
25%
J01CR02
amoksicilin,
klavulonska
kiselina
AUGMENTIN
film tableta
14 po (875 mg + 125
mg)
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
630,50
1g
51,47
25%
INDIKACIJE
PANKLAV
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
Strana 20
lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1321905
ATC
J01D
J01DB
J01DB05
cefadroksil
J01DB05
cefadroksil
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01DC
J01DC02
INN
Zaštićeno ime
leka
GALADROX
FO
kapsula
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
Cefalosporini, I generacija
blister, 12 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
329,30
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2g
109,77
25%
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 )
2. Infekcije urinarnog takta ( N30; N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72; K73 )
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline ( E. Coli, H.influenzae, Proteus ).
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Cefalosporini, II generacija
cefuroksim
1321501
J01DC02
cefuroksim
XORIMAX
obložena tableta
blister, 10 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
401,20
0,5 g
80,24
25%
1321502
J01DC02
cefuroksim
XORIMAX
obložena tableta
blister, 10 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
669,60
0,5 g
66,96
25%
1321976
J01DC02
cefuroksim
CEROXIM
tableta
blister, 10 po 250 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
401,20
0,5 g
80,24
25%
1321977
J01DC02
cefuroksim
CEROXIM
tableta
blister, 10 po 500 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
669,60
0,5 g
66,96
25%
1.304,70
1g
260,94
50%
INDIKACIJE
J01DC10
1321950
J01DC10
INDIKACIJE
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15 ),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ).
4. Lajmska bolest (A69.2)
cefprozil
cefprozil
monohidrat
CEFZIL
tableta
10 po 500 mg
Bristol Myers-Squibb
Italija
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ).
Strana 21
lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1321620
1321622
ATC
J01DD
J01DD08
cefiksim
J01DD08
cefiksim
J01DD08
INDIKACIJE
J01F
J01FA
J01FA06
INN
cefiksim
Zaštićeno ime
leka
PANCEF
PANCEF
FO
film tableta
film tableta
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Cefalosporini, III generacija
blister, 10 po 400 mg
blister, 5 po 400 mg
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.440,30
0,4 g
144,03
25%
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
720,20
0,4 g
144,04
25%
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15 ;J20; J32;J40; J41; J42; ),
2. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ),
3. Urinarne infekcije ( N00; N10; N30; N34 ),
4. Infekcija gonokokom ( A54.0 ).
Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
Makrolidi
roksitromicin
1325300
J01FA06
roksitromicin
ROXIMISAN
film tableta
blister, 10 po 150 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
368,30
0,3 g
73,66
25%
1325200
J01FA06
roksitromicin
RUNAC
film tableta
blister, 10 po 150 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
368,30
0,3 g
73,66
25%
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32;J40; J41-J42 ),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ),
3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ),
4. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
6. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.0 ).
NAPOMENA
J01FA09
Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
klaritromicin
1325056
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
film tableta
14 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
328,40
0,5 g
46,91
25%
1325055
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
film tableta
14 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
709,90
0,5 g
50,71
25%
Strana 22
lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
1325525
J01FA09
klaritromicin
Zaštićeno ime
leka
KLACID
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 14 po 500 mg
Abbott S.R.L.
Italija
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 7 po 500 mg
Abbott S.R.L.
film tableta
blister, 14 po 500 mg
FO
Pakovanje i jačina
leka
film tableta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
709,90
0,5 g
50,71
25%
Italija
355,00
0,5 g
50,71
25%
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
709,90
0,5 g
50,71
25%
1325527
J01FA09
klaritromicin
KLACID MR
1325611
J01FA09
klaritromicin
FROMILID
1325651
J01FA09
klaritromicin
FROMILID uno
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 7 po 500 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
355,00
0,5 g
50,71
25%
1325653
J01FA09
klaritromicin
FROMILID uno
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 14 po 500 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
709,90
0,5 g
50,71
25%
INDIKACIJE
J01FA10
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).
azitromicin
1325480
J01FA10
azitromicin
HEMOMYCIN
kapsula, tvrda
blister, 6 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
455,70
0,3 g
91,14
25%
1325482
J01FA10
azitromicin
HEMOMYCIN
film tableta
blister, 3 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
455,70
0,3 g
91,14
25%
1325470
J01FA10
azitromicin
SUMAMED kapsule
kapsula, tvrda
blister, 6 po 250 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
455,70
0,3 g
91,14
25%
granule sa
produženim
oslobađanjem za
oralnu suspenziju
bočica, 1 po 60 ml (2
g/60 ml )
Pfizer
Pharmaceuticals LLC
Portoriko
607,60
0,3 g
91,14
25%
3325100
J01FA10
azitromicin
ZMAX
Strana 23
lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1325574
J01FA10
1325541
J01FA10
INDIKACIJE
J01FF
J01FF01
1326226
1326228
1326222
J01FF01
J01FF01
J01FF01
J02
J02A
J02AC
J02AC01
INN
azitromicin
azitromicin
Zaštićeno ime
leka
AZITROMICIN
SANDOZ
AZIBIOT
FO
Pakovanje i jačina
leka
film tableta
blister, 3 po 500 mg
film tableta
blister, 3 po 500 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Sandoz S.R.L.
