Vİyana
İstanbul İle
buluşuyor
Sanatçı Luis Casanova Sorolla‘nın
Performatif Katkıları
Vİyana
İstanbul İle
buluşuyor –
VİYANA‘DAN
DANS EDEN
RESİMLER
21.06.2014
Bebek Parkı’ndaki
Sanatçı Luis Casanova Sorolla‘nın
Performatif Katkıları
Saat 17.30‘da Viyana devlet balesinin dansçıları Johann
Strauss‘un dünyaca ünlü Tuna valsinin ezgileriyle sahne
üzerinde izlerini bırakacaklar. Valsi Türkiye‘den bir müzik
topluluğu canlı olarak çalacak.
Saat 19.00‘da ise Üsküdar Karadeniz dans topluluğu,
Türkiye‘nin geleneksel Karadeniz halk oyunlarıyla sah­
nenin üzerine eşsiz bir tablo oluşturacak.
Saat 20.30‘daki finalde ise Viyana devlet balesinin kadın
dansçıları eşsiz bir tablo yaratacaklar: Viyanalı balerinler
Luis Casanova Sorolla tarafından tasarlanan „simasime­
tric“ klasik dans yorumunu Carlos Pino‘nun bir bestesi
eşliğinde sahneleyecekler.
3
Kültürel
Dönüşümlerİn
İzlerİ
Luis Sorolla Casanova’nın Çalışmalarındaki Tutma ve
Serbest Bırakma Hakkında Bir Deneme
4
vis-invisible diyagramları, Viyana’da yaşayan Perulu
sanatçı Luís Casanova Sorolla’dan bir eser dizisidir. Bu
eser dizisini sanatçı, 2012 yılındaki Viyana Güzel Sanatlar
Akademisi’ndeki mezuniyetinden beri daha önceleri Sig­
napura başlığı altında olmak üzere sürekli yeni mekân­
larda çeşitlendirmekte ve denemektedir. Koreografik
diyagramların temelinde, Viyana’daki eski evinde küçücük
bir mekânda hayata geçirdiği bir deneme yatmaktadır:
Özel bir teknikle kâğıt tabakalarına sürülen pigmentle ön­
ceden kaplanan yere sabitlenmiş bir parça kâğıt üzerinde,
dans olarak kamufle edilen ve farklı vücut dillerinden üre­
tilen Brezilya dövüş sanatı Capoeira hareketlerini gerçek­
leştirmiştir. Vücudun yere değdiği her yerde, pigmentler
kâğıt üzerinde ölümsüzleşerek, bir az önce gerçekleşen
performansın izlerini taşımaktadır. Buradan ortaya çıkan
spontane ve doğaçlama koreografiyi sanatçı tavandan
filme çekmiştir. Böylece sadece adım kombinasyonları
görüntülenmekle kalmamış, aynı zamanda hem toplu hem
bireysel olarak yaşanılmış zamanların, bedensel ifadelerin,
kültürel şifrelerin dile geldiği zamansal olarak kısıtlanmış
bir alanda, hem coğrafi açıdan alanlar hem de alan
aralıkları aynı ölçüde izlerini kâğıt üzerinde bırakmıştır.
Burada başka bir anlamda karmaşık, komplike bir bütün­
lüğe sahip olan, bedensel olarak ifade edilen, dansın
izleyicisine sadece kısa bir anlığına ortaya çıkarak kendini
gösterip de geldikleri gibi yine hızla kaybolan hareketle­
rin ifadesi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla Signapura,
hareketlerin içinde kayıtlı olan kültürleri medya düzeyinde
ele almakta ve böylece yeni yorum fırsatlarının veya be­
densel ifadelerin görünür hale gelmesinin yeni yollarının
bulunup bulunmadığını incelemektedir. Aynı zamanda sa­
natçı performansın ve dansın anlığını yani geçiciliğini de
ele almaktadır. Casanova Sorolla tüm dans boyunca, dar
ve yoğunlaştırılmış bir mekânda, bir kâğıt tabakasından
oluşan en küçük bir yüzeyde zaman açısından kısıtlı yatay
bir kesiti seçerek, tüm bu dünyaların aynı ölçüde eş za­
manlı olarak görüntülenmesini sağlamaktadır. Görünen ve
açık olanın yanı sıra, Sorolla Casanova’nın çalışmalarında,
hareketlerin ve hareketlerin içinde kayıtlı olan söylemlerin
kırıldığı ve mevcut dünya düzeni ve bakış açılarına ilişkin
sorgulamalara ve ifşa edilen belirsizliklere dönüştüğü bir
prizma oluşmaktadır. Bunun izleri ve işaretleri, kaynakları
ve buna ilişkin sorular, kelimenin tam anlamıyla kâğıt ta­
bakalarda resimlendirilmektedir. Bazı boyutlarını anlamaya
ve çözmeye çalışalım.
