5– 6/2011
5–6/2011
Výroba
a regenerace
forem a jader
rychle a ekologicky
Navštivte nás na
mezinárodním veletrhu
GIFA 28. 6.–2. 7. 2011
výstaviště Düsseldorf
pavilon 12, stánek C 50
časopis pro slévárenský průmysl
Foundry Industry Journal
r o č n í k L I X . 2 0 11 . č í s l o 5 – 6
131 PLÁNEK VÝSTAVNÍ PLOCHY – GIFA 2011
v
"
"!
obsah
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™®ć ¯¨ «©ªª
t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / p ř e d s t a v e n í f i r e m n a v e l e t r h u G I F A 2 0 11
s p e c i a l t o p i c / p r e s e n t a t i o n o f f i r m s a t t h e G I F A F a i r 2 0 11
ÚVODNÍ SLOVO
132
GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST 2011 v Düsseldorfu
PŘEDSTAVENÍ VYSTAVOVATELŮ NA VELETRHU
GIFA 2011
134
Löchte,K.– Ivanov,S.– Pacal,L.
Použití mechanického regenerátu směsi s fenol-rezolovým pojivem
vytvrzované CO2 (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
À¿º™«©ªª
136 Konzistence aplikace nátěru, koncept Total Coating Management
(FOSECO, Ostrava)
140 COMMEXIM GROUP a. s. (Commexim Group a. s., Říčany)
142 Společnost ASK Chemicals se prezentuje na veletrhu GIFA 2011 (ASK Chemicals GmbH, Německo)
146 Plně automatizované průběžné tryskací zařízení se závěsným dopravníkem
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny
v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů,
které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se
řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku
tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním
zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou
lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání
zadavatele korigovány. SDO.
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
Redakce / editorial office:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +421 244 455 238,
fax: +421 244 455 239.
Vychází 6krát ročně. 6 issues a year
Číslo 5–6 vyšlo 14. 6. 2011.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
pro opracování různých ocelových dílů
(RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
148 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
150
Szlauer,M. a kol.
Příprava jádrové směsi cold box (FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno)
152 KERAMOST, a. s. – tradiční partner sléváren (KERAMOST, a. s., Most)
156 Slévárny Třinec, a. s.
158 Over 90 years of experience in die casting (TTS Polak s. r. o., Mimoň)
160 Automatizace výrobních procesů v oboru slévárenství (TIESSE PRAHA, Praha)
162
Nesrsta,V.
Pojďme spolu mimo EU (EGAP)
166
Wa g n e r, P. – Vá c l a v í k , Z .
Formovací linky a mechanizace formování WÖHR (AAGM GmbH, Bopfingen,
Německo; Wöhr CZ s. r. o., Brno)
170
Zákazníkům na dosah (Wheelabrator, Příbram)
174
Snižování výrobních nákladů ve slévárně DSB EURO, s. r. o., Blansko
ODBORNÉ ČLÁNKY
175
P ě n i č k a , P.
Sledování a porovnání dilatačních změn při tuhnutí odlitků ze slitin zinku
Monitoring and comparison of dilatation changes during solidification of castings from zinc alloys
Z PRAXE
178
J e l í n e k , P. – B e ň o , J . – M a t ě j k a ,V.
Termostabilita bentonitů a rozpadavost bentonitových směsí
Thermostability of bentonites and collapsibility of bentonite mixtures
7 – 8 / 2 0 11 k o n f e r e n c e A L U M I N I U M 2 0 11 / A L U M I N I U M
c o n f e r e n c e 2 0 11
GIFA
Düsseldorf
Německo
28. 6.–2. 7. 2011
www.gifa.de
184
Odehnal,J.
Filtrace těžkých ocelových odlitků
Filtration of heavy steel castings
RUBRIKY
OBÁLKA
Zprávy Svazu sléváren České republiky
Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
FOSECO, Ostrava
Recenze
HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
Aktuality
ASK Chemicals Czech s. r. o., Brno
Zprávy České slévárenské společnosti
Vysoké školy informují
Slévárenské konference
Blahopřejeme
Nekrolog
Z historie
Ediční plán Slévárentví 2011
inzerce
167 AAGM GmbH, Bopfingen, Německo; 169 LAEMPE + PANÁČKOVÁ s. r. o., Wöhr CZ s. r. o., Brno
144 ABP Induction Systems GmbH, Německo
143 ASK Chemicals GmbH, Německo
199 AXIOM TECH, spol. s r. o.,
147
169
168
141
189
174
139
163
189
130
183 Linde Gas a. s., Praha
195 Lungmuss Feuerfest Tschechien
138 Maschinenfabrik Gustav Eirich
Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
Calcom ESI SA, Švýcarsko
165 METOS v. o. s., Chrudim
183 MK Industrievertretungen GmbH, CIPRES FILTR BRNO s. r. o., Brno
Německo
COMMEXIM GROUP a. s.,
Říčany u Prahy
155
Oskar FRECH GmbH + Co. KG,
Německo
DIAMANT-SERVIS, Kladno
DSB EURO s. r. o., Blansko
Düker, Německo
EGAP, a. s., Praha
EKOGLOBAL s. r. o., Pardubice
FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice
u Brna
B. V., Holandsko
164 I.M.F. s. r. o., Sedlčany
153 KERAMOST, a. s., Most
173 Küttner GmbH & Co. KG, Německo
148
154
189
146
Tisk Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, telefon: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 29. 4. 2011, do tisku 27. 5. 2011.
Náklad 1 000 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
s. r. o., Brno
Žďár nad Sázavou
151 FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno
172 GRAPA, s. r. o., Kutná Hora
154 HOLMATRO Industrial Equipment
Praha
i n ze r c e
190
191
196
197
200
201
202
202
203
206
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
GmbH & Co KG, Německo
PBS Velká Bíteš, a. s.
REALISTIC, a. s., Karlovy Vary
ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
145 SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice
127 SHENGQUAN GROUP SHARE-
HOLDING Co, Ltd., Čína
157
172
161
158
171
195
Slévárny Třinec, a. s., Třinec
Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
TIESSE PRAHA, Praha
TTS Polak s. r. o., Mimoň
Wheelabrator, Příbram
48. slévárenské dny ®
redaktorka / editor
Mgr. Milada Haasová
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Ivo Žižka, předseda
Autobahn/
Motorway A44
0,5 km
Rhein
R
Rh
hei
he
ein
n
Logistikzentrum
Logistics Center
6
722
CCD Stadthalle
Zoll,
Spediteure
Customs,
Forwarders
Messe-Einfahrt/Tor 1
Fair entrance/Gate 1
Heinz-Ingenstau-Str.
0
Messe Nord
1
4
2
5
897
722
896
722
0–2
7
City
17
9
8b
Nordpark
Nord/North
8a
CCD Pavillon
Süd/South
Congress
Center
Düsseldorf
CCD Süd
3
7a
Polizei, Fundbüro
Police, Lost property office
78
U-Bahnhof
Tram Station
CARAVAN CENTER
Rheinbad
896
Restaurant
Café
Werkstatt
Workshop
16
10
78
Magazin
Storeroom
S
13
897
hst
raß
e
896
Congress
Center
Düsseldorf
CCD Ost
722
to
450 ckume
m r Kirc
Ost/East
Löbbecke Museum
+ Aquazoo
722
12
78/79
*Nur für Pendelbusse
(nicht bei allen Veranstaltungen geöffnet)
*For shuttle buses only
(not available for all events)
(Nord-Ost)*
(North-East)*
15 14
11
897
Am
78
in
Ha
usc
hst
raß
e
Pendelbusspur
Shuttle bus
Düsseldorf
Fashion
House 1
Thewissen
weg
Be
ckb
B8
28 June – 2 July 2011 • Düsseldorf, Germany
m
4k
Inn
ens
tad
t
Düsseldorf
Fashion
House 2
Freiligrathplatz
F
Ai lugh
rp af
or e n
t3 3
km km
The Bright World of Metals
km
y4
Cit
Kai
ser
swe
rth
er
Str
aße
raß
e
e
raß
r St
ame
terd
Dan
zig
er S
t
Rot
km
t 4 km
tad
ens City 4
Inn
79
Duisburg
Hallen/Halls
13 + 14
Hallen/Halls
3+4+5
Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany
Tel. +49 (0)2 11/45 60-01
Fax +49 (0)2 11/45 60-6 68
www.messe-duesseldorf.de
CCD Ost/CCD Süd
Kongresse/Congresses
Halle/Hall 7.0
Verbände/Associations
Institutionen/Institutions
Hochschulen/
Colleges and universities
Hallen/Halls
9 + 10
Hallen/Halls
10 – 13
15 – 17
ú vodn í slovo
G I FA , M E T E C, T H E R M P R O CE S S a N E W C A S T 2011
GIFA, METEC,
THERMPROCESS
a NEWCAST 2011
v Düsseldorfu
Do zahájení „BIG FOUR“ v oborech slévárenství a tepelného
zpracování skutečně již mnoho času nezbývá. Po čtyřech letech se v termínu od 18. června do 2. července znovu otevřou
brány düsseldorfského výstaviště světové přehlídce širokého
spektra nejmodernějších technologií, strojního zařízení, surovin, měřicí a zkušební techniky. Organizátory očekávaný
počet více než 1 700 vystavovatelů z desítek zemí světa představí mezinárodní odborné veřejnosti vše týkající se kovů
a procesů jejich zpracování. Čtyřletý inovační cyklus se bezpochyby promítne i v hodnotném doprovodném programu
ke každému z těchto čtyř odborných veletrhů. V expozicích
vystavovatelů i v programu přednášek a seminářů jistě zazní
pojmy efektivnost a ochrana životního prostředí, které se odrazí v orientaci na úspory energií i materiálů a na nízkoemisní
systémy. V centru pozornosti budou komplexní automatizace
a robotizace výrobních procesů, nové materiály a nové trendy, které se prosazují ve fázi technické přípravy výroby v podobě využití počítačové techniky, jako je konstruování odlitků
ve 3D, počítačová simulace lití a rychlá výroba prototypů.
G I FA 2 0 1 1 – 1 2 . m e z i n á r o d n í s l é vá r e n s k ý
ve l e t r h
Veletrh GIFA, který se v Düsseldorfu bude konat již podvanácté, je světovým místem setkání pro slévárenský obor. S osmi
sty vystavovatelů je z celé čtveřice nejsilněji obsazeným veletrhem. Veletrh GIFA poskytuje nezkreslený obraz o stavu
a úrovni trhu a inovací slévárenského oboru v celosvětovém
kontextu. Jeho obsahová náplň pokrývá celý řetězec výrobních
postupů se zastoupením komplexních slévárenských zařízení
a strojů, výrobu modelů a forem, manipulační a automatizační techniku, techniku kontroly a měření, zařízení na ochranu
pracovního a životního prostředí až po ekologickou likvidaci
odpadů. V nabídce vystavovatelů budou také zařízení pro tavírny, výrobu jader a forem, úpravu a regeneraci formovacích
směsí a také operace spojené s dokončováním odlitků. V doprovodném programu budou mít opět své místo již osvědčené
projekty WFO Technical Forum a GIFA Treff.
METEC 2011 – 8. mezinárodní m e t a l u r g i c k ý ve l e t r h
Tento veletrh svojí nabídkou oslovuje široké spektrum uživatelů. Mezi odbornými návštěvníky s vysokým podílem manažerů s rozhodovací pravomocí o nákupu investic tvoří významnou skupinu zástupci oceláren a ostatních producentů
oceli. Další velkou skupinu představují odborní návštěvníci
ze strojírenských a průmyslových oborů zaměřených na zpracování železa, oceli a neželezných kovů, na obchod a služby.
132 S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
Nedílnou součástí veletrhu jsou doprovodné kongresy „EMC“
a „InsteelCon“.
V letošní nabídce vystavujících firem budou převažovat zařízení na výrobu a úpravu surovin a základních materiálů k výrobě surového železa, oceli a neželezných kovů, zařízení pro
odlévání a tvarování oceli a neželezných kovů, zařízení na
ochranu životního prostředí a k životnímu prostředí šetrnou
likvidaci odpadů. Důležitou součástí veletrhu bude oblast elektrotechniky, elektroniky a měřicí a kontrolní techniky.
Zpracovatelský průmysl klade na výrobce oceli, železa a neželezných kovů stále vyšší požadavky. Např. moderní způsoby
kontinuálního lití umožňují výrobu extrémně tenkých, za tepla válcovaných plechů o mimořádné šířce a tloušťce menší než
jeden milimetr. Tyto technologie dnes dovolují zpracovávat
vedle nízkouhlíkatých také ušlechtilé a trubkové oceli i vysoce
pevné, nízkolegované oceli. V blízké budoucnosti se tímto způsobem předpokládá i zpracování dvoufázových ocelí. Poslední
ročník veletrhu zaznamenal mimořádný zájem odborných návštěvníků z Asie. Jejich podíl na celkovém počtu zahraničních
návštěvníků představoval plných 29 % s vedoucím postavením
Indie. Z evropských zemí si přední místo na veletrhu udržují
návštěvníci z Rakouska a Itálie.
TH E R M P R O C E S S 2 0 1 1 – 1 0. m e z i n á r o d n í
ve l e t r h t e p e l n é h o z p ra c ová n í
Tento veletrh má bezprostřední vztah k ostatním třem paralelně probíhajícím veletrhům. Jedná se o vedoucí světový veletrh průmyslových pecí a tepelného zpracování obecně.
Funguje proto jako hnací motor celého oboru. Jednou z jeho
předností je vysoké procento zahraničních vystavovatelů,
které v roce 2007 dosáhlo 42 %. I tím veletrh dokládá, že je
relevantní prakticky pro celosvětový trh v tomto oboru.
V nabídce veletrhu stojí tradičně v popředí obory tepelného
zpracování kovů v průmyslu a termické procesy zpracování železa a ostatních kovů. S tím přímo souvisí i prezentace komponentů, vybavení a pomocných materiálů, namátkou alespoň
armatury, materiály používané při konstrukci pecí a k výrobě
plynu, komponenty pro tavné technologie nebo čerpadla.
Vzhledem k energetické náročnosti výrobních procesů věnuje
nomenklatura veletrhu zvýšenou pozornost ochraně životního
prostředí a energetickým úsporám v zařízeních tepelného zpracování, především v průmyslových pecích, které patří k velkým
odběratelům energie. Novinkami veletrhu budou nové typy
hořáků s nízkými emisemi a vysokou efektivitou. Další způsoby úspory energie představí výrobci regenerátorů, rekuperátorů či výměníků tepla instalovaných přímo u hořáků, čímž lze
dosáhnout vysokých teplot předehřátého vzduchu a tím i vysoké tepelné účinnosti. Vliv na snížení spotřeby energie mají
i nové typy ventilátorů, čerpadel a elektromotorů. Žáruvzdorné materiály budou v rámci doprovodného programu předmětem sympozia a projektu „Feuerfest-Kolloquium“.
N E WC A ST 2 0 1 1 – 3 . m e z i n á r o d n í ve l e t r h
přesného lití
Nejmladší z dosud uváděných specializovaných veletrhů, který nicméně vykazuje pozoruhodný růstový potenciál. Již při
druhém ročníku pořádání v roce 2007 se veletrhu zúčastnily
více než tři stovky firem s orientací do tří stěžejních oblastí,
které tvoří odlévání železa ve slévárnách litiny, temperované
litiny a oceli, dále odlévání neželezných kovů (slitiny hliníku,
zinku, mědi, hořčíku, niklu a dalších neželezných kovů) a konečně oblast služeb, v rámci níž působí slévárny také jako do-
G I FA , M E T E C, T H E R M P R O CE S S a N E W C A S T 2011
ú vodn í slovo
davatelé IT řešení speciálně vyvinutých pro slévárenský obor.
Jedním z typických znaků vystavovatelů zúčastněných na tomto veletrhu je především široké spektrum slévárenských produktů od několikatunových odlitků až po přesné miniaturní
součástky určené např. pro zdravotnictví. Charakteristické pro
návštěvníky je rozmanitost cílových skupin, které veletrh oslovuje. Tu největší, s podílem 20 %, reprezentují odběratelé
z automobilového průmyslu. Další důležité skupiny zákazníků představují zástupci výroby, konstrukčních kanceláří
a nákupčí z odvětví stavebního, leteckého, kosmického a elektronického průmyslu a zdravotnictví. Snahou vystavovatelů
bude názorně předvést špičkové novinky, které umožňují
využití odlitků prakticky ve všech oborech techniky. Součástí
doprovodného programu veletrhu bude vyhlášení výsledků
mezinárodní soutěže NEWCAST Award, jejímž cílem je ocenit
ty exponáty, které dokumentují výhody technologie lití proti
jiným výrobním technologiím.
