®
KRBOVÁ KAMNA
D ¤ E V O
•
U H L Í
BESKYDY 4
BESKYDY 3
BESKYDY 4
K A R PAT Y 3 5
BESKYDY 5
BESKYDY 3A
BESKYDY 4A
KARPATY 35
BESKYDY 3 – 4 – 5
Krbová kamna s prÛzorem z keramického skla, kter˘ poskytuje pûkn˘ v˘hled na oheÀ. Vnitfiní strana skla je bûhem
chodu kamen samoãinnû oplachována vzduchem a tím je v˘raznû sníÏeno zaná‰ení skla. Kamna mohou spalovat dfievo i uhlí, coÏ je umoÏnûno systémem dvojitého pfiestavného ro‰tu. Kamna ohfiívají místnost jak sáláním, tak i proudûním teplého vzduchu pfies konvekãní trubice, které procházejí nad spalovací komorou a pfies zadní konvekãní plá‰È
nasávají studen˘ vzduch od podlahy. Tento systém umoÏÀuje rovnomûrnûj‰í rozloÏení tepla v místnosti a vytvofiení
optimální tepelné pohody. Tûlo kamen je svafieno z kotlového ocelového plechu, spalovací komora je obloÏena
‰amotov˘mi cihlami, rovadûã vzduchu a komínové pfiepáÏky jsou vyrobeny ze Ïáruvzdorné nerezové oceli. Kamna jsou
vybavena automatick˘m kapilárním termostatem pro regulaci topného v˘konu a optimalizaci spotfieby paliva.
Pfiipojení ke komínu je moÏno realizovat dozadu nebo vzhÛru - kamna disponují obûma otvory, nepouÏit˘ v˘vod
se zaslepí puklicí.
BESKYDY 3A – 4A – 5A
Krbová kamna jsou opatfiena akumulaãním plá‰tûm z kachloví. Tento materiál uvolÀuje pozvolna nahromadûné teplo
sáláním do prostoru a sniÏuje spotfiebu paliva. V kombinaci s termostatem funguje tento celek jako velmi úãinn˘ zdroj
tepla s dobrou tepelnou stabilitou po dlouhou dobu. Kachlové oplá‰tûní mÛÏe b˘t v modrém, zeleném nebo hnûdém
odstínu.
KARPATY 35
Kamna jsou po konstrukãní stránce podobná kamnÛm BESKYDY a disponují stejn˘mi technick˘mi prvky jako tento
model. Pouze konvekce teplého vzduchu je fie‰ena jin˘m zpÛsobem. KARPATY 35 jsou vybaveny zaoblen˘m
konvekãním plá‰tûm, kter˘ otvorem v dolní ãásti nasává studen˘ vzduch od podlahy a otvorem v horní ãásti vychází
ohfiát˘ vzduch zpût do místnosti.
BESKYDY 5
BESKYDY 4
BESKYDY 3
BESKYDY 3A
BESKYDY 4A
BESKYDY 5A
A. zadní v˘vod
B. pfiesah zadního krycího plá‰tû (53 mm)
MODEL
·xVxH
(mm)
V¯KON
(kW)
ÚâINNOST
(%)
KOMÍNOVÁ
P¤ÍPOJKA ( mm)
ROZMùRY
SKLA (mm)
HMOTNOST
(kg)
BESKYDY 3
BESKYDY 4
BESKYDY 5
BESKYDY 3A
BESKYDY 4A
BESKYDY 5A
KARPATY 35
430x775x455
500x775x455
615x775x455
660x860x493
727x860x493
840x860x493
706x1078x448
8
10
11
8
10
11
10
63
62
61
63
62
61
62
130
130
150
130
130
150
130
267x195
317x201
460x217
267x195
317x201
460x217
394x250
79
89
102
159
172
189
117
PRODEJCE
BODART & GONAY s.a. Rue de Lambinon 3, 4920 Harze Belgium Tel.: 32(0)42 399 393 Fax: 32(0)42 399 398
Zastoupení pro âR: SEMACO s.r.o. Podûbradská 11, 190 00 Praha 9 Tel.: 284 011 666 Fax: 284 011 667
e-mail: [email protected] www.semaco.net
Download

Leták krbových kamen Beskydy