5
Luís Casanova Sorolla
“Dansın bir anına paralel
görünmez bir dünya var.
Bu dünya aynı zamanda da tüm hareketlerin
kaydedildiği bir geçmiş,
düşüncelerimizi sadece
belli ve kısıtlı bir süre
tutabilen bir boyut.“
6
7
8
9
Her seferinde yeni deneme düzenlemeleriyle Sorolla Casa­
nova, hareketli ifadeleri incelemekte ve belgelemektedir. Bun­
ların arasında öncelikle folklor dansları ve/veya klasik danslar
veya bunların egemen kültür üzerinden aktarılan dansları veya
parçaları gelmektedir. Bu danslar ve ifadeler kendi çevrelerin­
de, ilgili toplumlar içinde hangi işlevlere sahiptirler ve -sanatçı
tarafından sunulan- dansların içerdiği böylesi kültürel açıdan
şifrelenmiş sistemlerin bireysel yorumlamalara ilişkin çözüm­
lemelerinden hangi noktalarda ayrılmaktadırlar?
Tüm bu düşüncelerden yola çıktığımızda, kültürlerin, on­
ların değerlerinin ve söylemlerinin ifade şekillerine ve (bi­
linçli veya bilinçsiz) aktarım şekillerine yönelik bir dizi soru
ortaya çıkmaktadır ve bunlar hangi dansların ön plana
çıktığına bağlı olarak farklılık göstermektedir: halk dansları
veya soyu tükenme tehlikesi altında olan yerli bir kültürün
veya küçük bir kırsal toplumun folkloru, kökeni köleleştiri­
len insanların direncinden ve kültürel özelliklerinin korun­
masından gelen yıkıcı ve kasten karmaşıklaştırılmış dövüş
dansı veya diaspora şartlarında, iltica veya göç halinde
kültürlerini yaşatmaya çalışan insanların kültürel ifadeleri
veya egemen kültürle bağdaştırılan ve bunun ötesinde
tüm bir ulusun kültürel mirası, özdeşleşme ve kendini
temsil aracı olan bir dans. Bir de en sonuncu dansta
farklı coğrafyalardan gelen ve farklı sosyal ve kişisel
koşullardan yola çıkan dansçıların bir araya gelmesi ve bu
anlatıya karışmaları da söz konusudur. Peki, bu durumda
ne yaşanmaktadır?
10
11
İşte tam da bu sorular ve belirsizlikler sanatçıyı çalışma­
larında meşgul etmekte ve cevap arayışına itmektedir. Bu
nedenle Lev Ivanov’un tamamen aynı olan koreografisini,
Kuğ Gölü’ndeki dört küçük kuğuyu, farklı dansçılarla
(bunların arasında Ulusal Slovakya Balesi dansçıları ve
Ludmila Kanovalova, Viyana Devlet Balesi’nin primabale­
rini de gelmektedir), farklı formasyonlarla, farklı koşullarla
defalarca denemiştir. Bu denemelerin arkasında yatan
hedef belki de, onu yoğun bir şekilde meşgul eden bu
soruların cevaplarının izlerinin kâğıt tabakalarında bırakıp
bırakılmadığını görmek ve dans aracılığıyla aktarılan eşitlik­
lerin, uygunlukların veya sapmaların, kırılmaların, direncin,
uyumsuzluğun ve asimetrilerin, gösterilen gerçekliklerin
karmaşıklığının tüm ifadelerinin, bunların sürekli olarak
dönüşmelerinin, kaplanmalarının, direnmelerinin, benim­
senmelerinin ve tekrardan geri benimsenmelerinin ve son
olarak kültürlerin ve onların (kendi) aktarımlarının, değerle­
rinin, mimiklerin ve (kolektif) kültürel ifade şekillerinin
sosyal işlevlerinin (toplum oluşturma, kimlik oluşturma vb.)
