İÇİNDEKİLER
Sayfa No.
Önsöz………………………………………………………………………….
2
Açıklamalar……………………………………………………………………
3
Bahçe Bitkileri Bölümü……………………………………………………….
4
Bitki Koruma Bölümü…………………………………………………………
5
Peyzaj Mimarlığı Bölümü……………………………………………………..
6
Süt Teknolojisi Bölümü……………………………………………………….
7
Tarım Ekonomisi Bölümü……………………………………………………..
8
Tarım Makineleri Bölümü……………………………………………………..
9-10-11-12
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü………………………………………….
13
Tarla Bitkileri Bölümü…………………………………………………………
14
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü………………………………………
15-16-17
Zootekni Bölümü……………………………………………………………….
18
E.Ü.Z.F.Agrolab Md.
19
………………………………………………….
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Yayınları
No: 30
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
1
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
1
ÖNSÖZ
Günümüzde üniversiteler temel görevi olan eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanı sıra bu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan
çıktıları da topluma yaymakla görevlidirler. Bu çıktılar bilgi, ürün veya hizmet
gibi farklı şekillerde olabilmektedir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi de faaliyet
gösterdiği tarımla ilgili birçok konuda toplumun yararına çeşitli ürünlerin ve
hizmetlerin sunumunu gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Fakültemiz sahip olduğu
laboratuar, araştırma altyapısı, Akademik gücü ve bilgi birikimi sayesinde
sadece İzmir için değil tüm Ege Bölgesi ve ülkemiz için sektörün gelişmesi
yönünde çaba göstermekte ve katkı vermektedir. Gelişen teknoloji ve değişen
dünya koşullarına paralel olarak sunulacak hizmetlerin hem kalitesinin
artırılması hem de çeşitlendirilmesi Fakültemizin başlıca hedefleri arasında yer
almaktadır. Bu hedefe yönelik çalışmalar ve çabalar ara verilmeksizin devam
etmektedir.
Fakültemizin bünyesinde tarımın farklı alanlarına ve faaliyetlere yönelik
birçok bölüm ve birim bulunması nedeniyle verilen hizmetlerde farklılık ve
çeşitlilik göstermektedir. Bu yayınla birlikte Fakültemiz içindeki bölüm ve
birimler tarafından verilen hizmetlerin tanıtılması amaçlanmıştır. Ayrıca kılavuz
niteliğindeki bu yayın sayesinde Fakültemiz tarafından verilen hizmetlerin
topluma sunulmasında belirli bir düzenin ve standardın oluşturulması,
hizmetlerden yararlanacak olanlar için ise eşit koşulların yaratılması da
hedeflenmektedir.
Bu yayının Fakültemiz ve verilen hizmetlerle ilgilenen kişi, kurum ve
kuruluşlar açısından yarar sağlamasını ve amacına ulaşmasını temenni ederim.
Şubat 2014
Prof. Dr. F. Akın OLGUN
Dekan
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
2
2
AÇIKLAMALAR
Genel Bilgiler :
1- Fiyatlara KDV dahil değildir.
2- Fiyatlar 2014 yılı için geçerlidir. Koşullara bağımlı olarak, yıl içinde ve gerekli
görüldüğünde fiyatlarda güncellemeler yapılabilir.
3- Listede belirtilmeyen, yalnızca durum saptama amaçlı kontrol ve ziyaretler için uzman
kişi başına 250.00 TL/gün ücret yatırılır. Bu ücrete ulaşım, konaklama vb. giderleri
dahil değildir.
Hizmetler İçin Başvuru ve Ödeme Şekli :
1- Alınacak hizmet için Dekanlık makamına veya ilgili bölüme/birime bir dilekçe ile
başvuru yapılır.
2- Sunulacak hizmetin boyutlarına göre fiyatı belirlenen taleplerin toplam tutarı
bölüm/birim sorumlularınca saptanır. Hizmete ait ödeme miktarı belirlendikten sonra,
bölüm/birim sekreterliğince istek ve ödeme ile ilgili bölümler ya da birimlerdeki form
doldurulur.
3- Söz konusu form bölüm/birim başkanlığının yazısı ile birlikte Döner Sermaye
Saymanlığı’na (Ziraat Fakültesi B Blok 3.kat) götürülerek ödeme peşin olarak yapılır.
4- Ödeme yapıldığını gösteren makbuz, hizmeti sunacak bölüme/birime ulaştırılır ve
hizmetin başlaması sağlanır.
5- Hizmet sonunda rapor ya da belge düzenlenir.
Adres
Telefon
Faks
: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 35100 Bornova-İZMİR
: (232) 388 10 87 – (232) 311 2935
: (232) 388 18 64
Ödeme Yeri : Ege Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
T.C.Ziraat Bankası Ege Tıp Şubesi
IBAN No : TR110001001446072168935022
YAYINA HAZIRLAYANLAR
Prof. Dr. F. Akın OLGUN
Selma YELER
Bu Yayının Basımı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi’ndeki Olanaklarla
Gerçekleştirilmiştir.