Rumunija
Krka Tovarna Zdravil
d.d; Krka Polska
Spolka
Slovenija; Poljska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
455,70
0,3 g
91,14
25%
455,70
0,3 g
91,14
25%
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ),
2. Veliki kašalj ( A37 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65, H66 ),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55; A56 ),
6. Negonokokni uretritis ( N34.1 ),
7. Cervicitis ( N72 ).
Linkozamidi
klindamicin
klindamicin
klindamicin
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP
CLINDAMYCIN-MIP
CLINDAMYCIN-MIP
film tableta
film tableta
film tableta
blister, 12 po 300 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
229,40
1,2 g
76,47
25%
blister, 12 po 600 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
432,00
1,2 g
72,00
25%
blister, 30 po 600 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.079,90
1,2 g
71,99
25%
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Derivati triazola
flukonazol
1327356
J02AC01
flukonazol
FLUCONAL
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
273,30
0,2 g
364,40
50%
1327355
J02AC01
flukonazol
FLUCONAL
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
669,50
0,2 g
382,57
50%
1327200
J02AC01
flukonazol
FLUKONAZOL
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
669,50
0,2 g
382,57
50%
1327203
J02AC01
flukonazol
FLUKONAZOL
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
273,30
0,2 g
364,40
50%
Strana 24
lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
1327311
J02AC01
flukonazol
DIFLUCAN
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
Pfizer PGM
Francuska
669,50
0,2 g
382,57
50%
1327310
J02AC01
flukonazol
DIFLUCAN
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
Pfizer PGM
Francuska
273,30
0,2 g
364,40
50%
0,2 g
172,38
25%
NAPOMENA
J02AC02
1327402
INN
Zaštićeno ime
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Participacija
osiguranog
lica
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa ili ginekologa.
itrakonazol
J02AC02
itrakonazol
KANAZOL
kapsula, tvrda
kontejner plastični,10
po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
861,90
PROKANAZOL
kapsula, tvrda
blister, 14 po 100 mg
Liconsa S.A.
Španija
1.206,60
1327481
J02AC02
itrakonazol
0,2 g
172,37
25%
1327482
J02AC02
itrakonazol
PROKANAZOL
kapsula, tvrda
blister, 28 po 100 mg
Liconsa S.A.
Španija
2.413,20
0,2 g
172,37
25%
1327507
J02AC02
itrakonazol
OMICRAL
kapsula, tvrda
blister, 4 po 100 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
344,70
0,2 g
172,35
25%
1327505
J02AC02
itrakonazol
OMICRAL
kapsula, tvrda
blister, 15 po 100 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
1.292,80
0,2 g
172,37
25%
1327506
J02AC02
itrakonazol
OMICRAL
kapsula, tvrda
blister, 28 po 100 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
2.413,20
0,2 g
172,37
25%
blister, 14 po 100 mg
ExtractumPharma
ZRT
Mađarska
1.206,60
0,2 g
172,37
25%
blister, 28 po 100 mg
ExtractumPharma
ZRT
Mađarska
2.413,20
0,2 g
172,37
25%
1327720
1327721
J02AC02
J02AC02
INDIKACIJE
NAPOMENA
itrakonazol
itrakonazol
ItraconEP
ItraconEP
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ),
2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije ( B35.0 ),
4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
Strana 25
Lista A1 - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1037075
ATC
L
L02
L02B
L02BB
L02BB03
L02BB03
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
Hormonski antagonisti i srodni lekovi
Antiandrogeni
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
bikalutamid
bikalutamid
CASODEX
film tableta
blister, 28 po 50 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
3.522,90
50 mg
125,82
25%
Velika Britanija
11.432,40
50 mg
136,10
25%
1037079
L02BB03
bikalutamid
CASODEX
film tableta
blister, 28 po 150 mg
AstraZeneca UK
Limited
1037076
L02BB03
bikalutamid
BICADEX
film tableta
blister, 28 po 50mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
3.522,90
50 mg
125,82
25%
1037301
L02BB03
bikalutamid
CALUMID
film tableta
blister, 30 po 50 mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
3.774,50
50 mg
125,82
25%
1037302
L02BB03
bikalutamid
CALUMID
film tableta
blister, 90 po 50 mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
11.323,50
50 mg
125,82
25%
1037300
L02BB03
bikalutamid
CALUMID
film tableta
blister, 30 po 150 mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
12.249,00
50 mg
136,10
25%
1037077
L02BB03
bikalutamid
BICUSAN
film tableta
blister, 28 po 150 mg
Synthon Hispania S.L.
Španija
11.432,40
50 mg
136,10
25%
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Lek se primenjuje kao monoterapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate ( C61 ),
2. Lek se primenjuje kod recidiva bolesti nakon učinjene radikalne prostatektomije ( C61 ),
3. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada ( CAP ) sa LH-RH agonistima ( C61 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom
nivou.
Strana 26
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AB
M01AB05 diklofenak
Zaštićeno ime
leka
1162485
M01AB05
diklofenak
RAPTEN-K
1162487
M01AB05
diklofenak
1162190
M01AB05
diklofenak
1162193
M01AB05
diklofenak
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
obložena tableta
blister, 10 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
57,40
0,1 g
11,48
85%
RAPTEN DUO
tableta
blister, 30 po 75 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
274,00
0,1 g
12,18
85%
DIKLOFENAK
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
73,30
0,1 g
7,33
85%
DIKLOFENAK
tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 20 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
176,50
0,1 g
8,83
85%
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda
blister, 30 po 75 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
274,00
0,1 g
12,18
85%
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 20 po 75 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
182,50
0,1 g
12,17
85%
1162207
M01AB05
diklofenak
DICLOFENAC DUO
1162246
M01AB05
diklofenak
DICLORAPID
1162441
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
73,30
0,1 g
7,33
85%
blister, 20 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
176,50
0,1 g
8,83
85%
1162442
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
tableta sa
produženim
oslobadjanjem
5162445
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
supozitorija
10 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
88,60
0,1 g
17,72
85%
blister, 30 po 75 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
274,00
0,1 g
12,18
85%
1162403
M01AB05
diklofenak
DICLOFENAC DUOHABIT PHARM
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda
1162645
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK Forte
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
73,30
0,1 g
7,33
85%
diklofenak
DIKLOFENAK
Retard
film tableta retard
20 po 100 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
176,50
0,1 g
8,83
85%
1162646
M01AB05
Strana 27
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
5162648
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
supozitorija
10 po 50 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
88,60
0,1 g
17,72
85%
5162649
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
supozitorija
10 po 100 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
170,30
0,1 g
17,03
85%
ZODOL
film tableta
10 po 10 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
447,20
30 mg
134,16
85%
M01AB15 ketorolak
1162520
M01AB15
ketorolak
M01AC
M01AC06 meloksikam
Oksikami
1161021
M01AC06
meloksikam
MOVALIS
tableta
blister, 20 po 15 mg
Boehringer Ingelheim
Ellas A.E.