örneğin küreselleşme süreçlerinin karşısında (kısmen de
olsa) kaybolmasının tespit edilmesidir.
12
Geçicilik ve fanilik de başka bir açıdan diğer çalışma­
larında ve deneme düzenlemelerinde bir rol oynamaktadır.
Performans sanatlarındaki (dövüş sanatları ve dans) kendi
deneyimleri ve dansçılarla uzun süreli ve sürekli olarak
beraber çalışması sonucunda kurduğu yakın ilişkileri
sayesinde Sorolla Casanova, duygu dünyalarına, kişisel
ve aşılanan motivasyonlarına, dansçıların taleplerine ve
yaşadıkları zorluklara, öğrenme süreçlerine, yansıtma­
larına ve iptal ve hastalık durumunda hızla tehlike arz
edebilen ekonomik gerçekliklerin belirlediği korkularına
erişim kazanmıştır. Bir grup sergisi olan Das Medium
çerçevesinde gösterilen Perfeccionómetro (Perfektome­
ter) çalışması da, dansçı Denys Cherevychko ile beraber
yaptığı bir çalışmayla aynı anda hem umut dolu hem de
umutsuz mükemmellik arayışını dile getirmekte ve bunun
ulaşılmasının imkânsızlığını sanatçının çalışması içinde­
ki konumlandırılmasıyla (“görünmez“ koreograf olarak)
bağdaştırmaktadır ve bu konuyla ilgili şunları söylemiştir:
“Bu çalışma üzerinde düşündüm ve şu sonuca vardım:
ben ne kadar daha fazla katılmak istersem, o kadar
bunun gerekli olmadığını gördüm.“ Bu şekilde sadece
dansçıların hassas dengesini dile getirmekle kalmamakta
aynı zamanda süreç içindeki kendi varlığını ve tesirini de
sorgulamakta ve bunun bir sonucu olarak metafiziksel
konularda derin düşüncelere dalmaktadır.
Metni: Gabrielle Cram
13
14
15
800 x 620 cm, 350 g copper plate printing, carton paper installation / gouache & nature pigments
Luís Casanova Sorolla
“Kâğıt ve pigmentlerle izler yakalanıyor.
Her dansçı vücudunun yapısıyla ve yorumuyla üç boyutlu bir anı iki boyutlu bir
resme çeviriyor.“
16
© Matthias Meissl
Luis
Casanova
Sorolla:
Doğum yeri ve tarihi: Lima–Peru, 1.5.1984
2001 yılında Viyana, Avusturya’ya taşındı
2001 ’de Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi‘nde
eğitimine başladı
2006–2010 yılları arasında Brezilya ve Arjantin’de yaşadı ve çalıştı
2012’ de Viyana’da sanat eğitimini tamamladı
Şu anda Viyana ve Londra’da yaşamaktadır ve Viyana’daki “Das weisse Haus“ta bir stüdyosu vardır..
17
Solo Sergileri
Film Festivalleri
2014 Le Meridien Artist Space Vienna
2013 Harmonie Hotel
2013 Künstlerhaus Kino
2013 Palais Kabelwerk
2013 Cota, Hippodrome London UK
2012 Kunsthalle, Project Space
2012 Academy of Fine Arts Vienna
2012 SAPA experience
2006 Le Meridien, Artist Space
2014 SinemadanceAnkara, Ankara
Güncel Projesi “Signapura“
Viyana Devlet Operası,
Londra Kraliyet Balesi
Viyana Müzik Konservatuarı’ndan
sanatçılarla işbirliği içinde.
