face2face
Studijní příručka
Pre-intermediate
Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu
face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství
Cambridge University Press doplněno.
Autorka: Mgr. Jana Čadová
Korektura a odborná korektura: Mgr. Soňa Mazourková
Praha 2009
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Language Summary 1
SB str. 119
Slovní zásoba:
1A Fráze všedního dne
1B Práce a cestování
1C Zábava: fráze s do, play, go, go to
“Krátká příslovce” stojí uprostřed anglické věty.
Jsou řazena za sloveso “be” nebo před významová slovesa:
She’s usually tired after work. / Po práci je obvykle unavena. She always goes
home at 6. p.m. / Vždycky odchází domů v 6 večer.
TÁZACÍ ZÁJMENA
Who
Which
Where
What
When
Why
How
How long
How many
How much
How often
How old
kdo, koho atd.
který, která atd.
kde
co, čeho atd./ jaký, jaká atd.
kdy
proč
jak
jak dlouho
kolik (počet)
kolik (množství)
jak často
jak starý, stará atd.
PŘÍSLOVCE, která
která označují opakovanost a frekvenci děje.
VŠIMNĚTE si, že v české větě je pořadí slov volnější.
Which a What se často používá se
stejným významem: Which/ What
newspaper do you read?/ Které/ jaké
noviny čteš?
Whose používáme, když se ptáme
na vlastnictví:
Whose cat is this? It’s Tony’s./ Čí je to
kočka? Tonyho.
What kind/ type/ sort of používáme,
když zjišťujeme, které věci nebo
činnosti jsou oblíbené:
What kind of food do you like? / Jaké jídlo máš rád?
How far…?
používáme, když zjišťujeme vzdálenosti:
far
How far is it to your house? / Jak daleko to je do vašeho domu?
always
usually/normally/generally
often
sometimes
not(very) often
occasionally/seldom
hardly ever
never
vždy
obvykle
často
občas, někdy
ne příliš často
příležitostně/zřídka
sotva kdy
nikdy
Usually/ normally/ generally
generally
mají v angličtině stejný
význam!
V záporných větách
můžeme výraz very often
zařadit až na konec věty:
I don’t play tennis very often.
Ve významu often (často) můžeme použít výrazy a lot nebo all the time:
time
He watches TV a lot/all the time. / Velmi často se dívá na televizi.
VŠIMNĚTE si, že použité výrazy již nepatří mezi “krátká příslovce” a stojí v
angličtině až na konci věty!
PAMATUJTE SI!
Neurčité členy a/an pojíme s pojmenováním zaměstnání:
I work as an editor. / Pracuji jako redaktor. She is a nurse. / Je zdravotní sestra. Are
you an accountant? Jste účetní?
Také můžeme použít obrat: I work at home.
Jak často se věci opakují vyjádříme také pomocí every, once, twice, three times,
times
atd. a řadíme je na konec věty:
35% normally do some gardening every weekend. /35% se běžně věnuje
zahradničení každý víkend.
I do yoga twice a week. / Chodím na jógu dvakrát týdně.
British people usually go on holiday once a year. / Britové obvykle jezdí na
dovolenou jednou ročně.
Výraz practise se nepoužívá ve vazbách se sporty:
I play tennis. / Hraji tenis. She plays basketball. / Hraje košíkovou.
How often…?
používáme, když zjišťujeme, jak často se děj odehrává:
often
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
How often do you do your sport? / Jak často sportuješ?
Za výrazy: once (1x), twice ( 2x) , three times (3x), four times (4x) atd. používáme
neurčitý člen:
I go swimming once a week. / Chodím plavat jedenkrát týdně.
Výrazy once, twice atd. můžeme kombinovat i s every:
every
I go to the cinema once every two months. / Do kina chodím jednou za dva měsíce.
Výraz a couple of weeks znamená dva týdny; in a couple of days v překladu
znamená: za pár dní.
Positive
Present
simple
Past simple
Present
continuous
can
subject
He
auxiliary+verb+ending
travel + s
He
She
visit + ed
is + writ + ing
He
can* + play
SLOVESA
* can je modální sloveso, které také přebírá gramatické funkce
Angličtina používá významová (verb) a pomocná (auxiliary) slovesa.. Významová
slovesa označují činnosti a děje (work, go shopping, do judo, play tennis), pomocná
slovesa označují jen gramatické kategorie - otázku, zápor, čas (do, does, did, am,
is, are, have, has ). Aby angličtina vyjádřila čas a otázku nebo zápor, kombinuje
systé
systém koncovek a pomocných sloves.
Negative
OPAKOVÁNÍ
Present Simple - přítomný čas prostý
Present Continuous - přítomný čas průběhový
Past Simple - minulý čas prostý
Modální slovesa - can (umět, smět, moci) apod.
Questions
Present
simple
Past simple
Present
continuous
can
Present simple
Past simple
Present
continuous
can
by train.
his friends.
a letter.
the guitar.
subject auxiliary
in negative
He
doesn’t
verb
He
She
didn’t
isn’t
visit
writing
around London but
around Bristol.
anybody.
she is watching TV.
He
can’t
play
any instrument.
travel
SLOVESA
SLOVESA: be, have got,
got, be going to - chystaná / plánovaná budoucnost
question
word
How
auxiliary
subject
verb
does
he
travel
Who
What
did
is
he
she
visit?
writing
Which
instrument
can
he
play?
Sloveso be tvoří otázku přímo,, změnou slovosledu:
slovosledu
How often is Fifteen on TV? How old was he when he started college?
around
London?
Vazbu have go
got používáme tehdy, když se ptáme na rodinné vzt
vztahy a vlastnictví:
How many children has he got? Have you got a car?
at the
moment?
Vazbou be going to se ptáme na plány a chystané
chystané činnosti:
činnosti
When is he going to open his restaurant? / Kdy se chystá otevřít svoji restauraci?
Are you going abroad this year? / Chystáte se letos do zahraničí?
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Whose journey takes two hours? / Čí cesta zabere dvě hodiny? Which journey costs
the most? / Čí cesta stojí nejvíce?
VĚTNÉ ČLENY a OTÁZKY z pohledu větných členů
podmět - subject - zjišťujeme tázacími zájmeny: Who, What
přísudek - verb (sloveso) - zjišťujeme celou větou v příslušném čase: What did he
do? What are they
they doing?
předmět - object - zjišťujeme tázacími zájmeny: Who, What
příslovečná určení času/ místa apod. - adverbial of time/place etc. - zjišťujeme
tázacími zájmeny: When/Where
V otázkách na ostatní větné členy (předmět, místo, čas apod.) musíme použít do,
does, did!
What did Mike Benton make? The TV Programme. / Co vytvořil Mike Benton? TV
Program.
Where does Andrea Price live? In Paris. / Kde žije Andrea Price? V Paříži.
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
SLOVNÍ DRUHY
podstatné jméno - noun (N)
přídavné jméno - adjective (Adj)
zájmeno - pronoun
číslovka - number
sloveso - verb (V)
příslovce - adverb (Adv)
předložka - preposition
spojka - conjunction
částice - particle
Jak potvrdit stejný názor
So + pomocné sloveso
sloveso +
I používáme, abychom
souhlasili s kladným
výrokem:
I really love travelling. So
do I. / Opravdu rád(a)
cestuji. Já také.
PODMĚTNÁ OTÁZKA
subject
Mick Benton
Andrea Price
verb
made
lives
object or adverbial
the TV programme
in Paris
Who made the TV
programme? Mick Benton.
Who lives in Paris? Andrea
Price.
V podmětné otázce používáme: tázací zájmena Who/What;
Who/What slovosled zůstává
stejný jako v oznamovací větě; nepoužíváme do, does a did,
did ale sloveso je v
příslušném tvaru daného času:
What happened? / Co se stalo?
Podmětné otázky vytvoříme také s Whose a Which:
Which
I´m a bit nervous.
I can’t speak
Turkish.
I’ve got a dog.
I don’t go out much.
I had a great time.
agree
agree
So am I.
Neither can I.
disagree
Oh, I’m not.
Oh, I can.
So have I.
Neither do I.
So did I.
Oh, I haven’t.
Oh, I do.
Oh, I didn’t.
Neither + pomocné sloveso + I používáme, abychom souhlasili se záporným
výrokem:
I’m not very happy. Neither am I. / Nejsem moc šťastný(á). Já také ne.
Pokud s výroky nesouhlasíme,
nesouhlasíme je naše reakce následující:
I don’t like cycling. Oh, I do./ Nerad jezdím na kole. (Aha), ale já rád(a).
I’m a vegetarian. Oh, I’m not./ Jsem vegetarián(ka). (Hm), já ne.
Také můžeme použít Me too
too., abychom vyjádřili souhlas s kladným výrokem, a
Me neither.,
neither abychom souhlasili se záporným výrokem.
POROVNEJTE S ČEŠTI
ČEŠTINOU!
Souhlas a nesouhlas v angličtině respektuje gramatický čas:
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
I went to France last year. So did I. / Minulý rok jsem jel do Francie. Já také.
I don’t go out every evening. Neither do I. / Nechodím každý večer ven. Já také ne.
Poznámky:
Language Summary 2
SB str. 12
121
Slovní zásoba:
2A Výrazy a fráze minulého času
2B Mezilidské vztahy
2C Spojky a spojovací výrazy
VÝRAZY A FRÁZE MINULÉHO ČASU
AGO (před určitým časem)
Tento výraz spojujeme s minulým časem prostým a řadíme ho na konec věty:
We got married six months ago. (= 6 months before now). / Vzali jsme se před šesti
měsíci.
VŠIMNĚTE SI
the day before yesterday = two days ago
LAST (minulý/á/é atd.)
Tento výraz pojíme s minulými dny, týdny, měsíci apod. , které bezprostředně
předcházely dnešku:
I saw Jo last Friday. (= the Friday before now). / Viděl(a) jsem Jo minulý pátek.
Nejčastější fráze jsou: se dny - last Monda
Monday / minulé pondělí, s měsíci - last May /
minulý květen, ročními obdobími - last summer / minulé léto a ve výrazech: last
night / minulou noc, last week / minulý týden, last weekend / minulý víkend, last
year / minulý rok, last century / minulé století.
VŠIMNĚTE SI
Říkáme last nigh, ale yesterday morning/evening
Před last a yest
yesterday nepoužíváme další předložky: What did you do last weekend?
Co jsi dělal minulý víkend?
Ve spojení se dny můžeme použít samotnou předložku on s významem minulý:
I bought it on Friday = I bought it last Friday / Koupil jsem to minulý pátek.
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
PAMATUJTE
PAMATUJTE SI
Časové předložky on, in, at se velmi často překládají do češtiny jako v nebo se
nepřekládají vůbec. Všimněte
Všimněte si, ve kterých výrazech se používá určitý člen!
on
in
používáme pro dny v týdnu a
data
používáme pro měsíce, roky,
roční období a části dne
ustálené výrazy
at
používáme k vyjádření
přesného času; s částí dne, kdy
si dáváme nějaké jídlo; a
v některých ustálených
výrazech
on Monday / v pondělí; on July 2nd
(čteme: on July the second nebo on the
second of July)/
July druhého července
in March/ v březnu; in 1999/ v roce
1999; in the summer/ v létě; in the
morning/ ráno
in two hours´ time/ během dvou hodin
at six a.m. / v šest ráno;
at lunch / při obědě, v době oběda;
at night / v noci; at the weekend /
o víkendu; at Christmas, Easter /
o Vánocích, Velikonocích; at the
moment / právě teď, at present / nyní,
momentálně
Další běžně používané časové předložky jsou::
because (protože) se používá k vyjádření důvodů:
The King killed his wife because he found her with another man. / Král zabil svoji
ženu, protože ji nalezl s jiným mužem.
so (a tak, a proto) se používá k vyjádření souslednosti děje:
The King found his wife with another man so he killed her. / Král nalezl svoji ženu s
jiným mužem, a tak ji zabil.
until (dříve než, až do, dokud) se používá k vyjádření skutečnosti, že něco v
určitém čase skončilo, přestalo platit:
The King never heard the end of a story until the next evening. / Král nikdy neslyšel
konec příběhu, dokud nenastal další večer.
while (zatímco) a when(když)
se používají ke kombinaci dvou dějů v minulosti:
when
While the King was drinking with his friends, Shahrazad went to find her sister. /
Zatímco král popíjel se svými přáteli, Šahrazád šla najít svoji sestru.