Česká republika bude mít letos v Düsseldorfu důstojné
zastoupení. Čtveřice veletrhů se zúčastní celkem 33 firem,
jejichž expozice obsadí výstavní plochu 533 m2. I přes složitou
situaci vlivem doznívající ekonomické krize je to ve srovnání
s posledním ročníkem o šest firem a 78 m2 více než v roce
2007. Nejsilnější česká účast – bezmála 300 m2 – bude na veletrhu NEWCAST.
BV V Fa i r Trave l
Kromě toho mohou zájemci o návštěvu těchto technologických
veletrhů využít nabídky výhradního prodejce vstupenek na
akce Messe Düsseldorf pro ČR, společnosti BVV Fair Travel.
Tato společnost pro návštěvníky organizuje také autokarový
zájezd na veletrhy včetně ubytování.
Vstupenky, katalogy: Miroslav Kožnar, tel.: 541 159 190,
[email protected]; autokarový zájezd: Marcela Frnková,
tel.: 541 159 175, [email protected]
M e s s e D ü s s e l d o r f v yc h á z í v s t ř í c
návštěvníkům
Díky novému online systému společnosti Messe Düsseldorf je
možno vstupenky snadno vytisknout doma nebo na pracovišti. To návštěvníkům současně umožňuje využít již při cestě na
veletržní areál vstupenku jako jízdenku pro autobusové a železniční spoje celého dopravního sdružení Rhein-Ruhr v okruhu přibližně 40 km kolem města Düsseldorf.
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6 133
J. Odehnal Filtrace těžkých ocelov ých odlitků
Filtrace těžkých
ocelových odlitků
Filtration of heavy steel
castings
z pra X E
669.141.25 : 621.746-11 : 66.067.1/.2
cast steel – section thickness – filtration
Test result s of filtration of heav y steel castings
with use of filtration set s are given. During
experimental melt s the influence of filtration
on qualit y of casting sur face, the amount of
inclusions occurring in castings and mechanical
proper ties of steel were evaluated. The process
of metallurgical treatment of the melt including
the used equipment is described in details.
Ú vo d
V provozu slévárny PILSEN STEEL, s. r. o., (dříve ŠKODA HUTĚ,
s. r. o.) se v současné době využívají dva způsoby odlévání
ocelových odlitků: z pánve ASEA a ze zátkových licích pánví.
Tyto dva způsoby odlévání jsou zvoleny z důvodu různých
nosností jeřábů na jednotlivých pracovních polích slévárny.
Ocel odlévaná z rafinační pánve má velmi vysokou čistotu, ale
při přelévání taveniny do licí pánve dochází k reoxidaci a k následnému zanášení nekovových vměstků (produktů reoxidace)
do taveniny. Dále je vyzdívka pánve vystavena mechanickému
otěru tekutou ocelí a dochází k rozplavení drobných částí šamotové vyzdívky a následné tvorbě vměstků.
Kvůli stále se zvyšujícím požadavkům na jakost odlitků bylo
nutné ověřit vliv filtrace na vnitřní jakost i jakost povrchu těžkých ocelových odlitků litých ze zátkových licích pánví. Řešení
úkolu probíhalo v krocích, které jsou popsány v následujících
oddílech:
– návrh vtokové soustavy a umístění filtračního karuselu;
– metalurgie oceli, technologie formování a odlití odlitků;
– rozbor mikročistoty oceli a jakosti povrchu odlitku;
– rozbor mechanických vlastností odlitku z přilitých těles;
– závěrečné zhodnocení výsledků.
N áv r h v t o kové s o u s t av y a u m í s t ě n í
f i l t ra č n í c h ka r u s e l ů
Bc. Josef Odehnal
technolog, provoz Slévárna, PILSEN
S T E E L , s . r. o ., P l z e ň
184 S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
V minulosti bylo v provozu slévárny vyzkoušeno několik druhů filtrů a vtokových soustav pro filtraci těžkých ocelových odlitků. Vtoková soustava byla složena vždy ze šamotových tvarovek. Odzkoušely se pěnové filtry z materiálu na bázi ZrO2
(zirkonové) a Al2O3 + C; zkoušeny byly rovněž keramické lisované filtry. Zkoušky filtrů se prováděly na odlitcích se surovou
hmotností do 6 000 kg. Používaly se filtry vkládané do speciálních tvarovek zařazené přímo do vtokové soustavy co nejblíže k dutině formy. Všechny tyto zkoušky byly neúspěšné
(obr. 1 a 2). Po těchto neúspěšných zkouškách se upustilo od
filtrování oceli přes filtry vložené přímo do tvarovky ve vtokové soustavě. Při takto umístěných filtrech docházelo k porušení (rozlomení) filtrů nárazem velkého množství tekutého
kovu na filtr.
Ve slévárně PILSEN STEEL, s. r. o., jsou používány licí pánve
pro velké objemy tekutého kovu, tj. i s vysokými licími výkony
(až 339 kg/s na jednu výlevku). Díky této skutečnosti bylo nutné zvolit dostatečně odolnou a účinnou metodu filtrování oceli. Metoda filtrace oceli pomocí filtračního karuselu od firmy
Hi-Tech Ceramics byla nejpřijatelnější – z důvodu splnění potřebné objemové průtočnosti a jakosti filtračních kompletů
a také díky mnoha referencím z jiných zahraničních sléváren.
K ověření funkčnosti filtračních karuselů byl zvolen odlitek
nosiče lopatek TP 18598-II. Byly použity tři kusy 8“ karuselů
se šesti zirkonovými filtry UDICEL o rozměrech 203 × 203 ×
× 38,1 mm. Výrobce udává, že každý z těchto filtračních karuselů může profiltrovat až 8 000 kg. U první zkoušky tohoto
systému filtrace ve slévárně PILSEN STEEL, s. r. o., byly použity tři karuselové filtrační komplety. Byly umístěny pod dutinou formy dle instalačních metod uvedených v literatuře [10]
tak, aby vzdálenost mezi filtračním karuselem a dutinou formy byla co nejkratší. Vtoková soustava byla sestavena následovně: zaústění do dutiny formy z každého filtračního karuselu: 2× šamotová trubka ∅ 110 mm, výstup z karuselového
filtru: 1 šamotová trubka ∅ 110 mm, vstup do karuselového
filtru: 1 šamotová trubka ∅ 110 mm, rozvod mezi licím kůlem
a karuselovými filtry: šamotová trubka ∅ 110 mm a 1 šamo-
Filtrace těžkých ocelov ých odlitků J. Odehnal
Obr. 1. Vtoková soustava s filtry na bázi ZrO2
(označené šipkami)
u odlitku ventilu
Fig. 1. Gating system with
filters based on ZrO2
(marked with arrows)
for a valve casting
Obr. 2. Vtoková soustava s filtry na bázi Al2O3 +
+ C (označené šipkami) u odlitku objímky
Fig. 2. Gating system with filters based on Al2O3 +C
(marked with arrows)
for a sleeve casting
Obr. 3. Navrhovaná vtoková
soustava s filtračními karusely
Fig. 3. Designed gating system
with filtration carousels
Obr. 4. Původní vtoková soustava
Fig. 4. Original gating system
z pra X E
Obr. 6. Rozřezový plán filtračního karuselu –
šipkami jsou označeny analyzované
vzorky
Fig. 6. Cutting chart of the
filtration carousel –
analyzed samples
marked with arrows
Obr. 5. Schéma postupu výroby oceli od EOP až k licí pánvi
Fig. 5. Scheme of steel manufacturing process from an electric arc furnace up to a pouring ladle
Obr. 11. Povrch filtrovaného odlitku typ
TP 18598-II
Fig. 11. Surface of the filtered casting of the
TP 18598-II type
Obr. 17. Počátek plnění formy bez turbulencí s karuselovými filtračními
komplety, t = 9,614 s
Fig. 17. Start of filling the mould without
turbulences with carousel filtration
sets, t = 9.614 s
Obr. 18. Počátek plnění formy s původním vtokem, turbulentní plnění,
t = 4,386 s
Fig. 18. Start of filling the mould with the
original gate, turbulent filling,
t = 4.386 s
Tab. I. Chemické složení odlitku
Tab. I. Chemical composition of the casting
Obr. 12. Povrch nefiltrovaného odlitku
typ TP 18597-II
Fig. 12. Surface of the non-filtered casting
of the TP 18597-II type
Chemické složení [hmot. %]
C
Mn
0,15
0,50
max. 0,20
1,00
min.
Si
P
S
Cr
Ni
1,00
0,60 0,025 0,020
1,50
Mo
V
Al
Cu
Sn
Ti
inf.
0,04
inf.
inf.
< 0,025
0,45
inf.
0,65
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6 185
J. Odehnal Filtrace těžkých ocelov ých odlitků
z pra X E
tová rozvodka 2× ∅ 110 mm / 1× ∅ 130
mm, licí kůl: šamotová trubka ∅ 130 mm
(obr. 3). Hmotnost vtokové soustavy po
zalití ocelí dle předchozího popisu byla
1 940 kg.
Původní vtoková soustava byla sestavena následovně: zaústění do dutiny formy: 4 šamotové trubky ∅ 110 mm, licí
kůl ∅ 130 mm (obr. 4). Hmotnost vtokové soustavy po zalití ocelí dle popisu
byla 590 kg. K porovnání rozdílů rozložení teplotních polí, proudění ve vtokové soustavě a plnění formy kovem
s filtračními karusely a bez nich byl proveden výpočet na simulačním programu
MAGMASOFT.
Obr. 7. Vzorek 1a, zvětšeno 1 500×
Fig. 7. Sample 1a, magnification 1,500×
Obr. 8. Vzorek 2a zvětšeno 2 500×
Fig. 8. Sample 2a, magnification 2,500×
Obr. 9. Vzorek 3P (ocel před filtrem)
zvětšeno 100×
Fig. 9. Sample 3P (steel before the filter),
magnification 100×
Obr. 10. Vzorek 3Z (ocel za filtrem) zvětšeno 100×
Fig. 10. Sample 3Z (steel behind the filter),
magnification 100×
M e t a l u r g i e o c e l i,
t e c h n o l o g i e f o r m ová n í
a o d l é vá n í
Odlitek nosiče lopatek, na kterém byla
provedena zkouška filtrace oceli, měl
chemické složení uvedené v tab. I [6],
[7] pro značku oceli ČSN 422742.6
(G17CrMo5-5 dle EN 10213). Následně
byl tepelně zpracován na hodnoty dle
normy EN 10213 uvedené v tab. II [6].
Surová hmotnost odlitku: 15 300 kg [7];
hrubá hmotnost odlitku: 9 000 kg [7];
teplota lití: 1 570 °C pro TP 18598-II
a 1 550 °C pro TP 18597-II [7].
Metalurgie oceli
Pro porovnání rozdílů mechanických hodnot, průběhu plnění
a jakosti povrchu filtrovaného odlitku TP 18598-II (obr. 11)
byl odlit i protikus TP 18597-II (obr. 12), který se nefiltroval.
Celková hmotnost tavby byla 36 000 kg. Tavba proběhla
v elektrické obloukové peci č. 5 se vsázkou 30 % ocelového
vratu s obsahem molybdenu cca 0,20 % a 70 % externího
šrotu. Po odpichu oceli z elektrické obloukové pece byla
pánev převezena do rafinačního zařízení ASEA-SKF. Následoval obloukový ohřev, odběr zkoušky pro tavbovou analýzu,
dolegování na předepsané hodnoty (tab. I), vakuování za tlaku pod 1 torr (133,3 Pa) a úprava teploty lázně na 1 635 °C.
Po vyhovující chemické analýze tavby (tab. III) byla pánev ASEA
odvezena na místo, kde došlo k přelití rafinované oceli do licích pánví [1], [2].
M45 – hmotnost přelité oceli je 15 300 kg a teplota 10 min.
po přelití 1 600 °C; M33 – hmotnost přelité oceli je 19 700 kg
a teplota 15 min. po přelití 1 580 °C; technologický zbytek
v rafinační pánvi je 1 000 kg [3], [4], [5]. Postup výroby oceli
je znázorněn na obr. 5.
Technologie formování a odlévání
K výrobě formy pro odlitek nosiče lopatek TP 18598-II a TP
18597-II bylo použito dřevěné modelové zařízení a furanová směs
dvou druhů: modelová směs – chromitový písek (FeO . Cr2O3)
a kysele vytvrzovaná furanová pryskyřice; výplňová směs – křemenný písek
(SiO2) a kysele vytvrzovaná furanová
Tab. II. Tepelné zpracování a mechanické vlastnosti odlitku
Tab. II. Thermal treatment and mechanical properties of the casting
pryskyřice.
Model s volnými částmi byl formován do
Tepelné zpracování
tloušťka
mechanické vlastnosti
rámů. Formování modelu probíhalo tak,
zkouška tahem zkouška rázem aby bylo možné vytvořit povrchovou
za teploty okolí
v ohybu
normalizace popouštění t
vrstvu cca 50–80 mm z chromitové směRp 0,2
A
KV
[°C]
[°C]
[mm]
Rm
teplota
[MPa]
[%]
[J]
si, která byla v kontaktu s tekutým ko[MPa]
[°C]
min.
min.
min.
vem, a zbytek formy se dosypal mode920–960
680–730
≤ 100
315
490–690
20
27
20
lovou směsí. Po vytvrzení byla forma
otočena a nasypán vršek formy. Po vytažení modelu se forma zkontrolovala
Tab. III. Chemické složení tavby [13]
a následně celá 2krát natřela zirkonoTab. III. Chemical composition of the melt [13]
vým nátěrem. Totéž se provedlo u jader.
Chemické složení [hmot. %]
Po zaschnutí obou vrstev nátěru se jáC
Mn Si
P
S
Cr
Ni
Mo V
Al
Cu
Sn
Sb
N
dra založila do formy a skládání se za0,19 0,65 0,35 0,007 0,002 1,28 0,22 0,47 0 0,0184 0,11 0,007 0,0027 0,0054
končilo přiložením vršku. K zajištění
186 S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
Filtrace těžkých ocelov ých odlitků J. Odehnal
V y h o d n o c e n í e x p e r i m e n t á l n í c h t ave b
Odlitky nosiče lopatek TP 18597-II a TP 18598-II byly za 4,5 dne
vyjmuty z formy. Po vyjmutí odlitků, odstranění zbytkového
formovacího materiálu a odpálení vtokové soustavy byly převezeny do žíhací pece na náhřev pro pálení nálitků. Po upálení nálitků následovalo tepelné zpracování na hodnoty uvedené v tab. II. Po tepelném zpracování byly odlitky otryskány.
Rozbor mikročistoty oceli
Zkoumání mikročistoty oceli bylo uskutečněno na vtokové soustavě s filtračními karusely. Z filtračního karuselu, který byl
umístěn pod největším průměrem odlitku, bylo odebráno
8 zkušebních vzorků dle rozřezového plánu (obr. 6). Vzorek
1a byl odebrán 30 mm před vstupem kovu do filtračního karuselu a měl rozměry 70 × 70 × 30 mm. Vzorek 2a byl odebrán 30 mm za výstupem kovu z filtračního karuselu a měl
rovněž rozměry 70 × 70 × 30 mm. Tyto vzorky měly demonstrovat čistotu oceli na vstupu do filtračního karuselu a na jeho
výstupu. Obsahy vměstků byly zkoumány na optickém mikroskopu NICON Epiphot 300 (obr. 7 a 8). Dále bylo zkoumáno
chemické složení vměstků elektronovou mikroanalýzou na rastrovacím elektronovém mikroskopu REM JEOL JSM 6490LV
– INCA 300 (tab. IV a V).
Vzorky 1 až 6 byly odebrány a označeny dle rozřezového plánu a měly rozměry 30 × 30 × 60 mm. Vzorky se očíslovaly dle
pořadí, jak byly oplachovány roztavenou ocelí a ve směru
průtoku taveniny filtrem písmeny P (před filtrem – vstup taveniny) a Z (za filtrem – výstup taveniny). U každého vzorku
byla zkoumána nejvíce znečištěná místa (obr. 9 a 10), chemické složení zachycených vměstků (tab. VI). Ke zkoumání
mikročistoty oceli těchto vzorků byla použita stejná zařízení
jako u předchozích vzorků.
zkoušky houževnatosti rázem v ohybu u filtrovaného a nefiltrovaných odlitků, jak je uvedeno a porovnáno na obr. 13–16.