Toplu Sergiler 2006–2013
2014
2013
2013
2013
2012
Das Medium, Inomo Vienna
Palais Kabelwerk
Das Weisse Haus Resident Artist
What is the point London UK
Fine Arts Academy Vienna
Special Thanks to:
Alejandro Morales Grasel - Performance Art Assistant
Matthias Meissl - Cinematographer
Garip Özdem - Operation Manager Istanbul
Gabrielle Cram - Theoretical Consultancy
Carlos Pino Quintana - Composer
Doris Danler - Austrian Cultural Forum Istanbul
18
19
Ballet Dancers:
Alexis Forabosco - Artistic Coordination
Richard Szabo - Co-organisation
Maria Iakovleva
Greig John Matthew
Reina Sawai
Gala Jovanovic
© Michael Dürr; Rehearsal „simasimetric“
Dance Ensemble „Üsküdar“
Nihat Kaya - Choreographer
Music Ensemble „Quintet Istanbul“
Ceren Gürkan (1st Violin)
Meriç Fıratlı (2nd Violin)
Verda Gül (Viola)
Indira Mas (Violoncello)
Merve Darcan (Double bass)
Published by: Vienna Tourist Board, 1020 Vienna
VİYANA –
Tad alma
sanatı.
20
Müzik ve güzel sanatlar.
Viyana, dünyanın müzik başkentidir ve Avrupa’nın birinci
sınıf sanat metropolüdür. Burada, yani Mozart, Mahler,
Haydn, Beethoven ve Strauß’un ilham diyarında, her
akşam 10.000 müzik tutkunu canlı klasik müzik dinler.
Ayrıca, her yıl Viyana’nın 450 vals salonunda dans edilir.
Tarihi eski kent, onlarca şato ve 150’nin üzerinde saray,
emperyal bir ortam sunar. 100’ün üzerinde müzede, eski
ustaların ve genç yenilikçilerin sanatı sergilenir.
Viyana’da damak zevki.
Dünyada şehirden adını alan tek mutfak, Viyana mut­
fağıdır. Viyana, şehrin içinde hatırı sayılır bir oranda üzüm
yetiştirilen tek metropoldür. Ayrıca, Viyana’nın kahve ev­
leri, tüm dünyada huzurun vahası olarak bilinir. Viyana’nın
yeme içme kültürünün cazip çeşitliliğinin köşe taşlarını
oluşturan Beisl, Heuriger ve Café buna dahildir.
Dünyanın en
güzel bulvarı.
22
Yaşamaya değer.
Viyana’da iyi bir yaşam sürülebilir. Viyanalıların uzun za­
mandır bildikleri, resmi olarak da onaylandı: 2013 Mercer
Araştırması, Viyana’yı beşinci kez dünyanın yaşamaya en
değer şehri seçti. Bunun nedeni nedir? Diğer nedenlerin
yanı sıra, yeşilin oldukça fazla olmasının da payı vardır.
Şehrin tarihi merkezi dahi, içindeki birçok parkıyla cezbe­
dicidir. Ayrıca Viyana, çok iyi işleyen bir kentsel altyapıya
sahiptir ve dünyanın en güvenli metropollerinden birisi
olarak kabul görür.
Viyana’daki Ringstraße
dünyanın en görkemli
bulvarıdır. Dünyanın hiçbir
yerinde bu kadar fazla
dönem mimarisini yansıtan
yapıları, sarayları ve park­
ları iç içe geçmiş halde
bulamazsınız. Hofburg
İmparatorluk Sarayı, Sanat
Tarihi Müzesi, Devlet Ope­
rası, Parlamento Binası,
şehir parkında bulunan ve
Vals Kralı olarak üne ka­
vuşmuş Johann Strauß’un
altından yapılmış heykeli
ve kafeler, emperyal bir
ortam yaratmaktadır.
Tuna Kanalı’nda bulunan
popüler lokaller, herkesi
dinlenmeye davet eder.
Ringstraße, 2015 yılında
150’nci yılını kutluyor.
23
24
www.vienna.info
Download

Vİyana İstanbul İle buluşuyor