Shahrazad was getting ready for bed when her sister came to visit her. / Šahrazád se
chystala ulehnout, když ji její sestra přišla navštívit.
VŠIMNĚTE SI:
SI:
While se nejčastěji pojí s minulým časem průběhovým:
While they were sitting at the table, she went away. / Zatímco seděli u stolu, ona
odešla.
MINULÝ ČAS PROSTÝ
Minulý čas prostý je čas vyprávěcí, kterým popisujeme minulé události, pokud
víme, kdy se staly.
PRAVIDELNÁ SLOVESA - kladné věty
Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách.
pravidelná slovesa
slovesa: pravopis
pouze přidáme -ed
sloveso končí na samohlásku +y:
přidáme -ed
sloveso končí na souhlásku + y:
změníme na -i + ed
sloves končí na -e: přidáme -d
sloveso končí na souhlásku + samohlásku +
souhlásku: zdvojujeme poslední souhlásku
příklady
needed
looked
worked
stayed
studied
married
lived
died
stopped
travelled
Pozn.
Na první pohled nelze rozeznat pravidelná a nepravidelná slovesa. Je třeba se
nepravidelná slovesa naučit zpaměti. Jejich seznam naleznete v učebnici na str. 159.
159.
Pokud pracujete na počítači, další pomoc naleznete na
http://www.cambridge.org/elt/ Cambridge Dictionary online. Po zadání
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
nepravidelného slovesa se vám ukáže nabídka významů, po značení jednoho slova
pak celé slovníkové heslo i s nepravidelnými tvary.
Minulý čas od can/can’t
can/can’t je could/ couldn’
couldn’t:
He could serve all his customers there. / Byl schopen tam obsloužit všechny své
zákazníky.
I couldn’t understand it. / Nemohl jsem to pochopit.
OPAKOVÁNÍ:
PAKOVÁNÍ:
Minulý čas prostý stejně jako přítomný čas prostý vyžaduje k vyjádření záporu a
otázky pomocné sloveso.
Zápor v minulosti se tvoří: podmět + did not (didn’
didn’t) + infinitiv
infinitiv bez to.
to. Platí pro
všechny osoby.
Zjišťovací otázka je tvořena: Did (minulý čas od do)
do + podmět
podmět + infinitiv
infinitiv bez to.
to.
Platí pro všechny osoby.
Pomocná slovesa vyjadřují všechny gramatické funkce, a proto je významové
sloveso v takových větách v základní tvaru (infinitivu bez to).
Rozlišujte mezi podmětnou a předmětnou otázkou (viz. Language Summary 1)
Who bought KFC in 1986? / Kdo koupil KFC v roce 1986? - otázka podmětná
Who did you go to KFC yesterday with? / S kým jsi šel/šla včera do KFC? - otázka
předmětná
SLOVESO to be
Sloveso be má v minulém čase jen dva tvary: was/were
Kladný tvar: was pro jednotné číslo, were pro množné číslo.
Záporný tvar tvoříme přidáním not: was not = wasn‘t , were not = weren‘t .
Otázku tvoříme změnou slovosledu.
When were you last night? I was in the club. / Kde jsi byl(a) včera večer? Byl(a) jsem
v klubu.
PAMATUJTE SI:
Krátké odpovědi na zjišťovací otázky v angličtině musí obsahovat podmět a
přísudek. V odpovědi využíváme pomocné sloveso z otázky.
subject
I/You/We/They
auxiliary
don’t (do not)
infinitive
go
He/She/It/
doesn’t (does
not)
didn’t (did
not)
go
I/You/He/She/It/We/They
to work every
day.
to work on
Monday.
to work
yesterday.
go
otázka
question
word
When
auxiliary
subject
infinitive
did
Did
I/you/he/she/it/we/they learn
go out
to cook?
last night?
Doplňte správné krátké odpovědi:
1. Do you often go out?
2. Can he swim?
3. Are they busy?
4. Did you meet him yesterday?
Yes,_______ ./No,________.
Yes,_______./ No,________.
Yes,_______ ./No,________.
Yes,_______ ./No,________.
Clue
Clue: 1. I do/I don´t 2. he can/
he can´t 3. they are/ they
aren´t 4. I did/I didn´t
zápor
MINULÝ ČAS - průběhový
- používáme k vyjádření činností, které v minulosti trvaly po delší dobu nebo již
probíhaly, když se přihodilo něco jiného:
I was travelling back from China and we met on the plane. / Cestoval(a) jsem zpátky
(byl(a) jsem na cestě) z Číny a potkali jsme se v letadle.
was travelling = dlouhodobá činnost (minulý čas průběhový)
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Kladná
ladná věta
věta:
podmět + sloveso být
v minulém čase + významové
sloveso + ing
I was travelling back from China
and …
Záporná věta :
ke slovesu be přidáme not:
not
I wasn‘t (was not) travelling
form China when …
verb+ing: spelling
rules
pouze přidáme -ing
sloveso končí na -e:
odstraníme -e a
přidáme -ing
sloveso končí na
souhlásku +
samohlásku +
souhlásku:
zdojujeme poslední
souhlásku
examples
go+ing
wait+ing
liv e + ing = living
writ e + ing = writing
gett
tting
tt
stopp
pping
pp
travelllling
ll
Otázka:
Otázka
využívá změnu slovosledu,
slovosledu
pomocné sloveso je sloveso be:
Where were you travelling ….? Were you playing tennis when…?
Minulý čas průběhový se také používá k vyjádření činnosti, která probíhala
v určitém čase v minulosti:
I was watching TV at 9 o´clock. / V 9 hodin jsem se díval(a) na televizi. (tj. začal
jsem se dívat před devátou a po deváté jsem ve sledování televize pokračoval)
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
Jak zahájit rozhovor
people you know
How do you know … ?
Do you know …?
Are you a friend of …?
meeting someone in the past
Didn‘t we meet in … last year?
o lidech, které známe
Jak moc se znáš / znáte s … ?
Znáš / Znáte … ?
Jste známý / přítel … ?
minulé setkání
Nepotkali jsme se (náhodou) minulý rok
v…?
Where did you meet …?
where people live
Do you live near here?
people´s jobs and studies
You‘re a student at the … , aren‘t you?
What do you do?
Kde jste se setkal s … ?
o místě, kde lidé bydlí
Bydlíte blízko?
o zaměstnání
zaměstnání a studiu
Jste student …, že?
Co děláte? Jaké je vaše zaměstnání?
Pokud očekáváme kladnou odpověď na naši otázku, můžeme využít otázku
v záporu, kterou jinak angličtina nepoužívá:
Didn’t we meet in Milan last year? (I think we did)/ Nepotkali jsme se vloni v
Miláně? (já myslím, že ano)
Také lze zařadit dovětek:
You’re a student at the English Centre, aren’t you? (I think you are)/ Jste student
Anglického Centra, že? (já myslím, že ano)
Slova v závorce doplňte ve správném tvaru do vět.
1. Last month, David and his girlfriend ______ _ (watch) a great film.
2. Did you ______ __ (travel) around the world?
3. I always _______ _ (enjoy) reading comics when I was young.
4. My colleague ________ (arrive)
(arrive) at the office early in the morning,
________ (turn on) computer and ________ (start) typing emails.
5. My father ________ (study) hard when he was at university.
6. My grandmother ________ (walk) four kilometers a day a couple of
years ago.
7. My friend _____ (stop) talking when he saw his ex-girlfriend on TV.
8. What exactly _________ (happen)?
(happen)?
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Clue: 1. watched 2. travelled 3. enjoyed 4. arrived,
turned on, started 5. studied 6. walked 7. stopped
8. happened
met = krátká/ náhlá činnost (minulý čas prostý)
Poznámky:
Language Summary 3
SB str. 12
123
Slovní zásoba:
3A Zaměstnání
3B Hledáme zaměstnání
3C Tvarosloví: přípony podstatných jmen
Zaměstnání - užitečné vazby
I’d like (= I would like) / Rád(a) bych … je vazba, která vyjadřuje přání něco mít
nebo udělat, následuje po ní infinitiv s to nebo podstatné jméno:
jméno:
I’d like to work here. / Rád(a) bych zde pracoval(a).
I’d like a good salary. / Rád(a) bych měl(a) dobrý plat.
Job vs. Work
Job se používá k vyjádření zaměstnání: What’s his job? He’s a doctor.
Patří mezi počitatelná podstatná jména, proto jej používáme se členem
členem::
He’s got a job as a cleaner.
Work vyjadřuje činnost, která je součástí zaměstnání:
I’ve got a lot of work to do today.
Patří mezi nepočitatelná podstatná
podstatná jména. Je bez členu:
členu:
He’s looking for work.
Work je také sloveso: I work in London.
Přípony podstatných jmen
verb
collect
act
assist
clean
advertise
noun
collection
actor
assistant
cleaner
advertisement
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
ending
-ion
-or
-ant
-er
-ment
paint
paint
---
I have to go. / Musím jít. They didn’t have to do anything. / Nemuseli nic dělat.
It had to stop at midnight. / Muselo to skončit o půlnoci.
Přípony -or, -ant, -er, -ist, -ian ukazují na lidská zaměstnání: assistant (pomocník),
waiter (číšník), dentist (zubař), politician (politik) atd.
Někdy se v přítomném čase ve stejném významu používá i fráze have got to:
I’ve got to work tonight = I have to work tonight. / Dnes v noci musím pracovat.
have to/had to (1)
have to/has to
- vyjadřují nutnost něco udělat:
You have to have a degree./ Musíš získat diplom.
Otázku a zápor
zápor vždy tvoříme s pomocným do/don
do/don’
don’t, does/doesn
does/doesn’
doesn’t nebo did/di
did/did
didn’t:
I don’t have to do that. / Nemusím to dělat. We didn’t have to pay for it. / Nemuseli
jsme za to platit.
Do you have to go? / Musíš jít? How many tests did you have to do? / Kolik testů jste
museli dělat?
don’
on’t have to/doesn’
to/doesn’t have to
- vyjadřují, že není nutné činnosti udělat, ale možnost existuje:
You don´t have to go to university. / Nemusíš jít na universitu (na vysokou školu).
V krátkých odpovědích využíváme pomocná slovesa:
Do they have to pay for it? Yes, they do. / No they don’t.
Did you work hard there? Yes, I did. No, I didn’t
had to
- vyjadřuje nutnost v minulosti:
I had to do 72 weeks’ basic training. / Musel(a) jsem absolvovat 72 týdenní školení.
Slovesa stavová
stavová a činná (činnostní)
didn’
idn’t have to
- vyjadřuje, že věci nebylo v minulosti nutné dělat:
I didn’t have to pay for it./ Nemusel(a) jsem za to platit.
PRESENT SIMPLE
PAST SIMPLE
POSITIVE (+)
I/You/We/They have to
pay for it.