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
3
3
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
HİZMETİN ADI
Sebze Çeşit Denemeleri (Açık Arazide)
Sebze Çeşit Denemeleri (Serada)
Tohumda Biyolojik Testler
Meyve – Sebze Kalite Analizleri
Meyveler ve Sebzelerde Şeker Tayini
Meyveler ve Sebzelerde Nişasta Tayini
Meyve ve Sebze Tür ve Çeşitlerinde DNA Tayini
Kuru Meyvelerde Su Aktivitesi Tayini
Kuru Meyvelerde Kükürtdioksit Tayini
Kuru Ürünlerde Su Miktarı Tayini
Yaş Meyveler ve Sebzelerde Solunum Ölçme (GC ile)
Yaş Meyveler ve Sebzelerde Etilen Ölçme (GC ile)
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
FİYATI (TL)
1.800.00 / çeşit
1.800.00 / çeşit
90.00 – 300.00 / örnek
65.00 – 85.00 / örnek
60.00 / örnek
60.00 / örnek
450.00 / örnek
50.00 / örnek
80.00 / örnek
50.00 / örnek
80.00 / örnek
100.00 / örnek
4
4
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
HİZMETİN ADI
FİYATI (TL)
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Ot Teşhis ve Çözümü İçin Danışmanlık*
Yabancı Ot Teşhis ve Öneri Verme
Bitki Koruma Etmenlerinin Türü Açısından Tanı ve Öneri Verme
- Klasik Yöntem İle
- Moleküler Yöntem İle
Fungal Etmenler Açısından Tanı ve Öneri Verme
Klasik Yöntem İle
Bakteriyel Etmenler Açısından Tanı ve Öneri Verme
Moleküler Yöntem İle
Serolojik Yöntem İle
Viral Etmenler Açısından Tanı ve Öneri Verme
Moleküler Yöntem İle
Zararlı Tanısı ve Öneri Verme
Bahçe, Tarla ve Serada Değerlendirme ve Öneri Verme
100.00
200.00-400.00
300.00-500.00
75.00-100.00
75.00-100.00
100.00-150.00
75.00-100.00
100.00-150.00
75.00-100.00
300.00-600.00
Turunçgil ve Meyve Bahçesi Özel Hizmet Danışmanlığı (Yıl)**
0-5 Dekar’ a Kadar
5 Dekar’ dan Sonraki Her Bir Dekar İçin
Örtü Altı ve Sera Yetiştiriciliği İçin Özel Hizmet Danışmanlığı (Dönem) **
2.500.00
1.000.00
Her Bir Dekar İçin (Teşhis ve öneri)
Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği İçin Özel Hizmet Danışmanlığı (Dönem)**
1-50 Dekar
150 Dekar’ a Kadar
500 Dekar’ a Kadar
1000 Dekar’ a Kadar
1000 Dekar’ dan Fazla
Pestisitlerin Biyolojik Etkinlik Saptama ve Ruhsatlandırma Çalışmaları
( Firma Tarafından Araç Teminli)
Bir İlaç İçin Laboratuar Çalışmaları (1 Ürün ve 1 Etmen, 1 Doz)
2.500.00
750.00
1.200.00
2.400.00
3.600.00
4.800.00
500.00- 750.00
Bir İlaç İçin Laboratuar Çalışmaları (1 Ürün ve 1 Etmen, 3 Doz)
Bir İlaç İçin Sera Çalışmaları (1 Ürün ve 1 Etmen, 1 Doz)
Bir İlaç İçin Sera Çalışmaları (1 Ürün ve 1 Etmen, 3 Doz)
Bir İlaç İçin Tarla ve Bahçe Çalışmaları (1 Ürün ve 1 Etmen, 1 Doz)
Bir İlaç İçin Tarla ve Bahçe Çalışmaları (1 Ürün ve 1 Etmen, 3 Doz)
Artan Her Doz ve Her Bitki İçin İlave
Nematod Saptama Çalışmaları – Toprak Analizleri**
Bitki veya Arazi Toprağında Nematod Analizi (Teşhis ve Öneri)
Nematodlar için preparat yaparak tür teşhisi
Nematod Analizi İçin Seradan Örnek Alınması **
Her Bir Dekar Sera İçin Tek Gidiş (Teşhis ve Öneri)
Nematod Analizi İçin Tarla ve Bahçeden Örnek Alma **
Her 50 Dekar İçin
Bitki Koruma Amaçlı Eğitim Etkinlikleri
(En Az 5 Kişilik Grup, 20 Saat) Kişi Başına
Prof. Dr. Niyazi LODOS Entomoloji Böcek Müzesi Ziyareti ( En az 20-25 kişilik grup/saat
başı)
Bölümün Fiziki Olanaklarından Yararlandırma
Kontrollü koşullarda deneme (Kabin/Aylık)
Yarı Kontrollü Sera Koşullarında Deneme (Kabin/Aylık)
Açık Alan Denemeleri (100 m2/Sezon)
* Üçüncü şahısların karıştığı ve tazminata konu olan durumlarda üst değer alınır.
Ayrıca, Bölüm konuya göre ek bedel talebinde bulunabilir.
** Araç üretici / firma tarafından temin edilecektir.
Not: Fiyatlara KDV dahil değildir.
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
750.00-1.000.00
1.500.00-2.000.00
2.000.00-2.500.00
3.000.00
4.000.00
500.00
150.00
300.00
300.00
400.00
1.000.00
100.000
1.000.00
500.00
500.00
5
5
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
HİZMETİN ADI
Çevre Düzenleme ve Peyzaj Onarımlarına Yönelik
Projelendirme ve Danışmanlıklar
Kentsel ve Kırsal Dış Mekanlara Yönelik Master
Plan Çalışmaları
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları
Mesleki Teknik Raporlar
Yaşlı Ağaç Transplantasyonu ve Yaşlı Ağaç
Onarımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
Her Türlü Maket Yapımları
FİYATI (TL)
1.00 / m2
0.05 / m2
Toplam Yatırım Bedeli x 0.005
İşin özelliğine göre görüşmelerle
belirlenmektedir.
İşin özelliğine göre görüşmelerle
belirlenmektedir.
İşin özelliğine göre görüşmelerle
belirlenmektedir.