Grčka
203,30
15 mg
10,17
50%
1161300
M01AC06
meloksikam
MELOKSIKAM
tableta
blister, 20 po 7,5 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
101,70
15 mg
10,17
50%
1161301
M01AC06
meloksikam
MELOKSIKAM
tableta
blister, 20 po 15 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
203,30
15 mg
10,17
50%
1161108
M01AC06
meloksikam
MELOXAN
tableta
blister, 30 po 15 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
305,10
15 mg
10,17
50%
blister, 30 po 15mg
ExtractumPharma
Co.Ltd.
Mađarska
305,10
15 mg
10,17
50%
blister, 30 po 400 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GmbH & Co. KG
Republika Srbija
138,20
1,2 g
13,82
85%
Republika Srbija
199,90
1,2 g
13,33
85%
1161107
M01AC06
meloksikam
MELOXEP
tableta
Derivati propionske kiseline
M01AE
M01AE01 ibuprofen
1162031
M01AE01
ibuprofen
BRUFEN
film tableta
1162032
M01AE01
ibuprofen
BRUFEN
film tableta
blister, 30 po 600 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GmbH & Co. KG
1162488
M01AE01
ibuprofen
IBUPROFEN
film tableta
blister, 30 po 400 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
138,20
1,2 g
13,82
85%
1162531
M01AE01
ibuprofen
IBUPROFEN
film tableta
blister, 30 po 400 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
138,20
1,2 g
13,82
85%
1162532
M01AE01
ibuprofen
IBUPROFEN
film tableta
blister, 30 po 600 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
199,90
1,2 g
13,33
85%
1162512
M01AE01
ibuprofen
RAPIDOL
film tableta
blister, 30 po 400 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
138,20
1,2 g
13,82
85%
1162513
M01AE01
ibuprofen
RAPIDOL
film tableta
blister, 30 po 600 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
199,90
1,2 g
13,33
85%
Strana 28
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
M01AE02 naproksen
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1162471
M01AE02
naproksen
NAPROXEN
tableta
blister, 20 po 375 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
172,20
0,5 g
11,48
85%
1162470
M01AE02
naproksen
NAPROXEN
tableta
blister, 50 po 375 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
430,60
0,5 g
11,48
85%
5162422
M01AE02
naproksen
NAPROKSEN
supozitorija
strip,10 po 500 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
159,20
0,5 g
15,92
85%
1162423
M01AE02
naproksen
NAPROKSEN
film tableta
blister, 20 po 375 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
172,20
0,5 g
11,48
85%
KETONAL FORTE
film tableta
bočica od tamnog
stakla, 20 po 100 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
177,50
0,15 g
13,31
85%
30 po 50 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GmbH & Co. KG
Republika Srbija
111,70
200 mg
14,89
85%
obložena tableta
30 po 100 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GmbH & Co. KG
Republika Srbija
203,20
200 mg
13,55
85%
tableta
blister, 20 po 300 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
212,70
600 mg
21,27
85%
M01AE03 ketoprofen
1162089
M01AE03
ketoprofen
M01AE09 flurbiprofen
1162050
1162051
M01AE09
M01AE09
flurbiprofen
flurbiprofen
FLUGALIN
FLUGALIN
obložena tableta
M01AE11 tiaprofenska kiselina
1162220
M01AE11
tiaprofenska
kiselina
TURGANIL
Strana 29
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N
N02
N02A
N02AB
N02AB03
fentanil
9087565
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 25 mcg/h ( 5 po
4,2 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.398,40
1,2 mg
79,91
75%
9087566
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 50 mcg/h ( 5 po
8,4 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.565,50
1,2 mg
73,30
75%
9087567
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 100 mcg/h ( 5 po
16,8 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.438,00
1,2 mg
63,40
75%
9087568
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 75 mcg/h (5 po
12,6 mg)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.799,60
1,2 mg
72,37
75%
9087569
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 1 kom (12 mcg/h)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
914,90
1,2 mg
104,56
75%
FENTANYL
9087805
N02AB03
fentanil
kesica, 5 po 25 mcg/h
transedermalni flaster (5 po 5,78 mg/10,5 cm²)
Hexal AG
Nemačka
1.398,40
1,2 mg
58,07
75%
9087808
N02AB03
fentanil
kesica, 5 po 50 mcg/h
transedermalni flaster (5 po 11,56 mg/21 cm²)
Hexal AG
Nemačka
2.565,50
1,2 mg
53,26
75%
9087802
N02AB03
fentanil
SANDOZ MAT
kesica, 5 po 100 mcg/h
transedermalni flaster (5 po 23,12 mg/42 cm²)
Hexal AG
Nemačka
4.438,00
1,2 mg
46,07
75%
9087201
N02AB03
fentanil
VICTANYL
kesica, 5 po 25 mcg/h
transdermalni flaster (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)
Acino AG
Nemačka
1.398,40
1,2 mg
81,36
75%
9087202
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni flaster
kesica, 5 po 50 mcg/h
(5 po 8,25 mg/15 cm²)
Acino AG
Nemačka
2.565,50
1,2 mg
74,63
75%
transdermalni flaster
kesica, 5 po 75 mcg/h
(5 po 12,375 mg/22,5
cm²)
Acino AG
Nemačka
3.799,60
1,2 mg
73,69
75%
SANDOZ MAT
FENTANYL
SANDOZ MAT
FENTANYL
9087203
N02AB03
fentanil
VICTANYL
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)
ANALGETICI
Opioidi
Derivafi fenilpiperidina
Strana 30
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
9087200
N02AB03
INDIKACIJE
NAPOMENA
N02C
N02CC
N02CC01
INN
fentanil
Zaštićeno ime
leka
VICTANYL
FO
Pakovanje i jačina
leka
transdermalni flaster
kesica, 5 po 100 mcg/h
(5 po 16,5 mg/30 cm²)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Acino AG
Nemačka
4.438,00
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1,2 mg
64,55
75%
1. Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici,
neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
Antimigrenici
Selektivni agonisti serotonina ( 5-HT1 )
sumatriptan
1086710
N02CC01
sumatriptan
IMIGRAN
film tableta