He/She/It has to pay for
it
I/You/ He/She/It
/We/They had to pay for
it.
NEGATIVE (-)
I/You/We/They don’t have to
pay for it.
He/She/It doesn’t have to pay
for it
I/You/ He/She/It /We/They
didn’t have to pay for it.
Slovesa popisující činnosti mohou vystupovat v přítomném čase prostém i
průběhovém. Typická slovesa tohoto typu jsou: play, work, write, eat, run a do:
He’s playing football now. He plays football every day. / Právě hraje fotbal. Hraje
fotbal každý den.
Slovesa stavová vyjadřují stavy, pocity a zkušenosti. Většinou mají pouze tvary
prosté, přestože vyjadřují i to, co vnímáme jako “teď“:
I like him. I think he‘s great. / Mám ho ráda. Myslím si, že je skvělý.
Patří sem: agree / souhlasit; believe / věřit; cost / stát (o ceně); hate / nenávidět,
nesnášet; have got
got / mít, vlastnit; know / vědět, znát; like / mít rád, líbit se; love /
milovat, mít velmi rád; look / vypadat; mean / znamenat; need / potřebovat; own
/ vlastnit; prefer / upřednostňovat; remember / pamatovat si; seem / zdát se ;
smell / vonět;; sound / znít; taste / chutnat; think / myslet; understand / rozumět;
want / chtít
VŠIMNĚTE si, že např. v reklamách pravidla příliš neplatí: I‘ m lovin‘ it.
Po kladném i záporném tvaru následuje infinitiv sloves.
sloves Všimněte si, že ve větě
používáme jen jedno to:
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
answers
Některá
Některá slovesa mají více
více významů,
významů, a pak se jejich použití liší:
POROVNEJTE:
I‘m having a shower. / Právě se sprchuji. (aktivita) He has got three children. / Má
tři děti. (vlastnictví)
This ice-cream tastes delicious. / Tato zmrzlina báječně chutná. He‘s tasting the icecream. / Ochutnává zmrzlinu.
Peter looks very tired. / Peter vypadá unaveně. Jim is looking at an old map. / Jim
se dívá na starou mapu.
OPAKOVÁNÍ
Časové
reference
Přítomný čas průběhový vs. přítomný čas prostý
Přítomný čas průběhový
be +(not
+(not)
not) + verb + ing
Tvar mění pouze sloveso be
v závislosti na podmětu (osobě)
Kladné
tvary
Zápor
Otázky
Yes/No
questions
Short
I‘m working now. You/We/They
are looking for a job.
He/She/It is waiting for you.
I‘m not working now.
You/We/They aren‘t looking for
a job.
He/She/ It isn‘t waiting for you.
What are you/we/they doing at
the moment?
Where is he/she/it wating for
you?
Am I working today? Yes I am.
No, I‘m not.
Is he/she/it waiting for me? Yes,
Pravopis
Přítomný čas prostý
Slovesa mají tvar jako infinitiv,
pouze ve 3.os j.č. přidáváme –s
nebonebo-es:
např. he lives, she watches
I/You/We/They work here.
He/She/It often waits for us.
I/You/We/They don‘t work in
the town.
He/She/It doesn´t wait for us.
Where do I/you/we/they work?
When/Why does he/she/it wait
for us?
Do I/you/we/they live here? Yes,
I/you/we/they do. No,
I/you/we/they don‘t .
he/she/i t is. No he/she/it isn‘t.
Are you/we/they watching TV?
Yes you/we/they are. No
you/we/they aren´t.
většina: + ing: playing, sleeping
samohláska+souhláska: run running, get - getting; swim swimming
sloveso na -e: write - writing;
take - taking, make - making
Now, today, at the moment
Does he/she/it come from
England? Yes, he/she/it does.
No, he/she/it doesn‘t.
většina: + s: plays, likes
sloveso na -ch, -o, -s, -sh, -x
nebo -z: + es - watches, finishes
-y po souhlásce se změní na -i-:
studies
výjimky: do-does; go-goes;
nepravidelné: have-has
Every day/week/month/year,
krátká příslovce: always, often,
usually, occasionally, hardly
ever, never
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
Omluvy, zdůvodň
zdůvodňování a sliby
Omluvu vyjádříme pomocí I‘m (really) sorry, (but) I can‘
can‘t/couldn‘
t/couldn‘t + infinitiv
I‘m really sorry, but I can‘t see you tonight. / Je mi opravdu líto, ale dnes večer se
s tebou nemohu setkat.
I‘m sorry, I couldn‘t finish it yesterday. / Lituji, ale skutečně jsem to včera nemohl
dokončit.
Zdůvodň
Zdůvodňujeme pomocí fráze: I have to/had to + infinitiv
I have to take a client out to dinner./ Musím vzít klienta na večeři.
I had to help Kate. / Musel jsem pomoci Kate.
Sliby
Sliby vyjadřujeme pomocí: I´ll + infinitiv
I‘ll do it now. / Hned to udělám.
I‘ll see you on Friday, I promise. / Uvidíme se v pátek, slibuji.
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Rozhovory mají velmi často následující pořadí: omluva – zdůvodnění – slib.
Language Summary 4
Reakc
Reakce
akce na omluvu:
omluvu:
Slovní zásoba:
4A Typy filmů
4B Hudba
4C Mluvíme o televizi; přídavná jména: -ed/-ing
Oh, don‘t worry. Another time, maybe. / Nic si z toho nedělej(te). Tak možná někdy
jindy.
Oh, dear. What happened? / Opravdu? Co se stalo?
Oh, right. Why not? / Dobře, proč ne?
TIPY PRO STUDENTY - Znáte svůj styl učení?
Poznámky:
Kolika způsoby se učíte slovní zásobu? Vyberte svůj styl:
SB str. 12
126
Učim se skupiny slov - opaky, synonyma, příbuzná slova
Učím se anglické definice
definice
Překládám si jednotlivá slovíčka do češtiny
Vedu si slovníček
Používám systém kartiček
Pozn.
Slovní zásoba na str. 126 využívá tzv. přímou metodu tj. význam slovíček podporuje
obrázek, vysvětlení je pouze v angličtině – tento způsob podporuje lingvistické typy
studentů - pro další informace se podívejte na:
http://www.learning-styles-online.com/
NEZAPOMEŇTE další procvičení na vás čeká na CD
CD-ROMu
ROMu ve studentské učebnici.
FRÁZOVÁ
RÁZOVÁ SLOVESA
For, down apod. mohou vystupovat jako předložky před podstatným jménem –
např. for me/pro mne; down the street/dolů po ulici ; v jiných frázích vystupují jako
částice za slovesem:
slovesem look for/hledat, sit down/posadit se. Při překladu je třeba si
těchto vazeb všímat a učit se je!
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
VŠIMNĚTE si, že čeština používá jiné prostředky, v uvedených příkladech jde o
předpony:
Turn on - zapnout
Turn over – přepnout
Turn out – vypnout
kladná věta
Rozlišujte new vs news
This is a new action film. / Toto je nový akční film.
The news is on at six o´clock. / Zprávy jsou v šest. (POZOR news is)
Často používáme samotné on pro on TV:
What time is the football on? / V kolik hodin je fotbal (v televizi)?
PŘÍDAVNÁ JMÉNA zakončená na – ed a – ing
-ed adjectives popisují pocity
pocity lidí:
lidí
Many people are worried about how much TV children watch. / Řada lidí si dělá
starosti, kolik času tráví děti u televize.
-ing adjectives popisují, jaké jsou věci, situace, místa a lidé, kteří způsobují pocity:
TV can sometimes be fun and exiting. / Televize může někdy být zábavná a
napínavá.
VŠIMNĚTE si a POROVNEJTE:
Lidé mohou být nudní anebo znuděni, zajímaví nebo mít zájem.
I am interested in comedies. / Zajímám se o komedie
It‘s an interesting comedy. / To je zajímavá komedie.
PRESENT PERFECT
PERFECT - předpřítomný čas
Jak vyjádřit životní zkušenost
podmět
trpný tvar
I/You/We/They
pomocné
sloveso + not
´ve (= have)
He/She/It/
´s (= has)
met
auxiliary + not
not
haven´t
(= have not)
hasn´t
(= has not)
past participle
seen
(ever)
ever*
ever*
ever*
past participle
been to
seen
heard
seen
the first Star
Wars film.
some of the
actors.
zápor
subject
I/You/We/They
He/She/It/
met
the first Star
Wars film.
some of the
actors.
otázka
auxiliary
Have
Have
Has
subject
you
they
Julie
a rock festival?
U2 in concert?
of Miles Davis?
* ever + předpřítomný čas = kdykoli ve vašem dosavadním životě.
Krátké odpovědi:
- stejně jako v ostatních časech používají zájmeno a pomocné sloveso:
have/has
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
PAMATUJTE SI
Language Summary 5
go se v předpřítomném čase používá jako gone nebo been. Když mluvíme o
zkušenosti, obvykle použijeme been:
I‘ve been to the USA (I‘m back in my country now) / Byl jsem v Americe (ale nyní už
jsem zpátky).
He´s gone to the USA. (He is there now) / Odjel do Ameriky (teď je tam).
Slovní zásoba:
5A Ustálená spojení (kolokace): sloveso-podstatné jméno (1)
5B Ustálená spojení (kolokace): sloveso-podstatné jméno (2)
5C Slovesa a předložky
SB str. 128
128
WILL pro předpovědi
předpovědi ; MIGHT; WILL BE ABLE
ABLE TO
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
Jak vyjádřit souhlas (agreeing), nesouhlas (disagreeing) a zeptat se na zkušenost
(asking for opinion):
Agreeing
Disagreeing
Asking for
opinion
Yes, maybe you are right
Yes, definitely
I agree.
Yes, I think so.
I‘m sorry, I don‘t agree.
I‘m not sure about that.
No, definitely not.
No, I don‘t think so.
What do you think?
What about you?
Do you think …?
Do you agree (with that)?
Ano, možná máte pravdu
Ano, určitě.
Souhlasím.
Ano, také si to myslím.
Promiňte, ale nesouhlasím.
Nejsem si tím zcela jist(a).
Ne, určitě ne.
Ne, nemyslím si to.
Co myslíte vy?
A co ty?
Myslíš(te) že, …?
Souhlasíte s tím?
I‘m not sure about that. je fráze, kterou často používáme, abychom zdvořile
nesouhlasili.
Na otázku Do you think …? můžeme reagovat souhlasně: Yes, I do.
do nebo
nesouhlasně: No , I don‘
don‘t.
Poznámky:
Will + infinitiv používáme, abychom vyjádřili předpověď budoucnosti
Robots will take over the world. / Roboti ovládnou zemi.
Zápor od will je won‘
won‘t (will not)
Domestic robots won‘t look like humans. / Domácí roboti nebudou vypadat jako
lidé.
Might vyjadřuje možnost v budoucnosti:
By 2050 robots might win the World Cup. / Do roku 2050 roboti možná vyhrají
Světový pohár.
Will a Might mají stejné tvary ve všech osobách.
Po zájmenech obvykle používáme zkrácený tvar ´ll,
´ll po vlastních jménech plný
tvar will:
will:
I‘ll speak English fluently. / Budu mluvit anglicky plynule. Gary will be famous one
day. / Gary bude jednoho dne slavný.
Will také vyjadřuje nabídku:
I‘ll help you with the shopping. / Pomohu ti s nákupy.
A sliby:
I‘ll do it tommorrow. / Udělám to zítra.
question word
Where
When
will subject
infinitive
live
will I/you/he/she/it/we/they get
be able to
look like
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
in 2020?
the job?
run?
humans?