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
6
6
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
HİZMETİN ADI
FİYATI (TL)
Sütte ve Mamüllerinde Yağ
20.00
Sütte Özgül Ağırlık
10.00
Sütte Soda
25.00
Sütte Hidrojen Peroksit
25.00
Sütte Laktoz
35.00
Sütte Fosfataz
25.00
Sütte Antibiyotik Varlığı
30.00
Süt ve Mamüllerinde Kül / Kuru Madde
30.00
Süt ve Mamüllerinde Titrasyon Asitliği
25.00
Süt ve Mamüllerinde pH
10.00
Süt ve Mamüllerinde Protein ( Kjheldahl )
60.00
Sütte Protein ( Formol Titrasyon )
30.00
Pastörize Sütte Homogenizasyon Kontrolü
45.00
Sterilize SütIerde Sterilizasyon Kontrolü
70.00
Süt, Ayran ve Yoğurtta Viskozite
75.00
Yoğurtta Jelatin
30.00
Yoğurtta Nişasta
30.00
Krema ve Tereyağında Tuz
50.00
Krema ve Tereyağında Fosfataz
60.00
Krema ve Tereyağında Reichert-Meissl
150.00
Krema ve Tereyağında İyot
75.00
Krema ve Tereyağında Polenske Sayısı
75.00
Krema ve Tereyağında Sabunlaşma Sayısı
75.00
Peynir Mayası Kuvveti
30.00
Peynirde Tuz
45.00
Peynirde Olgunlaşma Indeksi
70.00
Süttozunda Suda Erime Yeteneği
25.00
Dondurmada Kuru Madde
30.00
Dondurmada Fosfataz
60.00
Mineral Madde ( Ca, Mg vb. )
75.00
Koliform (E.M.S)/Fekal Koliform/Maya-Küf / Toplam Bakteri*
70.00
E.coli /Enterococ/Bacillus/Staph. Gibi Özel Bakteriler*
100.00
Listeria / Yersinia*
125.00
Serolojik Test
150.00
Besin Etiketlenmesi Çalışması
250.00
Somatik Hücre Sayımı
25.00
Kültür Aktivite Testi (Tek Kültür)
1.500.00
Süt ve Ürünlerinde Tekstür
150.00
Dezenfektan Etkinlik Kontrolü
1.000.00
Sularda Sertlik
150.00
Toplam Şeker (Lane Lynon)
150.00
Ultra Pure Su (1L)
25.00
Diğer Hizmetler
Ürün Danışmanlık
Yatırım bedeline göre
Üretim Danışmanlık
Yatırım bedeline göre
Fizibilite Raporu Hazırlanması
Yatırım bedeline göre
Özel Danışmanlık
Yatırım bedeline göre

İlgili mikrobiyolojik analizler bir örnek için geçerlidir. Yasalara uyumda n=5
istendiği takdirde belirtilen analiz fiyatının 2,5 katı uygulanacaktır.
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
7
7
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
HİZMETİN ADI
Tarımsal Ürünlerin Arz Talep ve Fiyatlarına İlişkin Tahmin
Çalışmaları
Ürün Bazında Maliyet Hesaplamaları
Etüt – Fizibilite, Proje Hazırlama ve Değerlendirme
İşletme Planlamasının Yapılmasına ve Muhasebe Kayıtlarının
Tutulmasına Yönelik Danışmanlık
Gıda Ürünlerine Yönelik Pazar Araştırmaları
Bilirkişilik Ücretleri
Tarım Kesiminin Vergilendirilmesine Yönelik Danışmanlık
Tarımsal Sigorta Konusunda Danışmanlık
Tarımsal Yayım Hizmetleri Konusunda Danışmanlık
Çiftçi Örgütlenmesi ve Kooperatifçilik Konusunda Uzmanlık
ve Danışmanlık
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) / Ön ÇED Raporlarının
Hazırlanması
*
FİYATI (TL)
9.000.00 – 16.000.00 *
9.000.00 – 16.000.00 *
Proje Toplam Yatırım
Tutarının
% 3’ü Oranında
7.000.00 – 13.500.00 *
16.000.00 – 24.000.00 *
900.00 / Kişi **
***
***
***
***
***
Yaklaşık değerler olup, projenin boyutuna ve kurumsal niteliğine göre değişmektedir.
**
Kişi başına ücret olup, TMMOB tarafından belirlenen rakamlardır. Dosya sayısına,
arazi çalışmasının ve mahkemede açıklama yapılmasının gerekliliğine göre ve yine TMMOB
rakamları dikkate alınarak değişiklik olabilmektedir.
*** Tamamen koşullara bağlı olarak belirlenmektedir. İşin niteliğine göre (arazi – büro)
yaklaşık olarak 300.00 TL. / işgünü ve materyal giderleri ücret belirlenmesinde esas
oluşturmaktadır.