Zkušební vzorky byly vyrobeny z přilitých těles o rozměrech
80 × 130 × 250 mm vyznačených na obr. 3 a 4 fialovou barvou.
Diskuze v ýsledků
Vyhodnocením mikročistoty jednotlivých vzorků, které byly
odebrány z filtračního karuselu dle rozřezového plánu, bylo
zjištěno následující:
– vzorek 1a – ve vzorku se vyskytují převážně oxidy hliníku
s podílem hořčíku a méně často sulfidy manganu. Vměstky jsou často komplexní a obsahují oxidickou i sulfidickou
část. Výjimečně byl v oxidech detekován i vápník [8];
– vzorek 2a – ve vzorku se objevují převážně oxidy hliníku
a hořčíku a řídce sulfidy manganu. Vměstky jsou často komplexní a obsahují oxidickou i sulfidickou část [8];
– vzorek 3 – před filtrem jsou drobné shluky i izolované částice (obr. 9). Sulfidů je velmi málo (obr. 10). Chemické složení vměstků je uvedeno v tab. VI [9].
Porovnáním povrchů filtrovaného a nefiltrovaného odlitku
na obr. 11 a 12 zjišťujeme, že filtrovaný odlitek má jen o málo
lepší povrch než nefiltrovaný. U filtrovaného odlitku se objevují jen velmi zřídka zavaleniny. U nefiltrovaného odlitku je možné sledovat zavaleniny a ojediněle zrna ostřiva. Povrchy, které
jsou označeny na obr. 11 a 12, se odstraňují při opracování.
Vliv filtrace na mechanické vlastnosti odlitku. Hodnoty
meze kluzu určené z trvalé deformace pod zatížením (obr. 13),
meze pevnosti (obr. 14), tažnosti (obr. 15) a vrubové houževnatosti (obr. 16) u filtrovaného odlitku (označené černým
sloupcem grafu a zalitým číslem odlitku 112 – filtrace ) dosahují podobných hodnot jako odlitky nefiltrované.
Tab. IV. Prvkové složení [hm. %], vzorek 1a [8]
Tab. IV. Element composition [weight %], sample 1a [8]
Spectrum
O
Mg
Al
S
spectrum 1
55,0
1,2
43,8
spectrum 3
49,4
2,0
36,9
4,4
7,3
spectrum 4
52,9
2,7
42,4
1,1
0,9
spectrum 5
51,3
1,1
43,5
spectrum 2
Ca
38,7
Mn
61,3
4,2
Tab. V. Prvkové složení [hm. %], vzorek 2a [8]
Tab. V. Element composition [weight %], sample 2a [8]
Spectrum
O
Mg
Al
S
Mn
spectrum 1
53,7
spectrum 2
40,1
2,6
3,6
51,9
5,3
40,3
1,4
1,1
spectrum 3
53,4
1,6
45,0
spectrum 4
53,5
1,6
44,9
39,6
60,4
spectrum 5
Rozbor jakosti povrchu
Hodnocení vlivu filtrace oceli na povrch odlitku probíhalo vizuálně porovnáváním čistoty povrchu mezi filtrovaným a nefiltrovaným odlitkem. Rozdíl v čistotě povrchu je ukázán na
obr. 11 a 12.
Tab. VI. Prvkové složení [hm. %], vzorek 3 [9]
Tab. VI. Element composition [weight %], sample 3 [9]
Rozbor mechanických vlastností odlitků z přilitých těles
Hodnocení vlivu filtrace oceli na mechanické vlastnosti odlitku
probíhalo porovnáváním výsledků zkoušky v tahu a vrubové
Spectrum
O
spectrum 1
50,43
Mg
42,11
Al
spectrum 2
52,23
45,37
spectrum 5
38,22
1,39
36,49
spectrum 6
42,14
2,30
36,14
S
Ca
Mn
5,25
Fe
2,21
2,40
23,90
0,69
1,10
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6 17,61
187
z pra X E
formy proti vztlaku se použila kvádrová závaží. Po zatížení formy bylo zahájeno horkovzdušné vyhřívání dutiny formy elektrickými kamny na teplotu 80–110 °C. Vyhřívání bylo ukončeno 30 min. před odlitím formy [11].
Odlití formy nosiče lopatek TP 18598-II, zalité číslo 104112, ve
které byly zaformovány filtrační karusely, proběhlo jednou výlevkou ∅ 100 mm z 16t zátkové licí pánve M45 s hmotností
tekutého kovu 15 300 kg a licí teplotou 1 570 °C – z důvodu
nízké zkušenosti s filtrací oceli v provozu slévárny bylo zvoleno
přehřátí o 20 °C oproti odlitku odlévanému bez filtrace. Kov
plnil formu po dobu 2 min. 21 s. V době ukončení odlévání se
nálitky ošetřily exotermickým a poté izolačním zásypem [7].
Odlití formy nosiče lopatek TP 18597-II, zalité číslo 104111, se
standardní vtokovou soustavou proběhlo jednou výlevkou
∅ 100 mm ze 30t zátkové licí pánve M33 s hmotností tekutého kovu 19 700 kg a licí teplotou 1 550 °C. Kov plnil formu
po dobu 1 min. 56 s s mírným rozstřikem na stěnu kolem vtoku. V době ukončení odlévání se nálitky ošetřily exotermickým
a poté izolačním zásypem [7]. Ze zbytku v poslední licí pánvi
(cca 4 400 kg) byla odlita speciální chladítka.
J. Odehnal Filtrace těžkých ocelov ých odlitků
Obr. 14. Porovnání hodnot meze pevnosti Rm u 12 odlitků ze 4 taveb
Fig. 14. Comparison of breaking strength values Rm at 12 castings
from 4 melts
Obr. 15. Porovnání tažnosti A 5 u 12 odlitků ze 4 taveb
Fig. 15. Comparison of elongation to fracture A 5 at 12 castings from
4 melts
Obr. 16. Porovnání vrubové houževnatosti KV u 12 odlitků ze 4
taveb
Fig. 16. Comparison of notch toughness KV at 12 castings from 4 melts
z pra X E
Obr. 13. Porovnání hodnot meze kluzu určené z trvalé deformace pod zatížením Rp 0,2 u 12 odlitků ze 4 taveb
Fig. 13. Comparison of yield stress values determined from permanent
deformation under load Rp 0.2 at 12 castings from 4 melts
Z ávě r
Účinnost filtračního karuselu byla hodnocena pomocí několika kritérií.
Prvním kritériem byl rozdíl v povaze a rychlosti plnění filtrovaného a nefiltrovaného odlitku. U filtrovaného odlitku bylo
plnění klidné, bez rozstřiku a turbulencí (obr. 17), oproti plnění původní vtokovou soustavou, kde bylo doprovázeno fontánovým efektem a při zalití byla protější stěna ostříknuta taveninou (obr. 18). Obě varianty plnění byly pozorovány dutinou formy při odlévání a predikovány pomocí simulačního
programu MAGMASOFT.
Druhým kritériem bylo vyhodnocení zachycených vměstků ve
filtračním karuselu. Vměstky, které se zachytily ve filtrech, jsou
pro názornost zobrazeny na obr. 9 a 10. Z popisu a chemického složení (tab. VI) lze konstatovat, že většina zachycených
vměstků je produktem reoxidace při přelévání rafinované oceli do licích pánví. Obsah vměstků obsažených v jednotlivých filtrech filtračního karuselu byl dle normy ASTM E45 nízký, a proto lze při návrhu vtokové soustavy počítat s filtrační kapacitou
8 000 kg pro jeden filtrační karusel. Toto platí pouze pro ocel
zpracovanou na rafinačním zařízení ASEA-SKF a následně přelitou do licí pánve. Všechny vzorky z rozřezového plánu jsou velmi podrobně zpracovány v literatuře [9] a [11], kde autor hodnotí množství zachycených vměstků a jejich chemické složení.
Třetím kritériem byl vliv filtrace na jakost povrchu odlitku.
Rozdíl v jakosti povrchu filtrovaného a nefiltrovaného odlitku
byl minimální – viz označená místa na obr. 11 a 12.
188 S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
Čtvrtým kritériem bylo vyhodnocení vlivu filtrace na mechanické vlastnosti odlitku. Hodnoty meze kluzu určené z trvalé deformace pod zatížením Rp 0,2 (obr. 13), meze pevnosti
Rm (obr. 14), tažnosti A5 (obr. 15) a vrubové houževnatosti
KV (obr. 16). Mechanické vlastnosti filtrovaného odlitku dosahují srovnatelných hodnot jako odlitky nefiltrované. Tyto výsledky poukazují na velmi vysokou čistotu oceli i po přelití do
licích pánví.
Posledním kritériem vyhodnocení byla cena filtračních karuselů. Cena 1 filtračního kompletu byla 579 EUR bez DPH.
Cena filtračních karuselů je velmi vysoká, pokud vezmeme
v úvahu pouhé zlepšení plnění formy kovem.
Při použití filtračních karuselů se zvyšuje spotřeba formovací
směsi a šamotových tvarovek, tím narůstá i hmotnost vtokové
soustavy – ve výše uvedeném případě se surová hmotnost
zvýšila o 1 350 kg. Současně se prodlužuje doba výroby celé
formy.
Z těchto pěti kritérií je možné vyslovit následující závěr: provedené zkoušky prokázaly, že použití filtrů při vysoké čistotě
taveniny nepřináší významné zlepšení jakosti odlitků. Reoxidace taveniny při přelévání a odlévání taveniny nemělo podstatný vliv na snížení vysoké metalurgické jakosti oceli. Ve slévárně PILSEN STEEL, s. r. o., je možné tyto filtrační komplety
použít, ale jen za podmínky, že vložené finance za filtrační
karusely budou mít v průběhu výroby návratnost. Dalším krokem ke zlepšení jakosti odlitků je stálé zdokonalování vtokových soustav, aby nedocházelo k turbulencím a rozstřiku kovu
při odlévání.
Filtrace těžkých ocelov ých odlitků J. Odehnal
Optimalizací vtokových soustav pro odlévání z pánví ASEA se
dosáhne nejvyšší možné jakosti odlitků. Tuto metodu se podařilo úspěšně ověřit a uvést do praxe.
L i t e ra t u ra
[1] Rafinace oceli na zařízení ASEA-SKF, technická směrnice
PILSEN STEEL, s. r. o., TS/09/71.07, 25. 3. 2009.
[2] Tavební list pánvové rafinační pece ASEA-SKF, číslo 17849,
PILSEN STEEL, s. r. o., 10. 9. 2009.
[3] Odlévací list ocelárny, číslo 7709, PILSEN STEEL, s. r. o.,
10. 9. 2009.
[4] Licí kniha slévárny, denní záznam lití z 10. 9. 2009, PILSEN STEEL, s. r. o., 10. 9. 2009.
[5] Zápis technické kontroly ocelárny, číslo 592, PILSEN STEEL,
s. r. o., 10. 9. 2009.
[6] Průvodka tepelného zpracování pro TP 18598-II z. č.:
104112 a pro TP 18597-II z.č.: 104111, PILSEN STEEL,
s. r. o., 10. 9. 2009.
[7] Výrobní postup odlitku pro TP 18598-II a pro TP 18597-II,
PILSEN STEEL, s. r. o., 10. 9. 2009.
[8] Protokol o zkoušce, č.: VYZ-0952-0642-01A, ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., 2. 10. 2009.
[9] Technická zpráva, č.: VYZ/TZ/52/099/2009, ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., 30. 11. 2009.
[10] SIEVERS, U.: The filtration of large castings in selected
iron and steel foundries. 60 th World Foundry Congress,
The Hague, 1993.
[11] ODEHNAL, J.: Filtrace těžkých ocelových odlitků. Bakalářská práce, VŠB – TU Ostrava, 2010.
Recenzent: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
J. Hlavinka
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
zprávy svazu sl é váren česk é republiky
Te chni c ká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: 5 41 142 6 42
te l.: 5 41 142 6 81
te l.+fa x : 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
190 Propagace českého
slévárenství na
mezinárodních
veletrzích
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
Vážení čtenáři, ještě jsme se nestačili
vzpamatovat po zimě a už je i po Velikonocích. Dovolte nám, abychom Vás informovali o důležitých akcích, které nás
v letošním roce čekají. S jarem přichází
vlna veletrhů, proto se na ně zaměříme
v tomto příspěvku. Náš obor nesmí stát
stranou veletržních aktivit, a proto jsme
se snažili najít podporu pro vystavovatele alespoň na těch nejdůležitějších.
V současné době máme za sebou subkontraktační veletrh Messe Hannover,
konaný 4.–8. 4. 2011. Zúčastnilo se ho
34 českých firem a v drtivé většině se
jednalo o slévárenské organizace. Věříme, že veletrh naplnil očekávání a byl
pro zúčastněné firmy přínosem. V porovnání s předcházejícím rokem vládla
atmosféra v duchu rostoucí produkce
a navyšování objemů výroby.
Ve dnech 17.–18. 5. 2011 se v prostorách brněnského výstaviště uskutečnil
veletrh Stainless – největší přehlídka
průmyslu korozivzdorných ocelí. Přihlášeno bylo 140 vystavujících firem z 15 zemí.
Jednalo se o vysoce odbornou, specializovanou akci, která se soustředila výlučně na ušlechtilé oceli (www.bvv.cz/
stainless). V průběhu tohoto veletrhu
se konala valná hromada Svazu sléváren
ČR, jejíž součástí byla i návštěva veletrhu.
Nejvýznamnější veletržní událostí tohoto roku je samozřejmě veletrh GIFA
v německém Düsseldorfu. The Bright
World of Metals, pod tímto heslem se
28. 6.–2. 7. 2011 konají veletrhy GIFA,
METEC, THERMPROCESS a NEWCAST,
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
které pokrývají celosvětové spektrum
výrobních technologií pro obory slévárenství a tepelného zpracování (www.
gmtn.de, www.gifa.de, www.metec.de,
www.thermprocess.de a www.newcast.
de). Každý, kdo něco ve slévárenství znamená, zde určitě nebude chybět. A to ať
už jako vystavovatel, nebo jen jako návštěvník. Svaz sléváren se zúčastní po
celou dobu veletrhu. Program je bohatý
vzhledem k doprovodným konferencím
a jednáním CAEF.
Jen co strávíme zážitky a informace z veletrhu GIFA a prožijeme letní dovolenou,
čeká nás nejvýznamnější veletrh v ČR,
a to Mezinárodní strojírenský veletrh
v Brně (MSV; www.bvv.cz/msv). Ten letošní začíná 3. a končí 7. října. Na začátku veletrhu, tak jako každý rok, se
uskuteční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, za účasti premiéra a ministrů
vlády České republiky. Přestože v letošním roce není součástí MSV veletrh
FOND-EX, Svaz sléváren ČR zde bude
mít stánek po celou dobu konání akce.
V průběhu veletrhu budeme organizovat
odborný workshop s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s SiO2 –
NepSi.
Pozitivní ohlas u vystavovatelů zaznamenal v minulosti veletrh MIDEST. To byl
důvod, proč jsme tento veletrh v letošním roce zařadili do seznamu významných. Uskuteční se jako obvykle na
sklonku roku, a to 15.–18. 11. 2011
v Paříži (www.midest.com). Jedná se
o obdobu veletrhu Hannover, tedy subkontraktační veletrh. Obchodní příležitosti zde hledají společnosti, které chtějí posilovat své trhy zejména ve Francii,
Španělsku a Portugalsku. Veletrh však
samozřejmě není zaměřen jen na tyto
země. Očekává se účast ze 37 zemí světa, nechejme se ale překvapit, co všechno si pro návštěvníky připraví.
Jako iniciátor akcí nemůže Svaz sléváren
ČR u žádné z těchto významných událostí chybět. Věříme, že letošní veletrhy
naplní očekávání nejen vystavovatelů,
ale i návštěvníků. Výsledkem důstojné
prezentace našeho oboru by pak mohla
být řada nových obchodních aktivit.
V případě dotazů ke kterémukoliv z veletrhů nás kontaktuje ([email protected]), rádi Vám pomůžeme, protože
„jsme tu přece od toho“.
J. Šlajs
zprávy
České slévárenské
společnosti
Valná hromada
České slévárenské
společnosti 2011
Ing. Jan Šlajs
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á z na mní k , fa x :
5 42 214 4 81
m o b il: 6 03 3 42 176
s l e va re ns ka @ vo lny.c z
w w w.s l e va re ns ka.c z
předseda České slévárenské
společnosti
Valná hromada ČSS se uskutečnila 27. 4.