Otázku, zápor a krátkou odpověď tvoří sloveso be:
Are you going to see us again? Yes , I am. / Chystáte se s námi setkat ještě jednou?
Ano, (chystám).
He isn‘t going to study history of art. / Nechystá se studovat dějiny umění.
Krátké odpovědi:
odpovědi:
Yes, I/you/he/she/it/we/they will.
No, I/you/he/she/it/we/they won‘t.
TIPY PRO
PRO STUDENTY
Otázku Do you think …? často používáme s will:
Do you think robots will take over the Word? / Myslíte, že roboti ovládnou svět?
NEZAPOMEŇTE, že krátká odpověď vychází z pomocného slovesa:
Do you think robots will take over the Word? Yes, I do.
do No, I dont‘
dont‘t.
V krátké odpovědi můžeme použít i výraz might:
(Yes,) I might. (Yes, ) he might. atd.
Will be able to
Sloveso can/can´t vyjadřuje schopnost v přítomnosti:
At the moment robots can‘t move around easily. / Momentálně se roboti
nepohybují lehce.
Pro vyjádření schopnosti v budouc
budoucosti používáme opisný tvar be able to:
By 2020 robots will be able to walk and run. / Do roku 2020 budu roboti schopni
chodit a běhat.
TIPY PRO STUDENTY
Vazbu be able to můžeme použít ve všech časech:
At the moment the robots aren‘t able to move easily. / V současosti nejsou roboti
schopni se lehce pohybovat.
be going to - budoucí plány a záměry
K vyjádření budoucích plánů používáme vazbu be going to + infinitive:
We‘re going to drive around Australia. / Chystáme se jet do Austrálie.
Stejnou vazbu používáme k vyjádření předpovědí:
I‘m sure we‘ll have a great time. / Jsem si jistý, že se budeme mít skvěle.
TIPY PRO STUDENTY
Se slovesem go se obvykle tvoří pouze spojení:
I‘m going to Italy. / Chystám se do Itálie.
Plány do budoucna: další fráze
be planning + infinitive +
to
be hoping + infinitive + to
I’m planning to retire
early.
We’re hoping to spend
about a year travelling.
be looking forward to +
I’m looking forward to
verb + ing
spending more time
ing
doing the things I
enjoy.
would like + infinitive + to I’d like to live abroad.
be thinking of + verb + ing I’m thinking of doing a
degree in history of art.
Mám v plánu jít brzy do
důchodu.
Doufáme, že strávíme
asi rok cestováním.
Těším se, že strávím
více času tím, co mne
baví.
Rád bych žil v zahraničí.
Přemýšlím o studiu
dějin umění.
Pozn.
Výše uvedené vazby se liší v důraznosti:
I‘m looking forward to - vyjadřuje nadšení a chuť si nadcházející událost užít
I‘m planning to - je určitější než I‘m thinking of
I‘m hoping to - je méně určité než I‘m going to
TIPY PRO STUDENTY
Budoucí plány můžeme uvádět i frázemi I want / já chci a I‘d like/love to/ rád bych:
I want to be famous. / Chci být slavný(á).
I‘d love to travel around the world. / Chtěl(a) bych cestovat kolem světa.
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
Language Summary 6
Nabídky, návrhy a požadavky
nabízíme pomoc
Shall I
make some posters?
Can I
give you a hand?
help you, if you like.
I‘ll
reagujeme na nabídku
Yes, that´d be great.
Great, thanks a lot.
Yes, why not?
No, don´t worry. Thanks anyway
vznášíme požadavky
navrhujeme řešení
Will you
organize that?
Shall we
start?
give me a hand?
Could you
Let‘
decide who
Let‘s
do that?
does what.
Can you
Why don‘
ask Steve?
don‘t we
Všimněte si, že po výrazech Shall/Can/Coul
Shall/Can/Could
all/Can/Could/Will následuje infinitiv.
infinitiv.
Could you… je zdvořilejší než Can you …
SB str. 130
130
Slovní zásoba:
6A Přídavná jména vyjadřující charakter člověka
6B Rodinné vztahy (2)
6C Předpony a opaky přídavných jmen
PŘÍDAVNÁ JMÉNA - předpony
předpony vyjadřující zápor nebo opaky
záporná
záporná
předpona
unun-
Poznámky:
ininimim-
disdis-
přídavná jména
unemployed
unhelpful
unreliable
unselfish
unhappy
unintelligent
unambitious
unfriendly
unattractive
unsure
unhealthy
inconsidarate
incorrect
impatient
immature
impolite
impossible
dishonest
disorganised
předpona unun- vyjadřuje zápor
u některých sloves
nezaměstnaný pack/unpack za/ rozbalit
zbytečný
do/undo
u/rozdělat *
nespolehlivý
dress/undress obléci/ svléci
nesobecký
lock/unlock
za/odemknout
nešťastný
neinteligentní
nectižádostivý
nevlídný
neatraktivní
nejistý
nezdravý
bezohledný
po předponě inin- většinou
následuje písmeno -c
nesprávný
neprpělivý
po předponě imim- často
nezralý
následuje písmeno -p
nezdvořilý
nemožný
nečestný
zmatený
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
* je více možností: zrušit, uvolnit, anulovat, ale také: undo a belt / rozepnout
pásek
VŠIMNĚTE SI
nepravidelně::
Některá přídavná jména a příslovce tvoří 2. stupeň nepravidelně
good - better bad
far - farther/
bad - worse
farther further
STUPŇOVÁNÍ PŘ
PŘÍDAVNÝCH JMEN (a příslovcí)
2.stupeň - comparison/ porovnávání
Stupňování probíhá dvěma způsoby:
Jednoslabičná přídavná jména, dvojslabičná přídavná jména končící na -e, -er,
-ow, -y a některá příslovce tvoří 2. stupeň přidáním koncovky -er k základnímu
tvaru přídavného jména nebo příslovce + than :
Kim is older
er than me (or ´… than I am´) / Kim je starší než já (než jsem já)
Pravidla pravopisu
Jednoslabičná přídavná jména a příslovce přibírají -er:
old → older
er,
er
výjimka:
er
er, bright → brighter
ýjimka: dry → drier
Jednoslabičná přídavná jména a příslovce končící na -e přibírají pouze -r:
nicee → nicer
er,
er
er safee → safer
Jednoslabičná přídavná jména a příslovce, jejichž poslední dvě písmena jsou
samohláska + souhláska tuto souhlásku zdvojují:
zdvojují:
big → bigg
gger,
výjimka:
er
gg fat → fattter
ýjimka: new → newer
V hovoru můžeme 2. stupeň použít i samostatně bez than:
You look better today. / Dnes vypadáš lépe (než včera je nevysloveno)
How are you feeling today? Worse./ Jak se dnes cítíš? Hůř.
I walked to the station. It’s farther/further
farther/further than I expected. / Šel (Šla) jsem na
nádraží pěšky. Je to dál,
dál než jsme si myslel(a).
VAZBA (not) as…as - vyjadřuje (ne)rovnost
(ne)rovnost
Když chceme anglicky vyjádřit, že porovnávané vlastnosti mají stejnou kvalitu,
postupujeme následovně:
(not) as + přídavné jméno nebo příslovce v základním tvaru + as
She is as tall as you ( … as you are)/ Je stejně vysoká jako ty.
It isn’t as cold as yesterday. / Není tak chladno jako včera
Pokud porovnáváme věci, využijeme vazby (not) as much/ many as.
They haven’t got as many friends as us ( … as we have)/ Nemají tolik přátel jako
my.
Have you got as much money as we need? / Máte tolik peněz,
peněz, kolik potřebujeme?
3. stupeň - superlatives
Dvouslabičná přídavná jména a příslovce, která končí na souhlásku + -y, mění
koncové -y na -i- a přibírají koncovku -er:
er
easy → easier
ier
3. stupeň přídavných jmen má stejná pravopisná pravidla jako 2. stupeň.
Ostatní přídavná jména, tj. přídavná jména, která mají tři či více slabik;
slabik přídavná
jména dvouslabičná,
dvouslabičná která nekončí na -e, -er, -ow, -y; a některá příslovce tvoří
2.stupeň opisem: přidáním more / více před dané přídavné jméno a příslovce
(někdy i podstatné jméno):
more mature, more patient, more agressive
Pro porovnání se opět za přídavné jméno nebo příslovce přidá ´than´.
Nepravidelná přídavná jména mají nepravidelný i 3. stupeň:
good - the best
bad - the worst
far - the farthest/ furthest
Pravidlo pro stupňování pomocí koncovky:
the + přídavné jméno + -est
She is the tallest
est in her class.
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
3. stupeň všech víceslabičných přídavných jmen a příslovcí se tvoří přidáním the
most před základní tvar. Čeština používá předponu nejnej-! 3. stupeň se často
následně pojí s předložkami of nebo in.
He/she can ring me at the office.
He/she can get me on my mobile.
He/she can call me at home this evening.
TIPY PRO STUDENTY
3.stupeň používáme tehdy, když porovnáváme tři a více lidí, věcí nebo
nebo míst:
Eric is the most boring man Dom has ever met. / Eric je ten nejnudnější muž
(člověk), se kterým se Dom kdy setkal.
3. stupeň od less je least:
He‘s my least favorite relative. / Je to můj nejméně oblíbený příbuzný.
TIPY PRO STUDENTY
Při představování do telefonu angličtina používá zdvořilostní fráze:
This is Jim or It’s Jim - které odpovídají českému: Tady Jim.
Vazba It’s… je hovorovější než formální This is …
Může mi zavolat do kanceláře.
Zastihne mě na mobilním telefonu.
Může mi zavolat dnes večer domů.
Poznámky:
Nezapomínejte na užití the:
the
She’s the happiest person Dom knows. / Je to nejšťastnější osoba, kterou Dom zná.
Se superlativy místo the můžeme použít přivlastňovací zájmena i přivlastňovací
´s:
She is our richest relative. / Je to naše nejbohatší příbuzná.
He’s Jake’
Jake’s best friend. / Je to Jackův nejlepší přítel.
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
Jak zanechat telefonní vzkaz
asking to speak to someone / jak se na někoho zeptat
Can I speak to (---), please?
Mohu mluvit s …?
Could I speak to (---), please?
Mohl(a) bych mluvit s …?
Is (---) there, please?
Je tam …?
leaving message/ jak zanechat vzkaz
Could you ask him/her to phone me
Mohl byste ho/ji požádat, aby mi zítra
tomorrow?
zavolal/a?
Could you ask him/her to phone me
Mohl byste ho/ji požádat, aby mi
back?
zavolal/a zpět?
Just tell him/her (name) called.
Jen mu/ji vyřiďte , že volal(a) (jméno).
saying where people can contact you / jak říct, kde budete k zastižení
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Language Summary 7
SB str. 132
Slovní zásoba:
7A Cestování
7B Věci, které si bereme na dovolenou; fráze, které vyjadřují množství
7C Výrazy s go
CESTOVÁNÍ
U výrazů journey, trip, tour, way a travel nemůžeme spoléhat na český překlad.
you travel from one place
a
journey to another
a trip
you travel to a place for a
short time and than go
back
a tour
you visit a lot of places in
the same city or country
a way
you describe the route that
you make from one place
to another
to
you go from one place to
travel
another by car, plane etc.:
Did you have a good journey? / Měl
jste dobrou cestu?
How was your trip to Paris? / Jaký byl
výlet do Paříže?
My parents are on a tour of Europe. /
Moji rodiče jsou na cestě po Evropě.
We were on the way down when a
storm came. / Byli jsme na cestě
dolů, když přišla bouřka.
