ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: Дом здравља Ваљево
Адреса: Железничка 12, Ваљево
ПИБ 107041023; Матичниброј 17817361
Интернет страница наручиоца: www.dzvaljevo.rs
Врста наручиоца: здравствена установа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала
Назив из општег речника набавки
Канцеларијски материјал
Шифра
30192000
Уговорена вредност: 1.710.403,00 рсд
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 21
Највиша и најнижа понуђена цена:
Број
Најнижа
Највиша
партије
цена
цена
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11.618,00
555.830,00
186.566,00
297.988,00
434.135,00
111.476,00
40.930,00
1560,00
70.300,00
15.188,00
618.195,00
192.527,00
297.988,00
461.626,00
127.117,00
53.685,00
3.225,00
140.580,00
Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.05.2014. године
Датум закључења уговора: 17.06.2014. год.
Основни подаци о добављачу:
Партија1:
Бети д.о.о. из Ваљева, улица радничка бр. 27, кога заступа директор Драгана Кусало
порески идентификациони број 102160337; матични број 06803466; текући рачун 160302800-81 код Intesa банке
Партија 2:
„Топ –тим“ д.о.о. из Ваљева, улица Железничка бр. 8, кога заступа директор Антоније
Радић , порески идентификациони број 100067925; матични број 07588259; текући рачун
285-2521000000022-16 код Sberbank банке.
Партија 3:
Ваљево принт д.о.о. из Ваљева, улица Обилазни пут бб, кога заступа директор Радомир
Матић , порески идентификациони број 100075642; матични број 17027565; текући
рачун 160-11642-70 код Intesa банке.
Партија 4:
I&D com d.o.o. из Београда, улица Вилине Воде бб, кога заступа директор
Игор
Салзбергер, порески идентификациони број 100040911; матични број 17327640; текући
рачун 160-44902-06 код Banca Intesa.
Партија 5:
Ваљево принт д.о.о. из Ваљева, улица Обилазни пут бб, кога заступа директор Радомир
Матић , порески идентификациони број 100075642; матични број 17027565; текући
рачун 160-11642-70 код Intesa банке.
Партија 6:
„Топ –тим“ д.о.о. из Ваљева, улица Железничка бр. 8, кога заступа директор Антоније
Радић , порески идентификациони број 100067925; матични број 07588259; текући рачун
285-2521000000022-16 код Sberbank банке.
Партија 7:
„Топ –тим“ д.о.о. из Ваљева, улица Железничка бр. 8, кога заступа директор Антоније
Радић , порески идентификациони број 100067925; матични број 07588259; текући рачун
285-2521000000022-16 код Sberbank банке.
Партија 8:
„Топ –тим“ д.о.о. из Ваљева, улица Железничка бр. 8, кога заступа директор Антоније
Радић , порески идентификациони број 100067925; матични број 07588259; текући рачун
285-2521000000022-16 код Sberbank банке.
Партија 9:
Stonicom d.o.o. из Београда, улица Косанчићев венац бр. 30, кога заступа директор
Мирко Милићевић , порески идентификациони број 100052916; матични број 17197533;
текући рачун 265-1100310002979-36 код Raiffaisen банке.
Download

obaveštenje o zaključenom ugovoru