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
8
8
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
SIRA
NO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
ARACIN CİNSİ
2014 YILI KDV’siz
DENEY ÜCRETİ (TL)
ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ
Traktörler (OECD Kod 2’ye göre)
a) 0-20 kW arası
b) 20 kW üzeri-40 kW arası
c) 40 kW üzeri-60 kW arası
d) 60 kW üzeri-80 kW arası
e) 80 kW üzeri-110 kW arası
f) 110 kW üzeri-130 kW arası
g) 130 kW üzeri
Jeneratörler
a) 0-10 kVA arası
b) 10 kVA üzeri-30 kVA arası
c) 30 kVA üzeri-100 kVA arası
d) 100 kVA üzeri
Rüzgâr Türbinleri
Güneş Kolektörleri
Güneş Pilleri (PV Paneller)
ARAZİ ISLAH EKİPMANLARI
Tesviye Kürekleri
Lazerli Tesviye Makinaları
Taş Toplama ve Kırma Makinaları
Skrayperler
Ekskavatörler
Backhoe Loader Yükleyiciler
TOPRAK İŞLEME EKİPMANLARI
Kulaklı Pulluklar
Diskli Pulluklar
Çizel ve Kültivatörler
Diskli Tırmıklar
Dişli ve Yaylı Tırmıklar
Rototiller ve Toprak Frezeleri
Motorlu Çapalar
Dipkazanlar
Sürgü ve Toprak Merdaneleri
Set, Karık Yapıcı ve Örtücü Makinalar
Toprak Burguları
EKİM, DİKİM ve GÜBRELEME EKİPMANLARI
Hassas Ekim Makinaları
Pamuk Ekim Makinaları
Kombine Ekim Makinaları
Ekim Makinaları (Gübre Atma Düzeni Olmayan)
Fide Dikim Makinaları
Patates Dikim Makinaları
Anıza Ekim Makinaları (Doğrudan veya ön işlemeli)
Mineral Gübre Dağıtma Makinaları
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
4.900,00
6.420,00
8.100,00
9.780,00
10.660,00
11.300,00
12.000,00
1.000,00
1.360,00
1.580,00
2.020,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.700,00
1.700,00
1.000,00
1.700,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.040,00
1.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.580,00
1.000,00
9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
Organik Gübre Dağıtma Makinaları
1.140,00
SULAMA EKİPMANLARI
Sulama Pompaları
Sulama Boruları
Sulama Sistemi Ekleme Parçaları
Damla Sulama Boruları
Su Filtreleri
Dairesel ve Doğrusal Hareketli Sulama Sistemleri
Yağmurlama Sulama Başlıkları
Sulama Ünitesi Hortumla Çekilir Sulama Sistemleri
ÜRÜN KORUMA VE BAKIM EKİPMANLARI
Sıra Arası Çapa Makinaları (Gübre Düzeneği Olmayan)
Sıra Arası Çapa Makinaları (Gübre Düzeneği Olan)
Motorlu Testereler, Tırpanlar, Çit Kesim Makinaları
HASAT, HARMAN EKİPMANLARI
Harman Makinaları
Çayır Biçme Makinaları
Ot Tırmıkları
Fındık Harman Makinaları
Balya Makinaları
Sap Toplamalı Saman Yapma Makinaları
Silaj Makinaları (Traktörle Çekilen)
Silaj Makinaları (Kendiyürür)
Biçerbağlar ve Orak Makinaları
Sap Parçalama Makinaları
Dal Parçalama Makinaları
Kök ve Yumrulu Ürün Söküm Makinaları
Kombine Kök ve Yumrulu Ürün Hasat Makinaları
Kendiyürür Kök ve Yumrulu Ürün Hasat Makinaları
Biçerdöverler
Biçerdöver Hasat Tablaları
Pamuk Hasat Makinaları
Pamuk Hasat Makinaları(Kendiyürür)
Dal Silkeleyiciler
Gövde Silkeleyicler
Vakumlu veya Mekanik Ürün Toplayıcılar
Sebze Hasat Makinaları
Kendiyürür Kombine Sebze Hasat Makinaları (Domates vs.)
Silaj ve Balya Streçleme Makinaları
Silaj, Balya Paketleme Makine ve Tesisleri
Yer Fıstığı Söküm ve Harmanlama Makinaları
ÜRÜN İŞLEME EKİPMANLARI
Tarım Ürünleri Ayıklama ve Sınıflandırma, Selektörler
Kabak Çekirdeği Ayırma Makinaları
Paketleme ve Sınıflandırma Tesisleri
Ürün Kurutucu Makina ve Tesisler
Çiftlik Tipi Yağ Çıkarma Makinaları
Krema ve Yayık Makinaları
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.800,00
1.000,00
1.040,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.030,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.420,00
12.770,00
12.770,00
2.290,00
2.000,00
12.770,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
12.770,00
1.000,00
10.000,00
1.250,00
2.020,00
1.140,00
2.130,00
2.130,00
1.000,00
1.000,00
10
Hamur Yoğurma Makinaları
Ürün Fırçalama ve Parlatma Makinaları
HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN
EKİPMANLAR
1 Yem Kırma Makinaları
2 Yem Ezme Makinaları
3 Yem Hazırlama Makinaları
4 Yem Karıştırma ve Dağıtma Arabaları(Traktörle Çekilen)
5 Yem Karıştırma ve Dağıtma Arabaları(Kendiyürür)
6 Seyyar ve Yarı Sabit Süt Sağım Makinaları
7 Süt Sağım Makina ve Tesisleri
8 Süt Soğutma Tankları
9 Kuluçka Makinaları
10 Hayvan Barınakları İçin Gübre Sıyırıcılar
11 Gübre Tankları
12 Hayvan Kaşıyıcılar
13 Hayvan Gübresi Seperatörleri
14 Yeşil Yem Yetiştirme Makinaları
TAŞIMA, İLETİM EKİPMANLARI
1 Tarım Arabaları (Römork) ve Su Tankerleri
2 Bantlı Götürücüler
3 Helezon Götürücüler
4 Kovalı Götürücüler
5 Pnömatik Götürücüler
HASSAS TARIM TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI
1 GFS Üniteli Dane Kayıp Ölçüm Sistemleri
2 Işıklı Kılavuz Sistemleri
…… DİĞER MAKİNA VE EKİPMANLAR
1 Traktör Koruyucu Yapıları
2 Traktör Ön ve Arka Yükleyicileri
3 Teleskopik Forklift ve Mini Yükleyiciler
4 Tarımsal Amaçlı Isıtıcılar
a) Kazan Nominal Çıkışı <500.000 kcal/h
b) Kazan Nominal Çıkışı 500.001-3.000.000 kcal/h
c) Kazan Nominal Çıkışı >3.000.001 kcal/h
5 Soğuk Hava Depoları
6 Çiftlik Tipi Biyogaz Tesisleri
7 Çiftlik Tipi Kompostlaştırma Sistemleri
8 Küçük Ölçekli Biyodizel Tesisleri
9 Rüzgâr Fanları(Vantilatörler)
1.040,00
1.000,00
7
8
1.000,00
1.000,00
1.040,00
1.250,00
10.000,00
1.000,00
1.420,00
1.640,00
1.090,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.090,00
1.580,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
7.240,00
1.000,00
2.000,00
2.400,00
4.800,00
7.250,00
1.140,00
1.250,00
1.040,00
1.580,00
1.040,00
A) 2014 yılı minimum deney ücreti KDV hariç 1.000,00 TL’dir.