He traveled over 100 miles to be
there. / Cestoval více než 100 mil,
aby tady byl.
TIPY PRO STUDENTY
Travel je obvykle sloveso. Jako podstatné jméno používáme journey nebo trip:
How was your journey / trip? / Jaká byla cesta / výlet?
go on se používá s journey, trip a tour: I went on a tour of London. / Vydal jsem se
na okružní jízdu po Londýně.
a package tour je název pro dovolenou, která v ceně zahrnuje vše - v češtině
obvykle používáme jiný anglický výraz: all inclusive.
Na rozloučenou obvykle říkáme: Have a good journey/trip. / Šťastnou cestu.
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
FRÁZE,
RÁZE, které vyjadřují množství
Následující fráze používáme s podstatnými jmény počitatelnými, nepočitatelnými
a pomnožnými.
a piece of chewing gum
a bottle of perfume
a packet of tea
a roll of film
a bar of soap
a bar of cgocolate
a pair of shorts
a tube of toothpaste
kousek žvýkačky
lahvička parfému
balíček čaje
rolička filmu
kousek mýdla
tabulka čokolády
šortky
tuba zubní pasty
two pieces of …
three bottles of …
seven packets of …
six rolls of …
five bars of …
two pairs of …
ten tubes of …
PAMATUJTE SI
piece, bottle, packet etc. jsou počitatelná podstatná jména, a proto mohou být v
množném čísle.
VÝRAZY s go
go to + place
You can also go to local
villages.
go with + person
I went with an exellent
guide.
go + activity
You can go diving or
(verb+ing)
snorkeling.
go for + activity (noun) I went for a walk in the
rainforest.
go on + a tour, holiday, You should go on a tour of
trip, journey etc.
the shipwreck.
He went on a business trip
to Spain.
go for a + noun = go + go for a swim = go
Můžete take jít do
místních vesniček.
Šel jsem s výborným
průvodcem.
Můžete se jít potápět.
Byl jsem se procházet v
deštném pralese.
Měli byste jít na prohlídku
vraku lodi.
Jel na služební cestu do
Španělska.
jít plavat
verb + ing
swimming
PŘÍTOMNÝ ČAS průběhový:
průběhový: vyjádření budoucích plánů - see also LS 3
Naplánované činnosti:
They’re going on holiday for two weeks. / Jedou na dovolenou na dva týdny.
Aktivity zapsané v diáři:
We’re leaving on Saturday. / Odjíždíme v sobotu.
TIPY PRO STUDENTY
K upřesnění děje používáme časové údaje: next weekend, on Saturday apod.
What are you doing this evening/weekend? / Co děláš dnes večer/tento víkend? je
běžná otázka na zjišťování plánů.
Popisovaná činnost nemusí proběhnout v blízké budoucnosti, ale záleží na jistotě
s jakou je naplánovaná:
We’re getting married in July next year. / V červenci příštího roku se budeme brát
(máme domluvené datum a místo sňatku).
JAK VYJÁDŘIT MNOŽSTVÍ:
MNOŽSTVÍ: Some - No - Any
Výrazy some, no a any používáme s počitatelnými podstatnými jmény v
množném čísle, např. books a s nepočitatelnými podstatnými jmény v jednotném
čísle, např. money.

Some znamená nějaký, některý nebo několik a používáme ho v kladných větách:
There’s some money on the table. / Na stole jsou nějaké peníze.
Some se dále objevuje i ve zdvořilých žádostech a nabídkách:
Would you like some grapes? / Dáš si hrozny?

No znamená žádný a používá se v záporných větách s kladným slovesem:
I’ve got no money. / Nemám žádné peníze.

Any může znamenat nějaký, žádný nebo kterýkoli podle toho, v jaké větě ho
používáme:
Otázky:
Have you got any money? / Máš nějaké peníze?
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Zápor se záporným slovesem:
I haven’t got any money. / Nemám žádné peníze.
Kladné věty s významem kterýkoli, jakýkoli. V jednotném čísle pak může být
i počitatelné podstatné jméno:
You can buy any book. / Můžeš si koupit kteroukoli knihu.

ČÍSLOVKY:
ÍSLOVKY: many,
many, much,
much, few, a few, little,
little, a little
Much a many mají význam mnoho nebo hodně:
Much stojí s nepočitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle:
I haven’t got much money. / Nemám mnoho peněz.
Many stojí s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle:
Many people travel to the seaside. / Mnoho lidí jezdí k moři.
Little a few znamenají málo a používáme je, když mluvíme o něčem, čeho není
dostatek. Často stojí se slovíčkem very.
Little stojí s nepočitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle:
I’ve got (very) little money. / Mám (velmi) málo peněz.
Few stojí s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle:
There were (very) few girls at the party. / Na večírku bylo (velmi) málo dívek.
A little (trochu) a a few (několik, pár) používáme, když něčeho není mnoho, ale
to, co máme, nám stačí a jsme spokojeni:
I’ve got a few good friends. / Mám pár dobrých kamarádů.
Místo much a many můžeme používat v hovorové angličtině vazby a lot of a lots
of. Tyto výrazy mohou stát se všemi podstatnými jmény a zejména v
oznamovacích kladných větách:
He‘s got a lot of books. / Má hodně knih. I‘ve got lots of time. / Mám hodně času.
ZÁJMENA přivlastňovací
Mohou stát před podstatným jménem nebo samostatně na konci věty, kde mají
jiný tvar. Skutečnost, že něco přivlastňujeme vyjadřuje take přivlastňovací ´s.
Osobní zájmena
v 1.pádě
Osobní zájmena v
ostatních pádech
Přivlastňovací zájmena
před podstatnými jmény
Přivlastňovací zájmena
na konci věty
I
you
he
she
it
we
they
me
you
him
her
it
us
them
my
your
his
her
its
our
their
mine
yours
his
hers
ours
theirs
Porovnejte:
This is Jane. / Toto je Jana. That is Jane’s car. / Tam je Janino auto.
That’s her car. / Tamto je její auto. That car is hers. / Tamto auto je její.
Tvary přivlastňovacích zájmen na konci věty přibírají -s, s výjimkou 1.osoby mine. Zájmeno its na konci věty nestojí samostatně.
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
Námitky a požadavky
Námitky (complaints)
I’m sorry, but I’ve Omlouvám se, ale
got a bit of a
mám malý
problem.
problém.
I’m afraid I’ve got Obávám se, že si
a complaint.
musím stěžovat.
I’m sorry,
Promiňte, ale
sorry, but
bu I
think there’s
myslím, že je něco
something wrong v nepořádku s
Požadavky (requests)
I wonder if you
Zajímalo by
could check for me? mne, jestli mne
můžete zapsat.
I wonder if I could
Zajímalo by
have some more
mne, jestli mohu
towels, please?
dostat další
ručníky.
CouId I speak to the Mohl/a bych
manager, please?
mluvit s
vedoucím?
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
with the TV.
televizí.
Could you help me?
Would you mind
sending someone to
look at it?
Mohl/a/Ii
bys/byste mi
pomoci?
Nevadilo by vám
někoho poslat,
aby se na to
podíval?
Ve vazbách I wonder if I/ you could , Could I/you používáme infinitiv bez to:
I wonder if you could help me? Could you help me?
Po vazbě Would you mind používáme sloveso zakončené -ing:
Would you mind helping me? / Nevadilo by ti, kdybys mi pomohl? (Mohl bys mi
pomoci?)
PAMATUJTE SI
I wonder if I /you could…? Would you mind …? jsou zdvořilejší než
Can/Could I…?
Poznámky:
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Language Summary 8
SB str. 134
Slovní zásoba:
8A Popis domova, bydlení
8B Jak chodit do restaurace
8C Tipy pro cestovatale; slovesné vazby
Se změnou skupiny se mění i význam slovesa.
forget
+ to infinitive
I’m sorry I forgot to call you. (not
remember) / Omlouvám se, že
jsem ti zapomněl(a) zavolat.
PRAVIDLA pro použití dvou sloves ve větě
remember
She remembered to lock the door.
(not forget) / Nezapomněla
zamknout dveře.
try
The divers tried to find the sunken
treasure. (do one’s best) /
Potapěči se pokusili najít
potopený poklad.
She stopped to eat a sandwich
and then continued studying.
(stop for a while) / Přestala, aby
snědla sendvič, a pak
pokračovala ve studiu.
Pokud stojí v anglické větě za sebou dvě slovesa, tvar druhého obvykle závisí na
prvním. Této závislosti se říká verb pattern. V následující tabulce jsou uvedeny tři
základní možnosti:
verb
verb
+ infinitive without to
should
can
must
might
will
+ do
verb
+ to infinitive
plan
would like
need
try
forget
decide
+ verb+ing
enjoy
like
+ to do start
finish
prefer
stop
+ doing
+ ing form
I’ll never forget meeting the
President. (forget a past event)/
Nikdy nezapomenu na setkání s
panem prezidentem.
I don’t remember turning off the
TV. (recall a past event) /
Nepamatuji se, jestli jsem vypnul
televizi.
Try going to bed earlier. (do
something as an experiment) /
Zkus/te si jít lehnout dřív.
He stopped drinking coffee
because it keeps him awake.
(finish, end) / Přestal pít kávu,
protože mu bránila ve spánku.
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS: neukončený minulý děj s předložkami for a since
TIPY PRO STUDENTY:
Některá slovesa mohou patřit do více skupin:
start/like/prefer doing nebo start/like/prefer to do můžeme obvykle použít ve
stejném významu:
I started to write a book. = I started writing a book. / Začal(a) jsem psát knihu.
V britské angličtině je častější vazba sloves like/love + verb+ing:
I like watching TV. (Br); I like to watch TV. (US) / Rád se dívám na televizi.
Angličtina gramaticky rozlišuje situace, kdy děj (činnost) již byl v minulosti
ukončen a kdy děj (činnost) i nadále trvá nebo přetrvávají jeho účinky.
Ukončenou minulost vyjadřuje minulý čas prostý (Past Simple):
I lived in Adelaide. / Žil jsem v Adelaide. (I bez dalšího kontextu nám tato věta říká,
že současná situace je jiná)
I lived in Adelaide for seven years before I moved to Coober Pedy. / Žil jsem v
Adelaide 7 let, než jsem se přestěhoval do Coober Pedy. (Z kontextu vyplývá, jak
dlouho jsem v Adelaide žil a že nyní žiji na jiném místě.)
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Činnost, která v minulosti začala a doposud trvá nebo přetrvávají její následky
vyjadřuje předpřítomný čas (Present Perfect ). Čeština podobné situace vyjadřuje
jinými jazykovými prostředky a střídavě používá čas přítomný nebo minulý:
My family and I have lived in this house for five years. / Moje rodina a já bydlíme v
tomto domě pět let. (před pěti lety jsme v tomto domě začali bydlet a stále v něm
bydlíme). Všimněte si,
si že čeština si v tomto případě vystačí pouze s přítomným
časem.
How long did Luke live in Adelaide? / Jak dlouho žil Luke v Adelaide (víme, že
mluvíme o minulosti a Luke žije nyní někde jinde)
How long + Present Perfect vyjadřuje dotaz na činnost, která stále trvá:
How long has he lived in his underground house? /Jak dlouho žije ve svém
podzemním domě? (on tam stále žije)
Forma otázky je stejná, mění se pomocné sloveso (auxiliary) v závislosti na
použitém čase:
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS: tvar:
pomocné sloveso have + významové sloveso (tvar past participle)
I have seen this film. / Tento film jsem (již) viděl(a).