2011 v Technickém muzeu Brno za účasti 28 členů ČSS. Řídili ji Ing. I. Lána,
Ph.D., a Ing. J. Tolar, v předsednictvu zasedli Ing. J. Šlajs a Ing. J. Tolar. Podrobný
zápis z jednání je uveden v INFORMÁTORu ČSS č. 65, který je zveřejněn na
www.slevarenska.cz.
Z p ráva p ř e d s e d y Č e s ké
s l é vá r e n s ké s p o l e č n o s t i o činnosti za období od
p o s l e d n í va l n é h r o m a d y v roce 2010
3.–4. 3. 2011
127. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky, Svratka
16.–17. 3. 2011
4. Holečkova konference, TM Brno
23.–24. 3. 2011
XI. ekonomický seminář, Vranov
29.–30. 3. 2011
25. zasedání Podskupiny pro bentonity,
Blansko a Kuřim
12.–13. 4. 2011
Zasedání OK technologické, Alfanametal
Tršice
19.–20. 4. 2011
Mezinárodní konference Formovací materiály, Milovy
20.–21. 4. 2011
Zasedání OK pro lití pod tlakem, Nymburk
28. 4. 2011
66. zasedání OK pro LKG a 41. setkání
slevačů středních Čech, ČVUT Praha
2.–3. 6. 2011
128. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky, Brno
7.–8. 6. 2011
8. mezinárodní Ph.D. konference, VUT
Brno
Počet akcí dále svědčí o tom, že o akce
pořádané pod hlavičkou ČSS je ze strany slévárenské veřejnosti zájem. Dokladem toho je, že tyto akce jsou poměrně
hodně navštěvované. Nelze si stěžovat
ani na nezájem dodavatelů slévárenských surovin, zařízení a služeb, kteří
svými sponzorskými příspěvky přímo
podporují činnost společnosti. Návštěvnost na jednotlivých akcích svědčí dále
i o tom, že přes složitou ekonomickou
situaci sléváren je jejich management
ochoten vyslat své spolupracovníky na
akce, které jsou ve firmě vyhodnoceny
jako slévárně prospěšné.
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6 191
zprávy česk é sl é várensk é společnosti
ČSS je členskou organizací W F O
T he World F oundr y Organization Ltd.
W inton House
Lyonshall
Kington
Herefordshire
HR5 3J P
Velká Brit ánie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 76
fa x: 0 0 4 4 15 4 43 4 03 32
secret ar y @ thew fo.com
Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na naší valné hromadě, která se
koná v období složité ekonomické situace ČSS.
V úvodu bych provedl kontrolu úkolů
z minulé valné hromady, která se konala
v červnu 2010.
– Iniciovat jednání s vrcholovými představiteli sléváren a modeláren o dalších možnostech spolupráce směřujících k posílení ekonomiky ČSS.
První jednání s představiteli sléváren
se uskutečnilo u příležitosti konání
47. slévárenských dnů®. Po dohodě ve
výkonném výboru (VV) se další jednání uskuteční v rámci výjezdního zasedání VV nebo předsednictva. Předpokládáme, že představitelé sléváren
budou ochotni věnovat ČSS maximálně vlastní čas a ne náklady spojené
s cestováním na velké vzdálenosti. Výjezdní zasedání se dosud z organizačních důvodů neuskutečnilo. Navrhuji
úkol ponechat pro nový VV.
– Projednat s předsedy odborných komisí a oblastních organizací jejich činnost z ekonomického hlediska.
Problematika organizování akcí s kladným ekonomickým výsledkem ve prospěch ČSS byla projednána s předsedy odborných komisí a oblastních
organizací na 3. rozšířeném zasedání
VV. Byla stanovena zásada, že každá
akce bude obsahovat rozpočet, který organizátor nebo odborný garant
projedná s tajemníkem ČSS. Předse-
dové rozpočty předkládají. Úkol splněn. Navrhuji vypustit ze sledování.
Období od poslední valné hromady je
pro ČSS komplikované. V současnosti se
zde projevují důsledky všeobecného navyšování nákladů na zajištění základního
fungování provozu sekretariátu a odborných akcí. Současně se s tím ale snižuje ekonomická efektivita akcí pořádaných ČSS. Výsledkem je ztráta, která dosáhla za rok 2010 hodnoty 221 000 Kč.
Zůstatky na účtech k 31. 12. 2010 byly
160 248 Kč. Z toho vyplývá, že tato částka je oběžný kapitál, se kterým společnost hospodaří, a není dostatečná.
V protikladu k těmto ekonomickým výsledkům stojí výčet akcí, který svědčí
o bohaté činnosti oblastních výborů
a odborných komisí (OK).
zprávy česk é sl é várensk é společnosti
J. Šlajs
Jaká je situace v českém slévárenství
z pohledu České slévárenské společnosti?
– Slévárny hlásí nárůst zájmu o dodávky odlitků. To svědčí o tom, že krize je na ústupu a lze reálně předpokládat, že se jedná o dlouhodobý jev.
– Slévárny v době krize snižovaly směnnost a tím pádem i počet pracovníků.
Snižování počtu pracovníků v minulém období mělo za následek, že slévárny opustil relativně vysoký počet
pracovníků s dobrými slévárenskými
znalostmi, pracovními návyky a zkušenostmi, a to na všech pozicích slévárenské výroby.
– Nedostatek profesně zdatných slévárenských pracovníků bude v krátkém období jedním ze stěžejních problémů, které budou slévárny řešit při
navyšování výroby, potažmo směnnosti výroby. Výroba odlitků je týmová činnost a dobré odlitky může
vyrábět pouze sehraný kolektiv, který má cíl vyrábět kvalitní odlitky s minimálními náklady a dobrou technickou i manuální erudicí.
– Nízká profesní erudice a nevyzrálost
pracovního kolektivu má za následek
snižování kvality vyráběných odlitků,
nízkou technologickou zdatnost slévárny, vysokou zmetkovitost, vysoké
výrobní náklady a z toho vyplývající
snížení konkurenceschopnosti dané
slévárny. Největší problém zřejmě nastane v TPV, kde nedostatek technologů, metalurgů a pískových metalurgů je pro slévárny nenahraditelný a systém pokus–omyl je v technické přípravě pro slévárny vražedný.
Je nutné si uvědomit, že technolog
a metalurg jsou profese, které ve slévárně podmiňují základní ekonomické
parametry.
– Z výše uvedených poznatků vyplývá,
že se s velkou pravděpodobností
bude v relativně krátké době ze strany sléváren zvyšovat zájem o získání
technických informací, praktických
znalostí a zkušeností z oboru slévárenství. Faktem je, že získávání praktických profesních znalostí a zkušeností je dlouhodobý proces, který
nelze nahradit jednorázovým nebo
relativně krátkodobým školením nebo
kurzem. Investice zaměstnavatele
do vzdělávání vlastních pracovníků je
žádoucí a nenahraditelná, ale je omezena na získávání základních profesních znalostí. Takto získané penzum
192 vědomostí je ale z dlouhodobého
pohledu nedostatečné pro další rozvíjení profesní zdatnosti pracovníků.
Dalším rizikem zaměstnavatele, který
umožnil vlastním pracovníkům zvýšení kvalifikace, je nejistota, že nabyté vědomosti nebudou využity ve
slévárně, kde byly získány.
Co z toho vyplývá pro ČSS?
– ČSS je v současné době, jako sdružení fyzických osob, jedním z mála
míst, kde jsou k dispozici informace
z oboru slévárenství, a to jak na úrovni teoretických vědomostí, tak praktických výrobních zkušeností.
– ČSS nemá možnost získat jakýkoliv
grant na podporu vzdělávání.
– ČSS má jedinečnou možnost dlouhodobě zvyšovat kvalifikační zdatnost pracovníků sléváren prostřednictvím odborných komisí. Tato možnost
je dána prostřednictvím členství
v dané OK, kde se člen může přímo
podílet na práci, nebo jako účastník
vzdělávacích akcí pořádaných OK.
Z toho vyplývá, že cesta k úspěchu ČSS
vede přes zvyšování počtu a profesní zajímavosti vzdělávacích akcí organizovaných OK, a to samozřejmě s patřičným
ekonomickým efektem ve prospěch
společnosti. Každá komise by si měla
stanovit dlouhodobý cílový vzdělávací
program, který by po určité době plně
obsáhl problematiku dané OK.
Technické, praktické a provozní znalosti
z tohoto programu je žádoucí zakonzervovat pro příští generace. Tyto písemné
a logicky ucelené informace zpracované v písemné/elektronické podobě
mohou být vkladem ČSS pro budoucí
slevače. Pro ucelení informace – nejedná
se o žádnou novinku, ale již před třiceti
a více lety vydávala např. KOFOLA Slévárenský bulletin, a to velmi úspěšně.
Co se týče 48. slévárenských dnů® (SD),
budou se konat ve dnech 11.–12. 10.
2011 v hotelu AVANTI v Brně. Odborným
garantem SD je doc. Ing. J. Roučka, CSc.,
který ve spolupráci s Ing. A. Záděrou,
Ph.D., a ostatními členy přípravného
výboru zakládají staronovou tradici SD.
Cílem a základním leitmotivem nové
organizace je připravit tuto akci jako přehlídku činnosti OK. Program je připravován v OK a tyto budou garantovat požadovanou úroveň jimi navrhnutých
přednášek a zároveň přitažlivost programu pro účastníky SD ze sléváren.
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
Další významnou změnou je to, že SD
jsou připravovány především pro české
slevače a program je orientován na potřeby českých sléváren. Neposlední a velmi významnou změnou je ekonomický
parametr organizování SD. Je kladen
výrazně větší důraz na věcnost a obsahovou přitažlivost programu před reprezentací. Cílem je zorganizovat SD na
vysoké obsahové a organizační úrovni
se střízlivými náklady, a to vše ve vlastní režii ČSS. Lze předpokládat, že organizace letošních, tj. 48. slévárenských
dnů®, bude úspěšnou prestižní akcí ČSS
a položí základy pro všechny budoucí
akce pořádané ČSS, a to včetně ekonomického efektu. Proto přeji všem
organizátorům úspěch osobní i finanční
ve prospěch ČSS.
Vážené dámy a pánové,
v závěru svého vystoupení mi dovolte,
abych poděkoval všem, kteří se podílejí
na velmi dobré práci ČSS, všem členům
OK, OV i našich poboček a jejich předsedům. Dále bych chtěl poděkovat všem
členům odstupujícího VV a dozorčí rady
za jejich aktivní přístup a čas, který této
práci nezištně věnovali. Všechny odstupující členy VV a dozorčí rady bych chtěl
požádat o to, aby nabyté zkušenosti
a znalosti i do budoucna věnovali ve prospěch společnosti. Novému VV a dozorčí radě přeji úspěch v jejich práci
a přeji si, aby tento VV úspěšně vyvedl
ČSS z finančních potíží.
Složení výkonného výboru ČSS nově
zvoleného na valné hromadě pro volební období 2011–2013
předseda: Ing. Jan Šlajs
místopředsedové: Ing. Josef Havrda, Ing.
Jan Tolar
hospodářka: Ing. Veronika Nykodýmová
člen předsednictva: Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
členové pléna: doc. Ing. Jiří Hampl,
Ph.D., Miroslav Herzán, Ing. Ivo Lána,
Ph.D., Ing. Petr Lichý, Ph.D., doc. Ing.
Antonín Mores, CSc., Ing. Iveta Musilová, Ph.D., Mgr. František Urbánek, Ing.
Antonín Záděra, Ph.D.
Složení dozorčí rady ČSS nově zvolené na valné hromadě pro volební
období 2011–2013
předseda: Ing. František Střítecký
místopředseda: Ing. František Hirsch
člen: Ing. Zdeněk Ondráček
V. K a f k a
XI. ekonomický
seminář
a 37. zasedání OK
ekonomické v Brně
hostila Královopolská
slévárna, s. r. o.,
Brno
doc . I ng. Václav Kafka , C Sc .
předseda OK ekonomické
Ing. Zdeněk Ondráček blahopřeje oslavenci panu Herzánovi
jeho 60. narozeninám. Přitom mu poděkovali jak za činnost v ČSS, Svazu sléváren
České republiky, tak i v mateřské slévárně.
Dne 24. 3. 2011 následovalo 37. zasedání OK ekonomické. Účastníci si formou
kolečka vyměnili stanoviska na téma slévárny a doznívající hospodářská krize. Následně Ing. P. Sobíšek z UNICREDIT BANK
přednesl vystoupení Česká ekonomika
– periferie EU či satelit Německa? Tato
přednáška velice obsáhle informovala
o stávající ekonomické situaci jak v České republice, tak i v jejím sousedství, zejména ve vzpomínaném Německu. Přednáška iniciovala řadu dotazů přítomných.
Následovaly tajné volby nového vedení
OK ekonomické. Předsedou byl zvolen
doc. Ing. V. Kafka, CSc., prvním místopředsedou M. Herzán a druhým Ing.
V. Nykodýmová. Tajemníkem komise zůstává Ing. Z. Ondráček. Do vedení komise byli dále zvoleni K. Řehůřková, Ing.
P. Chytka, CSc., a Ing. V. Knirsch. Prvním
úkolem vedení bude připravit návrh zaměření komise pro příští období.
Účastníci zasedání dále získali informace
o činnosti ČSS (Ing. J. Šlajs) a SSČR (Ing.
J. Hlavinka).
Následně byla projednávána možnost
pravidelně informovat o ekonomických
problémech českých sléváren, řešení jejich ekonomických problémů (např. vý-
Zleva M. Herzán, Ing. Z. Ondráček a Ing. J. Coufal
Ing. Veronika Nykodýmová při přednesu příspěvku na
semináři
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6 193
zprávy česk é sl é várensk é společnosti
Ve dnech 23.–24. 3. 2011 se v Brně konaly čtyři důležité akce přímo související s českým slévárenstvím. V prvé řadě
to byl XI. ekonomický seminář, dále si
OK ekonomická připomněla osobní jubileum pana Miroslava Herzána, následovalo 37. řádné zasedání této komise
a závěrem se sešel na své třetí schůzce
řešitelský tým PROJEKTU XII.
Dne 23. 3. 2011 byli v KPS Brno ředitelem M. Herzánem a zástupcem majitele JUDr. J. Krkoškou přivítáni účastníci
XI. ekonomického semináře. Hosté
v úvodu zhlédli menší, ale moderně řízenou slévárnu, která má v provozu novou
středofrekvenční třítunovou indukční
pec s neutrální výduskou pracující ve
srovnání s původní elektrickou obloukovou pecí s významně nižšími náklady.
Po prohlídce slévárny se účastníci přemístili do Vranova u Brna, kde byl zahájen XI. ekonomický seminář Rozpracování nákladového hodnocení výroby
forem. Po ukončení řešení PROJEKTU XI,
kterého se zúčastnily čtyři slévárny (DSB
EURO, s. r. o., Blansko, Královopolská
slévárna, s. r. o., Brno, Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o., a Slévárny Třinec, a. s.), byla závěrečná zpráva úspěšně oponována a bylo tedy možné o zís-
kaných výsledcích informovat slévárenskou veřejnost.
Je třeba připomenout, že OK ekonomická se problematikou nákladů výroby
slévárenské formy zabývala v PROJEKTU X [1] a PROJEKTU XI [2] v letech 2009
až 2010.
V úvodu semináře Ing. B. Vyletová seznámila přítomné s cíli předložené práce a metodikou stanovení nákladů na
výrobu formy (NVF). Následně Ing.
O. Poloková referovala o teoretických
předpokladech a vývoji metodiky stanovení závislostí mezi vybranými ukazateli výroby formy. Podílu neúplných
vlastních nákladů (NVN) výroby formy
z úplných vlastních nákladů expedovaného odlitku se věnoval Ing. M. Novobilský. Na odlišnosti mezi NVN výroby
formy a náklady dle informačních systémů se zaměřil Ing. P. Veselý. Porovnání nákladů výroby odlitků ručním a strojním způsobem formování se věnoval
Ing. I. Lána, Ph.D. Následoval příspěvek
věnovaný ověření změny NVF při záměně formovacího rámu přednesený
Ing. B. Vyletovou. Na predikci NVF s využitím vyvinutého modelu se zaměřil
doc. V. Kafka. Problematice zjednodušení stávajícího nákladového modelu
se věnovala Ing. V. Nykodýmová. M. Herzán se následně věnoval dalšímu využití
vyvinutého nákladového modelu ve slévárnách. Hledání závislostí NVN výroby
formy na vybraných naturálních a nákladových ukazatelích posuzovala Ing.
