V R AT ù N Í N
NOVÉ SYROVICE
GRASELWEG
GRASEL‘S PATH
VRATùNÍN
S L AV O N I C E
DOBERSBERG
A P¤EHLED OSTATNÍCH STEZEK
ÜBERSICHT DER ÜBRIGEN WEGE
VIEW OF OTHER PATHS
WWW.GRASELOVY-STEZKY.CZ
1 : 23 0 . 0 0 0
N O VÁ B Y S T ¤ I C E
Místní greenways na ãesko - rakouském pomezí
P¤EHLED OSTATNÍCH STEZEK
ÜBERSICHT DER ÜBRIGEN WEGE
VIEW OF OTHER PATHS
SLAVONICE
Délka trasy • Länge • Trail lenght: 23 km; Informace • Auskunft • Informations:
Slavonická renesanãní, o.p.s., tel.: +420 384 493 884, +420 724 919 413, [email protected]
Regionální informaãní stfiedisko, tel.: + 420 384 493 320, e-mail: [email protected]
DOBERSBERG
Délka trasy • Länge • Trail lenght: 18 km; Informace • Auskunft • Informations:
Naturpark Dobersberg, Führungen Hr. K. Wettstein, tel.: +43(0)284 326 012, e-mail: konrad.wettstein.at
NOVÉ SYROVICE
Délka trasy • Länge • Trail lenght: 10 km; Informace • Auskunft • Informations:
Obecní úfiad Nové Syrovice, tel. +420 568 453 021, e-mail: [email protected]
NOVÁ BYST¤ICE
Délka trasy • Länge • Trail lenght: 29km; Informace • Auskunft • Informations:
Informaãní stfiedisko Nová Bystfiice, Mírové nám. 53; tel.: 384 386 909; e-mail: [email protected]
ZNAâENÍ STEZEK
MARKIERUNG DER WEGE
TRAIL MARKING
Stezka je znaãena Ïlut˘m terãem na hnûdém podkladu, orámovaná bíl˘m písmenem «G». V Rakousku je znaãení odli‰né.
Der Pfad hat eine eigene Markierung: ein gelber Punkt auf
braunem Hintergrund, der in ein weisses «G» eingerahmt ist.
In Österreich gilt eine besondere Markierung.
The trail is marked by a yellow disc on brown background
framed by the letter "G". Marking is different in Austria.
Graselovy stezky © Slavonická renesanãní, o.p.s.
Design a produkce © Studio Svestka; Foto: L. Dziacek, P. ·vestka, K. Hrub˘ a archiv SRS; Mapy © Kartografia, a.s.
Vydala Slavonická renesanãní, o.p.s. v roce 2008, za pfiispûní partnerÛ projektu - Nová Bystfiice, Nové Syrovice, Vratûnín,
Slavonice. Tato mapa je spolufinancována z prostfiedkÛ EU v rámci iniciativy Spoleãenství INTERREG IIIA.
Vydejte se s námi po stezkách místy, kde loupil
a skr˘val se obávan˘ «grázl» Johann Georg Grasel.
JiÏ jako mladík se tento syn Ïebraãky a rasa stal
smûl˘m vÛdcem loupeÏné bandy, které se obával
cel˘ kraj. Dodnes Ïije v písních a lidov˘ch vyprávûních.
Graselovy stezky vedou po obou stranách ãesko
- rakouské hranice, územím mezi jihoãeskou Novou
Bystfiicí a Nov˘mi Syrovicemi. Tvofií pût v˘letních
okruhÛ: Slavonice – Dolní Bolíkov (23 km), Vratûnín
(7 km), Nové Syrovice (10 km) a Nová Bystfiice (29 km).
Hranici pfiekraãuje stezka vedoucí ze Slavonic do
Dobersbergu (18 km).
Vstupte do nedotãené a ãisté krajiny se stinn˘mi lesy, projdûte se alejemi starobyl˘ch cest. Na
Graselov˘ch stezkách objevíte sotva znatelné stopy
Ïivota na‰ich pfiedkÛ, mytická zákoutí, pfiekvapivé
vyhlídky, kamenná pole, snad dávná obûti‰tû KeltÛ.
Zveme vás k putování krajem, kter˘ vás obohatí
svou skrytou pfiírodní silou.
Lokale «greenways» im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet
Kommen sie mit uns auf Wanderungen durch eine
wunderschöne Naturlandschaft, wo sich früher
der berüchtigte «Grasel»
(tschechisch für «Halunke») - Johann Georg Grasel
versteckte und seine Raubzüge durchführte. Bereits
in seinen jungen Jahren
war der Sohn einer Bettlerin und eines Abdeckers ein
berüchtigter und in Lande
bekannter Bandenführer.
Bis heute lebt er in Volksliedern und Erzählungen.
Diese fünf Graselwege
füh ren an beiden Seiten
der tschechisch-österreichischen Grenze durch das
Gebiet zwischen Nová Bystfiice (Neubistritz) und
Nové Syrovice (Neu Serowitz).