How long
How long
OPAKOVÁNÍ:
4.1. - Present perfect - kladné a záporné tvary
4.1. - Past participle pravidelných sloves
SB str.159 - seznam nepravidelných sloves
pomocné
sloveso
did
have
has
podmět
I/you/he/she/it/we/they
I/you/ we/they
he/she/it
významové
sloveso
live
lived
been
there?
there?
in Australia?
TIPY PRO STUDENTY
for - vyjadřuje určitý časový interval (jak dlouho):
We’ve been married for six years. / Jsme svoji 6 let.
since - se používá s určitým datem v minulosi (kdy nějaká činnost začala):
Alain’s lived on this boat since 1995. / Alain žije na této lodi od roku 1995.
TIPY PRO STUDENTY:
for - se může použít i ve větě s minulým časem:
I lived in Germany for two years. / Žil jsem v Německu 2 roky (ale teď žiju někde
jinde).
I’ve lived in Italy for two months. / Žiji v Itálii (již) dva měsíce.
How long …?
How long používáme při zjišťování časového intervalu.
How long + Past Simple vyjadřuje dotaz na činnost zahájenou i ukončenou v
minulosti:
Na otázku How long často odpovídáme neúplnou odpvědí:
How long have you lived there? Since … / For … years. / Jak dlouho tam žiješ? Od
roku…./ … let. apod.
Můžeme také vytvořit cílenou otázku na minulost How long ago:
How long ago did you see him? About three months ago. / Před jakou dobou jsi ho
viděl naposledy? Asi před třemi měsíci.
should, shouldn’t , must
should, shouldn’t , must vyjadřují rady.
should - radíme, že je dobré něco udělat:
You should wait for the hostess to start eating first. / Měli byste počat na hostitelku,
než začnete jíst.
shouldn’t - radíme, že je špatné něco udělat (je to špatný nápad):
You shouldn’t ask people how much they earn. / Neměli byste se ptát lidí na to,
kolik vydělávají.
must - radíme velmi důrazně:
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
You must ask the hostess if you can smoke. / Musíte se zeptat hostitelky, jestli smíte
kouřit.
Pamatujte,
Pamatujte že po should, shouldn’t , must následuje infinitiv.
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
tázací
tázací
zájmeno
What
What time
What/What are … like je fráze, kterou zjišťujeme, co ostatní vědí o různých
místech:
What’s Edinburgh like? = Tell me what you know about Edinburgh. / Jaký je
Edinburgh?
Do you like je otázka, kterou zjišťujeme, jak se místa lidem líbí:
Do you like Rome? Yes, I love it. / Líbí se ti Řím? Ano, miluju ho.
What’s/What are … like také používáme, když chceme vědět, jaké podrobnosti si
lidé o místech pamatují:
What’s the city like? / A jaké je centrum?
What are the people like? / A jací jsou tam lidé?
What’s the weathner like? / Jaké je počasí?
What’s the food like? / Jaké je jídlo?
should
podmět
infinitive
Should
I/you/he/she/it/we/they do?
I
arrive?
I
take
something to eat?
Krátké odpovědi tvoříme ve všech osobách s should/shouldn’t.
TIPY PRO STUDENTY:
should/shouldn’t často uvádíme pomocí I think:
I (don’t ) think you should go to work. / (Ne)myslím, že bys měl chodit do práce.
Do you think I should je častá žádost o radu:
Do you think I should take some food? / Myslíš/te, že bych si mohl vzít nějaké jídlo?
Advice je nepočitatelné podstatné jméno:
Could you give me some advice? = Could you give me a piece of advice? / Mohl bys
mi poradit?
Zjišťujeme,
Zjišťujeme, jaká místa jsou.
jsou.
TIPY PRO STUDENTY
Otázka What’s/are … like? je zjišťovací, proto na ni odpovídáme celou větou:
What are the people like? They are very friendly. / A jací jsou tam lidé? Jsou velmi
přátelští.
Poznámky:
INFINITIV v účelovách větách
infinitive with to užíváme k objasnění, proč věci děláme:
I came here to study English. = I came here because I wanted to study English. /
Přišel jsem sem, abych studoval angličtinu (protože jsem chtěl studovat
angličtinu.)
for + noun také vyjadřuje účel:
I went to the shops for some coffee. / Šel jsem do obchodu, abych koupil kávu (pro
kávu).
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Language Summary 9
SB str. 137
verb
Slovní zásoba:
9A Problémy všedního dne
9B Přídavná jména, která popisují pocity
9C Frázová slovesa
break
FRÁZOVÁ SLOVESA
come
PAMATUJTE SI
Slova jako down,in, up mají v angličtině více uplatnění. Ve výrazech: down the
road, in his office, up the street se pojí s podstatnými jmény (mají svůj předmět) a
jsou to předložky.
V jiných výrazech jako: Sit down! Stand up! Go in! nemají předmět, a proto
nevystupují jako předložky, ale částice a patří ke slovesu.
Jestliže slovesa a částice vytvoří slovesa složená ze dvou slov / two-word verbs,
velmi často získávají nový význam a říkáme jim frázová slovesa / phrasal verbs.
Všimněte
Všimněte si, že význam frázového slovesa se mění v závislosti na částici:
look
put
Look at me! / Podívej/te se na mne! - He is looking for his keys./ Hledá své klíče.
Why have you turned off the CD-player? / Proč jsi vypnul CD přehrávač?
run
Frázová slovesa mohou mít i více částic:
verb
move
get
particle(s)
in
on (well) with
sit
put
down
up with
nastěhovat se
vycházet s
někým (dobře)
posadit se
vyrovnat se,
snášet klidně
Frázová slovesa můžeme
překládat doslova (literal phrasal
verbs): move in, sit down, go away,
go back nebo mají přenesený
význam (non-literal phrasal verbs):
get on with, give up, go on, turn up.
take
turn
Frázová slovesa je třeba se naučit zpaměti!
zpaměti Můžeme se je učit ve skupinách podle
slovesa:
particle(s)
down
into
out
up
across
back
round
into
after
for
forward to
up
out
sb up
on
off
into sb.
out of
after
over
over
after
up
off
into
down
on
up
meaning
to stop working (cars, engines, etc.)
to enter a place by force
to begin suddenly (wars, fires, fights, etc.)
to stop for holidays (schools. etc.)
to find sth* by chance
to return
to visit
to inherit sth*
to take care of sb/sth*
to try to find
to expect sth* with pleasure
to try to find a word, name, numer, etc. in a reference
book
to stop a fire burning
to provide sb* with a place to stay
to place clothes on one’s body; to wear
to arrange for sth* to happen at a later time, date etc.; to
postpone
to meet sb* by chance
to finish; to have no more of sth*
to chase
to hit sb/sth* with a vehicle
to take control of sth*
to look like, to behave like
to begin sth* new (a hobby, sport, etc.)
(of aeroplanes) to leave the ground; to depart
to become sb/sth* else
to refuse an offer
to switch on
to arrive
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
* sb - somebody; sth - something
FIRST CONDITIONAL
CONDITIONAL - IfIf-clause / Podmínková věta 1. typu
I’ll call Frank when I get home. / Zavolám Frankovi, až se dostanu domů.
Podmínkové věty 1. typu používáme, když mluvíme o dějích, které jsou v
budoucnosti možné nebo se pravděpodobně stanou, ale nevíme jak určitě.
Souvětí vypadá následovně:
vedlejší věta: If + subject + present tense, hlavní věta: subject + will/won´t +
infinitive
If I’m late again, I’ll lose my job. / Pokud se opět opozdím, přijdu o práci. Hlavní
věta vyjadřuje náš názor na výsledek celé situace.
when
we are certain sth
will happen
as soon as
sth will happen
immediately after
sth else
sth stops
happening at this
time
things are
sequenced
until
TIPY PRO STUDENTY:
V if-clause se NIKDY nevyskytuje will/won’t za if:
If we don’t get there by five, we’ll miss the plane. / Pokud se tam nedostaneme do
pěti, zmeškáme let (letadlo).
Všimněte si, že pokud změníme pořadí vět v souvětí, význam se nemění. Pokud
souvětí začíná vedlejší větou s if, hlavní větu oddělujeme čárkou:
If you get a taxi, you’ll be OK = You’ll be OK if you get a taxi. / Když si vezmeš taxi,
stihneš to (budeš v pohodě).
before/after
if
sth is possible but
it isn’t certain
When I leave school, I’m going to travel for a
year. / Až vyjdu ze školy, chystám se rok
cestovat.
I’ll phone you as soon as I get home. /
Zavolám ti (vám), jakmile se dostanu domů.
I’ll be ready until you come. / Budu hotov než
přijdeš.
Please knock on the door before you come
into the room. / Prosím, abyste zaklepali na
dveře než vejdete do pokoje.
Let´s go for a coffee after the lesson ends. /
Pojďme na kávu, až skončí hodina.
If it rains, we’ll stay at home. / Pokud bude
pršet, zůstaneme doma.
too, too much, too many, (not) enough
Otázky tvoříme změnou slovosledu v hlavní větě.
Will you phone me if you get home early enough? / Zavoláš mi, jestli se dostaneš
domů včas?
Would you buy an expensive jacket if you found a nice one? / Koupila by sis drahé
sako, kdybys jej objevila?
Future time clauses / Vedlejší časové věty v budoucím čase
when, as soon as, before, after a until často používáme pro vyjádření děje
v budoucnosti:
I’ll pack before I go to bed. / Zabalím si, než si půjdu lehnout.
V těchto časových větách, které vyjadřují budoucnost, je sloveso v přítomném
čase.
čase Vnímání budoucnosti je stejné jako v podmínkových větách 1.typu:
too, too much, too many vyjádřují, že něčeho je více, než my chceme:
too + adjective:
adjective I try not to get home too late. / Pokusím se přijít ne moc pozdě.
too much + uncountable noun:
noun He’s got too much work to do. / Má příliš mnoho
práce.
too many + countable noun:
noun I’ve always get too many things to do. / Stále
dostávám příliš mnoho věcí na práci.
not enough vyjadřuje, že něčeho je méně, než my chceme:
not + adjective + enough:
enough She’s not old enough to talk. / Není dost stará na to, aby
mluvila.
not + verb + enough + noun:
noun I don’t have enough energy to do anything in the day./
Nemám dost energie, abych přes den cokoli udělal.
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
enough vyjadřuje, že něčeho je přesný počet nebo množství:
enough + noun:
noun I earn enough money for the whole family. / Vydělám dost peněz
pro celou rodinu.
adjective + enough:
enough I think this place is big enough for us. / Myslím, že toto místo je
pro nás dost velké.
TIPY PRO STUDENTY:
Nezapomínejte,
Nezapomínejte že čeština používá rozdílné jazykové prostředky. Všímejte si jak
používá unfinitiv s to:
I’ve got too many things to do today. / Mám dnes příliš mnoho věcí na práci.
too nepoužíváme ve významu very very:
Porovnejte: He was really tired. / Byl skutečně unavený. vs. He was too tired to
stay awake. / Byl příliš unavený, než aby zůstal vzhůru.
TIPY PRO STUDENTY:
Present continuous používáme, když zjišťujeme časové možnosti:
What are you doing on Tuesday? / Co děláš v úterý?
infinitive with to použijeme po vazbě Would you like …?:
Would you like to come? Chtěl bys/te přijít?
infinitiv without to použijeme po výzvě Why don‘t we …?:
Why don’t we meet for a drink? / Pojďme si dát skleničku. (doslova: Proč bychom
se nesetkali na skleničku?)
pozn. Záporná otázka je v angličtině neobvyklá a používáme ji k vyjádření výzvy nebo údivu: Why
don’t we go together? / Proč bychom nejeli společně.; Don’t you know her? / Cožpak ji neznáš?