B) Yukarıda belirtilmeyen alet ve makinalar ile prototip, geliştirme ve imalatçının istediği ilave
denemeler için deney ücretleri, deney yapan kuruluş tarafından belirlenir.
C) Ek deney raporu deney ücreti; deney ücretinin %50’si olarak alınır. Ek deney raporu deney ücreti,
minimum deney ücretinden az olamaz.
D) Olumsuz deney raporu düzenlenmiş olan araçların, ikinci ve daha fazla deneylerinin yapılması
durumunda; aynı araç için listede belirtilen deney ücretinin %50'si alınır. Bu durumda alınan deney
ücreti, minimum deney ücretinden az olamaz.
E) Aynı deney başvurusunda beraber getirilmesi koşulu ile;
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
11
1- Toprak İşleme Aletleri: Gövde, disk, grup, ayak ve uç demiri ölçü ve biçimleri aynı olmak
şartıyla; sıra sayıları ve traktöre bağlantı şekilleri değişen toprak işleme aletlerinin her biri için ayrı
rapor düzenlemek şartıyla,
2- Ekim ve Gübreleme Makinaları:Ekim ve gübreleme düzenlerinin ölçü ve biçimleri aynı olmak
şartıyla; sıra sayısı ve traktöre bağlantı şekilleri değişen ekim ve gübreleme makinalarının her biri için
ayrı rapor düzenlemek şartıyla,
3- Su İletim Boruları ve/veya Ekleme Parçaları: Hammaddesi aynı olup basıncı, çapları, bağlantı
şekli, uzunlukları ve diğer özellikleri değişen su iletim boruları veya ekleme parçaları için tek rapor
düzenlemek şartıyla; su iletim boruları, düz damla sulama boruları, yağmurlama sulama boruları veya
ekleme parçaları için basınç, derin kuyu boruları için kullanıldığı derinlik dikkate alınarak,
4-Damla Sulama Boruları: Anma debisi ve anma çapı aynı olup damlatıcı aralıkları ve et
kalınlıkları değişen damla sulama boruları için tek rapor düzenlemek şartıyla; et kalınlığı dikkate
alınarak,
5-Hareketli Sulama Makinaları(Sistemleri): Çalışma prensibi(dairesel, doğrusal sulama ünitesi
hortumla çekilir gibi) aynı olmak şartıyla; anma basıncı, kule sayısı, kule aralığı, başlık tipi vb.
özellikleri değişen hareketli sulama sistemlerinin model ismi bazında her biri için ayrı rapor
düzenlemek şartıyla, birincisi için tam ücret, ikincisi için %50, diğerlerinin her biri için deney
ücretinin %25’i uygulanır.
6- Sulama sistemlerinde kullanılan ekleme parçaları için rapor başvurusu, sulama boruları ile aynı
anda olduğunda, borular ile birlikte tek rapor düzenlenmek şartıyla;
basınç gruplarının her biri için deney ücretinin %25’i ilave edilerek uygulanır.
Ayrıca;
7- Pompalar: Aynı anma çapı ve debi grubu serisinden olup, kademe sayısı değişen santrifüj, dalgıç
ve derin kuyu pompaları için, seriyi temsil etmek üzere seçilecek farklı kademedeki üç model
pompanın, deneme sonuçları tek bir raporda yer almak şartıyla;
8- Filtreler: Giriş-çıkış çapları değişen aynı tip filtrelerde(hidrosiklon, kum-çakıl, disk, elek,
seperatör vs.) tek rapor düzenlenmek şartıyla, aynı tip filtrelerde giriş-çıkış çapları dikkate alınarak,
9- Gübre Tankları: Aynı tip gübre tanklarından tek rapor düzenlenmek şartıyla, tank anma hacmi
dikkate alınarak,
10-Yağmurlama Başlıkları: Meme çapı(başlık debisi) veya meme kombinasyonları değişen aynı tip
yağmurlama başlıkları için tek rapor düzenlenmek şartıyla, meme çapı veya meme kombinasyonları
dikkate alınarak,
birincisi için tam ücret, ikincisi için %50, diğerlerinin tümü için deney ücretinin %25’i
uygulanır.
F) Aynı deney başvurusunda beraber getirilmesi koşulu ile; faydalı yük, şasi boyut, biçim ve diğer
özellikleri aynı olup lastik ebatları değişen tarım arabalarının her biri için ayrı rapor düzenlenmek
şartıyla, birincisi için tam ücret, diğerlerinin her biri için deney ücretinin %10’u uygulanır.
G)Yukarıda belirtilen araçların dışında; genel yapısal özellikleri aynı olmak koşuluyla, iş organı şekil
ve sayıları farklı araçlar için deney yapan kurum tarafından yapılan gruplandırma sonucu tek rapor
düzenlenebilir. Ancak, deney raporunun adı ve içeriğinde bu farklı organların boyut ve özellikleri
açıkça belirtilir.