blister, 2 po 50 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
320,70
50 mg
160,35
25%
1086729
N02CC01
sumatriptan
SAPPHIREX
film tableta
blister, 2 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
320,70
50 mg
160,35
25%
1086728
N02CC01
sumatriptan
SAPPHIREX
film tableta
blister, 2 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
305,30
50 mg
76,33
25%
1086876
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 2 po 50 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
320,70
50 mg
160,35
25%
1086878
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 6 po 50 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
962,00
50 mg
160,33
25%
1086877
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 2 po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
305,30
50 mg
76,33
25%
1086879
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 6 po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
916,00
50 mg
76,33
25%
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Migrena ( G43 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 31
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1085320
ATC
N04
N04A
N04AA
N04AA02
biperiden
N04AA02
biperiden
NAPOMENA
N04B
N04BC
N04BC04
INN
Zaštićeno ime
leka
MENDILEX
FO
tableta
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
ANTIPARKINSONICI
Antiholinergički lekovi
Tercijarni amini
blister, 50 po 2 mg
Alkaloid a.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika
Makedonija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
189,30
10 mg
18,93
25%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Dopaminergički lekovi
Agonisti dopamina
ropinirol
1085340
N04BC04
ropinirol
REQUIP
film tableta
210 po 0,25 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
1.996,90
6 mg
228,22
25%
1085341
N04BC04
ropinirol
REQUIP
film tableta
21 po 1 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
541,60
6 mg
154,74
25%
1085342
N04BC04
ropinirol
REQUIP
film tableta
21 po 2 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
930,70
6 mg
132,96
25%
1085343
N04BC04
ropinirol
REQUIP
film tableta
21 po 5 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
2.002,40
6 mg
114,42
25%
1085344
N04BC04
ropinirol
REQUIP MODUTAB
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 2 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
1.444,30
6 mg
154,75
25%
1085348
N04BC04
ropinirol
REQUIP MODUTAB
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 4 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
2.481,90
6 mg
132,96
25%
1085349
N04BC04
ropinirol
REQUIP MODUTAB
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 8 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
4.271,80
6 mg
114,42
25%
film tableta
bočica plastična, 210
po 0,25 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
1.996,90
6 mg
228,22
25%
film tableta
bočica plastična, 21 po
1 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
541,60
6 mg
154,74
25%
film tableta
bočica plastična, 21 po
2 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
930,70
6 mg
132,96
25%
1085345
1085346
1085347
N04BC04
N04BC04
N04BC04
INDIKACIJE
NAPOMENA
ropinirol
ropinirol
ropinirol
EMINENS
EMINENS
EMINENS
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 32
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N04BC05
INN
pramipeksol
1085290
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta
blister, 30 po 0,25 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
716,60
2,5 mg
238,87
25%
1085291
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta
blister, 30 po 1 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
2.755,00
2,5 mg
229,58
25%
1085292
N04BC05
pramipeksol
OPRYMEA
tableta
blister, 30 po 0,18 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
716,60
2,5 mg
238,87
25%
1085293
N04BC05
pramipeksol
OPRYMEA
tableta
blister, 30 po 0,7 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
2.755,00
2,5 mg
229,58
25%
Velika Britanija
2.645,40
1g
440,90
60%
INDIKACIJE
NAPOMENA
N04BX
N04BX02
1085284
N04BX02
INDIKACIJE
NAPOMENA
N05
N05A
N05AF
N05AF05
1070970
1070971
N05AF05
N05AF05
NAPOMENA
N05AH
N05AH02
1070605
1070020
N05AH02
N05AH02
NAPOMENA
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Ostali dopaminergički lekovi
entakapon
entakapon
COMTAN
film tableta
bočica staklena, 30 po
200 mg
Novartis
Pharmaceuticals UK
Ltd.
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Derivati tioksantena
zuklopentiksol
zuklopentiksol
zuklopentiksol
CLOPIXOL
CLOPIXOL
film tableta
kontejner za tablete, 50
po 10 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
542,00
30 mg
32,52
50%
film tableta
kontejner za tablete, 50
po 25 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
1.355,10
30 mg
32,52
50%
blister, 50 po 25 mg
Novartis
Pharmaceuticals UK
Ltd.
Velika Britanija
523,90
0,3 g
125,74
25%
blister, 50 po 25 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
523,90
0,3 g
125,74
25%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Diazepini, oksazepini I tiazepini
klozapin
klozapin
klozapin
LEPONEX
CLOZAPIN HEXAL
tableta
tableta
Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 33
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N05AH03
INN
olanzapin
1070015
N05AH03
olanzapin
ZALASTA
tableta
blister, 28 po 5 mg
Krka Polska Spolka
Poljska
2.314,60
10 mg
165,33
60%
1070016
N05AH03
olanzapin
ZALASTA
tableta
blister, 28 po 10 mg
Krka Polska Spolka
Poljska
4.648,00
10 mg
166,00
60%
1070018
N05AH03
olanzapin
TREANA
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
2.480,00
10 mg
165,33
60%
1070017
N05AH03
olanzapin
TREANA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
4.980,00
10 mg
166,00
60%
1070156
N05AH03
olanzapin
OlanzEP
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Cipla Ltd.