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
Yes, I’d love to. a Yes, I’d love to come. vyjadřují souhlas. Samotné: Yes, I’d love.
nestačí!
Jak sjednat schůzku
Poznámky:
asking about people’s arragements
Are you doing anything next Friday?
Are you free on Wednesday?
What are you doing on Tuesday?
saying yes/no
Yes, I’d love to.
I’d love to, but I can’t.
Yes, that’d be great.
inviting sb to
to do sth
Would you like to come?
Why don’t we meet for a drink?
arranging a time and place
Where / What time shall we meet?
How about six thirty?
jak zjistit časovémožnosti
Děláš něco příští pátek?
Máš ve středu volno?
Co děláš v úterý?
souhlas/nesouhlas
S potěšením souhlasím.
Moc rád(a), ale nemohu.
Ano, to by bylo skvělé.
jak vyzýváme ke schůzce
Chtěl byste přijít?
Co se sejít na skleničku?
jak si domluvit čas a místo
Kde/Kdy se můžeme sejít?
Co třeba v šest třicet?
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Language Summary 10
SB str. 139
Slovní zásoba:
10A Slovesa nejčastěji používaná v trpném rodě
10B Neurčitá zájmena
10C Členy: a, an, the, nulový člen
- body a -one zastupují osoby a mají stejný význam: somebody = someone;
anybody = anyone; nobody = noone; everybody = everyone
Pronouns with somesome-, anyany-, nono-, every
people
places
things
1
someone
somewhere
something
2
anyone
anywhere
anything

Zájmena s every- znamenají každý nebo všechen. Jsou vždy v jednotném čísle.
Everyone is watching TV. / Všichni se dívají na televizi.
3
no one
nowhere
nothing
4
everyone
everywhere
everything
somesomenonoanyany-
neurčitá zájmena
osoby
věci a místa
somebody / - one někdo
something
něco
nobody, no one,
nikdo
nothing
nic
no-one
anybody / - one
(?) někdo,
anything
(?) něco,
(–) nikdo,
(–) nic,
(+) kdokoli
(+) cokoli
everybody / - one všichni, každý
everything
všechno
TIPY PRO STUDENTY:
everyevery-
Zájmena, jejichž součástí je somesome-, odpovídají v češtině neurčitým zájmenům
někdo, něco. Používáme je v kladných větách: I’ve heard something. / Něco jsem
zaslechl. Someone bought their clothes for them. / Někdo jim kupoval oblečení.
Use of articles: a, an, the, no article
Zájmena s anyany- můžeme používat v otázkách, v záporných i v kladných větách,
ale překládáme je různě.
V otázkách odpovídají neurčitým zájmenům někdo, něco:
Did you see anybody? / Viděl jsi někoho?
V záporných větách se překládají jako záporná zájmena nikdo, nic:
I can’t see anyone. / Nikoho nevidím.
V kladných větách mají význam kdokoliv, cokoliv:
You can buy anything. / Můžeš si koupit cokoliv.
Použití:
Před povoláním: He was a designer. She works as a teacher.
Když mluvíme o někom
někom nebo o něčem v dané situaci poprvé.
poprvé
Zájmena s nono- odpovídají v češtině záporným zájmenům nikdo, nic. V anglické
větě pak nesmí být sloveso v záporu: I want nothing to eat. / Nechci nic k jídlu.
Nezapomeňte,
Nezapomeňte, že v anglické větě je jen jeden zápor. Porovnejte s češtinou:
No one likes it. (jeden zápor - no one) / Nikdo to nemá rád. (záporné zájmeno i
sloveso v záporu).
a/an - neurčitý člen
Neurčitý člen používáme pouze s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném
čísle, a to i v případě, že před nimi stojí přídavné jméno. Do češtiny ho často
vůbec nepřekládáme, nebo má význam nějaký, jeden:
a shop / obchod, nějaký obchod, jeden obchod
I‘ve got a shop. / Mám (jeden) obchod.
I’ve got a small shop. / Mám malý obchod.
a/an volíme podle toho, jak se vyslovuje slovo, před kterým stojí:
a stojí před vyslovenou souhláskou: a house [email protected]/ dům, a university /i,/
univerzita
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
an stojí před vyslovenou samohláskou: an hour [email protected]/ - hodina, an uncle /UMjk/ strýc
Před zkratkami používáme neurčitý člen podle stejných pravidel:
a CD player / CD přehrávač; an MP3 player / MP3 přehrávač
první zmínka,
nová informace
výskyt,
vazba there is
identifikace
identifikace věcí
ukazujeme na něco
popis osoby nebo věci
povolání/zaměstnání
množství – vazby s of
He has a small shop in Florence .
My father has got an expensive
car.
There’s a flower in the vase.
There is an apple in the box.
This is a DVD player.
It’s an eggplant.
You’re a liar!
That’s an ugly car.
My father is a designer.
Would you like a cup of tea?
Má malý obchod ve
Florencii. Tatínek má drahé
auto.
Ve váze je květina.
V krabici je jablko.
Toto je DVD přehrávač.
To je lilek.
Jsi lhář!
To je ošklivé auto.
Můj tatínek je návrhář.
Dáš si šálek čaje?
the - určitý člen
Použití:
Když mluvíme o něčem, co je v dané situaci již známé jak pro mluvčího, tak i pro
posluchače. Do češtiny tento člen často nepřekládáme nebo používáme
ukazovací zájmena ten, ta, to atd.:
Look at the man over there. / Podívej se támhle na toho muže.

Určitý člen může stát před všemi druhy podstatných jmen v jednotném i
množném čísle. Má vždy stejný tvar, ale rozlišujeme dvě různé výslovnosti:
[Cə] před vyslovenou souhláskou: the book / (ta) kniha
[Ch9] před vyslovenou samohláskou: the apple / (to) jablko

druhá a další zmínky o
The shop was the
(Ten) obchod se stal
lidech a věcech, doplňující beginning of the family základem rodinného
informace
business.
podnikání.
mluvíme o unikátní a
in the world
na světě
jedinečné věci či místě
ve 3. tvaru stupňovaných
přídavných jmen
Gucci is one of the most
famous fashion houses.
věci a okolí v dané situaci
situaci
Let´s stay in the hotel
části věcí – vazby s of
the end of the month,
the middle of the room
obchody a veřejné instituce the butcher’s, the shop,
the cinema
řadové
the f irst, the second
řadové číslovky
některé zeměpis. názvy
the Czech Republic,
the USA
in the morning ,
vazby
play the guitar,
at the weekend,
the news
Gucci patří mezi
nejznámější oděvní
značky.
Pojďme se ubytovat v
hotelu
konec měsíce,
střed místnosti
řeznictví, obchod, kino
první, druhý
Česká republika, USA
ráno,
hrát na kytaru,
o víkendu,
zprávy
Členy nepoužíváme:
nepoužíváme:
Když mluvíme o věcech obecně:
obecně Lots of people love buying clothes. / Mnoho lidí
miluje nákupy oblečení.
Většina názvů měst a států stojí bez členu:
členu It was started in Italy. / Bylo to
zahájeno v Itálii.
Přítomný a minulý čas v trpném rodě / Present and Past
Past Simple passive
Obvyklé pořadí slov v anglické větě je:
podmět + sloveso + předmět + příslovečná určení.
Trpný rod staví do role podmětu předmět.
Věta činná:
činná Ian Fleming (podmět = činitel děje) used this typewriter (předmět =
objekt činnosti)
Věta trpná
trpná:
ná This typewriter (podmět = objekt činnosti) was used by Ian Fleming
(činitel děje)
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Trpný rod používáme v situacích, kdy nás více zajímá, co se stalo,
stalo než kdo tu
činnost vykonal.
Činitel děje se v angličtině nazývá agent.
Struktura věty:
podmět + used to + infinitive
They used to do the shopping. / Byli zvyklí chodit na/ dělat nákupy.
Všechny trpné tvary se tvoří stejně:
stejně:
tvar slovesa být + past participle významového slovesa.
used to se ve všech typech vět chová jako pravidelné významové sloveso:
Zápor:
Zápor:
He didn‘t use to buy their food. / Nebyl zvyklý kupovat jídlo.
Můžeme použít i never:
Most married men never used to do the food shopping. / Ženatí muži nebyli zvyklí
nakupovat potraviny.
Otázka:
Where did you used to live when you were a child? / Kde jsi bydlíval jako dítě?; Did
you use to listen to the music? / Byla jsi zvyklá poslouchat hudbu?
Krátká odpověď:
odpověď
Yes, I did./ No, I didn’t. Ano, byla./ Ne, nebyla.
Question
question
word
Where
auxiliary
subject
is
are
rice
Audi cards
How much
was
Who
were
the Picasso
painting
Elvis´s hair
cuttings
přítomný
prostý
minulý
prostý
past
participle
grown?
made?
sold
for?
used to vyjadřuje pouze minulost, která je často odlišná od přítomnosti:
We used to get up at 6 o‘clock, now we ususally get at 7. / Byli jsme zvyklí vstávat
v 6, ale nyní obvykle vstáváme v 7.
used to - opakovaný děj a zvyky v minulosti
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
TIPY PRO STUDENTY:
In a shop
used to se používá k vyjádření minulých zvyků a opakovaných dějů:
Shopping girlfriends used to help men choose clothes. / „Kamarádky v nakupování“
pomáhají mužům vybírat oblečení.
TIPY PRO STUDENTY:
used to můžeme použít i se stavovými slovesy (be, like, have, want* etc.):
Selfridge used to have a special room only for man. / Řetězec Selfridge míval
speciální místnosti pouze pro muže.
What shop assistant
assistant says
says
Can I help you?
What size do you want?
What size is that one?
I‘ll have a look .. yes, here‘s a medium
The fitting (changing) room‘s over there
* stavová slovesa viz. lekce 3
Po used to následuje vždy infinitiv:
It‘s not as bad as it used to be. / Není to tak špatné, jak to bývalo.
Pay cash a pay by cash má stejný význam platit hotově.
Prodavač
Mohu Vám pomoci?
Jakou chcete velikost?
Jaká velikost to je? (Co máte v ruce?)
Podívám se … any, zde je ‚emko‘
Kabinky* jsou támhle.
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Language Summary 11
Here‘s your change and receipt.
Sedí vám to? (Je vám to?)
Toto je pro vás. Celkem 10 euro.
Jak chcete platit? **
Prosím, zkontrolujte celkovou částku a
podepište se.
Zde máte nazpátek a váš účet.
What customer says
says
I‘m just looking, thanks.
Excuse me.
Have you got this T-shirt in a smaller
(bigger) size,
Can I try it on, please?
OK, I‘ll take it.
Could I have this …, please?
Do you sell …?
Zákazník
Pouze se dívám, děkuji.
Promiňte ?
Máte toto tričko v menší (větší)
velikosti?
Mohu si to vyzkoušet, prosím?
Vpořádku, vezmu si to.
Mohl bych dostat tento …, prosím?
Prodáváte … ?
Jak odhadovat význam z kontextu
Does it fit?
Here you are. That‘s 10 Euro altogether.
How would you like to pay?
Check the amount and sign here, please.
* slovo cabin označuje srub nebo chatu
** u nás je častější otázka: Budete platit kartou?
Poznámky: :
SB str. 141
Slovní zásoba:
11A Kolokace (3): sloveso + podstatné jméno
11B Kriminalita
11C Jak odhadovat význam z kontextu
TIPY PRO STUDENTY
Význam z kontextu můžeme odhadnout proto, že:
1) známe nebo umíme určit slovní druh (podstatné jm., sloveso apod)
2) rozumíme obecnému významu slova a zbytku celé věty
Nezapomeňte
Nezapomeňte
Někdy není nutné znát přesný význam každého slova, abychom pochopili
význam článku nebo povídky.