V. Nykodýmová. Na závislostí NVF rozdělené dle pracovních fází a využití rámu
se zaměřil Ing. I. Lána, Ph.D. Hledání závislosti NVF na vybraných hodnotách
v informačních systémech sléváren posuzovala Ing. O. Poloková. V závěru bylo
rozsáhle diskutováno téma, jak zvýšit
praktické využití poznatků z PROJEKTŮ
OK ekonomické ve slévárnách.
Během společenského večera účastníci
srdečně popřáli Miroslavu Herzánovi k
zprávy česk é sl é várensk é společnosti
V. K a f k a / A . Z á d ě r a
sledky PROJEKTŮ) a odpovědí na dotazy
z této oblasti na stránkách časopisu Slévárenství. Účastníci tento přístup v zásadě schvalují. U časopisu Slévárenství připomínají velice dlouhou odezvu odpovědi
na dotaz nebo připomínku. Doporučuje
se posoudit také využití webových stránek OK ekonomické (www.oke.wu.cz).
V závěru zasedání podali zástupci Sléváren Třinec informaci o proběhlém školení v oblasti vytváření ekonomického
povědomí u ručních formířů. Školení,
které se skládalo ze sedmi seminářů, se
u formířů setkalo s velice dobrým ohlasem. Slévárna bude ve vytváření ekonomického povědomí pokračovat i u ostatních zaměstnanců.
Velice bohatou diskuzi vyvolala informace o neplnění offsetových programů
u dodávek Pandurů českou vládou. Proto OK ekonomická požádala nejen vedení ČSS, ale i SSČR, tj. v zásadě i Svaz
průmyslu ČR, o interpelaci a provedení
dalších kroků vedoucích k vyjádření představitelů vlády ČR či jí podřízených orgánů k zadání a provedení offsetů. Bližší
informace jsou uvedeny v zápise ze zasedání uvedené na webové stránce komise.
Poslední, čtvrtou akcí bylo třetí zasedání řešitelského týmu OK (PROJEKTU XII)
zaměřeného na poslední hlavní fázi výroby odlitků – apretaci. V pracovním kolektivu je nyní zapojeno šest sléváren
(BRELAMOS, s. r. o, Ostrava, DSB EURO,
s. r. o., Blansko, Královopolská slévárna, s. r. o., Brno, Slévárna a modelárna
Nové Ransko, s. r. o., Slévárny Třinec,
a. s., a ZPS Zlín, a. s.) a odborná organizace (TECHKONZULT, s. r. o.).
Při odjezdu z krásného prostředí Vranova u Brna účastníci srdečně poděkovali pořadatelské Královopolské slévárně, s. r. o., Brno, za perfektní přípravu
všech čtyř akcí a za vytvoření příslušného materiálového zázemí. A dobrá práce je vždy zastoupena konkrétními lidmi
– je tedy milou povinností připomenout
jejich jména. Jde především o ředitele
slévárny M. Herzána, zástupce majitele
JUDr. J. Krkošku a nesmíme zapomenout
na obětavého J. Jecha a v neposlední
řadě na Ing. B. Vyletovou.
48. slévárenské dny®
s doprovodnou
výstavou
11.–12. října 2011
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
organizační garant 48. SD
Již 48. slévárenské dny ® (SD) se uskuteční 11.–12. října 2011 v Hotelu Avanti
v režii ČSS, která zajišťuje jejich organizaci i odborný program. Součástí 48. SD
bude již tradičně doprovodná výstava
dodavatelů a zástupců sléváren.
Odborný program i doprovodná výstava
48. SD proběhnou podle níže uvedeného schématu. Po registraci účastníků
a slavnostním zahájení 48. slévárenských dnů® proběhne v dopolední části
společné plenární zasedání. V rámci
zasedání zazní přednášky zaměřené
zejména na oblast výroby odlitků pro
automobilový průmysl či ekonomiku.
Program odpolední části prvního dne
a program 2. dne bude probíhat paralelně vždy ve dvou sekcích. Zaměření přednášek v dané sekci vychází ze speciali-
Úterý 11. října 2011
Středa 12. října 2011
L i t e ra t u ra
[1] Kafka, V. a kol.: Metodika nákladového hodnocení výrobní fáze
přípravy forem, PROJEKT X, sborník. Brno : ČSS, 2010, 90 s. ISBN
978-80-02-02208-4.
[2] Kafka, V.: Rozpracování nákladového hodnocení výroby forem, PROJEKT XI, sborník. Brno : ČSS, 2011,
107 s. ISBN 978-80-02-02302-9.
194 zace příslušné komise ČSS. Přednášky
budou probíhat v následujících sekcích:
1. Sekce formovacích směsí
2. Sekce ekonomická
3. Sekce technologická
4. Sekce neželezných kovů a slitin
a tlakového lití
5. Sekce výroby oceli na odlitky a ingoty
6. Sekce litin
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
Situační plán výstavy a časový plán přednášek je uveden na schématu. Slavnostní zahájení a přednášky v plenární sekci
se budou konat v kongresovém sále hotelu Avanti. Jednání v sekcích budou probíhat paralelně v kongresovém a v malém
sále. Doprovodná výstava je umístěna
v předsálí. Velikost předsálí poskytuje výstavní plochu až pro 18 vystavovatelů.
Hotel Avanti bude poskytovat občerstvení a stravu v celém průběhu SD. Pro
účastníky SD se zde rovněž nabízí ubytování za zvýhodněných podmínek.
Bližší informace budou uvedeny v následujícím čísle časopisu Slévárenství
a také v materiálech, které budou zaslány členům ČSS v dostatečném předstihu, na webov ých stránkách ČSS
(www.slevarenska.cz; http://aglumbik.
cz/projekty/slevarenskedny/) a rovněž u
organizátorů 48. slévárenských dnů®.
Situační plán výstavy
Seznam vystavujících firem
(stav k 11. 5. 2011)
ASK Chemicals Czech s.r.o.
BAS Rudice s.r.o.
GUT CZ, s.r.o.
Linde Gas a.s.
MECAS ESI s.r.o.
METOS v.o.s.
RMT s.r.o.
S1
S17
S2
S5 + S6
S8 + S9
S10 + S11
S3
Organizační garant 48. slévárenských dnů ®:
Česká slévárenská společnost
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Mgr. František Urbánek, tajemník ČSS
tel./fax: +420 541 142 656
tel./fax: +420 542 214 481
[email protected]
[email protected]
www.slevarenska.cz
J . Če c h
vysoké školy
informují
Projekty Grantové
agentury ČR
ukončené v roce
2010 na FSI VUT
v Brně, odbor
slévárenství,
Ústav strojírenské
technologie
vysok é školy informuj í
prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc .
Nukleace grafitu a možnosti řízení
jeho morfologie ve slitinách železa,
reg. č. 106/08/0789
Hlavním řešitelem projektu byl prof. Ing.
Tomáš Elbel, CSc., vedoucí katedry slévárenství na TU – VŠB Ostrava. Dílčí část
řešená na VUT v Brně se zabývala vlivem krystalizačních zárodků na nukleaci grafitu. Dále byl sledován vliv obsahu
hořčíku v litině na tvar grafitu. Cílem
výzkumu bylo získat reprodukovatelně
vermikulární grafit pouze řízením obsahu hořčíku a sledovat vliv morfologie
grafitu na mechanické vlastnosti litiny.
Získané poznatky mohou být prospěšné
průmyslu při zavádění výroby vermikulární litiny i pro výrobu litiny s lupínkovým
grafitem vyšších pevností. Výsledky práce nabízí možnost vyrábět jakosti litiny
s lupínkovým grafitem s vyšší pevností
a lepšími slévárenskými vlastnostmi.
Výzkum ovlivňování primární struktury při lití s krystalizací pod tlakem
u Al slitin, reg. č. 106/08/0042
Hlavním řešitelem projektu byl prof. Ing.
Jaroslav Čech, CSc., z odboru slévárenství FSI VUT v Brně.
Projekt přináší nové poznatky u slitin Al
litých gravitačně a tlakově (lokální dotlak, bez dotlaku). Jedná se především
196 o rozsáhlý soubor získaných experimentálních dat, na základě čehož byly stanoveny a publikovány matematické modely v závislosti mechanických vlastností na strukturních vlastnostech (pórovitosti). Takto rozsáhlá měření nebyla
doposud publikována a ukazují, že hodnoty zjištěné pórovitosti se pohybují
(u tlakového lití kolem 2 % a lokálního
dotlaku kolem 0,7 %). Při komplexní analýze nově upravené verze bloku motoru
(při vyhodnocení asi 50 odlitků), včetně
mechanických a strukturních vlastností,
lze konstatovat, že při použití odlitků
bez lokálního dotlaku sice došlo k určitému snížení mechanických vlastností,
ale i tyto hodnoty plně vyhovují normám
ŠKODA AUTO, a. s. Po jízdních zkouškách lze doporučit tuto novou verzi
k uvedení do výroby, což při stále se zvyšující roční produkci představuje značné
ekonomické úspory. Hodnotilo se použití simulačních programů MAGMA,
SIMTEC a ProCasts možností využít je
pro stanovení strukturních vlastností
(DAS, pórovitost) a lze konstatovat, že
bylo dosaženo velmi dobrých výsledků
a na konkrétních typech odlitků je možno přesně určit a identifikovat kritická
místa pro staženiny a řediny. Tyto poznatky opět přinesou pro řadu tlakových
sléváren v ČR i zahraničí značné úspory.
Řešeny byly také otázky měření zbytkových pnutí – tenzometricky v kritických
místech tlakově i gravitačně litých odlitků z Al slitin (v návaznosti na maximální možné hodnoty pnutí – pórovitost).
Z dosavadních měření plyne, že u vzorku s lokálním dotlakem (nižší pórovitostí) jsou i nižší hodnoty maximálních
pnutí, které však neovlivňují celkovou
provozní stabilitu odlitků.
Procesy konverze hydraulicky tuhnoucích kompozitů s modifikovanou
plasticitou, reg. č. 106/08/0270
Hlavním řešitelem projektu byl prof. Ing.
Karel Rusín, DrSc., z odboru slévárenství
FSI VUT v Brně.
Cílem řešení projektu byl výzkum a vývoj nových materiálů na podkladě hydraulicky tuhnoucích pojiv s modifikujícími přísadami, které budou aplikovatelné
jako pojivové systémy pro výrobu forem
a jader s dobrou plasticitou během vytvrzování.
– Optimální složení směsí s cementovými a kompozitovými pojivy z hlediska
jejich přípravy, plasticity, tuhnutí,
tvrdnutí kalorimetricky a výsledných technologických vlastností –
pevnosti v tlaku, pevnosti ve střihu,
prodyšnosti, otěruvzdornosti a navlhavosti.
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
– Konstrukce integrálního měřicího systému spojeného s PC ke stanovení základních technologických vlastností
ST směsí.
– Studium interakcí směsí s cementovými pojivy s tekutými kovy litinou s lupínkovým grafitem, kuličkovým grafitem a litou ocelí.
Emise z pojivových systémů na bázi syntetických pryskyřic, které vznikají při
přípravě směsí a jejich styku s tekutým
kovem, jsou vážným nebezpečím pro
zdraví pracovníků slévárenských provozů. Praktický význam projektu spočívá
v tom, že částečnou náhradou furanových a fenolických směsí nově vyvinutými materiály bude možno podstatně
zlepšit současné pracovní prostředí. Ze
sléváren ČR se ročně vyváží na skládky
cca 360 000 tun upotřebených směsí
(z forem a jader), většina z nich je charakterizována jako nebezpečný odpad.
Cena za uložení takového odpadu na řízenou skládku se v současnosti pohybuje cca 1 600 Kč/t. V budoucnu se dá
očekávat, že se tato cena zvýší až čtyřnásobně, což se projeví v konečných cenách odlitků. Nově vyvinutá technologie
může množství těchto směsí snížit
a bude moci být využita jako bezodpadová s dobrou recyklací.
Pr o j e k t y M P O Č R
Predikce a odstranění vnitřních a povrchových vad produktů slévárenské
výroby, č. FT-TA5/048
Hlavním řešitelem projektu byl Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D., z firmy MECAS ESI,
s. r. o. Dílčí část projektu řešená na VUT
v Brně se zabývala modelem reoxidačních pochodů, které nastávají při proudění kovu do dutiny slévárenské formy.
Výpočetní aparát pro stanovení průběhu aktivity kyslíku ve slitinách železa,
který probíhá jako výsledek reakce kovu
s formovacím materiálem a atmosférou
formy, řešil Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Výsledky výzkumu mohou být využity
v simulačních programech, které budou
počítat pravděpodobnost vzniku bublin
a bodlin v odlitcích. Dále bylo v projektu
řešeno snížení slévárenských vad u těžkých odlitků v povrchových vrstvách.
Tyto vady mohou iniciovat nízkocyklovou únavu a při dynamickém namáhání
vedou k porušení odlitku. Řešení spočívalo ve zvýšení rychlosti ochlazování
odlitků a zúžení dvoufázového pásma.
Současně s řešením jakosti odlitku bylo
řešeno snížení spotřeby tekutého kovu
na výrobu těžkých odlitků.
L . To m e k / I . St a c h o v e c
slévárenské
konference
Čínské postřehy
očima mladých
inženýrů
Obchod s čínskou keramikou ve
městě Yixing
Tradiční příprava polozeleného
čaje
Ukázka čínského slévárenského
umění
Pozvánka účastníků kongresu
(zleva) Ing. Stachovce a Ing. Tomka na příští světový kongres v roce 2012 v Mexiku
I n g . L a d i s l a v To m e k
Ing. Ivo Stachovec
Výletní loď na Západním jezeře
Hangzhou – moderní město bohužel plné těžkého smogu
Muzikálové představení o histo-
rii dynastie Song
Soutěžní výstava fotografií se
slévárenskou tematikou
Večerní pohled na vlajky zemí
zúčastněných na výstavě Expo
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6 197
sl é várensk é konference
Ve Slévárenství č. 1–2/2011 na s. 47–48
již prof. Horáček informoval o průběhu
odborné části Světového slévárenského
kongresu, který se uskutečnil 16.–20. října 2010 v Číně, jmenovitě ve městě
Hangzhou, které je v současnosti hlavním městem provincie Zhejiang (cca
6,6 mil. obyvatel) a jehož základy byly
položeny již před 2 tis. lety, kdy okolí
Západního jezera, na jehož břehu se
město rozprostírá, obydlovaly prvotní
dynastie. Díky bohaté historii tohoto
místa je ve městě a okolí k vidění řada
architektonických a kulturních památek.
Již krátce po příletu do cíle naší cesty
jsme naznali, že jsme se ocitli v rušném
a překrásném, ale zároveň i znečištěném
velkoměstě. Silnice brázdily snad nekonečné zástupy vozidel všech světových
značek a téměř celé město přikrýval háv
těžkého a hustého smogu. Snad jen eko-
Místo klidu a relaxace – odpočinkový altánek v Hangzhou
L . To m e k / I . St a c h o v e c / V ý t a hy z p ř e d n á š e k n a 6 9. s v ě t o v é m s l é v á r e n s ké m ko n g r e s u
sl é várensk é konference
logicky příznivé dopravní prostředky,
jako jízdní kola a elektrické skútry, „vylepšovaly“ tento celkový obraz. V rámci
doprovodné části kongresu nás zaujala
soutěžní výstava fotografií se slévárenskou tematikou a „muzikálové“ vystoupení o historii dynastie Song. Jelikož
jsme nepatřili mezi VIP účastníky kongresu, „pokongresové“ cesty jsme si plánovali sami. Navštívili jsme již končící,
ale stále přeplněnou světovou výstavu
Expo. Jako návštěvníci z ČR jsme dokonce byli upřednostněni a měli tu možnost zblízka zhlédnout vystavenou zlatou kapku a dle našich emocí při pohledu na zlatý skvost nám byl namíchán
osobní parfém. Navštívili jsme také město Yixing, centrum tradiční čínské keramiky, proslavené snad na celém světě.
Před odletem zpět do vlasti jsme prošli
historické části samotného města Hangzhou a zhlédli poutavou výstavu o čajové kultuře.
Čas strávený v Číně byl sice hektický, ale
zajímavý a nabitý nevšedními zážitky.
Během těchto dní jsme měli možnost
osobně se setkat s jinou kulturou a prožít nezapomenutelné okamžiky.