Vorläufig existieren fünf Wanderungen: Slavonice
(Zlabings) –Dolní Bolíkov (23 km), Vratûnín (7 km),
Nové Syrovice (10 km) und
Nová Bystfiice (Neubistritz)
(29 km). Die Wanderung
von Slavonice nach Dobersberg führt über die Staatsgrenze (18 km).
Genießen Sie die unberührte Natur, die dichten
Wälder, betreten Sie die Alleen der altertümlichen Pfade. Unterwegs entdecken Sie
die kaum noch sichtbaren
Spuren des früheren Lebens,
mythische Winkel, überraschende Ausblicke, Steinfelder, gar alte Kultstätten der
Kelten. Wir laden Sie ein in eine Gegend, die Sie mit
ihrer verborgenen Naturkraft bereichern wird.
Local Greenways on the Czech-Austrian Border
Join us in a walk through the places where the
fearsome robber Johann Georg Grasel used to
live and hide out. His name became an eponyme
for a blackguard. A son of abeggar woman and
a knacker, he became the bold leader of a band
of robbers that was the scourge of the entire region. To this day, he is mentoned in folk songs
and tales.
The Grasel Trails run on both sides of the
Czech- Austrian Border, through the area between Nova Bystfiice, South Bohemia, and Nove
Syrovice. There are five walking routes: Slavo-
nice – Dolní Bolíkov (23 km), Vratûnín (7 km),
Nové Syrovice (10 km), Nová Bystfiice (29
km), and the trail from Slavonice to Dobersberg
(18 km) crosses the border.
Enter this clean unspoiled countryside with
shady forests and walk the old tree lined roads.
On the Grasel trails, you will discover some
barely visible traces of our forebears, fascinating spots, surprising vistas, and stone fields that
might be ancient Celtic sacrifice sites. We invite
you for a walk through a country that will enrich
you by its hidden natural powers.
Ná
ve
su
ob
e
cn
o
íh
úfi
ad
a
ch . J
So sv
u
Ne
a
an
0,5 km
p
om
uc
ké
1
ho
í Ï
dn kfií 2
íro ˘
pfi Bíl
- e
ka ac
íd zerv
l
h
Vy re
2 km
Vratûnín
1,5 km
4
rã
–
a he
nk a U
á
ud n
st ka
á oã
at db
l
Z o
3
1 km
ice
2 km
E8
Ko
st
e
o
lB
1,1 km
Ïíh
o
Vratûnín
la
Tû
Le
sn
í
b
ry
1,7 km
ní
j a am
slu k
a ovy
v
r
elo lle
as hi
Gr Sc
ky
3,4 km
en
y
Vo
3,0 km
d
ní
la
pi
Pe
Fr
n
an
o
ík
zo
v
s
uz
k˘
Ps
í
k
ám
b
hfi
en
ito
v
Vy
0,5 km 0,2 km 0,9 km
h
k
líd
a
na
d
Ru
d
ol
ce
m
11,4 km
0,8 km
Slavonice
âesk˘ Rudolec
1 : 70.000
Dolní Bolíkov
GRASELOVA STEZKA / VRATùNÍN
N
1
e
áv
su
ob
ec
ní
ho
úfi
a an
ch v. J
o
S s
ad
a
2
0,5 km
Vratûnín
u
Ne
po
m
k
uc
éh
o
í Ï
dn kfií
ífi ro íl˘
p
- eB
ka rvac
d
í
hl ze
Vy re
– erã
ka Uh
n
á a
ud n
st ãka
á o
at b
Zl od
3
2 km
ice
4
1,5 km
1 km
E8
1
2 km
Vratûnín
Délka trasy • Länge • Trail lenght: 7 km; Informace • Auskunft • Informations:
Obecní úfiad Vratûnín, tel.: +420 515 298 238, e-mail: [email protected]
m
ce
Stezka zaãíná
y u budovy obecního vúfiadu,
nv minulosti
ol
e
n
d
o
e
ík kám
Tû znal. V nedalekém DrosenRu
Vratûnín Grasel dobfie
v˘znamné
silnici smûrem
j a mpo‰tovní stanice. Vede
o
y
en ˘po
d
lu y ka
h
k
P
a
s
í
í
k
v
Ï krádeÏe poprvé
n
dorfu byl za drobné
kvhraniãnímu
pfiechodu doilarakouského
a v
zs
bn vûznûn jiÏ ve
toDroksendorfu.
a
Bo
o lero
ry
biNepo
lZa
í p sv.zouJana
d
fi
e
í
el
í
l
sv˘ch pûti letech.
V
Graselovû
mládí
romantická
hfibitovem,
u
sochy
muckého
n
l
h
i
t
s
s
d
h
a h
sn
an sí
Vy polní cestu.