H) Deneye beraber getirilmesi şartıyla, sadece ticari isimleri farklı, diğer tüm teknik özellikleri aynı
olan traktörlerin aynı rapor içerisinde yer alması durumunda traktörlerden birisi için tam, diğerlerinin
her biri için minimum deney ücreti uygulanır.
I) Teknik özellikleri aynı olsa da, sabit süt sağım tesislerinin deneyleri, kuruldukları işletme bazında
ayrı ayrı yapılır ve işletmenin adı ile adresi, deney raporunda belirtilir.
J) Deneylerin yürütülmesinde gerekli olan sarf malzemeleri ve Kurum dışında yapılan deneyler için
deney komisyonunun ulaşım, konaklama giderleri deney yaptıran firma tarafından karşılanır.
K) Firmanın deneye başlanmadan iptal isteminde bulunması durumunda; yatırılan deney ücretinin,
a) Aracın seçimi yapılmışsa %50'si,
b) Aracın seçimi yapılmamışsa yasal kesintiler düşülerek, kalan miktar firmaya ödenir.
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
12
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
HİZMETİN ADI
FİYATI (TL)
Arazi ve Laboratuvar Deneyleri
Yerinde Bozulmuş örnek alma (Her Katman İçin)
35.00
Yerinde Bozulmamış örnek alma (Her Katman İçin)
50.00
Hacim Ağırlık Belirleme (Her Katman İçin)
70.00
Yerinde İnfilitrasyon Testi
350.00
Bünye Analizleri (Her Katman İçin)
60.00
Tarla Kapasitesi (Her Katman İçin)
60.00
Devamlı Solma Noktası (Her Katman İçin)
60.00
Sulama Suyu Kalite Analizleri ve Çeşitli Kullanımlar Için
300.00
Yorumlanması
Bitki Su Tüketimi ve Sulama Suyu Gereksinimi Belirlenmesi
400.00
Testler, Proje Hazırlama, Danışmanlık, Yayın ve Eğitim Hizmetleri
Sulama ve Drenaj Sistemleri Ekipmanları
Boru çapı ve bağlantı parçası
Boru Testleri (AÇB, Beton, PVC, PE vb.)
sayısına göre belirlenir.
On-Line, In –Line ve Entegre Damla Sulama Sistemleri Boru çapı ve bağlantı parçası
Testleri
sayısına göre belirlenir.
Damla Sulama Sistemi Denetim Birimi Ekipmanı
Ekipmanın cinsine göre belirlenir.
Testleri (Filtre, Gübre Uygulama, Basınç Denetimi,
Vanalar vb.)
Yağmurlama Başlık Testleri (Düşük, Orta Basınçlı,
Basınç ve meme çapına göre
Büyük)
belirlenir.
Borulu ve Açık Kanallı Su Dağıtım Sistemi Projelerinin Projenin boyut ve özelliklerine
Hazırlanması
toplam tutarın % 5-10’u.
Yağmurlama ve Damla Sulama Sistem Projelerinin
Projenin boyut ve özelliklerine
Hazırlanması
toplam tutarın % 5-10’u.
Drenaj Projelerinin Hazırlanması
Projenin boyut ve özelliklerine
toplam tutarın % 5’i.
Kültür ve Peyzaj Bitkileri İçin Sulama Programlarının
Projenin boyut ve özelliklerine
Hazırlanması
göre belirlenir.
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Yapı ve Tesislerine Ait
Ücret çalışmanın kapsamına ve
Projelerin Hazırlanması ve Mevcut Projelerin Analizi
niteliğine göre belirlenir.
Yeni Tesis Edilecek Tarımsal İşletme Yapıları için
Ücret çalışmanın kapsamına ve
Teknik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi
niteliğine göre belirlenir.
Tarımsal Yapılarda Kullanılacak Malzeme Üretiminde
Ücret çalışmanın kapsamına ve
Firmalara Teknik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi niteliğine göre değişir.
Firmalara Türkçe ve yabancı dilde katalog, broşür,
Ücret işin niteliğine göre
teknik yayın vb. hazırlanması
görüşmelerle belirlenir.
Firmalara kısa süreli seminer, kurs vb. eğitim verilmesi
Ücret katılımcı sayısı ve süreye
göre belirlenir.