Výtahy z přednášek
na 69. světovém
slévárenském
kongresu
16.–20. 10. 2010,
Hangzhou, Čína
3. část
The effects of boron on the microstructure and refining efficiency of
Al-Ti-C master alloy
(Vliv boru na mikrostrukturu a účinnost
zjemnění předslitinou Al-Ti-C)
Jinfeng, N. – Xiangfa, L.
předn. č. 33, s. 257–260, 4 obr., lit. 23
Zjistilo se, že zvyšováním množství přísady B se zlepšuje mikrostruktura předslitiny Al-Ti-C-B a zárodky jsou v základní kovové hmotě rozptýleny homogenně. Kromě toho se odpovídajícím
způsobem zvětší částice TiC a TiB2. Přísada B navíc výrazně zvýšila zjemňovací
účinek předslitiny Al-Ti-C, prodloužila
se především délka odeznívání účinku.
Popis podmínek a průběhu zkoušek, vyhodnocení výsledků.
198 The influence of antimony on the
properties of AlSi7Mg0,3 alloy
(Vliv antimonu na vlastnosti slitiny
AlSi7Mg0,3)
Sládek, A. aj.
předn. č. 34, s. 261–266, 9 obr., 2 tab.,
lit. 7
Zjišťoval se vliv Sb (0 až cca 10 000 ppm)
na mechanické vlastnosti, mikrostrukturu, chemickou stabilitu z hlediska naplynění a také vliv tepelného zpracování
a morfologické transformace eutektického Si. Slitina AlSi7Mg0,3 prvního tavení, která byla již předem modifikovaná při výrobě, se odlévala do kovové formy. Přísada Sb měla velmi příznivý vliv
na mechanické vlastnosti slitiny, především na prodloužení.
The microstructure and mechanical
properties of hyper eutectic Al-Si
alloy during hot extrusion process
(Mikrostruktura a mechanické vlastnosti nadeutektické slitiny Al-Si při protlačování za horka)
Runxia, L. aj.
předn. č. 35, s. 267–269, 3 obr., 1 tab.,
lit. 12
Pojednáno o postupu protlačování a jeho
přednostech. Jeho použití u nadeutektické slitiny Al-Si zvýšilo mechanické
vlastnosti. Po tepelném zpracování (T6)
se zlepšila pevnost slitiny, ale prodloužení se trochu snížilo. Uvedeny změny
primárního Si a vliv protlačování na účinnost zjemnění. Dalších příznivých změn
fáze Si se dosáhlo tepelným zpracováním. Popis podmínek a průběhu zkoušek.
Thermal analysis as a microstructure
prediction tool for A356 aluminium
parts solidifies under various cooling conditions
(Tepelná analýza jako nástroj předpovědi mikrostruktury odlitků ze slitiny
A356 tuhnoucích za různých podmínek
chladnutí)
Niklas, A. aj.
předn. č. 36, s. 271–277, 8 obr., 6 tab.,
lit. 14
Popsány zkoušky, kterými se stanovil
vztah výsledků parametrů tepelné analýzy a mikrostruktury ve standardním kelímku s mikrostrukturou získanou ve zkušebních odlitcích s odlišným tepelným
modulem odlévaných do forem z různých materiálů. Použila se k tomu slitina
A356 zpracovaná různými prostředky na
zjemnění zrna. Slitina tuhla rychlostí
v rozsahu mezi 1,5 a 30 °C/s. Jsou uvedeny podmínky zkoušek a vyhodnoceny
výsledky.
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
Alloy designing and properties of
sulfide dispersed lead free bronze
castings
(Vývoj slitiny a vlastnosti odlitků z bezolovnatého bronzu s rozptýlenými sirníky)
Maruyama, T. aj.
předn. č. 37, s. 278–282, 9 obr., 2 tab.,
lit. 13
Popsán návrh a práce na vývoji výše uvedeného materiálu. Vytvoření rozptýlených sulfidů v základní kovové hmotě
je náhradou za olovo. Do slitiny bronzu
se přidávaly některé prvky, aby se snížila aktivita síry (tvoření plynného SO2)
vedoucí ke vzniku vad způsobených
plyny. Slitina Cu-Sn-Zn-S se odlévala do
pískové formy a u zkušebních odlitků
se zkoumala mikrostruktura, zabíhavost, mechanické vlastnosti a obrobitelnost.
Continuous casting of clad aluminum
slab under level direct current magnetic field
(Plynulé lití plátované hliníkové desky
pod vodorovným stejnosměrným magnetickým polem)
Jianbo, S. aj.
předn. č. 38, s. 283–286, 6 obr., 2 rovnice, lit.
Popsán postup, při kterém se plynulým
litím odlévá plátovaná hliníková deska (z
hliníkových slitin zn. 3003 a 4004). Postupem využívajícím vodorovné stejnosměrné magnetické pole se vyrobí plátované desky s čistou, plošnou styčnou
plochou s vysokou pevností. Pro hodnocení jakosti takto vyrobené desky se
zjišťovala struktura tuhnutí a rozložení
legujících prvků.
Crystal planes transformation of
CuNi10Fe1Mn alloy billets under
rotating electromagnetic field
(Transformace rovin krystalů sochorů ze
slitiny CuNi10Fe1Mn při aplikaci rotujícího elektromagnetického pole)
Yabo, F.
předn. č. 39, s. 287–290, 4 obr., 1 tab.,
lit. 12
Charakteristika slitiny, ze které se vyrábí trubky pro chladicí systémy v lodním
a energetickém průmyslu a při odsolování mořské vody. Popis dosavadního
způsobu výroby a nového postupu „castroll“, který výrazně zvyšuje výtěžnost
a snižuje náklady. Práce se zaměřily na
zvýšení plasticity této slitiny při aplikaci
rotujícího elektromagnetického pole během horizontálního plynulého lití dutých
sochorů. Jsou uvedeny podmínky zkoušek a vyhodnoceny výsledky.
Effects of novel self-inoculation
method on microstructure of AM60
alloy
(Účinky nové samoočkovací metody na
mikrostrukturu slitiny AM60)
Bo, X. aj.
předn. č. 40, s. 291–295, 9 obr., 1 tab.,
lit. 8
Popsána podstata nově vyvinutého postupu samoočkování SIM. Je založen na
přidávání samoočkovadla do taveniny
a odlévání taveniny přes víceproudý směšovací chladicí kanál. Popsanými zkouškami byly zjištěny optimální parametry
procesu, kterým se docílí jednoduše
a efektivně nedendritické struktury.
Fabric ation of the quaternar y
Mg-Zn-Y-X (X = C, Ti, Cu) spherical
icosahedral quasicrystal phase under
normal casting conditions
(Výroba kvartérní kulovité 20stěnné
kvazikrystalické fáze Mg-Zn-Y-X (X = C,
Ti, Cu) za normálních podmínek odlévání)
Zhifeng, W. aj.
předn. č. 41, s. 296–300, 5 obr., 2 tab.,
3 rovnice, lit. 15
Stručně charakterizovány vlastnosti materiálů s 20stěnnými kvazikrystalickými
fázemi (příznivé: vysoká tvrdost, vysoká
tepelná vodivost, nízký koeficient tření;
nepříznivé: křehkost, složitost výroby).
Popsaný nový přístup spočívá ve výrobě
kompozitních materiálů, kde je kovová
základní hmota zpevněna zmíněnými fázemi. Uvedeny podmínky a postup zkoušek, vyhodnoceny výsledky.
Integration of coupled casting and
structure simulation into the development process for magnesium die
castings
(Spojení simulace lití a struktury a jeho
integrace do procesu vývoje tlakově litých hořčíkových odlitků)
Wuth, M. aj.
předn. č. 42, s. 301–310, 24 obr., 4 tab.,
lit. 4
Popsaný postup vývoje součásti (zde
konkrétně volant auta) je rozdělen do tří
navzájem nezávislých fází: 1. virtuální
vývoj součásti, 2. stanovení skutečné
jakosti odlitku (nedestruktivní a metalografická analýza, zkoušky statickým
namáháním) a 3. zkoušky potvrzující
všechny požadované vlastnosti součásti.
Podrobný popis metodiky.
Microstructure and the wear mechanism of grain-refined Zn-Al alloy during dry sliding against steel disc
(Mikrostruktura a mechanizmus opotřebení slitiny Z-Al se zjemněným zrnem
při tření o ocelový kotouč za sucha)
Jingpei, X. aj.
předn. č. 43, s. 311– 314, 8 obr., 1 tab.,
lit. 14
Pro popsané zkoušky byla elektrolyticky
připravena hliníková slitina s nízkým obsahem Ti. Zjišťoval se vliv Ti na mikrostrukturu a opotřebitelnost slitiny Zn-Al.
Z výsledků zkoušek vyplývá, že se tímto
způsobem dosáhne zvýšení zjemnění
zrna a také zvýšení odolnosti proti opotřebení. Jak ukázaly snímky SEM, je mechanizmus opotřebení jak u slitiny bez
zpracování Ti, tak u slitiny s Ti stejný.
Macrostructure control of a complicated copper-nickel based alloy
during centrifugal casting
(Řízení makrostruktury složité slitiny na
bázi Cu-Ni během odstředivého lití)
Zongqiang, L. aj.
předn. č. 44, s. 315–318, 6 obr., 1 tab.,
lit. 8
Úvodem charakteristika vlastností tohoto typu bronzu (široké použití např.
v leteckém a kosmickém průmyslu díky
vynikající korozivzdornosti, žáruvzdornosti, apod.). Shrnuty výsledky vývoje
nové slitiny na bázi Cu (s obsahem do
5 % Cr, Si, Fe, Ti, Mn a Zr). Ingot z této
slitiny se musí odlévat odstředivě, aby
neměla v litém stavu kolumnární strukturu. Uvedeny i výsledky srovnání s komerční slitinou QA110-4-4.
Refining of metallurgical grade silicon by electron beam melting
(Zjemnění metalurgického křemíku tavením elektronovým obloukem)
Dawei, L. aj.
předn. č. 45, s. 319–322, 6 obr., 3 tab.,
lit. 11
Pojednáno o použití metalurgického Si
(fotovoltaická přeměna energie) a fotovoltaických vlastností polykrystalického
Si závisejících hlavně na jeho krystalické
struktuře a obsažených nečistotách.
Práce se zaměřily na čištění Si. Použito
k tomu bylo tavení v peci s elektronovým
obloukem ve vysokém vakuu. Nečistoty
se odstraňovaly odpařením. Do vsázky se použil metalurgický Si o čistotě
99,88 hmot. %. Konečná čistota byla
99,99 hmot. %. Při popsaných zkouškách se zjišťovala distribuce nečistot,
makro a mikrostruktura vzorku. Diskutuje se i o mechanizmu růstu krystalu.
Studies on Ni-Cr-Mo-Ti cast superalloys
(Studie litých superslitin Ni-Cr-Mo-Ti)
Phuong, T. D. aj.
předn. č. 46, s. 323–328, 14 obr., 2 tab.,
lit. 12
Shrnuty výsledky studie hodnotící mechanické, metalurgické, slévárenské
V ý t a hy z p ř e d n á š e k n a 6 9. s v ě t o v é m s l é v á r e n s ké m ko n g r e s u / R . P a s t i r č á k
a povrchové vlastnosti několika slitin
Ni-Cr-Mo-Ti pro použití v zubní protetice. Z výsledků vyplývá, že některé z nich
mají lepší vlastnosti než dosud běžně používaná slitina.
Study on recycled applications of
SRR99 single crystal superalloy
(Studie použití recyklované monokrystalické superslitiny SRR99)
Jinjang, Y. aj.
předn. č. 47, s. 329–332, 4 obr., 2 tab.,
1 rovnice, lit. 10
Zjišťoval se vliv podílu vratného materiálu slitiny SRR99 ve vsázce na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti při výrobě
téže slitiny. Kromě toho se analyzoval
proces odstraňování vměstků filtrací.
sl é várensk é konference / recenze
The castability of 600 °C high temperature titanium alloys
(Slévatelnost slitin titanu pro teplotu
600 °C)
Chen, Y. Y. aj.
předn. č. 48, s. 333–337, 8 obr., 3 tab.,
lit. 16
Zjišťoval se index slévatelnosti titanových slitin pro vysoké teploty používaných v kosmickém průmyslu. Současně
se hodnotil vliv teploty předehřevu formy. Výsledky se využijí při přesném lití
titanových slitin pro vysoké teploty.
The effects of compound alloying
elements Cr, Sb and Ce on the
precipitation process of casting
Mg-10Zn-2Al-1Cu alloy
(Účinky směsi legujících prvků Cr, Sb a
Ce na proces precipitace slévárenské slitiny Mg-10Zn-2Al-1Cu)
Xiaoping, L aj.
předn. č. 49, s. 338–341, 7 obr., lit. 17
Stručně pojednáno o způsobech zvyšování pevnosti hořčíkových slitin. Práce
se zaměřila na účinky směsi Cr, Sb a Ce
do slitiny Mg-10Zn-2Al-1Cu. Z výsledků
popsaných zkoušek vyplývá, že tato
směs může urychlit odmíšení atomů
a nukleaci v počátečním stadiu stárnutí
a zvýšit stabilitu odmíšenin a omezit jejich růst během následného stárnutí.
A comparison of mould and ladle
inoculation treatments of low sulphur
hyper-and-hypoeutectic grey cast
irons
(Srovnání postupu očkování nad a podeutektických GJL s nízkým obsahem S ve
formě a v pánvi)
Riposan, I. aj.
předn. č. 50, s. 342–351, 8 obr., lit. 24
Při srovnání očkování elektricky tavené
200 GJL s nízkým obsahem síry (0,025 %)
a hliníku (0,003 %) ve formě a v pánvi
se srovnával vliv na tepelnou analýzu,
charakteristické vlastnosti apod. Tato
lehce nadeutektická GJL (CE = 4,4–4,5
%) se používá na výrobu tenkostěnných, vysoce jakostních odlitků. Uvedeny podmínky a postup zkoušek, vyhodnoceny výsledky.
Ausferritic cast iron with flake graphite – technology and properties
(Izotermicky kalená litina s lupínkovým
grafitem – technologie a vlastnosti)
Kowalski, A. – Turzynski, J.
předn. č. 51, s. 352–358, 18 obr., 9 tab.,
lit. 7
Byla vyvinuta technologie výroby izotermicky kalené GJL. Tento materiál má
pevnost v tahu 400 až 500 MPa a tvrdost 300–360 HB. Svými vlastnostmi zaujímá místo mezi GJL a GJV. Postup výroby je snadný a nevyžaduje přísadu Mg.
Uvedeny možnosti využití.
Compacted graphite iron – a material solution for modern diesel engine cylinder blocks and heads
(Litina s červíkovitým grafitem – moderní materiál na odlitky bloků a hlav
válců pro naftové motory)
Dawson, S. – Zhung, F.
předn. č. 52, s. 359–364, 2 obr., 7 tab.
Základní informace o tomto materiálu.
V jednotlivých kapitolách pojednáno
o mikrostruktuře a vlastnostech, použití v sériové výrobě a výhodách použití
pro automobilové odlitky. Srovnání vlastností s legovanou GJL a slitinami hliníku.
recenze
Dana Bolibruchová:
Zlievarenská
technológia
doc. Ing. Richard Pastirčák,
Ph.D.
Žilinská univerzita, Strojnícka
fakulta
Vysokoškolská učebnica Zlievarenská
technológia je určená poslucháčom
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
2. stupňa vysokoškolského štúdia a má
poskytnúť ucelený súbor poznatkov a vedomostí zo zlievarenskej technológie.
Môže byť dobrou pomôckou aj pre pracovníkov v zlievarenskej praxi.
Publikácia súborne spracúva históriu
i súčasný stav poznatkov o zlievarenskej
technológii výroby foriem a o technológiách odlievania. Zaoberá sa vývojovými
trendmi v týchto oblastiach.
Vysokoškolská učebnica je metodicky
rozdelená do dvoch samostatných celkov a má sedem kapitol. Prvý celok je
zameraný na technológiu zlievarenskej
formy a druhý celok sa venuje technológii odlievania.
V rámci prvej kapitoly je podrobne popísaný dejinný vývoj zlievarenstva z pohľadu svetového, ale aj z pohľadu histórie zlievarenstva na území SR a ČR.
Druhá kapitola popisuje základné pojmy
pri výrobe zlievarenských foriem. Venuje sa možnostiam výroby modelov
a pod. Problematika formovacích zmesí
a prísad je rozobratá v tretej kapitole.