Jak uvažovat?
It was a severe storm.
- vybrat slovo
- určit slovní druh (pozice přídavného jména)
- význam (kladný vs. záporný)
Lulu barked like a dog to get help - vybrat slovo
- určit slovní druh ( sloveso; -ed = min.čas)
- význam (co dělá pes?)
Present Perfect with just, yet and already - předáváme novou informaci
OPAKOVÁNÍ
Past Simple - tvorba: see LS 2
Present Perfect - tvorba: see LS 4
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
OPAKOVÁNÍ:
Present perfect - použití:
- informujeme o činnostech, které se staly v minulosti, ale jsou se současností
spojeny:: He’s had a car accident.. / Měl nehodu. ( a její následky trvají); Pippa’s just
lost her job! / Pippa právě přišla o práci.
Past Simple - použití:
- hodí se všude tam, kde známe přesný čas(dobu) děje: He hasn’t received the
money for the work he did for you last month.
month / Nedostal peníze za práci, kterou
pro tebe minulý měsíc udělal.
Časové reference:
yet používáme k vyjádření skutečnosti, že se něco ještě nestalo, ale my věříme, že
se brzy stane: I don’t know all the details yet. / Zatím neznám všechny detaily.
(předpokládám, že je brzy budu mít)
just vyjadřuje skutečnost, že se věc před chvílí stala, ale my nevíme přesně kdy:
I’ve just heards that Tim’s in hospital. / Zrovna jsem zaslechl, že je Tim v nemocnici.
already vyjadřuje skutečnost, že se věc stala v minulosti a vcelku dříve, než jsme
předpokládali: He’s already had an operastion. / Je již po operaci.
go má podle významu dvě odlišné formy:
been vyjadřuje odejít a vrátit se zpět
gone znamená odejít a být pryč
Porovnejte:
He’s just been to the shop. / Zrovna byl v obchodě (tj. již je zpátky)
He’s just gone to the shop. / Právě odešel do obchodu. (tj. není tady, je někde na
cestě)
this morning, this afternoon, etc. se používají, pokud ještě trvají v době mluvení:
I’ve seen him this morning. / Viděl jsem ho dnes ráno (tj. před chvílí, je ještě ráno)
I saw him this morning. / Viděl jsem ho dnes ráno. ( ale nyní je již odpoledne nebo
večer)
Relative clauses with who, which, that and where / vztažné věty
Vztažné věty upřesňují, o jaké osobě, věci nebo místě se mluví:
osoba
who/ that
He’s the man who/that was murdered. / On je ten muž,
který byl zavražděn.
Her marriage is the only thing which/that makes her
happy. / Vlastní svatba bylo to jediné, co ji potěšilo.
That’s the place where they found the body. / To je to
místo, kde se našlo tělo.
just a already většinou používáme v kladných větách mezi pomocným slovesem a
past participle: Robin Hall has just phoned. / Právě volal Robin Hall. Ted has
already done three dives. / Ted se už absolvoval tři ponory.
yet obvykle používáme v záporných větách a otázkách a obvykle se nachází na
konci věty: I haven’t done any yet. / Ještě jsem žádnou neudělal. Have you sent him
the cheque yet? / Už jsi mu poslal ten šek?
věc
which/ that
místo
where
TIPY PRO STUDENTY
Jak vyjadřujeme zájem
Br vs. US:
Britská angličtina s výrazy just, yet a already důsledně používá předpřítomný čas:
Have you done it yet? / Už jsi to udělal?
Americká angličtina jen někdy: Did you do it yet?
Krátká otázka vytvořená pomocným slovesem a zájmenem pomůže vyjádřit
zájem nebo překvapení:
Didn’t you? Are you?, etc. / Opravdu? Skutečně?
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Používáme stejné pomocné sloveso se stejným „znaménkem
znaménkem“
znaménkem jaké je ve větě, na
kterou reagujeme:
Hannah’s had twins. Has she? / Hannah se narodili dvojčata. Opravdu?
I didn’t go to work today. Didn’t you? / Dnes jsem nešel do práce. Skutečně?
She’s got four sisters. Has she? / Má čtyři sestry. Doopravdy?
Nezapomeňte,
Nezapomeňte že v přítomném a minulém čase prostém musíme využít pomocné
do a did:
I work for a TV company. Do you? / Pracuji pro televizní společnost. Skutečně?
Výjimka:
Podobně jako u větných dovětků používáme: Aren’t I?
You aren’t in this class. Aren’t I? / Nejste v této třídě. Opravdu?
Poznámky:
Language Summary 12
SB str. 143
Slovní zásoba:
12A Peníze
12B Neobvyklé činnosti
12C Spojky (2)
TIPY PRO
PRO STUDENTY
lend a borrow jsou dvě strany jedné mince:
Chris is lending money to Mark. (tj. peníze půjčuje); Mark is borrowing money
from Chris. (tj. Mark si peníze půjčuje)
Pamatujte si:
si Chris to Mark (lend) / Mark from Chris (borrow)
žádáme o peníze: Can I borrow some money? / Mohu si půjčit nějaké peníze? nebo
také Can you lend me some money? / Můžeš mi půjčit nějaké peníze?
It’s waste of money. - řekneme tehdy, když něco považujeme za zbytečné
utrácení/vyhazování peněz, nebo že něco je příliš drahé: Don’t buy that - it’s
waste of money. / Nekupuj to - to jsou vyhozené peníze.
V souvislosti s penězi používáme slovesa: lend / půjčit; borrow / půjčit si; spend /
utratit; win / vyhrát; lose / prohrát, ztratit; cost / stát (peníze); get / dostat.
Z gramatického hlediska jde o nepravidelná slovesa: viz str. 159.
Spojky (2)
while a when používáme ke spojování událostí, které probíhají ve stejné době.
first, next, then, after, after that a finally používáme k řazení událostí.
while se nejčastěji pojí s průběhovými časy:
While he was studying to be an actor, he used to do magic tricks. / V době, kdy
studoval herectví, byl zvyklý dělat kouzelnické triky.
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
after + podmět a sloveso nebo after + podstatné jméno: He became famous after
he made a TV show. / Stal se známým poté, co vytvořil televizní show. They left
after breakfast. / Odešli po snídani.
after that + podmět a sloveso: After that he lived without food for 44 days. / A
potom žil 44 dní bez jídla.
Nepřímá řeč
Nepřímou řeč používáme tehdy, když chceme vyjádřit něčí názor, zprávu či
konstatování, aniž bychom museli použít přímou řeč citované osoby. Nepřímá řeč
je obvykle uvedena slovesy say a tell.
Po say následuje citovaná věta;:
věta She says (that) she wants a drink.
tell se pojí se zájmenem v přímém
he is in the drama
přímém předmětu:
předmětu Sam tells me (that)
(
club.
Jestliže nepřímá řeč začíná slovesy say nebo tell, v přítomném čase nedochází k
žádným změnám - časy jsou stejné jako v přímé řeči. „ I am writing a test.“ - He
says (tells me) that he‘s writing a test.
Některá zájmena v podmětu se v nepřímé řeči mění následujícím způsobem:
I - he/she; you - I; you (plural) - we; we - they
Jestliže nepřímá řeč začíná slovesy say nebo tell v minulém čase - tj. said, told
told ,
změny jsou v následující tabulce.
Všimněte
Všimněte si,
si že čeština tento časový posun někdy neuplatňuje.
čas přímé řeči
Present simple:
„I like going shopping. “
„Ráda chodím nakupovat.“
Present continuous
„I am going home.“
„Jdu domů.“
čas nepřímé řeči
Past simple:
She said that she liked going shopping.
Řekla, že ráda chodí nakupovat.
Past continuous
She said (told
told us) that she was going
home.
Řekla nám, že jde domů.
Past simple
„You didn‘
didn‘t do the work.“
„Ty jsi neudělal svoji práci.“
Past perfect
The teacher said that I hadn‘
hadn‘t done the
work.
Učitel mi řekl, že jsem neudělal svoji práci.
Present perfect
Past perfect
„I have already been to the library. “ She said (that) she‘d
d already been to the
„Už jsem byla v knihovně.“
library.
Řekla, že už byla v knihovně.
Will
Would
„I will see you tomorrow.“
He said that he would see me the next day.
„Uvidíme se zítra.“
Řekl, že se uvidíme následující den.
Can
Could
I can save 100 pounds a week.
He told me he could save 100 pounds a
week.
be going to
was/were going to
I’m going to work for a charity.
He told me that he was going to work for a
charity.
Reported questions / Otázky v nepřímé řeči
Aby nepřímá řeč vyjádřila otázku, angličtina používá výrazy ask,
ask wonder a want to
know. Posuny v časech jsou stejné jako v oznamovací větě. Jestliže otázka
obsahuje tázací zájmena when/how/why, použijeme tato tázací zájmena i v
nepřímé otázce. Jestliže v otázce není žádné tázací zájmeno, použijeme if nebo
whether.
Všimněte si slovosledu otázek v nepřímé řeči!
čas přímé řeči
“When is Janet coming? “
„Kdy Janet přijde?“
“Can I sit here? “
„Mohu se zde posadit?“
“Will you help me? “
„Pomůžeš mi?“
čas nepřímé řeči
He asked me when Janet was coming.
Zeptal se mne, kdy Janet přijde..
He wondered if he could sit there.
Zajímalo ho, jestli se tam může posadit.
She wanted to know whether/if I
would help her.
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Chtěla vědět, jestli jí pomůžu.
IfIf-clauses - second sonditional / Podmínkové věty 2. typu
Poznámky:
OPAKOVÁNÍ
Podmínkové věty 1. typu používáme, když mluvíme o dějích, které jsou v
budoucnosti možné nebo se pravděpodobně stanou. Souvětí vypadá následovně:
(vedlejší věta) If + podmět + přítomný čas, (hlavní věta) podmět + will/won´t +
infinitiv
Podmínkové věty 2. typu používáme, když mluvíme o situacích, o kterých
neočekáváme, že nastanou. Tato podmínka má tuto strukturu: (vedlejší věta) If +
podmět + minulý čas, (hlavní věta) podmět + would/wouldn‘
would/wouldn‘t + infinitiv
Všimněte si, že pokud změníme pořadí vět v souvětí, význam se nemění. Pokud
souvětí začíná vedlejší větou s if, hlavní větu oddělujeme
oddělujeme čárkou.
Podmínkové věty 2. typu používáme, když vyjadřujeme přítomnost nebo
budoucnost. Často vyjadřují opak pravdy nebo současnosti:
If I had enough money. I’d buy that jacket. ( momentálně nemám moc peněz)
If I had some free time, I’d go with you. (teď ale nemám čas)
Otázky tvoříme změnou slovosledu v hlavní větě.
What would you do if I won a parachute jump? / Co bys udělal, kdybych vyhrála
skok padákem?
If someone asked you to hold a tarantula, what would you do? / Kdyby tě někdo
požádal, abys podržel tarantuli, co bys udělal?
1. typ vs. 2. typ
If she studies hard, she’ll pass the exam. (reálná situace: - je to dobrá studentka,
když bude pilně studovat, udělá zkoušku)
If she studied hard, she’d pass the exam. (naše úvaha: není to moc dobrá studentka
a také moc nestuduje, nemyslíme si, že zkoušku udělá).
Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE
Download

Face2Face: Pre-Intermediate, studijní příručka