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
13
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
HİZMETİN ADI
Tek Yıllık Yembitkileri (Tarla Denemesi)(1 Yıl – 1 Lokasyon)
Çok Yıllık Yembitkileri(Tarla Denemesi) (2 Yıl – 2 Lokasyon)
Çimbitkileri Denemeleri (Çeşit başına) (2 Yıl – 2 Lokasyon)
Deneme Sonuçlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi
(Yer, yıl, yer-yıl dahil)
Çayır-Mer’a Yembitkileri Danışmanlık (İş hacmine göre)
Tahıl Tescil Denemeleri (Deneme Başına)
Pamuk Tescil Denemeleri (Deneme Başına)
Yağ Bitkileri Denemeleri (Deneme Başına)
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
FİYATI (TL)
4.000.00+KDV / çeşit
5.000.00+KDV / çeşit
5.000.00+KDV / çeşit
4.000.00+KDV
1.000.00 – 5.000.00+KDV
13.000.00+KDV
13.000.00+KDV
13.000.00+KDV
14
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
HİZMETİN ADI
1. Toprak Verimlilik Analizleri
pH, Bünye, Suda Çözünebilir Toplam Tuz, Kireç, Organik Madde, Toplam
N, Faydalı P, Faydalı K, Faydalı Ca, Faydalı Mg, Faydalı Na, Faydalı Fe,
Faydalı Zn, Faydalı Mn, Faydalı Cu
Bor (B)- Toprak Verimlilik Analizlerine İlave B istenirse Toplam Fiyat
Aktif Kireç
Ağır Metaller-Toprak Verimlilik Analizlerine İlave Ağır Metallerde
İstenirse (Cd, Co, Cr, Ni, Pb) Toplam Fiyat
Civa (Hg)-Toprak Verimlilik Analizlerine İlave Hg İstenirse Toplam Fiyat
Arsenik (As)- Toprak Verimlilik Analizlerine İlave As İstenirse Toplam
Fiyat
Mikro Elementler Hariç Toprak Verimliliği Analizleri; pH, Tuz, Kireç,
İşba, Toplam N, Faydalı P, Faydalı K, Faydalı Ca ve Faydalı Na
Ek Analizler
Nem Tayini
Tarla Kapasitesi
Solma Noktası
Özgül Ağırlık
Hava Geçirgenliği
Su Geçirgenliği
Islak Eleme
Strüktür Stabilite İndeksi
Porozite
Boşluk Oranı
Toprak Solunumu (Co2 Oluşumu)
Mikrobiyal Biyomas
C Mineralizasyonu
N Mineralizasyonu
Toprak Enzim Aktiviteleri (Enzim Başına)
(Dehidrogenaz, Katalaz, Fosfataz, Üreaz, β-Glikozidaz, Proteaz)
Toprakta Organizma Sayımları (Sayım Başına)
(Genel Bakteri, Fungus, Aktinomiset, Nitrifikasyon Bakterileri, Anaerob
Bakteriler)
2. Yaprak Analizleri
N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Cu, Mn
Bor (B)-Yaprak Analizlerine İlave B İstenirse Toplam Fiyat
Ağır Metaller-Yaprak Analizlerine İlave Ağır Metaller de İstenirse
(Cd, Co, Cr, Ni, Pb) Toplam Fiyat
Civa (Hg)-Yaprak Analizlerine İlave Hg İstenirse Toplam Fiyat
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
FİYATI (TL)
150.00
200.00
50.00
750.00
1.500.00
2.000.00
75.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
90.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
150.00
200.00
750.00
1.500.00
15
3.Gübre Analizleri
Katı Gübreler
Tek Element İçeren Gübreler
Kompoze Gübreler
Yaprak Gübreleri
Tek Element İçeren Gübreler
Kompoze Gübreler
Organo Mineral Gübreler
Ağır Metaller- Gübre Analizlerine İlave Ağır Metaller de İstenirse
(Cd, Co, Cr, Ni, Pb) Toplam Fiyat
Civa (Hg)-Su Analizlerine İlave Hg İstenirse Toplam Fiyat
4.Su Analizleri
pH, Elektriksel Geçirgenlik, Katyonlar (Na, K, Ca+Mg), Anyonlar (Cl,
Karbonat, Bikarbonat, Sülfat) Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR), Sulama
Suyu Sınıfı
Bor (B)-Su Analizlerine İlave B İstenirse Toplam Fiyat
Ağır ,Metaller – Su Analizlerine İlave Ağır Metallerde İstenirse
(Cd, Co, Cr, Ni, Pb) Toplam Fiyat
Civa (Hg) –Su Analizlerine İlave Hg İstenirse Toplam Fiyat
250.00
750.00
250.00
750.00
900.00
750.00
1.500.00
150.00
200.00
750.00
1.500.00
5.Özel Analizler
Rutin olarak yapılan analizlerin yanında toprak, bitki, su ve gübrelerde
standartların dışında talep edilen diğer özelliklere ait yöntemler için
ücretlendirme, kullanılan yöntemde aranacak kimyasal madde miktarına
göre ayrıca belirlenecektir. Toprak Etüt ve Haritalama, CBS (Coğrafi Bilgi
Sistemi) ve Uzaktan Algılama ile ilgili istenilen herhangi bir çalışma
olduğu taktirde ücretlendirme, yapılacak işin boyutlarına, arazi
büyüklüğüne ve uygulanacak tekniğe göre belirlenecektir. Organik tarıma
yönelik tavsiyelerin ücretlendirilmesi karşılıklı görüşmeye göre
değerlendirilecektir.
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
16
Yapılan bu analizlere ek olarak, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği analiz kurumu olarak edilen bölümümüzün
laboratuarlarında yapılan gübre analizleri ve ücretleri aşağıda verilmiştir.