Indija
2.480,00
10 mg
165,33
60%
1070157
N05AH03
olanzapin
OlanzEP
film tableta
blister, 30 po 7,5 mg
Cipla Ltd.
Indija
3.206,00
10 mg
142,49
60%
1070158
N05AH03
olanzapin
OlanzEP
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Cipla Ltd.
Indija
4.980,00
10 mg
166,00
60%
1070159
N05AH03
olanzapin
OlanzEP
film tableta
blister, 30 po 15 mg
Cipla Ltd.
Indija
7.573,50
10 mg
168,30
60%
NAPOMENA
N05AX
N05AX08
Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Ostali antipsihotici
risperidon
2070924
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
rastvor za oralnu
upotrebu
100 ml (1 mg/ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.124,10
5 mg
206,21
25%
2070936
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
oralni rastvor
bočica staklena, 1 po
30 ml (1 mg/ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.537,20
5 mg
256,20
25%
INDIKACIJE
N06
N06A
N06AB
N06AB03
1072700
N06AB03
1. Pacijenti rezistentni na terapiju klasičnim antipsihoticima na osnovu mišljenja neuropsihijatra/psihijatra (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na
klasičnim antipsihoticima).
2. Kod osoba sa izraženim neželjenim dejstvom na klasične antipsihotike na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
fluoksetin
fluoksetin
FLUNIRIN
kapsula, tvrda
blister, 30 po 20 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
468,10
20 mg
15,60
15%
Strana 34
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1072930
N06AB03
fluoksetin
FLUNISAN
1072020
N06AB03
fluoksetin
FLUOKSETIN
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06AB04
INN
Zaštićeno ime
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
blister, 30 po 20 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
FO
Pakovanje i jačina
leka
tableta
kapsula, tvrda
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
468,10
20 mg
15,60
15%
468,10
20 mg
15,60
15%
1. Depresija ( F32; F33; F34 ),
2. Opsesivno-kompulsivni poremećaji ( F42 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
citalopram
1072062
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
156,00
20 mg
15,60
30%
1072061
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 20 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
293,30
20 mg
14,67
15%
1072065
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 20 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
590,50
20 mg
14,76
15%
1072067
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 50 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
390,10
20 mg
15,60
15%
1072060
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 50 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
733,40
20 mg
14,67
15%
1072066
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 50 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.476,10
20 mg
14,76
15%
1072063
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 100 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
780,20
20 mg
15,60
15%
1072064
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 100 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.466,70
20 mg
14,67
15%
1072068
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 100 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
2.952,30
20 mg
14,76
15%
1072706
N06AB04
citalopram
TIMOPRAM
film tableta
blister, 30 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
440,10
20 mg
14,67
15%
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06AB05
1. Depresija ( F32.0; F32.1; F33.0; F33.1 ),
2. Panični poremećaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
paroksetin
1072910
N06AB05
paroksetin
SEROXAT
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Glaxo Wellcome
Production; S.C.
Europharm S.A.
1072915
N06AB05
paroksetin
ACTAPAX
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Francuska;
Rumunija
468,10
20 mg
15,60
15%
Republika Srbija
468,10
20 mg
15,60
15%
Strana 35
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1072916
N06AB05
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06AB06
INN
paroksetin
Zaštićeno ime
leka
ACTAPAX
FO
Pakovanje i jačina
leka
film tableta
blister, 30 po 30 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
702,20
20 mg
15,60
15%
1. Opsesivno-kompulzivni poremećaj odraslih ( F42 ),
2. Depresija ( F32; F33; F34 ),
3. Panični poremećaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1.; 2.; 3.; na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
sertralin
1072790
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
434,00
50 mg
15,50
15%
1072791
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
868,10
50 mg
15,50
15%
1072851
N06AB06
sertralin
SETALOFT
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
434,00
50 mg
15,50
15%
1072850
N06AB06
sertralin
SETALOFT
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
868,10
50 mg
15,50
15%
1072724
N06AB06
sertralin
SIDATA
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
434,00
50 mg
15,50
15%
1072723
N06AB06
sertralin
SIDATA
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
868,10
50 mg
15,50
15%
1072644
N06AB06
sertralin
TRAGAL
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
434,00
50 mg
15,50
15%
1072643
N06AB06
sertralin
TRAGAL
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
868,10
50 mg
15,50
15%
blister, 28 po 50 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
434,00
50 mg
15,50
15%
blister, 28 po 100 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
868,10
50 mg
15,50
15%
1072635
1072636
N06AB06
N06AB06
INDIKACIJE
NAPOMENA
sertralin
sertralin
ASENTRA
ASENTRA
film tableta
film tableta
1. Opsesivno-kompulzivni poremećaj odraslih ( F42 ),
2. Depresija ( F32; F33; F34 ),
3. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP ), ( F43.1 ),
4. Panični poremećaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1.; 2.; 3.;4. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
Strana 36
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1072141
ATC
INN
N06AG
N06AG02 moklobemid
N06AG02
NAPOMENA
N06AX
N06AX03
1072750
N06AX03
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06AX05
1072631
N06AX05
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06AX14
1072600
N06AX14
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06AX16
moklobemid
Zaštićeno ime
leka
AUROMID
FO
tableta
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A)
60 po 150 mg
Galenika a.d.