P
Fr znaãkou
Vo
Le Dyje se pozdûji, v doG-r Scodboãuje spolu se zelenou
Ko horním tokem
vyhlídka nad
na
einen Waldweg dem Waldrand entlang und weiter
bû jeho pronásledování, stala strategickou pozoroU lesa pokraãuje po silniãce dál, podél státní hranice
auf der Straße nach Uherãice. Hier steht ein großes
11,4 km
1,1 km
1,7km
3,4km
3,0km
0,5km 0,2km 0,9km 0,8km
Renaissance Schloß des Collalt Geschlechts mit vier
vatelnou pfii cestách z Rakouska na Moravu a zpût.
s Rakouskem. Zanedlouho silnice konãí a âesk˘
stezkaRudolec
Slavonice
Hofräumen, einem französischen Garten und eisbíhá pû‰inou k vyhlídce, která láká k odpoãinku.
nem englischen Park mit romantischen Bauten. Das
Po pravé stranû se rozkládá pfiírodní rezervace Bíl˘
Schloß wurde während des kommunistischen RekfiíÏ. Z vyhlídky je nádhern˘ pohled do údolí Dyje,
na prudké a slunné skalnaté svahy. Stezka se vrací
gimes ruiniert (Armeeunterkunft, Landwirtschaftlizpût na silnici, po chvíli odboãuje vpravo na lesní
che Genossenschaft, Frauengefängnis), es kehrt jetzt
cestu vedoucí po hranici lesa a dále opût po silnici
langsam ins Leben zurück. Der Weg geht zurück
k Uherãicím. Zde stojí velk˘ renesanãní zámek
nach Vratûnín, biegt ab zur Zlatá studánka (Goldirodu CollaltÛ se ãtyfimi nádvofiími, francouzskou
gen Quelle) und geht entlang des Bachs von Vratûnín
zahradou a anglick˘m parkem s romantick˘mi
über den ehemaligen Kreuzweg mit Kapellen.
stavbami. Za totality zdevastován (armáda, JZD,
Ïenská káznice), nyní se pomalu probouzí k Ïivotu.
Grasel Lookout
Stezka se ale vrací zpût do Vratûnína, odboãuje ke
Grasel was familiar with Vratûnín. In nearby
Zlaté studánce a podél Vratûnínského potoka vás
Drosendorf, he served his first prison sentence for
provede b˘valou kfiíÏovou cestou s kapliãkami.
petty theft at the tender age of five years. When
he was later a wanted man, the romantic lookout above the Dyje river became a strategic obserGrasels Aussichtspunkt
entlang Richtung Grenzübergang nach Österreich.
vation point during his crossings between Austria
Grasel kannte Fratting sehr gut. Bereits im AlNach dem Friedhof, bei der Hl. J. Nepomuk Statue,
and Moravia.
ter von fünf Jahren wurde er im nahen Drosendorf
biegt er jedoch gemeinsam mit dem grün bezeichThe trail starts at the local office, formerly an
für kleinere Diebstähle das erste Mal eingesperrt.
neten Wanderweg ab auf einen Feldweg. Am Wald
important stagecoach stop. It goes along the road
Der in seiner Jugend noch romantische Aussichtsführt er weiter auf einer Straße der österreichischen
toward the border crossing to Austria. Past the
punkt über der Thaya wurde später, in der Zeit der
Staatsgrenze entlang. Bald endet die Straße und der
cemetery, at the St. John of Nepomuk statue,
Verfolgung, zum strategischen Beobachtungspunkt
Pfad führt hinunter zum Aussichtspunkt, der zur
it turns to a dirt road marked by a green sign. It
bei seinen Reisen von Österreich nach Mähren und
Rast einlädt. Rechts liegt der Naturpark Bíl˘ kríÏ
continues along the forest on a small road along
zurück.
(Weißes Kreuz). Vom Aussichtspunkt erblicken wir
the Austrian border. The road ends here and the
Der Weg beginnt beim Gemeindehaus, einer
das Thayatal und die steilen und sonnigen Hänge.
trail descends to a viewpoint, a good place for a
ehemals wichtigen Poststation. Er führt der Straße
Der Pfad führt zurück zur Straße, dann rechts auf
Grázlova vyhlídka
la
Dolní Bolíkov
rest. On the right is the Bíl˘ kfiíÏ natural reserve.
The lookout offers a beautiful vista over the Dyje
river valley and its steep sunny rocky slopes. The
trail returns to the road, after a while turns right
to a dirt road skimming the edge of the forest, and
continues on the road to Uherãice. Here, you will
find an extensive Renaissance castle of the Collalte family boasting four courtyards, a French formal garden, and English style park and romantic buildings. During the Communist era, it was
devastated. It served first to the army, then to the
local farmers‘ cooperative and then as a prison
for women. Now it is being slowly revived. The
trail now returns to Vratûnín, turns to the Golden Spring and along the Vratenin Creek, we pass
Stations of the Cross with little chapels.
Download

Vratěnín - Graselovy stezky