KİMYEVİ GÜBRE DENETİM YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE YAPTIRILACAK
ANALİZLERDE GEÇERLİ OLAN ÜCRETLER (TL)
Ticari Gübre (Katı) Analizleri
Nem
Serbest Asitlik
Total Azot
Amonyum Azot
Nitrat Azotu
Üre Azotu
Biüre
Total Fosfor (P2O2)
Suda Erir Fosfor
Nitratta Erir Fosfor
Suda Erir Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum
Kükürt
Sodyum
Elek Analizi (4-5 Fraksiyon)
Özgül Ağırlık
Klorür
Mikro Element
Şellat
Sıvı Gübre Analizleri
Total Azot
Amonyum Azotu
Nitrat Azotu
Üre Azotu
Fosfor
Potasyum
Kükürt
Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Demir, Çinko, Mangan, Bakır, Molibden
(Her Bir Element Başına)
Bor
pH
Yoğunluk
Şellat (Her Bir Element İçin)
Toplam Hümik Asit
Hümik Fraksiyonlar
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
Analiz Kurum
Ücretleri
35.00
35.00
180.00
100.00
100.00
100.00
90.00
105.00
110.00
105.00
110.00
135.00
135.00
95.00
135.00
25.00
25.00
65.00
135.00
95.00
Analiz Kurum
Ücretleri
180.00
100.00
100.00
100.00
105.00
110.00
95.00
135.00
70.00
25.00
30.00
135.00
1.500.00
135.00
17
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
ANALİZİN ADI
Kurumadde
Ham Kül
Ham Protein
Ham Yağ
Ham Sellüloz
Metabolik Enerji (Ruminant)
Şeker
Nişasta
Metabolik Enerji (Kanatlı)
Tuz
HCl’de Çözünmeyen Kül
Üreaz
ADF
NDF
Lignin (ADL)
Hemisellüloz
Sellüloz
pH
Laktik Asit
Asetik Asit
Bütirik Asit
Kalsiyum
Fosfor
Yabancı Madde Oranı
Kırık Madde Oranı
Bozuk Madde Oranı
Üre(var/yok)
Elek Analizi
Renk Ölçümü
Yağlarda Peroksit Sayısı
Süt Analizi (Kuru Madde, Yağ, Protein, Laktoz, Donma Noktası, Somatik
Hücre Sayısı)
ÜCRET
20.00+KDV
30.00+KDV
60.00+KDV
60.00+KDV
60.00+KDV
230.00+KDV
60.00+KDV
50.00+KDV
230.00+KDV
55.00+KDV
55.00+KDV
60.00+KDV
35.00+KDV
35.00+KDV
35.00+KDV
20.00+KDV
20.00+KDV
25.00+KDV
40.00+KDV
40.00+KDV
40.00+KDV
60.00+KDV
55.00+KDV
40.00+KDV
40.00+KDV
40.00+KDV
40.00+KDV
40.00+KDV
40.00+KDV
40.00+KDV
5.00+KDV
Not: 1- İstenilen analizlerle birlikte Kurumadde kesinlikle yapılacaktır. Analiz ücretleri
yatırılırken bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
2- Analiz ücretlerinin yatırılacağı hesap nosu: E.Ü. Döner Sermaye Saymanlığı
T.C. Ziraat Bankası Ege Tıp Şubesi
IBAN No:TR110001001446072168935022
3- Bölümümüzde yapılan analizler ile ilgili kurs taleplerinde ücretlendirme istenen
analizlere göre belirlenmektedir.
4- Süt analizi için en az 50 örnek kabul edilebilmektedir.
Bilimsel Rapor Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetleri
Rapor Hazırlama
Etüt, Fizibilite, Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Danışmanlık
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
Raporun Niteliğine Göre
Yatırım Bedeline Göre
Yatırım Bedeline Göre
18
E.Ü.Z.F. EGE AGROLAB MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER
ANALİZ
ÜRÜN/ÖRNEK TİPİ
Kullanılacak
Ekipman
GAZ KRM(GC)
GC
HPLC
Fiyat
(TL/Örnek)
35 TL
35 TL
100 TL
Üniversite
İçi
25 TL
25 TL
70 TL
SOLUNUM HIZI
ETİLEN SALGI
ŞEKER
FRAGSİYONLARI
ANTİOKSİDANTLAR
MEYVE-SEBZE
MEYVE-SEBZE
MEYVE-SEBZE
SPEKTROFOTO
METRE
DESTİLASYON
GC
30 TL
20 TL
50 TL
110 TL
35 TL
80 TL
GC
90 TL
60 TL
NMR
20 TL
15 TL
SPEKTROFOTO
METRE
30 TL
15 TL
RT-PCR
500 TL
350 TL
BİTKİLERDE
KLASİK
YÖNTEM
200 TL
100 TL
YEM-TOHUM
BİTKİLERDE
RT-PCR
PCR
500 TL
40
TL/Markör
350 TL
30
TL/Markör
BİTKİ-TOPRAK-SUGÜBRE-YEMHAYVANSAL ÜRÜN
ICP/AAS Flame
Fotometre
7
TL/Element
başına
TOPRAKTA
VERİMLİLİK
ANALİZLERİ
ÖRNEK ALMA
TOPRAK
ICP/AAS Flame
Fotometre
10
TL/Element
başına (As30 TL Hg-25
TL N-20 TL
hariç)
150 TL
HAM PROTEİN
BİTKİ-TOPRAK-YEM
KÜKÜRDİOKSİT
YAĞ ASİDİ KOMP.
YAĞ ASİDİ KOMP.
% YAĞ TAYİNİ
VİTAMİNLER
BİTKİ PATOJEN
TESTLERİ VİRALBAKTERİYELFUNGAL
BİTKİ PATOJEN
TESTLERİ VİRALBAKTERİYELFUNGAL
GDO ANALİZİ
MOLEKÜLER
MARKÖR
ANALİZLERİ
-ÇEŞİT TANIMLAMA
-HİBRİT SAFİYETİ
-DAYANIKLILIK
ELEMENT-AĞIR
METAL ANALİZLERİ
MEYVE-SEBZE
YEMLERDE
MEYVE-SEBZE
BİTKİSEL VE
HAYVANSAL ÜRÜN
(EKTRAKTE EDİLEN
YAĞLARDA)
KATI VE SIVI
YAĞLARDA
YAĞLI
TOHUMLARDA
TARIM ÜRÜNLERİ
(SEBZE-MEYVEYEM VD)
BİTKİLERDE
TOPRAK-BİTKİ-SU
105 TL
200 TL/gün/kişi
(Ulaşım giderleri müşteri tarafından sağlanır)
Azot Yakma
25 TL
20 TL
Ünitesi
*Not: Ücretlerimize %18 KDV dahil değildir.
Fazla örnek ve element çalışmalarında indirim uygulanmaktadır.
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
19
E.Ü.Z.F.’nde Sunulan Hizmetler ve Fiyat Listesi
20
Download

önsöz - Ziraat Fakültesi