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
Holandija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.054,90
0,3 g
35,16
50%
547,30
60 mg
36,49
50%
484,20
0,3 g
48,42
75%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Ostali antdepresivi
mianserin
mianserin
TOLVON
film tableta
blister, 30 po 30 mg
N.V. Organon
1. Akutna depresivna epizoda ( F32 )
2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 )
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
trazodon
trazodon
TRITTICO Retard
tableta sa produženim
oslobađanjem
20 po 150 mg
Aziende Chimiche
Riunite Angelini
Francesco S.P.A.
Italija
1. Depresija ( F32 )
2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
tianeptin
tianeptin
COAXIL
obložena tableta
blister, 30 po 12,5 mg
Les Laboratoires
Servier
Francuska
707,10
37,5 mg
70,71
75%
1. Depresija ( F32; F33; F34 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
venlafaksin
1072857
N06AX16
venlafaksin
VELAHIBIN
film tableta
blister, 28 po 37,5 mg
Actavis HF.
Island
322,00
0,1 g
30,67
25%
1072858
N06AX16
venlafaksin
VELAHIBIN
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Actavis HF.
Island
700,70
0,1 g
33,37
25%
ALVENTA
kapsula sa
produženim
oslobadjanjem, tvrda
blister, 28 po 75 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
700,70
0,1 g
33,37
25%
ALVENTA
kapsula sa
produženim
oslobadjanjem, tvrda
blister, 28 po 150 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
1.260,70
0,1 g
30,02
25%
1072992
1072990
N06AX16
N06AX16
venlafaksin
venlafaksin
Strana 37
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
INN
1072855
N06AX16
venlafaksin
VELAFAX
tableta
blister, 28 po 37,5 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
322,00
0,1 g
30,67
25%
1072856
N06AX16
venlafaksin
VELAFAX
tableta
blister, 28 po 75 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
700,70
0,1 g
33,37
25%
EFEXIVA
kapsula sa
produženim
oslobadjanjem, tvrda
blister, 28 po 37,5 mg
Sandoz Private
Limited
Indija
322,00
0,1 g
30,67
25%
EFEXIVA
kapsula sa
produženim
oslobadjanjem, tvrda
blister, 28 po 75 mg
Sandoz Private
Limited
Indija
700,70
0,1 g
33,37
25%
EFEXIVA
kapsula sa
produženim
oslobadjanjem, tvrda
blister, 28 po 150 mg
Sandoz Private
Limited
Indija
1.260,70
0,1 g
30,02
25%
VENLAX
kapsula sa
produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 37,5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
344,90
0,1 g
30,66
25%
VENLAX
kapsula sa
produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
750,70
0,1 g
33,36
25%
VENLAX
kapsula sa
produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 150 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.350,80
0,1 g
30,02
25%
1072838
1072839
1072837
1072489
1072488
1072487
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
N06AX16
INDIKACIJE
NAPOMENA
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
venlafaksin
1. Opsesivno-kompulzivni poremećaj odraslih ( F42 ),
2. Depresija ( F32; F33; F34 ),
3. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP ), ( F43.1 ),
4. Panični poremećaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1.; 2.; 3.;4. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
Strana 38
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Pfizer PGM
Francuska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
4.435,10
7,5 mg
237,59
30%
donepezil
1079010
N06DA02
donepezil
ARICEPT
tableta
blister, 28 po 5 mg
1079011
N06DA02
donepezil
ARICEPT
tableta
blister, 28 po 10 mg
Pfizer PGM
Francuska
5.157,40
7,5 mg
138,14
30%
blister, 28 po 5 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
4.435,10
7,5 mg
237,59
30%
Slovenija
5.157,40
7,5 mg
138,14
30%
N06DA02
FO
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Lekovi u terapiji demencije
ATC
N06D
N06DA
N06DA02
1079030
INN
Zaštićeno ime
leka
Antiholinesteraze
donepezil
YASNAL
film tableta
1079031
N06DA02
donepezil
YASNAL
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
1079041
N06DA02
donepezil
DONECEPT
film tableta
blister, 28 po 5 mg
Actavis Ltd.
Malta
4.435,10
7,5 mg
237,59
30%
1079035
N06DA02
donepezil
DONECEPT
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Actavis Ltd.
Malta
5.157,40
7,5 mg
138,14
30%
1079016
N06DA02
donepezil
LANDEX
film tableta
blister, 28 po 5 mg
Egis Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
4.435,10
7,5 mg
237,59
30%
1079015
N06DA02
donepezil
LANDEX
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Egis Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
5.157,40
7,5 mg
138,14
30%
blister, 28 po 1,5 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
2.998,80
9 mg
642,60
50%
blister, 28 po 3 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
2.998,80
9 mg
321,30
50%
blister, 28 po 4,5 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
2.998,80
9 mg
214,20
50%
kapsula, tvrda
blister, 28 po 6 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
2.972,80
9 mg
159,26
50%
oralni rastvor
bočica,1 po 120 ml (2
mg/ml)
Novartis Pharma
Services
Francuska
9.591,30
9 mg
359,67
50%
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06DA03
1088012
1088013
1088014
1088015
2088016
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Alzheimerova bolest ( G30 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
EXELON
EXELON
EXELON
EXELON
EXELON
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
1. Alzheimerova bolest ( G30 ).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F 02.3)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 39
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Ostali lekovi za terapiju demencije
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N06DX
N06DX01
memantin
1079020
N06DX01
memantin
EBIXA
film tableta
28 po 10 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
3.940,00
20 mg
281,43
50%
1079022
N06DX01
memantin
EBIXA
film tableta
56 po 10 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
7.835,00
20 mg
279,82
50%
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Alzheimerova bolest ( G30 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 40
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7110022
7110023
ATC
R
R01
R01A
R01AD
R01AD01
beklometazon
R01AD01
beklometazon
R01AD01
INN
beklometazon
dipropionat
Zaštićeno ime
leka
BECONASE
NASOBEC
R03
R03A
R03AC
R03AC12
7114591
R03AC12
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03AK
7114670
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Nazalni preparati
Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu
Kortikosteroidi
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
sprej za nos,
suspenzija
1 po 200 doza (50
mcg/doza )
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
343,70
0,4 mg
13,75
25%
sprej za nos,
suspenzija
bočica sa
raspršivačem, 1 po 30
ml (200 doza po 50
mcg)
Ivax Pharmaceuticals
Češka
343,70
0,4 mg
13,75
25%
100 mcg
69,11
25%
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
Adrenergici, inhalacioni
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salmeterol
salmeterol
SEREVENT Inhaler
CFC-Free
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 120
GlaxoSmithKline
doza (25 mcg/doza) Pharmaceuticals S.A.