Zhusťovanie formovacích zmesí I. až IV.
generácie je popísané v štvrtej kapitole.
Piata kapitola sa zaoberá postupmi
odlievania s využitím gravitačných síl,
odlievaním pri pôsobení zvýšených síl
a nekonvenčným postupom odlievania.
Spôsobom uvoľňovania odliatkov z formy, čisteniu a apretúre odliatkov sa venuje šiesta kapitola. V siedmej kapitole
je podrobne popísaná diagnostika chýb
odliatkov a spôsoby zisťovania chýb odliatkov s príkladmi.
Publikácia vyšla v júli 2010 vo vydavateľstve GEORG v edičnom rade Vysokoškolská učebnica. Má 248 str., 210 obrázkov, 4 tabuľky AH 9,61 v náklade 150
výtlačkov. Cena knihy je 14 €.
M . Š ko u l a
aktuality
Úspěch žáků SPŠ
strojnické, Plzeň,
v celostátní soutěži
MODELÁŘ 2011
Ing. Martin Škoula
SPŠ strojnická, Plzeň
Ve dnech 23.–25. března 2011 se v prostorách dílen SPŠ strojnické, Plzeň, uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže od-
Vítězné práce
borných dovedností MODELÁŘ 2011.
Soutěže se zúčastnila čtyři dvoučlenná
družstva, a to z Plzně, Ostravy, Uničova
a Žďáru nad Sázavou.
V prvních dvou dnech žáci zhotovovali
dřevěný model konzoly, který slouží
k výrobě formy pro odlitek. Třetí den
vypracovávali test odborných znalostí.
SPŠ strojnickou z Plzně reprezentovali
žáci druhého ročníku: Jakub Čejka, který se umístil na 1. místě v kategorii jednotlivců, a Ladislav Slavík, který ho následoval na 2. místě. Oba chlapci zároveň
obhájili 1. místo v kategorii družstev,
což potěšilo nejen je samotné, ale i učitele odborného výcviku Josefa Morávka
Ladislav Slavík při práci na nárysu
Soutěžící na startu
Celkové vyhodnocení jednotlivců
Ceny předávali (zleva): F. Beran
(za hodnotitelskou komisi odborníků), Ing. Martin Škoula (za
hodnotitelskou komisi zástupců
škol), Ing. Ladislav Vítek (za Plzeňský kraj), Ing. Rostislav Študent (ředitel pořádající školy)
aktuality
Vítězná trojice (zleva): Ladislav
Slavík – 2. místo (Plzeň), Jakub
Čejka – 1. místo (Plzeň) a David
Hoffmann – 3. místo (Uničov)
Hodnotné ceny pro soutěžící od
sponzorů
Poř. jméno a příjmení škola
s. číslo teorie praxe celkem
1
Jakub Čejka
Plzeň
2
120
283
403
2
Ladislav Slavík
Plzeň
3
3
David Hoffmann
Uničov
8
118
272
390
104
267
4
Jan Kolomazník
Žďár nad
Sázavou
371
4
98
235
333
5
Ondřej Slivoň
Ostrava
5
6
Vít Vašťák
Ostrava
1
88
218
306
78
208
7
Martin Hřebíček
Žďár nad
Sázavou
286
7
94
190
284
8
Patrik Šrutka
Uničov
6
66
181
247
Plnění praktické části soutěže
Celkové vyhodnocení družstev
Poř. jméno a příjmení škola
s. číslo body celkem
Střední průmyslová
Jakub Čejka
2
403
1
škola strojnická,
793
Ladislav Slavík
3
390
Plzeň
Střední škola odborDavid Hoffmann
8
371
2
ná a Střední odbor618
Patrik Šrutka
6
247
né učiliště, Uničov
Střední škola techMartin Hřebíček
7
284
3
nická Žďár nad
617
Jan Kolomazník
4
333
Sázavou
Vítkovická střední
Ondřej Slivoň
5
306
4
průmyslová škola
592
Vít Vašťák
1
286
a gymnázium
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6 201
M . Š ko u l a / J . H u č k a / r e d a kc e S l é v á r e n s t v í / K . R o u s í n
a učitele odborných předmětů a zároveň
organizátora celé soutěže Ing. Martina
Škoulu, kteří chlapce na soutěž svědomitě připravovali.
Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny,
které žáci jistě využijí při práci ve svém
oboru. Putovním pohárem pro vítěze se
nyní rok může pyšnit SPŠ strojnická, Plzeň.
Žákům gratulujeme a pedagogům, kteří je připravovali, děkujeme. Zároveň
patří dík také Svazu sléváren ČR, který se
podílel na sponzorování této soutěže.
K 65. narozeninám
Ing. Jaroslava
Chrásta, CSc.
redakce Slévárenství
Zdá se to nedávno, co jsme na stránkách
blahopřejeme
80 let Ing. Ladislava
Jablonského, CSc.
Ing. Jan Hučka
časopisu Slévárenství blahopřáli Ing.
Jaroslavu Chrástovi, CSc., k jeho kulatým
šedesátinám (Slévárenství č. 6/2006,
s. 257).
A dnes máme možnost popřát Ti, milý
Jardo, ke Tvým 65. narozeninám. Dovol
tedy, abychom Ti za všechny popřáli
hlavně pevné zdraví a osobní pohodu,
aby ses i nadále mohl věnovat jak své
práci v oboru slévárenském, tak všem
svým náročným koníčkům.
blahopřejeme / nekrolog
nekrolog
Narodil se 17. června 1931 v Dlhém u Humenného na Slovensku. Po vysokoškolském studiu v Bratislavě a Moskvě působil v letech 1957 až 1991 ve Výzkumném
a zkušebním ústavu podniku Škoda Plzeň, kde se věnoval hlavně materiálové
a slévárenské problematice a vypracoval
se až na vedoucího technického úseku
ústavu. Výzkumné práce byly zaměřeny
hlavně na oblast litin včetně žárovzdorných, jakož i na různé technologické problémy při výrobě těžkých odlitků.
Po odchodu do důchodu vykonával po
delší dobu funkci předsedy Vědecko-technické společnosti západních Čech
a účastnil se i dalších společenských
aktivit. Do současné doby je členem
oblastního výboru České slévárenské
společnosti a pravidelně se účastní
odborných akcí. Věnuje se také svým
zálibám, včetně činností na chalupě.
Podrobnější údaje jsou uvedeny ve Slévárenství č. 7–8/2001.
Do dalších let přejeme jubilantovi dobré
zdraví, spokojenost a pohodu v osobním
životě a v kruhu rodiny.
202 Rozloučení
s doc. Ing. Igorem
Macáškem, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín,
DrSc.
Veliký Hefaistos, bůh kovářů a slevačů,
si dne 18. května 2011 povolal našeho
kolegu a přítele Igora Macáška na slevačský Olymp. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci v kruhu svých nejbližších.
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
Je pro mne obtížné v těchto řádcích na
nic nezapomenout. Doc. Macášek byl
vynikající pedagog a organizátor s erudicí dokonalého manažera. Začínal jako
odborný asistent na katedře slévárenství
u akademika Píška, kde byl pak v letech
1961 až 1991 docentem a tajemníkem.
Jeho pedagogická a vědecká činnost,
kterou byl znám jak naší, tak zahraniční
odborné veřejnosti, byla zaměřena na
oblast výroby odlitků a metalurgii litin.
Na začátku 60. let byl prvním, kdo v našich slévárnách zavedl novou technologii horkých jaderníků s ekologickými
pojivy Dextroner a Glukopren. Koncem
60. let to byl vývoj bentonitových směsí pro prvý automatický formovací stroj
Disamatic v Československu a 70. a 80.
léta to byla oblast přesného lití odlitků
pro dezénové sklářské formy a televizní obrazovky. Vývoj byl vždy aplikačně
zaměřen a vysoce hodnocen při průmyslovém využití v našich slévárnách
a odrazil se v desítkách odborných publikací a čs. patentů.
Doc. Macášek však také prožil těžké
chvíle. V 68. roce byl proděkanem strojní fakulty VUT a za činnost studentů
ve stávkách po vstupu sovětských vojsk
byl při prověrkách v roce 1970 vyloučen
z KSČ, nesměl vyučovat a měl opustit
fakultu. Naštěstí byl přeřazen na výzkumnou činnost a po třech letech mohl
znovu učit. V té době byl již činný ve VTS
jako vědecký tajemník. Organizoval
odborné semináře, postgraduální kurzy
a konference. Vyvrcholením této činnosti byla organizace Světového slévárenského kongresu v Praze v roce 1986.
Hodnocení kongresu a pokongresové
cesty v zahraničních odborných slévárenských časopisech bylo vynikající.
V letech 1980 až 1985 se dokončovala
stavba nové strojní fakulty VUT a docent
Macášek, díky svým kontaktům a známostem v průmyslu, pomohl vybudovat
moderní laboratoře, školní modelárnu
a slévárnu, a tak se katedra slévárenství
zařadila mezi nejmodernější ve střední
Evropě v té době. Začátkem 90. let však
docent Macášek katedru opouští, zakládá česko-německou společnost Topmatic a věnuje se podnikání v oblasti
výroby strojních zařízení pro německé
zemědělství. Později vypomáhá svému
synovi v cestovní kanceláři a na chorvatském pobřeží pronajímá a řídí hotel
až do svých osmdesáti let.
Píši toto rozloučení pro všechny studenty, které učil, všechny diplomanty a doktorandy, které vedl, a všechny přátele
a přítelkyně, kteří jej měli rádi. Jistě na
něj budeme vzpomínat.
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý / J . J i r k ů / K . K ř í ž e k
z historie
Prospekce dolování
olovnato-stříbrných rud
západně od Telče
2. část
prof. I ng. Karel Stránsk ý, Dr Sc .
Ing. Drahomíra Janová
I ng. Lubomír Stránsk ý, C Sc .
Ing. Jaroslav Jirků
Karel Křížek
Výsledky analýz vzorků rudnin
nině z kamenolomu Babí hora – Sumrakov – 0,94 hm. % Al.
Obsah železa je nejvyšší v rudnině od kaple sv. Karla – 7,30
hm. % Fe a nejnižší v rudnině od Horního Bolíkova – 1,30 hm.
% Fe. Rozdíly tedy jsou v hm. % 18,9 Si, 12,7 Al a 6,0 Fe.
Jakostní granit představuje rudnina z Babí hory – Sumrakova
obsahující 42,7 hm. % Si, dále rudnina z Dobré Vody obsahující sice 18,9 hm. % Si, avšak znečištěná příměsí 2,90 hm. %
arzenu – As, a podstatně horší jakost lze očekávat od granitu
pod kaplí sv. Karla.
Metodou semikvantitativní poměrné analýzy (SPA) je
možno v rudnině zachytit široké spektrum prvků vázaných na
akcesorické minerály (a. m.), které při běžné analýze průměrného složení leží většinou hluboko pod mezí detekovatelnosti. Jestliže při běžné analýze rudniny je možno získat
vcelku spolehlivé informace o souboru 18 prvků (tab. I), metoda SPA umožňuje stanovit podstatně širší spektrum prvků
v rudnině vázaných na a. m. (tab. II). Například v rudninách
uspořádaných podle lokalit v tab. I i II byla co do počtu prvků vázaných na a. m. zachycena tato posloupnost počtu
prvků n – 21, 26, 35, 32, 18, 27 prvků. Vztah mezi průměrným
obsahem křemíku v rudninách v hm. % a počtem prvků n vázaných na a. m. v mg/kg je přitom možno aproximovat
dvojitou logaritmickou stupnicí log (n) = 2,598 – 0,7877 . log
(hm. % Si) s koeficientem korelace r = 0,70, která lépe aproximuje tento trend než prostá lineární závislost.
Průměrné složení rudnin. S průměrným obsahem křemíku v rudnině jsou také spojeny poměrné obsahy polymetalických kovů v rudninách, tj. stříbra, mědi a olova. Například vztah mezi poměrným obsahem křemíku v souboru
rudnin a poměrným obsahem stříbra je znázorněn ve dvojité log–log stupnici na obr. 14 a lze jej aproximovat rovnicí
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6 203
z historie
Vzorky rozdrcených rudnin a rudnin rozemletých v kulovém
vibračním achátovém mlýnku na prášek o zrnitosti cca 1 až
50 µm byly naneseny na elektricky vodivou karbonovou pásku o standardních rozměrech 8 × 12 mm a analyzovány s cílem určit jednak při rastrujícím elektronovém paprsku plošnou
analýzou průměrné chemické složení rudnin z jednotlivých
lokalit v hm. % prvků, jednak bodovou analýzou při pevném
elektronovém paprsku stanovit postupně v zobrazení BSE
ve vybraných práškových částicích vzorků poměrný obsah jednotlivých prvků vázaných na akcesorické
minerály v mg/kg. K analýze byl použit
elektronový rastrovací mikroskop PHILIPS
ve spojení s energiově disperzním rentTab. I. Průměrné chemické složení vzorků rudnin z lokalit dávné prospekce a těžby
genovým mikroanalyzátorem PHILIPSstříbrných rud (standardní plošná analýza) [hm. %]
-EDAX.
Dobrá
vrch
Horní
Sumrakov
kaple sv.
Lokalita
Praskolesy
Výsledky průměrného složení vzorVoda
Zdeňkov
Balíkov
Babí hora
Karla
ků rudnin vybraných z jednotlivých lokaprvek
xDV
x Zde
xPra
xHB
xSum
xsvK
lit jsou uvedeny v tab. I. Kromě prvkoO
47,40
46,56
46,16
48,32
46,45
47,65
vého složení jsou v téže tabulce uvedeny
Na
0,37
3,60
2,72
0,30
0,66
1,01
hodnoty průměrných atomových čísel
Mg
0,18
0,81
0,50
1,02
0,61
2,05
základních vzorků rudnin a jejich staAs
2,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
novená hustota.
Al
1,21
11,67
10,31
11,09
0,94
12,73
Poměrné obsahy prvků v mg/kg vázaSi
39,18
29,98
28,98
31,94
42,65
23,75
ných v rudninách na akcesorické (zbytP
0,10
0,50
0,08
0,03
0,22
0,18
kové) minerály o vyšším atomovém čísle,
S
1,16
031
0,00
0,13
3,24
0,16
než je průměrné atomové číslo základní
Pb
(0,05)
(0,00)
(0,09)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
rudniny, které jsou stanoveny metodou
Ag
(0,30)
(0,00)
(0,30)
(0,07)
(0,42)
(0,10)
semikvantitativní poměrné analýzy, jsou
K
0,41
1,44
5,00
5,05
0,16
3,66
uspořádány v tab. II. V téže tabulce je
Ca
0,28
1,97
0,53
0,04
0,18
0,27
zároveň uveden počet vybraných a anaTi
0,13
0,26
0,42
0,50
0,22
0,79
lyzovaných mikročástic v odražených
Cr
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,15
elektronech − BSE, jejich průměrné atoMn
0,16
0,02
0,19
0,07
0,26
0,22
mové číslo a stanovená hustota.
Fe
6,39
2,86
4,57
1,43
3,26
7,30
Dominantním prvkem všech vzorků rudCu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,72
0,00
nin je křemík, jehož obsah v rudninách
Zn
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
má rovněž největší rozdíly. Od 23,7 hm.
Celkem
100,00
100,01
100,01
99,99
99,99
100,00
% Si v rudnině od kaple sv. Karla po 42,7
Z atomové číslo
12,611
11,535
12,103
11,462
11,939
12,154
hm. % Si v rudnině z kamenolomu Babí
g/cm3
∼ 3,7
∼ 3,5
∼ 3,6
∼ 3,5
∼ 3,6
∼ 3,6
hora – Sumrakov (tab. I). Z dalších prvPozn.:
–
průměrné
složení
rudnin
bylo
stanoveno
ve
třech
různým
místech
karbonové
pásky
vždy
z ploků vykazuje velké rozdíly hliník, jehož
chy 4 × 4 mm a při době jednoho měření 100 s, – hodnoty v závorce ( ) charakterizují měření prvku na
obsah je nejvyšší v rudnině od kaple sv.
mezi detekovatelnosti, – hustota byla stanovena z kalibrační křivky mezi atomovým číslem rudniny a měrKarla – 12,7 hm. % Al – a nejnižší v rudnou hmotností odpovídající průměrnému chemickému složení rudniny.