Poljska
2.073,40
1. Bronhijalna astma (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III i IV stadijum oblike bolesti) ( J44 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u služb
pulmologije.
Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji
R03AK06
flutikazon propionat, salmeterol
R03AK06
flutikazon ,
salmeterol
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(100 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.426,90
2 inh.
80,90
25%
Strana 41
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7114671
7114672
ATC
INN
R03AK06
flutikazon ,
salmeterol
R03AK06
flutikazon ,
salmeterol
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03AK07
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(250 mcg/doza + 50
mcg/doza)
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(500 mcg/doza + 50
mcg/doza)
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
turbuhaler
7114711
R03AK07
budesonid,
formoterol
7114712
R03AK07
budesonid,
formoterol
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03B
R03BA
R03BA02
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.147,60
2 inh.
104,92
25%
4.142,10
2 inh.
138,07
25%
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III i IV stadijum ) oblike bolesti (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
budesonid, formoterol
R03AK07
7114710
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (80 mcg +
4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
1.793,00
4 inh.
119,53
25%
SYMBICORT
turbuhaler
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (160 mcg
+ 4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
2.158,50
4 inh.
143,90
25%
SYMBICORT
turbuhaler
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (320 mcg
+ 9 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
4.142,10
2 inh.
138,07
25%
1. U terapiji akutnog napada astme kao i hroničnog lečenja astme (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III i IV stadijum) oblike bolesti (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi
pulmologije.
Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni
Glukokortikoidi
budesonid
7114572
R03BA02
budesonid
PULMICORT
turbuhaler
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(200 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.070,70
800 mcg
42,83
25%
7114574
R03BA02
budesonid
PULMICORT
turbuhaler
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(400 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.497,70
800 mcg
29,95
25%
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Bronhijalna astma ( J45 ) II, III i IV stepena.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Strana 42
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7114744
7114741
ATC
R03BA08
R03BA08
R03BA08
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BB
R03BB04
7114730
R03BB04
INN
ciklesonid
ciklesonid
ciklesonid
Zaštićeno ime
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
sprej bočica sa
dozerom,1 po 60 doza
(160 mcg/doza)
Nycomed GmbH
Nemačka
sprej-boca sa dozerom,
1 po 10 ml (120 doza
po 80 mcg)
Nycomed GmbH
Nemačka
FO
Pakovanje i jačina
leka
ALVESCO 160
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
ALVESCO 80
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.808,70
0,16 mg
30,15
15%
4.202,30
0,16 mg
70,04
15%
1. Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Antiholinergici
tiotropium-bromid
tiotropium-bromid
SPIRIVA
prašak za inhalaciju,
tvrda kapsula
blister, 30 po 18 mcg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
3.438,00
18 mcg
114,60
INDIKACIJE
1. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III i IV stadijum) oblike bolesti (J44).
NAPOMENA
R03D
R03DC
R03DC03
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
Antagonisti receptora leukotriena
montelukast
1114643
R03DC03
montelukast
SINGULAIR
film tableta
28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
2.821,40
10 mg
100,76
25%
50%
INDIKACIJE
1. Bronhijalna astma (J45).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida odnosno beta-2-agonista ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Strana 43
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
loratadin
1058240
R06AX13
loratadin
LORATADIN
tableta
10 po 10 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
134,70
10 mg
13,47
50%
1058290
R06AX13
loratadin
LORATADIN
tableta
10 po 10 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
134,70
10 mg
13,47
50%
1058291
R06AX13
loratadin
LORATADIN
tableta
20 po 10 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
269,40
10 mg
13,47
50%
sirup
1 po 120 ml ( 5 mg/5
ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
220,70
10 mg
18,39
50%
1 po 120 ml ( 5 mg/5
ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
220,70
10 mg
18,39
50%
R06AX13
loratadin
LORATADIN
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu
ATC
R06
R06A
R06AX
R06AX13
3058292
INN
Zaštićeno ime
leka
3058293
R06AX13
loratadin
LORATADIN
sirup
1058281
R06AX13
loratadin
PRESSING
tableta
blister, 10 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
134,70
10 mg
13,47
50%
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
220,70
10 mg
18,39
50%
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
134,70
10 mg
13,47
50%
3058282
R06AX13
loratadin
PRESSING
sirup
bočica staklena, 1 po
120 ml (5 mg/5 ml)
1058255
R06AX13
loratadin
LORATADIN
tableta
10 po 10 mg
INDIKACIJE
1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L50.8)
Strana 44
Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
4090290
ATC
S
S01
S01A
S01AD
S01AD03
aciklovir
S01AD03
aciklovir
NAPOMENA
S01AX
S01AX11
7090851
INN
S01AX11
Zaštićeno ime leka
ZOVIRAX
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
Antiinfektivi
Antivirusni lekovi
tuba, 1 po 4,5 g (30
mg/g)
mast za oči
ofloksacin
UNIFLOX
kapi za oči/uši, rastvor
bočica, 1 po 10 ml
(0,3%)
FLOXAL
kapi za oči
1 po 5 ml (3 mg/ml)
4090851
S01AX11
ofloksacin
FLOXAL
mast za oči
1 po 3 g (3 mg/g)
INDIKACIJE
S01B
S01BA
S01BA01
4090143
7099200
S01BA01
479,40
-
-
50%
Slovačka
Republika
241,80
-
-
25%
Nemačka
236,20
-
-
25%
Nemačka
354,50
-
-
25%
Republika Crna
Gora
172,20
-
-
30%
Nemačka
448,70
-
-
50%
Francuska
478,10
-
-
75%
Ostali antiinfektivi
ofloksacin
S01AX13
Kanada
ofloksacin
S01AX11
7090010
Participacija
osiguranog
lica
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7090852
INDIKACIJE
S01AX13
Draxis Pharma INC.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Unimed Pharma
S.R.O.
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik
GmbH
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik
GmbH
1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ) indikovan na osnovu antibiograma.
ciprofloksacin
ciprofloksacin
MAROCEN
kapi za oči, rastvor
bočica staklena, 1 po 5
ml 0,3%
Hemomont d.o.o.
1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ) indikovan na osnovu antibiograma.
Antiinflamatorni lekovi
Kortikosteroidi, monokomponentni
deksametazon
deksametazon
DEXAGEL
gel za oči
tuba, 1 po 5 g (0,985
mg/g)
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik
GmbH
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi
S01BC
S01BC01
indometacin
S01BC01
indometacin
INDOCOLLYRE
kapi za oči
1 po 5 ml (1 mg/ml)
Laboratoire Chauvin
S.A.
Strana 45
Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7099150
ATC
S01BC03
INN
diklofenak
Zaštićeno ime leka
S01BC03
diklofenak
UNICLOPHEN 0.1%
S01C
S01CA
S01CA01
deksametazon, neomicin
7090790
S03CA01
deksametazon,
neomicin
DEXAMETHASONNEOMYCIN
7090813
S01CA01
deksametazon,
neomicin
NEODEKSACIN
S01CA01
deksametazon, gentamicin
S01CA01
deksametazon,
gentamicin
4090921
FO
Pakovanje i jačina
leka
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,1%)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
Republika
-
-
25%
DEXAMYTREX
Galenika a.d.
Republika Srbija
99,00
-
-
50%
kapi za oči, rastvor
bočica, 10 ml (0,1% +
0,35%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
194,00
-
-
50%
Nemačka
248,50
-
-
50%
mast za oči
Dr Gerhard Mann
tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g Chem. Pharm. Fabrik
+ 5 mg/g)
GmbH
Adrenomimetici u terapiji glaukoma
brimonidin
7094070
S01EA05
brimonidin
ALPHAGAN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 5 ml 0,2%
7094080
S01EA05
brimonidin
BRIMONAL 0,2%
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,2%)
S01EC03
421,20
bočica staklena, 5 ml
(0,1% + 0,5%)
S01EA
NAPOMENA
Participacija
osiguranog
lica
kapi za uši/oči, rastvor
Lekovi u terapiji glaukoma i miotici
NAPOMENA
S01EC
S01EC03
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima
Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji
S01E
S01EA05
7096050
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Allergan
Pharmaceuticals
Ireland
Irska
553,50
0,2 ml
22,14
25%
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
Republika
1.105,10
0,2 ml
22,10
25%
Francuska
746,10
0,3 ml
44,77
50%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Inhibitori karboanhidraze
dorzolamid
dorzolamid
TRUSOPT
kapi za oči, rastvor
bočica plastična, 1 po 5
ml (2%)
Laboratories Merck
Sharp & DohmeChibret
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Strana 46
Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7096060
ATC
S01EC04
INN
brinzolamid
Zaštićeno ime leka
S01EC04
brinzolamid
AZOPT
NAPOMENA
S01ED
S01ED51
7099180
S01ED51
NAPOMENA
S01ED51
7099170
S01ED51
NAPOMENA
S01EE
S01EE01
7099140
S01EE01
NAPOMENA
S01EE04
7099190
S01EE04
NAPOMENA
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Alcon-Couvreur
Belgija
Laboratories Merck
Sharp & DohmeChibret
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
813,50
0,2 ml
32,54
15%
Francuska
1.308,50
0,1 ml
26,17
15%
Belgija
1.448,50
0,1 ml
57,94
15%
bočica sa kapaljkom, 1 Pfizer Manufacturing
po 2.5 ml 0,005%
Belgium NV
Belgija
1.154,10
0,1 ml
46,16
40%
bočica sa kapaljkom,
2,5 ml 40 mcg/ ml
Belgija
1.154,10
0,1 ml
46,16
40%
FO
Pakovanje i jačina
leka
kapi za oči
5 ml (10 mg/ml)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Beta-adrenergički blokatori
dorzolamid, timolol
dorzolamid, timolol COSOPT
kapi za oči, rastvor
bočica, 1 po 5 ml (2% +
0,5%)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
timolol, latanoprost
timolol, latanoprost XALACOM
kapi za oči, rastvor
1 po 2.5 ml (5 mg/ml +
50 mcg/ml)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Analozi prostaglandina
latanoprost
latanoprost
XALATAN
kapi za oči, rastvor
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
travoprost
travoprost
TRAVATAN
kapi za oči, rastvor
Alcon-Couvreur N.V.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Strana 47
Lista A1 - Grupa V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
ŠIFRA
N002303
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
V
V06
V06D
V06DX
V06DX..
bezglutensko brašno
V06DX..
bezglutensko
brašno
Mix B i Mix C brašno
FO
Pakovanje i jačina
leka
prašak
1 kg
Proizvođač leka
OSTALO
OPŠTI NUTRIJENSI
Ostali nutrijensi
Ostali nutrijensi
Dr Schär GmbH
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Italija
509,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
10%
INDIKACIJE
1. Celijačna bolest ( K90.0 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.
Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
Strana 48
Download

3_Lista A1