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý / J . J i r k ů / K . K ř í ž e k
Tab. II. Poměrná semikvantitativní analýza akcesorických minerálů ve vzorcích rudnin
z lokalit dávné prospekce a těžby stříbrných rud (poměrná semikvantitativní
analýza – bodová analýza)
n
DV
mg/kg
Zd
mg/kg
Pra
mg/kg
HB
mg/kg Sum mg/kg
svK
mg/kg
1
La
0,00311
Cu
0,00295
As
0,0523
As
0,0167
Mn
Cu
0,00342
2
Ni
0,0444
S
0,0973
Sr
0,0586
Cu
0,0208
Ca
0,172
Ba
0,0118
3
Zn
0,205
Cd
0,147
Cu
0,0889
Ho
0,0243
Ti
0,237
Pb
0,0153
4
Cr
0,242
Ag
0,151
Sb
0,256
Zn
0,0263
K
0,259
Ag
0,0495
5
Ti
1,89
Mn
0,195
S
0,303
Pr
0,0299
Al
0,290
Ti
0,0588
6
Ag
1,94
Cr
0,213
Ag
0,414
Sb
0,0424
Mg
0,295
S
0,0625
7
Cu
1,94
Mg
0,501
Gd
0,427
Y
0,106
P
0,333
Mn
0,0937
8
K
2,22
Ti
0,52
Ho
0,447
Nd
0,117
Ag
0,444
Cr
0,143
9
Ca
2,46
Sm
0,632
Cr
0,545
La
0,126
Pb
0,563
Ca
0,247
0,084
10
P
2,50
Ca
0,92
U
0,554
Dy
0,16
Si
0,748
U
0,380
11
Mn
3,40
K
1,11
K
0,590
Sc
0,163
As
3,57
Na
0,469
12
Al
9,19
Fe
1,27
Mg
0,819
Ce
0,193
O
9,13
K
0,599
13
Na
11,5
Ni
1,28
Pb
0,939
Gd
0,251
Cu
14,9
Pr
0,603
0,606
15
Mg
20,7
Y
1,38
Co
1,15
Mn
0,296
Fe
19,5
Sm
16
Pb
52,6
Pr
1,57
Bi
1,24
Th
0,311
S
34,3
Mg
0,746
17
S
96,5
Na
1,78
Ti
1,26
Ca
0,447
Na
39,9
Y
0,833
18
Si
148
Th
2,19
Pr
1,27
Ag
0,547
Zn
58,8
Th
1,10
19
As
218
Al
6,3
Zr
1,42
Na
0,703 mg/kg 183,525
Fe
1,67
3,73
20
O
259
Nd
7,08
Fe
1,70
Mg
0,939
La
21
Fe
426
La
7,98
Y
1,77
Pb
1,08
Nd
3,75
P
10,2
Nd
2,31
Hf
1,09
P
3,90
23
Ce
15,9
Th
2,37
K
1,22
Al
4,01
24
Si
16,1
Sm
2,81
P
1,64
Zr
5,44
25
Zr
20,2
Ca
2,8 5
O
1,76
Ce
7,73
26
O
53,7
Na
3,04
Ti
2,98
Si
9,12
P
4,22
Al
3,65
O
26,3
mg/kg
71,67
22 mg/kg 1258,33
27
mg/kg 151,42
28
Al
4,99
Zr
6,66
29
Ce
5,98
Ba
7,01
30
Mn
7,85
Si
7,50
31
La
11,9
Fe
29,9
S
31,5
32
Sc
15,9
33
Si
32,0
34
Ba
47,7
35
O
76,8
36
37 částic
mg/kg 100,50
mg/kg 236,02
23
20
29
24
20
20
38 Zatom.č. 24,137
28,875
31,440
27,605
24,433
28,527
39 g/cm3
∼ 6,3
∼ 6,6
∼ 6,1
∼ 5,7
∼ 6,3
∼ 5,7
z historie
Legenda: − Dobrá Voda (DV); ­− vrch Zdeňkov (Zd); − les Praskolesy (Pra); − Horní Bolíkov (HB); ­− Sumrakov, Babí hora (Sum); − kaple sv. Karla (svK); − hustota byla stanovena z kalibrační křivky mezi atomovým
číslem rudniny a měrnou hmotností odpovídající průměrnému chemickému složení rudniny; − n řádek tabulky; – prvky jsou v tabulce seřazeny vzestupně.
Obr. 14. Logaritmický (log–log) vztah mezi průměrným obsahem
křemíku v rudnině a stříbrem vázaným na akcesorické
minerály (a. m.) log(Ag mg/kg) = – 0,3517 + 4,4783 . log
(hm. % Si), korelační koeficient r = 0,80
204 S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6
log(Ag mg/kg) = – 0,3517 + 4,478 . log
(hm. % Si) s koeficientem korelace
0,79. Analogicky je možno aproximovat
log–log rovnicí vztahy mezi průměrnými obsahy křemíku v rudninách a poměrnými obsahy mědi a olova v akcesorických minerálech rudnin. Pro měď
a olovo v a. m. rudnin získáme rovnice:
log(Cu mg/kg) = –17,206 + 10,848 . log
(hm. % Si) s koeficientem korelace 0,76
a log(Pb mg/kg) = – 12,842 + 8,454 . log
(hm. % Si) s koeficientem korelace 0,71.
Vzájemné příčinné vztahy. Existují
rovněž vzájemné vztahy mezi stříbrem
a mědí, stříbrem a olovem a také mědí
a olovem v akcesorických minerálech
rudnin v jednotlivých lokalitách. Z těchto relací se jako nejvýznamnější jeví
vztah mezi stříbrem a olovem, který je
opět v log–log stupnici demonstrován
na obr. 15 a vyjádřen relací log(Ag mg/
kg) = –0,3728 + 0,4475 . log(Pb mg/kg)
s koeficientem korelace 0,98, který je
statisticky významný pro tři stupně volnosti na hladině spolehlivosti α = 0,01
(v a.m. rudniny vrchu Zdeňkov nebylo
olovo nalezeno). Analogické relace platí i pro stříbro a měď, resp. olovo a měď,
avšak nejsou statisticky významné:
log(Ag mg/kg) = –0,283 + 0,216 . log
(Cu mg/kg, koeficient korelace 0,53, resp.
log(Cu mg/kg = – 0,5192 + 0,421 . log(Pb
mg/kg), koeficient korelace 0,43.
Metodou semikvantitativní analýzy bylo
také zjištěno, že úbytek křemíku v granitu rudniny koreluje s přírůstky prvků
v a.m. vzorků rudnin. Týká se to lanthanidů (v rudninách Dobrá Voda, Zdeňkov, Praskolesy, Horní Bolíkov, kaple sv.
Karla), dále yttria a radioaktivního thoria (v rudninách Zdeňkov, Praskolesy,
Horní Bolíkov, kaple sv. Karla) a rovněž
antimonu (rudniny Praskolesy, Horní
Bolíkov), dále uranu (rudniny Praskolesy,
kaple sv. Karla) a stroncia (v rudnině
Praskolesy). Baryum bylo nalezeno v a. m.
Obr. 15. Logaritmický (log–log) vztah mezi obsahem olova v a. m.
a stříbrem vázaným na a. m. je statisticky silně významný
log(Ag mg/kg) = – 0,3728 + 0,4475 . log(Pb mg/kg), korelační koeficient r = 0,98
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý / J . J i r k ů / K . K ř í ž e k
od kamenolomu pod Štamberkem a z
šachtic Horní Nekolov pod Javořicí, pokud
se podaří je vůbec nalézt a identifikovat.
L i t e ra t u ra a p o z n á m k y
S l é vá re ns t v í . L I X . k v ě te n – č e r ve n 2011 . 5 – 6 205
z historie
[1] LUNA, J.: Geologická stavba, těžba nerostných surovin, mineralogické poměry, s. 11–19. In Vlastivěda Moravská – Dačicko, Slavonicko,
Telčsko. Muzejní a vlastivědná
společnost v Brně, 2005, 1070 s.,
redigoval V. NEKUDA.
[2] JELIK, O. – PROCHÁZKA, K. – FOIT,
Obr. 16. Vzestupně uspořádané prvky vázané na akcesorické minerály v rudnině odeJ.: Mrákotín. (Upraveno a vydáno
brané z obvalu u Bínů č. 17 na Dobré Vodě u Mrákotína
k slavnosti konané ve dnech 5. a 6.
července 1936 na paměť 400 let
od povýšení Mrákotína na městys
a na odhalení pomníku padlých
v rudninách Praskolesy, Horní Bolíkov a kaple sv. Karla. Pove světové válce. Nákladem slavnostního výboru a obce
měrně vysoký obsah arzenu byl zachycen v a. m. rudnin z DobMrákotína). Mrákotín 1936, 50 s.
ré Vody a ze Sumrakova, kde byly zaznamenány také relativně
[3] PÚŽA, F.: Kronika Přibyslavská. Přibyslav : Nákladem Spovysoké obsahy zinku a mědi. Přehled podává tab. II.
lečenstva různých živností v Přibyslavi, 1914.
[4] STRÁNSKÝ, K. – STRÁNSKÝ, L. – JANOVÁ, D. – BUCHAL, A.:
Z á vě r
Železné hamry a hutě Českomoravské a drahanské vrchoviny, II. část. Brno : VUT, FSI, 2009. 107 s. ISBN 978-80V souhrnu lze konstatovat, že orientační terénní průzkum bý-214-3853-8. CD-ROM ISBN 978-80-214-3854-5.
valých míst těžby a prospekce stříbrných rud prokázal, že zá[5] HAVLÍČEK, J.: Stříbro z Přibyslavi za Zachariáše z Hradce.
padní okolí Telče má v terénu doposud zachovány zřetelné
Výstava Muzea Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, otevřena
stopy jak po těžbě, tak detailní prospekci olovnato-stříbrných
3. 8.–31. 10. 2010 v Telči, nám. Zachariáše z Hradce 1.
rud, které se do jisté míry podařilo prokázat také analýzami
[6] STRÁNSKÝ, K. – KŘÍŽEK, K. – JANOVÁ, D. – STRÁNSKÝ,
odebraných vzorků rudnin.
L.: Příspěvek k dolování stříbrných rud v Mrákotíně – DobNejvětší poměrný obsah stříbra byl stanoven v rudnině oderé Vodě u Telče. In Archeologia technica 19, Technické
brané z odvalu u domu č. 17 – u Bínů na Dobré Vodě u Mrámuzeum v Brně, 2008, s. 3–10. (Jakou sumu v tehdejší
kotína (obr. 16). Na dobrovodské lokalitě probíhala v minudobě umělecky zhotovená stříbrná stolice (židle) o hmotlosti těžba stříbrných rud s největší intenzitou.
nosti přes 40 kg představovala, zaznamenal sám pan
V přehledové situační mapce jsou pro orientaci zakresleny směZachariáš z Hradce ve svém urbáři – item stříbrná stolice
ry bývalé v literatuře doložené prospekce stříbrného dolování
i s přísadú váží 166 (a) 1/7 hřiven a 13 lotů. – item od díla
a těžby (obr. 1 – písmeno v). Směr v jižní části prochází přiod hřivny po 4 kopách učiní 668 kop. A tak má všecko
bližně oblastí průzkumné sondy v Dobré Vodě před první
všudy zaplaceno. Pan Zachariáš z Hradce si přál stříbrný
světovou válkou, které odpovídá vysoký obsah stříbra, ale
poklad podle své vůle na Telčském zámku po všechny
také arzenu v a. m. rudnin. Dále prochází tento směr přibližně
časy zachovat, avšak začátkem 18. století byl Zachariášův
lokalitou Babí hora nad Sumrakovem, kde byl v rudnině odestříbrný poklad použit tehdejšími majiteli na zaplacení vábrané z provozovaného kamenolomu (obr. 10) s vrostlicemi
lečných požadavků – viz Kronika Přibyslavská[3]).
arzenopyritu stanoven také zvýšený obsah stříbra a arzenu
[7] STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – POSPÍŠILOVÁ, S. – DOBv a. m. (tab. II, obr. 15). Je možné, že právě tímto směrem
ROVSKÁ, J.: Poměrná semikvantitativní mikroanalýza
prochází blízké okolí žilného křemene se zvýšeným obsahem
těžkých kovů v horninách, struskách a rudách. Hutnické
stříbra a také arzenu, které bylo analýzami zachyceno. Stejný
listy, 2009, roč. LXII, č. 3, s. 84–89.
směr vedený od kaple sv. Karla prochází v nedávné době ob[8] STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – POSPÍŠILOVÁ, S. – DOBnoveným provozem kamenolomu pod zříceninou hradu
ROVSKÁ, J. Možnost poměrné semikvantitativní mikroŠtamberka a dotýká se severního okraje lokality Horní Nekolov
analýza těžkých kovů v horninách, rudninách a struskách.
pod horou Javořicí (837 m. n. m.), v níž je v regionální literaSlévárenství, 2009, roč. LVII, č. 7–8, s. 268–270.
tuře [1] také jmenována prospekce a těžba stříbrných rud.
[9] POSPÍŠILOVÁ, S. a kol.: The suitable methods on the deAvšak v terénu v okolí lokality Horní Nekolov se nepodařilo
termination of the trace elements in accesory minerals.
stopy po prospekci stříbrných rud a jejich případném dolováIn Acta Metallurgica Slovaca Conference, No. 1, 2010,
ní až doposud najít.
s. 141–144.
Poměrný obsah stříbra v a. m. od kaple sv. Karla byl nalezen
v pořadí jako druhý nejnižší. Doposud nebyla dána odpověď na
První část byla zveřejněna ve Slévárenství č. 3– 4/2011,
otázku, jaké výsledky budou získány analýzou vzorků rudnin
s. 124–126.
Objednejte si
Slévárenství ročník 2010
na CD ve formátu pdf
C e n a : 320 Kč
(+ 20 % DPH + poštovné)
297
265
ediční plán 2011
A d r e s a / e d i t o r i a l of f i c e
redakce časopisu Slévárenství
Technická 2, 616 00 Brno
tel.: +420 541 142 664
+420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
170
7–8
10. 6. 2011
June 10 th, 2011
9–10
14. 7. 2011
July 14th, 2011
11–12
12. 10. 2011
October 12th, 2011
číslo vyjde
Erscheinungstermin
Publication Date
tematické zaměření
Themenbereich
Special Topic
26. 8. 2011 Konference ALUMINIUM
August 26th, 2011 ALUMINIUM Tagung
ALUMINIUM Conference
27. 10. 2011 Hodnocení veletrhu GIFA 2011
October 27th, 2011 Bewertungsberichte zur Giessereimesse GIFA 2011
Evaluation of the GIFA Fair 2011
16. 12. 2011 Vady odlitků
December 16th, 2011 Gussfehler
Casting defects
85
125
145
100
210
170
ceník inzerce 2011
297
265
210
číslo
uzávěrka pro
Ausgabe zasílání podkladů
Issue No Redaktionsschluss
Deadline
umístění
velikost 125
75
297
265
85
70
55
na spad
horizon.
vertikál.
do zrcadla
čb.
čb.+1 bar.
barva
horizon.
vertikál.
1. strana 1 A4
–
–
22 000 Kč . 950 €
210 × 297
2. strana 1 A4
–
–
20 000 Kč . 890 €
210 × 297
170 × 265
3. strana 1 A4
–
–
19 500 Kč . 865 €
210 × 297
170 × 265
4. strana 1 A4
–
–
21 000 Kč . 910 €
210 × 297
170 × 265
–
–
22 500 Kč . 1 150 €
210 × 297
170 × 265
15 600 . 680 € 18 600 Kč . 780 €
210 × 297
170 × 265
OBÁLK A
UVNITŘ
1 list (2 A4)
1 A4
170
rozměry (š × v) v mm
cena inzerátu (Kč . €) 12 500 Kč . 515 €
1/2 A4
6 300 Kč . 257 €
7 800 Kč . 340 €
9 300 Kč . 390 € 210 × 145 100 × 297 170 × 125 85 × 265
1/3 A4
4 200 Kč . 171 €
5 200 Kč . 226 €
6 200 Kč . 260 €
1/4 A4
3 150 Kč . 130 €
3 900 Kč . 170 €
4 700 Kč . 195 €
1/8 A4
1 560 Kč . 68 €
1 950 Kč . 88 €
2 350 Kč . 98 €
70 × 297
55 × 265
170 × 75 85 × 125
85 × 62
vlepený list (A4) dodaný zákazníkem
17 000 Kč . 660 €
volně vložený list dodaný zákazníkem
9 000 Kč . 300 €
Ceny jsou uvedeny bez DPH (20 %)
Download

Výroba a regenerace forem a jader rychle a ekologicky